فهرست مطالب

مطالعات رفتار سازمانی - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1397)

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/09/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدمحسن طباطبایی، سعید نسیم سبحان، عباس افرازه * صفحات 1-28
  فرسودگی شغلی یکی از عارضه های سازمانی است که باید در مراحل اولیه پیشروی با آن مقابله کرد. تحقیقات زیادی در زمینه ارزیابی وضعیت فرسودگی شغلی و شناسایی عوامل آن انجام شده است، اما فقدان یک الگوی مدیریتی برای مواجهه با این پدیده در سازمان احساس می شود. هدف این مقاله ارائه الگوریتمی برای تشخیص وضع موجود، علت یابی و ارائه راهکار به منظور مواجهه با فرسودگی شغلی در کارگران تولید است. بدین منظور ادبیات موضوع بطور عمیق بررسی شد و یک مطالعه موردی در بخش سواری سازی مدیریت رنگ شرکت ایران خودرو انجام گرفت. در نهایت بر اساس ادبیات موضوع و تحلیل داده های جمع آوری شده از 213 کارگر و 30 مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنها، الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی کارگران تولید طراحی شد. در این الگوریتم عوامل فرسودگی شغلی شامل دو گروه عوامل جانبی و عوامل ریشه ای و راهکارهای مقابله با آن نیز شامل دو گروه کوتاه مدت و بلندمدت است. این الگوریتم هشت عامل ریشه ای فرسودگی شغلی در کارگران تولید را مبنا قرار می دهد و برای مشاغل خدماتی مناسب نیست. لذا تحقیقات آتی می توانند این الگوریتم را برای سایر مشاغل نظیر معلمان و پرستاران که مستعد فرسودگی شغلی هستند، بازطراحی نمایند.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، الگوریتم حل مسئله، کارگران تولید
 • اکبر حسن پور، عاطفه سجاد * صفحات 29-55
  هدف این مقاله طراحی یک ابزار جامع، دقیق و قابل اعتماد برای سنجش رفتار تسهیم دانش کارکنان است. برای این منظور پس از بررسی متمرکز متون مرتبط، شاخص هایی برای سنجش رفتار تسهیم دانش در سازمان ها استخراج شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت گرفت؛ از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) برای شناسایی ابعاد و طبقه بندی شاخص ها استفاده و در نهایت برای بررسی روایی مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی تاییدی (CFA) مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون ها با استفاده از داده های جمع آوری شده از کارکنان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان انجام شده است. نتیجه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS، یک ابزار اندازه گیری جامع و قابل اعتماد برای سنجش رفتار تسهیم دانش با 22 شاخص و 7 مولفه شد. از این ابزار پیشنهادی می توان برای سیستم ارزیابی و گزارش دهی عملکرد و همچنین سیستم جبران خدمات در سازمان های مختلف استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رفتار تسهيم دانش، ابزار ارزيابي، تحليل عاملي اکتشافي
 • فرج الله رحیمی *، مهدی نداف، محمد لطیفی صفحات 57-79
  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر دوسوتوانی رفتاری کارکنان و پیامدهای آن یا یک رویکردی چند سطحی است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 17000 نفر از کارکنان 20 شرکت از شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است. در این پژوهش برای سنجش متغیرهای خودکارآمدی، دوسوتوانی رفتاری، رفتار نوآورانه و سیستم کاری عملکرد بالا به ترتیب از پرسشنامه های چن و همکاران (2001) ، مام و همکاران (2009) ، جانسن (2000) ، پاتل و همکاران (2013) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح فردی خودکارآمدی بر دوسوتوانی رفتاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین دوسوتوانی رفتاری بر رفتار نوآورانه کارکنان تاثیر مثبت و معناداری را نشان داد. نقش میانجی دو سوتوانی رفتاری بین خودکارآمدی و رفتار نوآورانه کارکنان نیز تایید گردید. در سطح سازمانی نیز تاثیر زمینه ای سیستم کاری عملکرد بالا بر دوسوتوانی رفتاری، خودکارآمدی و رفتار نوآورانه کارکنان تایید شد. همچنین مشخص شد که سیستم کاری عملکرد بالا اثر خودکارآمدی بر دوسوتوانی رفتاری و همچنین اثر دوسوتوانی رفتاری بررفتارنوآروانه کارکنان را تعدیل می کند. این مطالعه نشان داد که ویژگی های شخصیتی در کنار متغیر سازمانی سیستم کاری عملکرد بالا می توانند باعث تقویت دوسوتوانی رفتاری افراد در شغل خود و در نتیجه بهبودرفتارنوآورانه کارکنان شود.
  کلیدواژگان: دوسوتوانی، خودکارآمدی، رفتار نوآورانه، سیستم کاری عملکرد بالا، تحلیل چند سطحی
 • فتاح شریف زاده، عقیل قربانی پاجی *، غنچه شیخ زاده صفحات 81-111
  ازجمله مهم ترین جنبه های اخلاقی در سازمان، فضیلت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و شادی سازمانی کارکنان است. این پژوهش درصدد است تا به بررسی تاثیر فضیلت سازمانی ادراک شده بر هویت یابی سازمانی با نقش تعدیل گر شادمانی سازمانی و نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در پلیس راهور نیروی انتظامی بپردازد. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش، پژوهشی توصیفی پیمایشی است. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، آلفاکرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند. داده های حاصل با استفاده از smart PLS و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. از آزمون های سوبل و واف برای اندازه گیری شدت اثر و آماره تی میانجی رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که فضیلت سازمانی ادراک شده بر هویت یابی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی موثر بوده است؛ هم چنین شادمانی سازمانی نقش تعدیل گر را در رابطه بین فضیلت سازمانی با هویت یابی سازمانی ایفا نمی کند؛ از سوی دیگر، آزمون سوبل نشان داد که تقریبا 52 درصد از تغییرات فضیلت سازمانی ادراک شده بر هویت یابی سازمانی از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی تبیین می شود بنابراین کارکنانی که سطح بالایی از فضیلت درک شده سازمانی را دارا هستند معتقد هستند که سازمان به انتظارات و اولویت بندی آن ها اهمیت فوق العاده ای قائل می شود.
  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی ادراک شده، هویت یابی سازمانی، شادمانی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، پلیس راهور
 • زینب حسن زاده *، سیدعلی اکبر افجه ای، ابوالحسن فقیهی، اکبر عالم تبریز صفحات 113-147
  درسالهای اخیرسازمان های دولتی بانگاهی به رویکردهای نوین مدیریت دولتی به استفاده ازمدیریت عمکردکارکنان روی آورده اند اما همه ی آنها به یک میزان دراستفاده از مزایای آن موفق نبوده اند. توجه به ابعاد رفتاری مهمترین محور تاثیرگذار در استفاده موفق این سیستم است با این حال اغلب سازمانها به دلیل عدم توجه کافی به آن در اجرا با مشکلاتی روبرو می شوند. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل رفتارهای مطلوب مدیران و رهبران در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان های دولتی انجام گرفته است. با استفاده از روش کیفی و از طریق تحلیل تم مصاحبه های 16نفر از مدیران و کارکنان ستاد وزارت نیرو که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، رفتارهای مطلوب مدیران در قالب109 مفهوم در14تم فرعی و4 تم اصلی شامل بروز نمودهای قابلیت های مدیریتی، نگرش مثبت مدیران در سیستم مدیریت عملکرد، تعهد عملی مدیران به اجرای سیستم مدیریت عملکرد، اقدام گرایی دراستفاده از نتایج سیستم مدیریت عملکرد و رفتارهای مطلوب رهبران را در قالب57مفهوم در10تم فرعی و3تم اصلی شامل توانمندسازی روانشناختی کارکنان، نفوذ اجتماعی، رهبری مبتنی بر تفاوت های فردی استخراج وطبقه بندی شد. ارزیابی وتقویت این ابعاد به سازمان های دولتی در حل مشکلات اجرایی این سیستم کمک موثری می نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد کارکنان، رفتار سازمانی، رفتار مدیران، رفتار رهبران، تحلیل تم
 • امین زارع *، مصطفی هادوی نژاد، مجید رمضان صفحات 149-183
  رهبری سازمان همواره روی خوش خود را نشان نمی دهد؛ سرپرستی توهین آمیز یکی از وجوه لبه تاریک رهبری در سازمان است که پژوهش حاضر به بررسی پسایندهای آن طبق رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران اجرایی شهرستان ارسنجان بود که با روش های نمونه گیری مفهوم و گلوله برفی شناسایی و به همکاری دعوت شدند. پس از شناسایی پسایندهای سرپرستی توهین آمیز از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، به منظور غربال گری داده های مرحله پیشین، از فن دلفی فازی و نظرسنجی از خبرگان (مدیران اجرایی) استفاده شد. پس از تایید اعتبار و صحت این مرحله، در مرحله بعد به منظور کشف مدل ساختاری تفسیری، سنجه مربوط طراحی و در اختیار همان خبرگان قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده های اخیر، در مجموع 7 متغیر در 4 سطح به عنوان پسایندهای سرپرستی توهین آمیز شناسایی شدند. سطح اول شامل پسایندهای فردی- نگرشی و فردی- روان شناختی؛ و سطح دوم شامل پسایندهای فردی – رفتاری بود. سطح سوم پسایندهای فردی -روان تنی و سطح چهارم پسایندهای گروهی، درون سازمانی و برون سازمانی را شامل شد.
  کلیدواژگان: رهبری، سرپرستی توهین آمیز، پسایند، مدل یابی ساختاری تفسیری
 • علیرضا واعظی، عبدالحسین صدرنیا *، سارا کهربایی صفحات 185-209
  هدف این پژوهش، بررسی نقش اجرای قرارداد روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی و با در نظر گرفتن نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارشناسان شرکت الکتریک خودروی شرق تشکیل داده اند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 187 نفر، مورد انتخاب قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه و محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اجرای قرارداد روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد. همچنین مشخص شد که تمام ابعاد اجرای قرارداد روان شناختی که عبارتست از: توسعه مسیر شغلی، محتوای شغلی و پاداش شغلی تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و اجرای قرارداد روان شناختی از طریق متغیر میانجی حمایت سازمانی درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: اجرای قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی درک شده، رفتار شهروندی سازمانی
|
 • Mohsen Tabatabaei, Saeid Nassim Sobhan, Abbas Afrazeh * Pages 1-28
  Burnout is one of the organizational symptoms that should be addressed in early stage of growing. A lot of research has been conducted in assessing the status of burnout and exploring the roots, but there is a lack of a management model for dealing with this phenomena in the organization. The purpose of this paper is to provide an algorithm for diagnosing the current status, finding their roots and proposing a solution to deal with burnout in production workers. For this purpose, the literature of the subject was profoundly examined and a case study was conducted in the paint management of Iran Khodro Company. Finally, based on the literature and analysis of data collected from 213 workers and 30 semi-structured interviews with them, the Burnout Problem Solving Algorithm in Production Workers was designed. In this algorithm, burnout factors were divided into two categories including root cause and contributing factors and solutions to deal with burnout were divided into two categories including short-term and long-term solutions. The algorithm was founded on 8 root causes of burnout in production workers and is not proper for service jobs. Therefore, future research could be conducted on customizing the algorithm for other professions such as teachers and nurses who are more prone to job burnout.
  Keywords: Burnout, Problem Solving Algorithm, Production Workers
 • akbar hassanpoor, Atefeh sajjad* Pages 29-55
  The purpose of this paper is to design a comprehensive, accurate and reliable tool to measure the employees' knowledge sharing behavior. For this purpose, after the centralized review of related texts, the indicators of knowledge sharing behavior in organizations were extracted. Data analysis was carried out in two stages; exploratory factor analysis (EFA) was used in order to identify the dimensions and classification of the indicators, and the CFA analysis was used, to verify the validity of the model. The tests are carried out using the data collected from the workers of the knowledge based companies located in Khorasan Science and Technology Park. The results of the analysis using SPSS and AMOS software were a comprehensive and reliable tool for measuring the knowledge sharing behavior with 22 indicators and 7 factors. The proposed tool can be used for the performance evaluation and reporting system as well as the compensation system in various organizations.
  Keywords: Knowledge sharing behavior, evaluation tool, exploratory factor analysis
 • farajollah rahimi *, mehdi nadaf, mohammad latify Pages 57-79
  The purpose of this study is to investigate affect factors on employees behaviors ambidexterity with a multi-level approach. The research method is descriptive-survey. The statistical population of this research is 17000 employees of 20 companies from petrochemical companies based in Mahshahr Special Economic Zone. In this study, Chen, Gowley and Eden (2001), Mam et al (2009), Jansen (2000), Patel and colleagues (2013) used questionnaires to measure self-efficacy, behavioral bias, innovative behavior, and high performance work system, respectively. Is. The results of this study showed that self-efficacy has a positive and significant effect on ambidexterity at individual level. Also, Individual ambidexterity has shown a positive and significant effect on the innovative behavior of employees. At the organizational level, the effect of the high performance work system, self-efficacy and innovative behavior of employees was confirmed. It was also found that a high performance work system moderates the effect of self-efficacy on Individual ambidexterity and also high performance work system moderates the effect of Individual ambidexterity on innovative behavior of employees. This study showed that personality traits along with the organizational variable of the high performance work system can enhance the Individual ambidexterity in their work and thus lead to a recurring improvement of the staff.
  Keywords: Ambidexterity_Self - efficacy_High Performance Work System_Innovation
 • Fattah Sharifzadeh, Aghil Ghorbani paji *, Ghonche sheikhzade Pages 81-111
  one of the most important aspects of ethics in organization is organizational virtuousness, organizational citizenship behavior and organizational happy. This research seeks to examine the impact of perceived organizational virtuousness on organizational identification with the moderator and mediator role of organizational citizenship behavior and organizational happy in the Traffic Police. Research. in terms of the purpose and terms of methods, descriptive and correlational study is that the adoption questionnaire and survey data have been collected. The reliability and validity of the instruments were measured by using the composite reliability, Cronbach's Alpha, convergent validity and divergent validity. Data were analyzed by using partial least squares and SPSS. Sobel and VAF tests have been used to measure the severity and t-value of the mediator role of organizational citizenship behavior. Data analysis showed that perceived organizational virtuousness has a positive significance effect on organizational identification and organizational citizenship behavior. The modereated role of organizational happy has no positive significance effect on the relationship between organizational virtuousness and organizational identification. On the other hand, analysis is performed using the Sobel test indicated that almost 52 percent of organizational identity changes the perceived organizational virtuousness through a mediator role of OCB. Therefore Employees who perceived a high level of organizational virtuous believe that the expectations and priorities attaches great importance to them.
  Keywords: perceived organizational virtuousness, organizational identification, organizational citizenship behavior, organizational happy, Traffic Police
 • zeinab hassanzadeh *, seyyed aliakbar afjahi, abolhasan faghihi, akbar alam tabriz Pages 113-147
  In recent years, public organizations have embarked new public management approaches to employing employee management, but not all of them were successful enough to take advantage of it. Paying attention to the behavioral factors is most important in the successful use of employee performance management. However, most organizations face difficulties due to insufficient attention to behavioral dimensions. The purpose of this study is identify the desirable behaviors of managers and Leadership in the successful implementation of employee performance management in public sector. We use qualitative research method and do 16 Semi-structured interviews in the Ministry of Energy headquarter. Interviewees were selected by snowball sampling method. As a result of thematic analysis, the framework of desirable managerial behaviors is classified in 109 concepts in the form of 14 sub themes and 4 main themes included "manifestation of managerial capabilities in behaviors, positive attitudes, commitment and action orientation in performance management system". Also Leadership desirable Behaviors Framework is categorized in 57 concepts in the form of 10 sub themes and 3 main themes included "Psychological Empowerment of Employees, Social Influence and Individual-Based Leadership". Evaluation and enforcing these dimensions will help public organizations to solve the executive problems of this system.
  Keywords: Employee Performance Management, Organizational Behavior, Managers Behaviors, Leadership Behavior, thematic analysis
 • amin zare *, mostafa hadavinejad, Majid Ramezan Pages 149-183
  The organization's leadership does not always show a good face; abusive supervision is one of the faces of the dark side of leadership in the organization which the present study has examined its consequences according to the interpretive structural modeling approach. The statistical population of the study consisted of 15 executives of Arsanjan city who were identified and cooperated by using concept and snowball sampling. After studying literature and identifying consequences of toxic organizations, using a fuzzy Delphi technique and a survey of experts (executives) were used to screen the data from the previous step. After confirming the validity of this step, in the next step, in order to discover the interpretive structural model, the questionnaire was designed and made available to the same experts. According to the results of the analysis of recent data, a total of 7 variables in 4 levels were identified as consequences of abusive supervision. The first level consisted of individual-attitudinal and individual-psychological consequences, and the second level included individual-behavioral consequences. The third level included the individual- Psychosomatic consequences and the fourth level included group, internal organizational, and outer-organizational consequences.
  Keywords: leadership, abusive supervision, consequence, interpretive structural modelling
 • Alireza Vaezi, Abdolhossein Sadrnia *, Sara Kahrobaee Pages 185-209
  The purpose of this research is investigating the Role of Psychological Contract Fulfilment on Organizational Citizenship Behaviour (OCB) by Perceived Organizational Support (POS) as a Mediator. This research is applied in terms of purpose, and in terms of the nature of data collection, descriptive-survey. The statistical society of the research is formed of specialists Electric Khodro Shargh Company that 187 persons have been selected through random sampling. A questionnaire was used to collect data, Validity of the questionnaire was confirmed through construct validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. P.L.S. software was used to structural equation modelling and data analysis. The research results indicated that psychological contract fulfilment has positive effect on OCB. Indeed, results revealed that all dimensions of psychological contract fulfilment consist of: career development, work content and reward had meaningful and positive effect on OCB and also Psychological Contract Fulfilment had meaningful and positive effect on OCB through the POS as a mediator.
  Keywords: Psychological Contract Fulfillment, organizational citizenship behavior, Perceived Organizational Support