فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیست و یکم شماره 6 (پیاپی 278، شهریور 1397)
 • سال بیست و یکم شماره 6 (پیاپی 278، شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مونا نجف نجفی، سلمه دادگر، معصومه غضنفرپور * صفحات 1-9
  مقدمه

  یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه، اختلال خواب می باشد. این اختلال می تواند با علائم خفیف تا شدید و ناتوان کننده در افراد مختلف بروز نماید. یکی از رویکردهای مورد استفاده جهت رفع اختلال خواب، استفاده از طب مکمل از جمله آروماتراپی است. مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر با هدف ارزیابی و جمع بندی نتایج کارآزمایی های بالینی انجام شده در مورد تاثیر آروماتراپی بر اختلالات خواب زنان پره و پست منوپوز انجام شد.

  روش کار

  جهت انجام این مطالعه، منابع الکترونیکی لاتین مانند PubMed، Scopus، ISI Web of Science، Cochrane Library و پایگاه های اطلاعاتی فارسی مانند SID و Magiran به صورت سیستماتیک بدون محدودیت زمانی تا تاریخ 10 فوریه 2018 مورد جستجو قرار گرفتند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از مقیاس جداد استفاده شد. ساعت خواب و یا کیفیت خواب گزارش شده در مقاله به عنوان پیامد اصلی مطالعه در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در 4 مطالعه یافت شده از اسانس اسطوخودوس به تنهایی و یا همراه سایر روش ها و رایحه ها جهت آروماتراپی استفاده شده بود. نتایج متاآنالیز انجام شده بر روی سه مطالعه ای که کیفیت خواب را گزارش کرده بودند، نشان داد که مقدار اختلاف میانگین استاندارد شده بین دو گروه مداخله و کنترل (347/2-329/0 CI: 95%) 338/1 بود که این اختلاف نشان دهنده بهبودی کیفیت خواب در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل بود (009/0=p). در مطالعه ای که ساعت خواب نمونه ها گزارش شده بود، اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل یافت نشد (373/0=p).

  نتیجه گیری

  رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس به صورت تنها یا در ترکیب با سایر روش ها می تواند اثرات سودمندی بر بهبود کیفیت خواب زنان پره و پست منوپوز داشته باشد.

  کلیدواژگان: آروماتراپی، اختلالات خواب، اسطوخودوس، پری منوپوز، رایحه درمانی
 • علیرضا عبدی، محبوبه نظری، سید حسن نیک سیما، وجیهه باغی، رضا قانعی قشلاق * صفحات 10-18
  مقدمه

  سندرم پاهای بی قرار نوعی اختلال نورولوژیکی است که با بروز اختلال خواب منجر به بیماری های قلبی عروقی، فشارخون بارداری، افسردگی و افزایش مرگ و میر مادر و جنین می شود. مطالعات مختلف شیوع های متفاوتی را گزارش کرده اند. مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر با هدف برآورد شیوع سندرم پاهای بی قرار در زنان باردار در آسیا انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی SID، Magiran،Google Scholar، IranMedex، Science Direct، PubMed و Scopus تعداد 16 مقاله مشاهده ای دارای متن کامل مربوط به سال های 2003 تا ژانویه 2018 استخراج شدند. جهت انجام این مطالعه متاآنالیز، از مدل اثرات تصادفی استفاده گردید و ناهمگنی مطالعات با شاخص I2 بررسی شد. آنالیز داده ها با نرم افزار STATA (نسخه 12) انجام شد.

  یافته ها

  شیوع سندرم پاهای بی قرار در زنان باردار آسیایی در 16 مقاله بررسی شده با حجم نمونه 49342 نفر، 5/18% (فاصله اطمینان 95%: 38/23-75/13%) بود. شیوع سندرم پاهای بی قرار بر اساس مصاحبه 04/14% (فاصله اطمینان 95%: 05/16-02/12%) و بر اساس پرسشنامه 75/22% (فاصله اطمینان 95%: 01/32-49/13%) بود. بین شیوع سندرم پاهای بی قرار در بیماران با سال انتشار مقالات (939/0=p) ، حجم نمونه (161/0=p) و میانگین سن نمونه ها (105/0=p) ارتباط معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  سندرم پاهای بی قرار در زنان باردار آسیایی از شیوع بالایی برخوردار است. به دلیل پیامدهای مادری و جنینی، بررسی علل و عوامل دقیق ابتلاء به این بیماری در این گروه پرخطر ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آسیا، بارداری، سندرم پاهای بی قرار، شیوع، متاآنالیز
 • ثریا قاسمی، فیروزه علویان* صفحات 19-28
  مقدمه

  سالانه افراد زیادی در جهان به انواع سرطان ها مبتلا می شوند. امروزه با مراقبت های ویژه و روش های درمانی متنوع چند گزینه ای و ترکیبی، طول عمر در بسیاری از افراد سرطانی افزایش یافته است. افزایش پتانسیل بقاء با درمان سرطان، اغلب با اثرات جانبی از جمله تاثیر بر باروری و کیفیت آن در بیماران جوان همراه است. اقدامات ضروری جهت حفظ پتانسیل باروری در طی درمان سرطان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی جدیدترین روش های حفظ باروری در حین درمان های سرطان انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری برای جستجوی مقالات از سه پایگاه اطلاعاتی Google Scholar، Scopus و PubMed و کلید واژه های infertility cancer، fertility cancer، infertility chemotherapy و fertility chemotherapy ‎استفاده شد. مقالاتی که هدف نگارش این مقاله را در بر نداشتند، از مراحل مطالعه حذف گردید.

  یافته‎ها

  راهکارهای متنوعی جهت حفظ باروری بیماران سرطانی پس از درمان های متداول وجود دارد. انجماد و تهیه بانک اسپرم، تخمک و جنین، انجماد بافت بیضه و تخمدان، استفاده از عوامل حفظ باروری و انواع سلول های بنیادی، از مهم ترین روش های استاندارد حفظ باروری در بیماران سرطانی تحت درمان هستند.

  نتیجه‎گیری

  امروزه قبل از هر اقدام درمانی سرطان، لازم است بیماران مشاوره مناسب مرتبط با خطرات باروری و حمایت های مرتبط جهت گزینه های حفظ باروری را دریافت کنند.

  کلیدواژگان: باروری، سرطان
 • مروارید ایرانی، طلعت خدیوزاده *، سیدمحسن اصغری نکاح، حسین ابراهیمی پور، فاطمه تارا صفحات 29-41
  مقدمه

  ناهنجاری های مادرزادی از مهم ترین علل بستری در بیمارستان و معلولیت و مرگ نوزادان به شمار می روند و هزینه بستری و اقدامات درمانی این کودکان، بار سنگینی را به سیستم بهداشتی و خانواده های آنها وارد می کند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت ناهنجاری های مادرزادی در ایران به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری جهت یافتن مطالعات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی SID،Iranmedex ، IranDoc،Magiran ، Scopus و Pubmed و همچنین موتور جستجوی Google Scholarبا استفاده از کلید واژه های شیوع، ایران، ناهنجاری های مادرزادی و معادل انگلیسی آنها در مجلات فارسی و انگلیسی زبان در فاصله سال های 1365 تا اردیبهشت 1397 جستجو شدند. داده ها با روش متاآنالیز و با استفاده از مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2محاسبه شد.

  یافته ها

  از مجموع 2306 مطالعه بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 35 مطالعه از فاصله سال های 1986 تا 2017 وارد متاآنالیز شدند. نتایج این مطالعه متاآنالیز نشان داد شیوع کلی ناهنجاری مادرزادی در ایران 6/2% می باشد. شیوع ناهنجاری در پسران 8/2% و در دختران 2% می باشد. شایع ترین ناهنجاری مادرزادی گزارش شده در متولدین ناهنجاری اسکلتی (1/29%) و سپس ناهنجاری سیستم ادراری تناسلی (2/23%) می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر حاکی از میزان بالای ناهنجاری مادرزادی در ایران می باشد، لذا مطالعات بیشتری جهت شناخت بیشتر این مساله و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از بروز ناهنجاری مادرزادی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ایران، شیوع، متاآنالیز، مرور سیستماتیک، ناهنجاری های مادرزادی
 • زهرا هادی زاده طلاساز، طلعت خدیوزاده *، محبوبه فیروزی، هدی عزیزی، مروارید ایرانی صفحات 42-54
  مقدمه

  طب فشاری گوش، یک تکنیک غیرتهاجمی و ایمن ذکر شده و یکی از مواردی است که پزشکان، ماماها، پرستاران و حتی خود بیماران می توانند از آن استفاده کنند. مطالعات متعددی در خصوص طب فشاری گوش در درمان بیماری ها و مشکلات مختلف زنان انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر کاربردهای طب فشاری گوش در زنان و مامایی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی Pumped، Google scholar، Magiran، Irandoc، Medline، Scoupus، Web of Science در بازه زمانی 2006-2018 با استفاده از کلید واژه های مبتنی بر MeSHشامل طب گوش یا طب فشاری گوش (OR Auriculotherapy Acupressure) با استفاده از AND با کلید واژه های دیسمنوره، یائسگی، تهوع و استفراغ، یبوست، کمردرد، زایمان، بارداری و ناباروری به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل درج کلمات مورد جستجو در بخش عنوان و کلید واژه های مقالات در کارآزمایی های بالینی انتشار یافته به زبان فارسی و انگلیسی بود. مقالاتی که طب فشاری و سوزنی را به صورت ترکیبی استفاده کرده بودند، از مطالعه خارج شدند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از ابزار جداد استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 12 کارآزمایی بالینی بررسی شد. از 3 مقاله مرتبط با یائسگی، 1 مقاله تاثیر معنادار با طب فشاری گوش را نشان داد؛ از 2 مقاله مرتبط با دیسمنوره، 1 مقاله تاثیر معنادار طب فشاری گوش در کاهش درد و عواطف منفی را نشان داد؛ از 2 مقاله مرتبط با درد زایمان، 1 مقاله تاثیر معنادار طب فشاری گوش در کاهش درد را گزارش کرد و از 2 مقاله مرتبط با اضطراب بعد از سزارین، 1 مقاله طب فشاری گوش را در کاهش اضطراب معنادار گزارش کردند. مقاله مرتبط با یبوست نیز بهبود معنادار را در صورت استفاده از طب فشاری گوش نشان داد و در مورد تهوع و ناباروری نتایج معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  طب فشاری گوش می تواند در بهبود مشکلات زنان کمک کننده باشد و به عنوان یک روش مکمل و جایگزین دارودرمانی پیشنهاد شود، اما با توجه به کم بودن تعداد مطالعات انجام شده در این زمینه، گزارش نتایج ضد و نقیض و همچنین محدودیت برخی مطالعات، انجام پژوهش های بیشتر با رفع محدودیت ها و اشکالات مطالعات قبل، پیش از بکارگیری در بالین پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تهوع و استفراغ، دیسمنوره، زایمان، طب فشاری گوش، یائسگی
 • فرنوش فلاحت، ماندانا توکلی، روشنک مکبری نژاد، صدیقه آیتی، زهره فیض آبادی* صفحات 55-66
  مقدمه

  الیگومنوره، یکی از شایع ترین اختلالات قاعدگی است که به صورت افزایش فواصل قاعدگی تعریف می شود. این اختلال رو به افزایش به دلیل عوارضی مانند خونریزی رحمی غیرطبیعی، ناباروری، هیرسوتیسم و عواقب روانی- اجتماعی متعاقب آنها باعث کاهش کیفیت زندگی زنان سنین باروری می شود. با توجه به عوارض داروهای هورمونی که درمان رایج این اختلال می باشد، ضرورت استفاده از روش های درمانی مکمل مطرح می شود، لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی راهکارهای درمانی طب ایرانی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری، منابع اصلی طب ایرانی با استفاده از واژگان مترادف الیگومنوره مانند احتباس طمث، حبس حیض، کاهش و قطع قاعدگی بررسی شد. برای یافتن مطالعات جدید نیز پایگاه های اطلاعاتی مانند Google Scholar، PubMed و ISI با کلیدواژگان Oligomenorrhea، Amenorrhea، PCOS، Persian Medicine و Traditional Medicine جستجو و نتایج حاصل مقایسه شدند.

  یافته ها

  در منابع طب ایرانی، الیگومنوره با تعبیر "احتباس طمث" آمده است. رویکردهای درمانی احتباس طمث، مانند سایر درمان ها در طب ایرانی، در گام اول شامل اصلاح سبک زندگی، اصلاح الگوی غذایی، تنظیم خواب و بیداری، ورزش و استحمام می باشد. گام دوم شامل: مصرف گیاهان دارویی قاعده آور است که اغلب فیتواستروژن محسوب می شوند. این گیاهان به اشکال مختلف (قرص، جوشانده، دمنوش، شیاف واژینال، دوش واژینال، ضماد، آبزن و...) تجویز می شوند. در گام سوم، اعمال یداوی مانند حجامت و فصد نیز به عنوان یک روش درمانی توصیه شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثبات اثربخشی تعدادی از این درمان ها در مطالعات جدید مانند گیاه پنج انگشت، پونه و رازیانه انجام مطالعات بالینی بیشتر بر مبنای درمان های طب ایرانی در کنار طب رایج، جهت درمان الیگومنوره توصیه می شود.

  کلیدواژگان: الیگومنوره، طب ایرانی، قاعده آور، گیاهان دارویی
 • الهام کاظمی، مظفر خزاعی* صفحات 67-75
  مقدمه

  هلیکوباکترپیلوری علاوه بر ایجاد اختلالات معده، با کلونیزه شدن در دستگاه تناسلی، موجب برخی مشکلات زنان، نازایی و سقط می شود. شیوع این آلودگی در دنیا حدود 50% و در کشورهای جهان سوم بالاتر است. در مطالعات اخیر، ارتباط آلودگی باکتری و بیماری های زنان و بارداری، کیست تخمدان، سندرم تخمدان پلی کیستی، سقط و حتی ناباروری مردان مطرح شده است. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تاثیر آلودگی به این باکتری بر بارداری و بیماری های زنانانجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مروری با جستجوی کلیدواژه های Helicobacter pylori، H. Pylori، Abortion، Breast cancer، PCOS، Hyperemesis gravidarum، Anemia و Pregnancy و ترکیب احتمالی آنها با استفاده در بانک های اطلاعاتی Scopus، Pubmed، Iran medex, Web of Science و SID از سال 2001 تا 2017 انجام شد. سپس تمام مقالات فارسی و لاتین که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  تعداد 31 مقاله واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. در اکثر این مطالعات، ارتباط Hp با ناباروری معنی دار بود (05/0p<) ، ولی با برخی متغیرها مانند کیست تخمدان و سقط، در مطالعات مختلف تناقض وجود داشت. همچنین ارتباط معنی داری بین Hp با سرطان پستان و حاملگی خارج رحمی گزارش نشده بود. برخی مطالعات نقش موثر Hp را برکم خونی فقر آهن و تهوع شدید بارداری مطرح کرده اند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش Hp در اتیولوژی نازایی، سقط، PCOS، آنمی و تهوع دوران بارداری، توصیه می شود در تمامی این موارد قبل از شروع درمان، تست سرولوژیک Hp انجام شود.

  کلیدواژگان: سقط، سندرم تخمدان پلی کیست، کم خونی فقر آهن، ناباروری، هلیکوباکترپیلوری
 • مریم طباطباییان، معصومه کردی *، سلمه دادگر، مروارید ایرانی صفحات 76-85
  مقدمه

  پره اکلامپسی، شایع ترین عارضه طبی در بارداری است. با توجه به پاتوفیزیولوژی و اتیولوژی پیچیده پره اکلامپسی، طیف وسیعی از مارکرها بررسی شده اند که علاوه بر ارزش پیشگویی، شناسایی این عوامل ممکن است مکانیسم روشنی برای پاتوژنز پره اکلامپسی فراهم کند. مطالعه مروری حاضر با هدف ارزیابی نقش چهار مارکر سرمی و سونوگرافی داپلر شریان رحمی در پیشگویی پره اکلامپسی در سه ماهه دوم بارداری انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری جهت یافتن مطالعات مرتبط، در بازه زمانی 2000 تا 2017 از پایگاه های اطلاعاتی SID، Weily online library،Elsevier ، Scopus، Pubmed و همچنین موتور جستجوی Google Scholar استفاده شد. برای دستیابی به تمامی مقالات به زبان انگلیسی و فارسی مورد نظر از کلید واژه های فارسی شامل: BHCG، اینهیبین A، اکتیوین A، آلفا فتوپروتئین، مارکرهای سرمی، سونوگرافی داپلر شریان رحمی، سه ماهه دوم و پیشگویی پره اکلامپسی و کلید واژه های انگلیسی شامل: serum markers،Uterine artery Doppler ultrasonography، Preeclampsia prediction، Second trimester، AFP، β-HCG، Activin A، Inhibin A با همه ترکیبات احتمالی این کلمات استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعات مختلف بیانگر این مسئله بودند که هیچ یک مارکرهای مورد مطالعه شامل اکتیوین A و اینهیبین A، β-HCG و AFP به تنهایی قدرت پیشگویی پره اکلامپسی را با حساسیت و ویژگی بالا فراهم نمی کنند، اما سونوگرافی داپلر شریان رحمی در سه ماهه دوم بارداری را می توان به عنوان یک تست غربالگری برای پیشگویی پره اکلامپسی در زنان پرخطر به کار برد.

  نتیجه گیری

  مهم ترین استراتژی های پیشگویی پره اکلامپسی شامل: مشخصات فردی، سونوگرافی شریان داپلر و بیومارکرها می باشند و هیچ یک از این مارکرها به تنهایی قدرت پیشگویی پره اکلامپسی را با حساسیت و ویژگی بالا فراهم نمی کنند.

  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، سونوگرافی داپلر، سه ماهه دوم بارداری، مارکرهای سرمی
 • شبنم مظفری، مرضیه ساعی قره ناز، گیتی ازگلی* صفحات 86-93
  مقدمه

  دیسمنوره، اختلال ژنیکولوژیک شایعی می باشد که در هر سیکل قاعدگی، باعث بروز مشکلات رفتاری و اختلال در روند زندگی روزمره یک زن می گردد. زنجبیل در درمان دیسمنوره ایفای نقش می نماید، از این رو مطالعه مروری حاضر با هدف جمع آوری و بررسی کارآزمایی های بالینی در رابطه با تاثیر زنجبیل خوراکی و موضعی بر دیسمنوره انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری، کارآزمایی های بالینی و مطالعات نیمه تجربی تا دسامبر 2017 به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های فارسی IranMedex، Magiran، IranDoct، IRCT و پایگاه های انگلیسی PubMed، Scopus،Science direct ، Embase و Cochrane و با کلید واژه های فارسی دیسمنوره، قاعدگی دردناک، زنجبیل و انگلیسیDysmenorrhea ، Menstrual pain، Menstrual cramp، Painful menstruation، Zingiber، Ginger، Shokyo، Gingiber officinale و Zingier بدون اعمال محدودیت زمانی مورد بررسی قرار گرفتند و مقالات دارای معیار ورود، وارد مطالعه شده و مورد آنالیز کیفی قرار گرفتند.

  یافته ها

  پس از بررسی 2101 مقاله، 12 کارآزمایی بالینی که بر اساس معیار جداد نمره 3 و بالاتر و 3 مطالعه نیمه تجربی بر اساس معیار EPHPP با امتیاز 00/3-51/1 مورد بررسی قرار گرفتند. در اکثر مقالات به خاصیت ضدالتهابی و مهار سیکلواکسیژناز و به دنبال آن کاهش لوکوترین و پروستاگلاندین در هر دو فرم خوراکی و موضعی زنجبیل اشاره شده بود که در تسکین درد دیسمنوره موثر بودند. به دلیل ناهمگونی مطالعات، امکان انجام متاآنالیز وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، شواهد قابل اعتباری مبنی بر تاثیر مثبت زنجبیل خوراکی و موضعی بر کاهش درد و التهاب به خصوص در سه روز اول قاعدگی وجود دارد.

  کلیدواژگان: داروی گیاهی، دیسمنوره، زنجبیل، کارآزمایی بالینی، قاعدگی دردناک
 • مهلا بختیاری نسب، ناهید گلمکانی* صفحات 94-104
  مقدمه

  یکی از اجزای اساسی مراقبت های دوران بارداری، ارزیابی سلامت جنین می باشد که آزمون های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. به تازگی در برخی مطالعات تحریک با ویبروآکوستیک و نور هالوژن نیز به عنوان تست ارزیابی سلامت جنین بررسی شده است؛ مطالعه مروری حاضر با هدف جمع بندی مطالعات سال های اخیر در زمینه تاثیر تحریک با ویبروآکوستیک و نور هالوژن بر جنین انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری به منظور دستیابی به مستندات داخلی و خارجی مرتبط، جستجوی گسترده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی magirin، Irandoc،SID ، Google scholarو پایگاه های اطلاعاتیScopus ، PubMed و science directصورت گرفت. جستجوی مقالات با استفاده ازکلیدواژه های فارسی نور هالوژن، ویبروآکوستیک و کلیدواژه های انگلیسی: haloge light و Vibroacoustic از سال 1990 تا 2017 صورت گرفت و مقالاتی که در ارزیابی، بیشترین تشابه را با عنوان مطالعه مروری داشتند، وارد مطالعه شده و نتایج گزارش شد.

  یافته ها

  در نهایت 15 مقاله که تاثیر تحریک با نور هالوژن و ویبروآکوستیک را بررسی کردند، وارد مطالعه شدند که بین ضربان قلب جنین، تست های ارزیابی سلامت جنین و تحریک با ویبروآکوستیک و نور هالوژن ارتباط وجود داشت (05/0p<).

  نتیجه گیری

  به طور کلی با توجه به نتایج اغلب مطالعات بررسی شده، بین تاثیر تحریک با ویبروآکوستیک و نور هالوژن و تست های سلامت و حرکات جنین ارتباط وجود دارد و با توجه به اینکه تحریک با ویبروآکوستیک و نور هالوژن باعث کاهش موارد غیرواکنشی ضربان قلب جنین می شوند، لذا از این ابزار می توان در مراکز ارزیابی سلامت مادر به صورت ایمن و موثر جهت بهبود NST جنین استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تست های ارزیابی سلامت جنین، نور هالوژن، ویبروآکوستیک
|
 • Mona Najaf Najafi, Salmeh Dadgar, Masumeh Ghazanfarpour * Pages 1-9
  Introduction

  One of the most common problems in postmenopausal women is sleep disorders. This disorder can be manifested by mild to severe symptoms of discomfort in different people. One of the approaches to relieve sleep disorders is the use of complementary medicine, including aromatherapy. This systematic review and meta-analysis was conducted with the aim to evaluate and summarize the results of clinical trials on the effects of aromatherapy in premenopausal and postmenopausal women with sleep disorders.

  Methods

  Latin databases such as PubMed, Scopus, ISI Web of Science, Cochrane Library, and Persian databases such as SID and magiran were systematically searched until 10 February 2018 without time limitation. The Jadad scale was used to evaluate the quality of the articles. Sleep duration or sleep quality was considered as the main outcome of the study.

  Results

  Among 4 found studies, Lavender essence was used for aromatherapy alone or in combination with other methods or fragrances. The results of the meta-analysis on three studies which had reported the quality of sleep showed that the standardized mean difference between intervention and control groups was 1.338 (95% CI: 0.329-2.347); this difference shows sleep quality score was improved in the intervention group compared to the control group (p = 0.009). In one study which had reported the sleep time of samples, there was no significant difference between intervention and control groups in sleep hours (p = 0.373).

  Conclusion

  Lavender essence aromatherapy alone or in combination with other methods can have beneficial effects on improving the sleep quality in pre and postmenopausal women

  Keywords: aromatherapy, Lavender, Pre-menopause, Sleep Disorders
 • Alireza Abdi, Mahboubeh Nazari, Seyed Hassan Niksima, Vajiheh Baghi, Reza Ghanei Gheshlagh * Pages 10-18
  Introduction

  Restless legs syndrome (RLS) is a neurological disorder accompanied by sleep disturbances leading to cardiovascular diseases, gestational hypertension, depression and increased rate of maternal and fetal mortality. Different prevalence rates have been reported for RLS. This systematic review and meta-analysis was performed with aim to evaluate the prevalence of RLS among pregnant women in Asia.

  Methods

  In this review study, the national and international databases, including SID, MagIran, Google Scholar, IranMedex, Science Direct, PubMed, and Scopus were searched and 16 observational studies with full texts published from 2003 to January 2018 were extracted. The meta-analysis was conducted using the Random effect model, and the I2 index was used to assess the heterogeneity between studies. Data were analyzed using STATA software (version 12).

  Results

  Across the 16 reviewed articles with a total sample size of 49342, the prevalence of RLS among Asian pregnant women was around 18.5% (95% confidence interval [CI]: 13.75%-23.38%). The prevalence of RLS based on interview and questionnaire was 14.04% (95% CI: 12.02%-16.05%) and 22.75% (95% CI: 13.49%-32.01%), respectively. No significant relationship was found between prevalence of RLS and year of publication (p=0.939), sample size (p=0.161), and mean age of participants (p=0.105).

  Conclusion

  Restless legs syndrome (RLS) is highly prevalent among Asian pregnant women. Considering the maternal and fetal outcomes of RLS, it seems necessary to examine the precise causes of its prevalence among this high-risk population.

  Keywords: Asia, meta-analysis, pregnancy, Prevalence, Restless leg syndrome
 • Sorayya Ghasemi, Firoozeh Alavian * Pages 19-28
  Introduction

  Annually, many people in the world are affected with a variety of cancers. Today, with variety of intensive care and multidisciplinary and combined treatments, longevity increases in many cancer patients. Increasing the survival potential with cancer treatment is often associated with side effects including effects on fertility and its quality in young patients. Essential measures to maintain the fertility potential during cancer treatment is of particular importance. This review article was performed with aim to investigate the newest methods for preserving fertility during cancer treatments.

  Methods

  In this review article, to search the articles, three databases of Google Scholar, Scopus and PubMed and the keywords of "infertility cancer", "fertility cancer"، "infertility chemotherapy" and "fertility chemotherapy" were used. The articles that did not include the purpose of this article were removed from the study process.

  Results

  There are various ways to maintain fertility in cancer patients after the common treatments. Freezing and preparation of sperm, egg and embryos bank, testis and ovarian tissue freezing, the use of fertoprotective agents and the stem cell types are the most important standard methods for preserving fertility in cancer patients undergoing treatment.

  Conclusion

  Today, before any cancer treatments, it is necessary for patients to receive appropriate counseling related to fertility risks and related support for fertility preservation options before any cancer treatment.

  Keywords: Cancer, Fertility
 • Morvarid Irani, Talat Khadivzadeh*, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Hosein Ebrahimipour, Fatemeh Tara Pages 29-41
  Introduction

  Congenital anomalies is one of most important causes of hospitalization, disability and neonatal death; the cost of admission and treatment of these children imposes a heavy burden on the health system and their families. Therefore, the present study was performed with aim to investigate the status of congenital anomalies in Iran through systematic review and meta-analysis.

  Methods

  In this review for finding the related articles, the databases of SID, Iranmedx , Irandoc, Magiran ,Scopus, Pubmed and Google scholar were searched using the keywords such as Prevalence, Iran, Congenital anomalies in Persian and English journals from 1986 to 2018. Data were analyzed by meta-analysis method using random effects model. The heterogeneity of the studies was calculated by I2 Index.

  Results

  Of 2306 studies, 35 studies which met the inclusion criteria from 1986 to 2018 entered to the meta-analysis. The results of this meta-analysis showed that the total prevalence of congenital anomalies in Iran is 2.6%. The prevalence of abnormalities in boys is 2.8% and in girls is 2%. Also, the most common congenital anomalies were skeletal abnormalities (29.1%) and genitourinary system abnormalities (23.2%), respectively.

  Conclusion

  The results of this study indicate a high prevalence of congenital anomalies in Iran. Further studies are needed to more identify this issue and plan to prevent congenital anomalies.

  Keywords: Congenital anomalies, Iran, meta-analysis, Prevalence, Systematic review
 • Zahra Hadizadeh Talasaz, Talat Khadivzadeh *, Mahboube Firoozi, Hoda Azizi, Morvarid Irani Pages 42-54
  Introduction

  Ear Acupressure is a non-invasive and safe technique and is one of the approaches which can be used by doctors, midwives, nurses, and even patients themselves. Several studies have been conducted on ear acupressure in treatment of various diseases and problems of women. Therefore, the present study was conducted with aim to review the usage of ear acupressure on gynecology and obstetrics.

  Methods

  In this review study, the articles indexed in databases of Pumped, Google scholar, Magiran, Irandoc, MEDLINE, Scoupus, and Web of Science were searched during 2006-2018 using the keywords based on MeSH including ear acupressure OR auriculotherapy by using AND with the keywords of dysmenorrhea, menopause, nausea and vomiting, constipation, low back pain, delivery, pregnancy, and infertility. The inclusion criteria included the insertion of search words in the title section and the articles' keywords in the clinical trials published in Persian and English. The articles which had used acupuncture and needles in combination were excluded from the study. The Jadad scale was used to assess the quality of the articles.

  Results

  In this study, 12 clinical trials were reviewed. Out of three menopause-related articles, one had a significant effect with ear acupressure. Out of two dysmenorrhea-related articles, one showed a significant effect of ear acupressure on pain and negative emotions. Out of two labor pain-related articles, one reported significant effects of ear acupressure on pain relief. Out of two articles related to anxiety after cesarean section, one reported a significant reduction in anxiety. The article related to constipation also showed a significant improvement by using ear acupressure; no significant results were reported regarding nausea and infertility.

  Conclusion

  Ear acupressure can be helpful in improving women's problems and is suggested as a complementary and alternative approach. However, due to the limited number of studies which were conducted in this area, as well as the limitation of some studies, it is recommended to perform further studies with removing the limitations and defects of previous studies before using it in clinical medicine.

  Keywords: Childbirth, Dysmenorrhea, Ear acupressure, Menopause, Nausea, vomiting
 • Farnoush Falahat, Mandana Tavakkoli, Roshanak Mokaberinejad, Sedigheh Ayati, Zohre Feyzabadi * Pages 55-66
  Introduction

  Oligomenorrhea is one of the most common menstrual disorders defined as the prolongation of menstrual intervals. This growing disorder reduce the quality of life for women of reproductive age due to complications, such as abnormal uterine bleeding, infertility, hirsutism and psycho-social consequences. Due to the complications of hormonal medications which are the common treatment of this disorder, the necessity of using complementary therapies is suggested; therefore, the present review study was conducted to investigate the therapeutic strategies of Persian medicine.

  Methods

  In this review study, the main sources of Persian Medicine were investigated using the synonyms of oligomenorrhea such as “Ehtebās-e-tams”, “Habs-e- heiz”, reduction and discontinuation of menstruation. Then, to find new studies, the databases such as Google scholar, PubMed and ISI were searched with the keywords of Oligomenorrhea, Amenorrhea, PCOS, Persian Medicine and Traditional Medicine and the results were compared.

  Results

  In texts of Persian Medicine, oligomenorrhea is referred as the "Ehtebas Tams". Therapeutic approaches to "Ehtebas Tams", like other treatments in Persian Medicine, in the first step include lifestyle modification, dietary modification, sleep and wake adjustment, exercise and bathing. The second step includes the use of emmenagogue herbal medicine which are mostly considered as phytoestrogen. These herbs are prescribed in various forms (Pill, Decoction, Herbal Tea, Vaginal Suppository, Vaginal Douche, ointment and sitz-bath). In the third step, manipulations such as wet cupping and phlebotomy are recommended as a therapeutic approach.

  Conclusion

  Considering the effectiveness of some of these treatments in new studies such as Vitex agnus-castus, Mentha longifolia and Foeniculum vulgare, it is recommended to conduct more clinical studies based on Persian medicine therapies in addition to conventional medicine for treatment of oligomenorrhea.

  Keywords: Emmenagogue, Herbal Medicine, Oligomenorrhea, Persian medicine
 • Elham Kazemi, Mozafar Khazaei * Pages 67-75
  Introduction

  Helicobacter pylori (Hp) infections, in addition to stomach disorders, are associated with colonization in the genital tract, causing some gynecologic problems, infertility and abortion. The prevalence of this contamination is about 50% in the world and is higher in third world countries. Recent studies have proposed the association between the infection with this bacterium and the gynecologic diseases, pregnancy problems, ovarian cysts, polycystic ovarian syndrome (PCOS / PCOS), abortion and even male infertility. This review article was performed with aim to evaluate the effect of Hp infection on pregnancy and gynecologic diseases.

  Methods

  This review article was performed by searching the key words including Helicobacter pylori, H. pylori, abortion, breast cancer, PCOS, hyperemesis gravidarum, anemia and pregnancy, and their possible combination using the databases of Scopus, Pubmed, Web of Science, Iran medex and SID since 2001 to 2017. Then all Persian and English articles which had the inclusion criteria were evaluated.

  Results

  31 articles were eligible for inclusion in the study. In most of these studies, the significant relationship was found between Hp and infertility (P<0.05); but there was contradiction with some variables such as ovarian cyst and abortion. There was also no significant relationship between Hp and breast cancer and ectopic pregnancy. Some studies have suggested the role of Hp in iron deficiency anemia and hyperemesis gravidarum.

  Conclusion

  Considering the role of Hp in the etiology of infertility, abortion, PCOS, anemia and hyperemesis gravidarum, it is recommended that serologic Hp tests be performed before starting treatment in all these cases.

  Keywords: Abortion, Infertility, Iron Deficiency Anemia, Helicobacter pylori, Polycystic Ovarian Syndrome
 • Maryam Tabatabaeian, Masoumeh Kordi *, Salmeh Dadgar, Morvarid Irani Pages 76-85

  Introduction: Preeclampsia is the most common medical complication in pregnancy. Regarding the pathophysiology and complex etiology of preeclampsia, a wide range of markers have been investigated. In addition to predictive value, identification of these factors may provide a clear mechanism for the pathogenesis of preeclampsia. This review study was performed with aim to evaluate the role of four serum markers and uterine artery Doppler ultrasonography in predicting preeclampsia at second trimester of pregnancy.

  Methods

  In this review study, the databases of SID, Weily online library, Elsevier, Scopus, Pubmed, and the Google Scholar search engine were used during 2000 to 2017 in order to find the relevant studies. To access all articles in English and Persian, the key words of BHCG, Inhibin A, Activin A, alpha-fetoprotein, serum markers, uterine artery Doppler sonography, second trimester, and preeclampsia prediction were used with all possible combinations of these words.

  Results

  The results of various studies indicate that none of the studied markers, including AFP, β-HCG, INH-A and Activin A alone, do not provide predictive power for preeclampsia with high sensitivity and specificity. However, uterine artery Doppler ultrasonography at second trimester of pregnancy can be used as a screening test to predict preeclampsia in high risk women.

  Conclusion

  The most important strategies for prediction of preeclampsia include individual characteristics, uterine artery ultrasonography, and biomarkers. None of these markers alone can't predict preeclampsia with high sensitivity and specificity.

  Keywords: Serum markers, Doppler sonography, Preeclampsia, Second trimesterof pregnancy
 • Shabnam Mozafari, Marzieh Saei Ghare Naz, Giti Ozgoli * Pages 86-93
  Introduction

  Dysmenorrhea is a common gynecological disorder that causes behavioral problems and impairment in daily life of a woman in each menstruation cycle. Ginger plays an effective role in treatment of dysmenorrhea. Therefore, this review article was performed with aim to collect and review the clinical trials about effects of oral and topical ginger on dysmenorrhea.

  Methods

  In this review study, clinical trials and Quasi – Experimental studies up to Dec 2017 in Persian and English languages in Persian databases of IranMedex, Magiran, IranDoct, IRCT and English dataases of PubMed, Scopus, Science direct, Embase, Cochrane with Persian and English keywords such as Dysmenorrhea, Menstrual pain, Menstrual cramps, Painful menstruation, Zingiber, Ginger, Shokyo, Gingiber officinale, and Zingier were reviewed without any time limitation and the articles with inclusion criteria entered into the study and were evaluated by qualitative analysis.

  Results

  After reviewing 2101 articles, 12 clinical trials which based on Jadad score obtained ≥3 and 3 Quasi- experimental studies which based on EPHPP tool obtained 1.51-3.00 were evaluated. Most of the articles referred to the anti-inflammatory properties and inhibition of cyclooxygenase, followed by the reduction of gastrointestinal leukotriene and prostaglandin in relieving painful dysmenorrhea in both forms of oral and typical. There was not possible to do meta-analysis due to the heterogeneity of the studies.

  Conclusion

  According to the results, there is credible evidence on the positive effect of oral and topical ginger on reducing pain and inflammation, especially in the first three days of menstruation.

  Keywords: Clinical Trial, Dysmenorrhea, Ginger, Herbal Medicine, Painful Menstruation
 • Mahla Bakhtiyarinasab, Nahid Golmakani * Pages 94-104
  Introduction

  One of the essential components of the process of prenatal care is the assessment of the fetal health, for which there are several tests. Recently, in some studies, vibroacoustic stimulation and halogen light have also been evaluated as a test for the evaluation of fetal health. This study was conducted with the aim of systematically summarizing recent studies on the effect of stimulation with vibroacoustic and halogen light on the fetus.

  Materials and Methods

  In this review study, in order to retrieve relevant national and international studies published from 1990 to 2017, the researchers extensively searched the following databases: magirin, irandoc, SID، Google scholar, Scopus, PubMed, and science direct. English keywords included “vibroacoustic” and “halogen light”. The papers that had the highest similarity with our review title were entered into the study, and the results were reported.

  Results

  Finally، 15 papers that investigated the effect of halogen light and vibroacoustic stimulation were studied. There was a correlation between fetal heart rate، fetal health assessment, and stimulation with vibroacoustic and halogen light (P<0. 05).

  Conclusion

  In general، according to the findings of most studies، there is a correlation between the effect of stimulation with vibroacoustic and halogen light and fetal health and fetal movement tests. Since stimulation with vibroacoustic and halogen light reduce the incidence of non-reactive fetal heart rate، this tool can be used safely and effectively in maternal health assessment centers to improve fetal non-stress test.

  Keywords: Vibroacoustic, Halogen light, Fetal health assessment