فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 19 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نیره سادات حسینی، مهرداد چراغی *، هاجر مریخ پور، بهاره لرستانی صفحات 1-11
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر غلظت‏های مختلف فاضلاب خام شهری بر تجمع نیترات سبزیجات برگی برای اولین بار در محیط آزمایشگاهی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  بذر سبزیجات برگی شامل شاهی (Lepidium sativum) و بذر اسفناج (Spinacea oleracea) کشت و به صورت 4 تیمار: T1 (آبیاری فقط با آب چاه "تیمار شاهد") ، T2 (آبیاری با فاضلاب خام به صورت یک‏بار در هفته) ، T3 (آبیاری با فاضلاب خام به صورت دو بار در هفته) و T4 (آبیاری فقط با فاضلاب خام) آبیاری شد. آزمایش در سه تکرار انجام پذیرفت و مقدار نیترات در قسمت‏های خوراکی هر یک از نمونه‏ها با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل JENWAY در طول موج 400 نانومتر اندازه‏گیری شد. برای مقایسه میانگین غلظت نیترات در نمونه ها از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در سطح 5 درصد و نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج با رهنمودهای WHO مقایسه گردید.

  یافته ها

  اثر تیمارهای مختلف فاضلاب بر میزان نیترات تجمع یافته در سبزیجات برگی معنی‏دار بود. بیشترین تجمع نیترات در T4 (آبیاری فقط با فاضلاب خام) مشاهده شد. میزان نیترات تجمع یافته در تیمارهای مختلف سبزیجات در دامنه مجاز گزارش شده توسط سازمان بهداشت جهانی و پایین‏تر از حد آستانه سمیت (0/05>P) بود. همچنین غلظت نیترات در تیمارهای مختلف اسفناج نسبت به تیمار مشابه شاهی بیشتر بود (0/05>P).

  نتیجه گیری

  میزان تجمع نیترات در دو خانواده‏‎ سبزیجات برگی متفاوت است. همچنین آبیاری با فاضلاب خام شهری از لحاظ کیفی غلظت نیترات اندام هوایی سبزیجات برگی مورد مطالعه را افزایش می‎دهد. بنابراین توجه خاص مسئولین امر و اقدامات احتیاطی بیشتر به منظور کاهش اثرات سوء ضروری است.

  کلیدواژگان: فاضلاب، نیترات، شاهی، اسفناج
 • افضل الماسی ، لاله بهبودی تبریزی ، مجتبی ایزدی صفحات 12-20
  مقدمه
  تحقیقات به نقش احتمالی FOXO1 در پاتوژنز دیابت نوع 2 بواسطه این ادعا که کنترل گلیسیمیک و متابولیسم چربی را متاثر می کند اشاره نموده اند. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان FOXO1 در بافت چربی زیرپوستی، انسولین سرم، مقاومت انسولین و گلوکز خون در رت های دیابتی نوع 2 می باشد.
  مواد و روش ها
  در پژوهش بنیادی- تجربی حاضر، 14 سر رت نر ویستار 10 هفته ای با وزن 20±220 گرم به شیوه تصادفی انتخاب شدند. رت های دیابتی شده به 2 گروه تناوبی و کنترل تقسیم شدند. تمرینات 12 هفته به صورت 5 جلسه 30 دقیقه ای در هفته در قالب دویدن روی تریدمیل با تکرارهای یک دقیقه ای و استراحت فعال 2 دقیقه ای انجام شد. گروه دیابتی تمرین نکرده در هیچ برنامه تمرینی شرکت داده نشدند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت ها بیهوش و کشتار شدند. از آزمون t-test برای تحلیل آماری استفاده شد.
  یافته ها
  12 هفته تمرین تناوبی باعث کاهش معنی دار بیان نسبی FOXO1 در مقایسه با گروه کنترل شد (0/033=P). هر چند از نظر مقاومت به انسولین در بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/921=P) ، اما مقدار گلوکز و انسولین کاهش معنی داری در اثر 12 هفته تمرین تناوبی داشتند (0/001=P).
  نتیجه گیری
  12 هفته تمرین تناوبی شدید علیرغم عدم تغییر در مقاومت انسولین در رت های دیابتی نوع 2، به کاهش سطوح گلوکز خون، منجر می شود. این بهبود را می توان به نوعی به مسیرهای سیگنالینگ وابسته به تغییر در بیان FOXO1 مستقل از مقاومت انسولین نسبت داد
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، مقاومت به انسولین، موش صحرای
 • شهلا واعظی ، حمیده معلم زاده حقیقی ، سکینه سعیدی سار ، سارا عامل فرزاد ، سپیده عرب زاده ، فاطمه کلالی نیا صفحات 21-31
  مقدمه
  بازسازی استخوان یک پروسه فیزیولوژیک بسیار منظم است که طی درمان طبیعی در شرایط نرمال رخ می دهد. اما گاه در شرایط سخت بالینی ناکارآمد عمل می کند. یکی از راهکارهای درمانی استفاده از روش های سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی و عوامل القا کننده تمایز به استخوان است. در این مطالعه اثر داروی هومیوپاتی سیمفیتوم بر القای تمایز سلول بنیادی مزانشیمی به استئوبلاست مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، از استخوان ران پای رت استخراج شدند. بررسی میزان سمیت داروی سیمفیتوم در طول زمان بر روی سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از تست MTT انجام شد. میزان تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از 7 و 21 روز مجاورت با سیمفیتوم با پوتنسی های مختلف با استفاده از تست رنگ آمیزی آلیزارین رد ارزیابی گردید و با محیط استاندارد القای تمایز مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج تست MTT نشان داد که سیمفیتوم می تواند بصورت وابسته به توان و زمان میزان رشد و تکثیر سلولی را کاهش دهد بگونه ای که این کاهش در پوتنسی C200 بسیار شاخص بود و لذا در ادامه از پوتنسی های پایین تر استفاده شد. نتایج آلیزارین رد نشان داد که همه نمونه ها افزایش معنی داری در میزان تمایز نسبت به نمونه کنترل منفی، ایجاد می کنند. بیشترین شدت القای تمایز به استخوان در نمونه های مجاور شده با سیمفیتوم با پوتنسیC6 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که داروی سیمفیتوم می تواند پس از انجام تست های تکمیلی، بعنوان جایگزین مناسبی با اثر بیشتر، سمیت کمتر و هزینه بسیار کمتر برای محیط های استاندارد القای تمایز به استخوان پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: بازسازی استخوان، سلول بنیادی مزانشیمی، کامفری، هومیوپاتیJ Neyshabur Univ Med Sci 2018، 6
 • فاطمه بهنام رسولی ، مهرداد ایرانشاهی ، مهدی موسوی صفحات 32-40
  مقدمه
  آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد از جمله شایع ترین سرطان ها در ایران هستند که آمار ابتلا و مرگ ناشی از آنها موجب نگرانی است. از آنجا که تلاش جهت معرفی رویکردهای جدید و موثرتر ضد سرطان بشدت احساس می شود، هدف از این پژوهش مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از دو رده سلول HT29 و HepG2 (به ترتیب مدل هایی از سلول های آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد انسان) استفاده شد. پس از تیمار سلول ها طی 24، 48 و 72 ساعت با غلظت های افزایش یابنده از مواد، میزان زنده مانی سلول ها با استفاده از روش سنجش MTT ارزیابی و تغییرات ریخت شناسی سلول ها بررسی شد.
  یافته ها
  مقادیر IC50 پارتنولید و ملفالان در سلول های HT29 پس از 72 ساعت به ترتیب 5/8 و mg/mL 160 محاسبه شد، در حالیکه تیمار با بالاترین غلظت پروکاربازین تنها 5 درصد کاهش زنده مانی را سبب شد. همچنین IC50 پارتنولید و ملفالان در سلول های HepG2 به ترتیب 15 و 80 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد، و تیمار با غلظت 160 میکروگرم بر میلی لیتر پروکاربازین زنده مانی سلولی را تنها 18 درصد کاهش داد. تغییرات ریخت شناسی هر دو رده سلولی نیز پس از تیمار با پارتنولید نتایج حاصل از بررسی MTT را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه پارتنولید دارای اثرات سمیت سلولی بیشتری نسبت به دو نوع داروی آلکیله کننده بود، می تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت طراحی رژیم های شیمی درمانی برای آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آدنوکارسینومای کولون، کارسینومای کبد، پارتنولید، ملفالان، پروکاربازین
 • آزیتا مهجور ، حمیدرضا رحیمی ، اکبر صفی پور افشار صفحات 41-48
  مقدمه
  سرطان سینه، شایع ترین سرطان در بین زنان است و میانگین سن ابتلا در کشور ایران پایین تر از میانگین جهانی است. امروزه استفاده از ترکیبات نانو به عنوان یکی از روش های درمان موثر سرطان تبدیل شده است. تحقیق حاضر برای اولین بار در ایران با هدف بررسی استفاده از آب حاوی نانو حباب اکسیژن با غلظت 98 درصد اکسیژن به عنوان مکمل درمانی در درمان سرطان سینه در موش می باشد.
  مواد و روش ها
  موش های BALB/c با گرافت سلول های سرطانی مهاجم 4T1 TNBC-، مبتلا به سرطان سینه شدند و سپس موش ها در دو گروه آماری با آب نانوحباب اکسیژن و نانو حباب هوا در مدت 14 روز تغذیه و با گروه کنترل (آب معمولی) مقایسه شدند. در نهایت بیان ژنp53 در سه گروه با استفاده از روش Real time PCR با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  کاهش سایز تومور در هفته دوم و همچنین کاهش وزن نهایی تومور در موش های تغذیه شده با نانو حباب اکسیژن در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید و افزایش بیان ژن p53 در گروه نانو اکسیژن که احتمالا ناشی از غلظت بالای اکسیژن در بافت سرطانی بود نیز نسبت به گروه کنترل بدست آمد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد نانو حباب اکسیژن توانسته است با افزایش بیان ژن p53 در مقایسه با آب نانوهوا و آب معمولی در مهار رشد توده توموری نقش مثبتی را ایفا نماید.
  کلیدواژگان: p53، نانوحباب اکسیژن، real time RT-PCR، سرطان سینه، موش، 4T1-TNBC
 • محبوبه سترکی ، منیر دودی ، زهرا هوشمندی صفحات 49-58
  مقدمه
  آترواسکلروز عامل خطر عمده برای پیشرفت بیماری های قلبی و عروقی است. هدف مطالعه حاضر تعیین اثرات چای کامبوجا بر استرس اکسیداتیو ناشی از رژیم غذایی پرکلسترول در خرگوش های نیوزلندی بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر 32 خرگوش نژاد نیوزلندی (با وزن تقریبی 2000-2500 گرم) بطور تصادفی در 4 گروه 8 تایی قرار گرفتند. گروه اول (کنترل) رژیم غذایی استاندارد و گروه دوم (هیپرکلسترولمی) رژیم غذایی پرکلسترول (1 درصد) را به مدت 40 روز دریافت کردند. گروه سوم چای کامبوجا با دوز 10 میلی لیتر بر کیلوگرم (گاواژ -روزانه) و گروه چهارم رژیم غذایی پر کلسترول را به همراه چای کامبوجا دریافت کردند. در نهایت سطوح کلسترول، مالون دی الدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و نیتریک اکساید تعیین شد.
  یافته ها
  خرگوش هایی که رژیم غذایی پرکلسترول همراه با چای کامبوجا و گروهی که فقط چای کامبوجا دریافت کرده بودند نسبت به گروه رژیم غذایی پرکلسترول دارای سطح کلسترول خون معنی دار پایین تری بودند (0/03=P و 0/0001>P). سطح MDA سرم خون در خرگوش هایی که کامبوجا را به تنهایی و همراه با رژیم پرکلسترول دریافت کردند به طور معنی داری نسبت به گروه هایپرکلسترولی کاهش یافت (0/001=P و 0/02=P). گروهی که فقط کامبوجا دریافت کردند ظرفیت آنتی اکسیدانی خونشان نسبت به گروه هایپرکلسترولی افزایش معنی داری داشت (0/0001>P) و سطح NO (Nitric oxide) خونشان به طور معنی داری کاهش یافته است (0/001=P).
  نتیجه گیری
  می توان اینگونه استدلال نمود که چای کامبوجا ممکن است با بهبود سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و ممانعت از اکسیداسیون لیپیدها از پیشرفت آترواسکلروز ممانعت به عمل آورد.
  کلیدواژگان: چای کامبوجا، خرگوش، هایپرکلسترولمیک، استرس اکسیداتیو
 • ویدا زراوشانی ، علی خوانین ، احمد جنیدی جعفری ، سکینه ورمزیار ، سکینه مهدوی صفحات 59-71
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف طراحی و ساخت سپر نانوکامپوزیتی دولایه نوین، جهت کنترل شدت پرتوهای راداری باند بسامدی ایکس صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  از رزین اپوکسی و نانوذرات اکسید نیکل به عنوان بستر و فیلر استفاده شد. سپرهای دولایه با قرارگیری سپرهای تک لایه بر روی یکدیگر در 9 درصد وزنی مختلف و 3 ضخامت متفاوت تهیه شدند. اثربخشی حفاظتی سپرهای دولایه با استفاده از دستگاه تحلیلگر شبکه و در باند بسامدی ایکس اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  بیشترین میانگین اثربخشی حفاظتی در سپرهای دولایه 52/51 درصد بدست آمد. تغییر ضخامت از 8 به 10 میلیمتر و نیز از 8 به 12 میلیمتر موجب افزایش اثربخشی سپرهای دولایه شد. افزایش مقدار فیلر و تغییر ترتیب قرارگیری لایه ها نتوانست موجب تغییر محسوس در اثربخشی سپرهای دولایه شود.
  نتیجه گیری
  در پژوهش حاضر، سپر نانوکامپوزیتی دولایه نوین جهت حفاظت در برابر پرتوهای راداری باند ایکس طراحی و ساخته شد که توانست مانند یک لایه نیم کننده عمل نماید. تمامی سپرهای دولایه توانستند در بسامدهای معینی از باند ایکس، قوی تر از یک لایه نیم کننده عمل نمایند. در این مطالعه ضخامت، مقدار نانوذرات و ترتیب قرارگیری لایه ها، نقش موثری در افزایش اثربخشی سپرهای دولایه نداشتند.
  کلیدواژگان: سپر الکترومغناطیسی، اکسید نیکل، سپر دولایه، پرتوهای راداری، نانوکامپوزیت
 • نجمه صباح علوی زاده، ارتمیس نقیب زاده، سمانه درودی، سید مجتبی حسینی، ابوالقاسم سخی، امیر رشید لمیر * صفحات 72-81
  مقدمه

  بیماری قلبی با افزایش LDL-c و کاهش HDL-c رابطه مستقیم داشته و ABCG8 با مداخله در روند انتقال معکوس کلسترول، تاثیر مثبتی بر این دو متغیر و جلوگیری از تصلب شراین دارد. فعالیت بدنی به عنوان یک عامل اثر گذار بر میزان این متغیرها شناخته می شود لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن انجام شد.

  مواد و روش ها

  30 زن جوان دارای اضافه وزن بطور تصادفی به سه گروه 10 نفری تقسیم و هشت هفته تمرین ایروبیک با تناوب سه جلسه در هفته، با شدت 50 درصد حداکثر ضربان قلب را شروع و در دو هفته آخر به شدت 75 درصد رساندند. یک ساعت قبل از تمرین در یک طرح یک سویه کور، آزمودنی های گروه مصرف قهوه سبز یک عدد کپسول 400 میلی گرمی و گروه شاهد پلاسیبو دریافت کردند برای مقایسه تغییرات بین گروهی آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مقادیر هر سه متغیر ABCG8، لپتین و HDL-C دارای تغییرات معنی داری بودند. آزمون تعقیبی LSD در هر سه متغیر بیانگر تغییرات معنی دار بین گروه " ایروبیک و قهوه سبز" با دو گروه دیگر است.

  نتیجه گیری

  فعالیت ورزشی و قهوه سبز با تاثیر بر بیان ژن ABCG8، HDL-C، لپتین و کاهش وزن می تواند گامی موثر در سلامتی افراد و جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی داشته باشد.

  کلیدواژگان: قهوه سبز، ABCG8، HDL-c، لپتین
|
 • Nayereh sadat Hosseini, Merdad Cheraghi, Hajar Merrikhpour, Bahare Lorestani Pages 1-11

  Introduction and Aims: Absorption and distribution of nitrate in agriculture products have significantly important because high concentrations of nitrate in foodstuffs, especially in leaf vegetables, leads to increased risk of stomach and intestinal cancers in adults and methemoglobinemia in infants. This study is done for the first time in a laboratory environment to study the effect of various concentrations of municipal wastewater on nitrate accumulation in leaf vegetables.

  Materials and Methods

  This experiment is accomplished as in greenhouse environment. For this purpose, seeds of leaf vegetables including garden cress (Lepidium satrivum) belongs to Brassicaceae and spinach (Spinacia oleracea) belongs to Chenopodiaceae were purchased and sown in greenhouse and were irrigated as 4 treatments: T1 (irrigation only by means of well, “control treatment”), T2 (irrigation with raw wastewater once a week), T3 (irrigation with raw wastewater twice a week) and T4 (irrigation only with raw wastewater). The experiment performed in three replications in order to gain a proper statistical condition. After growth and preparation of samples, the amount of nitrate was measured in edible parts of each of samples by means of JENWAY model of spectrophotometer device at 400 nm wavelength. To compare the average of nitrate concentration in samples, ANOVA test at a level of 5 percent and SPSS software were used.

  Results

  According to the results, the effect of various wastewater treatments on the amount of accumulated nitrate in leaf vegetables was meaningful. In a comparison of treatments with the control treatment, the most nitrate accumulation was observed in T4 (irrigation only with raw wastewater). The amount of accumulated nitrate in different treatments of vegetables was in the allowable range of world health organization report and lower than the range of toxicity threshold (p < 0/05). The nitrate concentration in different spinach treatments was also further than similar treatment of garden cress (p < 0/05).

  Conclusion

  In the present study, the amount of nitrate concentration differed in various families of leaf vegetables. Irrigation with municipal raw wastewater increased the nitrate concentration of atmospheric organs of studied leaf vegetables in terms of quality. Due to their harmful effects on human societies and endangering food safety, more precautions are required to reduce such effects

  Keywords: wastewater, nitrate, Lepidium satrivum, Spinacia oleracea
 • Afzal Almasi , Laleh Behboudi tabrizi , Mojtaba Izadi Pages 12-20
  Background and Objectives
  Studies have pointed to the possible role of FOXO1 in the pathogenesis of type 2 diabetes, due to the claim that it affects glycemic control and lipid metabolism. The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks of high-intensity interval (HIIT) on FOXO1 expression in subcutaneous adipose tissue, insulin resistance, insulin resistance, and blood glucose in type 2 diabetic rats.
  Materials and Methods
  This is a fundamental and experimental research. The statistical population of this study is all male Wistar rats of Pasteur Institute of Iran. Among them, 14 male Wistar 10 week old rats weighing 220 ± 20 gr Randomized method was used to participate in the study. After a fasting night (12 hours), rats were diabetic by injection of nicotinamide and streptozotocin and divided into 2 groups of HIIT training and control. 12-week exercises were performed in 5 sessions of 30 minutes per week in the running of the treadmill with 1-minute repetitions and 2-minute active rest. The untrained diabetic group did not attend any exercise program. 48 hours after the last training session, the rats were anesthetized and slaughtered. A t-test was used for statistical analysis.
  Results
  12 weeks of periodic exercise decreased the relative expression of FOXO1 in comparison with the control group (P = 0.033). However, there was no significant difference in insulin resistance between the two groups (P = 0.921), but glucose and insulin decreased significantly with 12 weeks of periodic exercise (P = 0.001).
  Conclusion
  12 weeks of HIIT training leads to a decrease in blood glucose levels, despite the lack of insulin resistance in type 2 diabetic rats. This improvement can be attributed somewhat to signaling pathways dependent on changes in the expression of FOXO1 independent of insulin resistance
  Keywords: FOXO1_Type 2 Diabetes_Insulin Resistance_Rats
 • Shahla Vaezi , Hamideh Moalemzaadeh haghighi , Sakineh Saeidisar , Sara Amel farzad , Sepideh Arabzadeh , Fatemeh Kalalinia Pages 21-31
  Introduction and
  Aims
  Although bone regeneration is a complex and systemic physiological process which happened during regeneration remedy, the treatment of bone defect has been a problem faced by the clinical situation. At present, cell therapy is commonly used to treat bones defects. The patterns of cell therapy using stem cells and osteogenic inducing mediators. In the present study, the ability of homeopathy medicine symphytum to induce cell differentiation of rat bone marrow-drivedmesenchymal stem cells (rat’s BM-MSCs) into osteoblasts was studied.
  Material and
  methods
  Rat’s bone marrow mesenchymal stem (rBM-MSCs) were isolated from rat’s bone marrow. Cytotoxic effects of homeopathic symphytum on BM-MSCs was evaluated by MTT assay. Intracellular calcification was studied with alizarin red staining after 7 and 21 days of osteogenic treatments.
  Result
  MTT assay results attended homeopathic symphytum could decrease cells growth and proliferation independence of time and potency, 200C has high cytotoxicity (28% viable cells) so that lower potencies (30 C, 12 C, 6C) were used for next experiments. Alizarin red staining showed all the test groups could induce significant variation with negative control. The lowest potency (6 C) was significantly increased the differentiation of mesenchymal stem cells to osteoblast cells and synergism groups in compare with test group have lower color intensity.
  Conclusion
  According to this finding, Homeopathic symphytum could enhance osteogenic differentiation of rBM-MSCs and could be considered as a safe alternative for standard osteogenic medium
  Keywords: Bone regeneration, Mesenchymal stem cells, Comfrey, Homeopathy
 • Fatemeh B. Rassouli Dr Pages 32-40
  Introduction
  Colon adenocarcinoma and hepatocellular carcinoma are among the most prevalent cancers in Iran. Since chemotherapy resistance is a major obstacle in the treatment of these malignancies, it is necessary to introduce novel and more effective anticancer regimens. The purpose of this study was to compare cytotoxicity of parthenolide, a sesquiterpene lactone, with alkylating agents melphalan and procarbazine.
  Materials and Methods
  To compare toxic effects of parthenolide, melphalan and procarbazine, human colon adenocarcinoma and hepatocellular carcinoma cell lines were used. The viability of HT29 and HepG2 cells was evaluated by MTT assay 24, 48 and 72 h after treatment, and cells were checked for morphological alterations by the end of each time point.
  Results
  The IC50 values of parthenolide and melphalan in HT29 cells were determined as 8.5 and 160 mg/mL, respectively, while the highest concentration of procarbazine reduced cell viability by only 5%. In addition, the IC50 values of parthenolide and melphalan in HepG2 cells calculated as 15 and 80 mg/mL, respectively, while 160 mg/mL procarbazine reduced cell viability by 11%. To note, morphological changes confirmed MTT results in both cell lines.
  Conclusion
  Findings of the current study indicated that parthenolide induced more cytotoxic effects in comparison with alkylating drugs. Since this terpenoid derivative effectively reduced the viability of HT29 and HepG2 cells, it could be considered as a potent agent to design new chemotherapy regimens against colon and liver cancers
  Keywords: Colon adenocarcinoma, Hepatocellular carcinoma, Parthenolide, Melphalan, Procarbazine, Cytotoxicity
 • Azita Mahjour , Hamid reza Rahimi , Akbar Safipour Afshar Pages 41-48
  Background
  Breast cancer is the most common cancer among women and the average age of the disease in Iran is lower than the global average. Nowadays, the use of nanoparticles has become one of the effective therapies for cancer treatment. The purpose of the present study is to use water containing nano-bubble oxygen with a concentration of 98% oxygen as a complementary therapeutic agent for the treatment of breast cancer in affected mice for the first time in Iran
  Materials and Methods
  BALB/c mice with invasive TNBC-4T1-induced cancer grafts were infected and then mice were fed in two groups of nano-oxygen and nano-air bubbles water for 14 days and Control group (normal water) were compared. Finally, p53 gene expression was compared in three groups using real-time PCR.
  Results
  Reduction in tumor size in the second week as well as ultimate tumor weight loss in mice fed with oxygen nanobubbles were observed in comparison with a control group and increased expression of p53 gene in the nano-oxygen group, possibly due to high concentrations of oxygen in the tissue Cancer was also obtained from the control group.
  Conclusion
  Oxygen nano bubble seems to play a positive role in increasing the expression of p53 gene in comparison with nano-water and common water in inhibiting tumor growth
  Keywords: p53, oxygen nanobubble, real-time RT-PCR, breast cancer, mice, 4T1-TNBC
 • Mahbubeh Setorki Dr , Monir Doudi Dr , Zahra Hooshmandi Dr Pages 49-58
  Background
  Atherosclerosis is a major risk factor for the development of cardiovascular diseases. The aim of this study was to determine the effects of kambucha tea on oxidative stress induced by high cholesterol diet in New Zealand rabbits.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 32 New Zealand rabbits (weighing 2500-2000 g) were randomly divided into 4 groups of 8. The first group (control) received a standard diet and the second group (hypercholesterolemia) received a high cholesterol diet (1%) for 40 days. The third group received kambucha tea (gavage-day), and the fourth group received a high-cholesterol diet plus kambucha tea (10ml/kg). Eventually, serum levels of cholesterol, malondialdehyde, antioxidant capacity, and nitric oxide were determined.
  Results
  Group receiving high cholesterol diet plus kambucha tea and group receiving only kambucha tea had significantly lower cholesterol level than the group receiving only high cholesterol diet (p < 0.0001, p = 0.03). Serum levels of MDA (malondialdehyde) in rabbits that received kambucha alone and kambucha plus high cholesterol diet were significantly lower compare with hypercholesterolemic groups (p = 0.001, p = 0.02). The group received the only kambucha, serum antioxidant capacity significantly increase compared to hypercholesterolemic group (p < 0.0001). Serum NO (nitric oxide) levels in rabbits that only received kambucha significantly decreased (p = 0.001).
  Conclusion
  It can be argued that kambucha tea may be able to prevent the progression of atherosclerosis by improving the antioxidant defense system and preventing the oxidation of lipids
  Keywords: Kambucha tea, hypercholesterolemic rabbit, oxidative stress
 • Vida Zaroushani , Ali Khavanin , Ahmad Jonidi jafari , Sakine Varmazyar , Sakine Mahdavi Pages 59-71
  Introduction and
  aim
  this study carried out to design and prepare novel double layer electromagnetic Nano composite to control the intensity of X-band frequency range.
  Material and
  Methods
  this study used the Resin Epoxy and the Nickel Oxide nanoparticles as matrix and filler. Double layer Nano composite plates prepared by single layer Nano composites that were on each other in three different thicknesses and nine various loading weight of filler. Shielding effectiveness were measured using Vector Network Analyzers in X-band frequency range.
  Results
  the highest average of shielding effectiveness was obtained 52.51% in double layers. Shielding effectiveness increased by Changing thickness from 8 to 10 mm and 8 to 12 mm. Enhancement of filler loading and change in the layer arrangement could not affect the shielding effectiveness.
  Conclusion
  In this study, a novel double layer electromagnetic Nano composites were design and prepared using the nickel oxide nanoparticles and Resin Epoxy in X-band frequency range that was able to act like a Half Value Layer. Also, all double layers Nano composites could exhibit attenuation values more than a Half Value Layer. In this research, change in arrangement of layers and increase in total thickness and filler contents had not important role in enhancing the shielding effectiveness. It is recommended that in future studies the effect of type of fillers and integration in structure of double layer shields be investigated
  Keywords: Electromagnetic Shielding, Nickel Oxide, Double Layer, Radar Radiation, Nano composite
 • Najme Sabah Alvizade, Artemis Naghibzade, Samane Drodi, Mojtaba Hoseni, Abolghasem Sakhi, Amir Rashid Lamir Pages 72-81
  Introduction

  Heart disease has a direct relationship with the increase of LDL-c and decrease of HDL-c, and 8ABCG has a positive effect on these two variables by preventing atherosclerosis by interfering with the reverse transmission of cholesterol. Therefore, this study aimed to compare the effect of eight weeks aerobic training with green coffee consumption on ABCG8, leptin, and HDL gene expression in overweight women.

  Methodology

  30 overweight young women were randomly divided into 10 groups and eight weeks of aerobic training with a frequency of three sessions per week, the intensity of 50% of the maximum heart rate, and in the last two weeks severely increased 75% of the maximum heart rate. one hour before From a practice in a one-way blind, group “Practice and green coffee” received one 400 mg capsule and group “Placebo and green coffee” received Placebo. In order to compare the variations between groups was used one-way ANOVA (P <0.05).

  Results

  The results showed that the values ​​of all three variables ABCG8, leptin, and HDL-C had significant changes (p> 0.05). The LSD post hoc test in all three variables indicates a significant change between “Practice and green coffee” with Other groups.

  Conclusion

  Exercise and green coffee can affect the health of people by expression of ABCG8, an increase of HDL-C, a decrease of leptin and weight. Therefore obese people can use this type of exercise and complementary green coffee to prevent cardiovascular disease and weight loss

  Keywords: ABCG8, HDL-c, leptin, Green Coffee