فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال نهم شماره 2 (1397)
 • سال نهم شماره 2 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا دشمنگیر، پری ناز دشمنگیر، حانیه سادات سجادی، گیسو علیزاده بی پناه* صفحات 73-80
  گردشگری سلامت افزون بر تقویت بنیه اقتصادی کشور متضمن تامین امنیت منطقه ای بوده و در گردش مالی کشورها جایگاه ویژه ای دارد. هدف این مطالعه تحلیل وضعیت نظام گردشگری سلامت ایران و شناسایی راهبردهای لازم برای اصلاح و گسترش این صنعت بود.
  پژوهش کیفی حاضر در سه مرحله انجام گرفت در مرحله اول با بررسی متون و مرور مستندات موجود، راهکارهای موفق اصلاحی نظام گردشگری سلامت کشورهای موفق در این حوزه شناسایی شد. در مرحله دوم از ابزار تحلیل وضعیت، برای تحلیل وضعیت نظام گردشگری سلامت ایران استفاده شد. در مرحله سوم نیز راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای نظام گردشگری سلامت ایران با توجه به تجارب کشورهای موفق و تحلیل وضعیت موجود ایران شناسایی شد.
  با تحلیل داده ها نقاط قوت از جمله: وجود مراکز متعدد درمانی تخصصی و فوق تخصصی با هزینه های پایین و توانایی درمان بیمار ی ناباروری و همچنین مهمترین نقاط ضعف شامل مشخص نبودن وظایف دستگاه های مختلف در نظام گردشگری سلامت کشور شناسایی گردید. مهمترین فرصت های نظام گردشگری سلامت شامل: جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و فعال شدن فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمترین تهدیدها: عدم آشنایی بیماران گردشگر از کشورهای دیگر به علت عدم تبلیغات کافی رسانه ای خارجی و اینترنتی می باشد و بر اساس آنها اصلاحات نهادی در سطوح سیاست های کلان و اصلاحات راهبردی پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، ایران راهبرد، تحلیل وضعیت
 • فرزاد فرجی خیاوی، شیوا سعدی، الهام امیری* صفحات 81-91
  افراد آموزش دیده در زمینه مامایی نقش برجسته ای در تحقق اهداف هزاره سوم سازمان جهانی بهداشت دارند. برای بهبود عملکرد لازم است نیازهای آموزشی کارکنان برطرف گردد. نیاز سنجی آموزشی از نیازهای اعتباربخشی در توسعه منابع انسانی محسوب می-گردد. این پژوهش با هدف ارزیابی نیازهای آموزشی ماماهای بخش زایمان در راستای اعتباربخشی در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد.
  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بود و اطلاعات آن به روش مقطعی گرد آوری گردید. جامعه آماری شامل ماماهای شاغل در بخش های زایمان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. مطالعه بر روی تمام جامعه مورد-مطالعه انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که اطلاعات دموگرافیک و نیازهای آموزشی پاسخ گویان را در حوزه های عمومی، تخصصی و دارویی می سنجید. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل محتوا تائید شد و آلفای کرونباخ آن 89/0 محاسبه گردید. داده های گردآوری-شده از طریق میانگین، انحراف معیار و آزمون های نان پارامتریک در نرم افزار SPSS 21 تحلیل شد.
  نیازهای آموزشی ماماها در حیطه «دارویی» (22/1 ± 03/4) بسیار زیاد و در حیطه های «عمومی» (74/0 ± 76/3) و «تخصصی» (7/3 ± 9/0) زیاد برآورد شد. نحوه مدیریت عوارض جانبی داروها (87/0 ± 11/4) ، احیاء قلبی-ریوی (1 ± 31/4) و موارد احیاء نوزاد (29/03±4/1) به ترتیب مهم ترین نیازهای آموزشی در حیطه های دارویی، عمومی و تخصصی بودند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، نیازهای آموزشی، اعتبار بخشی، ماما
 • رسول حشمتی، حامد اسماعیلیان، رومینا حبیبی، بهمن متین پور* صفحات 92-100
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه الکسی تایمی، نگرش مسولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی با تفکر خودکشی در افراد با گرایش وسواس بود.
  نمونه پژوهش شامل 400 نفر دانشجوی دانشگاه تبریز بودند، که از آنها 151 نفر که نمره وسواس شان بالاتر از خط برش بود به عنوان افرادی که گرایش وسواس داشتند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسش نامه های الکسی تایمی تورنتو-20، نگرش مسولیت پذیری، عاطفه مثبت ومنفی، وسواسی?اجباری ییل براون و تفکر خودکشی بک استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش گشتاوری پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
  نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد، که با کنترل متغیرهای دموگرافیک، متغیر ناگویی خلقی به صورت کل و زیرمقیاس-های دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصیف احساسات و عاطفه منفی قادر به پیش بینی تفکر خودکشی هستند و متغیر مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و زیرمقیاس تفکر بیرونی الکسی تایمی قادر به پیش بینی متغیر ملاک نبودند.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی، اجباری، تفکر خودکشی، الکسی تایمی، مسئولیت پذیری، عاطفه مثبت و منفی
 • مسعود عیسی خواجه لو، وحیده زارع گاوگانی*، محمد اصغری جعفر آبادی صفحات 101-107
  تمامی بیماران در قالب سیستم درمانی دارای حقوق مشخصی بوده و حقوق بیمار به عنوان دانش فرد در قالب سلامت در نظر گرفته می شود و آگاهی از آن توسط خود بیمار و کادر درمانی، به عنوان بخش مهمی از ارائه خدمات درمانی با کیفیت محسوب می شود.
  این مطالعه به روش مقطعی-توصیفی بر روی بیماران مراجعه کننده به کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی شهر تبریز در شمال-غرب ایران بر روی 500 نمونه انجام شد. تعداد 600 مرکز درمانی به عنوان کلینیک و مطب در مناطق ده گانه شناسایی شد. در هر منطقه، متناسب با تعداد مراکز درمانی، 20% مطب ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. در داخل هر مطب هم 5 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده آزمون پیرسون کای توسط نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند.
  از بین 500 پرس شنامه توزیع شده بیشترین تعداد شرکت کنندگان (9/%31) در بازه سنی بین 34-25 سال بود. در بخش آگاهی و دانش شرکت کنندگان نسبت به حقوق بیمار، 8/94% از افراد معتقد بودند که دندانپزشک بایستی قبل از اقدام به درمان و بعد از درمان در مورد کیفیت و نحوه درمان به شما اطلاعات کافی بدهد. در زمینه حق دسترسی به اطلاعات ثب شده در پرونده دندانپزشکی، تنها 40% باور داشتند که حق دسترسی به پرونده دندانپزشکی را دارند.
  کلیدواژگان: اطلاعات سلامت، حقوق بیمار، دندانپزشکی
 • مهستی علیزاده، آرزو قنبری* صفحات 108-115
  شیوع روز افزون بیماری دیابت ملیتوس (Diabetes Mellitus) در سراسر جهان، سبب بروز مشکلات فردی و اجتماعی بی-شماری گردیده است. مطالعه حاضر، با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی و عوامل اجتماعی در بیماران دیابتی انجام گرفت.
  مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد. افراد با تست قند ناشتای مختل با تشخیص دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز در سال 1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس بیماران چک لیستی را تکمیل کردند که شامل دو بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناسی و اطلاعات دموگرافیک، سوابق بیماری و فامیلی و بخش دوم نیز شامل ارزیابی حمایت های اجتماعی، وضعیت سلامت روان و عوامل اجتماعی-اقتصادی بیماران بود. پس از تکمیل چک لیست ها اطلاعات آنها وارد برنامه آنالیز آماری SPSS 16 گشته و سپس به تحلیل داده ها پرداختیم.
  در این مطالعه مشاهده شد که بین بروز دیابت با افزایش سن، مصرف سیگار، کاهش فعالیت فیزیکی، افزایش رژیم غذایی، چاقی، وجود استرس روحی و داشتن سلامت روان، ارتباط معنی داری وجود داشت. ولی میان این بیماری با جنسیت، سطح تحصیلات، فشار خون، سابقه دیابت در فامیل درجه یک و چربی خون بالا، ارتباط معنی داری مشاهده نشد. در این مطالعه مشاهده شد که بیماران دیابتی از حمایت خوبی از طرف خانواده و اطرفیان برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: دیابت، سبک زندگی، حمایت اجتماعی
 • سکینه جلالی*، پرویز کریمی ثانی صفحات 116-124
  بازی به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف دار که به صورت فردی یا گروهی انجام پذیرد و موجب بروز نیازهای کودک شود، گفته می شود. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی بر نشانگان هیجانی-رفتاری و مهارت های حل مسئله در کودکان مراکز شبه-خانواده انجام شد.
  جامعه آماری شامل کلیه کودکان 7 تا 10 ساله ساکن مراکز شبه خانواده شهر تبریز در سال 1395 بودند، که تعداد آنها 1284 نفر بود. نمونه پژوهش 30 نفر از جامعه آماری بود، که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پکیچ بازی درمانی، آزمون کامپیوتری حل مسئله و مقیاس علائم مرضی کودکان بود. گروه آزمایش 10 جلسه بازی درمانی طبق پروتکل هانسن، میسلر و اوونز دریافت نمودند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند.
  ).
  کلیدواژگان: بازی درمانی، هیجان، رفتار، حل مسئله
 • سید هادی چاووشی، مجید عشقی*، محمدرضا چاووشی، امین باطنی صفحات 125-133
  سرطان پستان پس از سرطان ریه، دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان و پس از سرطان غیرملانومی پوست، شایع ترین سرطان زنان است. با توجه به اهمیت موضوع، تشخیص و درمان در مراحل ابتدایی تر بیماری باید انجام شود و هدف از انجام این مطالعه، بررسی نتایج پاسخ به درمان نئوادجوانت در بیماران مبتلا به سرطان پستان پیشرفته موضعی بوده است.
  این مطالعه به شکل یک مطالعه مقطعی در بیمارستان قاضی تبریز انجام گرفته است. 77 بیمار مبتلا به سرطان پستان موضعی پیشرفته شناسایی شده و اطلاعات مربوطه از پرونده بیمار گردآوری شده است. بر اساس نوع شیمی درمانی 38 نفر (4/49%) در گروه درمانی با تاکسوتر و 39 نفر (6/%50) در بیماران بدون تاکسوتر، هردو با پایه رژیم آنتراسایکلین تحت درمان قرار گرفتند و آنالیز توصیفی داده ها انجام گرفت و با استفاده از محاسبه ترتیبی داده ها، اثرات درمانی استفاده از تاکسوتر به طور مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت.
  در بین بیماران مورد مطالعه، در بعد از درمان در 21 نفر (3/%27) عدم پاسخ، در 43 نفر (8/%55) پاسخ نسبی و در 13 نفر (9/%16) پاسخ کامل وجود داشت، که 3 نفر (%23) به رژیم بدون تاکسوتر و10 نفر (%77) به رژیم با تاکسوتر پاسخ کامل به درمان داشت. همچنین 14 (2/%18) نفر از کل بیماران گیرنده HER-2 مثبت بودند، که در HER-2 مثبت ها پاسخ کامل به درمان نداشتیم و پاسخ نسبی 10 نفر (4/%71) بود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، درمان نئوادجوانت، کموتراپی، گیرنده، پاسخ درمانی
 • علی بهاری، سودابه مارین، لیلا نیک نیاز، جعفر صادق تبریزی، محمدحسن صاحبی حق، علی فخاری، مطهره علامه، معصومه آرشین چی، عالیه فراهانی، مینا طباطبایی، ریحانه سنایی، اصغر محمدپور اصل* صفحات 134-148
  بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مصرف دخانیات، کماکان اولین عامل قابل پیشگیری مرگ ومیر در دنیا است. درحالی که در کشورهای با درآمد بالا، فراوانی مصرف دخانیات رو به کاهش گذاشته است. در کشورهای با درآمد کم و متوسط این فراوانی رو به افزایش است. در ایران روزانه 920 میلیون و چهارصد هزار تومان و سالانه هزار و 740 میلیارد تومان صرف خرید سیگار می شود و نظام سلامت کشور برای درمان عوارض ناشی از سیگار، حدود 5 هزار و دویست و بیست میلیارد تومان می پردازد. این مطالعه با هدف تعیین برنامه ها و مداخلات کارآمد پیشگیری کننده و کاهش دهنده مصرف دخانیات در جوامع انجام شد. پایگاه های اطلاعات پزشکی جست و جو، مطالعات مرتبط بازیابی، محتوای آنها بررسی و طبقه بندی شدند. برنامه ها و مداخلات پیشگیری کننده و کاهش دهنده مصرف دخانیات در شش حیطه طبقه بندی شدند. این حیطه ها شامل «مطالعات در سطوح مختلف سنی و گروه ها» ، «مطالعات در محیط فیزیکی و سطح اجتماع» ، «مطالعات مالیات و قیمت» ، «مطالعات سیگار الکترونیکی» ، «مطالعات کاهش آسیب» و «راهکارهای تسهیل مداخلات» می باشند. نتایج حاصل از این مطالعه، «فرهنگ سازی، وضع و اعمال قوانین» ، «مداخلات با رویکرد تمرکز بر گروه های خاص» ، «آموزش در تمامی سطوح و مداخلات» ، «برگزاری دوره های آموزشی و تاکید بر نقش خانواده در حمایت از نوجوانان» و «دارو درمانی رایگان» را به عنوان راهکارهایی مناسب و متناسب با فرهنگ و توانایی های سیستم بهداشتی کشور، پیشنهاد می دهد.
  کلیدواژگان: مداخلات پیشگیری کننده، پیشگیری از دخانیات، مداخلات مبتنی بر جامعه، سیگار، قلیان
|
 • Leila Doshmangir, Parinaz Doshmangir, Haniyeh Sadat Sajadi, Gisoo Alizadeh Pages 73-80
  Background And Objectives
  In addition to strengthening the country's economic viability, Health tourism entails providing regional security and has a special place in the financial circulation of countries. The purpose of this study was to analyze the status of the health tourism system in Iran and identify the strategies to improve this industry.
  Material and
  Methods
  This qualitative research was done in three stages. In the first stage, by reviewing the literature and successful healthcare tourism reforms in successful countries were identified. In the second stage, the status analysis tool was used to analyze the status of health tourism system in Iran. In the third stage, according to the experiences of successful countries, the proposed strategies for improving the health tourism system of Iran were identified.
  Results
  By analyzing data, strengths were identified such as the existence of specialized medical and specialist centers with low costs and the ability to treat infertility diseases and the most important weakness was identified as the lack of clarity of duties in the health tourism system of the country. The most important opportunities include: fundraising and job creation, enabling economic, social and cultural. The most important threat includes: the lack of awareness of tourists from other countries due to lack of adequate advertising of media and Internet. Based on these, institutional reforms were proposed at the levels of macro policies and strategic reform.
  Conclusion
  Iran can play a significant role in developing this industry in the region and in the world and earn income from health tourism because of potential capabilities.
  Keywords: Health Tourism, Iran, Strategy, Status Analysis
 • Farzad Faraji-Khiavi, Shiva Saadi, Elham Amiri Pages 81-91
  Background And Objectives
  The people educated in midwifery play a remarkable role in achieving the third millennium goals of World Health Organization. Employees’ educational needs should be responded for performance development. Educational need assessment is one of the accreditation requirements in human resources development. This research aimed to assess educational needs among midwives in obstetric and delivery wards at educational hospitals affiliated with Ahvaz University of Medical Sciences.
  Material and
  Methods
  This research was a descriptive-analytic and cross-sectional study. Study population included midwives working in obstetric wards in educational hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Study was conducted using census method. Data gathering instrument was a questionnaire in which respondent's demographic and educational need's in general, special and medication domains were collected. Instrument validity was confirmed by content analysis and Chronbach's α was calculated 0.89. Data were analyzed using mean, standard variation and non-parametric statistic tests in SPSS 21.
  Results
  Educational needs in medication domain was estimated very high (4.03±1.22), and were calculated high in general (3.76±0.74) and special (0.9±3.7) domains. Managing side effects in medicines (4.11±0.87), CPR (4.31±1) and neonatal resuscitation (1.03±4.29) were the most needed education courses in medication, general and special domains, respectively
  Conclusion
  More attention should be paid to midwives’ educational needs in order to upgrade their knowledge and skills along with obstetric services improvement. Identifying midwive's occupational needs, based on valid and evident findings, is a prerequisite for education quality improvement.
  Keywords: Assessment, Educational Needs, Accreditation, Midwife
 • Rasoul Heshmati, Hamed Esmailyan, Romina Habibi, Bahman Matinpoor Pages 92-100
  Background And Objectives
  The aim of the present study was to investigate the relationship among alexithymia, responsibility attitude, positive and negative affect, and suicidal ideation in people with obsessive tendencies.
  Material and
  Methods
  The study sample was comprised of 400 students from Tabriz University from whom 151 students with an obsession score higher than the cut-off point were selected randomly as people with obsession tendency. Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), responsibility attitude scale (RAS), PANAS Positive and Negative Affect Schedule, Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale and Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) were used to collect the data. The data were analyzed using Pearson product-moment correlation method and hierarchical regression.
  Results
  The hierarchical regression results showed that controlling demographic variables, alexithymia variable as overall, difficulty identifying feelings subscale, difficulty describing feelings subscale and negative affect can predict suicide. Responsibility and positive affect variables and externally-oriented thinking in alexithymia could not predict the dependent variable.
  Conclusion
  Based on these findings, we can conclude that difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings and negative affect are the main determinants for suicide in people with obsessive tendencies.
  Keywords: Obsessive-Compulsive, Disorder, Suicidal Ideation, Alexithymia, Responsibility, Positive, Negative, Affect
 • Masoud Eisa Khajelou, Vahideh Zareh Gavgani, Mohammad Asghari, Jafarabadi Pages 101-107
  Background And Objectives
  All individuals have specific rights within healthcare system and patient’s bill of rights is regarded as person’s knowledge in health context. Awareness about patient’s bill of rights by the patient and healthcare staff is considered as an important part of delivering high quality healthcare services.
  Material and
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on the patients who referred to dental clinics and private offices in Tabriz in northwest of Iran. Study sample consisted of 500 participants. A total number of 600 health centers were identified in 10 regions. In each region, according to the number of health centers, 20% of health centers were selected randomly. Within clinics, five participants were chosen based on random. Data were analyzed using SPSS 23 and applying Pearson Chi-square test.
  Results
  Among 500 distributed questionnaires, most of the participants (31.9%) were in 25-34 years old range. In awareness and knowledge section, 94.8% of the participants believed that dentist must give enough information about the procedure before and after treatment. Regarding the right to have access to health record, only 40% believed that they have right to get access to their health record.
  Conclusion
  Education level has a significant impact on the awareness level of patients toward patient’s bill of rights. Encouraging individuals to continue education in higher levels and delivering information about patient’s bill of rights through media will promote individuals’ health.
  Keywords: Health Information, Patient's Rights, Dentistry
 • Mahasti Alizadeh, Arezou Ghanbari Pages 108-115
  Background And Objectives
  Diabetes mellitus has serious clinical, social and economic consequences. The increasing prevalence of diabetes around the world has led to many personal and social problems. The aim of this study was to determine the relationship between lifestyle and social factors in diabetic patients.
  Material and
  Methods
  This was a descriptive-analytical study. Patients with impaired fasting glucose test with diagnosis of diabetes referred to health centers in Tabriz city in 2014 were evaluated. Then, patients completed a checklist containing two parts. The first part includes demographic information, family medical history and the second part includes assessment of social support, mental health status and the socioeconomic factors of the patients. After completing the checklists, data were entered into SPSS v.16 statistical analysis program and then analyzed.
  Results
  In this study, it was observed that there was a significant relationship between the incidence of diabetes with age increasing, smoking, reduced physical activity, diet, obesity, mental stress and mental health, but there was no significant relationship with gender, education level, blood pressure, history of diabetes in first-degree relatives and high blood cholestrol. The study found that diabetic patients had good support from family and friends.
  Conclusion
  The results of this study showed that factors such as old age, low physical activity, obesity, stress and lack of mental health were some of the factors involved in the incidence of diabetes.
  Keywords: Diabetes, Lifestyle, Social Support
 • Sakineh Jalali Dizaji, Parviz Karimi Sani Pages 116-124
  Background And Objectives
  Play is defined as any type of targeted physical or mental activity which is done individually or in group and develops children needs. This study aimed at effectiveness of play therapy on symptoms of emotional, behavioral and problem-solving skills in children in foster care centers.
  Material and
  Methods
  The study population included all 7-10 years old children (a total of 1284) residing in foster care centers in Tabriz in 2017. A sample of 30 was selected by convenience-random method and were divided in to experimental and control groups equally (15 in each group). The research tools included play therapy package, computer-based problem-solving test, and Children's Symptoms Questionnaire scale. Experimental group received 10 play therapy sessions according to Hansen, Meissler, and Ovens protocol but control group received no intervention. The scale of the problem and components hyperactivity, conduct, behavior, disease, generalized anxiety, phobia, obsessive-compulsive, post-traumatic stress and tick scale was Children's Symptoms Questionnaire scale. The experimental group received 8 sessions each individually.
  Results
  Analysis of the data showed that play therapy promotes problem-solving, reduces hyperactivity, conduct, abnormal behavior, generalized anxiety, phobia and tics (P0.005).
  Conclusion
  It can be concluded that play therapy is an effective method for behavioral and emotional disorders and improves problem-solving performance.
  Keywords: Play Therapy, Emotion, Behavior, Problem-Solving
 • Seyed Hadi Chavoshi, Majid Eshghi, Mohammadreza Chavoshi, Amin Bateni Pages 125-133
  Background And Objectives
  Breast cancer is the second leading cause of death from cancer in women after lung cancer, and is the most common cancer in women after non-melanoma skin cancer. Given the importance of the issue, therefore the aim of this study was to evaluate the response to neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advance breast cancer (LABC).
  Material and
  Methods
  This study was performed as a cross-sectional descriptive-analytic survey in Gazi hospital in Tabriz. In this survey, 77 patients with LABC were enrolled and data were collected from patients’ health records. All the patients were treated based on Anthracycline regimen and among them, 38 cases (49.4%) received Docetaxel and 39 cases (50.6%) were treated without Docetaxel. These descriptive data of patients were analyzed with Ordinal Logistic Regression and the therapeutic response of Docetaxel was evaluated in these patients.
  Results
  Among patients in this study, 21 cases (27.3%) showed non therapeutic response, 43 cases (55.8%) had partial response, and in 13 cases (16.9%) complete response to treatment were achieved, in which three cases (23%) without Docetaxel regimen and 10 cases (77%) with Docetaxel regimen had complete response to treatment. Also, 14 cases (18.2%) of patients were HER-2 positive. Complete response to treatment was not observed in HER-2 positive patients and partial response was observed in 10 cases (71.4%).
  Conclusion
  In this study, the response to treatment was significantly higher in patients who received Docetaxol than in non-Docetaxel group (P=0.004). As well as there was a significant relation between response to treatment and positive or negative HER-2 receptor patients.
  Keywords: Breast Cancer Prenatal Neoadjuvant, Chemotherapy, Receptor, Therapeutic Response
 • Ali Bahari, Soudabeh Marin, Leila Nikniaz, Jafar Sadegh Tabrizi, Mohammad Hasan Sahebihagh, Ali Fakhari, Motahare Allame, Masoumeh Arshinchid, Aliyeh Farahani, Mina Tabatabaie, Reyhaneh Sanayie, Asghar Mohammadpoorasl Pages 134-148
  According to the World Health Organization’s report, tobacco use is the first preventable leading cause of deaths in the world.While the prevalence of tobacco use is declining in high-income countries, this prevalence is increasing in the low-income and middle-income countries. Daily, 205 thousand USD and 386 million USD annually spent on cigarette purchasing in Iran, and the health system of the country pays about 1 billion and one hundred and sixty million USD to cure the complications of cigarette smoking. The present study aimed at determination of effective programs and interventions applied in prevention and reduction of tobacco use in societies. Medical databases were searched, related studies retrieved and their content reviewed and classified. According to the results of this study, programs and interventions for prevention and reduction of tobacco use were categorized in six domains including: "studies at different levels of age and groups," "studies in the physical and community environment," "tax and price studies," "electronic cigarette smoking studies," "harm reduction studies," and "interventions facilitating solutions." The results of the study, suggests the followings as appropriate strategies that fit the culture and abilities of the Iranian health system: "culture, the establishment and application of rules", "interventions with a focus on specific groups", "education at all levels and interventions," "organizing training courses and emphasizing the role of the family in protecting adolescents" and “free drug therapy ".
  Keywords: Preventive Interventions, Tobacco Prevention, Community-Based Interventions, Smoking, Hookah