فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و ششم شماره 8 (پیاپی 212، آبان 1397)
 • سال هفتاد و ششم شماره 8 (پیاپی 212، آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نگین صفارزاده، عالیه فرشباف، جواد توکلی بزاز * صفحات 509-516
  ایمونوتراپی سرطان به هرگونه مداخله گفته می شود که سیستم ایمنی را وادار به حذف بدخیمی می کند. در ایمونوتراپی موفق پاسخ ضدسرطانی تولید می شود که این پاسخ سیستمیک، اختصاصی و قابل تحمل است و به محدودیت های اولیه در درمان های سنتی غلبه می کند. در مقاله مروری حاضر، روش های موثر بر سیستم ایمنی در درمان سرطان از جمله سرکوب سیستم ایمنی در ریز محیط تومور، واکسن های سرطانی و سلول های T تطبیقی درمانگر آورده شده است. درمان های دیگر ترکیبی و مولکولی افزون بر بررسی موفق ترین رویکردهای ایمونوتراپی سرطان، با کمک نانومواد حاصل شده است. نانومواد به عنوان تعدیل کننده کارآمد و متنوع واکسیناسیون در درمان سرطان گسترش یافته است. به تازگی، گسترش واکسن های سرطانی بر روی واکسن های زیرگروه بوده است که شامل آنتی ژن های خالص شده توموری یا اپی توپ های آنتی ژنیک هستند. با این حال، واکسن های زیرواحد حلال کمابیش پاسخ های لنفوسیت T سیتوتوکسیک ضعیفی القا می کنند که استفاده از آن ها را در سرطان محدود می کند. برای غلبه بر این مشکل، کلوییدهایی در مقیاس نانو می توانند استفاده شوند تا ارایه آنتی ژن توسط عملکرد فاگوسیتی کارآمدتر شود. نانومواد با چندین عملکرد افزایشی جهت سرکوب همزمان و ایمنی زایی در ریزمحیط تومور تاثیرات هم افزایی چشمگیری را در مقابله با تومورزایی در مدل های پری کلینیکال نشان داده اند. در این راستا، آن ها چشم انداز خوبی را به دلیل کسب نتایج موفق با چیره شدن بر محدودیت های روش های درمانی حاضر نشان داده اند. در این مقاله مروری سعی شده است چشم انداز جدیدی را برای روش های درمانی ایجاد کند و امید است درمان بیماران با بیشترین تاثیر و کمترین اثرات جانبی در آینده نزدیک صورت گیرد.
  کلیدواژگان: واکسن های سرطانی، ایمونوتراپی، نانو مواد
 • شهرام شهرکی زاهدانی، یوسف امینی، مژده جهان تیغ * صفحات 517-522
  زمینه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا پاتوژن فرصت طلب و یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی است. این باکتری عامل عفونت ادراری، تنفسی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس، عفونت زخم در بیماران سوختگی، سپتی سمی و مننژیت می باشد. با توجه به توانایی ذاتی و اکتسابی این باکتری در ایجاد مقاومت به عوامل ضد میکروبی، شناسایی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن اهمیت بالایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 200 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های مختلف بالینی ادرار، خون، زخم و سایر موارد از بیمارستان های آموزشی زاهدان از خردادماه تا بهمن ماه 1396جمع آوری شدند. پس از انجام آزمون های بیوشیمیایی و تایید نوع باکتری، مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها برای ده آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و بر اساس استاندارد Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) تعیین شد. همچنین حداقل غلظت مهارکننده (MIC) سه آنتی بیوتیک ایمی پنم، پیپراسیلین تازوباکتام و سفتازیدیم به روش Epsilometer agar diffusion gradient test (E-test, Liofilchem®, Roseto degli Abruzzi, Teramo, Italy) مشخص شد. پس از جمع آوری داده ها، نتایج توسط SPSS software, version 16 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه از مجموع 200 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا سویه های جدا شده از منابع ادرار (54%) و خون (23/5%) دارای بیشترین فراوانی بودند. بیشترین میزان مقاومت مربوط به سیپروفلوکساسین (37%) و کمترین میزان مقاومت مربوط به پیپراسیلین تازوباکتام و سفتازیدیم به ترتیب 6/5% و 6% بود. همچنین تمامی سویه ها به آنتی بیوتیک کلیستین حساس بودند.
  نتیجه گیری
  طی این مطالعه سویه های سودوموناس آئروژینوزا کمترین مقاومت را در برابر سفتازیدیم از خود نشان دادند که این آنتی بیوتیک می تواند گزینه اصلی درمان باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، عفونت بیمارستانی، سودوموناس آئروژینوزا
 • معصومه گیتی، مهرداد مکری، مجید شکیبا، مرتضی عطری، نسیم باتوانی، علی برهانی * صفحات 523-528
  زمینه و هدف
  سرطان های پستان فاقد رسپتور استروژن دارای سیر بالینی، ویژگی های پروگنوستیک و پاسخ به درمان متفاوتی می باشند، همچنین انکوپروتیین HER2/neu در کنترل رشد طبیعی سلول و تقسیم سلولی نقش دارد و با مهاجم بودن تومور ارتباط مستقیم دارد. هدف این مطالعه ارزیابی گذشته نگر ویژگی های تصویربرداری ماموگرافی، سونوگرافی و MRI سرطان های پستان استروژن منفی با و بدون بیان بیش از حد رسپتور HER2/neu بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مقطعی گذشته نگر، ویژگی های تصویربرداری ماموگرافیک، سونوگرافیک و MRI و وضعیت رسپتور HER2/neu بیماران دارای سرطان پستان با رسپتور استروژن منفی مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) تهران از تاریخ مهر 1394 تا مهر 1396 بازنگری شد. داده های کلینیکوپاتولوژیک و همچنین ارتباط ویژگی های تصویربرداری با وضعیت رسپتور HER2/neu، بررسی شد.
  یافته ها
  از بین 72 بیمار با سرطان پستان استروژن منفی، 101 (58/8%) بیمار برای رسپتور HER2/neu مثبت بودند. ارتباط معناداری بین وضعیت رسپتور HER2/neu و نوع پاتولوژیک تومور (0/004P=) ، گرید هیستولوژیک تومور (0/024P=) و مرحله ی TNM (0/021P=) به دست آمد. تومورهای با رسپتور HER2/neu مثبت با احتمال بیشتری دارای شکل نامنظم (0/034P=) و میکروکلسیفیکاسیون (0/004P=) بودند. ارتباط معناداری بین وضعیت رسپتور HER2/neu و ویژگی های سونوگرافیک و یا MRI به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  بین سرطان های پستان استروژن منفی، موارد HER2/neu مثبت نسبت به موارد HER2/neu منفی با گرید هیستولوژیک و مرحله ی بالاتری در هنگام تشخیص بروز می یابند، همچنین شکل توده و میکروکلسیفیکاسیون در ماموگرافی با وضعیت رسپتور HER2/neu در سرطان پستان استروژن منفی ارتباط دارند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، رسپتور استروژن، فاکتور رشد اپیدرمال، ماموگرافی، اولتراسونوگرافی
 • احمد تحملی رودسری، زهرا بصیری، محمدرضا بیات، فرشید محمدی * صفحات 529-535
  زمینه و هدف
  استئوپروز شایعترین بیماری متابولیک استخوان در دنیا است و حدود 200 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا بوده و باعث افزایش خطر شکستگی می شود. سالانه بیش از پنج میلیون شکستگی ناشی از استئوپروز در جهان رخ می دهد. استاندارد تشخیص پوکی استخوان، تراکم سنجی ماده معدنی استخوان است که به طور معمول استخوان فمور و مهره های کمری (مهره های 4-2) مورد بررسی قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت تراکم یک سوم دیستال استخوان رادیوس در بیماران مستعد استئوپروز اولیه بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مشاهده ای-مقطعی در بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان، از مهرماه 1394 به مدت یک سال انجام گرفت. از بین بیماران با سن بیشتر از 50 سال، 71 نفر که دارای معیارهای ورود (سن بیشتر از 50 سال، عدم ابتلا به بیماری های سیستمیک و مصرف کورتون) بودند وارد مطالعه و دانسیتومتری به روش Dual X-ray Absorptiometry (DXA) از سه مقطع درخواست شد. از تعریف سازمان بهداشت جهانی برای تعیین استئوپنی و دانسیته نرمال استخوان استفاده شد.
  یافته ها
  در این پژوهش 71 نفر وارد مطالعه شدند. میانگین سن بیماران 9/36±62/25 (92-51) سال بود. ضریب همبستگی پیرسون، بین نتیجه دانسیتومتری یک سوم دیستال استخوان رادیوس با گردن و توتال استخوان فمور و استخوان های کمری همبستگی مثبت و معنادار نشان داد (0/001P=). همبستگی بین نتیجه دانسیتومتری T اسکور استخوان یک سوم رادیوس و توتال آن با گردن فمور از نظر آماری معنادار بود (0/001P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، بررسی دانسیته معدنی یک سوم دیستال رادیوس برای تشخیص استئوپروز از حساسیت چشمگیری برخوردار است، دانسیته استخوان رادیوس نسبت به مهره های کمری و گردن استخوان فمور به مراتب زودتر افت می کند.
  کلیدواژگان: دانسیتومتری، استئوپروز، رادیوس
 • سمانه خلخالی، علیرضا اکبرزاده باغبان، ناهید طحان * صفحات 536-542
  زمینه و هدف
  عضله عرضی شکم یکی از مهمترین عضلات ثبات دهنده تنه می باشد. تقویت عضلات ثبات دهنده تنه در ورزش حرفه ای، پزشکی ورزشی و توانبخشی بیماران کمردردی امری بسیار مهم است، از این رو شناسایی تمریناتی که به بهترین وجه سبب بهبود قدرت و استقامت این عضلات گردد چالشی مهم در درمان بیماران کمردردی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر انقباضات ایزومتریک عضلات اندام فوقانی و تحتانی بر روی ضخامت اولتراسونیک عضله عرضی شکم بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه پیش آزمون- پس آزمون می باشد که بر روی 30 داوطلب مرد سالم با میانگین سنی 23 سال در بیمارستان فوق تخصصی نور افشار تهران در فاصله زمانی شهریور تا آبان 1396 انجام شد. ضخامت اولتراسونیک عضله عرضی شکم حین استراحت و بیشینه ی انقباض ایزومتریک در حرکات فلکشن، اکستنشن و ابداکشن اندام فوقانی و اندام تحتانی ثبت گردید.
  یافته ها
  ضخامت عضله عرضی شکم حین انقباض ایزومتریک عضلات اندام فوقانی و اندام تحتانی در مقایسه با ضخامت زمان استراحت به طور معناداری افزایش داشت (0/001P<). نوع حرکت اندام تحتانی بر ضخامت عضله عرضی شکم سمت غالب تاثیر معناداری داشت (0/05P<) به طوری که بیشترین تغییر ضخامت عضله عرضی شکم حین انقباض ایزومتریک اکستنشن در اندام تحتانی سمت غالب وجود داشت (0/05P<). تفاوت معنادار آماری میان ضخامت عضله عرضی شکم در انقباضات ایزومتریک عضلات اندام فوقانی در مقایسه با اندام تحتانی سمت مغلوب وجود داشت (0/001P<).
  نتیجه گیری
  انقباضات ایزومتریک عضلات اندام فوقانی و اندام تحتانی به خصوص در حرکت اکستنشن اندام تحتانی می تواند سبب افزایش ضخامت عضله عرضی شکم در سونوگرافی گردد.
  کلیدواژگان: عضلات شکمی، انقباض ایزومتریک، اولتراسونوگرافی
 • ساناز علیزاده، ناصر اقدمی، باقر سیدعلیپور، پروانه محمدی * صفحات 543-549
  زمینه و هدف
  اپیتلیال زایی نقش مهمی در ترمیم زخم های پوستی ایفا می کند. تاخیر در اپیتلیال زایی مجدد منجر به ایجاد زخم مزمن می شود. روش های درمانی متعددی بر پایه پیوند وجود دارد که شامل محدودیت هایی مانند کمبود دهنده قابل دسترس، انتقال بیماری و رد پیوند می باشد. استفاده از نانوذرات مانند مس به دلیل هزینه پایین، نسبت سطح به حجم بالا، سطح کافی برای جذب و واکنش پذیری بالاتر نسبت به مواد بزرگتر مورد توجه قرار گرفته است. از آن جایی که اپیتلیال زایی شامل مهاجرت و تکثیر سلول های کراتینوسیت به جایگاه زخم می باشد، این پژوهش با هدف بررسی اثر نانوذره مس بر زندمانی و مهاجرت سلول کراتینوسیت انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی که در پژوهشگاه رویان (شهر تهران) در مهر و آبان 1396 انجام شد، نانوذره مس با غلظت های (1، 10، μmol 100) و اندازه های (40 و nm 80) را بر روی سلول های کراتینوسیت (که از ناحیه ختنه گاه نوزادان 10 روز تا یک ماهه جمع آوری شد) اثر داده، سپس زندمانی سلول ها در بازه زمانی 24، 48 و 72 ساعت با استفاده از تست MTS و مهاجرت سلولی با تست Scratch بررسی شد.
  یافته ها
  نانوذره مس در اندازه های 40 و nm 80 با غلظت های 1، 10، μmol 100 پس از 24 ساعت غیرتوکسیک بوده و سبب افزایش مهاجرت سلولی شد. همچنین پس از 72 ساعت در اندازه nm 80 و غلظت μmol 1 سبب افزایش تکثیر سلول های کراتینوسیت شد.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد، نانوذره مس در غلظت μmol 1 و اندازه nm 80 سبب افزایش مهاجرت و تکثیر سلول های کراتینوسیت شده است.
  کلیدواژگان: سنجش مهاجرت سلولی، نانوذره، سمیت
 • سپیده حقی فر، یاسمن جمشیدی نایینی، محمد اسماعیل اکبری، مرتضی عبداللهی، مهدی شادنوش، مرجان عجمی، سید حسین داودی * صفحات 550-557
  زمینه و هدف
  سن متوسط ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی حداقل 10 سال کمتر از کشورهای توسعه یافته می باشد و بروز این بیماری در زنان ایرانی رو به افزایش است. رژیم های غذایی متنوع می توانند در ایجاد محافظت در برابر بیماری های مزمن نقش داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط امتیاز تنوع رژیمی و خطر ابتلا به سرطان پستان انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه ی مورد-شاهدی، از اردیبهشت تا بهمن 1394 با 298 شرکت کننده شامل 149 مورد سرطان پستان و 149 زن به ظاهر سالم در بیمارستان شهدا، تهران انجام گرفت. داده های فردی، تن سنجی و فعالیت فیزیکی افراد شرکت کننده گردآوری و پرسشنامه ی معتبر بسامد خوراک شامل 168 ماده غذایی تکمیل شد. انرژی دریافتی با استفاده از Nutritionist 4 software (First Databank Inc. , Hearst Corp. , San Bruno, CA, USA) و امتیاز تنوع رژیمی برای هر فرد محاسبه و نسبت شانس با فاصله اطمینان 95% برای ارزیابی ارتباط خطر ابتلا به سرطان پستان و سهک های امتیاز تنوع رژیمی ارزیابی شد.
  یافته ها
  افراد دو گروه از نظر وزن، قد و نمایه توده بدنی فاقد تفاوت معنادار بودند، ولی دریافت روزانه ی انرژی تفاوت معناداری نشان دادند (0/001>P). پس از تعدیل اثر مخدوشگرها افرادی که در سهک سوم امتیاز تنوع رژیمی بودند نسبت به سهک اول 86% شانس کمتری برای ابتلا به سرطان پستان داشتند (0/31-0/06=95% CI، 0/14OR=). در بررسی امتیاز تنوع رژیمی گروه های غذایی، ارتباط معکوس با خطر ابتلا به سرطان پستان برای گروه های میوه ها و شیر و لبنیات به دست آمد (0/001>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه امتیاز تنوع رژیمی با کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان در ارتباط می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مطالعات مورد-شاهدی، رژیم غذایی
 • مریم عامری، ابراهیم عامری، فروزان فارس، سهیلا قربانی * صفحات 558-561
  زمینه و هدف
  در پزشکی قانونی استفاده از بقایای اجساد برای تعیین جنسیت فرد، امری رایج است. هدف از انجام این مطالعه، تخمین جنسیت افراد با استفاده از اندازه گیری استخوان های فالانژ و متاکارپال بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی، از فروردین 1396 تا شهریور 1396، بر روی تصاویر پرتوی ایکس دست افراد بالغ، در مرکز آموزشی درمانی شفایحیاییان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. در پزشکی قانونی استفاده از بقایای اجساد برای تعیین جنسیت فرد، امری رایج است. 200 فرد بالغ که فاقد بیماری زمینه ای استخوانی بودند، در این مطالعه وارد شدند. طول بند دیستال، بند میانی، بند پروگزیمال، طول متاکارپ، طول انگشت بدون محاسبه بافت نرم نوک انگشت و طول انگشت با محاسبه بافت نرم نوک آن اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مقایسه میانگین نسبت اندازه استخوان های انگشتان و کف دست در هر دو جنس نشان داد که بین نسبت طول انگشتان اول به دوم، اول به سوم و اول به چهارم، با و بدون محاسبه بافت نرم، در هر دو دست، بین دو جنس تفاوت معناداری وجود دارد (0/001P<) و بیشترین معناداری در نسبت انگشت اول به سوم مشاهده شد. در بین استخوان های متاکارپال نیز معنادارترین تفاوت بین دو جنس در نسبت متاکارپ چهارم به پنجم دست راست بود (0/001P=). در بین بندهای مختلف انگشتان نیز بیشترین تفاوت های جنسیتی در بندهای دیستال دست چپ و مدیال و پروگزیمال دست راست مشاهده شد (0/001P<).
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده نشان داد نسبت طول انگشت اول به سوم و همچنین طول متاکارپ چهارم به پنجم، در دو جنس به طور معناداری متفاوت است.
  کلیدواژگان: استخوان انگشت دست، استخوان کف دستی، ایران، تعیین جنسیت
 • صبا ثریایی، سوگند وحیدی، محمد محمدزاده، سید سعید حسینی اصل * صفحات 562-567
  زمینه و هدف
  سرطان معده به عنوان شایعترین بدخیمی در نقاط خاصی از جهان نظیر شمال غرب ایران می باشد. miRNA ها، RNA های غیر کدکننده کوچک و تک رشته ای با حدود 23-19 نوکلئوتید می باشند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرکوب microRNA-1266-5p بر بقای سلولی و تغییرات چرخه سلولی در سرطان معده (رده سلولی AGS) بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی-پژوهشی از فروردین تا آذر 1396 در مرکز تحقیقات سلولی- ملکولی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. رده سلولی AGS در محیط کشت RPMI- 1640حاوی 10% سرم و 1% آنتی بیوتیک کشت داده شد. سلول ها توسط miR-1266-5p mimic، miR-1266-5p inhibitor و HiPerFect reagent به تنهایی به عنوان کنترل منفی، تیمار شدند. میزان بیان miR-1266-5p در سلول های کنترل و تیمار شده با تکنیک TaqMan qRT-PCR اندازه گیری شد. بقای سلولی و تغییرات چرخه سلولی به ترتیب توسط تکنیک MTT و فلوسایتومتری بررسی گردیدند.
  یافته ها
  میزان بیان miR-1266-5p در سلول های تیمار شده با Mimic به طور چشمگیری افزایش و در سلول های تیمار شده با Inhibitor کاهش می یابد (0=P). افزایش بیان miR-1266-5p باعث کاهش بقای سلول های AGS می شود، درحالی که کاهش بیان آن بقای سلول ها را افزایش می دهد (0=P). همچنین افزایش بیان miR-1266-5p باعث افزایش لول ها در فاز G1 و کاهش سلول ها در فاز S می شود (0=P). با این حال کاهش بیان miR-1266-5p باعث افزایش جزیی سلول ها در فاز G2/M می شود (0/001=P).
  نتیجه گیری
  miR-1266-5p می تواند بقای سلولی را کاهش دهد و چرخه سلولی را متوقف کند و به عنوان سرکوب کننده تومور در سلول های AGS عمل کند، درحالی که مهار آن بقای سلولی را افزایش و آپوپتوز را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: چرخه سلولی، بقای سلول، سرطان معده، میکروآرنا 1266
 • عبدالرضا استقامتی، علی بادامچی، مهری نقدعلیپور، محمود فرامرزی، مرتضی حقیقی حسن آبادی، آذردخت طباطبایی * صفحات 568-574
  زمینه و هدف
  بیماری های منتقله جنسی از مهمترین و شایعترین انواع عفونت های انسانی است. اوره آپلاسما و مایکوپلاسما باکتری هایی هستند که در ایجاد اورتریت های غیرگونوکوکی و سایر اختلالات دستگاه ادراری- تناسلی مانند عفونت گردن رحم و بیماری التهابی لگن و ناباروری نقش مهمی دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و مایکوپلاسما ژنیتالیوم و ارزیابی عوامل خطر، مرتبط با عفونت در زنان باردار در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تحلیلی- مقطعی، در مدت هشت ماه در سال 1394 (از اردیبهشت تا آذر ماه) ، نمونه های ادرار از 194 زن باردار مراجعه کننده به بخش زنان بیمارستان رسول اکرم (ص) در شهر تهران جمع آوری شد و نمونه ها با رعایت شرایط استریل به آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان بیمارستان رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال شد و DNA از رسوب ادراری استخراج گردید و با روش PCR برای تشخیص عفونت مایکوپلاسمایی قرار گرفت.
  یافته ها
  فراوانی ادراری مایکوپلاسما ژنیتالیوم، اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و عفونت همزمان هر دو ارگانیسم به ترتیب 5/6% و 11/2% و 2/6% بود و بین ابتلا به عفونت مایکوپلاسما ژنیتالیوم و ابتلا به عفونت اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم، ارتباط معنادار آماری دیده شد. سابقه مثبت سقط جنین با افزایش ابتلا به هر دو عفونت ارتباط آماری معنادار داشت. با افزایش سن بارداری فراوانی مایکوپلاسما ژنیتالیوم کمتر شد. همچنین سابقه بیماری های منتقله جنسی با ابتلا به اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم رابطه داشت.
  نتیجه گیری
  وجود ارگانیسم های اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در زنان باردار، یکی از علل سقط جنین بود.
  کلیدواژگان: زنان باردار، مایکوپلاسما ژنیتالیوم، بیماری های منتقله جنسی، اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم
 • حدیث براتی، مسعود محمدی * صفحه 575
  سردبیر محترم
  نوشتن یک مقاله در جوامع علمی به منظور بررسی یک مشکل و ارایه توجهات بیشتر برای آن و ارایه راه حل آن می باشد. چنین وضعیتی بسیار اخلاقی است، اما هنگامی که یک مقاله در جهت حل مشکلی نباشد و خود به دنبال ایجاد مشکل و تببین کننده مشکلی جدید جهت بزرگ نمایی از آن مشکل به منظور تامین منافع عده ای خاص باشد آنگاه نه تنها مطالعه و مقاله نگارش یافته جنبه های اخلاقی نداشته بلکه موجبات اتلاف منابع و گمراهی جوامع علمی خواهد شد. تورش تحقیق-برنامه (Research-agenda bias) مفهوم تازه ای است که می تواند جریان شکل گیری و نگارش مقالات را تحث تاثیر قرار دهد. این تورش می تواند منعکس کننده بی توجهی چشمگیر به چالش های مربوط به مراقبت های بهداشتی و بیان کننده ی جریان مخفی تاثیر منابع مالی و نظرات پژوهشگران بر نگارش مقالات باشد و در کمترین تاثیر خود می تواند نگرش پژوهشگر و تفکر او بر اهمیت یک موضوع و نگارش مقاله را تحت تاثیر قرار دهد. ارایه ی مثال هایی می تواند مفهوم را بازتر کند.
  Andre Knottnerus و همکاران در مطالعه خود گزارش دادند که با بررسی پایگاه داده Cochrane (پایگاه معتبر مقالات مرور سیستماتیک) در 7 آوریل 2018، از حدود 7500 مقاله مروری سیستماتیک 31 مقاله اثرات قطع مصرف دارو را مورد بررسی قرار داده و در مقابل هزاران مقاله وجود دارد که اثربخشی شروع یا تجویز یک داروی جدید را مورد بررسی قرار داده اند. در مطالعه Atal و همکاران و در بررسی 115 هزار آزمایش کارآزمایی بالینی تصادفی شده در بین سال های 2006 تا 2015 اعلام کرده اند که نویسندگان تاکید بیشتری بر نیاز به پیدا کردن راه حل های محلی از طریق انجام کارآزمایی های بالینی دارند و در واقع بیان می کنند که در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا، ناهماهنگی بین تلاش های پژوهشی و نیازهای بهداشتی در مناطق با درآمد پایین وجود دارد. این شکاف زمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که بار بیماری های عفونی و اختلالات نوزادان در آسیای جنوب شرقی (کشورهای با درآمد پایین) و بیماری های قلبی- عروقی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی (کشورهای با درآمد بالا) بیشتر بوده است، که آیا تخصیص منابع در تحقیقات بالینی از طریق انجام آزمایش های تصادفی کنترل شده با نیازهای بهداشت عمومی مطابقت دارد یا نه؟
  چنین تورشی همانگونه که گزارش شد در مثال اول نشانگر تاثیر یک عامل مادی و منفعت طلب در جریان شکل گیری مطالعات است، این عامل مادی می تواند شرکت های دارویی درگیر در مقاله باشند که عملا پایان دادن به مصرف دارو برای آنا منفعتی ندارد و نباید در مطالعات استفاده شود، اما این تورش در مثال دوم بیان کننده این موضوع است که سرمایه گذاری در تحقیقات سلامت به خوبی و متناسب با بار بیماری ها نیست و تاکید و اصرار بر نظرات پژوهشگر و سودجویان جدا از واقعیت های جامعه می باشد.
  کلیدواژگان: تورش تحقیق، نامه به سردبیر
|
 • Negin Saffarzadeh , Alieh Farshbaf , Javad Tavakkoly, Bazzaz * Pages 509-516
  Cancer immunotherapy refers to any intervention that leverages the immune system to eliminate a malignancy. Successful cancer immunotherapies generate an anti-cancer response that is systemic, specific, and durable and overcome to the primary limitations of traditional cancer treatment modalities. In this review paper, the effective methods in immune system to treat cancer, such as immunosuppression in tumor microenvironment (TME), cancer vaccines and T cell adaptive therapy are mentioned. Engineered T cells can use for destruction of the different cancer tissues to diagnose tumor surface antigens. Promotion in culture of T cell methods and their engineering with retroviral vectors that carry T cell receptors or chimeric antigen receptors (CAR) by co-stimulator domains, provide opportunity to treat tumor by T cells. The tumors with high genome mutation, such as lung and melanoma, have severe environmental mutagenesis that is induced by ultra violet light in melanoma and Tobacco in lung cancers. Expression of tumor specific receptors is increased by engineered T cells. The neo-antigens conduct the intensity of intra tumor T cell response. The present of CD8+ in tumor site with more mutation is higher and the mutation load is showed strong relation with the clinical response. In addition to the successful approaches to cancer immunotherapy, the other combination and molecular therapies by nanomaterials are listed. Nanomaterials as efficient modulators and diverse vaccine have been developed in the treatment of cancer. In recent cancer vaccine development has been on subunit vaccines that contain purified tumor antigens or antigenic epitopes as an antigen source. However, soluble bolus-based subunit vaccines typically induce weak cytotoxic T lymphocyte responses which limit their utility for cancer. To overcome this, nanoscale colloids can be used to promote more efficient antigen presentation by acting as phagocytic substrates. Nanomaterials are showed co-suppression and immunization in tumor microenvironment by multiple additive functions in preclinical models. In this manner, they exhibited good prospects because of the good results in overcoming the limitations of current therapies. In this review paper is tried to provide new prospect for therapies and hope it creates highest efficacy and lowest side effects for the treatment of patients in the near future.
  Keywords: cancer vaccines, immunotherapy, nanomaterials
 • Shahram Shahraki Zahedani , Mojdeh Jahantigh *, Yousef Amini Pages 517-522
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen and one of the important factors of hospital infection. It causes many issues such as urinary tract infections, respiratory infection in cystic fibrosis patients, and wound infection in burn patients, septicemia and meningitis. Antibiotic resistance through various mechanisms is one of the challenges for the treatment of pseudomonad-caused infections. According to the inherent and acquired capacity of this bacterium in creating resistance against the antimicrobial factors, it is very important to identify a pattern for its antibiotic resistance. The aim of this study was to deliberate the frequency of pattern antibiotic resistance of pseudomonas aeruginosa strains.
  Methods
  In this cross-sectional study, 200 pseudomonas aeruginosa isolations (from 86 males and 114 females) were collected from different samples such as urine, blood, wound, catheter and other samples from teaching hospitals in Zahedan City during nine-month period in 2017. After conducting biochemical tests and confirming bacterium type, based on Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), the antibiotic resistance of strains for 10 antibiotics was determined using disk diffusion method. In addition, the minimum inhibitory concentration of three antibiotics such as imipenem, piperacillin/tazobactam and ceftazidime were determined through E-test. The Chi-square test was used for statistical analysis through the SPSS software, version 16 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA).
  Results
  Out of 200 pseudomonas aeruginosa isolations (from 86 males and 114 females), the maximum resistance was related to ciprofloxacin (37%) and gentamicin (28.5%). The minimum resistance was related to piperacillin/tazobactam (6.5%) and ceftazidime (6%). The highest separated strain was from urine sample (54%), blood sample (23.5%) and wound sample (10.5%). Additionally all strains were sensitive to colistin. In this study, the percentage of multidrug-resistance (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) strains were investigated, which were 13% and 5.5%, respectively.
  Conclusion
  In this study, pseudomonas aeruginosa isolates had the lowest resistance to ceftazidime which this antibiotic could be the main treatment option. The high prevalence of MDR strains is a serious warning.
  Keywords: antibiotic resistance, cross infection, pseudomonas aeruginosa
 • Masumeh Gity , Mehrdad Mokri , Majid Shakiba , Morteza Atri , Nasim Batavani , Ali Borhani * Pages 523-528
  Background
  Estrogen-negative breast cancers have different clinical course, prognostic features and treatment response in comparison to estrogen receptor-positive (ER-positive) breast cancers. Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) oncoprotein has found to have a pivotal role in natural cell growth and cell division and is suggested to be directly related to tumor invasiveness in breast cancer patients. The purpose of this study was to retrospectively assess the mammography, ultrasound, and magnetic resonance imaging (MRI) features of estrogen negative breast cancers with and without overexpression of HER2/neu receptor.
  Methods
  In this cross-sectional retrospective study, mammographic, ultrasound and MRI features as well as HER2 status were assessed in patients with ER-negative breast cancer that were referred to Cancer Institute of Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran from October 2015 to October 2017. Clinicopathologic data and mammography, ultrasound, and MRI features were reviewed and were correlated with HER2 status of estrogen-negative tumors.
  Results
  Of the 172 patients with ER-negative breast cancer, 101 patients were positive for HER2/neu receptor (58.8%). There was a significant correlation between HER2-positivity and tumor type (P=0.004). Among estrogen negative breast cancers, significant association were found between HER2 and tumor histologic grade (P=0.024) and TNM stage (P=0.021). HER2-positive tumors were more likely to present with microcalcification (P=0.007) and have irregular shapes (P=0.034) in mammography than HER2-negative tumors. No association was found between HER-2 status and tumor size, shape, margin, posterior feature, halo or orientation of the tumor in ultrasound. We also found no correlation between HER2 status and MRI features including mass shape or margin, internal enhancement pattern or curve type among estrogen-negative breast cancers.
  Conclusion
  Findings of this study showed that among estrogen-negative breast cancers, HER2/neu positive tumors are more likely to be diagnosed at higher stage and have higher histologic grade at the time of diagnosis. Tumor mass shape and microcalcification in mammography are found to be associated with HER2 status among patients with estrogen-negative breast cancer.
  Keywords: breast neoplasms, epidermal growth factor, estrogen receptors, mammography, ultrasonography
 • Ahmad Tahamoli Roudsari , Zahra Basiri , Farshid Mohammadi *, Mohammadreza Baiat Pages 529-535
  Background
  Osteoporosis is the most common metabolic disease of the bone in the world, and has hit about 200 million people around the world and it increases the risk of fractures. More than 5 million osteoporotic fractures occur annually in the world. Bone mineral density is the standard method of diagnosis of this disease. In this method, proximal of femur (neck) and lumbar vertebra bones (L2, L3, L4, L5) are typically evaluated. The aim of this study was determine the bone density profile of one third of distal radial bone in patients with primary osteoporosis.
  Methods
  This cross-sectional study conducted at Shahid Beheshi hospital in Hamadan city, from October 2015 to October 2016. Among of the patients, those over the age of 50 years old, 71 patients were selected by convenience sampling method taking into account if they have inclusion criteria (such as: age> 50 years, no systemic diseases, no history of corticosteroid use). For all patients that enter the study, lumbar, femoral neck and one third of distal radial bone densitometry was done by dual X-ray absorptiometry (DXA) method. Osteopenia and normal bone density the World Health Organization criteria were used to determine osteoporosis.
  Results
  In this research 71 people entered the study. The mean age of the patients was 62.25±9.36 (51-92) years. In term of gender 5.63% of patients were male and 94.37% female. Pearson correlation coefficient showed a positive and significant correlation between the results of one third of distal radius with neck and total femur bone and lumbar bones (P<0.05). Correlation between the T-score of one third of distal radius and total femoral neck was statistically significant (P<0.05). The mean age of patients was 62.25±9.36 years.
  Conclusion
  According to the findings of this study one third of distal radial bone mineral density has an acceptable sensitivity to detect osteoporosis. Radius bone density decreases much faster than lumbar, vertebra and femoral neck.
  Keywords: densitometry, osteoporosis, radius
 • Samane Khalkhali , Alireza Akbarzadeh Baghban , Nahid Tahan * Pages 536-542
  Background
  The transverse abdominis (TrA) muscle is one of the most important muscles that contribute to the stability of the lumbar spine. Strengthening of trunk muscles that have a significant role in trunk stability is very important in the field of professional sport, sport medicine and rehabilitation of patient with low back pain (LBP). Identifying the exercises that can improve the strength and endurance of these muscles in the efficient way is an important challenge in rehabilitation of LBP patients. The aim of this study was to investigate the effect of maximum voluntary isometric contraction of upper and lower limb muscles on ultrasonic thickness of the TrA muscle.
  Methods
  This is a pre-test post-test study. Thirty healthy young male subjects with mean age of 23 years were recruited from the university staff and student population (non probability sample). Ultrasonic thickness of the right and left TrA muscle (as an indirect measure of muscle activity) was taken at rest and during maximum isometric contraction of six muscle groups: shoulder and hip flexor, extensor and abductor muscles. Mixed-model ANOVA with repeated measures design were used to analyze data. To further analyses post hoc comparisons were performed with paired t-tests adjusted with the Bonferroni method. The significance level was set at P<0.05.
  Results
  The result showed that mean TrA thickness on right and left sides during maximum isometric contraction of the upper and lower limb muscles was significantly thicker than in resting position (P<0.001). The type of isometric contraction had a significant effect on the thickness of the TrA muscle on dominant side (P<0.05). As a result, the greatest change in the thickness of TrA muscle on dominant side was observed in hip isometric extension (P<0.05). There was a significant difference between the thickness of TrA during upper limb isometric contraction of dominant and non-dominant side (P<0.001).
  Conclusion
  Isometric contraction of upper and lower limb muscles especially in hip extension can increase the ultrasonic thickness of the transversus abdominis muscle.
  Keywords: abdominal muscles, isometric contraction, ultrasonography
 • Sanaz Alizadeh , Nasser Aghdami , Bagher Seyedalipour , Parvaneh Mohammadi * Pages 543-549
  Background
  Re-epithelialization has an important role in skin wound healing. Delays in re-epithelialization are more likely to create the chronic wound. Impaired wound healing leads to a large burden of morbidity and mortality. Current treatments based on the use of autografts, allografts and xenografts, suffer from limitations such as, quantity of donor skin available, donor-site infection, potential risk of disease transmission and rejection of the graft. Given this problems, nanomaterial such as copper nanoparticles has attracted considerable research interest because of their high surface area to volume ratio, high stability, clinical safety, and antibacterial effects. Epithelialization involves keratinocyte migration and proliferation to the wound site. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of copper nanoparticles on keratinocyte cell migration and proliferation.
  Methods
  This experimental study was performed in Royan Institute, Tehran in 2016. In this study we investigated the effect of copper nanoparticles on viability, migration and proliferation of keratinocyte cells. Cultured human foreskin Keratinocyte cells were exposed to various concentration (1, 10 and 100 µmol) and sizes (40 and 80 nm) of copper nanoparticles for 24, 48 and 72 hours. The copper nanoparticles toxicity was examined by MTS assay. Cell migration has also been investigated with the Scratch assay.
  Results
  The results showed that the 1, 10 and 100 µmol concentrations of 40 and 80 nm copper nanoparticles were not toxic for cultured human foreskin keratinocyte cells after 24h. It was also found keratinocyte cell proliferation was increased by 1 µmol concentration of 80 nm copper nanoparticles after 72h. The results of the Scratch assay showed that the 1 µmol concentration of 80 nm copper nanoparticles significantly (P<0.05) increased keratinocyte cell migration compared to deionized water as of control group after 24h.
  Conclusion
  It seems the 1 µmol concentration of 80 nm copper nanoparticle could stimulate keratinocyte cell migration and proliferation. However, in vivo studies conducted on animal model wound healing subjects are needed for determining re-epithelialization.
  Keywords: cell migration assays, nanoparticles, toxicity
 • Sepideh Haghifar , Yasaman Jamshidi Naeini , Mohammad Esmaeil Akbari , Morteza Abdollahi , Mahdi Shadnoush , Marjan Ajami , Sayed Hossein Davoodi * Pages 550-557
  Background
  The average age of women with breast cancer in Iran is at least 10 years lower in comparison to developed countries and the incidence of the disease in Iranian women is on a rise. According to studies, diets that are diverse in food groups can play a role in protecting against chronic diseases including cardiovascular diseases and cancer. Diet diversity score is an indicator used to measure diversity between and within food groups. This study aimed to assess the relationship between diet diversity score and breast cancer risk.
  Methods
  This case-control study was carried out from April 2014 to February 2015 at Shohada Hospital in Tajrish, Tehran. Demographic and anthropometric data of 298 participants including 149 breast cancer cases and 149 apparently healthy women were collected. A valid food frequency questionnaire containing 168 food items was completed to assess usual dietary intake through face to face interviews. Energy was calculated using Nutritionist 4 software (First Databank Inc., Hearst Corp., San Bruno, CA, USA) and diet diversity score was calculated using five food group scoring. Odds ratios with 95% confidence intervals were obtained using logistic regression test to evaluate the association between breast cancer risk and diet diversity score tertiles.
  Results
  There was no significant difference in weight, height, body mass index between the two groups, but physical activity level and daily energy intake showed a significant difference (P<0.001). After adjusting for the effect of confounding variables including energy, body mass index, physical activity, menopause status, family history of breast cancer, contraceptive use, number of pregnancy, age of menarche and smoking, the risk for developing breast cancer was 86% lower in those in the highest tertile of diet diversity score compared to those in the first tertile (OR=0.14, 95% CI=0.06-0.31). An inverse and significant association was found between breast cancer risk and diversity scores of fruits and milk groups (P<0.001).
  Conclusion
  Higher diet diversity score is associated with reduced risk of breast cancer.
  Keywords: breast cancer, case-control studies, diet
 • Maryam Ameri , Ebrahim Ameri , Forouzan Fares , Soheila Ghorbani * Pages 558-561
  Background
  In forensic anthropological identification, we usually use body remains. Accurate sex estimation from these remains is very important and needs the knowledge of specific population standards of that area. Sometimes, human remains are damaged by environmental circumstances. So, we must examine single bones for sex estimation. One of the relatively resistant bones to environmental conditions are hand bones. Specific hand phalanges and metacarpals have significantly different dimensions in two sexes depending to each population and can be a helpful tool to estimate the gender of individuals. The aim of this study was to investigate the possibility of estimating gender using phalanges and metacarpals dimensions in Iranian people.
  Methods
  This prospective study was conducted on the X-ray images of adult people hands between the months of March and September 2017. They referred to Shafayahyaian Hospital, the educational and referral center of orthopedic disease of Iran University of Medical Sciences, in Iran. 200 adult persons (100 male and 100 female) without any background of specific disease, entered in our study. In each case, the length of D: distal phalanx, M: middle phalanx, P: proximal phalanx, MC: metacarpal, Fl: finger length, and T: total (Distal phalanx+middle phalanx+proximal phalanx+soft tissue of the finger tip) were measured in millimeter and reported in ratio. All analyses were done using SPSS software, version 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
  Results
  Student t-test showed that many ratios were significantly different between two genders. It is concluded that the length ratio of metacarpals and phalanges could be used for sex determination. The most valuable ratios were FL1/FL3 and MC4/MC5. Multivariate logistic regression test reported an equation by which the gender is predictable. Z= 5.856+ -3.904 X FL1/FL3+ -1.865 X MC4/MC5.
  Conclusion
  If “Z=0”, the gender is male and if “Z=1”, it is female without any doubt. In our knowledge, this study provides the first population sex estimation formulae from the hand bones in Iranian population. However, we need further studies in larger groups to use this equation for sex determination in forensic contexts.
  Keywords: Finger Phalanges, Metacarpal Bones, Iran, sex determination
 • Saba Sorayyayi , Sogand Vahidi , Mohammad Mohammadzadeh , Sayyed Saied Hosseini Asl * Pages 562-567
  Background
  Gastric cancer is among the most common malignancies in certain parts of the world, such as northwest Iran. miRNAs are small and single-stranded noncoding RNAs with about 19-23 nucleotides. Several studies have shown that miRNAs play important roles in gastric tumorigenesis. The aim of this study was to determine the effect of miRNA-1266-5p repression on the cell survival and alterations of the cell cycle in gastric cancer cell line of AGS (NCBI Code: C131, Gastric epithelial cell line).
  Methods
  This experimental study was performed from April to December 2017 in Cellular-Molecular Research Center of Ardabil University of Medical Sciences, Iran. In this study, AGS cells were cultured in RPMI-1640 medium containing 10% serum and 1% antibiotic. The cells were transfected with miR-1266-5p mimic, miR-1266-5p inhibitor and HiPerFect reagent alone as negative control. The miR-1266-5p expression and transfection efficiency were analyzed by Stem-loop TaqMan qRT-PCR. The cell proliferation and cell cycle alterations were determined using MTT calorimetric assay and flow cytometry, respectively. The results were analyzed using SPSS 19.0 statistics software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) and presented as the means±standard deviation (SD).
  Results
  miR-1266-5p expression was increased in AGS cells transfected with miR-1266-5p mimic compared to control cells (P=0), while miR-1266-5p expression was decreased in transfected cells with the inhibitor compared to controls (P=0). Among different time points, the most effects of miR-1266-5p mimic and inhibitor were noticed after 48 hours of transfection. The upregulated miR-1266-5p significantly decreased cell growth, in contrast, inhibitor promoted cell proliferation (P=0). In addition, miR-1266-5p upregulation induced cell cycle arrest at the transition of G1 to S phase and led to G0/G1 entry (P=0), while of miR-1266-5p led to G2/M entry (P=0.001).
  Conclusion
  According to the results obtained from this study, miR-1266-5p can reduce cell survival and induce cell cycle arrest and act as a tumor suppressor in AGS cells. While its inhibition can increase cell survival and reduce apoptosis.
  Keywords: cell cycle, cell survival, gastric cancer, miRNA-1266
 • Abdoulreza Esteghamati , Ali Badamchi , Mehri Naghdalipoor , Mahmood Faramarzi , Morteza Haghighi Hasanabadi , Azardokht Tabatabaei * Pages 568-574
  Background
  Sexually transmitted infections are the most common human infections that lead to severe complications. Mycoplasma genitalium (MG) and Ureaplasma urealyticum (UU) are common and important cause of genitourinary tract infections. MG is a member of genital mycoplasmas which is emerging as an important causative agent of sexually transmitted infections both in males and females. This study aimed to determine the prevalence of UU and MG in pregnant women and to assess the risk factors which may contribute to the predisposition of the individuals to the infection.
  Methods
  In this cross-sectional study, The population of 210 pregnant women admitted to the Rasoul Akram Hospital in Tehran, were selected for the study using non-random sampling. The urine specimens were collected from 194 pregnant women from May to December, 2015. The samples were transferred to the Infectious Disease Research Center of Rasoul Akram Hospital under sterile condition. Samples were exposed to DNA extraction followed by multiplex polymerase chain reaction (PCR) to detect the infection. Data including sex, age, history of abortion, history of genitourinary tract infections were collected subsequently.
  Results
  The prevalence of MG and UU infections in urine samples was 5.6%, 11.2%, respectively. The mean and standard deviation of the risk of UU was 2.08 (3.56-1.22) in women with a history of abortion and 0.70 (1.03-0.47) in women without a history of abortion. There was a significant relationship between the history of sexually transmitted diseases and the frequency of UU (P<0.022). From 22 patients with UU infection, six patients had a history of sexually transmitted diseases. A significant correlation was found between prevalence of MG and UU infections. The History of abortion was significantly related with the frequency of UU and MG infections. The prevalence of MG infection is negatively correlated with pregnancy trimesters. The History of genitourinary tract infections was significantly associated with the frequency of UU.
  Conclusion
  The presence of UU and MG could be associated with abortion.
  Keywords: pregnant women, Mycoplasma genitalium, sexually transmitted diseases, Ureaplasma urealyticum
 • Hadis Barati , Masoud Mohammadi * Page 575