فهرست مطالب

علوم و فنون شیلات - سال هفتم شماره 2 (بهار 1397)
 • سال هفتم شماره 2 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام سبزی، حمید محمدی آذرم*، امیرپرویز سلاطی صفحات 81-86
  تلاش برای کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش سرعت رشد و نیز افزایش مقاومت در برابر بیماری ها از مهم ترین اهداف تحقیقات مرتبط با ماهی کپور معمولی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سطوح مختلف ال -کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیب بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود.
  پژوهش تجربی حاضر روی 9 0 قطعه ماهی به مدت 8 هفته انجام گرفت. ماهیان در طرح کاملا تصادفی به 9 تانک 3 0 0 لیتری فایبرگلاس در سه تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل سه سطح (صفر، 5 0 0 و 1 0 0 0 میلی گرم ال-کارنیتین) بودند و ماهیان سه بار در روز در حد سیری تغذیه شدند. شاخص های رشد، مورفومتریک و تغذیه و همچنین فاکتورهای خونی سه تیمار مورد مقایسه قرار گرفتند. درصد رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی در جیره غذایی و ترکیب لاشه ماهیان با روش AOAC تعیین و داده ها با نرم افزار SPSS 1 6 از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تحلیل شدند.
  مقادیر مختلف ال- کارنیتین تفاوت معنی داری روی رشد نداشت، اما با افزایش سطح ال- کارنیتین یک روند افزایشی در بهبود ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد. پروتئین و چربی لاشه در تیمار 1 0 0 0 میلی گرم به ترتیب افزایش و کاهش یافت که با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت. گلوکز و HDL تیمار 1 0 0 0 میلی گرم، افزایش و مقدار کلسترول و LDL در مقایسه با شاهد کاهش یافت. ال- کارنیتین بر میزان تری گلیسرید و هماتوکریت تاثیر معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: ال- کارنیتین، ماهی کپور معمولی، شاخص های رشد، ترکیب لاشه، شاخص های خونی
 • سعید مشکینی*، علی اصغر تهرانی، فرهاد فرهنگ پژوه، علی اکبر طافی صفحات 87-93
  استفاده از محرک های ایمنی برای پیشگیری از بیماری ها و بالابردن مقاومت آبزیان در برابر استرس ها روندی صعودی داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسی بافتی و ایمنی شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با لوامیزول بود.
  در پژوهش تجربی حاضر 1 0 0 0 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان در قالب پنج تیمار با جیره های حاوی صفر (گروه شاهد) ، 1 0 0 ، 2 5 0 ، 5 0 0 و 1 0 0 0 میلی گرم لوامیزول در هر کیلوگرم غذا به مدت 4 5 روز مورد تغذیه قرار گرفتند و به مدت 1 5 روز دیگر کلیه تیمارها با غذای فاقد لوامیزول و با تراکم دو برابر حالت معمول پرورشی تغذیه شدند. هر 1 5 روز، 3 0 قطعه ماهی از هر تیمار (هر تکرار 1 0 قطعه ماهی) به طور تصادفی بیهوش و ایمونوگلوبولین تام سرم و فعالیت لیزوزیم سرم آنها اندازه گیری شد. در پایان دوره تیماری تعداد 1 5 قطعه ماهی از هر تیمار (هر تکرار 5 قطعه ماهی) به طور تصادفی انتخاب و بافت های آبشش، کلیه و کبد آنها بررسی شد. داده ها با نرم افزار SPSS 1 5 از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تحلیل شدند.
  تیمار تغذیه شده با 1 0 0 0 میلی گرم لوامیزول در روز 3 0 و 6 0 بیشترین ایمونوگلوبولین تام سرم را داشت و نسبت به دیگر تیمارها در روزهای 1 5 ، 3 0 و 6 0 دارای بیشترین مقدار فعالیت لیزوزیم بود. کمترین میزان آسیب های بافتی در اندام های آبشش، کلیه و کبد در تیمار 1 0 0 0 میلی گرم لوامیزول مشاهده شد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، لوامیزول، تغییرات آسیب شناسی بافتی، پاسخ های ایمنی
 • مریم فلاحی کپورچالی*، شورا رهبری، مهدی شمسایی صفحات 95-100
  هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سم دیورون در شرایط آزمایشگاهی بر نرخ رشد جلبک آنابنا فلوس- آکوا (Anabaena flos-aquae) بود تا با محاسبه مقادیر EC1 0 ،EC5 0 و EC9 0 و حد مجاز این سم برای این جلبک سبز- آبی، سمیت علف کش دیورون به منظور کنترل شکوفایی در این فیتوپلانکتون مشخص شود.
  در این آزمایش تجربی نرخ رشد جلبک سبز- آبی آنابنا فلوس تحت تاثیر علف کش دیورون بررسی شد. این مطالعه طی 9 6 ساعت در 6 تیمار (0 /0 0 0 5 ، 0 /0 0 9 ، 0 /0 1 6 ، 0 /0 3 ، 0 /0 5 4 و 0 /0 1 میلی گرم در لیتر) و شاهد و در 3 تکرار داخل ارلن مایر های 5 0 0 سی سی انجام شد. اندازه گیری نرخ رشد با روش های سلولی، سنجش کدورت و تعیین میزان کلروفیل a صورت گرفت. سپس مقادیر به دست آمده از شاخص های EC در 4 ارلن 5 0 0 سی سی اعمال شد و در دوره های 2 4 ساعته طی 9 6 ساعت تراکم این جلبک از طریق شمارش سلولی ارزیابی شد. با استفاده از نرم افزار SPSS 1 7 از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به منظور مقایسه درصد افزایش بین تیمار های مختلف استفاده شد.
  مقادیر EC1 0 ،EC5 0 و EC9 0 و حد مجاز این سم، براساس میزان کلروفیل a برای جلبک مذکور به ترتیب 0 /0 0 6 ، 0 /0 1 ، 0 /0 5 و 0 /0 0 1 میلی گرم بر لیتر تعیین شدند. فراوانی سلولی این جلبک سبز- آبی در حضور غلظت های به دست آمده از شاخص های EC اختلافات معنی داری داشت و در مقادیر EC9 0 بسیار کاهش یافت.
  کلیدواژگان: جلبک آنابنا فلوس- آکوا، دیورون، نرخ رشد، کلروفیلa
 • ماریا اصغرنیا، سکینه یگانه*، سیدعلی جعفرپور، رضا صفری صفحات 101-107
  ضایعات مربوط به صنایع شیلاتی شامل 5 0 % وزن ماهی است. استفاده از این مواد خام برای تولید پروتئین آبکافتی موجب تولید پپتیدهایی با ویژگی های عملکردی می شود. هدف پژوهش، تولید پروتئین آبکافت شده به روش شیمیایی از امعا و احشای ماهی کپور نقره ای و استفاده از آن به عنوان محیط کشت باکتری سودوموناس آئروژینوز بود.
  پژوهش تجربی حاضر روی ماهی کپور نقره ای در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام شد. پس از انجمادزدایی امعا و احشای ماهی کپور نقره ای در دمای C4 º ، آبکافت در pH اسیدی 3 /3 و قلیایی 1 2 و دمای 7 0 و C8 5 º انجام شد. از پپتون های تولیدشده از هر تیمار (با 3 تکرار) به عنوان منبع ازت در محیط کشت باکتری سودوموناس آئروژینوز به مدت 4 8 ساعت استفاده و با محیط کشت تجاری نوترینت براث مقایسه شد. داده ها با نرم افزار SPSS 1 7 از طریق تحلیل واریانس دوطرفه، آزمون T مستقل و آزمون دانکن تحلیل شدند.
  کمترین و بیشترین درجه آبکافت به ترتیب مربوط به آبکافت قلیایی در دمای 7 0 و C8 5 º بود. روند افزایشی رشد باکتری در تیمارهای محیط کشت حاوی پپتون در دمای C8 5 º در طول 4 8 ساعت به جز در زمان 2 4 ساعت اختلاف معنی داری نداشتند، اما با تیمار شاهد در همه زمان ها اختلاف معنی داری داشتند (0 /0 5 کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوز، آبکافت شیمیایی، پپتون، پروتئین آبکافت شده
 • شیما مسعودی اصیل، عبدالمحمد عابدیان کناری*، قدرت الله رحیمی میانجی، گلن ون در کرک صفحات 109-116
  : اسید آراشیدونیک از اسیدهای چرب ضروری بوده که نقش مهمی در فرآیند تولیدمثل ماهیان از طریق تنظیم عملکرد سیستم درون ریز از جمله سنتز هورمون های استروئیدی دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر سطوح مختلف اسید آراشیدونیک جیره بر میزان کلسیم، هورمون های تیروئیدی و کورتیزول در مراحل زرده سازی و رسیدگی نهایی مولدین ماده ماهی گورامی آبی بود.
  در این تحقیق کاربردی تعداد 1 5 0 قطعه بچه ماهی گورامی آبی (Trichopodus trichopterus) در میان 1 5 آکواریوم (3 آکواریوم در هر تیمار) توزیع و تا رسیدن به بلوغ جنسی به مدت 5 ماه از جیره های آزمایشی شامل سطوح مختلف اسید آراشیدونیک (0 /0 2 ، 0 /5 3 ، 1 /0 5 ، 1 /6 ، 2 /1 2 % از جیره) تغذیه کردند. پس از رسیدگی جنسی تعداد 1 2 ماهی ماده از هر تیمار انتخاب و میزان یون کلسیم در پلاسما با روش فتومتری و میزان هورمون کورتیزول در سرم و میزان هورمون های تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) ذخیره شده در تخمدان با روش الایزا در دو مرحله زرده سازی و رسیدگی نهایی اندازه گیری شدند. تمامی داده ها پس از تست نرمال بودن با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شده و برای مقایسه معنی داری بین میانگین ها از آزمون آماری دانکن در سطح احتمال 5 % استفاده شد. برای محاسبه ارتباط میان سطوح آراشیدونیک جیره و پارامترهای سنجیده شده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. کلیه آنالیزها توسط نرم افزار SPSS (نسخه 2 2) انجام شد.
  در مرحله زرده سازی در تیمارهای با سطوح بالای آراشیدونیک میزان یون کلسیم بالاترین مقادیر و هورمون کورتیزول کمترین سطح را داشتند (0 /0 5 p<). میزان هورمون کورتیزول در مرحله رسیدگی نهایی نسبت به مرحله زرده سازی بالاتر بوده و همچنین با افزایش سطوح آراشیدونیک روند افزایشی داشت. میزان هورمون T3 در تخمدان ماهیان در هر دو مرحله زرده سازی و رسیدگی نهایی با افزایش سطوح ARA افزایش معنی داری داشت (0 /0 5 p<). میزان هورمون T4 در تخمدان ماهیان در مرحله زرده سازی با افزایش سطح ARA ارتباط معنی داری نداشت، در حالی که در مرحله رسیدگی نهایی با افزایش ARA جیره میزان ذخیره این هورمون به طور معنی داری افزایش یافت (0 /0 5 p<).
  کلیدواژگان: اسید آراشیدونیک، کلسیم، کورتیزول، تیروئید، گورامی آبی
 • ابراهیم ستوده*، ایمان ناصری فرد، امین اوجی فرد، وحید مرشدی صفحات 117-123
  در سال های اخیر پرورش ماهیان دریایی یکی از مهم ترین فعالیت های آبزی پروری در مناطق گرمسیری بوده و پرورش آنها رشد قابل ملاحظه ای در اکثر مناطق جهان داشته است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات درجه حرارت های مختلف آب بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و شاخص های خونی ماهی سی باس آسیایی بود.
  در پژوهش تجربی حاضر سه تیمار درجه حرارتی 2 0 ، 2 7 و C3 3 º با سه تکرار به مدت 6 هفته روی 8 قطعه ماهی سی باس اجرا شد که به صورت تصادفی به تانک هایی با ظرفیت 5 0 0 لیتری منتقل شدند و غذادهی ماهیان با استفاده از غذای کنسانتره تجاری انجام شد. در پایان دوره آزمایش عملکرد رشد، شاخص های خونی و ترکیبات شیمیایی لاشه ماهیان مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS 1 8 از طریق آزمون تحلیل واریانس یک راهه و دانکن تحلیل شدند.
  میانگین وزن نهایی ماهیان پرورش یافته در درجه حرارت C2 7 º به طور معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر بالاتر بود. شاخص های ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، مصرف غذا و بازده پروتئین در دو تیمار 2 7 و C3 3 º نسبت به تیمار C2 0 º به طور معنی داری بالاتر بودند. پارامترهای خون شناسی تغییرات معنی داری نداشتند. بین ترکیبات بیوشیمیایی خونی، گلوکز و کلسترول به طور معنی داری تحت تاثیر درجه حرارت آب قرار گرفتند. فعالیت آنزیم های کبدی در پلاسمای ماهیان پرورش یافته و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهیان (چربی، پروتئین، خاکستر و رطوبت) در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نداشتند.
  کلیدواژگان: اراموندی، درجه حرارت، رشد، ترکیبات لاشه، متابولیت های خون
 • فهیمه توریان*، محمد ریحانی، مریم عزیزخانی صفحات 125-133
  امروزه بخشی از مطالعات علم مواد غذایی به بررسی اثر روش های پخت بر اکسایش انواع مختلفی از انواع گوشت و استفاده از نگهدارنده های طبیعی با منشا گیاهی به جای نگهدارنده های سنتزی پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری اکسایشی فیله پیش پخته ماهی قزل آلای رنگین کمان تیمارشده با اسانس شوید بود.
  در پژوهش تجربی حاضر، فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان با اسانس شوید و بوتیلیتدهیدروکسی تولوئن (BHT) هر کدام در سه سطح غلظتی، تیمار و به سه روش سرخ کردن، پخت در فر و بخارپز طبخ شدند. نمونه های پخته شده در دمای C1 8 º - به مدت 4 ماه نگهداری و در پایان هر ماه آنالیز شدند. از روغن استخراج شده برای اندازه گیری مقدار اسیدچرب آزاد (FFA) ، اندیس پراکسید (PV) و تیوباربیتوریک اسید (TBARS) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS 2 0 از طریق آزمون تحلیل واریانس دوطرفه، آزمون تعقیبی توکی، کروسکال- والیس و من- ویتنی یو تحلیل شدند.
  میزان تشکیل FFA در همه نمونه های آزمایشی به ویژه فیله پخت شده در فر افزایش داشت (0 /0 5 p<). بالاترین مقدار PV برای فیله سرخ شده حاوی BHT به دست آمد. بعد از پخت، TBARS در تمام نمونه های پخت شده با اسانس کاهش یافت. مقدار FFA، PV و TBARS در همه نمونه ها افزایش داشت، اما نمونه های پخت شده با اسانس، مقدار FFA، PV و TBARS کمتری نسبت به نمونه های کنترل داشتند.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، اکسیداسیون، روش های پخت، انجماد، اسانس شوید
 • یزدان کیوانی*، سمانه سادات مرتضوی، امیدوار فرهادیان صفحات 135-143
  ماهی نازک (regium Chondrostoma) یک گونه بنتوپلاژیک است که در محیط آب های راکد و جاری با دامنه دمایی °C2 1 -3 و در قسمت های میانی و فوقانی رود زندگی می کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های تولیدمثلی ماهی نازک بود.
  در مطالعه تجربی حاضر، 3 3 5 قطعه ماهی به صورت تصادفی صید و پس از بیهوشی و تثبیت، برای زیست سنجی و کالبدشکافی به آزمایشگاه منتقل شدند. داده ها توسط آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، چنددامنه ای دانکن و Tجفت نشده و نرم افزار SPSS 1 9 تحلیل شدند.
  p). فصل تخم ریزی این گونه از اواخر اسفند تا خرداد بود.
  کلیدواژگان: کپور ماهیان، تولیدمثل، سن، هماوری، رفتار جنسی
 • سخی قلیچی، بهاره شعبان پور*، پرستو پورعاشوری صفحات 145-155
  تخم ماهی ارزش غذایی بالایی داشته و در قاره آسیا، به عنوان یک محصول جانبی در صنعت فرآوری ماهیان شناخته شده است. هدف پژوهش، بررسی ترکیب تقریبی و آمینواسیدی، قدرت آنتی اکسیدانی، قدرت مهارکنندگی آنزیم مبدل آنژیوتنسین و قدرت ضدباکتریایی پروتئین هیدرولیزشده تخم ماهی کپور معمولی با آنزیم آلکالاز بود.
  در پژوهش تجربی حاضر روی تخم ماهی کپور معمولی، پس از لیوفلیزه کردن تخم ماهی، عمل هیدرولیز با استفاده از آلکالاز در چهار زمان 3 0 ، 6 0 ، 9 0 و 1 2 0 دقیقه در 8 =pH و دمای C5 5 º انجام شد. میزان چربی، رطوبت، خاکستر و پروتئین براساس روش های AOAC و ترکیب آمینواسیدی با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا- طیف سنجی جرمی سنجیده شدند. قدرت حذف رادیکال آزاد DPPH، چلاته کردن یون فلزی، مهارکنندگی آنزیم مبدل آنژیوتنسین و قدرت ضدباکتریایی نمونه ها بررسی و داده ها با نرم افزار SPSS 2 1 از طریق آزمون تحلیل واریانس و آزمون LSD تحلیل شدند.
  با افزایش زمان هیدرولیز، مقدار پروتئین، درصد بازیابی پروتئین و میزان خاکستر افزایش یافت، ولی میزان چربی و رطوبت کاهش یافت. فراوان ترین آمینواسیدها والین، لایزین، آرژنین و لوسین بودند. قدرت ضداکسیدانی نمونه ها با افزایش غلظت افزایش یافت. قدرت حذف رادیکال DPPH در غلظت 2 0 میلی گرم بر میلی لیتر، در همه نمونه ها به طور معنی داری بالاتر از محلول BHT بود (0 /0 5 p<). همه نمونه های پروتئین هیدرولیزشده قدرت ضداکسیدانی، مهارکنندگی ACE و ضدباکتریایی داشتند.
  کلیدواژگان: پروتئین هیدرولیزشده، تخم ماهی کپور معمولی، قدرت آنتی اکسیدانی، قدرت مهارکنندگی ACE، قدرت ضدباکتریایی
 • محمد مهدی طاعتی کلی، بهاره شعبانپور*، سید مهدی اجاق صفحات 157-158
  گام اول در خالص سازی امگا 3 ، استحصال روغن است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر روش پرس مرطوب (WP) ، استخراج سرد (CE) و استخراج آنزیمی (EE) بر میزان روغن استحصالی از ضایعات تن ماهیان و نیز میزان رطوبت و پارامترهای شیمیایی آنها بود.
  روش های استفاده شده در مطالعه… حاضر برای استحصال روغن از مواد خام اولیه، پرس مرطوب، استخراج سرد و استخراج آنزیمی بودند که نرخ بازدهی روش ها محاسبه شد. در راستای ارزیابی کیفی نیز مواردی چون میزان رطوبت، ترکیبات فرار، سطوح لیپیدهای خنثی، پروفایل اسیدهای چرب، نرخ اسیدیته و نیز سطوح فلزات جیوه، آرسنیک، کادمیوم و سرب سنجیده شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 2 2 و توسط آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن انجام شد.
  p). سطوح کلسترول در نمونه روغن های حاصل از روش های مورد بررسی فاقد اختلاف معنی دار بود. اسیدهای چرب اندازه گیری شده در سه گروه آزمایشی اختلاف معنی داری را در تیمارهای آزمایشی نشان نداند. نرخ اسیدیته در تیمار EE به طور معنی داری بالاتر از دو تیمار دیگر بود. همچنین میزان فلزات سمی جیوه و آرسنیک در روغن های استحصالی با روش EE به طور معنی داری بیش از تیمارهای WP و CE بود. از سوی دیگر، سطوح سرب در تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری را نشان نداد.
  کلیدواژگان: ضایعات تن ماهیان، ترکیبات فرار، DHA، جیوه، روش های استخراج
 • |
  • E. Sabzi, H. Mohammadi Azarm*, A.P. Salati Pages 81-86
   Aims: Efforts to reduce the feed conversion ratio, increase the rate of growth, and increase resistance to diseases are among the most important purposes of research on carp common carp. The aim of this study was to examine the effect of different levels of L-carnitine on growth factors, body compositions, and some blood biochemical parameters of fingerling carp (Cyprinus carpio).
   Materials And Methods
   The present experimental research was conducted on 90 fish for 8 weeks. The fish were randomly divided into 9 fiberglass tanks containing 300liters in 3 treatments and 3 replicates. Treatments consisted of 3 levels (0, 500, and 1000mg L-carnitine) and the fish were fed 3 times a day. Growth, morphometric, and nutritional parameters, as well as blood factors of the treatments were compared. The value of moisture, ash, protein, and fat in diet and body composition were determined by AOAC method; the data were analyzed by SPSS 16 software, using one-way ANOVA and Duncan test.
   Findings: Different amounts of L-carnitine showed no significant difference in growth, but with increasing the levels of L-carnitine, an increasing trend was observed in improving feed conversion ratio. Value of protein and fat of body composition were increased and decreased, respectively, by 1000mg that was statistically different from the control group (p
   Conclusion
   The addition of 1000mg L- carnitine/kg to common carp fingerlings diet improves the body composition and the function of blood parameters in the treated fish.
   Keywords: L-carnitine, Common Carp, Growth Factors, Body Composition, Blood Parameters
  • S.? Meshkini *, A.A.? Tehrani, F. Farhangpajouh, A.A. Tafi Pages 87-93
   Aims: The use of immune stimulants to prevent diseases and increase the resistance of aquatic animals to stress has been rising. The aim of the present study was examining the histopathology and immunology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Fed with Levamisole.
   Materials And Methods
   In this experimental research, 1000 fish were divided in 5 treatments and fed on diet supplemented with levamisole at 0 (control), 100, 250, 500, and 1000mg/kg-1 diet for 45 days. Then, the fish were fed on a diet without levamisole and increased density twice for the following 15 days. Blood samples were collected from all treatments on days 15, 30, 45 and 60 to evaluate the total immunoglobulin and lysozyme activity of serum. At the end of the trial, 15 fish from each treatment (each replicate 5 fish) were randomly selected and tissue samples of gill, kidney, and liver were evaluated. The data were analyzed by SPSS 15 software, using one way ANOVA and Duncan test.
   Findings: Treatment fed with 1000mg levamisole on day 30 and 60 had the highest total serum immunoglobulin and had the highest lysozyme activity in comparison to other treatments on 15, 30, and 60 days. The least amount of tissue damage was observed in gills, kidneys, and liver in 1000mg levamisole.
   Conclusion
   A total of 1000mg/kg-1 levamisole of rainbow trout diet causes the least amount of damage to the gill, kidneys, and liver tissues, as well as the increase of total immunoglobulin and lysozyme activity of serum.
   Keywords: Rainbow Trout, Levamisole, Histopathology, Immune Responses
  • M. Fallahi Kapourchali *, Sh. Rahbary, M. Shamsaei Pages 95-100
   Aims: The aim of this study was to investigate the effect of Diuron in vitro on the growth rate of Anabaena flos-aquae in order to determine the toxicity of diuron by calculating EC10, EC50, EC90, and MAC value for this alga to control flourishing in this phytoplankton.
   Materials And Methods
   In this experimental research, the growth rate of Anabaena flos-aquae was investigated under the influence of diuron. This experiment was conducted in 96 days with 6 treatments (0.0005, 0.009, 0.016, 0.03, 0.054, and 0.01 mg/l), 1 control group, and 3 repetitions of the treatments in 500cc Erlenmeyer flasks. The growth rate was measured, using cell counting, turbidimetric measurement, and chlorophyll a measurement methods. Then, achieved quantities of EC were used in four 500cc Erlenmeyer flasks and the concentration of algae was evaluated through cell counting in 24-hours periods during 96 hours. Using SPSS 17 software, one-way ANOVA was used to compare the increase percentages between different treatments.
   Findings: Quantities of EC10, EC50, EC90, and Mac value of this toxicant for the algae according to chlorophyll a concentration were reported 0.006, 0.01, 0.05, and 0.001 mg/l, respectively. The frequency of Anabaena flos-aquae was significantly different in presence of concentrations obtained from EC indices and decreased sharply in EC90 quantities.
   Conclusion
   The use of diuron in the proposed concentrations reduces its risk from the perspective of toxicity and contamination of other components of the ecosystem and it is more effective in this group of algae.
   Keywords: Anabaena flos-aquae, Diuron, Growth Rate, Chlorophyll a
  • M. Asgharnia, S. Yeganeh *, S.A. Jafarpour, R. Safari Pages 101-107
   Aims: Wastes related to the fisheries industry include 50% of the weight of fish. Using these raw materials to produce protein hydrolysate results in the production of peptides with functional properties. The aim of this study was to produce protein hydrolysate by chemical method from silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) viscera and its application as a culture media for Pseudomonas aeruginosa.
   Materials And Methods
   The present experimental research on silver carp was conducted at the Caspian Sea Ecology Research Institute. After freeze-thawing of viscera at 4°C, acidic and alkaline hydrolysis was done at 2 pH of 3.3 and 12, and 2 temperatures of 70°C and 85°C. Peptones produced from these treatments (3 replicates for each treatment) were used as a nitrogen source of Pseudomonas aeruginosa culture media at 48 hours and compared with commercial Nutrient Broth culture media. The data were analyzed by SPSS 17, using two-way analysis of variance, Independent T-test, and Duncan test.
   Findings: The lowest and the highest Degree of Hydrolysis were related to alkaline hydrolysis at 70°C and 85°C, respectively (p0.05), but these treatments showed significant difference with the control at all of times (p0.05).
   Conclusion
   The alkaline hydrolysis in higher temperature is better than acidic hydrolysis and growth of Pseudomonas aeruginosa in the produced peptone can be done as well as that of commercial culture media.
   Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Chemical Hydrolysis, Peptone, Protein, Hypophthalmichthys moltirix
  • Sh. Masoudi Asil, A.M. Abedian Kenari *, Ghodrat Rahimi Mianji, G. Van Der Kraak Pages 109-116
   Aims: Arachidonic acid is an essential fatty acid that plays an important role in the fish reproduction process by regulating the function of the intravenous system, including the synthesis of steroid hormones. The aim of this study was to evaluate the effect of different levels of dietary arachidonic acid on calcium, thyroid hormone, and cortisol levels in vitellogenesis and maturation stages of female blue gourami (Trichopodus trichopterus).
   Materials And Methods
   In this applied research, 150 one-month blue gourami were distributed among 15 aquariums (3 replicates for each treatment) and fed with 5 different dietary ARA levels (0.02, 0.53, 1.05, 1.6 and 2.12% of diet) until the completion of maturation over 5 months. After they reached sexual maturity, 12 females from each treatment were selected; calcium level in plasma, cortisol concentrations in serum, and thyroid hormones, triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4), were measured in ovary in both vitellogenesis and maturation stages by photometry and ELISA methods, respectively. The data were analyzed by one-way ANOVA after Kolmogorov-Smirnov test. Duncan’s multiple range test was used at 5% level for a meaningful comparison between the means. Pearson correlation coefficient was used to calculate the relationship between arachidonic levels of diet and the measured parameters. All analyses were performed by SPSS 22 software.
   Findings: In the vitellogenesis stage, in the treatments with high arachidonic levels, calcium ion had the highest and cortisol hormone had the lowest levels (p
   Conclusion
   Using high levels of arachidonic in the reproduction stage can increase the level of calcium and thyroid hormones and, as a result, improve the vitellogenesis. In the maturation stage, increasing arachidonic levels up to 1.6% increases the levels of cortisol.
   Keywords: Arachidonic Acid, Calcium, Cortisol, Thyroid, Blue gourami
  • E. Sotoudeh *, I. Naserifard, A. Oujifard, V. Morshedi Pages 117-123
   Aims: In recent years, marine fish farming has been one of the most important aquaculture activities in tropical regions, and their cultivation has grown considerably in most parts of the world. Thus, this study aimed at investigating the effects of different water temperatures on growth performance, biochemical body composition, and hematological indices of Asian sea bass (Lates calcarifer).
   Materials And Methods
   In the present experimental study, 3 temperature treatments, including 20, 27, and 33°C with 3 replications for 6 weeks were run on 8 sea bass fish, which were randomly transported to 500 liter tanks and fish feeding was done, using commercial concentrate food. At the end of the experiment, the growth performance, hematological indices, and biochemical body composition of the fish were measured. The data were analyzed by SPSS 18 software, using one-way ANOVA and Duncan tests.
   Findings: The final weight of the fish reared in 27°C was significantly higher than the other 2 treatments. Specific growth rate, weight gain, feed intake, and protein efficiency ratio of 27 and 33°C were significantly higher than 20°C group. Hematological parameters did not show significant differences. Among the hematological biochemical compositions, glucose and cholesterol were significantly affected by temperature. The activity of liver enzymes in the reared fish plasma and the biochemical body composition of the fish (fat, protein, ash, and moisture) were not significantly different.
   Conclusion
   The temperatures of 27 and 33°C are suitable for Asian sea bass farming in sea water. Hematological indices and chemical body composition of the fish are not affected by different temperatures.
   Keywords: Barramundi, Temperature, Growth, Body Composition, Blood Metabolites
  • F. Tooryan*, M. Reihani, M. Azizkhani Pages 125-133
   Aims: Today, a part of studies on food science has investigated the effect of cooking methods on the oxidation of various types of meat and the use of natural herbal preservatives instead of synthetic preservatives. The aim of the present study was to evaluate the oxidative stability of pre-cooked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet treated with Dill (Anethum graveolens L.) essential oil (EOs).
   Materials And Methods
   In the present experimental research, rainbow trout fillet with dill EOs and Butylated hydroxytoluene (BHT) were treated, each at 3 different concentrations, and cooked by 3 methods, including frying, oven baking, and steaming. The cooked samples were stored at -18◦C for 4 months and analyzed at the end of each month. The extracted oil was used to measure the value of free fatty acid (FFA), peroxide value (PV), and thiobarbituric acid (TBARS). The data were analyzed by SPSS 20, using two-way ANOVA, Tukey's post hoc, Kruskal-Wallis, and Mann-Whitney U tests.
   Findings: The FFA formation showed increase in all samples, especially oven baked rainbow trout fillets (p
   Conclusion
   In rainbow trout, the lipid oxidation increases with the thermal process, but the essential oil postpones the oxidation during the storage period as frozen. The samples cooked with Dill EOs have lower amount of FFA, PV, and TBARS compared with the control peers.
   Keywords: Oncorhynchus mykiss, Oxidation, Cooking Methods, Freezing, Anethum graveolens (EOs)
  • Y. Keivany *, S.S. Mortazavi, O. Farhadian Pages 135-143
   Aims: King Nase fish (Chondrostoma regium) is a benthopelagic species that lives in stagnant and current water with a temperature range of 3-21°C and in the middle and upper parts of the river. The aim of this study was to evaluate the reproductive characteristics of King Nase fish.
   Materials And Methods
   In this experimental study, 335 fish were randomly caught and transferred to the laboratory after anesthetization and fixation for biometric measurements and dissections. The data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA), Duncan's multiple range test (MRT), and unpaired T-test and SPSS 19 software.
   Findings: The fork length and weight changes in male and female fish in all age groups, except for 1 and 2 year in females, showed a significant difference. There was a significant correlation between fork length, weight, and age of fish with its fecundity (r2=0.6922; r2=0.6852; r2=0.7284). Age groups of the males and females were 1 to 5 and 1 to 6 years, respectively. The sex ratio of male to female was 1:1.3. The oocyte diameter significantly increased from April to June and decreased in July and August. Changes in oocyte diameter corresponded to gonadosomatic index. The highest gonadosomatic index in males and females was in April and June, respectively, and varied with other months (p
   Conclusion
   The spawning season of King Nase fish is from late March to June and has a group simultaneous spawning pattern.
   Keywords: Cyprinidae, Reproduction, Age, Fecundity, Sexual Behavior
  • S. Ghelichi, B. Shabanpour *, P. Pourashouri Pages 145-155
   Aims: Fish egg has a high nutritional value and is known as an offshore product in the fish processing industry in Asia. Thus, the present study aimed at evaluating proximate and amino acid composition, antioxidant properties, ACE inhibitory effect, and antibacterial power of protein hydrolysates from lyophilized common carp roe by Alcalase.
   Materials And Methods
   In the present experimental study, the lyophilized roe was subjected to hydrolysis by Alcalase for 30, 60, 90, and 120 minutes at pH 8 and 55˚C. Fat, as well as moisture, ash and protein were measured by AOAC and amino acid composition by high-performance liquid chromatography-mass spectrometry. DPPH scavenging activity, metal ion chelating, ACE inhibitory effect and anti-bacterial power of the samples were analyzed. The data were analyzed by SPSS 21, using ANOVA and LSD tests. Antioxidant property of hydrolysates increased with their concentrations.
   Findings: By increasing the hydrolysis time, protein content, protein recovery percentage, and ash content increased, but the amount of fat and moisture decreased. The most abundant amino acids in common carp roe and its protein hydrolysates were valine, lysine, arginine, and leucine. The antioxidant properties of the samples increased with increasing concentration. DPPH scavenging activity of hydrolysates at 20mg/ml was significantly higher than that of BHT solution (p
   Conclusion
   Due to the high content of protein, bioactive peptides, and essential and unnecessary amino acids, Common carp roe protein hydrolysates has a high antioxidant property, ACE inhibitory and antibacterial properties.
   Keywords: Protein Hydrolysate, Common Carp Roe, Antioxidant Properties, ACE inhibitory Effect, Anti-Bacterial Power
  • Mohammad Mehdi Taatikeley, Bahareh Shabanpour *, Seyed Mehdi Ojagh Pages 157-158
   Aims: The first step in the purification of omega-3 is to extract oil. The aim of this study was to evaluate the effects of Wet Pressing (WP), Cold Extraction (CE), and Enzyme Extraction (EE) methods on tuna by-products oil and their moisture as well as chemical parameters.
   Materials And Methods
   The methods used in this … study to extract oil from primary raw materials were WP, CE, and EE and the efficiency rate of the methods was calculated. Regarding the qualitative evaluation, moisture content, volatile compounds, neutralized lipid levels, fatty acid profiles, acidity rates, and also levels of mercury, arsenic, cadmium, and lead were measured. Data analysis was performed by SPSS 22, using one way ANOVA and Duncan test.
   Findings: The amount of oil extracted by EE method was significantly higher than the other two methods (p0.05). Cholesterol levels in the samples of oils obtained from these methods were not significantly different. Free fatty acid profile in these treatments did not show significant difference. Acidity value in EE group was significantly higher than 2 other treatments. Also, the amount of toxic metals like Hg and As in oils obtained by EE method was significantly higher than that of WP and CE treatments. On the other hand, Pb level did not have a significant difference in the experimental groups.
   Conclusion
   Due to the quality of the obtained oil and the fact that EE method does not harm the environment, it can be a good method to extract fish oil.
   Keywords: Tuna By-products, Volatile Component, DHA, Mercury, Extraction Methods