فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 102، آذر و دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ناصر خلجی* ، یوسف رسمی ، فهیمه صادقی صفحات 433-441
  سابقه و هدف
  استفاده از قرص های اکستازی یا MDMA (3،4- متیلن دی اکسی مت آمفتامین) آسیب های شدیدی بر سیستم های مختلف بدن از جمله سلول های خونی دارد. در این مطالعه اثرات محافظتی کورکومین (عصاره زردچوبه) بر گلبول های قرمز و شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی آن در موش های صحرایی مصرف کننده اکستازی مطالعه گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر بالغ به 5 گروه زیر تقسیم شدند: گروه 1: کنترل، گروه 2: دریافت کننده MDMA، گروه 3: دریافت کننده MDMA و کورکومین، گروه 4: دریافت کننده MDMA به مدت 15 روز و سپس 15 روز دیگر عدم دریافت دارو، گروه 5: دریافت کننده MDMA به مدت 15 روز و سپس 15 روز دیگر دریافت کورکومین. نمونه خون از قلب جمع آوری شد و اسمیر خونی برای بررسی مورفولوژی سلول های خونی تهیه گردید.
  نتایج
  میانگین سطح گلبول های قرمز در گروه های دریافت کننده MDMAنسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. هنگام استفاده از کورکومین همراه با MDMA و بعد از مصرف آن میانگین سطح گلبول های قرمز و هموگلوبین نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. همچنین، کاهش تعداد گلبول های قرمز در گروه های دریافت کننده کورکومین نسبت به گروه های MDMA نیز معنی دار بود. سطح بیلی روبین تام در همه گروه های مطالعه نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  اثر مصرف کورکومین همراه با مصرف اکستازی و بعد از آن به احتمال زیاد مربوط به جذب گوارشی بالای MDMA توسط کورکومین و یا متابولیزه نشدن MDMA در هنگام استفاده از کورکومین می باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، اکستازی، گلبول های قرمز، بیلی روبین، کورکومین
 • طوبی رنجبر ، نسترن اصغری مقدم* ، آزاده محمدقلی صفحات 442-449
  سابقه و هدف
  امروزه نانوذرات طیف گسترده ای از مطالعات را برای درمان و تشخیص سرطان به خود اختصاص داده اند. ژن HDAC8 به عنوان مهارکننده رونویسی در سلول نقش دارد و نشان داده شده است که مقدار بیان آن در سرطان ریه افزایش می یابد. در مطالعه حاضر تاثیر نانوذره نقره سنتز شده با عصاره اکالیپتوس بر میزان بیان ژن HDAC8 در رده سلولی سرطان ریه (A549) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی سنتز سبز نانوذره نقره توسط عصاره گیاه اکالیپتوس کامالدولنسیس انجام شد. به منظور بررسی غلظت کشندگی (IC50) سلول های کشت داده شده A549 با غلظت های مختلف نانوذره نقره تیمار شدند و آزمون MTT انجام شد. در نهایت میزان تغییر بیان ژن HDAC8 در سلول های تحت تاثیر غلظت IC50 توسط Real-time PCRاندازه گیری گردید.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد که نانوذره حاصل اثر کشندگی وابسته به دوز داشته و مقدار IC50 آن در مدت زمان 24 ساعت با غلظت 2 میکروگرم در میلی لیتر بود. همچنین، بیان ژن HDAC8 به میزان 9 برابر در سلول های تیمارشده با نانوذره کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نانونقره تولیدشده با عصاره اکالیپتوس می تواند رده سلولی سرطان ریه (A549) را از طریق کاهش بیان HDAC8 به سمت آپوپتوز ببرد.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، عصاره اکالیپتوس، سرطان ریه، رده سلولی A549، HDAC8
 • سید مجتبی حسینی ، ضیا فلاح محمدی* ، وحید طالبی صفحات 450-457
  سابقه و هدف
  مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی و مزمن دستگاه عصبی مرکزی است. باتوجه به اثرات احتمالی فعالیت ورزشی در پیشگیری از این بیماری، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین اینتروال با شدت بالا بر سطوح TNF-α، IL-10 و BDNF در بافت مغز موش های صحرایی مدل آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 25 سر موش صحرایی ماده نژاد لوئیس با سن 6 هفته به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. تمرینات اینتروال به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته انجام شد. برنامه تمرین اینتروال در هفته دوم و طی 6 هفته تمرین در هر جلسه شامل 10 تکرار 1 دقیق های بود. مدل آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در انتهای هفته ششم تمرینات القاء گردید. TNF-α، BDNF و IL-10 در بافت مغز اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از رنگ آمیزی نشان داد که در گروه های تحت تیمار با تمرین اینتروال میزان التهاب بافت عصبی کاهش می یابد. تمرین اینتروال در موش های ماده نژاد لوئیس مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی منجر به کاهش معنی دار TNF-α (0/001=P) شد، اما تغییر معنی داری در IL-10 (07/0=P) و BDNF ایجاد نکرد (0/54P =). علاوه بر این ، علائم بالینی در موش های صحرایی تمرین کرده با تاخیر ظاهر شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرینات اینتروال با مدت و شدت پروتکل مطالعه حاضر احتمالا موجب تاخیر در بروز و کاهش شدت علائم بالینی و درنتیجه افزایش حفاظت سلولی در موش های صحرایی لوئیس در برابر ابتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی می شود.
  کلیدواژگان: سایتوکاین، مدل آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی، اینترلوکین 10، BDNF، TNF-?
 • سعیده شادمهری* ، مژگان احمدی ، آسیه عباسی دلویی ، سیدجواد ضیاءالحق ، بهروز یحیایی صفحات 458-468
  سابقه و هدف
  تغییرات ساختار هیپوکامپ در پیدایش اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) نقش دارد. هدف از این تحقیق مطالعه هماهنگی حرکتی و تغییرات ساختاری بافت هیپوکامپ در پاسخ به 8 هفته تمرین هوازی و مصرف ریتالین در موش های صحرایی بیش فعال شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 33 سر موش صحرایی نژاد ویستار با وزن 180 تا 220گرم به طور تصادفی به پنج گروه: 1) کنترل سالم، 2) بیش فعال، 3) بیش فعال-تمرینات تردمیل، 4) بیش فعال-ریتالین و 5) بیش فعالی-تمرینات تردمیل-ریتالین تقسیم شده و به آزمونOpen Field جواب مثبت دادند. برای ایجاد ADHD موش ها به مدت 8 هفته، 6 روز در هفته، 10 میلی گرم L-NAME به صورت درون صفاقی دریافت کردند. گروه های دارویی 1 میلی گرم ریتالین به ازاء کیلوگرم وزن بدن روزانه به مدت 8 هفته به صورت خوراکی دریافت کردند. موش های گروه تمرین 30 دقیقه در روز به مدت 8هفته به تمرین پرداختند.
  نتایج
  تمرین هوازی و مصرف ریتالین تاثیر معنی داری بر وزن موش های بیش فعال شده نداشت (877/0=P) ، درحالی که بر هماهنگی حرکتی موش ها تاثیر معنی دار داشت (001/0=P). در موش های مبتلا به اختلال بیش فعالی تغییرات خفیف شکل بافتی و سلولی، نکروز و پرخونی بافتی و همچنین پیکنوز بافت هیپوکامپ مشاهده شد. تمرینات تردمیل به همراه ریتالین آسیب شکل بافتی و سلولی، نکروز و همچنین پیکنوز بافت هیپوکامپ را کاهش داد.
  نتیجه گیری
  اختلال نقص توجه/بیش فعالی موجب آسیب به ساختار بافت هیپوکامپ می شود و احتمالا تمرینات تردمیل به همراه مصرف ریتالین می تواند آسیب ساختار هیپوکامپ را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: بیش فعالی، ورزش، ریتالین، هیپوکامپ، مهارت حرکتی، موش های صحرایی
 • حسین مهدیان ، پروین فرزانگی* ، امین فرزانه حصاری صفحات 469-477
  سابقه و هدف
  کبد چرب غیرالکلی (Non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD) یکی از شایع ترین اختلالات مزمن کبدی می باشد. در این مطالعه تاثیر درمان با رزوراترول به تنهایی و یا همراه با تمرین های ورزشی روی آپوپتوز سلول های بافت قلبی در موش های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 56 سر موش نر نژاد ویستار به گروه کنترل و 7 زیرگروه تجربی NAFLD شامل بیمار، سالین، گروه های دریافت کننده رزوراترول، ورزش تناوبی، ورزش تداومی، رزوراترول+ورزش تناوبی، و رزوراترول+ورزش تداومی تقسیم شدند. پروتئین های Bax و Bcl2 در بافت قلبی به روش ELISA اندازه گیری گردید.
  نتایج
  غلظت Bax در بافت قلبی گروه های بیمار و سالین (به ترتیب 83/5±95/29 و 83/5±37/28 نانوگرم در میلی گرم پروتئین) به طور معنی داری بیشتری از سایر گروه ها بود (0/0001>P). و غلظت Bcl2 در این گروه ها به طور معنی داری کاهش یافته بود (0/0001>P). همچنین، میانگین نسبت Bax/Bcl2 در گروه های بیمار (65/7±02/23) و سالین (29/5±43/20) در مقایسه با سایر گروه ها به طور معنی داری بیشتر بود (0/001>P). تجویز رزوراترول به تنهایی و یا در ترکیب با تمرین های ورزشی سبب کاهش معنی دار غلظت Bax و افزایش معنی دار سطح Bcl2 در بافت قلبی شد (0/001>P).
  نتیجه گیری
  بیماری NAFLD با افزایش سطح بیومارکرهای آپوپتوتیک در سلول های قلبی همراه می باشد. اگرچه تجویز رزوراترول به تنهایی دارای خواص ضد آپوپتوزی می باشد، اما درمان ترکیبی آن با تمرین ورزشی موثرتر می باشد.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، کبد چرب غیرالکلی، تمرین ورزشی تناوبی و تداومی، رزوراترول
 • نجمه رضایی نژاد* ، عباس قنبری نیاکی ، رستم علی زاده صفحات 478-486
  سابقه و هدف
  پروتئین وابسته به آگوتی پپتیدی است که بر رفتار تغذیه ای، هموستاز انرژی و نیز بر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال تاثیرگذار است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر 6 هفته تمرین دایره ای مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح پلاسمایی پروتئین وابسته به آگوتی، انسولین و گلوکز در مردان جوان بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی 45 نفر از دانشجویان پسر 20 الی 24 ساله (با میانگین وزنی 76/3±61/70 کیلوگرم، سن 17/0±55/21 سال و قد 15/1±84/174 سانتی متر) ساکن خوابگاه به طور تصادفی در 5 گروه 9 نفره (کنترل، 20، 40، 60 و 80 درصد حداکثر یک تکرار بیشینه) قرار گرفتند. گروه های تمرینی 24 جلسه تمرین دایره ای مقاومتی را با شدت های تعیین شده انجام دادند. گروه کنترل در طول این دوره در هیچ گونه برنامه ورزشی منظمی شرکت نکرد. نمونه های خونی 48 ساعت قبل و پس از تمرینات (3 ساعت پس از صرف صبحانه نرمال) از ورید بازویی جمع آوری شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد بین تغییرات سطوح پروتئین وابسته به آگوتی پلاسما (0/399=P) و گلوکز (0/27=P) در گروه های مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما برای انسولین (013/0P=) در گروه های مختلف تفاوت معنی دار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد سطوح پروتئین وابسته به آگوتی در شدت بالای تمرین مقاومتی (80 درصد یک تکرار بیشینه) کاهش بیشتری داشته و لذا این شدت تمرینی می تواند در کاهش اشتها و جلوگیری از افزایش وزن در مردان جوان مفید باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات دایره ای مقاومتی، پروتئین وابسته به آگوتی، صبحانه نرمال، شدت تمرین
 • سمیه مولایی ، امیر میرزایی* ، الهه علی عسگری صفحات 487-496
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر به دلیل افزایش شیوع مرگ ومیر ناشی از سرطان ها، نیاز به یافتن شیوه های جدید برای درمان سرطان افزایش پیدا کرده است. هدف از این مطالعه تعیین اثرات ضد میکروبی و ضد سرطانی نانوذره نقره ساخته شده با استفاده از عصاره گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی ابتدا نانوذرات نقره سنتز گردید و برای تایید ساختار و اندازه نانوذرات سنتز شده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و گذاره (TEM) استفاده شد. به دنبال آن، اثرات ضد میکروبی نانوذره نقره سنتز شده با روش کمترین غلظت مهارکنندگی (MIC) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، سمیت سلولی نانوذره نقره با استفاده از روش رنگ سنجی MTT در رده سلولی سرطان ریه در غلظت های 125/3 تا 100 میکروگرم در میلی لیتر بررسی شد. به علاوه، میزان بیان ژن های Bax و Bcl2 با استفاده از روش Real-time PCR بررسی شد.
  نتایج
  نتایج میکروسکوپ الکترونی SEM و TEM نشان داد که نانوذره سنتز شده دارای اندازه میانگین 40/33 نانومتر می باشد. نتایج MIC نشان داد که نانوذره نقره دارای اثرات ضد میکروبی است. همچنین، نتایج تست MTT نشان داد که نانوذره نقره دارای سمیت سلولی وابسته به دوز است. نتایج Real-time PCR نیز نشان داد که بیان ژن های Bax و Bcl2 به ترتیب به اندازه 34/0±34/2 افزایش و 61/0±43/0 کاهش یافته است (0/05< Pبرای هر دو مقایسه).
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج این مطالعه می توان گفت نانوذره نقره سنتز شده با استفاده از عصاره آرتمیزیا اسکوپاریا دارای اثرات ضد سرطانی و ضد میکروبی بوده و می تواند به عنوان کاندید ترکیب دارویی مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: سنتز سبز، نانوذرات نقره، سرطان ریه، آرتمیزیا اسکوپاریا
 • محمود نیک سرشت* ، عبدالحسین طاهری کلانی صفحات 497-502
  سابقه و هدف
  سازگاری های فیزیولوژیکی ناشی از تمرین ورزشی در اثر قطع فعالیت ورزشی کاهش می یابد، اما داده ها درخصوص مقایسه اثر قطع فعالیت ورزشی متعاقب انواع مختلف تمرین محدود است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر اثر قطع فعالیت ورزشی بر میزان سایتوکاین ها در مردان دارای اضافه وزن و تمرین کرده هوازی و مقاومتی بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه نیمه تجربی حاضر 19 مرد تمرین کرده (25 تا 38 سال) بر اساس نوع تمرین در گروه های مقاومتی (10 نفر) و هوازی (9 نفر) قرار گرفتند. گروه ها بر اساس سطح فعالیت بدنی، سن و شاخص توده بدن یکسان سازی شدند. آزمودنی ها به مدت یک ماه از انجام هرگونه فعالیت ورزشی اجتناب کردند. از همه آزمودنی ها پیش و پس از یک ماه قطع فعالیت ورزشی نمونه خون برای سنجش غلظت سرمی اینترلوکین-10 ((IL-10، IL-17A و IL-20 گرفته شد.
  نتایج
  پس از 4 هفته قطع فعالیت ورزشی درصد چربی بدن و اندازه محیط کمر در گروه های تمرین کرده مقاومتی و هوازی به طور معنی داری افزایش یافت. این در حالی بود که حداکثر اکسیژن مصرفی در این گروه ها به طور معنی داری کاهش داشت (برای همه متغیرها، 0/05<P). غلظت IL-17A (0/049=P) تنها در گروه تمرین کرده مقاومتی به طور معنی داری افزایش یافت، ولی تغییر معنی داری در غلظت IL-10 و IL-20 در پاسخ به قطع فعالیت ورزشی در گروه ها مشاهده نگردید (برای هر دو، 0/05>P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد نتایج منفی یک ماه قطع فعالیت ورزشی در مردان تمرین کرده مقاومتی (افزایش IL-17A) بارزتر است.
  کلیدواژگان: اینترلوکین-17، حداکثر اکسیژن مصرفی، قطع فعالیت، مردان فعال
 • فاطمه شیراوند* ، روح الله رنجبر ، محسن قنبر زاده ، مریم حسین زاده صفحات 503-510
  سابقه و هدف
  حفظ و ذخیره گلیکوژن عضلانی مهم ترین فاکتور محدودکننده موفقیت افراد در اجرای فعالیت های زیربیشینه است. نشان داده شده است که مکمل یاری با ملاتونین قبل از فعالیت می تواند ذخایر گلیکوژنی را حفظ نماید. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف 6 میلی گرم ملاتونین بر زمان واماندگی طی یک فعالیت زیربیشینه و همچنین حداکثر اکسیژن مصرفی طی یک فعالیت فزاینده در دختران دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
  مواد و روش ها
  برای انجام کارآزمایی بالینی حاضر 13 آزمودنی دختر (سن 29/1±5/21 سال، وزن 69/2±36/58 کیلوگرم، حداکثر اکسیژن مصرفی 17/4±08/39 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به صورت متقاطع در 2 مرحله مکمل (6 میلی گرم ملاتونین) و دارونما (کپسول نشاسته) دریافت کردند. مکمل یاری به شکل حاد (به صورت تجویز تک دوز) 30 دقیقه پیش از فعالیت ورزشی انجام شد. هر آزمون در دو حالت دارونما و مکمل تکرار شد. برای اطمینان از، از بین رفتن اثر تمرین و مکمل فاصله بین دو آزمون (حالت دارونما و مکمل) 5 الی 7 روز درنظر گرفته شد. پروتکل ورزشی زیربیشینه و پروتکل فزاینده به ترتیب شامل دویدن با شدت زیربیشینه (70 درصد ضربان قلب ذخیره) تا رسیدن به واماندگی ارادی و آزمون فزاینده بروس روی نوار گردان بود.
  نتایج
  نتایج نشان داد با مصرف 6 میلی گرم ملاتونین زمان رسیدن به واماندگی (0/01=P) و حداکثر اکسیژن مصرفی (0/002=P) افزایش معنی داری می یابد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد دختران تمرین کرده می توانند برای بهبود عملکرد استقامتی و ظرفیت هوازی خود از مصرف 6 میلی گرم مکمل ملاتونین نیم ساعت قبل از شروع فعالیت ورزشی بهره ببرند.
  کلیدواژگان: توان هوازی، زمان رسیدن به واماندگی، ملاتونین، حداکثر اکسیژن مصرفی
 • حسین عماد ممتاز ، امین سادات شریف* صفحات 511-516
  سابقه و هدف
  سندروم نفروتیک یکی از مشکلات نسبتا شایع دوران کودکی است که می تواند توسط بیماری های مختلف ایجاد شود. این بیماران هم به علت ماهیت بیماری و هم عارضه درمان با استرویید مستعد استئوپروز هستند. بنابراین، هدف از این مطالعه مقایسه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی در اطفال مبتلا به سندروم نفروتیک در فاز بهبودی و تحت دو رژیم درمانی مختلف بود.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی روی 68 کودک مبتلا به سندروم نفروتیک اولیه مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی بیمارستان بعثت همدان انجام گرفت. نصف بیماران تحت درمان 8 هفته ای و نیمی دیگر تحت درمان 12 هفته ای قرار گرفتند. گروه ها از نظر سن و جنس همسان سازی شدند. پس از پایان درمان، سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی در دو گروه اندازه گیری و مقایسه گردید و میزان عود نیز در دو گروه بررسی شد.
  نتایج
  دو گروه از نظر سن و جنس تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین سطح ویتامین دی در گروه دریافت کننده درمان 8 هفته ای کورتون نسبت به گروه دیگر بالاتر (11/39±21/61 در برابر 9/79±16/18 میلی گرم در دسی لیتر) بود (0/039=P). فقدان عود در گروه دریافت کننده 8 هفته ای 1/47 درصد و در گروه 12 هفته ای 5/73 درصد بود و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (0/026=P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که در روش درمان 12 هفته ای نسبت به درمان 8 هفته ای میزان عود بسیار کمتر بوده، اما سطح ویتامین دی در این گروه درمانی نسبت به گروه دیگر کاهش قابل توجهی داشت.
  کلیدواژگان: کودکان، سندروم نفروتیک، استروئید، 25 هیدروکسی ویتامین دی
 • مریم فیروزی نیاکی ، علیرضا براری* ، آسیه عباسی دلویی صفحات 517-524
  سابقه و هدف
  گیاهان دارویی خاصیت ضد سرطانی قوی دارند. ورزش نیز یکی از عوامل سبک زندگی است که خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد. هدف از این پژوهش اثر تمرینات استقامتی و تاکسول بر سطوح سیکلواکسیژناز-2 و پروستاگلاندینE2 در بافت کبد موش های سوری مبتلا به سرطان گردن رحم بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 35 سر موش ماده C57 به طور تصادفی به پنج گروه 7 تایی کنترل (سالم) ، کنترل (سرطان) ، مکمل (سرطان) ، تمرین و مکمل (سرطان) و تمرین (سرطان) تقسیم شدند. کاشت تومورهای سرطانی در زیر پوست بخش فوقانی لگن انجام شد. پروتکل تمرینی استقامتی شامل پنج جلسه در هفته، 50 دقیقه در هر جلسه با سرعت 14-18 متر بر ثانیه به مدت شش هفته اجرا شد. مقدار 60 میلی گرم/کیلوگرم/روز، تاکسول نیز به صورت درون صفاقی تزریق شد. متغیرهای وابسته تحقیق 24 ساعت پس از آخرین چلسه برنامه تمرینی به وسیله دستگاه الایزا اندازه گیری شد.
  نتایج
  مصرف تاکسول و تمرینات استقامتی سطوح سیکلواکسیژناز-2 و پروستاگلاندینE2 بافت کبد موش های C57 مبتلا به سرطان گردن رحم را کاهش داد.
  نتیجه گیری
  القای بافت سرطانی در موش سوری موجب افزایش مقادیر سیکلواکسیژناز-2 و پروستاگلاندینE2 در بافت کبد شده و تمرینات استقامتی به همراه مصرف تاکسول می تواند آنها را بکاهد.
  کلیدواژگان: سرطان گردن رحم، گیاه سرخدار، تمرینات استقامتی، سیکلواکسیژناز-2، پروستاگلاندینE2
 • سید مسعود جعفرپور ، اکبر علی اصغر زاده ، حبیب الله مرادی ، مهران محسنی* صفحات 525-531
  سابقه و هدف
  تابش گامای زمین های با منشاء طبیعی می تواند موجب یونیزاسیون ملکول های حیاتی مانند DNA شده و سلامت انسان را با خطر جدی مواجه می کند. اندازه گیری این تابش ها، به دلیل افزایش احتمال بروز انواع سرطان ها و آسیب های ژنتیکی اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه به منظور اندازه گیری آهنگ دوز و محاسبه میزان دوز موثر سالیانه و خطر بروز سرطان در شهر کاشان طی سال 1395 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی اندازه گیری ها به وسیله دوزیمتر مدلRadiation Alert Monitor 5 در فضاهای باز و بسته در 5 منطقه جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) شهر کاشان و طی 4 فصل مختلف سال صورت پذیرفت. اندازه گیری ها در هر منطقه جغرافیایی در 10 نقطه تصادفی و طی 3 روز متوالی در میانه هر فصل انجام شد. همچنین، دوز موثر سالیانه و خطر بروز سرطان در طول عمر محاسبه شد.
  نتایج
  میانگین آهنگ دوز سالیانه در فضاهای باز و بسته به ترتیب 34±155 و 34±186 نانوسیورت بر ساعت به دست آمد. تفاوت معنی داری از نظر آماری بین میانگین آهنگ دوز فصول مختلف سال و مناطق مختلف جغرافیایی دیده نشد. همچنین، دوز موثر سالیانه برابر با 10/1 میلی سیورت و خطر بروز اضافی سرطان در طول عمر برابر 3-10×16/4 محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  میانگین دوز موثر سالیانه ناشی از تابش گامای زمین های در شهر کاشان (10/1 میلی سیورت) در مقایسه با مقدار متوسط جهانی (0/48 میلی سیورت) و مقادیر به دست آمده در اکثر شهرهای ایران میزان بالاتری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تابش زمینه ای، ایران، اثرات تابش، تابش گاما، خطر بروز سرطان
 • حمیدرضا بنفشه ، اعظم مصداقی نیا ، فاطمه سادات قریشی ، حمیدرضا گیلاسی ، زهره کاشانی ، مصطفی غلامی ، امیر قادری* صفحات 532-538
  سابقه و هدف
  نرخ شیوع کنونی، نشان دهنده شیوع فزاینده سوء مصرف مواد در بین زنان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مصرف و علل گرایش به مصرف مواد مخدر در زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی– مقطعی حاضر روی کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان کاشان طی سال 1396 انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، علل گرایش به مصرف مواد مخدر و مصاحبه بالینی ساختاریافته راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (SCID) جهت ارزیابی اختلالات مصرف مواد بود.
  نتایج
  میانگین سنی و سن شروع مصرف مواد مخدر به ترتیب برابر با 3/10±40 و 4/6±25 سال بود. شایع ترین ماده مصرفی تریاک (81 درصد) و اصلی ترین راه مصرف، روش تدخینی بود. ده درصد افراد سابقه تزریق داشتند. علل اصلی گرایش به مواد مخدر از دیدگاه بیماران، خانواده معتاد (77 درصد) ، دسترسی آسان به مواد (64 درصد) و افسردگی و ناامیدی (56 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  الگوی مصرف مواد مخدر در زنان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهرستان کاشان سنتی و بر پایه مشتقات تریاک بوده و خانواده معتاد، علل اصلی گرایش به مواد مخدر بود. لذا، به منظور پیشگیری بایستی در برنامه ریزی ها به خانواده بیماران به عنوان گروه آسیب پذیر توجه بیشتری شود و آموزش های لازم درخصوص علل گرایش و راه های جلوگیری ارائه شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، زنان، الگوی مصرف، علل گرایش به اعتیاد
|
 • Naser Khalaji*, Yousef Rasmi , Fahimeh Sadeghi Pages 433-441
  Background
  The using of ecstasy pills or 3, 4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) has severe damage to various systems of the body, including blood cells. In this study, we investigated the protective effect of curcumin (turmeric extract) on red blood cells and its hematological and biochemical indices with and after taking ecstasy.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 40 adult male rats were divided into five groups: group1; control without MDMA and Curcumin, group 2; received MDMA, group 3; received MDMA and curcumin, group 4; received MDMA for 15 days, then 15 days later, no drug injection and group 5; received MDMA for 15 days, then injection of curcumin for 15 days later. The blood samples were collected and then, blood smears were prepared to assess morphology of red bleed cells mean values morphology of red blood cells.
  Results
  The mean of red blood cell levels were significantly lower in MDMA recipient groups than in the control group. By using curcumin during and after taking ecstasy the level of red blood cells and hemoglobin were significantly decreased compared with that in the control group. Also, red blood cells were significantly decreased in the curcumin recipient groups compared with the MDMA groups. The total bilirubin levels in 2 and 4 groups which received MDMA alone, as well as in 3 and 5 groups received MDMA with curcumin were significantly higher than those in the control group.
  Conclusion
  The effect of curcumin during and after taking ecstasy is likely due to a high digestive absorption of MDMA by curcumin or non-metabolizing of MDMA when using curcumin
  Keywords: Addiction, Ecstasy, Red blood cells, Billirubin, Curcumin
 • Tooba Ranjbar , Nastaran Asghari, Moghaddam*, Azadeh Mohammadgholi Pages 442-449
  Background
  Currently nanoparticles have encouraged a broad range of investigations in cancer therapy and diagnosis. The gene HDAC8 is responsible for repression of transcription in cells and it has been shown that its expression increases in lung cancer. The aim of this study was to determine the effect of nanoparticles synthesized by the eucalyptus extract on the expression of the HDAC8 gene in lung cancer A549 cell line.
  Materials and Methods
  In this experimental study, green synthesis of silver nanoparticles was performed using the extract of Eucalyptus camaldulensis. In order to evaluate the half maximal inhibitory concentration (IC50), cultured A549 cells were treated by different concentrations of synthesized nanoparticles and the MTT assay was performed. Finally, the HDAC8 expression change of cells treated with the half maximal inhibitory concentration was determined by real-time PCR.
  Results
  Results from the MTT assay revealed that the obtained nanoparticles decreased the viability of cells in concentration-dependent manner. The IC50 value of silver nanoparticles in 24 hours against A549 cells was 2 μg/ml. Also, the HDAC8 expression showed a 9-fold decrease in the treated cells.
  Conclusion
  According to the results, nano-silver particles produced by the eucalyptus extract can cause apoptosis by decreasing the HDAC8 expression. Hence, they can be considered as an agent with promising aspects to treat lung cancer
  Keywords: Silver nanoparticles, Eucalyptus extract, Lung cancer, Cell line A549, HDAC8
 • Sayed Mojtaba Hosseini , Zia Fallahmohammadi*, Vahid Talebi Pages 450-457
  Background
  Multiple sclerosis is an inflammatory and chronic disease of the central nervous system. Regarding the possible effects of exercise in preventing this disease, the aim of this study was to investigate the effect of 6 weeks of high intensity interval training on TNF-α, IL-10 and BDNF levels in rat brain tissue of the experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 25 Lewis female rats, 6 weeks old, were randomly divided into 5 groups. Interval training was performed for 6 weeks and 5 days a week. An interval training program was conducted in the second week and during 6 weeks of training in each session including 10 repetitions of 1 minute. The EAE model was induced at the end of the sixth week of exercise. TNF-α, BDNF and IL-10 were measured in the brain tissue.
  Results
  The results of coloring showed that the amount of inflammation of the nerve tissue decreased in the interval training groups. Interval training in Lewis female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis showed a significant decrease in TNF-α (P=0.001), but did not significantly change the IL-10 (P=0.07) and BDNF (P=0.54) levels. In addition, trained rats showed delayed clinical symptoms.
  Conclusions
  It seems that interval exercises with the duration and severity of the present study protocol may delay the incidence and severity of clinical symptoms and thus increase cellular protection in Lewis rats against the onset of experimental autoimmune encephalomyelitis
  Keywords: Cytokine, Experimental autoimmune encephalomyelitis, Interleukin 10, BDNF, TNF-?
 • Saeedeh Shadmehri*, Mozhgan Ahmadi , Asieh Abbassi, Daloii , Seyed Javad Ziaolhagh , Behrooz Yahyaei Pages 458-468
  Background
  Changes in the structure of the hippocampus play a role in the development of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The aim of this study was to evaluate the motor coordination and structural changes of the hippocampus tissue in response to an 8-week aerobic training program and Ritalin consumption in hyperactive rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 33 Wistar rats weighing 180-220g were randomly divided into 5 groups: 1) healthy control, 2) hyperactivity, 3) hyperactivity-aerobic training, 4) hyperactivity- Ritalin, and 5) hyperactivity-aerobic training-Ritalin and respond positively to the open field test. To induce ADHD in the rats, they were injected 10 mg/kg of L-NAME for 8 weeks (6 days per week) based on the weight of the rats. The drug group received 1 mg oral Ritalin per kg weight of rats daily for 8 weeks. The rats performed aerobic training 30 minutes a day and 7 days a week for 8 weeks.
  Results
  The results showed that aerobic training and Ritalin consumption had no significant effect on weight (P=0.877) but had a significant effect on motor coordination (P=0.001) in hyperactive rats. In rats with the hyperactivity disorder, there was a slight change in the tissue and cellular structure, necrosis and tissue hyperemia as well as piconosis of the hippocampus tissue. Treadmill training along with Ritalin consumption reduced the tissue and cellular damage, necrosis, and also piconosis of the hippocampus tissue.
  Conclusion
  Attention deficit hyperactivity disorder can cause the structural damage of the hippocampus tissue and treadmill exercises with Ritalin consumption may improve the damage to the hippocampal structure
  Keywords: Hyperactive, Aerobic training, Ritalin, Hippocampus, Motor coordination, Wistar rats
 • Hossein Mahdian , Parvin Farzanegi*, Amin Farzaneh, Hessari Pages 469-477
  Background
  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common chronic liver diseases. This study aimed at evaluating the effects of therapy with resveratrol supplementation alone or in combination with exercise trainings on cardiomyocytes apoptosis in a heart tissue of rats with NAFLD.
  Materials and Methods
  In this experimental study, a total of 56 male Wistar rats were divided into control and seven experimental NAFLD groups including, patient, saline, resveratrol (RSV), continuous exercise, interval exercise, continuous exercise+RSV, and interval exercise+RSV. Apoptosis biomarkers, including Bax and Bcl2 levels, were measured in the heart of all groups using specific ELISA kits.
  Results
  The Bax levels in the heart tissue of the patient and saline groups were 29.95±5.83 and 28.37±5.83 ng/mg/protein, respectively, which were significantly higher than those in other groups (P<0.0001), while the Bcl2 concentration was significantly decreased (P<0.0001). The mean ratios of Bax/Bcl2 in the patient (23.02±7.65) and saline (20.43±5.29) groups were significantly higher than those in the other groups (P<0.001). Resveratrol supplementation alone or in combination with exercise trainings significantly decreased the cardiac Bax content, but significantly increased the cardiac Bcl2 level (P<0.001).
  Conclusion
  Non-alcoholic fatty liver disease is associated with increased apoptotic biomarkers in heart cells. Although resveratrol alone has an anti-apoptotic properties, combined therapy with interval and continuous trainings can be more effective
  Keywords: Apoptosis, Non-alcoholic fatty liver, Interval, continuous training, Resveratrol
 • Najmeh Rezaeinezhad*, Abbas Ghanbari, Niaki , Rostam Alizadeh Pages 478-486
  Background
  Agouti-related protein (AgRP) is a signaling peptide that affects feeding behavior, energy homeostasis, and the stimulation of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis. The aim of the present study was to investigate the effect of a 6-week circuit-resistance training course (10 exercises at 20%, 40%, 60%, and 80% of 1RM) at different intensities on the levels of plasma AgRP, plasma insulin, and glucose.
  Materials and Methods
  The participants in this experimental study included 45 dormitory male students, aged 20-24 years, with the mean weight of 70.61±3.76 kg, mean age of 21.55±0.17 years, and mean height of 174.84±1.15 cm. They were randomly divided into five groups, each with nine members (i.e., one control group and four experimental groups at 20%, 40%, 60%, and 80% of 1RM). The experimental groups performed the circuit-resistance training exercises at the specified intensities; in contrast, the control group performed no regular training during the course of the study. The blood samples were collected from the venous vein 48 hours before and after the training session (three hours after normal breakfast).
  Results
  The results showed no significant differences between the groups in terms of the AgRP (P=0.399) and glucose levels (P=0.270); however, the difference related to the insulin levels was observed to be significant (P=0.013).
  Conclusion
  According to the results of this study, a larger reduction in the AgRP levels is associated with high intensities of resistance training (i.e., at 80% of 1RM). Therefore, training intensity could be regarded as an influential factor in reducing the appetite and controlling obesity among young men
  Keywords: Circuit-resistance training, Agouti-related protein, Normal breakfast, Training intensity
 • Somaye Moulaie , Amir Mirzaie*, Elahe Aliasgari Pages 487-496
  Background
  In recent years, due to an increase in prevalence of cancer, there is a need to find new ways to control this disease. The aim of this study was to evaluate antibacterial and anti-cancer activities of silver nanoparticles (AgNPs) fabricated by Artemisia scoparia extract gainst lung cancer cell line (A549).
  Materials and Methods
  In this experimental study, AgNPs was synthesized and ccharacterization of fabricated AgNPs was performed by scanning and transmission electron microscopy (SEM, TEM) methods. Subsequently, antibacterial activity of synthesized AgNPs was determined using the minimum inhibitory concentration (MIC) method. Moreover, cell toxicity of AgNPs against A549 cell line in 3.125-100 µg/mL concentrations was performed using the MTT method. The gene expression of Bax and Bcl2 was measured using the real-time PCR.
  Results
  The results of SEM and TEM showed that the synthesized AgNPs had 33.40 nm average size. The MIC results demonstrated that the AgNPs had a significant antibacterial activity. In addition, the MTT results showed that AgNPs had dose-dependent cell toxicity. The real-time PCR results revealed that the Bax and Bcl2 gene expression were up-regulated (2.34±0.34) and down-regulated (0.43±0.61), respectively (P<0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study, the AgNPs had antibacterial and anticancer activities and it can be used as a drug candidate.
  Keywords: Green synthesis, Silver nanoparticle, Lung cancer, Artemisia scoparia
 • Mahmoud Nikseresht*, Abdolhossein Taherikalani Pages 497-502
  Background
  Training-induced physiological adaptations reduced during detraining, but researches are limited about the comparison of the effects of detraining after different types of training. Thus, the aim of this study was to compare the effects of one month detraining on cytokines concentrations in aerobic- (AT) and resistance trained (RT) and overweight men.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 19 trained men (25-38 years) were assigned to RT (n=10) and AT (n=9) groups, based on the types of training. The groups were matched by the physical activity level, age and body mass index. The subjects avoided to perform any exercises for a month. All subjects were taken blood samples to measure serum levels of interleukin (IL)-10, IL-17A, and IL-20 before and after the detraining period.
  Results
  After 4 weeks of detraining, body fat percentage and waist circumference increased significantly in the AT and RT groups, while the maximal oxygen consumption in these groups was significantly decreased (for all variables, P<0.05). The concentration of IL-17A (P=0.049) showed a significant increase only in the RT group; however, no significant differences were noted for IL-10 and IL-20 concentrations in response to the detraining period in both groups (both, P>0.05).
  Conclusion
  It seems that the negative effects caused by one month of detraining are more prominent in the RT group (increase in IL-17A)
  Keywords: Interleukin-17, Maximal oxygen consumption, Cessation of training, Active men
 • Fatemeh Shiravand*, Roohollah Ranjbar , Mohsen Ghanbarzadeh , Maryam Hosseinzadeh Pages 503-510
  Background
  Preservation and storage of muscle glycogen is the most important factor limiting the success of individuals in performing the following activities. It has been shown that melatonin supplementation before exercise can maintain glycogen stores. This study aimed to investigate the effect of melatonin consumption (6 mg) on the time of exhaustion during a submaximal-activity and also the maximum oxygen consumption during an increasing activity in physical education girl students of Shahid Chamran University of Ahvaz.
  Materials and Methods
  In this clinical trial study, 13 girls with the mean age of 21.5±1.29 years, the mean weight of 58.36±2.69 kg and vo2max 39.08±4.17 mg/kg/min were participated and received melatonin (6 mg) and placebo (starch capsules) in two complementary steps. Supplements were administered acutely 30 minutes before the exercise. Each test was repeated in placebo and supplement conditions. To ensure the elimination of exercise and supplement impact, the interval of 5 to 7 days was considered between the two tests. The sub-maximal and progressive protocols respectively included running below the maximum intensity (70% of the heart rate reserve) to exhaustion and the Bruce's test on the treadmill.
  Results
  The results showed that consumption of 6 mg melatonin significantly increased the time to reach exhaustion (P=0.01) and the maximum oxygen consumption (P=0.002).
  Conclusion
  It appears that trained girls can use 6 mg of melatonin supplement 30 minutes before starting the exercise to improve endurance performance and aerobic capacity.
  Keywords: Aerobic power, Time of exhaustion, Melatonin, Maximum oxygen consumption
 • Hossein Emad, Momtaz , Amin Alsadat Sharif * Pages 511-516
  Background
  Nephrotic syndrome is a relatively common problem in childhood that can be caused by various diseases. These patients are susceptible to osteoporosis due to the nature of the disease and the complication of steroid therapy. Therefore, the aim of this study was to compare serum 25-hydroxyvitamin D levels in children with nephrotic syndrome in the recovery phase and under the two different treatment regimens.
  Materials and Methods
  This clinical trial study was performed on 68 children with primary nephrotic syndrome referred to the Nephrology Clinic of Besat Hospital in Hamedan in 2014. Thirty-four patients were treated for 8 weeks and 34 patients were treated for 12 weeks. The two groups were matched for age and sex. At the end of the treatment, serum 25-hydroxyvitamin D levels were measured and compared in the two groups and the rate of relapse was also assessed.
  Results
  There was no significant difference between the two groups in age and sex. The mean of vitamin D levels in the 8-week treatment group was significantly higher than the other group (21.61±11.39 and 16.18±9.79, respectively), and this difference was statistically significant (P=0.039). Absence of relapse was 47.1% in the 8-week treatment group and 73.5% in the 12-week treatment group, this difference was also statistically significant (P= 0.026).
  Conclusion
  The recurrence rate was significantly lower in the 12-week treatment compared to the 8-week treatment. However, vitamin D levels significantly decreased in this treatment group compared to the other group
  Keywords: Children, Nephrotic syndrome, Steroids, 25-Hydroxyvitamin D
 • Maryam Firozi, Niyaki , Ali Reza Barari*, Asieh Abbassi, Daloii Pages 517-524
  Background
  Herbs have a strong anti-cancer effect. Also, exercise is one of several lifestyle factors known to lower the risk of developing cancer. The aim of this study was to investigate the effect of endurance training and taxol on cyclooxygenase-2 and prostaglandin E2 in the liver tissue of mice with cervical cancer.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 35 female C57 mice were randomly divided into 5 groups (n=7 in each group): control (healthy), control (cancer), complement (cancer), training-supplementary (cancer) and training (cancer). The implantation of cancerous tumors was performed under the skin of the upper pelvis. The training group completed the endurance training protocol, which included 3 sessions per week, 50 minutes per session, at a speed of 14-18 m/s for six weeks. A dose of 60 mg/kg/day of pure taxol was injected intra peritoneally. The dependent variables of this study were measured 24 hours after the last training session by ELISA.
  Results
  The results showed that the use of taxol and endurance training reduced the levels of cyclooxygenase-2 and prostaglandin E2 in the liver tissues of C57 mice with cervical cancer.
  Conclusion
  Induction of the cancerous tissue in mice with cervical cancer increases the levels of cyclooxygenase-2 and prostaglandin E2 and endurance training along with taxol may reduce these levels
  Keywords: Cervical cancer, Taxol, Endurance training, Cyclooxygenase-2, Prostaglandin E2
 • Seyed Masoud Jafarpour , Akbar Aliasgharzade , Habibollah Moradi , Mehran Mohseni * Pages 525-531
  Background
  Natural gamma background radiation can cause ionization in vital molecules such as DNA and can have destructive effects on human health. Measurement of these radiations is very important because they increase incidence of cancers and genetic damages. The aim of this study was to measure the dose rate, annual effective dose and incidence of cancer risk in Kashan city, north of Isfahan Province.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, measurements were performed using the dosimeter of the Radiation Alert Monitor 5 Model during daylight in outdoor and indoor in five geographical regions of Kashan city (north, south, east, west and center) and in four different seasons of the year. In each geographic region, measurements were carried out at three consecutive days in the middle of each season in ten random points. Then, the annual effective dose and excess lifetime cancer risk were calculated.
  Results
  The mean dose rates were 155±34 nSv/h and 186±34 nSv/h in outdoor and indoor, respectively. There was no significant difference between the mean dose rate in different seasons and different geographical regions. Furthermore, the annual effective dose was found to be 1.10 mSv while the estimated excess lifetime cancer risk was 4.16×10-3.
  Conclusion
  The annual effective dose arising from natural gamma background radiation (1.10 mSv) in Kashan city is much higher than the worlds' average (0.48 mSv) and the values obtained in most cities in Iran
  Keywords: Background radiation, Iran, Radiation effects, Gamma rays, Incidence of cancer risk
 • Hamidreza Banafsheh , Azam Mesdaghinia , Fatemeh Sadat Ghoreishi , Hamidreza Gilasi , Zohreh Kashani , Mostafa Gholami , Amir Ghaderi * Pages 532-538
  Background
  The current prevalence rates indicate an increasing trend of substance abuse among women. This study aimed at determining the pattern of consumption and causative factors for tendency to drug abuse in woman referred to addiction treatment centers.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the study population was all women referred to addiction treatment centers of Kashan during 2017-2018. The research instrument was a demographic information questionnaire, causes of drug abuse tendency and structured clinical interviews with the Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders (SCID) to assess the substance abuse disorder.
  Results
  The mean age and onset age of drug abuse were 40±10.3 and 25±6.4 years, respectively. Opium was the most common abused drug (81%) and smoking was the most cited method for drug abuse. Ten percent of the patients had a history of injection. The main causes of drug tendency from the perspective of the patients were addict family (77%), easy access to drugs (64%), as well as depression and disappointment (56%).
  Conclusion
  The pattern of drug abuse among women undergoing the method one maintenance treatment in Kashan is traditional on the basis of the opium derivatives. The addict family was the main cause of drug abuse. Therefore, it would be necessary to pay more attention to the family of the patients as vulnerable groups in planning and to provide training on the causes of drug abuse tendency and preventive measures
  Keywords: Addiction, Women, Pattern of consumption, Causes of addiction tendency