فهرست مطالب

مهندسی صنایع و مدیریت شریف - سال سی و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • سال سی و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مسعود داداشی، مرتضی راستی برزکی*، سیدرضا حجازی صفحات 3-15

  یکی از موضوعات مهم در زنجیره ی تامین، تعیین قیمت در سطوح مختلف است. اهمیت این موضوع زمانی که کالا خاص باشد و وسایل نقلیه ی ویژه یی برای حمل آن نیاز باشد، بیشتر است. وجود وسایل نقلیه که دارای ظرفیت ثابتی هستند، پیچیدگی این گونه مسائل را بیشتر می کند. در این مقاله یک زنجیره ی تامین متمرکز دوسطحی شامل دو شرکت حمل ونقل انحصاری و یک خرده فروش بررسی می شود. در مدل ارائه شده هزینه های حمل ونقل مربوط به وسایل نقلیه منجر به یک تابع سود غیرخطی عدد صحیح شد. ابتدا قسمت پیوسته ی تابع سود تحلیل شد و سپس با یک روش ابتکاری نقاط شکستگی که در اثر متغیر عدد صحیح ایجاد شده بود، برای یافتن مقدار بهینه جست وجو شد. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف بر سود نهایی بررسی شد که نشان داد در این مسئله کاهش ظرفیت کامیون ها باعث کاهش سود، و افزایش هزینه ی ثابت هر وسیله ی نقلیه باعث کاهش محسوس سود می شود.

  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین، کانال حمل ونقل، خرده فروش، قیمت گذاری، نظریه ی بازی ها
 • محمدصابر فلاح نژاد*، الهام نجفیان، حسن حسینی نسب صفحات 17-28

  در این پژوهش سه سیستم سری، موازی، و جایگزینی تک قطعه برای زمان بندی عملیات نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه بررسی شده اند. برای هر سیستم یک مدل آماری از نوع هزینه در واحد زمان پیشنهاد شده است. یکی از نکات قابل تامل در مبحث نگه داری و تعمیرات، توازن بین هزینه و زمان شروع عملیات نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه است. با در نظرگرفتن این موضوع، اهداف پژوهش شامل تعیین بهترین زمان شروع عملیات نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه در هر سیستم و همچنین یافتن تعداد قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز به ترتیب در سیستم های جایگزینی تک قطعه و موازی است، به طوری که هزینه ی کل در واحد زمان کمینه شود. در هر یک از سیستم های مورد بررسی، تعداد خرابی های هر تجهیز از توزیع پواسون و نرخ شکست این توزیع از توزیع گاما پیروی می کند؛ همچنین عملیات تعمیر و نگه داری پیشگیرانه به طور منظم در فواصل زمانی مساوی انجام می گیرد.

  کلیدواژگان: نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه، سیستم های سری، موازی، و جایگزینی تک قطعه، تحلیل آماری، هزینه
 • سارا ناجی آذرپور، ابراهیم تیموری* صفحات 29-37

  مدیریت زنجیره ی تامین با هماهنگی واحدها موجب بهبود علم و صنعت و جوامع شده است. با به کارگیری این مدیریت در یک پروژه ی عمرانی نیز، بهره وری کل زنجیره افزایش می یابد. انتخاب پیمانکار اولین و مهم ترین بخش در پروژه های عمرانی است که در این تصمیم گیری چندمعیاره، بهترین پیمانکار مطابق معیارهای منتخب، تعیین می شود. در این مقاله برای بهترین انتخاب، پس از بررسی های انجام شده، پرسش نامه یی مهیا و بین خبرگان توزیع شد. با آلفای کرونباخ 72٪ و آزمون بردا، 12 معیار پر اهمیت از نظرات پرسش نامه ی مذکور، مطابق چهار معیار اصلی) توان مالی، استانداردها و گواهی نامه ها، عوامل محیطی و تجهیزات فیزیکی، عملکرد گذشته و تخصص و تجربه فنی(با زیرمعیارهای مربوطه اند. سپس با روش P R O M T H E E، به نرمال سازی و پایش معیارها و در نهایت انتخاب برترین گزینه پرداخته شده و در انتها با بررسی اطلاعات چند شرکت معتبر، برترین پیمانکار با توجه به تمام معیارها و اولویت ها تعیین شده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی و انتخاب پیمانکار، پروژه های عمرانی، مدیریت زنجیره ی تامین، روش PROMTHEE
 • صبا خسروی، سیدحمید میرمحمدی * صفحات 39-50

  در این مقاله، مسئله ی تعیین اندازه ی انباشته ی پویای احتمالی با درنظرگرفتن تخفیف کلی بررسی می شود. مدل غیرخطی مسئله در دو حالت ارائه می شود. با رویکرد اول مدل تقریب تکه تکه خطی مسئله ارائه خواهد شد؛ رویکرد دوم مبتنی بر یک الگوریتم شاخه وکران است. در این الگوریتم زیرمسئله ی مربوط به هر گره، یک مسئله ی غیرخطی مختلط است که بر مبنای برنامه ریزی پویا حل می شود. هر مرحله از این برنامه ریزی پویا با روش ترکیبی شاخه وکران و آزادسازی لاگرانژ حل می شود. نتایج عددی ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی نسبت به حل مدل ریاضی مسئله با استفاده از نرم افزار تجاری G A M S بسیار سریع تر به جواب بهینه می رسد. الگوریتم پیشنهادی برای حالت دوسطحی تخفیف با حل مدل تقریبی مسئله در این نرم افزار نیز مقایسه شده است.

  کلیدواژگان: تعیین اندازه ی انباشته ی احتمالی، تخفیف کلی، شاخه وکران، برنامه ریزی پویا، آزادسازی لاگرانژ
 • جواد زارعی، مرتضی راستی برزکی *، سیدرضا حجازی صفحات 51-61

  این مقاله به هماهنگی سیاست های قیمت گذاری و تعیین میزان تبلیغات مشارکتی، با درنظرگرفتن هزینه های موجودی در یک زنجیره ی تامین دوسطحی شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش با تقاضای وابسته به قیمت گذاری و تبلیغات مشارکتی، می پردازد. متغیرهای تصمیم تولیدکننده عبارت اند از: قیمت عمده فروشی، میزان تبلیغات ملی، و نرخ مشارکت؛ همچنین متغیرهای تصمیم خرده فروش قیمت خرده فروشی و میزان تبلیغات محلی هستند. مسئله به وسیله ی سه بازی شامل دو بازی غیرهمکارانه ی نش و استکلبرگ - خرده فروش و یک بازی همکارانه حل شده است و با چند مثال عددی نقاط تعادل به دست آمده از بازی های با هم مقایسه شده اند. مقایسات نشان می دهند که سود تولیدکننده و خرده فروش در استکلبرگ - خرده فروش بیشتر از نش است. در نهایت، اثر تغییر پارامترهای هزینه ی تولید و تقاضای پایه بر روی قیمت عمده فروشی و خرده فروشی بررسی شده است که اثر هزینه ی تولید بر روی قیمت عمده فروشی بیشتر از خرده فروشی و اثر تقاضای پایه بر روی قیمت خرده فروشی بیشتر از عمده فروشی است.

  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین، قیمت گذاری، موجودی، تبلیغات مشارکتی، نظریه ی بازی
 • زینب سادات توکلی، فرناز برزین پور*، علی بزرگی امیری صفحات 63-72

  در این مقاله، یک مدل مکان یابی_تخصیص دو هدفه و برنامه ریزی ظرفیت برای طراحی شبکه ی تسهیلات سلامت ارائه شده است. در طراحی شبکه ی سلامت مکان یابی تسهیلات جدید، راه اندازی و تعیین ظرفیت خدمات جدید در تسهیلات موجود و جدید، توسعه ی ظرفیت خدمات موجود، و تخصیص مراکز جمعیتی به تسهیلات درنظرگرفته شده است. توابع هدف مدل پیشنهادی کمینه کردن هزینه های طراحی شبکه ی تسهیلات و بیشینه کردن عدالت در ارائه ی خدمات درمانی است که عدالت، دسترسی آسان به خدمات با کیفیت تعریف شده است. همچنین امکان خدمت دهی هر بیمارستان به چندین مرکز جمعیتی، امکان خدمت گرفتن هر مرکز جمعیتی از چندین بیمارستان، و عدم امکان راه اندازی برخی از خدمات در بعضی از بیمارستان ها درنظرگرفته شده است. برای اعتبارسنجی، مدل پیشنهادی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون توسعه یافته بر روی داده های واقعی استان اصفهان اجرا و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت های مختلف گزارش شده است.

  کلیدواژگان: مکان یابی - تخصیص، تسهیلات سلامت، برنامه ریزی ظرفیت، محدودیت اپسیلون توسعه یافته
 • عاطفه مهرورز، محمدعلی صنیعی منفرد*، محمدعلی فارسی، محمود شفیعی صفحات 73-85

  در این مقاله مدل جدیدی برای تعیین قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره مانند موشک و راکت با استفاده از ترکیب دو نوع نمونه گیری مخرب و غیرمخرب ارائه می شود. روش سنجش قابلیت اطمینان این محصولات انجام آزمون مخرب روی نمونه ی کوچکی از آنهاست. از سوی دیگر، چنین نمونه ی کوچکی باید بتواند تضمین کننده ی سطح مشخصی از قابلیت اطمینان محموله باشد. همین امر چالش جدیدی را به وجود می آورد؛ زیرا معمولا این محصولات با قابلیت اطمینان بسیار بالایی تولید می شوند و احتمال این که در نمونه ی کوچک هیچ شکستی رخ ندهد بسیار زیاد است. برای حل این مشکل مدل جدیدی با استفاده از نظریه ی قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات، نظریه ی بیز، روش انتشار پراش و الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می شود تا به کمک این مدل حفظ و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره بهینه شود.

  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان، سامانه های تک کاره، نگهداری و تعمیرات، پایش وضعیت، آزمون غیرمخرب، قطعات نمایی، روش بیزین، بهینه سازی
 • حسن حیدری فتحیان، سیدحمیدرضا پسندیده * صفحات 87-94

  این تحقیق به ارائه ی مدلی دوهدفه برای بهینه سازی یک زنجیره ی تامین سه سطحی می پردازد. این زنجیره ی تامین از نوع چندمحصولی و چنددوره یی است و سطوح آن به ترتیب شامل واحدهای تولیدی، مراکز پخش و مشتریان است. اهداف این مسئله شامل کمینه سازی هزینه های زنجیره ی تامین و به طور همزمان بیشینه سازی میانگین سطوح موجودی اطمینان است. مسئله در ابتدا در قالب یک مدل دوهدفه ی غیرخطی عدد صحیح فرمول بندی می شود. سپس به منظور حل مدل از دو روش بیشینه کمینه و معیار جامع استفاده می شود. مدل با استفاده از نرم افزار G A M S و در 30 اندازه ی مختلف اجرا می شود. در ادامه براساس سه معیار و با استفاده از آزمون فرض آماری روش های پیشنهادی با یکدیگر مقایسه و از دو الگوریتم تاپسیس و مجموع ساده ی وزنی برای انتخاب روش برتر استفاده می شود. درنهایت تحلیل حساسیت بر روی چند پارامتر صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره ی تامین، بهینه سازی چندهدفه، تصمیم گیری چندمعیاره، آزمون فرض آماری
 • محمدسعید اتابکی، محمد محمدی * صفحات 95-111

  در این مقاله با درنظرگرفتن سیاست جریمه و پاداش، به ارائه ی یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای تعیین سطح بازیابی و مکان مراکز جمع آوری و بازطراحی شبکه ی حمل ونقل در یک زنجیره ی تامین حلقه بسته می پردازیم. پارامترهای مدل به صورت اعداد فازی درنظر گرفته می شوند. همچنین برای افزایش تاب آوری تصمیم اتخاذی در برابر عدم قطعیت، از یک روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. یک الگوریتم تفاضل تکاملی با پارامترهای تنظیم شده با روش پاسخ سطح برای حل مسائل با ابعاد واقعی به کار گرفته می شود. الگوریتم پیشنهادی بر اساس رویه ی نمایش مبتنی بر اولویت و یک فرایند رمزنگاری کارا طراحی می شود. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی از نرم افزار گمز در مسائل کوچک و مقایسه با الگوریتم ژنتیک در مسائل بزرگ و به کارگیری شاخص هایی چون بهترین جواب، میانگین جواب ها، میانگین درصد انحراف نسبی، و روش رتبه بندی شطرنج استفاده می شود. مقاله دربرگیرنده ی نوآوری هایی در مدل سازی، نمایش جواب، رمزنگاری، و ارزیابی عملکرد است.

  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین حلقه بسته، بازیابی، الگوریتم تفاضل تکاملی، روش پاسخ سطح، رتبه بندی شطرنج
 • عطیه محمدخانی، امیرحسین امیری * صفحات 113-122

  در این نوشتار به منظور بهبود عملکرد نمودارهای کنترل ترکیبی میانگین متحرک موزون نمایی جمع تجمعی و جمع تجمعی میانگین متحرک موزون نمایی، از روش نوین نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار به جای روش عمومی نمونه گیری ساده ی تصادفی استفاده شده است. علاوه بر این عملکرد نمودارهای کنترل ترکیبی پیشنهادی براساس الگوی نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار با عملکرد نمودارهای کنترل کلاسیک مشابه بر اساس الگوی نمونه گیری ساده ی تصادفی با استفاده از شبیه سازی و معیار متوسط طول دنباله مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از روش نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار باعث حساسیت بیشتر نمودارهای کنترل ترکیبی در کشف تغییرات کوچک در فرایند می شود. همچنین عملکرد نمودارهای کنترل ترکیبی با روش نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار بهتر از عملکرد نمودارهای کنترل جمع تجمعی و میانگین متحرک موزون نمایی با روش نمونه گیری مشابه است.

  کلیدواژگان: کنترل فرایند آماری، نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی، نمودار کنترل جمع تجمعی، نمونه گیری مجموعه رتبه دار
 • علی محتشمی * صفحات 123-138

  این مقاله یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم های فراابتکاری برای زمان بندی وسایل نقلیه در مسائل بارانداز تقاطعی با درنظرگرفتن ذخیره ی موقت ارائه می کند. به عبارت دیگر، اگر وسیله ی نقلیه ی مورد نظر خروجی، در مقطعی از زمان برای بارگیری بعضی محصولات مورد نیاز، وجود نداشته باشد محصولات به طور موقت در یک فضای انبارش نگه داری می شوند تا زمانی که وسیله ی نقلیه ی مورد نظر به جایگاه خروجی وارد شود. روش پیشنهادی این مقاله در پی کمینه سازی زمان عملیات برای تخلیه و بارگیری کالاها در بارانداز تقاطعی است. برای این منظور در این مقاله فرض شده است که هردوی وسایل نقلیه ی ورودی و خروجی می توانند به طور مکرر به جایگاه های تخلیه و بارگیری وارد و خارج شوند. نتایج محاسباتی نشان می دهد که روش پیشنهادی این مقاله بهتر از روش معروف مورد مقایسه عمل می کند.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره ی تامین، بارانداز تقاطعی، الگوریتم های فراابتکاری، زمان بندی
 • علی بزرگی امیری*، شایان توکلی صفحات 139-146

  خدمات امداد هوایی با فراهم کردن امکانات و اقدامات درمانی پیشرفته در کوتاه ترین زمان برای مصدومان و کاهش زمان انتقال آنها به مراکز درمانی، نقش مهمی در کاهش تلفات ایفا می کند. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح غیر خطی برای مکان یابی یکپارچه ی پایگاه های امداد هوایی و پدهای بالگرد تحت شرایط عدم قطعیت در محل وقوع حادثه ارائه شده است. هدف مدل پیشنهادی کمینه کردن زمان انتقال از مناطق تقاضا به بیمارستان در حالت های مختلف انتقال است. در ادامه اعتبارسنجی و کاربردپذیری مدل پیشنهادی در استان لرستان ارائه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: خدمات امداد هوایی، خدمات پزشکی اورژانسی، مسئله ی مکان یابی نقطه ی انتقال، عدم قطعیت
 • سیدمحمدحسن حسینی*، علی اکبر حسنی صفحات 147-155

  مسئله ی مسیریابی وسایل نقلیه، یکی از مهم ترین مسائل مدیریت زنجیره ی تامین است. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که تخصیص مطلوب وسایل به مسیرهای مختلف، تاثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه ها دارد. در تحقیق حاضر، این مسئله با درنظرگرفتن شرایط دنیای واقعی ازجمله محدودیت تردد وسایل بررسی می شود. پس از تشریح مسئله و تعریف متغیرها و پارامترهای آن، مدل ریاضی این مسئله توسعه داده می شود. باتوجه به N P-h a r d بودن مسئله، ابتدا جواب بهینه ی مسئله در ابعاد کوچک مشخص می شود. به منظور حل این مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ، مدلی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان توسعه داده می شود. به منظور اطمینان از عملکرد مدل پیشنهادی، مسائل متنوعی برای آزمون آن طراحی می شود و نتایج مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین عملکرد الگوریتم پیشنهادی با نتایج حاصل از دو الگوریتم جست وجوی ممنوع (T S) و ژنتیک (G A) نیز مقایسه می شود.

  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه، سیستم زنجیره ی تامین، توزیع، الگوریتم کلونی مورچگان
 • مهدی کرباسیان *، ابوالفضل غلامی صفحات 157-165

  هدف این مقاله، خوشه بندی یک سامانه ی پیچیده از طریق ماتریس ساختار طراحی فازی است. برای این منظور، رویکرد ماتریس ساختار طراحی مبتنی بر محصول و همچنین روش خوشه بندی برای گروه بندی اجزا به کار رفته اند. با توجه به قطعی بودن اعداد در سلول های ماتریس ساختار طراحی و عدم تمایز در میزان قدرت وابستگی بین اجزا از طریق اعداد دودویی، از روش ارزیابی فازی برای تحلیل دقیق تر قدرت وابستگی بین اجزا استفاده شده که این امر موجب افزایش کارایی ماتریس ساختار طراحی در تحلیل سامانه ها شده است. برای درنظرگرفتن نوع تاثیرات روابط بین اجزای یک سامانه، که اهمیت ویژه یی دارد، با توجه به اهمیت وابستگی بین عوامل در این مقاله روش تحلیل شبکه یی به کارگرفته شده است. در انتها، بعد از پیاده سازی رویکرد پیشنهادی بر روی محصول سرومکانیسم با دو درجه آزادی، اجزای سرومکانیسم به سه خوشه ی وابسته و دو جزء مستقل تقسیم شده اند.

  کلیدواژگان: جزء، ماتریس ساختار طراحی مبتنی بر محصول، خوشه بندی، نظریه ی مجموعه ی فازی، روش تحلیل شبکه یی (ANP)
|
 • M. Dadashi, M. Rasti, Barzoki *, S.R. Hejazi Pages 3-15

  Supplychain, carrier-retailer channel, Pricing, game theory to the price, pricing decision becomes more important. In this case, with a slight change in the price of prod-ucts or services, the customer changes his demand that impact on chain pro t. In this study, a supply chain con-sists of two exclusive transport companies and a retail company is also taken into consideration. Each mem-ber of the system will a ect price and then the pro tof chain. Transport companies have a unique feature that makes them exclusive. Companies that transport hazardous chemical material, cargo liner companies in Iran and very large cargo transport company can be examples of this situation in the problem. The trans- port company can be a trucking company, a third-party logistics provider, or a freight forwarder. The retailer sets the retail price; this speci es the demand, which in turn, is the carrying amount for the transporters. Trans-porters decide the freight rate and their pro t dependon both the freight rate and the carrying amount. Fi-nally, the transporter's freight rate is an input of the retailer's cost that in uences the retail price eventually. In this study, the transportation cost is divided into two categories: costs per unit of goods such as load, unload, and handling; the xed cost per vehicle. The xed cost includes the driver's salary, fuel charges, etc. We en-tered the cost per truck separately in transporters pro tfunction that eventually led to integer linear model. We use centralized game approach to nding the optimal price of di erent levels. In the centralized channel, de-cision makers set the retail price that maximizes the to-tal channel pro t. Coordination of three parts of sup- ply chain and centralized decision-making can improve the system-wide pro t. A new method is developed to solve the problem. After that, di erent sensitive analy- ses are illustrated for pro t function graph. The results show that in the lower level of vehicle capacity, much less pro t exists, and in lower xed cost of vehicle, even less than before. After that, di erent sensitive analysis is illustrated for pro t function graph.

  Keywords: Supply chain, carrier-retailer channel, Pricing, game theory
 • M.S. Fallahnezhad *, E. Najafian, H. Hosseini Nasab Pages 17-28

  Preventive maintenance scheduling of generating units is addressed as a crucial issue in power system studies due to its severe impacts on power systems' asset man-agement by reducing operation cost while enhancing re-liability worth. In this paper, we describe an application of statistical analysis for determining the best preventive maintenance strategy in the case of parallel, series, and single-item replacement systems. A key aspect of indus- trial maintenance is the trade-o between cost and time of performing preventive maintenance operations. This article deals with two main issues related to the preven- tive maintenance in order to minimize the cost per unit time: (1) specifying the best time for performing preven- tive maintenance actions in parallel, series, and single- item replacement systems; (2) determining the required number of spare parts and facilities. in single-item replacement and parallel systems, respec- tively. In this proposed maintenance strategy, preventive maintenance operations are regularly performed on the production unit in equal time intervals and maintenance actions return the facilities to a good-as-new condition. In the proposed model, the number of failures for a spec- i ed facility follows the Poisson distribution, and failure rate of the Poisson distribution follows Gamma process. In addition, equipment' failure being earlier than the de- termined starting time for the preventive maintenance operations would impose too much cost on each system. Therefore, to consider this constraint, it is assumed that there is a linear relation between recovering cost from unplanned failures and time to failure. Moreover, all costs related to maintenance are supposed to be known and the cost of a preventive repair is appreciably less than that of a failure and its associated repair. Finally, three examples are presented to demonstrate the e ec- tiveness of the proposed models for each system. We use MATLAB software to obtain the optimal value of parameters in cost models in the proposed approach. To nd the optimal value of decision variables in each system, a search procedure is applied.

  Keywords: Preventive maintenance, parallel, series and single-item replacement systems, cost, statistical analysis
 • S. Najiazarpour, E. Teimouri * Pages 29-37

  There are many problems in contracting projects and their performance. At each project stage and due to di erent reasons, these problems a ect cost, time and overall project quality. Hence, in order to increase the eciency and performance in all levels of the chain and with supply chain managment approach, there will be a coordination from the beginning of a project (contrac- tor selection) to the end of project (handover of project). Contractor selection is the foremost part of construction projects which in this multi-criteria decision-making, the best contractor is determined by expert judgment, dif- ferent variables and their priorities. In this paper for selecting the best contractor, numer- ous criteria were collected by asking from adept experts and then among them, 16 criteria with highest frequency was considered for questionnaire. These questionnaire was distributed between experts. Cronbach's alpha co-ecient was obtained as 72%. Then based on Borda,s function 12 important criteria was selected which was categorized in four main criteria and related sub-criteria as follow: Environmental factors and physical equip- ment: proqurement and materials (supplier), company's machines, contractor's proposed cost estimate - nan- cial capacity: bank turnover and company's assets, the income of tax declaration in last year, Ability to com- pensate for losses or delays - past performance- records and technical expertise: experts and key personnel, the past technical backgrounds and experiences, employer satisfaction of previous contracts, the number of sim- ilar projects was done - standards: rank and eld of expertise which company is quali ed for and its valid- ity, availability and number of permitted projects done. Then with PROMTHEE method, the criteria was nor- malized and monitored, nally the best alternative was selected. In this research, qualitative criterias of each company is became a quantitative criterias. Finally in- formation of some companies was evaluated and the best contractor was selected based on all criterias and their priorities.

  Keywords: Contractor evaluation and selection, project development, supply chain management, PROMTHEE method
 • S. Khosravi, S.H. Mirmohammadi * Pages 39-50

  Dynamic lot sizing problem is one of the significant problems in industrial units and has beenconsidered by many researchers. Considering the quantity discount in purchasing cost is one of the important and practical aspects of inventory problems in the field of inventory control and management, and it has been less focused in terms of stochastic version of dynamic lot-sizing problem in inventory management. In this paper, the stochastic dynamic lot-sizing problem with the assumption of existence of all-units quantity discount in purchasing is defined and formulated. Two approaches are presented to handle the solving procedure of this problem. Since the considered model is a mixed integer non-linear programing model, and the objective function of the model is the only non-linear part of the model. At first, we introduce a piecewise linear approximation model to convert the objective function to a linear term. The main solution approach breaks down the problem into four levels. At the first level, a branch and bound algorithm branches the problem on the periods with a predetermined discount level. In this case, the problem is converted to constrained version of the Sox problem [10]. This sub problem raised in each node in the branch and bound algorithm, is a mixed integer non-linear programing too, which is solved based on a dynamic programming approach in the second level. In each stage, in this dynamic programming algorithm, there is a sub -problem which is solved via a branch and bound algorithm. The problem raised in each node of the recent branch and bound algorithm is solved with lagrangian relaxation method. The numeric results found in this study indicate that the proposed approach solves the problem faster than the mathematicalprogramming model using the commercial software GAMS. Moreover, the proposed algorithm for the two discount levels is also compared with the approximate solution in the mentioned software. The results indicate that our algorithm up to 14 periods can not only obtain the exact solution, but also consume less time in contrast to the approximate model.

  Keywords: Dynamic lot sizing problem, total quantity discount, branch and bound algorithm, dynamic programming, lagrangian relaxation method
 • J. Zarei, M. Rasti, Barzoki *, S.R. Hejazi Pages 51-61

  Today, organizations are aware of the importance of appropriate pricing and cooperative advertising in profitability and survival of the organization. To coordinate decisions and activities of the organization, it is expected that many bene ts will be available to members. This article discusses the coordination of pricing policies and determines the amount of cooperative advertising considering the costs of inventory in a two level supply chain, including a manufacturer and a retailer with demand depending on pricing and cooperative advertising in which the manufacturer o ers its product only in the retail channel and the retailer does the purchase only from the manufacturer. The purpose of this is, rst, to determine the wholesale price, the amount of national advertising and, the participation rate in local advertising by the manufacturer. Second, its propose is to determine the retail price and local advertising by the retailer. In this research, the ordering quantity of the retailer is the problem input. The problem has been solved by the two non-cooperative games of Nash and Stackelberg-retailer and a cooperative game in which the members work together to maximize the pro t of the entire chain with several numerical examples; the acquired results for each game are compared. These results indicate that the pro t of the entire chain in cooperative game is more than the two other games, and also the pro t of the manufacturer and retailer in the Stackelberg-retailergameismorethatintheNashgame. The retail price is the lowest in the Stackelberg-retailer game. The results show that the amount of national and local advertising is highest in the cooperative game and the lowest in the Stackelberg-retailer game. Finally, the e ect of changing the parameters of the problem have been investigated on the wholesale price and retailer price in which the e ect of change in the cost of production on the wholesale price is higher than the retail price, and the e ect of base demand change based on the retail price is higher than the wholesale price.

  Keywords: Supply chain, Pricing, inventory, cooperative advertising, game theory
 • Z.S Tavakoli, F. BarzinPour*, A. Bozorgi, Amiri Pages 63-72

  Healthcare constitutes one of the largest shares in economy. Ageing population, shortage of resources, and increasing costs of medical services cause many changes in healthcare systems. Healthcare facilities are one of the most important components of these systems. Due to these increasing changes, the facility network should be designed to use the resources optimally and serve the needsofpopulation. Inotherwords, managerstrytodesign the network in the best way in order to signi cantly reduce the costs and improve the patient satisfaction. In this paper, a multi-service hospital network is presented for designing and capacity planning of healthcare facilities problem. In this model, some strategies are considered such as: 1) establishing new facilities on favorable sites, 2) opening new services in facilities, 3) determining the optimal capacity for existing and new facilities, and4)allocatingofdemandpointstofacilities. Facilities provide various services that are di erent in type, size, and quality. In some of them, it may not be allowable to open some services. In addition, it is possible to service each demand point by several hospitals and getting service from one hospital by several demand points. A bi-objective mixed integer linear mathematical programming model is presented. This bi-objective model minimizes the total network designing costs while maximizing equity throughout hospital network. Therefore, the equity is de ned as the ratio of quality of providing services to distances from demand points to facilities, because the quality of services and access to care are two vital factors that directly a ect the entire patient's satisfaction. We solve the model by a new version of "-constraint method (i.e., the augmented "-constraint). Also, real data from healthcare facility network in the Isfahan province of Iran is applied for validation purposes. The sensitivity analysis is done on the main parameters. Results show that the proposed model can be used to decide on designing and capacity planning of healthcare facilities.

  Keywords: Location- allocation, healthcare facility, capacity planning, augmented varepsilon-constraint
 • A. Mehrvarz, M.A. Saniei Monfared *, M. Shafiee, M.A. Farsi Pages 73-85

  In this paper, we have developed a novel approach to reliability maintenance of one-shot systems such as military missiles and rockets. The reliability estimation and maintenance of these stretegic products are crucial and challenging, and the area has not yet been fully developed. In our new approach, we take a sample of the nishedproductsanddeconstructitintotheirparts. These parts are then further divided, according to their intrinsic nature ,into the class of testable parts with destruction, the class of testable parts without destruction and the class of non-testable parts. We have considered that the rst two classes of parts have increasing rate of failure, while the third class of parts has a constant rate of failure. We apply destructive and non-destructive tests according to the state-of-the-art testing technology and thecostassociatedwithit. Wethenhaveintegratedconcepts and techniques from maintenance planning, condition monitoring, Genetic Algorithm, Bayesian method, and variance propagation to optimize the relibility of standing products. From maintenace planning, we nd the optimal inspection period. From condition monitoring, we learn how to perform non-destructive tests. By using genetic algorithm, we estimate nea-optimal number of samples for each part. Also, Bayesian method is used to estimate the system reliability when the sample size is small which is the case for one-shot systems. In fact,throughBaysianprocess,thereliabilityinformation obtained by the new tests is integrated into the prior estimations in order to minimize the sample size. Finally, by variance propogation technique, we communicate the meanandvariancedataestimatedatthelowerpartlevel up to higher level of sub systems and the total system. This new approach enables us to estimate the reliability of the total system using the reliability information of the constituent parts. Our aim is to maintain the reliability of stand-pile products while the life cycle cost is also minimized. We have tested the proposed approach onthesoundingrocketseparationsystemoftheexplorer missile system built in Iran.

  Keywords: Reliability, one shot systems, maintenance, condition monitoring, non-destructive tests, exponential components, bayesian method, Optimization
 • H. Heidari Fathian, S.H.R. Pasandideh* Pages 87-94

  IntraditionalSupplychainmanagement,thefocusofthe integrationofsupplychainnetworkisusuallyonasingle objective, i.e., minimum cost or maximum pro t. However, the modelling of a supply chain requires more than asingleobjectivesuchaslead-timeminimization,service level maximization, and so on. Sometimes, these objectives may cause con icts such as increasing the service level which usually leads to a growth in costs. Therefore, the aim must be to nd trade-o solutions to satisfy the con icting objectives. In multi-objective optimization problems, there is no single optimum solution, but there is a solution set which creates Pareto optimal solutions. Pareto optimal solutions are a set of tradeo s between di erent objectives and are non-dominated solutions, i.e., there is no other solution which would improve an objective without causing worsening of at least one of the other objectives "This paper introduces a bi-objective optimization model of a multi-product multi-periodthree-echelonsupplychainnetworkconsisting of manufacturing plants, distribution centers, and customer nodes. the two objectives are minimization of the total cost while maximizing the average safe inventory levels of manufacturing plans and distribution centers. The goal is to determine the quantities of the products produced by the following: the manufactured plants in di erent periods, number and locations of the warehouses, quantities of products transported between the supply chain entities, inventory of products in warehouses and plants, short safe inventory of product in warehouses and plants, and shortage quantity of the customer nodes. The problem is rst formulated into the framework of a constrained bi-objective mixed integer nonlinear programming model. Then, to solve the problem, two multi-objective decision-making (MODM) methods are investigated. Then, the performances of these methods are compared in terms of both the solution quality and CPU time required in an attempt to select the best one. For this purpose, Statistical hypothesis test and TOPSIS methods are used. Finally, using some parameters, a sensitivity analysis has been carried out to test the sensitivit of the proposed model.

  Keywords: supply chain management, multi-objective optimization, statistical hypothesis test, MADM
 • M.S Atabaki, M. Mohamadi * Pages 95-111

  During recent years, the reduction of the natural resources, besides the importance of the environment issues, has led governments to pay attention to closedloop supply chain concepts, which encompass recycling as well as preparation of products and avoid the suboptimality caused by a separate design of forward and reverse logistics. Governments may de ne some policies, such as nancial intensity, for those companies that perform recycling activities. Companies may move toward redesigning theirs supply chain structure by considering recycling and collection centers to get nancial advantages. In this paper, considering a reward/penalty mechanism, a nonlinear programming model with the aim of minimizing the total cost is proposed for making decisions about recycling rate, locations of recycling sites, and redesigning of the transportation network in a closed-loop supply chain. Fuzzy concept is applied to cope with uncertainty of parameters in real situation. Costs, demand, and capacity are presumed as the sources of uncertainty. Robust possibilistic programming is applied to improve robustness of the decisions in contrast with the uncertainty. Due tothe complexity of the model and loss of the eciency of the exact solvers, especially in large-sized problems, a di erential evolution (DE) algorithm as a population-based meta-heuristic is developed to solve the model. Since the performance of evolutionary algorithms can be strongly a ected by the problem representation, a heuristic procedure based on prioritybased encoding is designed to show a solution whose eciency is higher than the standard form of prioritybased encoding. Parameters of the proposed algorithm are adjusted using response surface methodology. The performance of the proposed DE is checked by GAMS software in small-sized problems. In large-scale problems, besides the common criteria such as the best solution, average solution, and relative percent deviation, the performance is compared with a parameter-tuned genetic algorithm using a chess rating system. The results of numerical examples demonstrate the acceptable performance of the proposed solution approach.

  Keywords: Closed loop supply chain, recycling, differential evolution, response surface methodology, chess rating
 • A. MohammadKhani, A.H. Amiri * Pages 113-122

  Control charts are powerful tools of statistical process control (SPC) used for monitoring processes. Control charts are not only used to detect changes in process, but also enable the quality engineers to prepare the system for an appropriate response before production of the faulty products. The main objective of most researches on control charts is developing a favorable and cost-e ective design as well as most appropriate sampling methods. In most of the researches that have been done in this eld, the control charts are designed based on simple random sampling (SRS). However, there are many charts in the literature of statistical process controlthatarenotbasedonSRSandusealternativemethods such as ranked set sampling (RSS) or generalized methods. The RSS method is an alternative to SRS when taking actual measurement of the quality characteristic is costly or production of the faulty products is expensive. In this paper, in order to improve the performance of mixed EWMA-CUSUM (MEC) and mixed CUSUM-EWMA(MCE)controlchartsinestimatingthe population mean, ranked set sampling method rather than common simple random sampling method is used to design these mixed control charts. The performances of the proposed MEC-RSS and MCE-RSS control charts are evaluated through simulation studies using the average run length (ARL) criterion. Moreover, the performances of the proposed control charts are compared withthoseofCUSUM-SRS,CUSUM-RSS,EWMA-SRS, EWMA-RSS, MEC-SRS, and MCE-SRS control charts. The results revealed that RSS method improves control charts performance compared to SRS method because it providesanecientestimationofthemeanandvariance ofthepopulation. Inaddition, usingtherankedsetsampling scheme makes the proposed mixed control charts moresensitivetodetectingthesmallandmoderateshifts in the process mean than the other corresponding classical control charts. Moreover, based on the same sampling methods, the performances of mixed control charts are better than those of the single CUSUM and EWMA control charts.

  Keywords: Statistical process control (SPC), exponentially weighted moving average (EWMA) control chart, the cumulative sum (CUSUM) control chart, ranked set sampling (RSS) method
 • A. Mohtashami * Pages 123-138

  Cross docking is a product-handling and distribution concept in which product items are sorted out and rec ognized based on customer demands and move directly from the receiving dock to shipping dock, without being held as inventory in the warehouse. Cross docking systems can decrease the storage and products retrieval costs in comparison with traditional warehouses by synchronizing the ows of inbound and outbound trucks. Generally,crossdockingisagoodstrategyforcompanies that distribute large volume of products and/or serve a large number of stores. Cross docking facilities include four main functions of warehousing. These four major functions are receiving, storage, order picking, and shipping. Among these four functions, storage and order picking are typically the most costly. Storage function is costly because of inventory holding costs. On the other hand, order picking is expensive because it needs labour work. Cross docking minimizes the storage and order picking functions of a warehousewhileitstillallowsreceivingandshippingthe product items. Thispaperproposesanovelmeta-heuristicbasedmethod for scheduling vehicles in cross docking problems with considering temporary storage. In other words, products can be stored in a temporary storage and wait for loading in an outbound truck. The objective of the proposed method of this paper is to minimize makespan. Makespan in this study is de ned as the total operating time of the cross docking operation. The makespan covers the interval between the moment of unloading the rst product from an inbound truck into receiving dock and the moment of loading the last product into shipping truck. In order to evaluate the performance of the proposed method, di erent problems are provided and analyzed. Moreover, the proposed method of this paper is compared to a well-known method of literature. The computation results reveal that the proposed method of this paper outperforms the compared method.

  Keywords: supply chain management, cross docking, meta-heuristic algorithms, scheduling
 • A. Bozorgi Amiri *, Sh. Tavakoli Pages 139-146

  HealthEmergencyMedicalService(HEMS)playsanimportant role in reducing injuries by providing advanced medicalcareintheshortesttimeandreducingthetransfertimetoadvancedtreatmentcenters. Injuryandharm make sudden changes in the performance of body and organs. Most of these injuries can become serious without intervention, but they are resolvable with quick and in-time measures. Locating helicopter stations makes it possible and easier to transfer emergency patients to medical centers in regions without ground relief coverage. Emergency helicopter can pass directly between twopoints,covervasterarea,andhavehigherspeedthan ground ambulances; therefore, they can give better servicetoemergencyinjuriesorinjurieswithlimitaccessto hospitals. Some points are geographically mountainous or have high population density that disturb the helicopter landing process. Therefore, it seems critical to install helipads for successful implement of HEMS. Generally, there are three following assumed transfer modes: (1) Transferring patients directly to the hospital by ambulancefromdemandareas,(2)At rst,movingpatients to the helicopter station by an ambulance, then transferring them to a hospital by a helicopter deployed at the station, (3) Transferring patients to helipad by ambulance, then transferring them to the hospital by the helicopter. Subject to the uncertainty of incident points in the real world, in this paper, we assume that a demand occurs in a square demand area, and its length and width follows uniform distribution. The necessity of assuming demands in an area is to decrease errors, produced when the travelled distance between cities or facilities in the area is assumed as the distance between the areas's center points. In this paper, an integer nonlinear programming model has been presented for integrated locating of helicopter stations and helipads considering uncertainty in demand points. The purpose of this model is minimizing the transfer time from demand points to hospital considering di erent modes. To evaluate the model, a simple numerical example has been presented, and its results have proved the HEMS system more advantageous in comparison with the traditional system. In addition, based on a case study, we performed a study in Lorestan province, to establish optimum places for helipads and helicopter stations and allocate the type of each facility to demand regions.

  Keywords: Helicopter emergency medical service, emergency medical service, transfer point location problem, uncertainty
 • S.M.H. Hosseini *, A.A. Hasani Pages 147-155

  Since precise assignment of vehicles to the routs in supply chain network has a great e ect on the important results such as cost reduction, on time delivery of the products or services, and customer satisfaction indexes (CSI), the Vehicle Routing Problem (VRP) is one of the most important problems in the supply chain management. For the complexity of this problem in real world, researchers usually ignore some real conditions and restriction in modelling and solving this problem. In this paper, the Vehicle Routing Problem (VRP) considering real conditions, such as vehicle capacity and restriction for vehicles with their movement in some routes, is studied. At rst, the literature review and past studies are presented. Then, the considered problem will be illustrated completely and its parameters and variables will be de ned. After that, the mathematical model of the problem is presented considering restriction for movement of the vehicles. This mathematical model will be codedinGAMSsoftware; becausethisproblemisknown as an NP-Hard problem, the mathematical model of the problem is solved just for the small-sized problems. A new model is also presented for the medium- and largesized problems based on ant colony (AC). The parameters of the ant colony are adjusted well in order to increase the eciency of the algorithm. Finally, some diversity test problems are designed considering the important and e ective parameters. These test problems are solved in order to evaluate the eciency of the proposed algorithm, and the result shows that the proposed algorithm has a good performance in solving the test problems. Performanceoftheproposedalgorithmisalso compared with two power algorithms tabou search (TA) and genetic algorithm (GA) in solving the test problems. Results show that the proposed algorithm has better performance both in optimality and running time comparison of two other algorithms.

  Keywords: Vehicle routhing problem, supply chain system, distribution, ant colony algorithm
 • M. Karbasian *, A. Gholami Pages 157-165

  The purpose of this paper is to present an integrated approach to the design of structure matrix and fuzzy set theory; and also to provide a method for clustering the system elements. In this approach, know as the \fuzzy design structure matrix", integer numbers are replaced by fuzzy numbers. In fact, one of the problems of designing structure matrix analysis using numbers integer, considering the lack of distinction between the dependence of the interactions of system elements is that such problemswillbesolvedwiththisapproach. Ontheother hand, the fuzzy design structure matrix of interactions between elements, cost and less time is spent on systems analysis. According to the literature, there are di erent methods for clustering system elements. By studying the clustering methods as well as mathematical approaches derived from graph theory, a proposed approach for clustering fuzzy design structure matrix was presented. The proposed approach has ve major steps. Each step also includes several subsets. In the rst step, the elements are identi ed with inputs from designers and system boundaries are determined. In the second step, the fuzzy numbers are used in fuzzy evaluation method. In the third step, the basic fuzzy design structure matrix is formed. In the next step, the grouping proposed for clustering fuzzydesignstructurematrixis presented. Finally,using the matrix of hierarchical relationships, priorities and the importance of clusters are determined. Analytical Network Process (ANP) is used for fuzzy evaluation method. In the literature related to the design structure matrix in this case, the Analytical Hierarchy Process (AHP) has been used. considering the AHP hierarchy, some of interactions between elements have been ignored. Therefore, this shortage has been resolved by the ANP and the interactions between the elementshavebeenconsideredandevaluatedwithhigher accuracy. The proposed approach has been implemented on a servomechanism with two degrees of freedom. The system has 15 elements determined by the designers. By implementing this approach, two independent elements and three clusters have been determined.

  Keywords: Elements, product-based design structure matrix, clustering, fuzzy set theory, analytical network process (ANP)