فهرست مطالب

مطالعات مدیریت راهبردی - پیاپی 34 (تابستان 1397)
 • پیاپی 34 (تابستان 1397)
 • بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود لاجوردی، ابوالفضل دانایی، سید محمد زرگر، سید عبدالله حیدریه صفحات 19-52
  از عناصر مهم راهبرد کسب و کار شرکتهای بازار محور درک ارزش های مشتریان است. هدف پژوهش حاضر ارائه دیدگاه یکپارچه مفهوم ارزش مشتری با استفاده از برقراری ارتباط میان دیدگاه راهبردی (ارزش مشتری از منظر شرکت) و دیدگاه بازاریابی (ارزش مشتری از منظر مشتری) است؛ هدف دیگر پژوهش، تعیین اولویت های خلق ارزش پایدار بر اساس سیستم اطلاعات هوشمند بازاریابی بر اساس نظریه نمودارسازی است. در این پژوهش بر اساس مطالعه مبانی نظری ابتدا با اتکا به سه گروه از پژوهش ها در زمینه بازاریابی، راهبرد و کسب مزیت رقابتی تلاش شد مدل یکپارچگی خلق ارزش پایدار بر اساس سیستم اطلاعات هوشمند بازاریابی تدوین شود. سپس بر اساس مشارکت 10 نفر از متخصصان حوزه بازاریابی، شاخص های مدل تدوین شد و گزینه های اجرای سیستم اطلاعات هوشمند بازاریابی به صورت ماتریسی و تحلیل تئوری موردبررسی قرار گرفت. لذا، شاخص انتظارات مشتریان، بیان ارزش بر اساس دیدگاه بازاریابی مهم ترین شاخص مدل است. همچنین از میان سه گزینه منابع داخلی، بازاریابی هوشمند و تحقیقات بازاریابی به عنوان گزینه های سیستم اطلاعات هوشمند بازاریابی، مشخص شد، تحقیقات بازاریابی به عنوان اولویت اول در جهت تسهیل اجرای سیستم بازاریابی اطلاعات هوشمند به منظور خلق ارزش پایدار باید مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دیدگاه راهبردی، دیدگاه بازاریابی، خلق ارزش پایدار مشتری، هوشمندی سیستم اطلاعات بازاریابی
 • محمدهادی علی احمدی، احمد ماکویی، علی بنیادی صفحات 53-84
  یکی از مشکلات دیرینه در پژوهش های فرهنگ و تاثیر رفتار انسان ها در تغییرات فرهنگی، پیش بینی نحوه انتشار و تکامل این مفهوم پویاست. واژه مم (خرده فرهنگ) پایه ای برای توصیف گسترش افکار، عقاید و پدیده های فرهنگی بر پایه اصول تکاملی برای کاربرد و مدل سازی به روش ممتیک است. روش عامل مبنا مدلی است شامل یک یا چند عامل به همراه محیطی که عامل ها در آن قرارگرفته اند؛ به نحوی که امکان ایجاد تعامل، ارتباط و تصمیم گیری برای عامل ها فراهم کرده و می تواند با تقریب خوبی نتیجه تعاملات را پس از تعداد مشخصی برخورد مشخص نماید. این مقاله به فرهنگ سازمانی و نحوه تکامل آن پرداخته است. نظریه قدرت خط گسل یکی از مدل های محاسباتی پویای فرهنگ سازمانی است که تاثیر میزان شباهت خصوصیات افراد را در همبستگی تیمی و فرهنگ هم افزایی نشان می دهد. در این تحقیق با توجه به اینکه خروجی های این تحقیق تصویری از تاثیر عوامل مختلف در تغییرات فرهنگ سازمانی به دست می دهد، می تواند به برنامه ریزی راهبردی سازمان کمک شایانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تکامل فرهنگی، فرهنگ سازمانی، نظریه خط گسل، مدل سازی ممتیک
 • روح الله شریفی، اعظم وحیدی نژاد صفحات 85-108
  هدف مقاله تبیین روحیه تواناسازی با ادراک توانمندی مدیران آموزشی دانشگاه ها است. لذا برای بررسی متغیر روحیه ی تواناسازی هشت مولفه روشنی اهداف، روحیه، رفتار عادلانه، مشارکت، کار تیمی، شناخت و قدردانی، ارتباطات، محیط کار سالم و برای بررسی متغیر ادراک توانمندی پنج مولفه خوداثربخشی، خودسامانی، معناداری، تاثیر و اعتماد مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پس رویدادی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392-1391 می باشند که تعداد آنها برابر 160 نفر و از این تعداد 113 حجم نمونه تحقیق به روش طبقه بندی تصادفی تشکیل می دهند. در راستای آزمون فرضیات تحقیق به جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی اقدام شد. در جمع آوری داده های میدانی از ابزار اندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است. تحقیق دارای دو پرسشنامه تواناسازی با 53 گویه با طیف لیکرت است. نتایج این پژوهش نشان داد که روحیه ی تواناسازی بر ادراک توانمندی مدیران آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تاثیر مستقیم دارد. همچنین هر یک از مولفه های تشکیل دهنده روحیه ی تواناسازی از جمله روشنی اهداف، کار تیمی، مشارکت و محیط کار سالم نیز بر ادراک توانمندی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: روحیه ی تواناسازی، ادراک توانمندی، مدیران آموزشی
 • طاهر روشندل اربطانی، طهمورث حسنقلی پور، آرزو سلطان محمدی صفحات 109-139
  هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی از راهکارهای دستیابی به مرجعیت خبری شبکه های اجتماعی است. این پژوهش با استفاده از روش مفهوم سازی بنیادی انجام گرفته و داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با بیست نفر از متخصصین و همچنین افراد دارای تجربه در حوزه خبر و مدیریت خبر است. داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. در بخش راهکارهای حاکمیت از دو بخش خواسته یا نوع صحیح عمل که متخصصین آن را برای دولت و حاکمیت مهم می دانند و آن بخش نرم رفتار حاکمیت است که مقوله محوری پذیرش تنوع و نقدپذیری خود به دست آمده است و یک راهکار دولت در دنیای واقعی نیز وجود دارد که مفهوم محوری کنترل و فیلترینگ است. در بخش کانال ها و شبکه های فعال در تلگرام نیز مفهوم محوری استقلال و انتقال درست اخبار انتخاب شده است. در بخش نهایی مفهوم محوری امنیت کاربر و کارآمدی آمده است. در واقع راهکار تداوم و حفظ مخاطب و کاربر تلگرام باید مبتنی بر تداوم و امنیت کاربر باشد. به دلیل همین امنیت حریم شخصی است که کاربران پایبند تلگرامند.
  کلیدواژگان: تلگرام، تبادل اطلاعات، شبکه های اجتماعی، مرجعیت خبری، مشارکت فعال، نظریه داده بنیاد
 • محمدرضا رضایی نژاد، محمدرضا تقوا، حبیب الله رودساز صفحات 141-165
  با توجه به اهمیت پهن باند برای هر کشوری، مهم ترین مسئله برای پیاده سازی پهن باند، بحث تامین سرمایه و منابع مالی لازم برای انجام آن است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه ها و طرح های زیر بنائی مسئله مهمی است. در این مطالعه با بررسی روش های تامین مالی پروژه های تعاون به ویژه در بخش پهن باند در دنیا، مدلی را برای تامین مالی پروژه های زیرساختی تعاونی ها ارائه خواهیم کرد. از بررسی های انجام شده در این مطالعه، این نتیجه استنباط می شود، برای پروژه هایی که تعاونی ها انجام می دهند، مدل سرمایه گذاری پایین به بالا استفاده شده است. در نهایت این مدل را با استفاده از ابزارهای اسلامی با شرایط ایران سازگار نموده ایم، پیشنهادی که ابزار اسلامی در این مطالعه ارائه می کند، صکوک مالکیت دارایی در آینده و سهامدار غیر عضو خواهد بود.
  کلیدواژگان: تعاونی، تامین مالی، پهن باند، مدل سرمایه گذاری، صکوک
 • احسان شریفی، ناصر یزدانی صفحات 167-184
  استفاده از ظرفیت بازاریابی اینترنتی در ایران در سال های اخیر به شدت در حال رشد بوده و بخش عظیمی از فعالیت های مربوط به فضای مجازی را به خود اختصاص داده است. این گونه بازاریابی در ایران نوظهور است؛ ازاین رو بسیاری از ابعاد این نوع بازاریابی هنوز موردبررسی و تحلیل قرار نگرفته است. ازاین رو پژوهش حاضر با انجام پژوهش بر روی شرکت های برتر صادراتی ایران، به بررسی نقش قابلیت های بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار بین الملل با توجه به نقش قابلیت های صادراتی می پردازد. روش پژوهش مورداستفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی کارکنان، مدیران و کارشناسان مربوطه در شرکت های نمونه صادراتی سال 1396 است. نتایج حاکی از آن است که متغیر قابلیت بازاریابی اینترنتی بر در دسترس بودن اطلاعات و قابلیت های شبکه بین المللی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج، تاثیر جهت گیری استراتژیک بین المللی بر قابلیت های بازار بین المللی و تاثیر قابلیت های بازار بین المللی بر رشد راهبردهای توسعه ای بازار بین المللی را تایید می کند. بااین حال تاثیر در دسترس بودن اطلاعات بر جهت گیری استراتژیک بین الملل و قابلیت بازاریابی اینترنتی بر جهت گیری استراتژیک بین الملل مثبت و معنادار گزارش نشد.
  کلیدواژگان: بازاریابی اینترنتی، راهبردهای رشد و توسعه بازار، بازار بین المللی، شرکت صادراتی، تجارت بین الملل
 • عبدالله دولت آبادی، عباس جنگ صفحات 185-210
  جوامع گوناگون در زمان های مختلف همواره با وقایعی روبه رو بوده اند که واجد ویژگی های منحصربه فرد بوده و متفکران این جوامع نیز در جهت شناخت این پدیده های نوظهور سعی در مفهوم سازی و نظریه پردازی آن ها بر اساس دستگاه های نظری مختلف داشته اند. در شرایط سیطره فرهنگی و سیاسی مدرنیته غربی در قالب گفتمان های آکادمیک در کشورهای غیرغربی، در لایه های عمدتا غیر آکادمیک این کشورها و بیشتربه وسیله روشنفکران که ارتباط بیشتری با متن اجتماعی داشته اند، به شکل مقدم مفاهیم و نظریه سازی های نوینی در عرصه ی اجتماعی شکل می گیرد. مفاهیمی که نقش مهمی در شناخت نیات، اهداف، مقاصد و اندیشه اشخاص دارد. مسئله نفت و پیامدهای اجتماعی آن در ایران معاصر موضوع تفکر بسیاری از متفکران و روشنفکران اجتماعی بوده است. بیماری هلندی بعنوان وضعیتی که در آن درآمد ناشی از فروش یک منبع طبیعی صرف واردات بی رویه کالاهای مصرفی و در نتیجه ایجاد تقاضای فزاینده ی کاذب می شود. در این نوشتار درپی آن هستیم تا با روشی تفسیری در قالب روش هرمنوتیک عینی به تحلیل دو اثر از روشنفکرانی که خطر این بیماری را چه بصورت مستقیم و آگاهانه و چه غیرمستقیم تشخیص داده بودند همت گماریم. این دو روشنفکر جلال آل احمد و محمد ابراهیم باستانیپاریزی هستند که به ترتیب در کتاب غرب زدگی و حماسه کویر به مسئله بیماری هلندی البته نه با این نام پرداخته اند و برخی پیامدهای آن را نیز متذکر شده اند..
  کلیدواژگان: اقتصاد رانتی، بیماری هلندی، روشنفکر، کشاورزی، منابع طبیعی، هرمنوتیک عینی
|
 • Masoud Lajevardi, Abolfazl Danaei, Seyyed Mohammad Zargar, Seyyed Abdollah Heydarieh Pages 19-52
  In recent years, the subject of understanding the values that customers are looking for in the company's proposals, creating value for them and managing them over time has become one of the key elements of the business strategy of market-oriented companies.  The purpose of the present research in the first phase is to provide an integrated view of the concept of customer value by linking the strategic perspective (customer value from the perspective of the company) and the marketing perspective (customer value from the perspective of the customer). Then, in the second phase, the research goal was to determine the priorities for creating a sustainable value based on the intelligent marketing intelligence system based on the Rough theory set. In this research, based on the study of theoretical foundations, first, based on three groups of studies in the field of marketing, strategy and gaining competitive advantage, we worked out a model for the creation of a stable value based on intelligent marketing information system. Then, based on the participation of ten experts from the field of marketing, the model indexes were developed and the options for implementation of intelligent marketing intelligence system were matched and Rough theory analysis. The results show that the customer expectation index as a component of expressing value based on the marketing perspective is the most important indicator in the developed model. Among the three options is internal resources, intelligent marketing and marketing research as the options of intelligent marketing information system. Marketing research should be considered as the first priority in order to facilitate the implementation of intelligent intelligence marketing system in order to create sustainable value.
  Keywords: Strategic Perspective, Marketing Perspective, Creating Stable Customer Value, Smart Marketing Information System
 • Mohammad Hadi Ali Ahmadi, Ahmadi Makui, Ali Bonyadi Pages 53-84
  One of the longstanding problems in cultural studies and the impact of human behavior in cultural change is to predict how this dynamic concept is disseminated and evolved. The Mem word is the basis for describing the expansion of thoughts, beliefs and cultural phenomena based on the evolutionary principles of mathematical application and modeling, which helped to resolve the problem long ago. The foundational approach has provided a good basis for modeling cultural evolution in the mimetic way. The basis factor is a model that includes one or more factors along with the environment in which the agents are located, so that they can provide interaction, communication, and decision making for the agents and can accurately measure the outcome of the interactions after a certain number of collisions. In this article, we have studied one of the subcategories of applied culture, organizational culture, and how we evolved the organizational culture. The theory of the power of the fault line is one of the most accurate computational models of organizational culture dynamics, which shows the effect of the similarity of the characteristics of individuals in team solidarity and coherent culture. Given that the outcomes of this research provide a fairly accurate picture of the impact of different factors on organizational culture changes, it can be of great help to strategic planning of the organization.
  Keywords: Cultural Evolution, Organizational Culture, Faultline Theory, Memetic Modeling
 • Rouhollah Sharifi, Azam Vahidi Nejad Pages 85-108
  Objective of this study was to explain the empowerment atmosphere and empowerment perceptions of educational administrators at universities. In this study, the eight components of empowerment atmosphere, such as (clear objectives, spirit, fair behavior, partnership, teamwork, appreciation, communications, healthy workplace) and five components of empowerment perceptions (competence, self-determination, impact, meaning, trust) were examined. The statistical population consisted of 160 managers. Sample of 113 of population were selected through sampling formulas. The statistical methods used in this research are descriptive and exports factor. In order to answer the assumptions of the study, the library method and field- work were used. Required data through two valid questionnaires were collected and included of 53 items collectively. They data were set based on a Liker scale from very high to very low levels. The results showed that the empowerment atmosphere has a direct impact on the empowerment perceptions among Shahid Beheshti University educational administrators and also, all empowerment atmosphere components (such as: clear objectives, teamwork, partnership, healthy workplace) have positive effect on empowerment.
  Keywords: Empowerment atmosphere, Empowerment perceptions, Educational administrators
 • Taher Roushandel Arabtani, Tahmores Hasan Gholi Pour, Arezoo Soltan Mohammadi Pages 109-139
  This research has been carried out using the fundamental conceptualization method and the data are used by semi-structured in-depth interviews with twenty experts in information systems and cyberspace as well as people with experience in news and management. The obtained data were analyzed and interpreted using open, axial, and selective coding. Concepts have come to be divided into four main categories of concepts related to government actions in the field of cyberspace and control or release, strategies and solutions of people in opposition to the control and filtering and / or government constraints and software, strategies and actions of the telegram to attract more audience and sustainability. The members were divided into different channels for survival. The axial dimension in the first dimension is derived from three categories of alternate media selection, resistance, and use of filtering and self-adaptive. In the area of governance, two parts of the will or correct type of action that the experts consider to be important to the state and the sovereign will be successful at the same time, and that soft part of the behavior of the sovereignty is the central issue of accepting its diversity and its critique. And there is also a real-world government solution, which is the central concept of control and filtering. In the section of channels and networks active in the telegram, the central concept of independence and the correct transfer of news has been selected, which emphasizes the independence and coverage of reality. In the final section, the concept of user safety and efficiency has come to light. In fact, the continuation and maintenance of the audience and user of the telegram should be based on user continuity and security. Because of this security is the privacy that users adhere to.
  Keywords: Telegram, Information Exchange, Social Networks, News Authority, Active Participation, Grounded Theory
 • Mohammad Reza Rezaei Nejad, Mohammad Reza Taghva, Habib Roudsaz Pages 141-165
  In the age of new information exchange technologies, every type of communication activities are considered as a national capital and a support to achieve the objectives of development programs and finally the Independence and Self-sufficiency of the countries. Broadband network development is not exceptional and Due to the importance of these projects is one of the priorities of every countries as well., so the main thing to implement them is funding and providing financial resources, because currently the way to provide finance and executive budget is one of the most important challenges which the developing countries are facing in infrastructure projects and utilization of the products and services derived from them. Considering the specific circumstances of developing countries and financial crises in these countries, it’s hard to provide finance for implementing large-scale projects, so choosing an appropriate method for funding of projects and infrastructure plans is an important issue. In this research we study about the methods of funding in cooperative infrastructural projects worldwide and we present a model to provide financial resources for infrastructure projects of the cooperatives and especially with emphasis on broadband. The conclusion of this study is that; the Bottom-up investment model is used for the projects implemented by cooperatives. In the end we tried to modify those models with Iran condition using Islamic tools. We used "asset sokuk" as Islamic tool in our proposed model.
  Keywords: Cooperative, Finance, Broadband, Bottom-up Investment Model, Sukuk Istisna
 • Ehsan Sharifi, Naser Yazdani Pages 167-184
  The use of Internet marketing capacity in Iran has grown steeply in recent years and has received a large share of virtual space activities. Such marketing is emerging in Iran; therefore, many aspects of this kind of marketing have not yet been analyzed. Therefore, the present study investigates the role of internet marketing capabilities on the growth of the international market with regard to the role of export capabilities, by conducting research on Iran's leading export companies. The research method is descriptive, survey and correlation. The statistical population of the present study includes all employees, managers and experts in the sample companies of 1396. The results indicate that Internet marketing capability has a positive and significant effect on the availability of information and capabilities of the international network. Also, the results confirm the impact of international strategic orientation on the capabilities of the international market and the impact of international market capability on the growth of the international market. However, the impact of the availability of information on the strategic orientation of the international and Internet marketing capabilities was not positively and significantly impacted on the strategic orientation of the international community.
  Keywords: Internet Marketing, Market Development Strategies, International Market, Export Company, International Trade
 • Abdollah Dolat Abadi, Abbas Jong Pages 185-210
  Various communities in various periods have encountered with the events with unique features and the theorists of these communities to recognize these new phenomena attempted to conceptualize and theorize them based on various theoretical systems. Under cultural and political dominance of western modernity in the form of academic discourses in non-western countries, in non-academic layers of these countries and mostly by the Intellectualswith more relationship with social context, it forms as prior form of new concepts and theorizing in social field.Oil issue and its social outcomes in contemporary Iran is the thought issue of many social Intellectualsand theorists. Dutch disease as a condition in which the oil-sale revenue is dedicated to unduly import of goods and creation of false increasing demand is one of the outcomes of oil issue in contemporary Iran and it has been investigated for years before 60s decade in European Netherland by Iranian Intellectuals. The present study attempted to analyze two works of the Intellectualsdetecting the risk of this disease as directive and consciously or indirectly by interpretive method in the form of objective hermeneutic method. These two Intellectualsare Jalal Al-e-Ahmad and Mohammad Ebrahim Bastani Parizi who referred to Dutch disease in the book of "Plagued by the West" (Gharbzadegi) and “Desert epic”(Hemaseye Kavir) respectively, but in the other terms and notions and some of outcomes of this phenomenon were also mentioned.
  Keywords: Intellectuals Objective Hermeneutic, Agriculture, Natural Resources, Rentier Economy