فهرست مطالب

مجله جغرافیا و روابط انسانی
پیاپی 1 (تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/06/20
 • تعداد عناوین: 41
|
 • آئیژ عزمی * صفحه 0
 • مریم دلفانی، اکبر حسین پور *، علی نجفی، سیدمحمود حسینی صفحات 1-13
  کارآفرینان از عوامل ضروری تغییر در یک اقتصاد مبتنی بر بازارند. آنها امکان استفاده موثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دادو ستد بین بخشهای مختلف با امکانات و اولویتهای متفاوت را تسهیل می سازند. کارآفرینان در بخش کشاورزی با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند. و روش تحقیق مورد بررسی و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این مطالعه 1641 دانشجوی فارغ التحصیل بین سالهای 1380 تا 1384 بوده است. جمعیت نمونه 145 نفر بوده است. قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (95?) مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل مرتبط با ویژگی های شخصی و تحصیلی بادیدگاه آنهانسبت به موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی. می باشد. روش تحقیق آن توصیفی، همبستگی و از نوع کاربردی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که جنسیت ،محل تولد،وضعیت تاهل، محل سکونت سال فارغ التحصیلی،وضعیت شغلی، سابقه کار، وضعیت استخدام، نوع سازمان نمی تواند تاثیر معنی داری بر دیدگاه فارغ التحصیلان نسبت به موانع کارآفرینی در بخش کشاورزی داشته باشد. نتایج حاصل از آزمون متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که میزان حقوق دریافتی،سن فارغ التحصیل،سابقه اشتغال،میزان نارضایتی، نحوه استخدام ،رشته تحصیلی،شغل پدر رابطه معنی داری با دیدگاه فارغ التحصیلان در رابطه با موانع کارآفرینی در بخش کشاورزی ندارد. یکی از روش های بکار گرفته شده در این تحقیق تحلیل عاملی بود که نتیجه این روش نشان داد که موانع و مشکلات بخش خصوصی و دولتی و آموزش عالی در عرصه کارآفرینی درهفت عامل برنامه ریزی وپشتیبانی ،نوآوری،عامل مدیریتی،ناهماهنگی سازمانی،سیاست راهبردی،عامل آموزشی و خواستگاه محلی شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، موانع کارآفرینی، فارغ التحصیلان کشاورزی، بخش کشاورزی
 • غدیر عشورنژاد *، حسن بهنام مرشدی صفحات 14-34
  یکی از اصول مهم و اساسی در بازاریابی، عرضه خدمات بهینه به مشتریان می باشد و مکان عرضه این خدمات در کنار توزیع متعادل و منطقی آن ها نقش مهمی در رضایت مشتریان ایفا می کند. این موضوع در خصوص خدمات گردشگری اهمیت بیشتری پیدا می کند و لزوم به کارگیری از داده ها و ابزارهای مکان مبنا برای رسیدن به این مقصود احساس می شود. در واقع خدمات گردشگری کارا و مطلوب و توزیع بهینه و متناسب آن، به صورت مستقیم منجر به افزایش درآمد، مدت ماندگاری و در نهایت افزایش رضایت گردشگران می شود و انگیزه بازدید مجدد گردشگران از مقصد مورد نظر را بالا می برد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت خدمات و تسهیلاتو جاذبه های گردشگری استان فارس به منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. به همین منظور در ابتدا با استفاده از فن دلفی معیارهای خدمات گردشگری تعیین شده است و سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی فولر معیارهای مربوطه وزن دهی شدند و در ادامه از روش رتبه بندی تودیم به منظور پهنه های بهینه خدمات گردشگری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشاندهنده آن است که قلمرو تحقیق با توجه به جاذبه های گردشگری متعدد دارای توزیع نامتعادل و نامناسب از لحاظ دسترسی به خدمات گردشگری می باشند و بخش های سیاسی ماهور میلانی، کوهمره، کنارتخته، پاسارگاد، بوانات، داراب، اوز، ایزد خواست و... در اولویت از لحاظ توسعه قرار دارند و مناطق مرکزی استان فارس مانند شیراز، مرودشت، کازرون، دشمن زیاری و... از خدمات بهتر و مناسب تری به نسبت دیگر مناطق برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: خدمات گردشگری، روش سلسله مراتبی فولر، روش تودیم، استان فارس
 • باقر فتوحی مهربانی *، حسین حاتمی نژاد صفحات 35-63
  تنوع فرهنگی جلوه ای است از زیبایی های خلقت و نشانه ای از آیات خداوند. اخیرا طیف وسیعی از مطالعات همچون شهر خلاق و نظریه طبقه خلاق بر نقش تنوع فرهنگی در رشد اقتصادی و افزایش خلاقیت و نوآوری تاکید کرده اند. به علاوه سازمان هایی همچون یونسکو با انتشار اعلامیه جهانی «تنوع فرهنگی» و سازمان آیسسکو با مصوب نمودن «بیانیه تنوع فرهنگی اسلامی» ، ضمن به رسمت شناختن همه فرهنگ ها بر نقش محوری فرهنگ و تنوع فرهنگی تاکید کرده اند. با توجه به نقش محوری تنوع فرهنگی-اجتماعی، این تحقیق در پی آن است تا برای نخستین بار تنوع فرهنگی-اجتماعی را در سطح استان های ایران موردسنجش و تحلیل قرار دهد. برای سنجش تنوع فرهنگی-اجتماعی از شاخص تنوع شانون و برای تحلیل فضایی آن از شاخص های موران جهانی، موران محلی انسلین و تحلیل لکه های داغ در نرم افزار GIS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که استان های ایران در شاخص ترکیبی تنوع فرهنگی-اجتماعی در 5 طیف بسیار متنوع، متنوع، نسبتا متنوع، تنوع پایین و یکدست قرار می گیرند به طوری که استان های قم، البرز و تهران در طیف بسیار متنوع و استان های کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان در طیف یکدست قرار می گیرند و بقیه استان ها در سایر طیف ها پراکنده می شوند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل فضایی آماره موران جهانی نشان می دهد پدیده تنوع فرهنگی-اجتماعی به صورت خوشه ایپراکنده شده است. به علاوه یافته های تحلیل موران محلی انسلین موید این مطلب است که در زمینه شاخص ترکیبی تنوع فرهنگی-اجتماعی 4 استان البرز، تهران، قم و اصفهان باهم یک خوشه بالا (HH) را می دهند که علاوه بر اینکه خود دارای بالاترین مقدار تنوع فرهنگی-اجتماعی در بستر ایران هستند بلکه همسایگان آن ها نیز از تنوع فرهنگی-اجتماعی بالایی برخوردارند. در مقابل استان آذربایجان شرقی و اردبیل باهم و استان کردستان به تنهایی کمی پایین تر از آن ها تشکیل یک خوشه پایین (LL) را می دهند و از پایین بودن مقدار تنوع فرهنگی-اجتماعی خود و استان های هم جوار خود خبر می دهند.
  کلیدواژگان: تنوع فرهنگی-اجتماعی، شاخص تنوع شانون، تحلیل فضایی، استان های ایران
 • حسن حسنی مقدم *، علی اصغر تراهی صفحات 64-79
  هدف از تحقیق حاضر، به کارگیری روش FFT_IHS به منظور افزایش صحت استخراج اطلاعات از داده های سنجنده OLI، ماهواره لندست 8 است. برای این منظور پنجره ای از تصاویر سنجنده OLI، شهرستان اردبیل انتخاب و بعد از اعمال پیش پردازش های موردنیاز از جمله تصحیح اتمسفریک، باندهای چند طیفی و پانکروماتیک با استفاده از روش FFT_IHS، با یکدیگر ادغام گردیدند. به منظور ارزیابی قابلیت روش FFT_IHS در افزایش صحت استخراج اطلاعات، اقدام به برداشت نمونه های آموزشی از تصاویر قیل و بعد از اعمال این روش گردید. همبستگی بین نمونه های آموزشی با استفاده از شاخص جفریس ماتوسیتا مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج این شاخص نشانگر همبستگی پایین بین نمونه های برداشت شده بود. در ادامه نمونه های آموزشی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان شعاعی در 8 کلاس کاربری طبقه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که طبقه بندی تصویر قبل از ادغام باندها دارای صحت کلی 88. 3 درصد و ضریب کاپا 0. 87 بوده و بعد از ادغام به روش FFT_IHS صحت کلی به 96. 3 درصد و ضریب کاپا 0. 96 افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: FFT، IHS، OLI، ادغام، شاخص جفریس ماتوسیتا، ماشین بردار پشتیبان شعاعی
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری *، سمیرا محمدی، مرجان بذله، شهلا بهاری صفحات 80-97
  تحقیق حاضر با هدف تاثیر کیفیت خدمات براعتماد مشتری در صنعت هتلداری در هتل 5 ستاره نارنجستان نور در تابستان 1395 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل 5 ستاره نارنجستان نور و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه میهمانان هتل ستاره 5 نارنجستان نور در نظر گرفته شده است. با توجه به این که حجم جامعه نا معلوم می باشد از فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است. حجم نمونه مورد بررسی 267 نفر از میهمانان هتل 5 ستاره نارنجستان نور می باشد. متغیرهای مستقل مدل مفهومی این پژوهش شامل: ملموس بودن، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی و متغیر وابسته اعتماد مشتری است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت خدمات و هر یک از ابعاد آن تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتری دارند. و همچنین نشان داده شد که از بین ابعاد کیفیت خدمات همدلی دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تاثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر اعتماد مشتری بیشتر است.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، اعتماد مشتری، صنعت هتلداری، نارنجستان نور، اسمارت پی ال اس
 • سیاوش مرادی مکرم *، مریم حیدری کیا صفحات 98-115
  مدیریت شهری به زبان ساده تمام مراحل پیاده سازی در کالبد واجتماع شهر است. شهر به عنوان پیجیده ترین مصنوع دست بشر نیازمند مدیریت بادارا بودن طیفی ازادراک و پیچیدگی است. امروزه مدیریت شهرها تحول یافته است. شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می شوند. مدیریت شهری نقش مهمی در موفقیت و برنامه ها و طرح های توسعه شهری بر عهده دارند این موضوع بخصوص در ارتباط با توسعه شهری اهمیت می یابد. توسعه پایدارارائه راه حلهایی در مقابل الگو سنتی و کالبدی و اجتماعی،اقتصادی توسعه را شامل میگردد، که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی،تخریب اکوسیتمها،رواج بی عدالتی ها،آلودگی،افزایش بی رویه جمعیت و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانها جلوگیری کند. این پژوهش مفهوم مدیریت شهری،ارتباط میان توسعه پایدار و مدیریت شهری را درشهر اسدآباد مورد برسی قرار می دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. با تجزیه و تحلیل سوات ونتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت شهری در دستیابی به پایدار شهر اسدآباد دارای تاثیر مثبت و معنا داری می باشد همینطور همکاری ها و تعامل مدیران شهری در ارتقا شاخص توسعه پایداری شهرتاثیر مثبت و معناداری دارد
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، توسعه پایدار شهری، اسدآباد
 • حجت رضایی * صفحات 115-130
  توسعه پایدار و مستمر هر کشوری وابسته به پایداری نظام کشاورزی آن است؛ بنابراین، دستیابی به نظام کشاورزی پایدار، یکی از سیاست های مهم بخش کشاورزی کشورها است که نه تنها موجبات امنیت غذایی، کسب درآمدهای ارزی و استقلال سیاسی و اقتصادی در سطح کلان را فراهم می آورد؛ بلکه در سطح محلی نیز باعث توسعه می گردد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تحلیل رابطه توانمندسازی اعضای تعاونی های تولیدی روستایی و کشاورزی شهرستان ابرکوه و رعایت اصول کشاورزی پایدار در این شهرستان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های میدانی به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 3000 عضو تعاونی های تولیدی روستایی و کشاورزی منطقه مورد مطالعه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 05/0، نمونه ای به حجم 341 نفر تعیین شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و ضریب پیرسون استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بر اساس آزمون های آماری مورد مطالعه نشان می دهد که اثرگذاری توانمندسازی جامعه آماری بر رعایت اصول کشاورزی پایدار در شهرستان ابرکوه معنادار و بین این دو متغیر در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، کشاورزی پایدار، تعاونی، شهرستان ابرکوه
 • عبدالهی عبدالله، محمد ولایی *، فاطمه فرج زاده صفحات 131-150
  هدف از تحقیق حاضر بررسی راهکارهای تقلیل اثرات خشک شدن آب دریاچه ارومیه با تاکید بر کشت جایگزین می باشد بنابراین، تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش، تجربی می باشد. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق دهستان مرحمت آباد شمالی شهرستان میاندوآب می باشد که دارای 8 روستا می باشد و به علت کم بودن روستاها نمونه گیری انجام نشد و همه روستاها جزوء جامعه آماری محسوب شدند. این دهستان طبق سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران دارای، 3014 خانوار و 10146 نفر جمعیت بوده است که با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تعداد 266 خانوار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند انتخاب خانوارها با روش تصادفی ساده انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 810/0آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی تک نمونه ای و فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میانگین هر 4 شاخص بعد پایداری اقتصاد روستایی (درآمد، سرمایه، تولیدات کشاورزی و اشتغال) بالاتر از عدد مطلوبیت 3 برآورد شده که در این میان شاخص اشتغال با میانگین 3. 63 و مقدار تی 14. 77 و شاخص تولیدات کشاورزی با میانگین 3. 38 و مقدار تی 6. 21 بیشترین تاثیرات منفی را از خشک شدن آب دریاچه ارومیه متحمل شده اند و در بین راهکارهای مطرح در جهت تقلیل اثرات منفی دریاچه ارومیه در روستاهای دهستان مرحمت آباد شمالی راهکار «تنوع بخشی به اقتصاد روستایی در بخش زراعی و غیر زراعی» با میانگین رتبه ای 3. 89 و راهکار «تغییر الگوی کشت و کشت محصولات مقاوم کم آبی» با میانگین رتبه ای 3. 73 مهمترین راهکارهای مطرح این زمینه از دیدگاه جامعه آماری شناخته شدند.
  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، خشک شدن دریاچه ارومیه، اقتصاد روستایی، کشت جایگزین، مرحمت آباد شمالی
 • عامر نیک پور *، غلامرضا ملکشاهی، عباس مهرعلی تبار، میلاد حسنعلی زاده صفحات 151-166
  تغییر در نظام های شهری فرایندی پیوسته است که به طور همزمان در سطوح فضایی مختلف در حال رخ دادن است. این مقاله با هدف بررسی تحولات نظام شهری استان مازندران در 60 سال گذشته تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Excel داده های جمعیتی نقاط شهری طبقه بندی شد و با استفاده از مدل های رتبه اندازه، حداختلاف طبقه ای تصحیح شده و ضریب کشش پذیری نظام شهری استان مازندران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. با کمکGis نقشه های توزیع فضایی نقاط و پهنه های تراکم جمعیت شهری نیز ترسیم شد. نتایج نشان می دهد شهرنشینی در مازندران هر چند همگام با کل کشور حرکت می کند، لیکن شتاب آن نسبت به کشور کندتر است. در این دوره تعداد شهرها 6 برابر، جمعیت شهرنشین 12 برابر و نسبت شهرنشینی نیز به 42. 2 درصد افزایش یافت. بر اساس مدل رتبه اندازه بین جمعیت واقعی و مطلوب شهرها اختلاف رو به افزایشی به صورت مازاد جمعیت دیده می شود، و همان گونه که گرایش به تعادل در سطوح بالا نظام سلسله مراتبی مشهود است در سطوح پایین آنچنان بهبودی ملاحظه نمی گردد. در قاعده تصحیح شده استورجس حد اختلاف طبقات به 6/5 برابر و تعداد طبقات به 10 طبقه شهری افزایش یافته است، و اختلاف چشمگیری بین تعداد شهرها و جمعیت آنها در آخرین طبقه این مدل مشاهده می شود، این امر بیانگر عدم تعادل و گسیختگی وضعیت سلسله مراتب نظام شهری است. نتایج مدل ضریب کشش پذیری نیز نشان می دهد شهرهای کوچک و روستاشهرها در دهه های اخیر رشد پایین و منفی داشته اند که افول نقش آن ها موجب شده است جهت تعادل در نظام شهری مازندران با خطر جدی روبرو شود.
  کلیدواژگان: نظام شهری، شهر کوچک، عدم تعادل، مازندران
 • آئیژ عزمی * صفحات 167-185
  امروزه طرح های روستایی مختلفی از جمله یکجانشین کردن عشایر و ارایه نوآوری های مختلف فنی و سازمانی در روستاها اجرا می شود که واکنش مردم به آن ها و پذیرش یا عدم پذیرش این طرح ها از مسایل مهم روز است. در این راستا فرهنگ عاملی مهم در پذیرش یا عدم پذیرش این ایده ها و طرح ها در محیط روستایی است و لذا نقش مهندسی فرهنگی به جهت حل مشکلات احتمالی پیش پای متخصصان روستایی اهمیت می یابد. هدف از این مقاله بررسی ضرروت مهندسی فرهنگی در روستاها به عنوان بخشی از فرایند توسعه روستایی است. در ابتدا تعریفی از مهندسی فرهنگی و ارتباط آن با توسعه ارایه می شود. به تاریخچه مهندسی فرهنگی در روستاها پرداخته و کشور چین ، شوروی ، رژیم شغالگر قدس و ایران را به عنوان مثال هایی ذکر می کنیم. اشاره می شود که در روستاها مهندسی فرهنگی با ایجاد نهادهای فرهنگی ، تغییر الگوهای فرهنگی نامناسب و بعضا حذف آن ها در جهت پذیرش یا استفاده بهینه از نواورها گام بر می دارد. در عین حال حل مشکلات ناشی از نابرابری روستایی و مهاجرت از وظایف مهندسی فرهنگی است. اشاره می شود که در یک برنامه فرهنگی روستایی باید به هدف ، زمان ، هزینه و منابع مالی توجه زیادی نمود و عناصر مشارکت ، واثع گرایی ، مدیریت همه جانبه و یکپارچه از اهمیت زیادی در آن برخوردار است. در انتها اشاره می شود که مهندسی فرهنگی رهیافتی از بالا به پایین است که می تواند در بعد کلان یا بعد محلی نظیر یک روستا به اجرا درآید.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، مهندسی فرهنگی، توسعه، نوآوری، مشارکت
 • یعقوب ابدالی *، احمد پوراحمد، اسحاق خندان صفحات 186-197
  وقف شهری، یکی از پدیده های حسنه در شهرهای ایرانی- اسلامی است که در تاسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر فراوانی داشته است و توانسته اند در دوره های مختلف تاریخ، منشا حرکت های موثری باشند. این پدیده حسنه در سال های گذشته توجه پژوهشگران شهری را به خود جلب نموده است. تعداد و تنوع مقالات علمی منتشر شده در زمینه وقف در شهرهای ایرانی- اسلامی، یکی از نشانه های گرایش محققان به این مفهوم است. این مقاله با روش فراتحلیل به بررسی مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی فارسی زبان منتشر شده از سال 1389 تا سال 1396 پرداخته است. این تحقیق نشان می دهد که مقالات انتشار یافته در حوزه وقف در شهرهای ایرانی- اسلامی، بیشتر به صورت کیفی و از طریق تحلیل های مبتنی بر اسناد صورت گرفته اند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به طور کلی مطالعات وقف در شهرهای ایرانی- اسلامی در کشورمان را می توان در دو دسته کلی جای داد؛ نخست مطالعات تاثیر وقف بر توسعه و شکل یابی فیزیکی شهرهای ایرانی- اسلامی می باشد و دیگری تاثیر وقف بر مولفه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شهر ایرانی- اسلامی است. در رویکرد نخست محققان در قالب فرآیندی به دنبال تاثیر وقف در توسعه فیزیکی و فضایی و همچنین شکل یابی فضاهای شهری در شهرهای ایرانی- اسلامی هستند و بر این اساس به تجزیه و تحلیل فضای شهرهای ایرانی- اسلامی پرداخته اند. نتایج بررسی نشان می دهد که دسته اول بیشتر پژوهش ها (60 درصد) را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: وقف شهری، شهر ایرانی- اسلامی، فراتحلیل، مطالعات وقف
 • فرامرز منتظر، زینب شاهرخی فر * صفحات 198-217
  امروزه مهم ترین عامل پیشرفت هر جامعه ای، نیروی انسانی سالم می باشد، افزایش سطح شاخص های سلامت در هر جامعه ای از اولویت دولت ها محسوب می شود. پژوهش حاضر به بررسی میزان برخورداری شهرستان های استان اردبیل از شاخص های بهداشتی - درمانی می پردازد. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی، اسنادی و تحلیلی است که در آن 40 شاخص بهداشتی - درمانی با استفاده از مدل تاپسیس مورد ارزیابی قرارگرفته اند. در میان شاخص ها، شاخص های تعداد روستاهای تحت پوشش و تعداد پیراپزشکان با وزن 0269/0 بااهمیت ترین شاخص ها هستند. جامعه آماری تحقیق شامل 10 شهرستان استان اردبیل در سال 1395 می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان برخورداری شهرستان های استان از شاخص های بهداشتی - درمانی یکسان نبوده و اختلاف زیادی با یکدیگر دارند و اغلب آن ها ازنظر شاخص های بهداشتی - درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. در این میان شهرستان اردبیل برخوردارترین شهرستان و شهرستان سرعین محروم ترین شهرستان می باشد. همچنین نتیجه همبستگی پیرسون در بررسی رابطه بین جمعیت و برخورداری شهرستان ها، از همبستگی بالایی در رابطه بین این دو عامل حکایت دارد. نتیجه همبستگی پیرسون در بررسی رابطه بین فاصله از مرز بین المللی و میزان برخورداری نیز حاکی از همبستگی نسبتا بالایی در رابطه بین این دو عامل می باشد. بنابراین در راستای کاهش شکاف توسعه میان شهرستان های استان، شهرستان های محروم باید در اولویت توسعه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: توسعه، شاخص های بهداشتی - درمانی، مدل تاپسیس، استان اردبیل
 • مهدی کروبی، شهلا بهاری، سمیرا محمدی، جعفر بهاری *، مرجان بذله صفحات 218-236
  یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد،شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از دارایی های است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی برند علی دایی در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از مشتریان پوشاک ورزشی برند علی دایی و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8. 5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این تحقیق از مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر (1991) و ساسمیتا و سوکی (2015) استفاده شده است. متغیرهای مستقل مدل مفهومی این پژوهش شامل: وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادرک شده، تداعی برند، تصویر برند و متغیر وابسته ارزش ویژه برند است. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادرک شده، تداعی برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند علی دایی می باشد. و همچنین نشان داده شد که متغیر وفاداری به برند بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند داشته و سپس به ترتیب متغیر های تصویر برند،کیفیت ادرک شده، تداعی برند و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار بوده اند.
  کلیدواژگان: تصویر برند، آگاهی ازبرند، تداعی برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده
 • ماندانا جهانشیری *، حمید جلالیان صفحات 237-246
  توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت منابع طبیعی پایه و جهت بخشیدن به تحولات تکنولوژی و نهادی، به ترتیبی که نیازهای نسل های کنونی و آینده بشریت را به صورت مستمر و پایدار تامین نماید به عنوان یکی از جنبه های رشد و توسعه ی روستایی مطرح است. روستا نشینی شکل ویژه ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در ایران می باشد که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی تداوم یافته است. توسعه روستایی از جمله مباحث مهم در توسعه هر کشور محسوب می شود. از این رو اولویت آن در برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی بسیار مهم است. در این مطالعه با بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه روستایی استان البرز (عوامل اقتصادی، سیاسی و نهادهای برنامه ریزی) ، شاخص های توسعه روستایی تعیین و دلایل عدم توسعه یافتگی روستاهای استان البرز، با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق پرسشنامه مطرح خواهد شد. بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، از میان شاخص های مورد مطالعه در مورد موانع توسعه روستایی استان البرز، مولفه اقتصادی سیاسی و امور برنامه ریزی دارای بیشترین تاثیر بوده است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، موانع توسعه روستایی، شاخص های توسعه، روستاهای استان البرز
 • سعدی صالحی *، سید میدیا لطیفی، عایشه رستم زاده صفحات 247-264
  نخستین گام درارزیابی نا برابری های فضایی روستایی شناخت ،دقیق ادبیات این حوزه و تبع آن،تبیین و تحلیل شاخص های توسعه پایدار روستایی است در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان مریوان واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های آموزشی،فرهنگی و ورزشی-سیاسی-اداری، برق،گاز،آب-بهداشت و درمان-مخابرات و ارتباطات پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه و مدل HDI است که برای سنجش میزان تعدل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، بر اساس این مدل رتبه اندازه Rاندازه R=0. 716 می باشد که نشان دهنده این است که خدمات در دهستان های شهرستان های مریوان نسبت به جمعیت انها یک سان توزیع شده است و تعادل فضایی حاکم است و همچنین بر اساس مدل HDIکه به ترتیب دهستان سرکل با امتیاز (0. 95) ، خاوومیرآباد (0. 9) ، کوماسی (0. 66) ،سرشیو (0. 64) ، گلچیدر (0. 63) ، زریبار (0. 36) رتبه اول تا ششم دهستان های شهرستان مریوان را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، مدل رتبه اندازه، مریوان، شاخص توسعه انسانی
 • رضا منافی آذر، محمد ولایی *، عیوض امینی قواقلو، بابک نژاد بهمن صفحات 265-283
  حمل ونقل مبتنی بر وسایل نقلیه موتوری، طیف گسترده ای از اثرات منفی بر جامعه و محیط زیست دارد که می توان به آلودگی های هوا، صوتی، ترافیک سنگین، افزایش تصادفات و اختصاص زمین های ارزشمند شهری به خیابان ها و جاده ها و پارکینگ خودروها اشاره کرد. از راهکارهای حمل ونقل همساز با محیط زیست و پایدار استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری در کنار سایر شیوه های حمل ونقل عمومی و شخصی است. حمل و نقل پایدار شهری در واقع حرکت روان وسایل نقلیه، مردم و کالاهاست که مستلزم آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوب ترین هزینه و تلاش است. این تحقیق به بررسی اثرات استفاده از دوچرخه در حمل ونقل پایدار شهری می پردازد. ماهیت روش آن توصیفی- تحلیلی است و داده ها با مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی (تکنیک پرسشنامه و مصاحبه) جمع آوری شد. روایی ابزار، صوری و سطح پایایی آن با آلفای کرونباخ 835/0 بدست آمد. قلمرو مکانی و جامعه آماری تحقیق شهر میاندوآب است. حجم نمونه با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران 165 نفر از بین 41459 خانوار شهر (سرشماری 1395) بدست آمد. افراد نمونه با روش های هدفمند (گلوله برفی و روش متواتر نظری) انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش های کمی و در نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان داد؛ استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری در شهر دوچرخه ایران (میاندوآب) امری پذیرفته شده بوده و نزدیک به یک قرن قدمت دارد. 73/39 درصد سفرهای درون شهری با این وسیله نقلیه غیرموتوری انجام می گیرد. بین استفاده از دوچرخه توسط شهروندان میاندوآبی و ابعاد حمل و نقل پایدار )تلطیف ترافیک و دسترسی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی) در سطح آلفای 01/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. شاخص تلطیف ترافیک و دسترسی با میزان تاثیر کلی 786/0 بیشترین تاثیر را در ایجاد سیستم حمل ونقل شهری پایدار در شهر میاندوآب ایفا می کند.
  کلیدواژگان: حمل و نقل پایدار، دوچرخه، شهر میاندوآب
 • علی اصغر تراهی، پرویز ضیاییان فیروز آبادی، حسین راستاد * صفحات 284-303
  هدف از تحقیق حاضر،ارزیابی الگوریتم های اندیس خلوص پیکسلی (PPI) و حداکثر زاویه مخروط کوژ (SMACC) به منظور استخراج طیف کانی های مس منطقه قزلداش با استفاده از تصویر فراطیفی سنجنده هایپریون سطح 1R می باشد. برای این کار پنجره ای از تصاویر سنجنده هایپریون، منطقه قزل داش شهرستان خوی انتخاب گردید. در ادامه به منظور استخراج طیف های خالص مواد نسبت به اعمال پیش پردازش تصویر از جمله تصحیح رادیومتریک شامل حذف باند های نامناسب،خط های نواری حاوی نویز،حذف اثر طیفی و تصحیح اتمسفری به منظور تبدیل مقادیر تابش به انعکاس اقدام شد. سپس تبدیل MNF به منظور کاهش بعد تصویر و کاهش نویزها صورت گرفت. در مرحله بعد خالص ترین پیکسل ها با استفاده از پیاده سازی الگوریتم PPI و SMACC بروی تصاویر به دست آمده و توسط الگوریتم SAM پیکسل های خالص را طبقه بندی کردیم. در مرحله آخر با استفاده از نقاط کنترل زمینی صحت الگوریتم ها را در استخراج طیف کانی ها سنجیدیم که صحت کلی و ضریب کاپا برای الگوریتم PPI به ترتیب %74, 12 و 0, 61 و برای الگوریتم SMACC به ترتیب 69, 23 و 0, 57بود. همچنین فراوانی پیکسل های خالص مربوط به کانی ها در الگوریتم PPI بیشتر ازSMACC بود.
  کلیدواژگان: PPI، SMACC، تصویر فراطیفی، MNF، SAM
 • سعدی صالحی *، زانکو زارعی صفحات 304-319
  آتش سوزی جنگل ها و گسترش آن یکی از پدیده های طبیعی در سراسر کره خاکی می باشد. پدیده های طبیعی همواره پیچیده بوده و عوامل زیادی بر روی آنها تاثیر گذار می باشد، پدیده آتش سوزی در جنگل ها و گسترش آن از این قاعده مستثنی نبوده و سالیانه در مناطق مختلف کشور رخ می دهد. با توجه به اهمیت زیست محیطی اکوسیستم جنگل و گسترش و پیشرفت روزافزون فناوری سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی می توانیم مناطقی را که بیشتر در معرض خطر این پدیده هستند شناسایی شود این تحقیق روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته. منطقه مورد مطالعه جنگل های استان کرمانشاه است در این مطالعه پارامتر های توپوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع) ،دسترسی (فاصله از جاده ها، فاصله از سکونت گاه ها و فاصله از رودخانه ها(ایلات و عشایر) محل عبور عشایر،نقاط حادثه خیز در محل عبور عشایر،اتراق) ،کاربری اراضی ، پراکنش مرتع و پراکنش جنگل به عنوان پارامتر های موثر در پهنه بندی آتش سوزی در نظر گرفته شده اند و با استفاده از مدل ahp به لایه های مختلف وزن لازم داده شده است. ودر نهایت با اعمال وزن ها به لایه ها،لایه ها را فازی سازی کرده و نقشه گاما0. 9 از لایه ها تهیه شده است که با توجه به اوزان و معیارها و زیر میارها نقشه مناطق دارای خطر آتش سوزی به صورت سه منطقه،کم خطر ،متوسط خطر و مناطق دارای خطر زیاد مشخص شده است.
  کلیدواژگان: آتش سوزی، جنگل، کرمانشاه، مدلAHP، مدیریت بحران
 • هانیه توکلی *، الهه کنارکوهی صفحات 320-334
  با توجه به نیاز توسعه کشورها میزان به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر نیز در کشورهای جهان رو به افزایش بوده، بطوریکه یکی از شاخص های توسعه یافتگی مصرف انرژی محسوب می شود، با توجه به پایان پذیری انرژی های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی و پایین آمدن ظرفیت تولید این نوع سوخت ها در جهان و حتی در ایران جستجوی منابع جایگزین به لحاظ اقتصادی مهم می باشد. انرژی های تجدید پذیر انواع گوناگونی دارند که از محدوده انرژی خورشیدی گرفته تا انرژی زمین گرمایی را شامل می شوند. یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است. این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن، سازگار با محیط زیست است. منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوخت های گازی یا مایع با توجه به نیاز بخش های مختلف جامعه تبدیل شوند. منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجم های بالا قابل ملاحظه است. از سوی دیگر حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات زیانبار فعالیت های اقتصادی بر شرایط محیطی زندگی انسان ها در چارچوب مفهوم توسعه پایدار، تغییر در نوع نگرش به تخصیص منابع و دستیابی به حداکثر کارآیی اقتصادی را طلب می نماید. مطالعه حاضر ضمن بررسی مکانیسم های ایجاد بیوگاز، نشان می دهد که با بکار بردن مستقیم این گاز میتوان طیف وسیعی از صنایع و سیستم های موجود را راه اندازی کرد و موجب صرفه جویی منابع با ارزش سوختهای فسیلی نظیر نفت و گاز و غیره شد. لذا با توسعه نیروگاه های بیوگازی، ضمن اثرات قابل توجه اقتصادی و اجتماعی، معضلات محیط زیست شهری کمتر خواهد شد و دست یابی به اهداف توسعه پایدار شهری آسان تر خواهد گردید.
  کلیدواژگان: بیوماس، انرژی پاک، توسعه پایدار، بیوگاز
 • سیدعلی علوی، مسلم ضرغام فرد *، محمد صمدی صفحات 335-355
  تحلیل مکانی- فضایی آسیب پذیری مجموعه های مسکونی نواحی شهری و اولویت بندی آسیب پذیری این نواحی، پیشگیری و آماده سازی سیاست هایی برای مقاوم سازی مجموعه های مسکونی است. هدف پژوهش، اولویت بندی میزان آسیب پذیری کالبدی واحد های مسکونی مناطق شهری شیراز است. روش تحقیق از نوع کاربردی و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. در این تحقیق، تحلیل آسیب پذیری کالبدی واحد های مسکونی بر مبنای 5 معیار اصلی و 21 زیر معیار، با استفاده از GISو تلفیق مدل IO با AHP انجام شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، بالاترین آسیب پذیری بر اساس شبکه دسترسی راه ها و کارآیی بافت و فضای باز، مربوط به منطقه 8 و از لحاظ رعایت کاربری های هم جوار و و تراکم بالای جمعیت شهری، مربوط به مناطق 4 و5 می باشد. کمترین آسیب پذیری با توجه به نقش راه های ارتباطی و فضای باز و ساختار فیزیکی و کالبدی فضا، مربوط به مناطق 1، 6 و 10 است.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، AHP، واحد های مسکونی، شهر شیراز
 • شعیب آب خرابات، محمد احمدی، ناهید محمدی *، پریا صفری مهر صفحات 356-371
  در این پژوهش ابتدا نقشه های روزانه آرایش سیستم های سینوپتیکی منطقه در ماه های ژولای و آگوست که گرم ترین ماه های سال می باشند، طی دوره آماری (2014-1993) از سری داده های بازکاوی شده مرکز مطالعات NCEP/NCAR برداشت و پس از انجام آزمون تحلیل عاملی و خوشه بندی بر روی داده های شبکه ای 4 الگوی سینوپتیکی شناسایی و روزهای نماینده این الگوها مورد بررسی قرار گرفت. این الگوها روندهای بسیار مشابهی از مکان گزینی استوای حرارتی و سیستم های فشار در منطقه را به نمایش گذاشته و نتایج پژوهش حاکی از آن است که استوای حرارتی در این زمان از سال در جنوب صحرای بزرگ افریقا مستقر است و امتداد آن به سمت شرق، مناطق بیابانی و کم ارتفاع شبه جزیره عربستان، جنوب خلیج فارس، جلگه خوزستان و بین النهرین را در بر می گیرد. از سوی دیگر گسترش زبانه کم فشار گنگ بر روی جنوب غرب آسیا نیز از همین الگو پیروی می کند، بطوری که سه هسته اصلی این کم فشار نیز بر روی سرزمین های کم ارتفاع جلگه خوزستان- بین النهرین، جنوب خلیج فارس- شمال شبه جزیره عربستان و مرکز پاکستان شکل می گیرد. این کمربند حرارتی در سرزمین های پست بین النهرین (واقع در غرب فلات ایران) بیشترین شدت و گسترش عرضی را دارد، و از نیمه شمالی عراق تا قسمت جنوبی عربستان سعودی را شامل می شود. در منطقه مورد مطالعه روند گسترش استوای حرارتی از تراز 1000 تا 850 ه. پ منطبق بر مناطق گسترش زبانه کم فشار گنگ است.
  کلیدواژگان: دمای هوا، استوای حرارتی، کمربند همگرایی بین حاره ای (ITCZ)، کم فشار گنگ، جنوب غرب آسیا
 • سعدی صالحی *، پرستو لطفی صفحات 372-389
  تخصیص فضا به کاربری های آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در برنامه ریزی شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل افزایش سریع جمعیت شهرهای ایران و حساسیت بالای کاربری های آموزشی از نظر مسایل مختلف محیطی و ارتباط مستقیم آن با خانواده ها ، نحوه تخصیص کاربری ها از اهمیت بالایی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که هدف شناسایی مکان های مناسب برای احداث مراکز آموزشی خواهد بود که از روش کتابخانه و میدانی نتایج تحقیق ما به دست آمد؛ در تحقیق حاضر با تشکیل پایگاه های اطلاعاتی، به بررسی مکان یابی مراکز آموزشی شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان پرداخته که متغیرهای ارتفاع،میزان فاصله از جاده،شیب و جهت شیب ،فاصله از نقاط مسکونی ونقاط زمین لغزشی مورد ارزیابی قرار گرفته است و از طریق مدل AHPمورد بررسی قرار گرفته است، اطلاعات به دست امده و پارامترهای مورد نظر چیزی 7. 64 درصد برای احداث مراکز آموزشی ارزش خیلی زیاد دارد و به ترتیب 28. 79 درصد زیاد، 10. 70 درصد متوسط، 7. 64 کم و 32 درصد هم ارزشی خیلی کمی بری احداث مراکز آموزشی دارد.
  کلیدواژگان: شهرستان سروآباد، مکانیابی، مکانهای آموزشی، AHP
 • کرامت الله زیاری *، وحید عباسی فلاح، اصغر حیدری، اسماعیل نجفی صفحات 390-411
  سرمایه اجتماعی در فرایند نوسازی شهری از آن جهت حائز اهمیت است که به عنوان ثروت های پنهان در محلات، جهت مشارکت در امر نوسازی بافت های فرسوده بسیار کارآمد است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای با حجم 382 نفر در بین ساکنین ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شده و وضعیت شاخص های سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و متغیر تمایل به نوسازی به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها با استفاده از آزمون های پارامتری چون آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار SPSS و همچنین آزمون تخمین تراکم کرنل جهت توزیع فضایی متغیرها در محیط نرم افزار GIS به دست آمده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که رابطه مستقیم و مثبتی بین شاخص های سرمایه اجتماعی به جز شاخص اعتماد نهادی با متغیر تمایل به نوسازی برقرار است. در این بین شاخص مشارکت اجتماعی با ضریب همبستگی 477/0 بالاترین همبستگی را با شاخص تمایل به نوسازی داراست. همچنین مقدار ضریب رگرسیون (R) بین متغیرها 492/0 است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق، همبستگی متوسط نسبتا بالایی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تمایل به نوسازی، بافت فرسوده، ناحیه دو منطقه نه تهران
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری *، سمیرا محمدی، مرجان بذله، شهلا بهاری صفحات 413-431
  تحقیق حاضر با هدف، تحلیل تاثیر عوامل موثر بر رضایت گردشگران خارجی بازدیدکننده از موزه آذربایجان در شهر تبریز در فروردین 1395 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری در دسترس از گردشگران خارجی که در فروردین ماه 1395 به شهر تبریز سفر کرده اند و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8. 5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در فروردین 1395 به شهر تبریز سفر کرده اند. در این تحقیق از مدل کلر (2003) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای آگاهی از برند مقصدگردشگری، تصویر برند مقصدگردشگری و کیفیت ادراک شده مقصدگردشگری بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری و رضایت کلی گردشگران تاثیر مثبت و معنا داری دارند. و همچنین تاثیر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری بر رضایت کلی گردشگران مثبت و معنا داراست.
  کلیدواژگان: آگاهی از برند مقصدگردشگری، تصویر برند مقصدگردشگری، کیفیت ادراک شده مقصدگردشگری، ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، رضایت گردشگران
 • سعدی صالحی *، پرستو لطفی صفحات 432-444
  نخستین گام درارزیابی نا برابری های فضایی روستایی شناخت ،دقیق ادبیات این حوزه و تبع آن،تبیین و تحلیل شاخص های توسعه پایدار روستایی است در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان بیجار واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های (محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانیو خدمات،محابرات و ارتباطات) پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه و مدل HDI است که برای سنجش میزان تعدل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، بر اساس مدل رتبه –اندازه این پژوهش 728 /R= می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان بیجار بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ، همچنین بر اساس مدل شاخص توسعه انسانی HDI به بررسی شاخص های انسانی دهستان های شهرستان بیجار پرداخته شد که به ترتیب دهستان کرانی،بابارشانی، خسروآباد، حومه،نجف آباد، خورخوره،سیاه منصور، پیرتاج، گرگین،سیلتان رتبه های اول تا یازدهم از لحاظ توسعه یافتگی هستند
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، بیجار، مدل رتبه اندازه، HDI
 • علی اکبر جعفرلو * صفحات 445-463
  رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل جمعیت در عصر حاضر،معلول جابجایی و مهاجرت فزاینده به مناطق شهری می باشد. شهرهای صنعتی به علت وجود فرصتهای اشتغال از مقاصد مهم مهاجرین محسوب می شود. تمرکز مردمی با زمینه های اقتصادی و فرهنگی متفاوت از یک سو و فقدان آمادگی مدیریت و برنامه ریزی شهری در پاسخگویی به نیازهای خدماتی از سوی دیگر، با ایجاد فشار روانی به ساکنین و بروز جرائم و آسیبهای اجتماعی می گردد پژوهش حاضر نیز با رویکرد فوق و بصورت توصیفی- تحلیلی عوامل موثر در ایجاد مهاجرت در فضاهای جغرافیایی از جمله روستاها و شهرها را از ابعاد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این راستا رشد مصادیق آسیب های اجتماعی در محدوده مورد مطالعه را از سال 1385-1390 در رابطه با رشد و افزایش جمعیت مطابق سرشماری 1385-1390 مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. متغیرها با توجه به فراوانی در شهر الوند و اهمیت آن ها در مقوله اجتماعی،انتخاب شده اند که به بعد کیفی و کمی آن ها پرداخته شده است. از آزمون همبستگی جهت رابطه متغیرها استفاده شده که در نهایت به تجزیه و تحلیل پرداخته شد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spssرابطه ی بین متغیر ها ارزیابی شد که بین جمعیت و آسیب های اجتماعی از قبیل سرقت ،طلاق،و مواد مخدر رابطه ی معنی داری وجود دارد و مستقیم می باشد. یعنی با افزایش جمعیت در روند مهاجرپذیری شهری این موارد نیز افزایش دارد. که در نتیجه فرضیه ی ما تایید گردید. در پایان، با توجه به یافته ها در شهر الوند راهکارها و پیشنهادات برای بهبود شرایط ارائه گردید.
  کلیدواژگان: آسیب های اجتماعی، مهاجرت، توزیع نامتعادل، شهر الوند
 • مهدی کروبی، جعفر بهاری *، سمیرا محمدی، مرجان بذله، شهلا بهاری صفحات 464-478
  اماکن مقدس به دلیل فراهم کردن امکان دستیابی به رضایت معنوی معین و کشف مکان های جدید، عادات و غیره، نقطه قدرتمند جذب جهانگرد را تشکیل می دهند. گردشگری مذهبی و زیارتی به عنوان یکی از کهن ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان، شامل سفرها و بازدیدهایی می شود که اصلی ترین هدف آن تجربه مذهبی است. امروزه گردشگری مذهبی سهم قابل توجهی از شمارگردشگران را درکشورهایی که زمینه های رشد و اعتلای گردشگری مذهبی را دارا هستند به خود اختصاص داده است. مذاهب بزرگ دنیا دارای زمینه ای عالی برای تورهای بزرگ مذهبی یا زیارتی هستند، زیرا میلیون ها نفر جذب دیدار از مکان ها یا رویداد های مقدس هستند. به عقیده اغلب روانشناسان، عدم توجه به نیازهای روحی، سلامت جسمی اعضای جامعه را با خطراتی مواجه می کند که تقویت ابعاد مثبت معنوی در نهاد آدمی با سفر به اماکن مذهبی و زیارت، می تواند تا حد زیادی پاسخگوی این نیازهای مهم انسانی باشد. در این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیلی بوده است سعی بر این داشتیم که به تحلیل نقش اماکن مذهبی در جذب گردشگر بپردازیم. و این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که اماکن مذهبی چه نقشی در در جذب گردشگر دارد؟
  کلیدواژگان: اماکن مذهبی، گردشگری، گردشگری مذهبی، مذهب، معنویت
 • سید عباس رجایی *، حسن خدابنده لو، وحید عباسی فلاح صفحات 479-502
  نحوه پراکنش عناصر گردشگری در فضای شهری، در بازدید گردشگران و در نتیجه اقتصاد گردشگری شهری نقش مهمی دارد؛ در همین راستا توزیع مطلوب زیرساختهای شهری متناسب با جاذبه های گردشگری ضروری است. لذا این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه کاربری های جاذب گردشگری و چگونگی توزیع فضایی آن در شهرها، به روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است، داده ها و اطلاعات موردنیاز ازجمله موقعیت جاذبه های گردشگری، هتل ها و ایستگاه های اتوبوس، از نقشه های طرح تفصیلی شهر زنجان، سایت استانداری و سایت شهرداری زنجان اطلاعات جمع آوری شد و سپس روی نقشه شهرزنجان مشخص گردید. برای تحلیل شعاع دسترسی ایستگاه های اتوبوس و جاذبه های گردشگری از تحلیل فضایی Spatial Analysis، از ابزار EuclideanDistance استفاده شد. از ابزار Reclasify نیز جهت طبقه بندی مجدد نقشه ها و در نهایت جهت تهیه نقشه نهایی از ابزار FuzzyOvelay استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تناسب جاذبه های گردشگری، هتل ها و ایستگاه های اتوبوس، از مدل میانگین مرکزی و بیضی انحراف معیار استفاده شده است، سپس برای تحلیل نحوه توزیع و پراکنش فضایی جاذبه ها، هتل ها و ایستگاه های اتوبوس از آزمون میانگین نزدیک ترین همسایه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توزیع فضایی جاذبه های گردشگری در شهر زنجان با توجه به میانگین شاخص نزدیک ترین همسایه عدد 1. 75 بوده و از الگوی پراکنده تبعیت می کند. همچنین تحلیل شعاع دسترسی جاذبه های گردشگری شهر زنجان نشان می دهد که در فاصله مطلوبی نسبت به ایستگاه های اتوبوس قرارگرفته اند، اما در این میان سه مورد از جاذبه های گردشگری از وضعیت مناسبی به لحاظ دسترسی به ایستگاه های اتوبوس برخوردار نیستند و باید در نزدیکی حداقل 35
  کلیدواژگان: مقاصد گردشگری، توزیع فضایی، کاربری های جاذب، شهر زنجان
 • حمید برقی، سکینه کرمشاهی، محسن شایان * صفحات 503-520
  مفهوم سرمایه اجتماعی، یک مفهوم فرا رشته ای است که چند دهه اخیر مورد توجه محققان رشته های علوم انسانی قرار گرفته است. این مفهوم در تحلیل های اجتماعی و اقتصادی پیرامون توسعه جوامع روستایی نیز، مطرح شده و بر منابع محلی سکونتگاه های روستا از قبیل روابط انسانی، شبکه ها و نهادهای موجود در ساختارهای اجتماعی تاکید دارد. امروزه سرمایه ی اجتماعی را یکی از اجزای ثروت ملتها و توسعه ی پایدار، یکی از ابزارهای ظرفیت سازی در اجتماعات، تدبیری برای پیشگیری و کاهش مشکلات اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامه های رفاه اجتماعی و ارتقاء سلامت فردی و اجتماعی می دانند و در ارتباط با توسعه ی مناطق روستایی سرمایه ی اجتماعی ابزاری برای ارتقاء درآمد، کاهش فقر، مدیریت پایدار منابع، ارتقاء انگیزش، مشارکت فعال در تصمیم گیری، ارتقاء شاخص های سلامت، توانمند سازی و... محسوب می شود. هدف از انجام این تحقیق اولویت بندی مناطق روستایی در دستیابی به سرمایه اجتماعی رهیافتی به سوی توسعه روستایی در شهرستان آبدانان (6 دهستان مورموری، آب انار، ماسبی، جابر انصار، چم کبود، سراب باغ) با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (TOPSIS،SAW) است. نتایج تحقیق برآورده شده از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه نشان می دهد که دهستان جابر انصار در تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعامل اجتماعی، تضاد اجتماعی، تعاون اجتماعی و امنیت اجتماعی) رتبه ی 1 را به خود اختصاص داده است که نشان از موفقیت این دهستان در دستیابی به سرمایه اجتماعی می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اولویت بندی، تکنیک های تصمیم گیری، مناطق روستایی، شهرستان آبدانان
 • سعدی صالحی *، پرستو لطفی، مهری ویسی صفحات 521-534
  به کار گیری معیارها و روش های کمی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستایی کاهش فقر و نابرابری های موجود میان آنها محسوب می گردد، این تحقیق به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان کامیاران واقع در استان کردستان بر اساس شاخص های آموزشی،فرهنگی و ورزشی-سیاسی-اداری، برق، گاز، آب- بهداشت و درمان-مخابرات و ارتباطات پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعدل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان بر اساس آمار 1390 و 1395 پرداخته شد ، بر اساسآمار 1390 R در این مدل 0. 822 به دست آمده است که نشان دهنده این است که تعدل فضایی به نسبت خوبی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان های شهرستان کامیاران وجود دارداما بر اساس آمار 1395 Rبرابر 0. 5 می باشد که تعادل فضایی بین بین خدمات و جمعیت در دهستان های شهرستان کامیاران وجود ندارد.
  کلیدواژگان: شاخص توسعه انسانی، مدل رتبه- اندازه، شهرستان کامیاران
 • یوسف درویشی *، رضا سارلی، مریم شیراوند، جاسم آزادبخت صفحات 535-551
  حس مکان بیشتر به معنای ویژگی ها و خصلت های غیر مادی مکان است به این معنا که بعضی از مکان ها از چنان جاذبه ای برخوردارند که به فرد نوعی احساس وصف ناشدنی القا می کنند و او را سرزنده، شاداب و علاقه مند به حضور و بازگشت به آن مکان ها می کنند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر عوامل کالبدی-رفتاری پارک ها بر حس مکان و دلبستگی مکان است. روش پژوهش تحقیق حاضر به صورت کمی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استدلالی به منابع و متون معتبر کتابخانه ای و اسنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار (G*Power) استفاده شد که نیاز به 212 نمونه پرسشنامه تعیین گردید. برای روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده شد و برای پایایی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و به روش همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغییره انجام پذیرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین عوامل کالبدی-رفتاری و حس مکان و دلبستگی مکان رابطه وجود دارد و رابطه آنها به صورت مثبت و مستقیم می باشد. به عبارت دیگر با بهبود عوامل متغیرهای مطرح شده، میزان حس مکان و دلبستگی به مکان افزایش یافته و با کاهش آن میزان حس مکان و دلبستگی به مکان در بین مردم کاهش می یابد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از این است که عوامل کالبدی-رفتاری محیط پارک ها تاثیر بسزایی در میزان دلبستگی و حس مکان بر مردم دارد. به عبارت دیگر، عوامل کالبدی و رفتاری پارک ها به عنوان یک ضرورت در روند سلامت و زیباشناختی حسی یا عاطفی جامعه مطرح می شود، که با طراحی الگویی مناسب بر مبنای انعطاف پذیری بالا، امنیت، صمیمیت و آرامش می توان بر میزان این حس و شادابی و علاقه مند بودن افراد جامعه کمک کند.
  کلیدواژگان: حس مکان، دلبستگی مکان، زیباشناختی حسی، عوامل کالبدی-رفتاری، پارک
 • سیدعلی علوی، مریم کیانی مولان * صفحات 552-568
  شناخت و درک هرچه بیشتر آینده و ناشناخته هایی که فراروی انسان ها و جوامع بشری قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع آینده پژوهی این امکان را به انسانها می دهد که یک قدم پیشتر از حال گام برداشته تا در عرصه های مختلف با اطمینان خاطر برنامه ریزی نمایند. بنا به ضروری و حیاتی بودن مسکن برای ادامه زندگی و اهمیت تامین آن برای همه آدمیان و افزایش تقاضا برای آن، از این رو پیش بینی قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت وافری برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است که عوامل و متغیرهای کلیدی (پیشرانها) تاثیرگذار بر آینده قیمت مسکن؛ توسط افراد نخبه و متخصصان، استخراج و سپس اثرات هر کدام از پیشرانها بر روند آینده قیمت مسکن تخمین، تا در مواجه با عدم قطعیت ها و مسائل غیر برنامه ریزی شده، غافلگیر نشویم. در این مقاله داده های آماری قیمت مسکن (متوسط قیمت متری زمین) در شهر تبریز، طی سالهای80-94 گرد آوری و از روش تحلیل تاثیر بر روند برای پیش بینی قیمت مسکن استفاده شده است، این تکنیک با اعمال تاثیر تکنیک های کیفی پیش بینی بر نتایج به دست آمده از تکنیک های کمی، سعی بر انطباق بیشتر نتایج پیش بینی با واقعیت دارد. داده های مرتبط با قیمت مسکن به لحاظ حجم، قابلیت کاربرد در روش های عددی همچون سری های زمانی و خطوط روند را دارا می باشند. با استفاده از این دو مزیت، آنالیز تاثیر بر روند به عنوان مدل مناسبی برای پیش بینی، تخمین قیمت مسکن شهر تبریز پیشنهاد شده و اجرا گردید. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی قیمت مسکن با روش تحلیل تاثیر بر روند، از توانایی بالایی برای پیش بینی (متوسط قیمت متری مسکن) برخوردار است.
  کلیدواژگان: پیش بینی، مسکن، روش دلفی، تحلیل تاثیر بر روند، آینده پژوهی
 • رسول افضلی، احمد ایرانخواه *، حسن مومنی صفحات 569-592
  هدف

  سازمان های مردم نهاد (سمن ها) جایگزین مناسبی برای ارائه ی خدمات دولتی هستند. هدف از پژوهش حاظر بررسی نقش آنها در حوزه ی کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهر تهران است.

  روش

  جهت دستیابی به داده های مورد نیاز، مصاحبه عمیق با سمن های فعال در این حوزه صورت گرفت که برای تعیین حجم جامعه و انتخاب مصاحبه شوندگان، از روش گلوله برفی (شیوه نمونه گیری) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد: اکثر سمن ها درحوزه ی آسیب های رفاهی، یا به صورت ترکیبی در زمینه ی آسیب های جرم زا و ساختاری فعالند. تعریف آنها از مفهوم آسیب اجتماعی بیشتر معطوف به مسئله اجتماعی بوده و سمن های فعال شهر تهران را در این حوزه ناکافی دانسته اند. اقداماتشان عمدتا به صورت آموزش، مددکاری، توانمند سازی و فرهنگی بوده که در این راستا از حمایت های دولت وقوانین مربوطه رضایت خاطر ندارند. علت آسیب ها را به ترتیب اولویت: فقر مادی، فقر فرهنگی، محیط شهر و مشکلات آن، سیاست ها و قوانین نامناسب بیان، ورشد فعالیت سمن ها و میزان همکاری مردم را مثبت ارزیابی کرده اند. مصاحبه شونده گان به ترتیب: الگوی پیشگیری اجتماعی رشدمدار، الگوی کنترل وپیشگیری جامعه مدار، الگوی کنترل وپیشگیری توانمندسازی، الگوی کنترل وپیشگیری مددکاری اجتماعی، الگوی کنترل وپیشگیری طراحی محیطی و الگوی کنترل وپیشگیری انتظامی را پیشنهاد کرده اند.

  نتیجه گیری

  پیشگیری از آسیب-های اجتماعی در راستای تامین امنیت، نیازهای انسانی و توسعه ی اجتماعی در جوامع مختلف است. گستردگی اقدامات و نظرات گوناگون در رفع آسیب های اجتماعی باعث شده تا دولت ها به تنهایی قادر به برآورد آن نباشند، از اینرو لازم است همکاری های چند جانبه با حاکمیت- مردم و جامعه صورت پذیرد تا نتایج بدست آمده کیفی تر و سریعتر رخ دهد.

  کلیدواژگان: سازمان های مردم نهاد(سمن)، آسیب های اجتماعی، توسعه ی اجتماعی، الگوی پیشگیری، شهر تهران
 • سعدی صالحی *، لقمان رحیمیان، هیوا قاسمی پور صفحات 593-605
  پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های (محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه و مدل HDI است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد انچه در در یافته های تحقیق مطرح شد نشان میدهد که این است کهR برابر 789 / می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان دیواندره بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان سارال می باشد که از لحاظ جمعیتی دارای جمعیتی رتبه کم ، اما از لحاظ خدمات در رتبه مناسب تری قراردارد، همچنین بر اساس مدل شاخص توسعه انسانی HDI به بررسی شاخص های انسانی دهستان های شهرستان دیواندره پرداخته شد که به ترتیب دهستان قراتوره، سارال، حومه، چهل چشمه،زرینه،کوله، کانی شیرین و ایاتو رتبه های اول تا هشتم توسعه یافتگی را در بین دهستان های ین شهرستان به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، مدل HDI، شاخص توسعه انسانی، شهرستان دیواندره
 • حسین حاتمی نژاد *، منصوره محمدی سلمانی، اصغر حیدری صفحات 606-624
  یکی از مباحث مهم در موضوع برنامه ریزی شهری و همین طور بحث مدیریت شهری، توجه به فضاهای عمومی است، فضاهایی که نقش عمده ای را در تعامل بخشی، اجتماع پذیری، ایجاد شادابی، تنوع و سرزندگی در یک محله می توانند بازی کنند. همچنین امروزه فضاهای عمومی شهری، ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری یافته اند که این امر حکایت از نقش این فضاها در تقویت وجهه فرهنگی – اجتماعی شهر دارد. بنابراین با توجه به نقش بسیار موثر فضاهای عمومی در حیات شهری، برنامه ریزی برای این گونه از فضاها یکی از اولویت ها و دغدغه های اصلی مدیران شهری است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی مولفه های اصلی رضایتمندی از فضاهای عمومی در محله بهارستان شهر تهران می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر داده های اولیه می باشد که جمع آوری اطلاعات اولیه، به صورت اسنادی و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رضایتمندی از فضاهای عمومی بر اساس نتایج آزمون T در محله بهارستان تهران با میانگین 2. 75 در طیف لیکرت در سطح پایینی قرار دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی مولفه های اصلی موثر بر رضایتمندی از فضاهای عمومی به 4 عامل اصلی تقسیم شد. همینطور نتایج حاصل از مدل سازی مسیر PLS مولفه های اصلی تاثیرگذار بر رضایتمندی از فضاهای عمومی مولفه های جذابیت، ایمنی و امنیت، غنا و جامعیت شناخته شدند که با برنامه ریزی در راستای ارتقاء و ساماندهی این مولفه ها می توان سطح رضایتمندی از فضاهای عمومی در این محدوده را بالا برد.
  کلیدواژگان: فضای عمومی، سرزندگی، رضایتمندی، محله بهارستان
 • سمیه امیری پریان *، احترام یاری، زینب امیری پریان صفحات 625-642
  در تمام اعصار یکی از حقوق اولیه و ثابت همه انسان ها سلامتی است. در چند سال اخیر گردشگری سلامت و پزشکی در جهان رشد و گسترش قابل توجه ای کسب کرده است و سابقه آن به گذشته بر می گردد. بطوریکه حتی بیماران برای دریافت خدمات پزشکی مورد نیاز خود به فراتر از مرزهای ملی سفر می کنند. ایران با داشتن ویژگی های زمین شناختی، چشمه های گرم و معدنی، آب و هوای چهار فصل و امکانات و خدمات پزشکی و پزشکان مجرب در اکثر استان ها جهت بهبود حال بیماران داخلی و خارجی یکی از میزبان های گردشگری سلامت و پزشکی در منطقه است. استان کرمانشاه در زمینه گردشگری سلامت و پزشکی دارای پتانسیل هایی است و دارای تعدادی مراکز درمانی مجهز به IPD است و به سبب موقعیت جغرافیایی با عراق و اقلیم کرد در زمینه جذب گردشگر سلامت فعالیت دارد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. تحلیل و نتیجه گیری نشان می دهد که این استان علاوه بر خدمات دهی به بیماران شهرستان های خود و شهرهای اطراف، اولویت استان در حوزه توریسم سلامت به جهت هم مرز بودن با کشور عراق است و در زمینه چشمه معدنی و آب گرم رتبه پایین تری نسبت به سایر استان های فعال در حوزه توریسم سلامت دارد و آن به علت عدم آگاهی و مسائل دیگر نظیر ضعف شدید دفاتر تبلیغاتی گردشگری سلامت، کمبود زیرساخت ها و تسهیلات گردشگری ناشناخته مانده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، پتانسیل، استان کرمانشاه
 • محمد ظاهری، محمد محسن زاده هریس * صفحات 643-661
  بهره برداری مناسب از عوامل تولید برای به فعالیت درآوردن امکانات بالقوه، اجرای کامل قانون یکپارچه سازی اراضی، تعاونی کردن تولید یا تجمیع اراضی خرد و پراکنده، ایجاد قطعات اراضی مناسب برای تولید و تجمیع سرمایه های انسانی و مادی پراکنده ی کشاورزان از راهبردهای اساسی و مهم در رسیدن به توسعه ی پایدار کشاورزی و روستایی محسوب می شود. بدیهی است مشارکت کشاورزان در امر یکپارچه سازی اراضی زراعی می تواند زمینه ساز اهداف راهبردی مذکور باشد. نوشتار حاضر که با هدف بررسی نقش مشارکت در گرایش به یکپارچه سازی اراضی زراعی تدوین شده است از نوع مطالعات کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه را روستاهای عین الدین، حاج آقا، اشدلق علیا و کردکندی از شهرستان بستان آباد جمعا با 1013 بهره بردار کشاورز، واقع در شهرستان بستان آباد تشکیل می دهد. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 197 خانوار برآورد گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و ضریب آلفای کرونباخ 71/0 محاسبه گردید که بیانگر مطلوب بودن ابزار تحقیق است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (ویکور، همبستگی، جدول توافقی و واریانس) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که، بین ویژگی های فردی روستاییان و بهره بردارن پاسخگو و مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه ها در همه مولفه ها (سن، جنس، تاهل، تحصیلات و...) رابطه معناداری وجود دارد. همنیطور، بین شاخص های یکپارچه سازی اراضی و مشارکت اجتماعی در همه شاخص های مورد بررسی در سطح آلفای 05/0 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین شاخص یکپارچه سازی اراضی زراعی و مشارکت مردم با میزان همبستگی (327/0 درصد) و سطح معناداری 000/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: توسعه ی روستایی، مشارکت، یکپارچه سازی، اراضی زراعی، بستان آباد
 • حسنعلی فرجی سبکبار، احمد ایرانخواه *، حسن مومنی صفحات 662-680
  شهرکرج به عنوان مرکز استان البرز و قرارگرفتن در مجاورت پایتخت، دارا بودن شرایط ویژه صنعتی- اقتصادی، داشتن آب و هوای مناسب و قابلیت توسعه، بسیار مهاجرپذیراست. ویژگی های مذکور زمینه ی پدیدآمدن سکونتهای غیررسمی در پیراشهرکرج را موجب شده است. باتوجه به این موضوع هدف اصلی پژوهش تحلیل فضایی آسیب پذیری اجتماعی درمحله ی حصارک کرج (منطقه 5و6 شهرداری کرج) است. به طور کلی درباره آسیب ها و مسائل اجتماعی هفت رویکرد نظری وجود دارد. این هفت رویکرد عبارتند از آسیب شناسی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، تضاد ارزش ها، کج رفتاری، انگ زنی، رویکرد انتقادی و رویکرد برساخت گرایی. تحقیق حاظر از لحاظ هدف شناختی و از منظر ارائه ی راهکار کاربردی است. این تحقیق به لحاظ ماهیت تحلیلی - اکتشافی، و در آن از داده های کمی-کیفی استفاده شده واز نظر زمان، مقطعی است. داده های پژوهش از طریق فن پرسشگری به تعداد350 پرسشنامه به صورت تصادفی- احتمالی از محدوده مورد مطالعه جمع آوری شد و با استفاده از تحلیل های آماره فضایی hot spot, morans I, IDW ،high/low clustering, به تحلیل اکتشافی و بررسی تغییرات الگوهای فضایی شاخص های آسیب پذیری پرداخته شده است. نقشه های حاصل از تحلیل های اکتشافی نشان می دهدکه توزیع فضایی شاخص آسیب پذیری در منطقه از الگوی خاصی پیروی می کند واین الگوها تصادفی نیستند. نقشه های بدست آمده در قسمت یافته های تحقیق نشانگر چگونگی پراکنش نقاط داغ و سرد هر شاخص و خوشه بندی شدن الگوهای مربوط به همان شاخص درمنطقه است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، آسیب پذیری اجتماعی، نواحی پیراشهری و حصارک کرج
 • مصطفی شاهینی فر، محسن شایان *، ابراهیم رضایی صفحات 681-695
  با پاره شدن لایه ازن روزبه روز معضلات و مشکلات ناشی از آن بیشتر می شود. یکی از عوارض پاره شدن لایه ازن عبور پرتوهای فرابنفش ازاین لایه و تاثیرات آن بر روی جوامع بشری است. آشناشدن با عوارض و معضلات پرتوهای فرابنفش می تواند به انسان در پیشگیری از بیماری های ناشی از آن کمک فراوان کند. از این رو هدف این پژوهش ارزیابی آگاهی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در برابر مخاطرات پرتوهای فرا بنفش است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ انجام کار توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای به تعداد 373 نفر انتخاب شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج آزمون تی نشان می دهد میزان آگاهی دانشجویان با میانگین 221/2 در سطح نا مطلوب می باشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین آگاهی اجتماعی و شاخص های (آگاهی، آموزش، نگرش و عملکرد) ، همبستگی بالایی وجود دارد که بیانگر یک رابطه خطی مثبت قوی میان آن ها است. بیشترین میزان همبستگی؛ بین آگاهی اجتماعی و آموزش با ضریب همبستگی 772/0 می-باشد. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که دانشکده جغرافیا با میانگین رتبه 59/191 در رتبه اول و دانشکده الهیات با میانگین رتبه 23/101 در رتبه آخر از نظر میزان آگاهی دانشجویان از پرتوهای فرابنفش قرار دارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، فرابنفش، مخاطرات طبیعی، آگاهی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • سعدی صالحی *، پرستو لطفی، حمدی رحمانی صفحات 696-704
  شاخص توسعه انسانی متوسط ظرفیت دستیابی به شاخص های توسعه انسانی در یک جامعه در نشان می دهد اما تفاوت ها،محرومیت ها و نابرابری ها را به صورت واقعی تبببین نمی کند در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان بانه واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های (محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان بانه تعادل فضایی برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه –اندازه این پژوهش 62 /R= می باشد می توان گفت که دردهستانهای شهرستان بانه بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان بوئین و دهستان بوالحسن می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، شاخص توسعه انسانی، بانه، مدل رتبه
|
 • Aeizh Azmi * Page 0
 • Maryam Delfani, Akbar Hosseinpour *, Ali Najafi, Seyyed Mahmood Hoseini Pages 1-13
  Entrepreneurs are essential factors in changing a market-driven economy. They provide an efficient and growing use of resources and facilitate the trade between different sectors with different facilities and priorities. Entrepreneurs face a lot of obstacles and problems in the agricultural sector. The research method was studied and the data were collected using a questionnaire. The statistical population of this study was 1641 graduate students between 2001 and 2005. The sample population is 145. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach's alpha (95%). Also, the relationship between independent variables related to personal and educational characteristics in view of the obstacles to entrepreneurship development in agriculture. The research method is descriptive, correlational and applied. The results of the hypothesis test show that gender, place of birth, marital status, place of residence of the graduation year, occupational status, work record, employment status, type of organization can not affect the meaning. You have a view on the graduates' view of the barriers to entrepreneurship in the agricultural sector. The results of the variables test using Spearman correlation coefficient show that the amount of salary, graduation age, employment history, dissatisfaction rate, employment pattern, field of study, Father occupation has a significant relationship with the graduates' view of entrepreneurial barriers Not agriculture sector. One of the methods used in this research was factor analysis. The result of this method showed that the barriers and problems of the private and public sector and higher education in the field of entrepreneurship in the field of planning and support, innovation, management, organizational mismatch, strategic policy, factor Education and local loyalty were identified.
  Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurship education, entrepreneurship barriers, Agricultural Graduates, agriculture sector
 • Qadir Ashournejad *, Hassan Behnammorshedi Pages 14-34
  One of the basic pillars in respect tourist attraction and satisfaction is the presentation of optimal services to tourists, because the establishment of every element in a specific spatial-structural position from the surface of place is subject to specific mechanisms and if it is observed, it will lead to success and efficiency of that element at the same specific place. So from this perspective, optimal access to tourist services can bring about the best efficiency for tourists and prevent their unnecessary replacement and mobility. This in turn will make saving in time, cost and provides tourists’ satisfactions. As Fars Province of Iran has many tourism sites and annually, a great number of tourists from far and close areas are attracted by these attractions, so that in this research in order to achieve the optimal tourism services, first the Delphi method was used to obtain the research standards. Then, using the hierarchical method of Fuller, the standards were given weight and finally, employing the TODIM ranking method, the optimal scope of touristic services was specified. The results of the research show that the research realm with regard to diverse tourist services has an unbalanced and inappropriate distribution from the viewpoint of access to tourist services. Furthermore, the areas of Mahoor Milani, Koohmareh, Kenar Takhteh, Pasragad, Bavanat, Darab, Ooz, Izad Khast and... Have priority as far as development is concerned. Also, the central regions of Fars Province such as Shiraz, Marvdasht, Kazeroon, Doshman Ziyari and … enjoy better and more suitable services as compared with other regions.
  Keywords: Tourism services, Fuller triangular, TODIM method, Fars province
 • Bagher Fotouhi Mehrabani *, Hossein Hataminejad Pages 35-63
  Cultural diversity is a manifestation of the beauties of creation, and a sign of God's revelations. Recently, a lot of studies have highlighted the role of cultural diversity in the economic and social developmental and creativity. Moreover, some organizations such as UNESCO, with the publication of the universal declaration of cultural diversity, and ISESCO by approving the Declaration of Islamic Cultural Diversity have emphasized on the central role of cultural diversity. Considering the central role of socio-cultural diversity, not only does this research develop a mechanism for measuring the socio-cultural diversity, but assess and analyze socio-cultural diversity in the provinces of Iran. The Shannon Diversity Index has been used for measuring socio-cultural diversity, and for spatial analysis the Spatial Autocorrelation, Moran’s I, Anselin Local Moran I and Hot Spot Analysis have been used in GIS. The finding showed that Iran’s provinces in terms of socio-cultural diversity are in five categories: very diverse, diverse, relatively diverse, low diversity and unmixed, so that provinces of Qom, Alborz and Tehran are in very diverse range, and provinces of Kurdistan, East Azerbaijan, Ardabil, and Zanjan are in the unmixed range, and the rest of the provinces are in the other ranges. Also, the result of the spatial analysis of Moran’s I showed that the phenomenon of socio-cultural diversity is scattered across clusters that represent sub areas with high socio-cultural diversity. Furthermore, the results of Anslein Local Moran I indicated that the Alborz, Tehran, Qom and Isfahan provinces together form a high cluster (HH) in terms of socio-cultural diversity, that expresses in addition to their highest level of socio-cultural diversity, their neighbors are also in the same place as a high socio-cultural diversity. In contrast, East Azerbaijan, Ardabil and Kurdistan form a low cluster (LL).
  Keywords: Socio-cultural diversity, Shannon Diversity Index, Spatial Analysis, Iran's provinces
 • Hasan Hasani Moghaddam *, Ali Asghar Torahi Pages 64-79
  The aim of this study is to use of the FFT_IHS method to increase the accuracy of data extraction from OLI of Landsat 8 data. For this purpose, a window of OLI images of Ardabil County was selected and, after applying the necessary preprocesses include atmospheric correction, the multispectral and panchromatic bands were fused with the FFT_IHS method. In order to evaluate the capability of FFT_IHS method to increase the accuracy of information extraction, the training data were taken from the before and after applying this method. Correlation of training data’s was evaluated using the Jeffries Matusita index and the training data’s were classified into 8-classes using Support Vector Machine algorithm. The results showed that image classification before the fusion of bands has a overall accuracy of 88.3% and a kappa coefficient of 0.87 and after fusion with FFT_IHS, the overall accuracy is increased to 96.3% and the Kappa coefficient is to 0.96.
  Keywords: FFT, IHS, OLI, Fusion, Jeffries Matusita Index, Polynomial Support Vector Machine
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Samira Mohammadi, Shahla Bahari, Marjan Bazleh Pages 80-97
  present research aimed to The Impact of Service Quality on Customer Trust in the hotel industry in Five Star Hotel Narenjestan Noor has been done in the summer of 2016. The data required for this research has gathered by questionnaire with available non-random sampling method through guests Five Star Hotel Narenjestan Noor. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the Smart PLS software to analyze data. Statistical population of this research has considered all guests of the Five Star Hotel Narenjestan Noor. Given that the population size is unknown from Cochran formula is used in order to determine the sample size. The sample size of 267 people is guests of the Five Star Hotel Narenjestan Noor. the conceptual Independent variables in this search including: tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy and the Customer Trust dependent variable. Provided results showing that Service Quality and every one of its dimensions on Customer Trust have a positive and significant impact . and also it was shown that From between dimensions of Service Quality empathy has the largest is path coefficient and its impact on Customer Trust is higher than other variables.
  Keywords: Service Quality, customer trust, Hotel Industry, Narenjestan Noor, Smart PLS
 • Siavash Morbid Mokaram *, Maryam Heidari Kia Pages 98-115
  Urban management is in simple language all the stages of implementation in the city's social network. The city as the most sophisticated artifice of the human being requires complexity and the need for spectrum management. Today, city management has evolved. Cities are being managed for the welfare of more citizens. Urban management plays an important role. In the success and plans of urban development. This issue is particularly important in relation to urban development. The development of solutions to traditional, physical and social patterns, and economic development, includes the development of resources such as the destruction of natural resources , Destruction of ecosystems The prevalence of injustice, pollution, unnecessary population growth and quality decline. This avoids the integration of urban management research, examines the link between sustainable development and urban management in the United States. The research methodology of this descriptive-analytical study and collecting information In the field of library and field studies, Swat's analysis and the results of the research show that urban management has a significant and significant effect in achieving sustainable development in Asadabad. Also, the cooperation and interaction of managers in promoting the index of sustainable development of the city have a positive effect. meaningful. has it
  Keywords: Keyword: urban management, sustainable management, city sustainable management, Asad abad
 • Hojat Rezaie * Pages 115-130
  Sustainable and sustainable development of any country is dependent on the sustainability of its agricultural system. Therefore, achieving a sustainable agricultural system is one of the important policies of the agricultural sector of the countries that not only provides food security, currency earnings and macroeconomic and political independence. Brings, but at the local level will also be developed. The purpose of this study was to analyze the relationship between the Empowerment of Agricultural and rural production in Abarkuh Township. The research method was descriptive-survey That Statistics and information obtained through field methods. Study population included 3,000 member Agricultural and rural production in Abarkuh Township That Using Cochran at the level of 0.05, a sample size of 341 were selected. For data analysis from one sample t-test and Pearson Correlation Coefficient. The results of the research on the basis of statistical tests indicate that the effect of empowerment of the statistical community on observing the principles of sustainable agriculture in the city of Abarkouh is meaningful and there is a significant and direct relationship between these two variables in the level of 99% confidence.
  Keywords: Empowerment, Sustainable agriculture, Cooperative, Abarkuh Township
 • Abdollah Abdollahee, Mohammad Valaei *, Fatemeh Farajzadeh Pages 131-150
  The purpose of this study is to investigate the ways to reduce the effects of drying water of Lake Urmia with an emphasis on alternative crops. Therefore, the research is essentially experimental in terms of its purpose. Library and field studies (observation, interviews and questionnaires) have been used to collect data and information. The area of research is located in the village of Marhamat Abad Conty, north of the city of Miyandoab , which has 8 villages. Due to the low number of villages, sampling was not performed and all villages were considered as a statistical society. This village has 3014 households and 10146 inhabitants according to the census of 1395. The number of 266 households was selected using the modified Kochran formula. Household selection was done by simple random method. Reliability of the questionnaire is 0.810 with the Cronbach's alpha formula. Descriptive statistics and inferential statistics (T Single Sample and Friedman) were used to analyze the data and information. The results of the research showed that the average of all four indicators of sustainable rural economy (income, capital, agricultural products and employment) is higher than the utility number 3, while the employment index with an average of 3.63 and T-value of 14.77 and an agricultural production index with an average of 3.38 And T 6.21 have the most negative effects on the drying of Lake Urmia water and among the proposed solutions to reduce the negative impacts of Lake Urmia in the villages of Marhamat Abad Conty, north of Rasht "Variety to rural economy in the agricultural and non-agricultural sector "With an average of 3.89 and a" modification of the pattern of cultivation and cultivation of dehydrated crops " The average rating of 3.73 was the most important solution for this field from the perspective of the statistical population.
  Keywords: Urmia lake, Urmia lake drying, rural economy, alternative cultivation, Marhamat Abad Conty
 • Amer Nikpour *, Gholamreza Malekshahi, Abbas Mehralitabar, Milad Hasanalizadeh Pages 151-166
  The change in urban systems is a continuous process that simultaneously occurs at different levels of space. This article aims to study the evolution of the urban system of Mazandaran province in the last 60 years. The research method is descriptive-analytic and the statistical basis of the data is the results of general population censuses and housing. In this research, Excel data was categorized by demographic data of urban areas and using the rank-size models, the class-adjusted minimum and the pulling coefficient of the urban system of Mazandaran province were analyzed. With Gis, maps of the spatial distribution of urban population were also drawn. The results show that urbanization in Mazandaran is moving along with the whole country, but its acceleration is slower than that of the country. In this period, the number of cities increased 6 times, urban population 12 times, and urbanization increased to 42.2 percent. According to the model, the size of the real and desirable population of cities is seen to be increasing as a surplus population, and as the tendency to balance is evident at high levels of the hierarchical system, there is no such improvement at the lower levels. In the corrected rule of Storges, the degree of difference between classes is increased to 5.6 times, and the number of classes to 10 metropolitan areas has increased, and there is a significant difference between the number of cities and their population in the last floor of this model, which indicates the imbalance and disruption of the situation The hierarchy of the urban system. The results of the model of pulling coefficient show that the small towns and villages in recent decades have been low and negative growth, whose declining role has caused a serious risk of balance in the Mazandaran city system.
  Keywords: urban system, small town, Imbalance, Mazandaran
 • Aeizh Azmi * Pages 167-185
  Today, various rural projects, such as nomadic unification and the provision of various technical and organizational innovations in villages, are being implemented, and the reaction of the public to them and the acceptance or non-acceptance of these plans are one of the important issues of the day. In this regard, culture is an important factor in accepting or not accepting these ideas in rural environments. Therefore, the role of cultural engineering in solving possible problems is important for rural experts. The purpose of this paper is to examine the impotence of cultural engineering in villages as part of the rural development process. At first, a definition of cultural engineering and its relation to development are presented. I am referring to the history of cultural engineering in the countryside and to mention the countries of China, the Soviet Union, the Quds and Shakalat regime of Iran as examples. It is pointed out that in cultural villages cultural institutions are created by creating cultural institutions, changing cultural patterns and, in some cases, eliminating them in order to accept or optimize the use of innovations. At the same time solving the problems caused by rural inequality and migration is one of the tasks of cultural engineering. It is pointed out that in a rural cultural program, attention must be paid to the purpose, time, cost and financial resources, and the elements of participation, objectivity, and integrated management are of great importance. Finally, it is pointed out that cultural engineering A top-down approach that can be implemented in a macro or local dimension, such as a village.
  Keywords: Rural Development, Cultural Engineering, Development, Innovation, participation
 • Yaghob Abdali *, Ahmad Pourahmad, Isaac Khandan Pages 186-197
  Urban devotion is one of the most prominent phenomena in Iranian-Islamic cities, which has had a great influence on the establishment and survival of institutions and cultural, economic and social centers, and they have been the source of effective moves in different periods of history. This phenomenal phenomenon has attracted urban scholars in recent years. The number and variety of scientific articles published in the field of Endowment in Iranian-Islamic cities is one of the hallmarks of the trend of researchers in this sense. This paper deals with the method of meta-analysis to review articles published in Farsi-language scientific journals published in the years 1389 to 1396. This research shows that published articles in Endowment domain in Iranian-Islamic cities are more qualitative and based on documentary analysis. Based on the results of this study, in general, Endowment studies in Iranian-Islamic cities in our country can be placed in two broad categories; first, studies of the impact of endowments on the development and physical formation of Iranian-Islamic cities, and the effect of endowment on social components , Economic and cultural in the Iranian-Islamic city. In the first approach, researchers in the form of a process seek to influence the endowment in physical and spatial development, as well as the formation of urban spaces in Iranian-Islamic cities, and on this basis they have analyzed the space of Iranian-Islamic cities. The results of the survey show that the first category has more research (60%).
  Keywords: Urban Endowment, Iranian-Islamic City, meta-analysis, Endowment Studies
 • Faramarz Montazer, Zeinab Shahrokhy Far * Pages 198-217
  Today, the most important factor in the progress of each society is healthy human resources, increasing the level of health indicators in each society is considered a priority of governments. The present study examines the extent of the health of the cities of Ardebil province. The research method is based on the applied purpose and based on descriptive, documentary and analytical nature; In which 40 health-therapeutic indicators were evaluated using the Topsis model. Among the indices, the indicators of the number of covered villages and the number of paramedics with the weight of 0.0269 are the most important indicators. The statistical population of the study consisted of 10 provinces of Ardabil province in 1395. The results of this study indicate that the provincial towns are not equal in terms of health and health indicators, and they are very different, and most of them are not in desirable position in terms of health and health indicators. In the meanwhile, the city of Ardebil is the most disadvantaged city and the city of Sareen. Also, Pearson's correlation between the population and the availability of cities shows a high correlation between the two factors. The result of Pearson's correlation between the distance between the international frontier and the degree of enjoyment also indicates a relatively high correlation between the two factors. Therefore, in order to reduce the development gap between provincial cities, deprived cities should be placed on top of development.
  Keywords: Development_Health Indicators - Therapy_Topsis Model_Ardabil Province
 • Mehdi Karoubi, Shahla Bahari, Samira Mohammadi, Jafar Bahari *, Marjan Bazleh Pages 218-236
  One of the most valuable assets of any company is its name and its trademark.The most valuable name and brand in the minds of consumers, the company can acquire greater benefits to consumers. The special value of name and Brand is one of the assets which maintains the value of company and will follow the customer's loyalty. present research aimed to Evaluation the Factors Affecting on Brand Equity in Between Customers Sports Wear Brand Ali Daei in the summer of 2016 has been done. The required data for this study with available non-random sampling method from customers of Sports Wear Brand Ali Daei and is collected by questionnaire instrument. Given that the population size is unknown from Cochran formula is used in order to determine the sample size. The sample size of 384 is customers of Sports Wear Brand Ali Daei. This study, in terms of target, applicable and based on collection data, descriptive survey. As well as, from the Spss 16 and Lisrel 8.5 software’s different methods of descriptive and inferential statistics to analyze data and test hypotheses have been used. in this study It has been used David Aaker(1991) and Sasmita and Suki (2015) brand equity model. The independent variables of Conceptual model of this study is including: brand loyalty, brand awareness, Perceived quality, brand association, brand image and the dependent variable is brand equity. Provided results showing that brand loyalty variable has the most effect on brand equity and then respectively brand image, perceived quality, brand association and brand awareness variables effected on brand equity.
  Keywords: Brand Image, Brand Awareness, Brand Association, Brand Loyalty, Perceived Quality
 • Mandana Jahanshiri *, Hamid Jalalian Pages 237-246
  sustainable development means the management and conservation of natural resources and to give rise to technological and institutional transformations , in order to provide the needs of present generations and the future of humanity as one aspect of the development and development of the country . abstract providing a special form of human establishment and livelihood is a significant manifestation of economic and social life in iran , that has persisted in more and more lasting military over the centuries . rural development is one of the most important issues in the development of each country . hence , its priority in socio - economic development programmes is very important . in this study , the factors influencing factors affecting rural development of alborz province ( economic , political and environmental factors ) , rural development indicators and reasons for the non - development of alborz province villages will be analyzed using descriptive - analytical method and questionnaire . according to the results of the present study , the political economic component and planning tasks have the greatest impact among indices studied in alborz province 's rural development .
  Keywords: Sustainable Development, barriers of rural development, development indicators, Alborz
 • Saadi Salehi *, Midia Latifi, Ayesha Rostamzadeh Pages 247-264
  The first step in the assessment of rural spatial inequalities is the recognition, precision of the literature in this area and its consequence, explaining and analyzing the indicators of sustainable rural development. In this regard, the present study aims to assess human development indicators in Marivan cities in the Kurdistan province based on the study of Educational, cultural and sport-political, administrative, electricity, gas, water-health and telecommunication-telecommunication and communication components. . The scale-model and HDI model used in this research are to measure the adjustment degree. Services and population distribution in the city's rural district Based on this model, the size of R is R = 0.716, indicating that services in the districts of the city of Marivan are distributed equally to their population and the spatial equilibrium. It is also governed by the HDI model, which is respectively the Sarcell Village with a score of 0.95, Khavimirabad (0.9), Komas (0.66), Sershiy (0.64), Golchyder (0.63), Zarybar (0.36), First to sixth villages of Marivan city.
  Keywords: Development, Ranking Size Model, Marivan, Human Development Index
 • Reza Rezamanafiazar, Mohammad Valaei *, Eivas Amini Govaghlo, Babak Nezhad Bahman Pages 265-283
  Transportation based on motor vehicles has a wide range of negative effects on society and environment that can mention to air pollution, noise pollution, heavy traffic, increase number of accidents and the allocation of urban valuable lands to the streets, roads and car parkings. One of the transportation strategies that is compatible with sustainable environment is using of bicycle in commuters (urban Commuters) along with other means of public and private transportation. In fact, Sustainable urban transportation is the smooth movement of vehicles, people, and goods that require the peace of people and sustainable environment with the most desirable cost and attempt. This research studies the effect of using of bicycle on sustainable urban transportation. The nature of this research is analytical-descriptive and the data were collected by library studies and field survey (questionnaire and interview).The validity of the instrument is formal and its reliability is obtained by Cronbach's alpha 0.835. The place of research is Miandoab and the participants are from Miandoab that among 41459 urban households, 165 people were selected (census 2017). The participants were selected by purposive methods (snowball and successive theoretical method). Data analysis was done by qualitative methods and SPSS software. The results indicate that using of bicycle in commuters in bicycle city of Iran (Miandoab) is an accepted issue and its oldness is close to one century 39.73 percent of urban Commuters is being done with non-motorized vehicles. There is a positive and significant relationship between the using of bicycle by Miandoabian citizens and sustainable transportation dimensions (Economy, environmental, decrease of traffic, availability, and social) at alpha level 0.01. The index of traffic reduction and availability play an important rule with the effect 0.786 on making of sustainable urban transportation system in Miandoab city
  Keywords: sustainable transportation, bicycle, Miandoab city
 • Ali Asghar Torahi, Parviz Zeaiean Firoozabadi, Hossein Rastad * Pages 284-303
  The aim of this study is to evaluate Pixel Purity Index(PPI) and Sequential Maximum Angle Convex Cone(SMACC) algorithms In order to extract the spectrum of Ghezel Dash copper by using the hyperspectral Image of Hyperion Sensor level 1R. For this purpose, a window of the Hyperion image, Ghezel Dash district of Khoy was selected. Then, in order to extract the pure spectra of the material to the pre-processing of the image, including radiometric correction, Contain the removal of bad bands, The strip lines containing noises, spectral effects removal, and atmospheric correction were used to convert radiation values to reflection. Next, the MNF transform was applied to reduce image dimension and noises. In the next step, the purest pixels were obtained using the PPI and SMACC algorithms. And the results was classified eith SAM classifier. In the final step, by using the ground control points we measured the accuracy and precision of the algorithms in mining minerals spectra. The overall accuracy and Kappa coefficients for the PPI algorithm are respectively 74.12% and 0.61 and for the SMACC algorithm it was 69.23% and 0.57, respectively. Also, the number of minerals pure pixels in the PPI algorithm was greater than that the SMACC.
  Keywords: PPI, SMACC, Hyperspectral Image, MNF, SAM
 • Saadi Salehi *, Zanko Zarei Pages 304-319
  Forest fires and its spread are one of the natural phenomena across the globe. Natural phenomena are always complex and there are many factors affecting them, the phenomenon of fire in forests and its extension is not an exception and occurs annually in different parts of the country. Considering the ecological importance of forest ecosystems and the increasing development of remote sensing technology and geographic information systems, we can identify areas that are most at risk of this phenomenon. This research is a descriptive-analytical method, the collection of information with Use of library resources. The area under study is Kermanshah forests. In this study, topographic parameters (slope, direction and altitude), accessibility (distance from roads, distance from settlements and distance from rivers (tribes and tribes), tribal passage, accident points Growth at the nomadic crossing site, land use, pasture distribution and forest distribution are considered as effective parameters in the fire zoning and using the ahp model, different weight layers have been given. Finally, by applying the weights to the layers, the layers were phased out and the gamma 0.9 was prepared from the layers. According to the weights, criteria and sub-models, the map of areas with a fire hazard in three areas, low Risk, medium risk and high risk areas.
  Keywords: Fire, Forest, Kermanshah, AHP Model, Crisis Management
 • Haniyeh Tavakoli *, Elahe Kenarkohie Pages 320-334
  Considering the need for developing countries, the use of renewable energy in the countries of the world has been increasing, as one of the indicators of energy development, considering the end of fossil fuels and environmental pollution and the decline in production capacity of this type of fuels in the world. And even in Iran, searching for alternative sources is important economically. Renewable energies range from solar energy to geothermal energy. One of the most renewable energy sources of biomass is renewable energy. This energy, in addition to being renewable, is environmentally friendly. Biomass energy sources can be converted into electrical energy or as energy carriers such as gas or liquid fuels, according to the needs of different sectors of the community. Biomass energy sources are generally derived from materials from plants and living organisms. Unlike most common fossil fuels that are found in the world's most concentrated layers, biomass energy sources are more dispersed, resulting in the accumulation of biomass energy sources in high volumes. On the other hand, protecting the environment and reducing the harmful effects of economic activities on the environmental conditions of human life in the context of the concept of sustainable development, changing the attitude towards resource allocation and achieving maximum economic efficiency. The present study, while investigating the mechanisms of biogas production, shows that by directly using this gas, a wide range of existing industries and systems can be launched, saving valuable resources of fossil fuels such as oil and gas and so on. Therefore, with the development of biogas plants, while having significant socio-economic impacts, urban environmental problems will be less and achieving the goals of sustainable urban development will be easier.
  Keywords: Biomass, biogas, clean energy, sustainable development
 • Seyed Ali Alavi, Moslem Zarghamfard *, Mohammad Samadi Pages 335-355
  The spatial analysis of the vulnerability of residential areas in urban areas and prioritizing the vulnerability of these areas is the prevention and Spatial analysis of urban residential complexes vulnerability and prioritizing the vulnerability of these areas is the prevention and preparation of policies for the Retrofitting of residential complexes. The purpose of the research is to prioritize the vulnerability of residential units in Shiraz urban areas. The research method is applied and descriptive-analytic. In this research, vulnerability analysis of residential units carried out based on 5 main criteria and 21 sub-criteria, using GIS and integration of the IO model with AHP. According to the data analysis, the highest vulnerability based on the access road network and the efficiency of the texture and open space, related to area 8, and in terms of adjacent land uses and high density of urban population, is related to areas 4 and 5. The least vulnerability is due to the role of communication and open spaces and the physical structure of space, related to areas 1, 6 and 10.
  Keywords: Vulnerability, AHP, Residential unit, Shiraz
 • Shoeib Abkharabat, Mohammad Ahmadi, Nahid Mohammadi *, Paria Safarimehr Pages 356-371
  As the first step, daily maps of synoptic system order of the region during July and August, the hottest months of the year, were investigated. The data belong to a statistical period (1993- 2014) extracted from the study center of NCEP/NCAR. Applying factor analysis test and clustering on web data, four synoptic patterns were recognized and the representative days of the patters were investigated. The aforesaid patterns present a similar patterns of the thermal equator and pressure systems in the region. The research results indicate that the Thermal equator is located in the south of Sahara in this time of year and it continues along the east, arid and low regions of the Arabia Peninsula, and the south of the Persian Gulf, Khuzestan plain, and Mesopotamia. Moreover, Gang low spread on the southwest of Asia also follows this pattern, as three main cores of low pressures are made on the low regions of Khuzestan plain and Mesopotamia, the south of the Persian Gulf, the north of the Arabia Peninsula and the center of Pakistan. This thermal belt on the lowlands of Mesopotamia (located in West Plateau of Iran) has the most intense and extending transverse and to be included from the northern half of the Iraq to southern part of Saudi Arabia. The thermal equator extends in the study area from the level 1000 to 850 hPa in accordance with the development of low Gang Tongue.
  Keywords: Air Temperature, Thermal Equator, Inter Tropical Convergence Zone, Gang Low, Southwest of Asia
 • Saadi Salehi *, Parstoo Lotfie Pages 372-389
  The allocation of space to educational applications is one of the important issues that have been considered in urban and rural planning. Due to the rapid increase in the population of cities in Iran and the high sensitivity of educational applications to various environmental issues and its direct relationship with families, the way of allocating applications is of great importance. The research method in this descriptive-analytic study is to identify the appropriate places for the construction of educational centers which will be the result of our library and field method. In the present study, with the establishment of databases, the location of educational centers in the city of Sarvabad Located in Kurdistan province, the variables of elevation, distance from the road, slope and tilt direction, distance from the residential areas and the sloping ground are evaluated and analyzed through the AHP model, the information obtained and the desired parameters 7.64 percent is very valuable for the construction of educational centers High arrangements 28.79 percent, 10.70 percent average, 7.64 or less 32% of the value of training centers is very little rough.
  Keywords: City Sarvabad, Location, Educational places, AHP
 • Keramatollah Ziyyari *, Vahid Abbasifallah, Asghar Headari, Esmaeil Najafi Pages 390-411
  Social capital is important in the process of urban renewal Which is considered to be the secret riches in neighborhoods, in order to contribute to the modernization of worn out tissues. The method of this research is descriptive-analytic, which has been evaluated by a questionnaire. Thus, by using the Cochran formula, a sample of 382 people was randomly selected among the residents of the area. And the status of social capital indicators as independent variable and the tendency to renewal as an independent variable were measured. The findings were obtained using parametric tests such as T test, Pearson correlation coefficient, multivariate regression and one way analysis of variance in SPSS software, as well as the kernel density estimation test for spatial distribution of variables in the GIS software environment. The results of the findings show that there is a direct and positive relationship between social capital indicators, with the exception of the institutional trust index, with the tendency to modernize the variable. In the meanwhile, social participation index with correlation coefficient of 0.487 has the highest correlation with the tendency to renewal. . Also, the regression coefficient (R) between variables is 0.492, which shows that there is a relatively high moderate correlation between the independent variables and the dependent variable of the research.
  Keywords: erea of two regions of Tehran, Worn texture, Desire to renovate, Social capital
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Samira Mohammadi, Marjan Bazleh, Shahla Bahari Pages 413-431
  present research aimed to Analysis of the Impact of Factors Affecting on Satisfaction of foreign tourists visitor from the Museum of Azerbaijan in Tabriz City in the April of 2016 has been done. The required data for this study with available random sampling method from Foreign tourists that in April 2016 have visited the city of Tabriz and is collected by questionnaire instrument. The nature of the research is from kind descriptive- correlation. As well as, from the Spss 16 and Lisrel 8.5 software’s different methods of descriptive and inferential statistics to analyze data and test hypotheses have been used. In this research, from Keller (2003) model used. Provided results showing that Tourism destination Brand awareness, Tourism destination Brand image and Tourism destination Perceived quality on Tourism destination brand Equity and Overall satisfaction of tourists have a significant and positive impact. As well as the Impact of Tourism destination brand Equity on Overall satisfaction of tourists is positive and significant.
  Keywords: Tourism Destination Brand Awareness, Tourism Destination Brand Image, Tourism Destination Perceived Quality, Tourism destination brand Equity, Satisfaction of Tourists
 • Saadi Salehi *, Parstoo Lotfie Pages 432-444
  The first step in the assessment of rural spatial inequalities is recognition, precision of the literature of this area and its consequence, the explanation and analysis of indicators of sustainable rural development. In this regard, the present res
 • Aliakbar Jafarloo * Pages 445-463
  The rapid growth and disproportionate distribution of population in the present age is due to the increasing displacement and migration to urban areas. Industrial cities are considered as important destinations for immigrants due to employment opportunities. The concentration of people with different economic and cultural backgrounds, and the lack of preparedness for urban management and planning in responding to service needs on the other hand, is causing a psychological pressure on residents and the occurrence of crime and social harm. The present study, with the above-mentioned approach and descriptive-analytical, has examined and analyzed the factors that affect migration in geographical spaces, including villages and cities, from the economic, social and cultural dimensions In this regard, growth has analyzed and analyzed the social damage in the study area from 1385-1390 in relation to population growth and population according to the census of 1385-1390. Variables vary according to the abundance in Alvand city and their importance in the category Social, have been selected. In the correlation test, a correlation test has been used for the analysis of the variables. Finally, the relationship between variables was evaluated using the spss software. There is a significant relationship between population and social damage, such as robbery, divorce, and drugs, and direct . Ie the increasing population in the urban immigration cases has increased Which was confirmed by our hypothesis. In the end, according to findings in the city of Alvand, solutions and suggestions for improving the conditions were presented.
  Keywords: social harm, migration, unbalanced distribution, Alvand city
 • Mehdi Karoubi, Jafar Bahari *, Samira Mohammadi, Marjan Bazleh, Shahla Bahari Pages 464-478
  Tourism as a phenomenon is constantly pushing its frontier forward, expanding its importance and involving more people globally. It is now world’s largest industry and as a multifaceted industry, it consists of various components and types. Before the First World War, and according to social class, there was no possibility of separating its different types. But nowadays, due to such various factors as time, place, motive and purpose, its different segmentations are also taken into consideration. The factors just made mention of are defined and classified in terms of time, place, citizenship, and especially incentive travel. Among all the forms of tourism, religious tourism in some countries is more important. This type of tourism is one of the most common forms of tourism around the world and its history is linked to centuries ago; it generally consists of travels and visits in which the main purpose is religious experience. Based on Iran's capabilities in tourist attractions and especially religious tourist attractions and because of its cultural and economic importance there is a huge potential for religious tourism. Hence, the current paper intends to study the consequences and functions of this phenomenon. In this research, which has been based on library and analytical studies We tried to analysis of the role of religious places in attracting tourist. and this research seeks to answer that question religious places What role in attracting tourist?
  Keywords: Religious Places, Tourism, Religious tourism, religion, Spirituality
 • Seyyed Abbas Rajaei *, Hasan Khodabandehlo, Vahid Abbasi Fallah Pages 479-502
  The distribution of tourism elements in urban space is important in tourists' visits and as a result of the urban tourism economy; in this regard, the optimal distribution of urban infrastructure appropriate to tourist attractions is essential. Therefore, this research has been developed by descriptive-analytic method considering the importance and position of tourist attraction and its spatial distribution in the cities. The data and information required including the location of tourist attractions, hotels and bus stations, from detailed maps of Zanjan city , The site of the governorate and the site of the Zanjan municipality were gathered and then on the map of Shahrzanjan. The EuclideanDistance tool was used to analyze the accessibility radius of bus and tourist attractions from spatial analysis. The Reclasify tool is also used to re-map the maps and finally to use the FuzzyOvelay tool to create the final map. Also, to determine the proportion of tourist attractions, hotels and bus stations, the mean central and oversized standard deviation model has been used, then the average nearest neighbor has been used to analyze the distribution and spatial distribution of attractions, hotels and bus stations. The results indicate that the spatial distribution of tourist attractions in Zanjan, according to the nearest nearest neighbor, is 1.75, and follows a dispersed pattern. Also, analysis of the radius of access to Zanjan's tourist attractions shows that they are in good distances to bus stations, but in the meantime, three of the tourist attractions are not in good condition in terms of access to bus stations and should be located near the minimum of 35.
  Keywords: Tourism destinations, spatial distribution, attracting uses, Zanjan city
 • Hamid Barghi, Sakine Karamshahi, Mohsen Shayan * Pages 503-520
  The concept of social capital, is a multidisciplinary concept that Recent decades, attractive have been Humanities researchers. This concept also in social and economic analysis about the development of rural communities, Considered And on local resources of Rural settlement such as human relations, networks and institutions focused on social structures. Nowadays the social capital as a one of the component of national wealth and sustainable development, one of the means of capacity building in communities, Measures to prevent and reduce social problems and contributing to the success of social welfare programs and the promotion of individual and social well know and in connection with the development of social capital in rural areas means to enhance income, poverty reduction, sustainable management of resources, enhance motivation, active participation in decision making, promotion of health indicators, empowerment, etc. is considered. The aim of this study is to prioritize rural areas in achieving of social capital as an approach to rural development in the Abdanan County( 6 rural district Moormoory, Ab Anar, Masbi, Jaber Ansari, Cham kabood , Sarab Bagh). The research method in this article, is descriptive – analytic method , for data collection were used of two methods field libraries ( questionnaires and interviews ). As well as for the of data analysis from the Multiple Attribute Decision Making techniques (TOPSIS, SAW) and entropy weighting method is used. Research results met the multiple Attribute Decision Making techniques Show that the rural district Jaber Ansari in all aspects of social capital(Community participation, social trust, social cohesion, social interaction, social conflict, social cooperation and social security) With a score of 0.99 percent in SAW and 0.91 percent in TOPSIS first ranks to be allocated Which indicates the success of this rural district is to achieve social capital and rural development.
  Keywords: social capital, prioritize, Decision making techniques, rural areas, Abdanan county
 • Saadi Salehi *, Parstoo Lotfie, Mehri Wisie Pages 521-534
  The use of quantitative criteria and methods for leveling settlements in the spatial system of the regions leads to the recognition of the inequality of settlements and, on the other hand, is a measure for trying to reduce poverty and existing inequalities between them. This research The aim of this study was to evaluate the human development indicators in the cities of Kamyaran city in Kurdistan province based on educational, cultural and sports-political-administrative indicators, electricity, gas, water, sanitation, telecommunications and communications. Descriptive-analytic, data collection is done using library resources, fashion The scale-size model used in this research was used to measure the spatial adjustment between the distribution of services and population in the rural district of this city based on the statistics of 1390 and 1395, based on the 1390 R in this model, 0.822, which represents this There is a fairly small spatial adjustment between distribution of services and population in the villages of Kamyaran city, but according to the statistics of 1395 R, it is equal to 0.5, which does not have a spatial balance between services and population in the villages of Kamyaran city.
  Keywords: Human Development Index, Rank-Size Model, Kamyaran City
 • Yosef Darvishi *, Reza Sarli, Maryam Shiravand, Jasem Azadbakht Pages 535-551
  The location sensation mostly means of the characteristics and immaterial features of the place meaning that some of these places acquire such attractions that imply some kind of undescriptive sensation and makes them lively, succulent and interested in presence and return to that place. The methodology of the present study is performed based on quantitative method and also with the librarian method and is cited also from the world wide web. For determining the sample volume, the G*Power software was utilized that the inquiry of 212 questionnaires was determined. For the validity of the questionnaire, the content validity was utilized and for inner reliability of the questionnaire, the Cronbach’s alpha has been utilized. Data analysis was performed utilizing the SPSS software version 22 and the Spearman correlation and multi-variable regression. The results from the spearman correlation coefficient showed that amongst the skeletal-behavioral factors and location sensation and attachment to the place factors a relation exists and is of positive and direct manner. In other terms with improvement of foretold factors variables, the rate of location sensation and attachment to the place are increased and by its reduction, the location sensation and attachment to the place reduces among the people. The results and findings indicate that the skeletal-behavioral factors of the parks’ environment have an effective influence in the rate of attachment and location sensation of the people. In other terms, skeletal-behavioral factors of the parks are proposed as a necessity in the procedure of health and aesthetic sensation of the society, which with designing an appropriate pattern based on high flexibility, security and intimacy and solitude could aid the rate of this sensation and society’s people being keen.
  Keywords: location sensation, locality attachment, aesthetic sensation, skeletal-behavioral factors, park
 • Seyed Ali Alavi, Maryam Kiani Molan * Pages 552-568
  It is important to know and understand the future and the unknowns that come to the forefront of human beings and human societies. In fact, the future of the study gives people the opportunity to take a step before stepping up to be sure of planning in different areas. Due to the essential and vital nature of housing to continue living and the importance of providing it for all people and increasing demand for it, hence the prediction of housing prices in urban areas is of great importance. In this research, it has been tried to extract the key factors (drivers) affecting the future of housing prices by elite people and experts, and then the effects of each of the drivers on the future trend of housing prices, in the face of uncertainties and non-issues Plan not to be surprised. In this paper, the statistical data on housing prices (average land prices) in Tabriz during 2000-2014 were used and the effect analysis method has been used to predict housing prices. This technique, by applying the effects of qualitative techniques, predicts the results from quantitative techniques, attempts to match more predictive outcomes with reality. Data related to housing prices are in terms of volume, applicability in numerical methods, such as time series and trend lines. Using these two advantages, analysis of the impact on the process the title of a suitable model for forecasting, estimation of housing prices in Tabriz city was proposed and implemented. The results indicate that the prediction of housing prices by the impact analysis method has a high ability to predict (average housing price).
  Keywords: prediction, Housing, Delphi method, Impact Analysis on Trend, Future Studies
 • Rasol Afzali, Ahmad Irankhah *, Hasan Momeni Pages 569-592
  Purpose

  People's organizations (SEMs) are a good alternative to providing public services. The purpose of this study is to investigate their role in reducing and preventing social injuries in Tehran.

  Method

  In order to achieve the required data, a deep interview with active volunteers was conducted in this field. The snowball method (sampling method) was used to determine the size of the community and the selection of interviewees. Findings: The findings of the research showed that most of the saunas are active in the field of welfare damage, or in combination, in the context of massive and structural damage. Their definition of the concept of social harm is more focused on the social issue, and the active activities of the city of Tehran in this area are inadequate.Their actions are largely educational, training, empowerment and cultural, and in this regard, they are not satisfied with the support of the government and the authorities. The causes of the damage are ranked in the order of priority: material poverty, cultural poverty, the city environment and its problems, inappropriate expressions of policies and laws, and the activities of the communities and the level of cooperation of the people have been positively evaluated. The interviewees proposed: Social-Growth Prevention Model, Community-Based Controlling and Empirical Model, empowerment control and empowerment model, community-based social control model, environmental management model and control model, and regulatory modeling. .

  Conclusion

  Prevention of social damages in order to provide security, human needs and social development in different societies.The wide range of actions and opinions in eliminating social damage has led governments to not be able to estimate it alone, therefore, multilateral cooperation with the sovereignty-people and society needs to be carried out in order to achieve the more qualitative and Faster to happen

  Keywords: Public Institutions (Sements), Social Damage, Social Development, Prevention Pattern, Tehran City
 • Saadi Salehi *, Loghman Rahimian, Hiwa Ghasemi Pour Pages 593-605
  The present study was carried out to evaluate the human development indicators in the districts of the city of Divandareh in Kurdistan province based on the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and recreational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, health and medical, The research method is descriptive-analytical. Information gathering is done using library resources. The models used in this research are HDI model-rank-size model that is used to measure the rate The spatial equilibrium between distribution of services and population in the rural district of this city is what was found in the research findings. Shows that it is R = 789 /. It can be said that there are balance between population and services in the districts of Diwandreh, which is the largest difference in the Saral village, which has a demographic population with a low ranking, but in terms of services According to the HDI Human Development Index, the human indices of the districts of Divandareh city were studied. Accordingly, the districts of Qarateh, Saral, Suburbs, Chehel Cheshmeh, Zarrineh, Kaleh, Khani Sweet and Iatoo ranked first to eighth Developed in the villages of the city of Yen.
  Keywords: Development, HDI Model, Human Development Index, Divandareh County
 • Hossain Hataminejad *, Mansoure Mohammadisalmani, Asghar Headari Pages 606-624
  One of the important issues in urban planning and urban management is attention to public spaces, spaces that play a major role in interacting, socializing, creating vitality, diversity and vitality in a neighborhood Can play. also Nowadays urban public spaces have become an essential requirement for urban development programs, which shows the role of these spaces in strengthening the socio-cultural landscape of the city. Therefore, due to the very effective role of public spaces in urban life, planning for this type of space is one of the priorities and main concerns of urban managers. So the main objective of this research is to examine the main components of satisfaction of public spaces in the neighborhood of Baharestan in Tehran. The method of this research is descriptive-analytical and it is based on the initial information. This information was collected by using a questionnaire based on documentary and survey methods. Collected data was processed by using SPSS and Smart PLS software. The results of this study indicate that satisfaction of public spaces based on the results of the T test in Baharestan neighborhood of Tehran with a mean of 2.75 in the Likert range is at a low level. Also, based on the results of exploratory factor analysis, the main components affecting the satisfaction of public spaces were divided into four main factors. Also, based on the results of the PLS route modeling, components of attractiveness, safety and security are richness and being comprehensive were identified as the main components that affecting the satisfaction of public spaces. It can be argued that with the planning in order to upgrade and organize these components, the level of satisfaction of public spaces in this area has been raised.
  Keywords: public area, vivacious, Satisfaction, Baharestan neighborhood
 • Somayeh Amiri Parian *, Ehteram Yari, Zeinab Amiri Parian Pages 625-642
  In all ages one of the primary laws and the constant of all human beings is health. Health and medical tourism in recent years have achieved significant growth in the world and its history goes back to the past. So that even patients travel beyond the national borders to receive their medical services. Iran has geological characteristics, warm and mineral springs, four seasons weather facilities medical services and experienced doctors in most provinces to improve the health of both domestic and foreign patients as one of the hosts of health and medical tourism in the region. Kermanshah province has potentialities in the field of health and medical tourism furthermore it has a number of IPD-equipped clinics and is active due to its geographical location with Iraq and Kurdistan in attracting health tourists. The research method is descriptive-analytical and is used to collect information through library and internet resources. Analysis and conclusion show that in addition to providing services to patients in their cities and surrounding cities, The province's priority in the field of health tourism is due to the fact that it is bordered by Iraq. However it has a lower ranking in the area of mineral spring hot water than other provinces that are active in the field of tourism, due to the lack of awareness and other issues; such as, the severe weakness of health tourism advertising offices, lack of infrastructure Consequently, because of these issues, and tourism facilities are unknown in Kermanshah.
  Keywords: Tourism, Health tourism, medical tourism, Potential, Kermanshah province
 • Mohammad Zaheri, Mohammad Mohsenzadeh Heris * Pages 643-661
  Utilization of factors of production to work out the potential, the full implementation of Land Consolidation Act, co-production or small and scattered land assembly, development of suitable lands for the production and accumulation of human capital and material scattered agriculturalIs one of the major strategies to achieve sustainable agricultural and rural development.It is obvious that farmer participation in agricultural land consolidation may be the underlying strategic objectives mentioned above.This paper has been developed to investigate the role of participation in orientation to the integration of farm lands. Required data has been gathered by documents and field stydies and questionnaire. The sample for investigation is rural of al-Haj, Oshdalaq Upper and Kord Kand-e Bostan with a total of 1013 farmers of the city, located in the city Bostanabad. The sample was estimated197 households by using Cochrans C test. Validity and reliability was calculated by using Cronbach's alpha coefficient of 71.0, which indicates the desirability of a research tool.The information is used for data analysis and descriptive statistics (mean, standard deviation and variance) and inferential statistics (VIKOR), solidarity, Crosstabs and variance).The findings showed that there is a significant relationship between individual characteristics and exploiters accountable villagers and participation in projects and projects in all components (age, sex, marital status, education, etc.) there is a significant relationship.There is also positive and significant relationship between the indexes 05/0 alpha-level integration and social participation in all parameters evaluated lands in a positive and significant relationship exists.Also, there is a significant and positive relationship between the indexes 05/0 alpha-level integration and social participation in all indices studied land.
  Keywords: rural development, participation, farmland consolidation, city Bostanabad
 • Hasanali Faraji Sabokbar, Ahmad Irankhah *, Hasan Momeni Pages 662-680
  The city of Karaj, as the capital of the province of Alborz and its adjacent to the capital, has special industrial and economic conditions, has a good climate and is capable of development, is highly migratory. These characteristics have led to the emergence of informal settlements in the city of Karaj. Regarding this, the main objective of the study is spatial social vulnerability analysis in the Karaj district (5th and 6th district of Karaj municipality) In general, there are seven theoretical approaches to social and social problems. These seven approaches are social-pathological, non-institutionalized social, value conflicts, bias, aging, critical approach, and constructivist approach. The research is in terms of the cognitive purpose and in terms of providing a practical approach. This research is based on the analytical-exploratory nature, in which quantitative-qualitative data is used. In terms of time, this is a cross-sectional one. The research data were collected through a questionnaire, 350 randomly-probabilistic questionnaires from the study area. Using spatial analysis of hot spot, morans I, IDW, high / low clustering, the exploratory analysis and changes were analyzed. Spatial patterns of vulnerability indicators have been addressedB. Maps of exploratory analysis show that the spatial distribution of the vulnerability index in the region follows a specific pattern and these patterns are not random. The obtained maps in the research section indicate how the hot and cold spots are distributed in each indicator and the clustering of patterns related to the same indicator in the region.
  Keywords: Spatial Analysis, social vulnerability, Piraeushri, Hesarak areas of Karaj
 • Moustafa Shahinifar, Mohsen Shayan *, Ebrahim Rezaei Pages 681-695
  As the ozone layer breaks out day by day, problems and problems arise from it. One of the side effects of the ozone layer is the passage of ultraviolet rays from this layer and its effects on human societies. Familiarity with the complications and problems of ultraviolet radiation can help a person to prevent the disease caused by it. Therefore, the purpose of this study is to assess students' awareness of Sistan and Baluchestan universities against the risks of ultraviolet rays. The present research is applied in terms of purpose and in terms of doing descriptive analytic work. The statistical population of the study consists of all students of Sistan and Baluchestan University. Using the Cochran formula, a sample size of 373 people has been selected. The sampling method is simple random. One-sample t-test, Pearson correlation coefficient and Kruskal-Wallis test were used to analyze the findings. The results of t-test indicated that the level of knowledge of students with an average of 2.221 was in an unfavorable level. The results of Pearson correlation coefficient show that there is a high correlation between social awareness and indicators (knowledge, education, attitude and practice), which indicates a strong positive linear relationship between them.The highest correlation was found between social awareness and education with a correlation coefficient of 0.772. Also, the results of Kruskal-Wallis test show that the Faculty of Geography with an average rating of 191.59 in the first rank and theology school with a mean score of 101.23 is in the last rank in terms of students' awareness of ultraviolet radiation.
  Keywords: Evaluation, Ultraviolet, Natural hazards, Knowledge, University of Sistan, Baluchestan
 • Saadi Salehi *, Parstoo Lotfie, Hamdi Rahmani Pages 696-704
  The average human development index shows the ability to achieve human development indicators in a society, but does not really highlight the differences, deprivations and inequalities. In this regard, the present study aims to assess the human development indicators in the city's districts. Baneh located in Kurdistan province based on the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, sanitary and therapeutic, restoring and services, telecommunications and communications), method of doing The present research is descriptive-analytic, data collection is done using library resources, models of cases In this research, the scale-size model is used to measure the spatial equilibrium between distribution of services and population in the rural district of the city. The results show that there is a general equilibrium between the distribution of services and population in the city of Baneh. Based on The rank-size-scale of this research is R = 62 / R. It can be said that there is a balance between the population of Baneh and the balance of services, with the largest difference being in Bouin Rural District and Boolhassan Village.
  Keywords: Development, Human Development Index, Baneh, Rank Model