فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدیه نارویی دهنوی، سعید رضا نور اللهی فرد، حسین خوند، احسان الله سخایی * صفحات 259-266
  توکسوپلاسموزیس یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است که عامل آن تک یاخته توکسوپلاسما گونده ای است. میزان شیوع توکسوپلاسموزیس و عوامل خطر مرتبط با آن در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است این پژوهش با هدف سنجش میزان شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در منطقه جنوب کرمان انجام گردید.
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است. به این منظور از 186 نفر از زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه های جنوب استان کرمان نمونه خون گرفته شد و سرم آن ها جدا گردید و نمونه های سرمی با روش الایزا از لحاظ وجود پادتن ویژه ضدتوکسوپلاسما گونده ای آزمایش شدند. همچنین برای سنجش برخی از عوامل خطر موثر، اطلاعاتی همانند سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، بارداری و سابقه سقط جنین در فرم های ویژه ثبت گردید.
  0. 05).
  کلیدواژگان: الایزا، توکسوپلاسما گونده ای، سرولوژی، جنوب استان کرمان
 • مسعود کیخا، سمانه بوربور، جمشید فقری * صفحات 267-273
  نوکاردیا باکتری های گرم مثبت، هوازی و اسید فاست نسبی هستند که طیف وسیعی از عفونت های حاد و مزمن را در حیوانات و انسان ها را ایجاد می کنند. خاک و سایر منابع محیطی خواستگاه طبیعی این گروه از باکتری ها می باشد. گونه های نوکاردیا قادرند در منابع محیطی بیمارستان ها باقی مانده و در میزبانان نقص سیستم ایمنی عفونت های کشنده ای را سبب شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه و ارزیابی دو روش جداسازی نوکاردیا از خاک بود.
  تعداد 30 نمونه خاک از مناطق کشاورزی، پارک، باغچه و بیمارستان های اصفهان جمع آوری شد. سپس به منظور جداسازی گونه های نوکاردیا نمونه های خاک توسط دو روش Serial dilution و Slip-buried مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها در هر دو روش تحت 30 درجه سانتی گراد و به مدت 2-3 هفته انکوبه شدند. سپس، از تست مقاومت به لیزوزیم نیز برای تایید جنس نوکاردیا استفاده شد.
  از مجموع 30 نمونه، 7 (3/23 درصد) سویه توسط روش Serial dilution و 3 (10 درصد) سویه نیز با روش Slip-buried جداسازی شد.
  کلیدواژگان: نوکاردیا، خاک، روش Slip، buried، Serial dilution، روش های جداسازی
 • حشمت الله نور مرادی، غلامعلی حقیقت، مریم دوستی، زهرا تیرجو، سجاد مظلومی * صفحات 274-285
  یکی از عوامل مهمی که می تواند زنجیره انتقال عفونت ها را بشکند، رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشت محیط است. هدف مطالعه حاضر شناخت وضعیت موجود رعایت استانداردهای بهداشت محیط در بیمارستان های استان ایلام می باشد
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در سال 1395 در استان ایلام انجام گرفت، 8 بیمارستان آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها به کمک چک لیست تهیه شده وزارت بهداشت با تعداد 260 سوال جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از چک لیست، از نرم افزار Excel و SPSS برای آنالیز آن ها استفاده شد.
  نتایج این مطالعه نشان داد که در بخش جمع آوری و دفع پسماند بیمارستان های امام خمینی (ره) و امام رضا (ع) به ترتیب با 68 درصد و 56/97 درصد کمترین و بیشترین امتیاز را کسب کردند. از نظر شرایط بهداشتی بخش ها، بیمارستان امام خمینی (ره) با 74 درصد و بیمارستان شهدا با 55/96 درصد به ترتیب حائز کمترین و بیشترین امتیاز شدند. از نظر پرتو پزشکی و آزمایشگاه، بیمارستان امام خمینی (ره) با 75 درصد کمترین امتیاز را کسب کرد این در حالی است که دیگر بیمارستان ها شرایط نسبتا بهتری داشتند. از نظر وضعیت بهداشتی اتاق عمل و واحد استریلیزاسیون، بیمارستان ها رسول اکرم (ص) و شهدا به ترتیب با 83/70 درصد و 100 درصد دارای کمترین و بیشترین امتیاز بودند.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، بیمارستان، استان ایلام
 • کریم درویش پور *، هادی علیزاده سیوکی، حسن رمضانی صفحات 286-296
  تالاسمی شایع ترین اختلال خونی ارثی در ایران می باشد. شیوع بالای تالاسمی مشکلات زیادی برای بیمار، خانواده او و سیستم ارائه خدمات بهداشتی ? درمانی ایجاد می کند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در رابطه با بیماری تالاسمی بر دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تربت حیدریه در سال 1394 انجام گرفت.
  مطالعه حاضر، پژوهشی نیمه تجربی است که تعداد 200 دانش آموز مقطع دبیرستان از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایای آن بررسی و مورد تائید قرار گرفت و پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS20 شد و از طریق آزمون های آماری (تی تست، تی مستقل، کا اسکوئر و همبستگی پیرسون) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  میانگین سنی دانش آموزان 49/0 ±70/15 بود. نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار سازه های الگوی اعتقادی بهداشتی قیل و بعد از مداخله در گروه آزمون در همه سازه های آگاهی، حساسیت درک شده، رفتار، شدت درک شده و منافع درک شده (001/0 p<) به طور معنی داری افزایش یافته است. موانع درک شده (04/0 p<) نیز به طور معنی داری کاهش یافته که وضعیت بهتر را در بعد از مداخله نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آموزش، تالاسمی، مدل اعتقادی بهداشتی، دانش آموزان
 • محسن نجم الدینی، بهرام پور سیدی *، مهدی احمدی نژاد، امین محمدرضا پورزارع، احسان میرکماندار، علیرضا راجی امیر حسنی صفحات 297-305
  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات اصلاح آلبومین و بالانس مثبت انرژی در پیامد بیماران مولتیپل ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد.
  این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1395 و بر روی 196 نفر بیماران مولتیپل ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد از بیماران در ابتدا یک نمونه جهت اندازه گیری سطح سرمی آلبومین گرفته شد سپس پس از اصلاح آلبومین با استفاده از ویال آلبومین بیماران اندازه گیری شد و تمامی داده ها جمع آوری شد و آنالیز شد.
  میانگین± انحراف معیار سطح سرمی آلبومین در بیماران مورد مطالعه در موقع بستری 9/0 ± 6/3 و پس از اصلاح آن 75/0 ± 45/3 بود که ارتباط معناداری بین سطح آلبومین در بیماران مورد وجود ندارد (262/0 = P value).
  کلیدواژگان: آلبومین، مولتیپل تروما، بخش مراقبت های ویژه فوت، بالانس مثبت انرژی
 • حمید توانا، پیمان رضاقلی *، مهرزاد ابراهیم زاده صفحات 306-314
  خواب یک بخش اساسی و لازم زندگی است و خواب بی کیفیت می تواند به انواع اختلالات جسمی و روانی منجر شود. از طرفی استرس شغلی نیز یکی از عوامل اساسی در کاهش بهره وری در سازمان ها و ایجاد عوارض جسمی و روانی در پرسنل است. با توجه به اینکه در اکثر پرستاران میزان استرس شغلی و مشکلات خواب باعث کم شدن زمان خواب و کاهش قدرت کار آن ها می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت خواب و استرس شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1393 انجام شد.
  این پژوهش مقطعی می باشد که پرسشنامه ها به 168 نفر از پرستاران که شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند و به صورت در دسترس انتخاب شدند داده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیل ارتباط بین داده های کیفی از آزمون کای دو و همبستگی پیرسون در سطح معناداری 5 درصد استفاده شد.
  میانگین و انحراف معیار کیفیت خواب و استرس شغلی به ترتیب 45/3±32/7 و 38/38±84/138 بود. یافته های پژوهش نشان دادند که کیفیت خواب گروه های مختلف سنی (03/0 ? P-Value) و سابقه کاری (01/0 ? P-Value) از اختلاف معناداری برخوردار بودند. ارتباط بین کیفیت خواب با استرس شغلی معنادار است (003/0 ? P-Value).
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کیفیت خواب، پرستاران
 • حشمت الله نورمرادی، علی عمارلویی، غلامعلی حقیقت، معصومه بیگی، زهرا بگرضایی، سجاد مظلومی * صفحات 315-324
  به خاطر مصرف زیاد محصولات قنادی در جامعه، رعایت وضعیت بهداشتی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این محصولات عمدتا در معرض آلودگی میکروبی و در نتیجه ایجاد مسمومیت ناشی از مصرف می باشند. پایش منظم وضعیت بهداشت محیط کارگاه های شیرینی پزی به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب، نقش زیادی در بالا بردن کیفیت بهداشتی شیرینی های عرضه شده دارد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط کارگاه های شیرینی پزی شهر ایلام در سال 96-95 انجام شد.
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 16 کارگاه شیرینی پزی در شهر ایلام به صورت تصادفی انتخاب شد. برای انجام این تحقیق، چک لیست ارزیابی وضعیت بهداشت محیط کارگاه ها که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است. سوالات چک لیست از طریق مشاهده مستقیم، تکمیل و از نرم افزار Excel جهت تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده استفاده شد.
  نتایج نشان دادند که کارگاه ها از نظر بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت ابزار و تجهیزات و بهداشت ساختمان به ترتیب 46/79، 41/92، 36/75 و 98/81 درصد در وضعیت مطلوب قرار داشتند. همچنین کارگاه ها از نظر شاخص های بهداشت محیطی، به ترتیب 5/37 درصد 50 درصد و 5/12 درصد در وضعیت خوب، متوسط و ضعیف قرار داشتند.
  کلیدواژگان: کارگاه های شیرینی پزی، بهداشت محیط، شهر ایلام
 • مصطفی محمدیان، اسماعیل چرخلو *، عزیزالله دهقانی، زهرا محمدیان، نوشین کمالی پور صفحات 325-333
  انس داشتن با قرآن از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در بهداشت روان محسوب می شود، از طرفی نباید از نظر دور داشت که پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی باعث بروز نابسامانی هایی چون شیوع درجاتی از اختلالات روانی، انواع فسادهای اجتماعی و بحران میل جنسی و... می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط انس با قرآن و سلامت روان در جوانان مجرد در سال 1395 در شهرستان جیرفت انجام شد.
  مطالعه حاضر یک پژوهش مورد-شاهدی است؛ گروه مورد این مطالعه (مانوس با قرآن) را 69 نفر از جوانان مجرد قرآن آموز با میانگین سنی 60/8 ± 5/32 و گروه شاهد (نامانوس با قرآن) را 74 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با میانگین سنی در 50/5 ± 9/32 تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ بود. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون های آماری آزمون تی مستقل، مجذور کا و همبستگی پیرسون تحت نرم افزار آماری SPSS20 انجام شد.
  در بررسی ارتباط بین سلامت روان و مشخصات فردی، فقط با سن افراد ارتباط معنی داری دیده شد (P<0. 05). نتایج این مطالعه نشان داد که جوانان مجرد مانوس با قرآن از سلامت روان بهتری نسبت به جوانان مجرد نامانوس با قرآن برخوردار بودند (P <0. 05).
  کلیدواژگان: انس با قرآن، سلامت روان، جوانان
|
 • Mahdiye Narooi Dehnavi, Saeed Reza Nourollahi Fard, Hossein Khovand, Ehsanollah Sakhaee * Pages 259-266
  Introduction
  Toxoplasmosis is a common infectious disease between humans and livestock. Toxoplasmosis is a global zoonosis caused by Toxoplasma gondii. The prevalence of toxoplasmosis and its related risk factors vary in different areas. The present study aimed to determine the sero-prevalence of toxoplasmosis in the south of Kerman, Iran.
  Methods
  The current study is a cross-sectional study. Accordingly, 186 samples who were referred to laboratories in southern Kerman province were tested for the presence of anti-Toxoplasma gondii antibody using the ELISA method. Moreover, in order to measure some effective risk factors, demographic information including age, education, marital status, pregnancy, and abortion history were recorded.
  Results
  Thirty sera among 186 samples (16.1 percent) had positive titer against Toxoplasma gondii. The results showed that there were no significant relationships between the prevalence of toxoplasmosis and age, education, marital status, pregnancy or abortion history.
  Conclusion
  According to the results, it is necessary to raise public awareness in order to prevent the disease.
  Keywords: ELISA, Toxoplasma gondii, Serology South of Kerman province
 • Masoud Keikha, Samaneh Bourbour, Jamshid Faghri * Pages 267-273
  Introduction
  Nocardia spp. are gram-positive, aerobic and weakly acid-fast bacteria, which can cause a wide range of acute and chronic infections in animals and humans. Soil and other environmental resources are natural habitat of this group of bacteria. Nocardia species can survive in the hospital's environmental resources and cause fatal infections in host immune-compromised patients. The purpose of this study was to evaluate and compare two methods of isolation of Nocardia species from the soil.
  Methods
  30 soil samples were collected from agricultural areas, parks, gardens and hospitals in Isfahan. Then, for isolation of Nocardia species, soil samples were studied using Serial dilution and Slip-buried methods. In both methods, samples were incubated at 30 ° C for 2-3 weeks. Then, resistance to lysozyme test was also used to confirm the genus Nocardia.
  Results
  Of 30 samples, 7 (23.3%) strains were isolated using serial dilution method and 3 (10%) strains were isolated by the Slip-buried method.
  Conclusion
  The results of this study showed that serial dilution method was a suitable method. In the Slip-buried method, streptomycin and chloramphenicol antibiotics are used and due to the susceptibility of some Nocardia species to these antibiotics, this method is not appropriate; In addition, the Serial dilution method is more rapid and cheaper than the Slip-buried method.
  Keywords: Nocardia, Soil, Slip-buried method, Serial dilution, Isolation methods
 • Heshmatollah Nourmoradi, Gholam Ali Haghighat, Maryam Doustei, Zahra Tirjou, Sajad Mazloomi * Pages 274-285
  Introduction
  One of the important factors that can interrupt the chain of transmission of infections is compliance with environmental health standards and regulations. The purpose of this study is to identify the status of environmental health standards in hospitals in Ilam.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, which was conducted in Ilam province in 2016, eight educational hospitals of Ilam University of Medical Sciences were studied. The data were collected using a 260-question Checklist prepared by the Ministry of Health and Medical Education. After collecting data through checklist, the data were analyzed via Excel and SPSS software.
  Results
  The results of this study showed that in hospital waste collection and disposal section, Imam Khomeini (RA) and Imam Reza (AS) Hospitals obtained the lowest (68%) and highest (67.56%) scores, respectively. Concerning health status of hospital wards, Imam Khomeini (RA) Hospital and Shohada Hospital had the lowest (74%) and the highest (96.55%) scores, respectively. In the radiation and laboratory section, Imam Khomeini (RA) Hospital acquired the lowest score (75%) while other hospitals were relatively better. Regarding the health status of the operating room and the sterilization unit, Rasoul-Akram (PBUH) and Shohada Hospitals had the lowest (70.83%) and the highest (100%) scores, respectively.
  Conclusion
  Based on the results of this study, in order to promote the environmental health status, control and monitoring should be increased. In addition, hospitals should comply with the health standards and regulations and improve the management methods.
  Keywords: Environmental Health, Hospital, Ilam Province
 • Karim Darvishpoor *, Hadi Alizadeh Siuk, Hasan Ramzani Pages 286-296
  Introduction
  Thalassemia is the most common hereditary blood disorder in Iran. The high prevalence of thalassemia causes many problems for the patients, their families and the health care system. Therefore, this study aimed to investigate the impact of educational intervention based on Health Belief Model in relation to thalassemia on high school male students in Torbat Heydarieh in 2015.
  Methods
  This is a semi-experimental study in which 200 high school students were selected through multistage random sampling and were divided into two groups of control and intervention. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were verified and validated. The pre-test was performed for both groups. Data were entered into SPSS software and analyzed by statistical tests (T test, Independent T, Chi-square, Pearson Correlation).
  Results
  The mean age of the students was 15.70 ± 0.49. The results showed that mean and standard deviation of the constructs of Health Belief Model before and after the intervention were significantly increased in the test group, in all constructs including knowledge, perceived sensitivity, behavior, perceived severity and perceived benefits (p
  Conclusion
  The results of this study proved the effect of educational intervention on students’ beliefs about thalassemia. According to the importance of this disease, it is recommended that educational programs be developed for students especially in areas with high prevalence of the disease.
  Keywords: Education, Thalassemia, Health Belief Model, Students
 • Mohsen Najmedini, Bahram Pour Seyedi *, Mehdi Ahmadinejad, Amin Mohammad Reza Pourzare, Ehsan Mirkamandar, Alireza Raji Amir Hasani Pages 297-305
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the effects of albumin correction and positive energy balance in the outcome of multiple trauma patients admitted to the intensive care unit.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 196 patients suffering from multiple trauma admitted to ICU in Bahonar Hospital in Kerman in 2016. Patients were initially sampled to measure serum levels of albumin, then after correction of albumin, the levels of albumin were measured via vial and all data were collected and analyzed.
  Results
  The mean of standard deviation for serum levels of albumin in patients under study was 3.6 ± 0.9% after admission and 3.45 ± 0.75 after correction. There was no significant relationship regarding albumin level (P value = 0.262).
  Conclusion
  The results of this study revealed that the degree of malnutrition of patients before admission can be a strong prognosis factor in predicting the rate of mortality of patients in intensive care unit. Moreover, the albumin serum can act as a predictive factor of the mortality of hospitalized patients due to trauma; of course, this needs further studies to be dedicated to.
  Keywords: Albumin, multiple trauma, intensive care unit, death, positive energy balance
 • Hamid Tawana, Paiman Rezagholy *, Mehrzad Ebrahimzadeh Pages 306-314
  Introduction
  Sleeping is an essential part of living. In addition, poor quality sleep can lead to a variety of physical and mental disorders. On the other hand, job stress is one of the main factors effective in reducing productivity in organizations and causing physical and mental complications in personnel. Considering that in most nurses, occupational stress and sleep problems reduce sleep time and reduce their work power, the aim of this study was to investigate the relationship between sleep quality and job stress in nurses working in educational hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences in 2014.
  Methods
  This is a Cross sectional study. The questionnaires were distributed to 168 nurses working in educational hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences selected via convenience sampling method. To analyze the data, descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) were utilized and in order to analyze the relationship between qualitative data, Chi-square and Pearson correlation tests were used at a significant level of 5%.
  Results
  The mean and standard deviation of sleep quality and job stress were 7.32 ± 3.45 and 138.84 ± 38.38, respectively. The findings of this study showed that sleep quality in different age groups (P-value= 0.03) and work experience (P-value =0.01) had a significant difference. The relationship between sleep quality and job stress is significant (P-value 0.003).
  Conclusion
  The results of the research showed that there is a significant relationship between job stress and sleep quality in nurses. Therefore, by controlling and improving sleep quality in nurses, the level of job stress in the nursing staff can be reduced.
  Keywords: Job stress, Sleep quality, Nurses
 • Heshmatollah Nourmoradi, Ali Amarloei, Gholam Ali Haghighat, Masoumeh Beigi, Zahra Bagrezaei, Sajad Mazloomi * Pages 315-324
  Introduction
  Due to the high consumption of confectionary products in the community, their health status monitoring is important. These products are mostly exposed to microbial pollution leading to food poisoning due to consumption. Regular monitoring of the environmental health condition of the confectionary workshops in order to achieve the desired status has a major role in improving the health status of sweet products. The aim of this study was to survey the health status of the confectionery workshops in Ilam in 2016-2017.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 16 confectionery workshops were randomly selected in Ilam, Iran. To conduct this research, the checklist prepared by the Ministry of Health for assessing the environmental health status of workshops was used through direct observation, and The Excel software was used for analyzing the collected data.
  Results
  The results showed that the measures of health desirability of confectionery workshops in the view of personal, food, equipment, and building health were 79.46, 92.41 75.36, and 81.98%, respectively. Moreover, environmental health indicators of workshops were 37.5, 50, and 12.5% and were in good, moderate, and  poor condition, respectively.
  Conclusion
  According to the results, continuous monitoring and control of health status as well as care for and paying attention to the provision of high quality raw materials and presence of a technical expert for each workshop can be effective in promoting health outcome of these workshops.
  Keywords: Confectionery Workshops, Environmental Health, Ilam
 • Mostafa Mohammadian, Esmaeil Charkhlu *, Azizullah Dehghani, Zahra Mohammadian, Nooshin Kamalipour Pages 325-333
  Introduction
  Familiarity with Quran is considered as one of the most important and influential factors in mental health. However, it should be noted that the phenomenon of the increase in marriage age and subsequently the occurrence of permanent single life creates disturbances such as prevalence of mental disorders, a variety of social corruption, the crisis of sexual desire and so on. This study with the aim of investigating the relationship between familiarity with Quran and mental health of young unmarried people was accomplished in the city of Jiroft in 2016.
  Methods
  This study is a case-control one. The case group consisted of 69 single young people within the age group of 32.5 ± 8.60 who were learning Quran (familiar with Quran) and the control group (unfamiliar with Quran) was made of 74 students of Jiroft Medical University within the age group of 32.9 ± 5.50 .Goldberg mental health questionnaire was applied to collect data. In order to analyze data, independent t-test, chi-square test, Pearson correlation test and SPSS20 statistical software were used.
  Results
  In the investigation of the relationship between mental health and personal characteristics, a significant relationship was found only with the age (P
  Conclusion
  Based on the results of this study and considering the difficulties and complexities imposed on the marriage of Iranian youth, one of the key ways to prevent the outbreak of libido in young unmarried people is to strengthen the faith through getting familiar with Quran and practicing God's commands.
  Keywords: Quran, Familiar with the Quran, Mental health, Youth