فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 48 (بهار 1397)
 • پیاپی 48 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد تقی فاطمی قمی*، احسان عرب زاده، بهروز کریمی صفحات 1-30
 • میلاد یاری، میر سامان پیشوایی *، آرمین جبارزاده صفحات 31-53
 • محمدحسین طهماسبی، کاوه خلیلی دامغانی *، وحید رضا قضاوتی صفحات 55-72
  یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت ها ی توزیع،، طراحی مکان های دپو و مسیریابی وسایل نقلیه و بهینه سازی شبکه تامین است. در این پژوهش به مکان یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی پرداخته شده است. یک مساله مکان یابی مسیریابی دو هدفه توسعه داده شده است. به منظور تطبیق مدل با - واقعیتت عدادی از محدودیت دنیای واقعی از جمله زمان محدود برای ارسال در نظر گرفته شده اند. یک روش حل مناسب با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده برای حل مدل پیشنهادی توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی و روش حل در مطالعه موردی ادارات پست شهر تهرا بکارگیری شده اند. نتایج مدل پیشنهادی با وضعیت جاری ادارات پست مقایسه شده اند و مشخص شده است که مدل پیشنهادی در مورد زمان و هزینه انجام عملیات پستی صرفه جویی های قابل توجهی را ارائه می دهد. مدل پیشنهادی را می توان در مورد سایر خدمات شهری مانند مکان یابی سطل های جمع آوری زباله ها و مسیریابی ماشین های جمع آوری متناسب سازی و بکارگیری نمود. همچنین می توا ن سایر پارامترهای مورد توجه در برنامه ریزی شهری را به صورت عدم قطعیت در مدل دخیل کرد. همچنین می توا ن مساله را برای کل کشور ایران توسعه داد و با توجه به بزرگ  شدن سایز مسئله می توان از روش های فراابتکاری برای حل مدل استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مساله مکا یابی مسیریابی، برنامه ریزی دو هدفه، برنامه ریزی آرمانی، پست شهر تهران
 • مجید هوشمندی ماهر*، مقصود امیری صفحات 73-107
 • ابوالفضل کاظمی*، وحید حاجی پور صفحات 109-130
 • سیده فرناز کوهبنانی نژاد*، داریوش فرید، حجت الله صادقی صفحات 131-151
  اصلاحات جزء جدایی ناپذیر تحولات اقتصادی در بخش مالی می باشد که شامل شکل دهی دوباره ساختار بازار سرمایه، نوآوری در ابزارها و محیطی با نظم جامع تر است. دو مکتب فکری غالب بر ادبیات بازار سهام، تجزیه و تحلیل های بنیادی و تکنیکی می باشند. مسئله انتخاب پرتفوی بسیار مهم می باشد. به همین علت، این پژوهش ارزیابی سهام، شرکت ها با استفاده از هر دو روش تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی را برگزیده و سپس به منظور تشکیل پرتفویی که حالات مختلف ریسک و ترجیحات سرمایه گذارن را لحاظ کند، از مدل فازی ممدانی و مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی استفاده نموده است. دلیل استفاده از سیستم فازی ممدانی، کارا بودن آن در محیط های مبهم و استفاده از دانش انسانی و مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی، قابلیت یافتن جواب بهینه مسئله از میان تعداد زیاد جواب موجود می باشد. نتایج ارزیابی عملکرد پرتفوی های تشکیل شده برای سه حالت سرمایه گذار ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر، نشان می دهد که عملکرد پرتفوی پیشنهادی مثبت بوده و عملکرد مناسبی را نشان می دههد، اما در مقیاسی دقیق تر پرتفوی تشکیل شده برای سرمایه گذار ریسک گریز در وضعیت مطلوب تری قرار دارد
  کلیدواژگان: ارزیابی سهام، پرتفوی بهینه، سیستم خبره، مدیریت پرتفوی، منطق فازی
 • علیرضا علی نژاد * صفحات 153-181
  در دهه اخیر، علی رغم اهمیت بسیار زیاد خدمات و توسعه فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و ملی، توجه کمتری نسبت به صنایع تولیدی به آنها میشود. همواره سنجش عملکرد سازمان های خدماتی یکی از چالش های اصلی در این حوزه میباشد. یکی از مدلهای رایج سنجش کیفیت خدمات مدل پنج بعدی پاراسارامون و همکارانش میباشد که در این تحقیق به منظور سنجش کیفیت خدمات جایگاه های CNG استان زنجان بکار گرفته شده است. در این تحقیق از تحلیل پوششی داده ها نیز به منظور ارزیابی کیفیت خدمات نسبی 36 جایگاه CNG استان زنجان استفاده شده است که با توجه به اهمیت بسیار بالای کیفیت خدمات از آن به عنوان خروجی عملکردی جایگاه های سوخت CNG استفاده شده است. تعداد پرسنل، تعداد پمپ های گاز )دیسپنسرها(، هزینه ثابت ماهانه و اعتبار تخصیص داده شده ماهانه به جایگاه ها نیز به عنوان ورودی های عملکردی جایگاه های CNG در نظر گرفته شدهاند. در انتها پس از بدست آوردن رتبه جایگاه، با استفاده از روش پیشنهادی جهانشاهلو و همکارانش به تحلیل حساسیت نتایج پرداختیم. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل توسعه یافته تحلیل پوششی داده های چندمعیاره از کارایی بهتری نسبت به مدلهای پایه برخوردار است.
  کلیدواژگان: جایگاه CNG، سروکوال، کیفیت خدمات، ارزیابی عملکرد ، تحلیل پوششی داده های چندهدفه
|
 • Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi *, Ehsan Arabzadeh, Behrooz Karimi Pages 1-30
  Home health care services have a key importance in modern societies. Most organizations working in this area in Iran use the traditional procedure to plan and manage medical staff and determine the arrangement of visiting patients. This procedure often increases costs and reduces the satisfaction of patients. In this paper, a multi-period routing and scheduling model is proposed in order to visit patients and provide them medical services. Considering both dependency and independence of a patient's visits with each other, assuming the model as multi-depot as well as multi period are some innovations of this study. The main purpose of the proposed model is to reduce total costs of home health care organization. Model has been solved in small scale by GAMS software. To solve the model in large scale, developed Variable neighborhood search is proposed and compared with simulated annealing algorithm and ant colony system. Results show that costs are decreased and the proposed algorithm has better performance
  Keywords: Routing, Scheduling, Home Health Care, Mathematical Model, Meta-heuristics Algorithms
 • Milad Yari, Mir Saman Pishvaee *, Armin Jabbarzadeh Pages 31-53
  The main aim of this paper is to provide a model for supply chain design of decorative stones in competitive conditions by taking into account the risk of the disruption. The main tools used in this study are mathematical programming and game theory which Stackelberg game is often used for competitive modeling. The aim of the proposed model is to consider potential risks of disruption and competitive situation in the market. Also, due to the problem situation, we use meta-heuristic methods like particle swarm optimization and biogeography based optimization for solving and verification of the model. The results show that the occurrence of disruption affects in location decisions of production and distribution centers, price of products and profit of chain components
  Keywords: competition, Disruption, Supply Chain Design, Stackelberg Game, Particle Swarm Optimization
 • Mohammad Hossein Tahmasebi, Kaveh Khalili Damghani *, Vahidreza Ghezavati Pages 55-72
  One of the most important problems facing distribution companies is to find the best locations for depots and also proper routes for transportation vehicles in order to optimize their supply network. This study aims to examine the problem of location-routing for post offices in Tehran. To achieve this, a bi-objective location-routing problem is proposed. In order to make the problem more realistic, time constraints are taken into account. A suitable solution procedure on the basis of customized goal programming is developed to solve the proposed model. The proposed model and solution procedure are applied in post offices in Tehran, Iran. The results of proposed model show considerable savings in time and cost of planning in comparison with the current planning in the case. The proposed model can be applied in other cases such as location of garbage bins in city and routing of collecting vehicles. Other significant parameters in urban planning can be considered as uncertainty in this model in the future research. This model can be customized for whole of Iran and therefore, meta-heuristic methods can be used to solve the instances in large scale
  Keywords: Location-Routing Problem, Bi-objective Mathematical Programming, Goal Programming, Tehran Post Office
 • Majid Hooshmandi Maher*, Maghsoud Amiri Pages 73-107
  In most industries the cost of raw materials and product components constitutes almost 60% percent of a product cost (in some industries up to 80%). In this condition، proper sourcing can play a key role in an organization's efficiency and effectiveness، because it has a direct effect on cost reduction، profitability and flexibility of a company. In this paper، to determine the optimal order quantity, multi supplier،
  multi product and during several periods، shortage and surplus،
  incremental discounts، multi objective and multi criteria nature of the problem، uncertainty in demand، lead time، fixed order cost، supplier quality level and every period budget are being considered. To incorporate the effective criteria in mathematical model، analytic network process approach has been used. After developing the robust multi objective mixed integer programming، a numerical example is presented. Finally, the results and suggestions for future studies are presented
  Keywords: Supplier Selection in a Supply Chain, Analytic Network Process, Decision Making Trial, Evaluation Laboratory, Robust Multi-Objective Mixed Integer Programming
 • Abolfazl Kazemi *, Vahid Hajipour Pages 109-130
  In today's competitive markets quality as a competitive advantage is important, but quality always comes with price, so cost of quality recognition and proper division has always attracted attention of many researchers in the literature. The related literature show that from the time quality costing is introduced, all attentions were to identify the different costs of quality and sometimes there were different views to these costs which have similarities in the principle of classifications. Despite to successful reports provided for implementing these methods in identifying costs of quality, it can be seen a gap in improvement processes. Although the identification of costs and improvement projects in this field, often improve the level of products and service quality and ultimately lead to increased customer satisfaction, But certainly there is a significant difference between non-optimum and optimum resource allocation in receiving results. The aim of this study is to design an approach that reach to a certain quality level in a consistent and cost less way. In this approach, after identifying the types of quality costs, difference in importance of costs is determined. The first weight comes from financial results obtained from costs identification, indeed it is the proportion of the financial load of each cost to total quality costs. Stakeholder opinion based on BSC in second weight calculating process comes into AHP as expert group.
  Keywords: Cost of Quality, Quality Techniques, BSC, AHP, Fuzzy TOPSIS
 • Seyedeh Farnaz Kouhbanani Nejad *, Darush farid, Hojatallah sadeghi Pages 131-151
  Modifications are an integrated part of economic evolution in financial section which include reforming the capital market structure, innovating in tools and an environment with more comprehensive discipline. Two dominant schools of thought in the literature on stock markets are fundamental and technical analysis. Selection the portfolio would be so important. So we use both fundamental and technical analysis to evaluate companies' stock and then in order to form a portfolio which consider different risk states and investor’s preferences utilize Mamdani Fuzzy and mixed integer linear programming model. The reasons for the use Mamdani Fuzzy system are its capability of working in vague environment and using human knowledge and for mixed integer linear programming model is its capability in finding the optimum solution among the several available ones. The results of evaluating the performance of formed portfolio for three cases of Risk averse, Risk neutral and Risk prone investor show that the performance of proposed portfolio is positive and proper, but in a more accurate scale the formed portfolio has a more proper condition for the risk averse investor.
  Keywords: Stock Evaluation, Optimal Portfolio, Expert System, Portfolio Management, Fuzzy Logic
 • Alireza Alinezhad * Pages 153-181
  In the last decade, despite the extra importance of service and its increasing development in global and national economies, it has received less attention in comparison with manufacturing industries. The evaluation of performance in service organizations has always been one of the main challenges in this area. Parasuraman and colleagues’ five dimensional model is one of the most common models to evaluate the quality of service and was used in this paper to evaluate the service quality in CNG stations in Zanjan Province. In this paper, the Data Envelopment Analysis (DEA) was also used to assess the relative service quality in 36 CNG stations in Zanjan province. Due to the high importance of service quality, it was considered as the functional output of CNG Refueling Stations. The number of employees, number of dispensers, fixed monthly cost, and monthly allocated credit to stations were considered as functional inputs of CNG stations. After obtaining the station’s rank, finally, the sensitivity of results was analyzed using the proposed method of Jahanshahlu and colleagues. Also, the results showed that the developed model of multi criteria data envelopment analysis has better performance than basic models.
  Keywords: Multi Criteria Data Envelopment Analysis, CNG Station, SERVQUAL, Quality of Service, Performance Evaluation