فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و ششم شماره 7 (مهر 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 7 (مهر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ریحانه میرزایی ، فهیمه نعمتی منصور ، مهدی مهدوی * صفحات 553-564
  مقدمه
  هپاتیت B بیماری سیستمیک است که موجب التهاب کبد می شود. راه مقابله با این عفونت، واکسیناسیون است. واکسن متداول برای مقابله، واکسن فرموله شده با Alum می باشد. این واکسن قادر به ایجاد پاسخ و مصونیت کامل در برخی افراد نیست. در این مطالعه پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال واکسن تجاری هپاتیت B با واکسن HBs فرموله شده با ادجوانت MF59 مقایسه شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، موش های Balb/c در سه دوره، فرمولاسیون های مختلف واکسن را به صورت زیر پوستی و با فاصله دو هفته دریافت نمودند. سپس از موش ها خون گیری به عمل آمد و سطح آنتی بادی ضد HBs Ag با روش الایزا بررسی شد. سایتوکاین های IFN-γ،IL-4 و IL-2و نسبت IL-4 IFN-γ/ا با روش الایزا از سوپ روئی کشت سلول های طحال بررسی شد. داده های خام با استفاده از نرم افزار Graph pad prism و آنالیز آماری با آزمون آماری ANOVA انجام شد.
  نتایج
  میزان IL-4 به طور معناداری در واکسن با آلوم بیشتر از واکسن فرموله شده با MF59 بوده هم چنین میزان سایتوکاین IFN-Y اختلاف معناداری را بین دو گروه اصلی نشان نداد. سایتوکاین TNF-α در واکسن با آلوم نسبت به واکسن با MF59 بیشتر ترشح شده است. آنتی بادی توتال پس از تزریق سوم در بعضی رقت ها در واکسن تجاری نسبت به واکسن با MF59 افزایش بیشتری داشت.
  نتیجه گیری
  کاهش معنادار IL-4 و آنتی بادی ها نشان می دهد که تمایل واکسن فرموله شده با MF59 برای القای پاسخ ایمنی سلولی نسبت به هومورال بیشتربوده به علاوه ایمن بودن و کمبود عوارض جانبی ادجوانت MF59 را نیز می توان مزیتی دیگر به شمار آورد.
  کلیدواژگان: انت آلوم، ادجوانت MF59، واکسن هپاتیتB
 • فاطمه شفیعی ، اسماء سالاری مقدم ، پریسا حاجی هاشمی ، ریحانه بصیرت ، امین صالحی ابرقویی ، محمد باقر لاریجانی ، احمد اسماعیل زاده * صفحات 565-575
  مقدمه
  با توجه به محدودیت اطلاعات در رابطه با وضعیت اقتصادی- اجتماعی و چاقی عمومی/ شکمی در کودکان، هدف ما بررسی ارتباط بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوار و چاقی کودکان است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در فرخ شهر بر روی دانش آموزان 12-6 ساله در سال 1388 انجام شد. به وسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای 380 نفر از نواحی مختلف انتخاب شدند. با استفاده از پرسش نامه، وضعیت اقتصادی- اجتماعی تعریف شد و شرکت کنندگان به صورت سهک دسته بندی شدند. اضافه وزن/چاقی و هم چنین چاقی شکمی بر مبنای حدود مرزی ملی مختص سن و جنس تعریف شدند. مقایسه متغیرهای پیوسته و دسته بندی شده به ترتیب بوسیله Independent samples’ t-test و آزمون مجذور کای انجام شد. برای ارزیابی وضعیت اقتصادی- اجتماعی در ارتباط با چاقی عمومی و شکمی در مدل های تعدیل شده تک/چند متغیره از آنالیز رگرسیون لجستیک استفاده شد. تمام آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS15 انجام شد. value P کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  با مقایسه افراد بالاترین سهک با پایین ترین سهک، تفاوت معنی داری در میانگین دورکمر دیده نشد، ولی افراد سهک متوسط بعد از کنترل مخدوشگرهای بالقوه، میانگین BMI بالاتری داشتند (27/0±19/16در مقابل 27/0±27/15 کیلوگرم بر متر مربع، 002/0=P). شانس اضافه وزن/ چاقی در افراد بالاترین سهک نسبت به پایین ترین سهک بیشتر بود (4=OR، 59/10–53/1=CI 95%، 004/0=Ptrend). ارتباط معنی داری بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و چاقی شکمی قبل و بعد از کنترل مخدوشگرهای بالقوه دیده نشد.
  نتیجه گیری
  کودکان بالاترین سهک شانس بیشتری برای اضافه وزن/چاقی داشتند.
  کلیدواژگان: چاقی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، کودکان، اضافه وزن، تن سنجی
 • محمدحسین لطفی کامران ، مهناز حاتمی ، نجمه جعفری ، الهام سلطان پناه* ، حسین کرمی صفحات 576-582
  مقدمه
  موکورمایکوزیس یک عفونت شدید قارچی است، که بیماران مبتلا به دیابت کنترل نشده را درگیر می کند و قابلیت مرگ و میر بالایی دارد. بیمارانی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند، در معرض خطر ابتلا به این بیماری می باشند، از این رو تشخیص و درمان به موقع و موثر ضروری است. گزارش مورد: خانم 73 ساله به علت درد، تورم و بی حسی گونه چپ به بیمارستان شهید صدوقی یزد مراجعه کرد. در آزمایشات به عمل آمده از بیمار، تشخیص دیابت کنترل نشده، داده شد.
  بعد از بیوپسی از دهان بیمار، تشخیص موکورمایکوزیس داده شد. تخلیه کانون های نکروزه قارچی درکام و سینوس ماگزیلا صورت گرفت، هم چنین چشم چپ بیمار کاملا تخلیه گردید، سپس بیمار به بخش پروتز دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ارجاع داده شد. .
  نتیجه گیری
  با تشخیص سریع ضایعات قارچی می توان شانس بقای بیماران را بالا برد بنابراین دندان پزشک نقش مهمی در تشخیص اولیه ضایعات خواهد داشت و درمان به موقع مانع پیشرفت بیماری می گردد. جهت تخلیه کانون های عفونی جراحی و دبریدمان صورت می گیرد و به دنبال آن بیمار درگیر مشکلات نازیبایی در ناحیه صورت و دهان می گردد. پس بازگرداندن ظاهر بیمار جهت بازسازی نقایص صورت گرفته ضروریست. و در این مرحله پروتزهای ماگزیلوفاسیال نقش مهمی دربازگرداندن ظاهر بیماران ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: موکورمایکوزیس، عفونت های قارچی، پروتزهای ماگزیلو فاسیال
 • زینب نجاری ، زهره میرجلیلی ، حمید ندری ، فائزه ربانی ، علیرضا مرادی * صفحات 583-598
  مقدمه
  آنزیم لیپواکسیژناز در بیوسنتز لوکوتری ان ها نقش دارد که اثرات فارماکولوژیک مختلفی در بدن دارند. اثرات درمانی مهار این آنزیم در برخی از بیماری ها مانند آسم، سرطان و آلزایمر به اثبات رسیده است. لذا مهارکننده های این آنزیم می توانند به عنوان درمان دارویی در برخی از شرایط پاتولوژیک و بیماری ها مورد استفاده قرارگیرند. در این مطالعه مشتقات هتروآریل 2-فنوکسی پیریدین-3-ایل سنتز و اثرات مهاری آنها بر آنزیم لیپواکسیژناز بررسی شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه بنیادی – کاربردی، مشتقات مورد نظر به عنوان مهارکننده لیپواکسیژناژ به روش های مرسوم طی چند مرحله سنتز شدند. سپس ساختار ترکیبات با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز، جرمی و رزونانس مغناطیسی هسته مورد تائید قرار گرفت. در نهایت اثرات مهاری لیپواکسیژناز این ترکیبات بررسی و مطالعات داکینگ مولکولی روی قوی ترین ترکیب صورت گرفت.
  نتایج
  ترکیبات با بازده بالا سنتز شده و اثرات مهار لیپواکسیژناز خوبی (IC50 =100-179 mM) در مقایسه با استاندارد کوئرستین (IC50 = 58. 5 mM) از خود نشان دادند. در این بین ترکیب ترکیب 7a (5-(2-فنوکسی پیریدین-3-ایل) -1و3و4- اکسادیازول-2 (H3) -تیون ) قوی ترین اثرات را از خود نشان داد و مطالعات داکینگ مولکولی روی این ترکیب نشان داد که به خوبی می تواند در اکتیو سایت آنزیم قرار گیرد.
  نتیجه گیری
  ترکیبات سنتز شده اثرات مهاری خوبی بر آنزیم لیپواکسیژناز از خود نشان دادند و مطالعات داکینگ مولکولی نشان داد این ترکیبات به خوبی در اکتیو سایت آنزیم قرار می گیرند. لذا می توانند به عنوان ترکیب اولیه جهت مطالعات بیشتر در جهت کشف داروهای جدید مهار کننده لیپواکسیژناز مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: مهارکننده های لیپواکسیژناز، شبیه سازی داکینگ مولکولی، مشتقات 2-فنوکسی پیریدین-3-ایل
 • محبوبه احمدی، سید محمد مشتاقیون* ، علی فلاحتی صفحات 599-606
  مقدمه
  ناحیه کروموزومی 15q24/15q25. 1 در طی سال های اخیر به عنوان یک جایگاه حساسیت نسبت به سرطان ریه معرفی شده است. این ناحیه شامل ژن های CHRNA3، CHRNA5 و CHRNB4 می باشد که کدکننده زیر واحدهای گیرنده های استیل کولین نیکوتینی در مغز و ریه ها می باشند. ارتباط بین پلی مورفیسم های متعدد موجود در این ژن ها با خطر ابتلا به سرطان ریه به طور گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs1051730 C>T در ژن CHRNA3 با خطر ابتلا به سرطان ریه در بیماران ایرانی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی، با استفاده از روش PCR-RFLP و تعیین توالی به بررسی ارتباط بین پلی مورفیسمrs1051730 C>T و خطر ابتلا به سرطان ریه در 96 بیمار مبتلا به سرطان ریه و 100 فرد کنترل پرداخته شد. آنالیز وابستگی ژنوتیپ ها و آلل ها با بیماری در مقایسه با گروه کنترل، توسط نرم افزار آماری تخصصی R پکیج SNP assoc و تست های آماری شامل رگرسیون لجستیک، نسبت شانس، حدود اطمینان وχ2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  مقایسه فراوانی های آللی و ژنوتیپی در دو گروه بیمار وکنترل تفاوت چندانی بین این دو گروه نشان نداد (36/0=p ،19/0=(p. با بررسی های آماری نیز ارتباط معنی داری بین این پلی مورفیسم و خطر ابتلا به سرطان ریه در جمعیت مورد بررسی مشاهده نشد (342/1-239/0 CI=،566/0 OR=،194/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم rs1051730 C>T و خطر ابتلا به سرطان ریه در جمعیت مورد بررسی بود. با این وجود، با توجه به نتایج متفاوت به دست آمده از جمعیت های سایر مطالعات، بررسی های بیشتر به همراه افزایش حجم نمونه مورد بررسی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سرطان ریه، rs1051730، CHRNA3، PCR-RFLP
 • سید علیرضا موسوی ، زینب حاجی زاده ، جمشید آیت اللهی ، سید حسین شاهچراغی * صفحات 607-614
  مقدمه
  در سالهای اخیر، به دلیل اپیدمی HIV در ایران و جهان علی رغم پیشرفت های علمی در دارو درمانی، HIV یکی از علل عمده مرگ و میر در جهان محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فروانی علل مرگ و میر در بیمارن HIV در یزد در سال های 81 الی 94 صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی بر روی پرونده همه بیماران HIV فوت شده استان یزد (50 تمونه) که در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری یزد در سال های 1381 تا 1394 ثبت گردیده بود انجام شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، وضعیت اچ آی وی، استعمال دخانیات، سطح تحصیلات، میزان مرگ و میر CD4، عفونت هپاتیت B و C بود. اطلاعات جمع اوری شده توسط نرم افزار SPSS (نسخه 22) و با روش آمار توصیفی به صورت جداول فراونی استخراج شد. به منظور مقایسه آماری درصد ها و متغیر ها از آزمون Chi- Square استفاده شد.
  نتایج
  تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که 84% از افراد مبتلا به اچ آی وی، مردان و 16% زنان بودند. 27 نفر (54%) در گروه سنی 35-64 سال، 20 نفر (40%) در گروه سنی 18 تا 34 سال و 3 نفر (6%) در گروه سنی 11-0 سال بودند. از بین دلایل فوت افراد مبتلا به بیماری HIV، بیشترین درصد فوت (20 درصد) مربوط به آنسفالوپاتی کبدی و پنومونی بود.
  نتیجه گیری
  ویروس هپاتیت C در بیش از نیمی از مرگ ها دخالت داشت و هیچکدام به بیماری هپاتیت B مبتلا نبودند.
  کلیدواژگان: مرگ و میر، HIV، یزد
 • محمد ایرانمنش ، راحله مسعودی* ، شکیبا غلامی صفحات 615-623
  مقدمه
  توانایی چشیدن مزه تلخ فنیل تیو کاربامید (PTC) از نظر ژنتیکی، اپیدمیولوژی، و تکاملی از دیرباز مورد توجه بوده است. گوناگونی در تشخیص طعم تلخ این ماده می تواند منعکس کننده تفاوت ها در ارجحیت غذایی جمعیت های مختلف باشد. به علاوه، این مساله می تواند با استعداد ابتلا به بیماری های مربوط به رژیم غذایی در ارتباط باشد. فراوانی افراد چشا و ناچشا در بسیاری از جمعیت ها بررسی شده است. هدف این تحقیق، مطالعه فراوانی افراد چشا و ناچشا در یک جمعیت ایرانی و ارتباط آن با جنسیت و استعمال دخانیات می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مقطعی تصادفی می باشد. یک جمعیت 175 نفری از دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز از نظر توانایی چشیدن طعم تلخ PTC پس از پرکردن پرسش نامه شفاهی و چشیدن PTC مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل آماری به وسیله نرم افزار SPSS ورژن 21 و با استفاده از روش های کای اسکوئر، رگرسیون لجستیک، فاصله اطمینان و نسبت شانس انجام شد.
  نتایج
  فراوانی آلل T برابر با 58/0 و آلل t برابر42/0 به دست آمد. از این جمعیت 29/82 % چشا و 71/17% ناچشا بودند. زنان چشاتر از مردان بودند (044/4OR= و 007/0p=). افرادی که دخانیات استعمال می کردند ناچشاتر بودند (278/0OR= و 002/0p=).
  نتیجه گیری
  در این تحقیق، برای اولین بار در ایران، نشان دادیم که فراوانی افراد چشا، همانند سایر جمعیت ها، در جمعیت مورد مطالعه بیشتر از افراد ناچشا می باشد. به علاوه، دراین مطالعه، فراوانی افراد چشا در زنان بیشتر از مردان و در افراد غیر سیگاری بیشتر از افراد سیگاری بود. تشخیص چشایی افراد ممکن است در تعیین ریسک پذیری آن ها برای استعمال سیگار موثر باشد. البته، افزایش سایز جمعیت و انجام آزمایشات ژنتیکی برای گرفتن یک نتیجه قاطع و جامع امری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: فنیل تیو کاربامید، چشایی، ناچشایی، جنسیت، استعمال دخانیات
 • مریم وطن دوست* ، سید مهدی سیدالحسینی ، عبدالمهدی نصیرزاده ، اعظم جورابلو صفحات 624-645
  مقدمه
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی 4 هفته تمرین هوازی شنا بر نسبت سطوح سرمی سایتوکاین های Tumor Necrosis Factor alpha) TNF-α) و (Interleukin 10) IL-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (Brain Derived Neurotrophic Factor یا BDNF) در بافت مغز موش های مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis یا EAE) بود.
  روش بررسی
  دراین مطالعه تجربی،80 سر موش سوری ماده با نژاد C57BL/6 با سن 12-10 هفته و وزن 2±20 گرم به 8 گروه 10 تایی (سالم کنترل، سالم شنا، MS کنترل، MS شنا، MS اینترفرون، MS اینترفرون و شنا، MS شاهد تزریق، MS شاهد شنا و تزریق) تقسیم شدند. جهت القای EAE، 300 میکروگرم MOG (35-55) (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) در حجم 100 میکرولیتر PBS (Phosphate buffered saline) و ادجوانت کامل (Complete Freund's Adjuvant) مخلوط و به صورت زیر جلدی تزریق شد. هم زمان با تزریق اول و 48 ساعت بعد از آن، 300 نانوگرم سم سیاه سرفه PT) یاtoxin Pertussis (به صورت داخل صفاقی تزریق شد. موش های مصرف کننده داروی اینترفرون بتا، از هفته اول پس از شروع درمان، روزانه به میزان 150 واحد بین المللی/گرم از این دارو را به صورت زیر جلدی دریافت کردند. علایم بالینی و وزن موش ها روزانه بررسی و ثبت شد. برای گروه های تمرین، روزانه 30 دقیقه به مدت 4 هفته، هفته ای 5 جلسه، فعالیت هوازی در محفظه شنا اجرا شد. در پایان پروتکل بافت مغز جداسازی و نمونه های خونی از قلب استخراج شد و از روش (ELISA) Enzyme – linked immunosobent assay برای اندازه گیری فاکتورهای مذکور استفاده گردید. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS (16) استفاده و سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد. داده های به دست آمده، با استفاده از آزمون ANOVA way-One تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  بر اساس یافته های این مطالعه، ورزش نسبت به تیمار اینترفرون بتا - 1، به عنوان عامل موثرتری منجر به افزایش معنادار فاکتور BDNF در مغز موش ها، افزایش IL-10 و کاهش TNF-α در سرم شد.
  نتیجه گیری
  تمرین هوازی شنا به احتمال زیاد می تواند از طریق کنترل عوامل التهابی به بازسازی میلین و یا کاهش سرعت تخریب میلین کمک می کند و و از این طریق، به بهبود بالینی بیماران مبتلا به MS منجر شود
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی، عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-10، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، مالتیپل اسکلروزیس
|
 • Reyhaneh Mirzaei, Fahimeh Nemati Mansour, Mehdi Mahdavi* Pages 553-564
  Introduction
  Hepatitis is a systemic diseasethat causes liver inflammation. The prevention of this infection is a vaccination. The commonly used vaccine to fight this disease is to use the vaccine formulated with Alum. This vaccine cannot provide immune response and complete productivity in some people. In this study, cellular and humoral immune responses of hepatitis B vaccine were compared with hepatitis B vaccine formulated in MF59 adjuvant.
  Methods
  In this experimental study, Balb/c mice received different formulations of the vaccine subcutaneously three times with a two-week interval. Then, the mice were bled and the levels of anti-HBs Ag were determined by the ELISA method. IFN-γ, IL-4, IL-2 and IFN-γ / IL-4 cytokines were examined by the ELISA method from the soup of spleen cells culture. The data were analyzed using the GraphPad prism software ANOVA.
  Results
  IL-4 levels were significantly higher in alum vaccine than the vaccine formulated in MF59, also the IFN-γ cytokine level showed no significant difference between two main groups. TNF-α cytokine shows that alum vaccine is more secreted due to the high inflammation compared with the vaccine with MF59. Total antibody in the third injection, in some dilutions of the commercial vaccine was more than vaccine with MF59.
  Conclusion
  Significant decrease in IL-4 and antibodies indicates that the tendency of vaccine formulated in MF59 to induce cellular immune responses is higher than humoral immune responses. In addition, the safety and lack of side effects of the MF59 adjuvant can also be considered as another advantage.
  Keywords: Hepatitis B Vaccine, MF59 adjuvant, Alum adjuvant
 • Fateme Shafie , Asma Salari, moghaddam , Parisa Haji, hashemi , Reyhane Basirat , Amin Salehi, Abargouie , Mohammad bagher Larijani , Ahmad Esmaillzade * Pages 565-575
  Introdution: Since limited data are available in regard of the association between socioeconomic status (SES) and obesity among children, our aim was to examine the association between SES and obesity among children.
  Methods
  This cross-sectional study was done in Farokh Shahr among children aged 6-12y in 2009. 380 students were recruited through multi-stage cluster random sampling method from different districts. SES was defined through the questionnaire and participants were classified in to tertiles. Overweight/obesity and abdominal obesity were defined based on age- and sex-specific national cut-off points. Comparison of continuous and categorical variables was conducted by using independent samples’ t-test and Chi-square test, respectively. Binary logistic regression analysis was used to assess SES in relation to general and abdominal obesity in uni- and several multi-variable adjusted models. All statistical analyses were done using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS, version 15.0). P values less than 0.05 were considered as statistically significant.
  Results
  Comparing individuals in the highest versus lowest tertile of SES, there was no significant difference in waist circumference mean, but those in the middle tertile of SES had greater means of BMI after controlling for potential confounders (16.19±0.27 vs. 15.27±0.27 kg/m2, P= 0.002). We observed a greater chance of being overweight/obese for those in the highest tertile of SES compared with the lowest tertile (OR: 4.00, 95% CI: 1.53-10.59, Ptrend=0.004). No significant association was seen between SES and abdominal adiposity, either before or after controlling for potential confounders.
  Conclusion
  We found that children in the highest SES class had a greater chance of being overweight/obese than those in the lowest SES class.
  Keywords: Obesity, Socio-economic status, Children, Overweight, Anthropometry.2
 • Mohammadhossain Lotfikamran , Mahnaz Hatami , Nagmeh Gafari , Hosain Karami, Elham Soltanpanah * Pages 576-582
  Introdution: Mucormycosis is recognized as an invasive fungal infection with a high mortality rate, which typically affects patients with uncontrolled diabetes. As a matter of fact, immunocompromised patients are at risk of this disease. Aim of this study was presentation of denture and orbital prosthesis construction for a paitient with mucormycosis. Case report: A 73 year-old woman with pain, inflammation and numbness of the left buccal referred to Shahid Sadoughi Hospital of Yazd. Lab tests revealed an uncontrolled diabetes mellitus. Mucormycosis was diagnosed via the patient’s oral Biopsy. Foci of fungal necrosis in the palate and maxillary sinus was removed. Then, the patient was referred to the Department of Prosthodontics of Dentistry School of Shahid Sadoughi University.
  Conclusion
  Early diagnosis of mucormycosis could increase the patients’ survival rate.Therefore, dentists can play an important role in primary diagnosis of the lesion, because rapid treatment of the disease can prevent of the progression of it. Rehabilitation of the patients’ appearance seems to be necessary in order to eliminate the facial defects after the surgery. As a result, maxillofacial prosthetics plays an important role in restoring the patient’s appearance.
  Keywords: Fungal infections, Maxillofacial prosthesis, Mucormycosis
 • Zeinab Najjari , Zohreh Mirjalili , Hamid Nadri , Faezeh Rabbani , Alireza Moradi * Pages 583-598
  Introdution: Lipoxygenase enzyme is responsible for biosynthesis of leukotrienes that possess various pharmacological effects in the body. The beneficial therapeutic effects of lipoxygenase inhibitors have been proved in some diseases such as asthma, cancer and Alzheimer’s disease. So, the lipoxygenase inhibitors could be used in the treatment of some diseases and pathological conditions. In this study, heteroaryl 2-phenoxypyridine-3-yl derivatives have been synthesized and evaluated as lipoxygenase inhibitors.
  Methods
  In this basic-applied study, the desired derivatives were synthesized in multiple steps using convenient methods. Then, the structure of compounds was validated using infrared, mass and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Finally, lipoxygenase inhibitory activity of compounds was evaluated and molecular docking studies was performed on the most active compound.
  Results
  All target compounds were synthesized in good yields and showed good inhibitory activity against lipoxygenase (IC50 =100-179 mM) in comparison to Quercetin (IC50 = 58.5 mM) as standard inhibitor. The compound 7a (5-(2-phenoxypyridine-3-yl)-1, 3, 4-oxadiazole-2(3H)-thione) showed the most potent activity and the molecular docking studies showed that this compound was well fitted in the active site of enzyme.
  Conclusion
  The synthesized compounds have shown good inhibitory activity against lipoxygenase and the molecular docking studies show that these compounds are able to fit in the active site of enzyme. Therefore, the target compounds could be used as lead compounds for further studies to find novel lipoxygenase inhibitor drugs.
  Keywords: Lipoxygenase Inhibitors, Molecular Docking Simulation, 2-phenoxypyridine-3-yl Derivatives
 • Mahboobeh Ahmadi , Seyed Mohammad Moshtaghioun *, Ali Falahati Pages 599-606
  Introdution: Recent studies identified the 15q14/15q25 chromosomal region as a susceptibility locus to lung cancer. This region includes CHRNA3, CHRNA5 and CHRNB4, genes, which coding for nicotinic acetylcholine receptor subunits in lungs and brain. The relationship between several polymorphisms in this locus and lung cancer risk has been widely investigated. The aim of this study was to survey the association of CHRNA3 rs1051730 C>T polymorphism with the risk of lung cancer in Iranian patients.
  Methods
  In this case-control study 96 lung cancer cases in comparison to 100 healthy controls were investigated for the frequency of rs1051730 C>T polymorphism using PCR-RFLP and DNA sequencing methods. The association between the genotypes and allele frequencies with lung cancer was analyzed using chi square and binary logistic regression by SPSS version 22 software.
  Results
  Allele and genotype frequencies of this SNP was not significantly different between case and control groups. The results of this study indicated no significant association between this polymorphism and lung cancer risk in the population studied (OR = 0.566, 95% CI = 0.239-1.342, P= 0.194).
  Conclusion
  Our results showed no significant association between polymorphism rs1051730 C>T and lung cancer risk in the population studied. However, according to the different results obtained from the populations of other studies, further studies are recommended along with an increase in the sample size.
  Keywords: Lung cancer, rs1051730, CHRNA3 gene, PCR-RFLP
 • Seyed Alireza Mousavi , Zeinab Hajizadeh , Jamshid Ayatollahi , Seyed Hossein Shahcheraghi * Pages 607-614
  Introdution: In recent years, due to the HIV epidemic in Iran and the world, despite the scientific advances in drug therapy, HIV is one of the leading causes of mortality in the world. The present study was conducted with the aim of the mortality rate caused by HIV patients in Yazd during the years 2002 to 2015.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on all cases of HIV-infected patients in Yazd province (50 participants) that was registered at Yazd Behavioral Counseling Counseling Center during the years 2002 to 2015. Records are related to age, sex, education, HIV status, history of imprisonment, smoking, CD4 death rates, hepatitis B and C infection.The data were extracted by SPSS software (Version 22) using descriptive statistics method. Chi-Square test was used to compare the percentages and variables and the results were considered to be less than 5% significant.
  Results
  The analysis of the results showed that 84% of the deceased were HIV infected by men and 16% were women. 54% (27 persons) died in the age group of 35-64 and 40% (20 persons)) were in the age group of 18 to 34 years and 6% (3 persons) in the age group of 0-11 years.
  Conclusion
  More than half of the deaths at the same time with HIV are also caused by the viral hepatitis C virus infection. None of the deaths with HIV were affected by hepatitis B disease.
  Keywords: Mortality, HIV, Yazd
 • Mohammad Iranmanesh , Raheleh Masoudi *, Shakiba Gholami Pages 615-623
  Introduction
  The ability to taste Phenylthiocarbamide (PTC), has been long studied from genetics, epidemiologic and evolutionary point of view. This ability is associated with the ability of tasting other bitter substances which mostly are toxic. Natural selection is involved in the maintenance of the allelic frequency of PTC. Variation in the frequency of tasters and non-tasters could reflect the food preferences and dietary habits. Moreover, it can be a marker for diet-related diseases. The frequency of PTC taste sensitivity has been studied in many populations. However, no study in this regard has been reported in Iran. The aim of this research was to determine the frequency of PTC tasters and not-tasters in a population from Iran and also the association of sex and smoking with the ability to taste PTC.
  Methods
  In this research, 175 individuals from Shiraz University or their families were examined regarding the ability to taste PTC.
  Results
  The frequency of T, and t alleles was 0.58 and 0.42, respectively. There was 82.3% taster versus 17.7% non-taster in this population. There was significant difference (p=0.007, OR=4.044) between male and female regarding the ability of tasting PTC. Moreover, there was more non-taster among smokers compared to non-smokers (p= 0.002, OR=0.278).
  Conclusion
  To the best of the authors’ knowledge, this is the first study to investigate the frequency of PTC tasters in Iran. We have shown that, similar to studies from other populations, the frequency of PTC tasters is higher compared to non-tasters in our population. Moreover, there are more tasters among women and non-smokers compared to men and smokers, respectively. Considering that in Iran, women have an important role in providing food recepies, being more taster would help them probably to choose healtier ingredients for food recepies. In addition, investigating the connenctions between taste perception and smoking may help us to find a reliable indicator for smoking susceptibility. However, larger sample size and genetic tests are necessary to draw a more comperihensive conclusion.
  Keywords: Phenylthiocarbamide, Taster, Non-taster, Sex, Smoking
 • Maryam Vatandoust *, Pezhman Motamedi , Hamid Rajabi , Ata allah Ghadiri Pages 624-645
  Introdution: According to importance of complimentary therapies. This study was conducted to investigate the effect of a four-week aerobic physical activities in water on the extent of clinical improvement and amount of Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-α, Interleukin 10, IL-10 on serum levels and brain-derived neurotrophic factor in the brain tissue of the animal model of of multiple sclerosis (MS) via inducing experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE).
  Methods
  In this experimental study, a total number of 80 female Syrian mice from the race of C57BL/6,, aging 10 to 12 weeks and weighing 20 ± 2 gram were divided into eight groups of 10, namely, control, swimming, MS, MS + swimming, MS + interferon beta (INF-β), MS + interferon beta + swimming, MS + solvent, and MS + solvent + swimming environment. For induction of EAE, 300 μg (35-55) myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) was first mixed in 100 μl phosphate buffered saline (PBS) with complete Freund's adjuvant (CFA) and injected subcutaneously (SC). At the time of injection and after 48 hours, 300 ng pertussis toxin was diluted in PBS and injected intraperitoneally (IP). During a week after the treatment, mice receiving were the drug in form intraperitoneal received 150 IU/g of the drug per day. Clinical symptoms and the mice's weights were recorded every day. Physical activity group did the aerobic activities for four weeks, five sessions a week, 30 minutes each session. Finally Brains were extracted and blood samples were taken from the heart and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was applied to measure markers. Data analysis was done using one-way ANOVA.
  Results
  Based on the findings of this study, physical activity compared to interferon beta-1 treatment significantly increased the BDNF factor in mice, increased IL-10, and decreased TNF-α in serum .
  Conclusion
  Aerobic swimming exercises could most probably help remyelination by regulation of inflammatory factors and lowering the speed of myelin destruction, hence, helping the clinical improvement in patients with multiple sclerosis.
  Keywords: Aerobic Activity, Tumor necrosis factor alpha, Interleukin 10, Brain-derived neurotrophic factor, Multiple sclerosis