فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد احسانی فر ، نیما همتا، مهرانگیز عبدالهیان صفحات 5-12
  کمبود منابع آب یکی از مهم ترین چال شهای حیاتی برای اغلب کشورهای جهان است. حدود 0. 5 میلیون نفر در شهر اراک، مرکز استان مرکزی، زندگی می کنند. به علت افزایش تقاضا و کمبود آب در سا لهای اخیر و به دلیل تغییر اقلیم در آینده، تقاضای آب موردنیاز این شهرستان افزایش خواهد یافت. پل زدن بین شکاف عرضه و تقاضا نیازمند به ابزارهای مدیریتی قدرتمند است. در این مقاله،سیستم آب شهری اراک با استفاده از روش سیستم دینامیک مدل شده است. در پژوهش حاضر با به کارگیری مدلسازی پویا و تحلیل پویایی های سیستم، تلاش شد با دیدی جامع نسبت به سیستم آب اراک پرداخته شود و با استفاده از شبیه سازی رفتاری درمحیط نرم افزار ون سیم) Vensim (، مدیریت یکپارچه ی منابع آب در متغیر اصلی و رفتار مرجع سیستم مورد بررسی قرار گیرد. مدل پویایی سیستم شهر اراک شامل منابع عرضه ی آب، منابع تقاضای آب) خانگی، آبیاری و صنعت (است و از ابزارهای مدیریت آب) تغییر قیمت و کاهش جمعیت( استفاده شده است. سناریوهای مختلفی برای مدل شبیه سازی شده، از جمله نصب لوازم کاهنده ی مصرف و اصلاح شبکه ی تامین، مورد بررسی قرار می گیرد. مدل برای شهر اراک مناسب ارزیابی شده و می تواند برای بقیه ی شهرها به ویژه شهرهایی که در مناطق خشک یا نیمه خشک قرار گرفته اند، کاربردی باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع آب، پویایی های سیستم، شبیه سازی، آب
 • حسین محمدی ، کاظم نصیری کاشانی*، هما رستمی صفحات 13-26
  خشک شدن دریاچه ی ارومیه عوارض جبران ناپذیری بر محیط زیست منطقه خواهد داشت. در این پژوهش با توجه به ضرورت مسئله، پس از مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه، مدلی مفهومی با ساختار شبکه ای ارائه می شود که به دلیل وابستگی عوامل مدل مفهومی به یکدیگر، برای بررسی میزان اثرگذاری و اثرپذیری و تعیین ضرایب اهمیت نسبی و رتبه بندی آن ها از روش یکپارچه سازی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده می گردد. نتایج حاکی از آن است که در سطح معیارهای اصلی «بعد مدیریتی» دارای بیشترین شدت اثرگذاری و بیشترین ضریب اهمیت نسبی است. همچنین در بخش زیرمعیارها «عدم تدوین برنامه ی استراتژیک در حوزه ی نگهداشت دریاچه در سال های گذشته و به روزرسانی آن» از لحاظ شدت اثرگذاری رتبه ی نخست و «عدم اعتقاد مدیران، به محیط زیست و توجه به اهداف کوتاه مدت» بیشترین ضریب اهمیت نسبی را به خود اختصاص داده است. با توجه به نتایج حاصله لازم است نگرش مدیران اجرایی تغییر یابد و از توجه صرف به منافع اقتصادی به سمت حفظ محیط زیست و تلاش برای نگهداشت آن، گرایش یابد
  کلیدواژگان: بحران، تصمیم گیری چندمعیاره، فرایند تحلیل شبکه ای فازی بر اساس دیمتل، محیط زیست، مدیریت
 • محمدعلی فرقانی ، مریم پیراسته فر صفحات 27-42
  یکی از مهم ترین عواملی که در افزایش یا کاهش میزان خسارات و تعداد تلفات انسانی در هنگام بروز بلایای طبیعی موثر است، بود و نبود
  سیستم مدیریت بحران کارا است که همواره در این سیستم داوطلبان حاضر به منزله ی منبع اصلی شناخته شده اند. در پژوهش پیش رو، یک
  مدل چند هدفه به منظور تخصیص داوطلبانی که با مهارتهای مختلف و از هر درجه توانایی، برای انجام امور بشردوستانه اعلام آمادگی
  کرده اند، ارائه گشته است و تمرکز آن بر حداقل کردن مجموع تقاضای برآورده نشده در کنار افزایش رضایت شغلی داوطلبان است. به صورت
  خاص، در این مقاله منطقه ی تحت تاثیر بحران به مناطق کوچک تری تقسیم بندی می شود و به هر یک از آن ها بسته به نیازشان گروهی
  از افراد با مهارت ها و درجه توانایی های مختلف تخصیص داده می شود، به گونه ای که مجموع درجه ی توانایی افراد در آن گروه، از نسبت
  آستانه ی تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان بیشتر باشد. در نهایت مدل ارائه شده توسط روش الپی متریک حل و نتایج به ثبت رسیده است
  و برای بررسی رفتار مدل تحلیل حساسیت بر پارامترهای مختلف صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهند که در صورت امکان، داوطلبان
  به کاری که مرتبط با مهارتشان است تخصیص داده می شوند، تا آنجایی که مجموع تقاضاهای برآورده نشده بیش از حد معمول افزایش
  نداشته باشد.
  کلیدواژگان: لجستیک و زنجیره ی تامین بحران، تخصیص داوطلبان، گرو ه بندی، روش الپی متریک، تصمیم گیری چند هدفه
 • محمدرضا رضایی ، محبوبه نوری صفحات 43-56
  سوانح طبیعی یکی از موضوعاتی است که امروزه بیشتر شهرهای جهان با آن مواجه اند. کشور ایران نیز به علت موقعیت جغرافیایی
  خود به طور مکرر با وقوع سوانح طبیعی به خصوص زلزله مواجه بوده است که این امر لزوم به کارگیری فرایند مدیریت سوانح را برای کاهش
  خسارات ناشی از وقوع زلزله آشکار می سازد. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی میزان آمادگی عملیاتی به منزله ی مهم ترین مرحله از
  چرخه ی مدیریت سوانح در سطح چهار منطق هی شهر کرمان است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی است.
  داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و به کمک ابزار پرسش نامه در سطح خانوار گردآوری شده است.
  بدین ترتیب که جامعه ی آماری 141867 خانوار ساکن شهر کرمان است که حجم نمونه طبق رابطه ی کوکران معادل 350 خانوار برآورد
  شده است. روش نمونه گیری خوشه ایمتناسب با حجم نمونه است. نهایتا پس از گردآوری داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
  SPSS و انجام آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و همبستگی پیرسون صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد آمادگی
  مه مترین مرحله قبل از وقوع سوانح است که در این زمینه بین چهار منطق هی شهر کرمان تفاوت وجود دارد، به طور یکه منطقه ی دو با
  میانگین 52 / 52 ، بیشترین و منطقه ی چهار با میانگین 64/ 46، کمترین آمادگی در زمین هی عملیاتی را دارد. همچنین وضعیت اقتصادی
  – اجتماعی خانوارها با سطح معناداری 00 2 / 0 و ضریب وزنی 167 / 0 با میزان آمادگی عملیاتی آنها در ارتباط است، یعنی هر چه پایگاه
  اقتصادی – اجتماعی خانوارها بهبود یابد به همان نسبت سطح آمادگی عملیاتی آن ها در برابر زلزله نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: مدیریت سوانح طبیعی، آمادگی عملیاتی، زلزله، شهرکرمان
 • مهرداد نیازی شش نرمی ، رسول کریمی طاهر، مسعود ربانی صفحات 57-72
  هرساله در سراسر جهان حدود 70 هزار نفر از مردم کشته می شوند و نزدیک به 200 میلیون نفر تحت تاثیر بلایای طبیعی و انسانی قرار می گیرند. ازاین رو، مدیریت بحران و به طور ویژه مدیریت کارا و موثر فعالیت های لجستیک امدادرسانی و تخلیه ی مجروحان از مناطق آسیب دیده ضروری است. از مهم ترین فعالیت ها در هنگام وقوع یک بحران، فعالیت های لجستیک اقلام امدادی و رساندن این اقلام به آسیب دیدگان و انتقال افراد آسیب دیده به مراکز درمانی است. نیروهای نظامی به علت توانمندی های بالقوه و ذاتی به منزله ی یک نیروی کمک کننده ی عملیاتی نقش کلیدی در پاسخ گویی به بحران ها دارند. در سال های اخیر نقش نیروهای مسلح در واکنش به بلایای طبیعی افزایش یافته است، که دلایل این امر افزایش مقیاس و بروز بلایای طبیعی، افزایش تمایل واکنش های بشردوستانه به سمت نظامی شدن و افزایش علاقه ی نیروهای مسلح در واکنش به بحران ها است. در این مقاله رویکردی دومرحله ای برای بهینه سازی انتقال کالاهای امدادی به مناطق آسیب دیده و تخلیه ی افراد آسیب دیده ارائه می کنیم که نقش نیروهای مسلح را در نظر می گیریم. ابتدا یک مدل عدد ریاضی برای تعیین مقدار کالا و افراد منتق لشده توسعه داده می شود که وسایل نقلیه را به جای متغیر صفر و یک به صورت عدد صحیح در نظر می گیرد. پس از آن با استفاده از یک سیستم معادلات خطی دستورالعمل های دقیق برای وسایل نقلیه تعیین می شود. در مدل ارائه شده، شدت آسیب قربانیان و احتمال زنده ماندن آن ها در نظر گرفته شده است. همچنین در مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه شده، مکان مراکز امدادی موقت و مراکز توزیع محلی در نزدیکی مناطق آسیب دیده مشخص می شود. امکانات در دسترس نیروهای مسلح ازجمله کارکنان و وسایل نقلیه که می تواند در امدادرسانی بهینه موثر باشد، در نظر گرفته شده است. تابع هدف در نظر گرفت هشده، سعی در به حداکثر رساندن تعداد بازماندگان دارد. رویکرد ارائه شده را بر زلزله ی آذربایجان شرقی در سال 1391 اعمال می کنیم، اما قابلیت پیاده سازی برای هر شرایط مشابه دیگری را دارا است.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، امدادرسانی، نیروهای مسلح، بلایای طبیعی، تخلیه ی مجروحان
 • هادی مختاری ، زهرا قربانی صفحات 73-87
  موفقیت در مدیریت بحران زمانی محقق می شود که سازمانها، آمادگی هرچه بیشتر به همراه پیشگیری لازم را مورد نظر قرار دهند. این
  امر نیاز به آشنایی و استفاده ی هرچه بیشتر سازمانها از اصول مدیریت و به طور خاص مدیریت پروژه ها را افزو نتر می کند. همه می دانیم که
  اجرای برنامه ها و پروژه های پیشگیرانه ی مدیریت بحران از جمله حیاتی ترین راهکارها در راستای کاهش وقوع بحران و تبعات آن است. اما
  از طرف دیگر منابع سازمان ها و نهادهای مسئول در امر مدیریت بحران محدود بوده و مدیریت عقلایی به دنبال بیشترین استفاده از منابع
  محدود در راستای مواجهه با بحران ها است. در این مقاله، هدف امکان سنجی و بهینه سازی پروژه ها و برنامه های مدیریت بحران است،
  به نحوی که در عین حال که منابع تخصیص داده شده کفایت لازم را خواهد داشت، اهداف مدیریت بحران نیز تا حد رضایت بخشی محقق
  می شود. بدین منظور از رویکرد بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی استفاده شده است. دو مدل بهینه سازی پروژه های مدیریت
  بحران شامل 1. بهینه سازی ترکیب پروژه های مدیریت بحران و 2. بهینه سازی زما نبندی پروژه های مدیریت بحران، پیشنهاد شده است.
  مدل اول به دنبال انتخاب بهترین ترکیب از پروژه های مدیریت بحران از میان یک لیست بالقوه از پروژه ها است. درحالی که مدل دوم بهترین
  زمان بندی اجرای پروژه های مدیریت بحران را پیشنهاد می کند. هر دو مدل به نحوی عمل می کنند که ملاحظات محدودیت منابع مورد نیاز
  و روابط منطقی بین پروژه ها در نظر گرفته می شود و در عین حال که هزینه های اجرای پروژه ها حداقل می شود، دستیابی به اهداف مدیریت
  بحران محقق شود. این مدل ها به منزله ی سیستم مشورتی، به مدیران سازمان های متصدی مدیریت بحران کمک می کنند تا بهترین
  تصمیم را در مدیریت پروژه های بحران اتخاذ نمایند. همچنین مدلهای پیشنهاد شده روی یک مطالعه ی موردی اجرا شدند و نتایج مورد
  بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، امکانسنجی پروژه ها، بهینه سازی، زمان بندی
 • مهدی رحیمدل میبدی ، امیرحسین امیری، مهدی کرباسیان صفحات 89-98
  مدل سازی برای بهینه یابی سرمایه گذاری دفاع و حمله ی سیستم های پیچیده در نظر گرفته شده است که زیرسیستم های موجود در آن ها،
  به یکدیگر وابسته هستند و عمل نکردن یک زیرسیستم در عملکرد مطلوب سایر زیرسیستم ها به صورت احتمالی تاثیرگذار است. در مدل
  ایستای پیشنهادی این تحقیق، با توجه به احتمالات موجود در حمله ی موفق، ضریب وابستگی زیرسیستم ها، حالت های مختلف عملکرد
  سیستم، ساختار قابلیت اطمینان و رویکرد تئوری بازی ها در پیدا نمودن نقطه ی تعادل، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای تعیین میزان
  سرمایه گذاری دفاع و حمل هی تمامی زیرسیستم ها، ارائه شده است. سپس با توجه به نتایج به دست آمده از مدل پیشنهادی ایستا، پویایی
  سیستم و مفاهیم نظریه ی تکاملی بازی ها، یک روش جدید و پویا برای تعیین راهبرد های پایدار دفاع و حمله معرفی می شود. با توجه به
  الگوی ارائه شده، راهبردهای پایدار تکاملی در طول زمان، از منظر مدافع، مهاجم و کل سیستم، مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت، مدل
  ارائه شده ی تحقیق برای یک مثال عددی، استفاده شده و نتایج آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان، دفاع، وابستگی، سیستم های چندحالته، تئوری تکاملی بازی ها
 • امیر سلطانی نژاد ، ادیبه برشان صفحات 99-108
  حادثه ی طبیعی است، اما به سبب آثار اجتماعی گوناگونی که دارد به یک موضوع جامعه شناختی تبدیل شده است و گروه های آسیب پذیری را به وجود می آورد. یکی از این گروه ها زنان هستند. هدف این پژوهش بررسی آسی بپذیری اجتماعی زنان در زلزله است. روش پژوهش از نوع کیفی- کمی است. در بخش کیفی، محقق ب همنظور شناخت آسیب های اجتماعی زنانی که زلزله را تجربه نمود هاند، به گردآوری مقول ه ها از طریق گروه کانونی پرداخته است. در مرحله ی کمی، پژوهشگر نود نفر از زنانی را که زلزله های ورزقان و اهر را تجربه کرده اند انتخاب و سپس نود نفر که زلزله را تجربه نکرده اند به طور همتا با گروه اول انتخاب نموده و متغیرهای تحقیق را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان داد زنان، ازجمله گروه های اجتماعی هستند که میزان صدمات و آسیب های وارده بر آنها زیاد است. زنان علاوه بر بالا بودن میزان مر گومیرشان، قربانی آسیب های اجتماعی همچون عدم امنیت اجتماعی، بی اعتمادی نسبت به اجتماع و بیگانگی اجتماعی می شوند.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زنان، زلزله، بیگانگی اجتماعی، بی اعتمادی اجتماعی
|
 • Mohammad Ehsanifar , Nima Hamta, Mehrangiz Abdollahian Pages 5-12

  Water scarcity has become one of the most vital challenges in most countries around the world. Roughly0.5 million residents live in Arak, the capital of Markazi province of Iran. Because of the increasingwater demand and recent water shortages due to climate change, more water will be required in the city in the
  future. Bridging the gap between supply and demand needs powerful management tools. In this study, Arakurban water system has been modeled using a System Dynamics (SD) approach. Employing dynamic modelingand the dynamic system analysis method, the present study was conducted to address the integrated waterresources management in Arak region taking advantage of a comprehensive outlook of the water resourcessystem in the region and implementing a behavioral simulation in the Vensim software. The Arak SD modelincludes water supply sources, demand sources (domestic, irrigation and industry use) and management tools (water price change, wastewater reuse, inter-basin water transfer, and, population reduction). Model simulationfor different scenarios investigates the influence of installingconservative fixtures, leak detection and reformation of the water supply network. The model has proven to be useful for Arak’s urban, and its
  methodology
  is applicable to other cities, especially those in arid or semi-arid regions
  Keywords: water resource management, System Dynamic, Simulation
 • Hossein Mohammadi, Kazem Nasiri Kashani , Sahar Maleki, Homa Rostami Pages 13-26

  Drying of Lake of Urmia will have irrecoverable effects on the environment of the region. In this study, with
  due attention to the requirements of the problem, first we identify the parameters affecting the drying of Urmia
  Lake, then we propose a conceptual model of network structure. As the parameters of the conceptual model
  are interdependent, we use an integrated DEMATEL and Fuzzy Analytic Network Process technique in order to
  assess the impacts and impressionability of those parameters as well as relative importance weights and ranking
  thereof. The results indicated that among main criteria, "management aspect" had the greatest impact and the
  maximum importance weight. Also among sub-criteria, "lack of strategic plan about the preservation of lake in
  the past years and updating it" ranked as first in terms of intensity of impacts. Moreover, "Lack of attention to
  the environment among managers and focusing on short-term goals" acquired the maximum importance weight.
  According to the results, it seems necessary for the managers to switch from mere economical attitude, towards
  environmental protective and preservative attitude
  Keywords: Disaster, Environment, F.D.ANP, Management, MCDM
 • Mohammad Ali Forghani , maryam pirastehfar Pages 27-42

  One of the most important factors affecting the rate of damages and casualties during natural disasters is the existence
  of an effective crisis management system in which the volunteers are recognized as the main factor.
  In the present research, a multi-objective model has been introduced for allocating volunteers with different skills
  and different levels thereof to humanitarian affairs. The objectives of the model are to minimize total unfulfilled
  demands as well as increasing volunteers’ job satisfaction. Specifically, in this article the crisis zone has been
  divided into smaller groups; then the volunteers with different skills of different levels were allocated to them
  depending on each zone needs; in a way, that total degree of volunteers’ abilities in each group is more than the
  threshold specified by the decision-makers. Finally, the introduced model was solved by an LP-metric
  method
  and in order to assess the behavior of the model, a sensitivity analysis has been carried out on various parameters.
  The results show that volunteers must be assigned to affairs related to their skills, but to the extent that the total of
  unmet demands does not increase more than usual
  Keywords: logistics, supply chain crisis, allocation of volunteers, grouping, LP-metric method, multiobjective decision-making
 • mohammad rezaei , Mahbobeh Noori Pages 43-56
  Nowadays, natural disasters are among the most crucial issues in many cities all around the world. Iran, due
  to its geographical location, historically has always been encountering natural disasters, especially earthquakes.
  This fact reveals the necessity of using disaster management procedures to reduce the damages caused
  by earthquakes. In this regard, investigating the role and status of operational preparedness as the most important
  phase of the disaster management cycle across four regions in Kerman is the goal of this study. This research is
  of the descriptive-analytic method and of survey type. The required data have been collected at the household
  level by the use of library and field studies through questionnaire distribution. The statistical population is comprised
  of precisely 141867 resident households of Kerman and therefore the sample size has been estimated to be
  350 households according to Cochran formula. The sampling method is cluster sampling proportional to sample
  size. Finally, after data collection, the data have been analyzed using SPSS and one-way ANOVA, Tukey tests
  and Pearson correlation. The results of this research show that preparedness is the most important phase before
  disasters occurrence that in this regard there are differences among four regions in Kerman, so that region 2 with
  an average of 52.52 has the highest and region 4 with an average of 46.64 has the least operational preparedness.
  Also, the socio-economic status of households with a significant level of 0.002 and the weighting factor of 0.167**
  is correlated with their operational preparedness level, showing that as households′ socio-economic condition
  improves, so will their operational preparedness level in facing earthquakes
  Keywords: Natural Disaster Management, Operational Preparedness, earthquake, Kerman
 • Mehrdad Niazee , Rasoul Karimi, Taher, Masoud Rabani Pages 57-72
  Annually 70000 people are being killed all around the world and around 200 million encounter natural and humanmade
  disasters. Thus crisis management and especially the effective management of relief logistic activities and
  evacuation of the injured from incident areas seems vital. Some important activities when a disaster occurs include
  relief logistic activities and delivering these items to the injured people and moving them to medical centers. Military
  forces due to their potential and intrinsic capabilities as an aiding force play a key role in disaster response activities. In
  recent years the role of armed forces in response to crises has increased due to: the growth in the frequency and scale of
  natural disasters, increasing interest of the armed forces to take part in crises response, increasing tendency of humanitarian
  responses towards the militarization. In this paper a two-stage approach is used to optimize the transferring of
  relief goods to incident areas and evacuating the injured people therefrom, considering the role of armed forces. First,
  a numerical model is developed in which vehicles are accounted for by integer rather than binary variable. This model
  is used to determine the number of goods and transferred people. Then by using a linear equations system, the exact
  instruction for vehicles is determined. In the proposed model the degree of injury of victims and the possibility of their
  survival is considered. Also in mixed integer model, the location of temporary medical centers and Local Distribution
  Centers (LDCs) near the incident areas are determined. Armed forces available facilities, including personnel and
  vehicles that can be effective in relief logistics, are considered. The ultimate objective function tries to maximize the
  number of survivors. The proposed optimization approach is applied to East Azarbaijan earthquake in 2012, however,
  it is capable of being applied to any other similar situation
  Keywords: Disaster Management, Relief logistics, Evacuation, Armed forces, Natural Disasters
 • Hadi MOkhtari , Zahra Ghorbani Pages 73-87
  The success in crisis management is reached when organizations consider preparedness as well as prevention.
  This necessitates the organizations to adopt enhanced management principles, specifically project management
  principles. It is well known that the implementation of preventive programs and projects of crisis management
  are among the most vital measures to reduce crisis occurrence and its consequences. However, on the other
  hand, resources of organizations and responsible authorities are limited and rational management seeks maximum
  exploitation of these limited resources to counteract crisis. In this paper, the aim is feasibility study and optimization
  of programs and projects of crisis management is such a way that not only allocated resources are sufficient,
  but also the goals of crisis management are met satisfactorily. To this end, the optimization approach based on
  mathematical programming is used. Two optimization models of crisis management including (1) optimization
  of a combination of crisis management projects and (2) optimization of scheduling of crisis management projects
  are proposed. The first model seeks selection of the best combination of crisis management projects from a list of
  potential projects. While the second model suggests the best schedule of projects implementation. Both models
  act in such a way that constraints on required resources and the logical relationship among projects are met, and
  moreover, the cost of projects are minimized and goals of crisis management are reached. These models, as a consulting
  system, help managers to adopt the best decision concerning crisis projects. Furthermore, the suggested
  models are executed on a case study and the results are analyzed
  Keywords: Crisis Management, Projects Feasibility Study, Optimization, Scheduling
 • Mahdi Rahimdel Meybodi , Amirhossein Amiri, Mahdi Karbasian Pages 89-98
  Planning of useful and sustainable strategies is one of the most important goals of organizations to defend critical
  systems. In this research, a modeling is considered for investment optimization of defense and attack in
  complex with interdependent subsystems, in which failure of a subsystem will possibly affect the optimal performance
  of other subsystems. In this study, a static model is proposed that according to the probabilities of a
  successful attack, subsystems dependency ratio, different modes of operation of the system, reliability structure
  and game theory approach in determining balancing point, presents a nonlinear planning model to determine the
  amount of investment in defending and attacking of all subsystems. Then, according to the results obtained from
  the proposed static model, the dynamics of the system and the concepts of evolutionary game theory, a new and
  dynamic method is introduced to determine the stable strategies for defense and attack. According to the proposed
  model, the evolutionarily stable strategy will be examined over time, from the perspective of a defender, attacker,
  and the whole system. Finally, the proposed model is applied to a numerical example and its results are analyzed
  Keywords: R eliability, Defense, Dependency, Multi-state systems, Evolutionary game theory
 • Amir Soltani nezhad , Adibeh Barshan Pages 99-108
  Iran as one of the outstanding countries regarding disaster occurrences is experiencing, on average, one earthquake
  of above 3 Richters every week. Earthquake is a natural disaster, however, due to its various social consequences,
  has become a subject of sociology and has created vulnerable groups, one of those groups being women.
  The aim of this study is to evaluate women’s social vulnerability following the earthquakes. This research includes
  both qualitative and quantitative methods. Qualitative method is used to identify the social damages to
  women experiencing earthquakes and collecting categories through focus groups. In the quantitative phase, 90
  women who have experienced Varzaghan and Ahar earthquakes are compared to another peer group of 90 persons
  who have not experienced the earthquake, in order to examine the variables. The results showed that women are
  one of the most dama,get society groups, not only having the highest rate of mortality but also are victims of many
  social problems such as social insecurity, mistrust toward society and social alienation
  Keywords: Vulnerability, earthquake, women, social alienation, social insecurity