فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ناصر عسگری* صفحات 1-34
  یکی از پیشران های حیاتی تعالی و تحول سازمان عامل رهبری است. شناخت چگونگی اعمال رهبری توسط رهبران برجسته و دارای عملکرد و دستاوردهای فوق العاده می تواند به توسعه این قابلیت برترساز در سازمان های گوناگون مساعدت کند. این پژوهش، با هدف مفهوم پردازی و طراحی الگویی ماهیت شناسانه از سبک رهبری شهید منصور ستاری انجام شده است. این پژوهش کاربردی، تفسیری و استقرایی است با رویکرد کیفی انجام شده است. داده های گردآوری شده به صورت هدفمند اط طریق روش نظریه پردازی داده بنیاد (رویکرد گلیزری) تحلیل شده اند. الگوی استخراج شده از سه لایه اصلی هم پیوند تشکیل شده است. لایه اول بیانگر شیوه اعمال رهبری توسط ایشان است که شامل مقوله های اصلی رهبری میدانی، الگوی عملی بودن، توانمندسازی منابع انسانی و تشویق و دلگرمی است. لایه دوم با عنوان رهبری تحول و نوآوری که بیانگر مهم ترین وجوه تمایز رهبری ایشان است. در این لایه، رهبری تحول شامل مقوله های چالش گرایی، تحول و تعالی مستمر، تحولات زیرساختی و نهادی و تحول فرهنگی است. رهبری نوآورانه نیز این مقوله ها را در بر می گیرد: رفع خلاقانه محدودیت ها، بهره برداری بهینه از ظرفیت ها، ترویج خلاقیت و نوآوری و دستاوردهای نوآورانه. لایه سوم این سبک رهبری نیز چشم اندازمداری است که گویای چگونگی ترسیم و به اشتراک گذاری آرمان خودکفایی ملی و سازمانی، تعالی نهاجا و خودکفایی علمی و فناورانه به منظور ارتقای قدرت هوایی و اقتدار ملی است. بر این اساس، سبک رهبری شهید ستاری نمایانگر الگویی است که توانسته دستاوردهای نوآورانه و تحول گرایانه چشمگیری را در راستای چشم انداز خودکفایی رقم بزند. این سبک رهبری چه در شرایط بحرانی و چه در دوران تحول و بهبود سازمانی موفقیت آمیز و اثربخش بوده است. ترویج و به کارگیری این الگو می تواند دانش ارزشمندی برای توسعه قابلیت رهبری مدیران فراهم سازد و به شناخت چگونگی دستیابی به رهاوردهای فوق العاده توسط رهبران سازمانی مساعدت کند.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، رهبری تحول آفرین، رهبری نوآوری، رهبری ستودنی، شهید منصور ستاری
 • امیر حیدری چیانه*، محمدعلی سرلک، رضا رسولی، علی جمشیدی صفحات 35-68

  پژوهش حاضر در صدد اعتبار سنجی مدل مغضوبیت فرد در سازمان در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی می باشد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی، بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و بر اساس ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی می باشد. برای گردآوری داده ها،پرسشنامه های محقق ساخته در اختیار 210 نفر از کارکنان دانشگاه قرار گرفت که با روش احتمالی و نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم از جامعه آماری 465 نفری به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار -AMOS صورت گرفت. پس از بررسی روایی صوری و محتوا، روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی اعتبار سنجی شد.سپس الگوی مفهومی پیشنهادی از طریق تحلیل مسیر به روش بیشینه احتمال بررسی و در ادامه برازش داده های تجربی با مدل پیش فرض آزمون گردید. نتایج بدست آمده نشان داد بارهای عاملی اکثر سوالات در حد قابل قبولی بوده و عوامل فردی با ضریب 41/0 عوامل گروهی با ضریب30/0 و عوامل سازمانی با ضریب 38/0 بر مغضوبیت فرد در سازمان تاثیر معنی داری داشته و اثر مغضوبیت فرد در سازمان نیز بر روی تبعات فردی 52/0 و بر روی تبعات سازمانی 27/0 معنی دار بود.شاخص های نیکویی برازش نیز در حالت کلی قابل قبول بوده و مدل ارایه شده از اعتبار لازم برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: خشونت در محل کار، حمایت سازمانی ادراک نشده، مغضوبیت فرد در سازمان
 • جبار باباشاهی*، مهدی فتاحی، محمدامین باتمانی، حمید زین الدین صفحات 69-122

  امروزه یکی از شاخص های توسعه ی پایدار در کشورهای درحال توسعه، کارآفرینی می باشد و گسترش روحیه ی کارآفرینی در جامعه اثر مثبت و مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی کارآفرینان دارد. هدف پژوهش حاضر استخراج مدل انگیزش رهبران کارآفرین است و لذا با توجه به فقدان نظریه و مدل در این حوزه، هدف این است که مدل انگیزش رهبران کارآفرین ارایه شود. به همین منظور، پژوهش کیفی مبتنی بر استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد (رویکرد گلیزری) استفاده شد و بعد از تحلیل عمیق مصاحبه ها، استخراج کدها و روابط علی و معلولی آن ها، مدل انگیزش رهبران کارآفرین بر اساس چارچوب نظریه ی خودتعیین گری استخراج شد. یافته های پژوهش، زمینه ساز شناسایی پیشران های اصلی انگیزش رهبران کارآفرین و تبیین روابط علی و معلولی آن ها، تبیین پدیده ی محوری (انگیزش) و خروجی ها و پیامدهای ناشی از انگیزش کارآفرینان است. نتایج این پژوهش می تواند منجر به ارایه ی پیشنهاد هایی به مسیولان جامعه، کارآفرینان و علاقه مندان به کارآفرینی شود. در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادهای لازم در سه حوزه (کاربردی، موضوعی و روش شناختی) ارایه شده است.

  کلیدواژگان: نظریه ی خودتعیین گری، انگیزش رهبری، رهبری کارآفرین، مدل انگیزش، تئوری داده بنیاد
 • حسین گرجی پور، علی اصغری صارم* صفحات 123-158
  هدف پژوهش حاضر، مفهوم سازی رفتار اغواگرایانه ای تحت عنوان «کار نمایشی» در برابر «کار سازنده» برای سازمان ها است. در این پژوهش که از منظر رویکرد از نوع پژوهش های کیفی است، با استفاده از روش تحلیل مضمون و با انجام تعداد 10 مصاحبه نیمه ساختاریافته از مدیران رده میانی سازمان های دولتی و سازمان عمومی (شهرداری ها)، تعداد 104 کد توصیفی استخراج شد. پس از ترکیب و تلخیص کدها، مضامین پایه اکتشافی در قالب تعداد 7 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند و درنهایت بر اساس جایگاه خود، در سطوح مضامین فراگیر جایابی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که درک مفهوم کارنمایشی، متاثر از شناخت سه سطح پیشایندها، مصداق ها و پسایندها است. نتایج پژوهش بیان داشت، پیشایندهای پدیده کار نمایشی در قالب سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی، تداعی یافته و منجر به ایجاد مصادیق رفتاری کارنمایشی در دو سطح فردی و سازمانی شده و بروز این رفتارها، پسایندهای کارنمایشی را در دو سطح درون سازمانی و فرا سازمانی پدید می آورد که برای به حداقل رساندن آن ها لازم است، نسبت به کنترل پیشایندهای تشدیدکننده اهتمام صورت گیرد تا مصداق های رفتاری کار نمایشی به حداقل رسد.
  کلیدواژگان: کار، کارنمایشی، کار سازنده، شغل، شغل کاذب
 • ابراهیم رجب پور*، نجمه پارسایی صفحات 159-180

  قرن بیست و یکم، عصر سرمایه انسانی و بهره برداری درست از این منابع ارزش آفرین است. در این راستا باید روی ویژگی های مثبت منابع انسانی تاکید شود و از ویژگی های منفی نظیر فلات شغلی و فرسودگی شغلی اجتناب کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر منتورینگ و اشتیاق شغلی بر فلات شغلی کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر است. در این راستا، نقش اشتیاق شغلی به عنوان متغیر مستقل و نیز متغیر میانجی مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر به تعداد حدود 550 نفرتشکیل داده و نمونه آماری پژوهش نیز 220 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفته و پایایی نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای منتورینگ، اشتیاق شغلی و فلات شغلی به ترتیب 89، 91، 74 درصد، محاسبه گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که منتورینگ بر اشتیاق شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. منتورینگ بر فلات شغلی تاثیر منفی دارد؛ ولی این تاثیر معنادار نمی باشد. همچنین، منتورینگ با نقش میانجی گری اشتیاق شغلی بر فلات شغلی تاثیر منفی و معنادار دارد. در انتها، بر اساس یافته های پژوهش رهنمودهایی به مدیریان ارشد بانک های دولتی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: آموزش و توسعه، منتورینگ، فلات شغلی، اشتیاق کاری، صنعت بانکداری
 • مریم سادات موسوی، حمید رضایی فر*، محمد محمدی، نورمحمد یعقوبی صفحات 181-212

  پافشاری بر تعهدات به معنای پیگیری مصرانه تصمیمات با وجود بازخوردهای منفی است و سبب میشود تا فرد در حذف برنامه های اشتباه خود تردید داشته باشد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و با هدف رفتار پافشاری مدیران بر تعهدات اولیه در سازمان های دولتی (علت ها و پیامدها) تدوین گردیده است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمی، پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی12 نفر از مدیران با تجربه مدیریتی در دستگاه های دولتی بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی، کلیه مدیران دستگاه های دولتی استان خراسان رضوی بودند که تعداد 386 نفر با روش تصادفی طبقه ایی متناسب با حجم انتخاب شدند. یافته ها شامل شرایط علی با سه مولفه عوامل فردی، گروهی و سازمانی؛ مقوله محوری با مولفه پافشاری بر تعهد؛ استراتژی با سه مولفه جذب منابع، کاربرد زمان و عدم محدودیت؛ پیامدها با دو مولفه حکمرانی نامطلوب، کاهش عملکرد؛ زمینه ها با دو مولفه عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی؛ مداخله گر با مولفه عوامل محیطی بود. نتایج نشان داد که الگوی مذکور از اعتبار لازم برخوردار است.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، خطای ادراکی در تصمیم گیری، پافشاری بر تعهد
 • شمامه حلمی، سید علی اکبر احمدی*، مجتبی امیری، علی جمشیدی صفحات 213-246

  مشارکت کارکنان بعنوان یک موضوع مهم و تاثیر گذار در سازمان ها جهت بکارگیری توان فکری و اندیشه های کارکنان، تبدیل به یک مزیت رقابتی شده است و با توجه به دستاوردهای قابل توجه رویکرد مثبت گرایی از جمله رفتار سازمانی مثبت گرا در سازمان ، هدف از این پژوهش طراحی مدل جلب مشارکت کارکنان در سازمان با تاکید بر رفتار سازمانی مثبت گرا می باشد.داده ها در مرحله اول از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه مدیریت (دانشگاهی) که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش دلفی و در مرحله دوم از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری این پژوهش 305 نفراز کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند که نمونه آماری با فرمول کوکران 170 نفر محاسبه شد. برازش مدل پژوهش با استفاده از نرم افزارSmart PLS3 و آزمون تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری انجام پذیرفت.نتایج نشان داد که بین عوامل ساختاری، عوامل رفتاری ، عوامل رفتار سازمانی مثبت گرا، عوامل محیطی و جلب مشارکت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مشارکت کارکنان بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و توانمندسازی آنان موثر است. با توجه به نتایج این پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می تواند مواردی نظیر، ایجاد نظام پیشنهادها، کاهش تمرکز گرایی در سازمان ، تعدیل رسمیت سازمان، اشتراک گذاری اطلاعات، ایجاد انگیزش در کارکنان، ایجاد جو سازمانی حمایتگر، تقویت نگرش مثبت مدیران نسبت به مشارکت، توسعه خودکارآمدی کارکنان ، افزایش امیدواری و توسعه سبک خوش بینی در محیط کار را برای جلب مشارکت کارکنان بکارگیرد.

  کلیدواژگان: مشارکت کارکنان، رفتار سازمانی مثبت گرا، خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی
|
 • Nasser Asgari * Pages 1-34
  One of the vital drivers of excellence and transformation of organizations is the leadership. Knowing how leadership is exercised by outstanding leaders with extraordinary performance and achievements can help to develop this superior capability in various organizations. This research has been done with the aim of conceptualizing and designing a quiddity-oriented model of Shahid Mansour Sattari's leadership style. This research is applied, interpretative and inductive, and has been done with a qualitative approach. The data purposefully selected analyzed through Glaserian Emerging Grounded Theory. The provided model consists of three main interconnected layers. The first layer shows his practices of leadership, which includes the main categories of arena-based leadership, modeling the way, human resource empowerment, and encouragement. The second layer (transformational and innovational leadership) represents the most important distinguishing features of his leadership and the result of the first layer. Transformational leadership includes the categories of challenge-orientating, continuous transformation and excellence, infrastructural and institutional transformations, and cultural transformation. Innovative leadership also includes creative removal of limitations, optimal utilization of capacities, promotion of creativity and innovation, and innovative achievements. The third layer of this leadership style is visionary, which represents how to draw and share the ideal of national and organizational self-sufficiency, organizational excellence, and scientific and technological self-sufficiency in order to promote air power and national authority. Accordingly, Shahid Sattari's leadership style represents a model that has been able to make significant innovative and transformational achievements in line with the vision of self-sufficiency. This leadership style has been successful and effective both in crisis situations and during organizational transformation and improvement. The promotion and application of this model can provide valuable knowledge for the development of the leadership ability of managers and help to understand how to achieve extraordinary results by organizational leaders.
  Keywords: Leadership Style, innovative leadership, Transformational Leadership, Shahid Mansoor Sattari
 • Amir Heydari Chiyaneh *, MohammadAli Sarlak, Reza Rasouli, Ali Jamshidi Pages 35-68

  The aim of this study is to validate the model of Individual disfavor in organization in Payame Noor university of west Azerbaijan province. According to the purpose, the current research is an applied one, in terms of the method of data collection it is a descriptivesurvey research and based on the nature of the data it is a quantitative research. For data collection, researcher-made questionnaires were provided to 210 university employees that were selected as a sample from the statistical population of 465 people by using the probability method and stratified sampling according to the volume. Data analysis was done using structural equation modeling and AMOS software. After checking the face and content validity, the construct validity of the questionnaires was validated through confirmatory factor analysis. Then, the proposed conceptual model was examined through path analysis using the maximum probability method, and then the fit of the experimental data was tested with the default model. The results showed that the factor loadings of most of the questions were acceptable and individual factors with a coefficient of 0.41, group factors with a coefficient of 0.30, and organizational factors with a coefficient of 0.38 had a significant effect on the individual disfavor in organization and the effect of the individual disfavor in organization was also significant on the individual consequences with a coefficient of 0.52 and on the organizational consequences with a coefficient of 0.27. Goodness of fit indexes was generally acceptable and the presented model was valid.

  Keywords: workplace violence, Unperceived organizational support, Individual disfavor in organization
 • Jabbar Babashahi *, Mehdi Fattahi, MohammadAmin Batmani, Hamid Zeinodin Pages 69-122

  Today, one of the indicators of sustainable development in developing countries is entrepreneurship, and the expansion of entrepreneurial spirit in society has a positive and favorable effect on the economic and social growth of entrepreneurs. The aim of the current research is to extract the motivation model of entrepreneurial leaders, and therefore, considering the lack of theory and model in this field, the aim is to present the motivation model of entrepreneurial leaders. For this purpose, qualitative research based on Grounded Theorizing strategy (Glaser approach) was used and after deep analysis of interviews, extraction of codes and their cause and effect relationships, the motivation model of entrepreneurial leaders was extracted based on the framework of self-determination theory. The findings of the research lay the groundwork for identifying the main motivational drivers of entrepreneurial leaders and explaining their cause and effect relationships, explaining the central phenomenon (motivation) and the outputs and consequences of entrepreneurs' motivation. The results of this research can lead to suggestions to community responsible officials, entrepreneurs, and those interested in entrepreneurship. At the end, based on the findings of the research, necessary suggestions have been presented in three areas (Practical, Subject and methodological).

  Keywords: self-determination theory, Entrepreneur Leadership, Motivation To Lead, Motivation Model, grounded theory
 • Hossein Gorjipour, Ali Asghari Sarem * Pages 123-158
  The purpose of the current research is to conceptualize seductive behavior under the title of "histrionic work" against "productive work" for organizations. In this research, which is a qualitative approach, using thematic analysis method and conducting 10 semi-structured interviews with middle-level managers of public organizations, 104 descriptive codes were extracted. after combining and summarizing the codes, the basic themes were classified in the form of 7 organizing themes. and finally, based on their position, they were placed in the levels of overarching themes. The findings of the research show that the understanding of the concept of performance is influenced by the knowledge of three levels of antecedents, examples and suffixes. The results of the research showed that the antecedents of the phenomenon of histrionic work were revealed in the form of three categories of individual-personal, organizational and environmental factors, and it has led to the creation and escalation of examples of performance behavior at both individual and organizational levels, and the occurrence of these behaviors creates performance consequences at both intra-organizational and extra-organizational levels. In order to minimize the consequences of histrionic work, it is necessary to pay attention to the control and management of its aggravating antecedents in the organization.
  Keywords: Work, Histrionic work, Productive work, Job, Fake job
 • Ebrahim Rajabpour *, Najme Parsaei Pages 159-180

  The 21st century is the era of human capital and proper exploitation of these value-creating resources. In this regard, it is necessary to emphasize the positive characteristics of human resources and avoid negative characteristics such as career plateaus and job burnout. Therefore, the main goal of the current research is to investigate the impact of mentoring and work engagement on the career plateau of state bank employees in Bushehr city. In this regard, the role of work engagement is investigated as an independent variable as well as a mediating variable. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the research was made up of 550 employees of state banks in Bushehr, and the statistical sample of the research was estimated to be 220 people. The data collection tool was a five-point Likert scale questionnaire. The validity of the questionnaire was examined in terms of content and structure, and the reliability was calculated based on Cronbach's alpha coefficient for the variables of mentoring, work engagement and career plateau, respectively 89, 91, 74%. The collected data were analyzed using SPSS and LISREL statistical software. The results of data analysis showed that mentoring has a positive and significant effect on work engagement. Mentoring has a negative effect on the career plateau; But this effect is not significant.

  Keywords: Training, Development, Mentoring, Career Plateau, work passion, Banking Industry
 • Maryam Sadat Mousavi, Hamid Rezaei Far *, Mohammad Mohammadi, NoorMohammad Yaghoubi Pages 181-212

  Insisting on commitments means persistently pursuing decisions despite negative feedback and causes a person to hesitate in removing their wrong plans. The current research is of a mixed type and has been compiled with the aim of managers' insistence on initial commitments in government organizations (causes and consequences). The research strategy in the qualitative part is foundational data theorizing and in the quantitative part, survey. The participants of the qualitative part were 12 managers with management experience in government agencies, who were selected as the sample size using the saturation principle and snowball sampling method, and in the quantitative part, all the managers of the government agencies of Khorasan Razavi province were 386. People were selected by stratified random method according to the volume. The findings include causal conditions with three components of individual, group and organizational factors; A central category with a component of insisting on commitment; Strategy with three components of attracting resources, using time and not limiting; Consequences with two components of unfavorable governance, reduced performance; contexts with two components of cultural factors and social factors; The intervention was with the component of environmental factors. The results showed that the mentioned model has the necessary validity.

  Keywords: Decision making, perceptual error in decision making, insistence on commitment
 • Shamameh Helmi, AliAkbar Ahmadi *, Mojtaba Amiri, Ali Jamshidi Pages 213-246

  As a key and influential organizational issue to utilize the employees’ intellectual power and thoughts, their participation has become a competitive advantage. Given the considerable achievements of the positivism perspective, such as positive organizational behavior in the organization, the present research was aimed at designing the model of attracting employees’ participation in the organization with an emphasis on positive organizational behavior. The data was collected in the first stage through interviews with18 of experts and scholars in the management field (academic) were chosen by a purposive sampling method and with using Delphi method and in the second stage through a questionnaire.the statistical population of this research included 305 employees working for the Vice-Chancellor for Resource Management and Development of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, and the statistical sample was calculated equal to 170 individuals through using Cochran’s formula. The fitting of the research model was done using confirmatory factor analysis and structural equations and using SmartPLS3 software. The results revealed a significant relationship between structural factors, behavioral factors, positive organizational behavior factors, environmental factors, and attracting employees’ participation. Furthermore, employees’ participation affects their job satisfaction, organizational commitment, and empowerment. According to the results of this research is suggested shahid Beheshti University of Medical Sciences can do things such as creating a suggestion system, reducing centralism in the organization, adjusting the formality of the organization, sharing information, creating motivation in employees, creating a supportive organizational atmosphere, strengthening the positive attitude of managers towards participation, developing employees' self-efficacy, increasing hope and development Optimistic style in the work environment should be used to attract the employees’ participation

  Keywords: Employees Participation, Positive Organizational Behavior, Self- efficacy, hope, Optimism