فهرست مطالب

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سعید مظلومی محمودآباد ، احمد ستوده ، علی اسدیان* ، تیمور آقا ملایی ، مجید نجفی اصل صفحات 1-11
  مقدمه و هدف
  بررسی ابعاد سلامت اجتماعی دانشجویان و ارتقای آن منجر به بهبود سلامت آنها می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی – مقطعی روی 390 نفر (62 درصد دختر، 38 درصد پسر) از دانشجویان انجام شد. گروه هدف پژوهش به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که دارای دو بخش بود: بخش سوالات دموگرافی و نسخه ترجمه شده فارسی پرسشنامه سلامت اجتماعی KEYES که در مطالعات مختلف روایی و پایایی آن تایید شده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز سلامت اجتماعی اکثر دانشجویان در وضعیت متوسط بود. در بین ابعاد سلامت اجتماعی، بعد شکوفایی اجتماعی دارای بالاترین میانگین امتیاز بود. بین متغیرهای دموگرافی سن، جنس، وضعیت سکونت (خوابگاه و غیرخوابگاهی) وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال با سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (001/0 >. (P. Value به طوری که دانشجویان با سنین بالاتر دارای سلامت اجتماعی بهتری بودند. سلامت اجتماعی خانم ها در مقایسه با آقایان وضعیت بهتری داشت و دانشجویان متاهل، شاغل دارای امتیاز سلامت اجتماعی بیشتری در مقایسه با دانشجویان مجرد، غیرشاغل بودند، همچنین وضعیت سلامت اجتماعی دانشجویانی که با خانواده زندگی می کردند در مقایسه با دانشجویان خوابگاهی بهتر بود.
  نتیجه گیری
  تقویت ابعاد سلامت اجتماعی که دارای میانگین امتیاز پایین تری هستند(انسجام، پذیرش، مشارکت اجتماعی) ، بهبود شرایط سکونت و تامین زمینه ازدواج دانشجویان منجر به بهبود سلامت آنها می شود.
  کلیدواژگان: دانشجویان، سلامت اجتماعی
 • شیوا روشن خواه ، هدا نجف پور ، میترا بختیاری ، محمدرضا سلحشور ، علی نجف پور* صفحات 12-21
  مقدمه و هدف
  رسالت وب سایت های دانشگاهی ارایه خدمات به کاربران و طراحی کارآمد محتوای اطلاعاتی است که حاوی اطلاعاتی ارزنده برای اساتید، دانشجویان و سایر کاربران می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان از به روز بودن وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد.
  روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، شش وب سایت دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده های (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی و پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی) در کرمانشاه از نظر به روز بودن با هم مقایسه شدند، همچنین تعداد 650 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب شدند و از نظر میزان رضایت مندی از وب سایت های دانشگاه مورد پرسش قرار گرفتند، ارزیابی وب سایت ها از طریق آنالیز محتوا صورت گرفت و برای تعیین رضایت دانشجویان از به روز بودن وب سایت ها از آزمون های T-Test مستقل و آنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  در این پژوهش در کل 28عنوان اقلام اطلاعاتی موجود در شش وب سایت مورد مطالعه، استخراج شده و در شش گروه اطلاعات اساتید، محتوای اطلاعاتی عملکرد گروه، محتوای اطلاعاتی رشته، محتوای آموزشی و پژوهشی طبقه بندی شدند. میزان رضایت دانشجویان دانشگاه از عناصر اطلاعاتی مانند اطلاعات اساتید و محتوای اطلاعاتی گروه در حد متوسط و از اطلاعات پژوهشی رضایت کمتری دارند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  به کارگیری شاخص های استاندارد در طراحی صفحات وب سایت دانشگاه ها و به روزرسانی آن، موفقیت در امر جست و جوی اعضای هیات علمی، افزایش ظرفیت محتوای وب سایت و صرفه جویی در وقت کاربران نقش مهمی دارد. لذا نیاز است مدیران در این زمینه اقدامات لازم را برای بهبود کیفیت امور انجام دهند.
  کلیدواژگان: اینترنت، دانشگاه ها، طبقه بندی
 • شهرزاد سراوانی ، حسن میرزاحسینی* ، مجید ضرغام حاجبی صفحات 22-32
  مقدمه و هدف
  نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار می رود و از طرفی دانشجویان پزشکی به عنوان پزشکان آینده در نظام سلامت کشور نقش مهمی ایفا خواهند نمود، لذا اهمیت شناخت بهتر روابط متقابل ابعاد انگیزشی آنان با ویژگی های شخصیتی شان جهت ارتقا برنامه های آموزشی ضروری است. هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه ابعاد انگیزش با ویژگی های شخصیتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.
  روش ها
  این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 97-96 بودند که تعداد 412 نفر به عنوان نمونه به صورت طبقه ای خوشه ایانتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های انگیزش کلر (Keller Inventory) و شخصیت نئو (NEO-Five Factor Inventory) بود. داده ها با نرم افزار SPSS با روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین مولفه های انگیزش، دو مولفه ی توجه و ارتباط دارای رابطه منفی و معنادار با ویژگی روان رنجوری شخصیت هستند. هم چنین هر چهار مولفه انگیزش دارای ارتباط مثبت و معنادار با تجربه پذیری و برون گرایی و باوجدان بودن هستند. علاوه بر این، تنها مولفه های توجه، ارتباط و اعتماد از متغیر انگیزش با مولفه ی توافق پذیری از متغیر شخصیت ارتباط مثبت و معنادار داشتند.
  نتیجه گیری
  می توان گفت که در ایجاد، تداوم یا کاهش انگیزش در افراد، ویژگی های شخصیتی نقش بارزی دارند؛ بنابراین برای افزایش انگیزش در افراد به خصوص در زمینه پیشرفت تحصیلی لازم است آموزش ها، متناسب با ویژگی های شخصیتی هر فرد صورت گیرد.
  کلیدواژگان: انگیزش، دانشجویان، ویژگی های شخصیت
 • مریم اکبری لاکه ، شهرام یزدانی ، اعظم مدیحی* ، لیلا افشار صفحات 33-46
   
  مقدمه و هدف
  ارزش های افراد که جهت دهنده ترجیحات و رفتار ایشان می باشد، یکسان نیستند؛ و همین امر می تواند منجر به عدم توافق و زمینه ساز تعارض ارزشی شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه حل تعارضات ارزشی و نحوه رویارویی با تعارضات ارزشی درمدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بدلیل نقش کلیدی و الگو بودن آنان انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه کیفی، با روش نمونه گیری هدفمند وسپس گلوله برفی با 11 نفر از مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تا اشباع داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند انجام وسپس متن مصاحبه ها به روش تحلیل محتوای گراهامن 2004 تحلیل گردید.
  یافته ها
  مشارکت کنندگان پژوهش شش نفر مرد و پنج نفر زن با مدرک فوق تخصص، تخصص، دکتری و کارشناسی ارشد با سابقه کاری سه و نیم سال الی 29 سال بودند. مدل نهایی حاصل از تجربه حل تعارضات ارزشی در قالب 5 تم و طبقه اصلی: 1-مولفه های تجارب تعارضات ارزشی سازمانی 2- مولفه های تجربه تعارضات ارزشی با فراگیران 3- رتبه بندی ای از ارزش ها در مدرسان 4-مولفه های نوع تعارضات ارزشی و 5- سبک های حل تعارض ارزشی بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه، مولفه ها وسبک های به کار برده شده درجهت حل تعارضات ارزشی که توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تجربه شده است میتواند به عنوان یک الگو جهت آموزش و توانمندسازی اساتید و همچنین اتخاذ راهبردهای کارآ در برخورد با تعارضات ارزشی و مدیریت این تعارضات در محیط های آموزشی مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: تعارضات ارزشی، تجربه حل تعارضات ارزشی، تعارض(روانشناسی)، مدرس
 • فریبا کریمی ، سیده مریم حسینی* ، افسانه ملک پور ، معصومه معزی ، سیده آسیه حسینی ، نیما رئیسی ، کیمیا رئیسی صفحات 47-59
  مقدمه و هدف
  اعضای هیئت علمی سرمایه های اساسی یک دانشگاه بوده و ارتقاء توانمندی آموزشی آنان منتج به توانمندی سیستم آموزشی و تربیت نیروی انسانی با مهارت و تبحر می باشد. لذا نیاز سنجی آموزشی در جهت توا نمندسازی بیشتر انان جزئی جدائی ناپذیر از برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود.
  روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی به روش مقطعی است که در آن 65 درصد از اساتید دانشگاه به روش سرشماری وارد مطالعه شدند و از پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته با روایی و پایایی تایید شده به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده کردند و نتایج حاصل از طریق نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه بیشترین الویت از نظر اساتید به ترتیب شامل: حیطه ی روش های نوین و فنون تدریس (68%) ، حیطه ی راهنمایی و مشاوره ی آموزشی (62%) ، حیطه ی روش های ارتقائ حرفه ای (61%) ، حیطه ی ضوابط ومقررات دانشگاهی (3/58) ، حیطه ی کاربرد رایانه در آموزش (55%) ، حیطه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (47%) ، حیطه ی روش های ارزیابی دانشجو (43%) بود. همچنین در این مطالعه بین مرتبه ی علمی اساتید و تمایل آنان به برگزاری گارگاه ها به صورت مجازی یا حضوری تفاوت معنی داری مشاهده نشد043/0p= و بین گروه های پایه و بالینی و تمایل آنان به برگزاری کارگاه ها به شکل های حضوری و مجازی نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت 053/0p= و می توان گفت تمایل به برگزاری کارگاه ها به شکل حضوری در همه ی مرتبه های علمی از دو گروه پایه و بالینی بیشتر از شکل مجازی بود.
  نتیجه گیری
  برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی اساتید بصورت کاربردی ضروری به نظر می رسد و در برگزاری کارگاه ها باید اولویت های آموزشی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آموزش، توانمندسازی، نیاز سنجی، هیئت علمی
 • هومان منوچهری ، الهام ایمانی* ، فروزان آتش زاده شوریده ، حمید علوی مجد صفحات 60-73
   
  مقدمه و هدف
  شواهد نشان می دهند با وجود افزایش تمایل دانشجویان پرستاری برای اشتغال به کاردانشجویی، هنوز بسیاری از مسائل مرتبط با آن ناشناخته باقیمانده است. هدف از این مطالعه مروری بر کاردانشجویی در دانشجویان پرستاری است.
  روش ها
  این مطالعه در سال 1396 با مرور منابع و مقالات منتشرشده و در دسترس داخلی و خارجی مرتبط با کاردانشجویی در دانشجویان پرستاری و جستجو در بانکهای اطلاعاتی Google Scholar، Elsevier، Proquest، Scopus، Pubmed، SID و بانک مقالات پزشکی ایران انجام گردید. محدوده زمانی انتخاب مقالات سال های 1999 تا 2017 بود. مقالاتی که زبان اصلی آنها غیر از زبان فارسی یا انگلیسی بود، از مطالعه خارج گردید.
  یافته ها
  تجربه کاردانشجویی، اجتماعی شدن دانشجویان پرستاری برای ورود به حرفه را تحت تاثیر قرار داده و مزایایی از قبیل کاهش نسبی مشکلات مالی، افزایش مهارتهای پرستاری، تجربیات بالینی، اعتماد به نفس و استقلال و کاهش سطح استرس دارد. کاردانشجویی می تواند اثرات منفی نظیر عدم تمرکز، خستگی، فرسودگی، کاهش پیشرفت تحصیلی و استرس داشته باشد. عواملی نظیر انگیزه مالی، داشتن رفاه و زندگی اجتماعی مناسب، رضایت فردی، افزایش تجربه و مهارتهای عملکردی و آشنایی با دوستان جدید سبب جذب دانشجویان به سمت کاردانشجویی می گردد.
  نتیجه گیری
  کاردانشجویی و پیامدهای مثبت و منفی آن مسئله ای مهم در آموزش پرستاری می باشد و به راحتی می تواند عملکرد آکادمیک دانشجویان و حتی وضعیت جسمی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. اثرات مثبت قابل پذیرش هستند، ولی لازم است اثرات منفی مورد ارزیابی قرار گرفته و تا حد امکان برطرف گردند.
  کلیدواژگان: اجتماعی شدن، پیشرفت تحصیلی، دانشجوی پرستاری، صلاحیت حرفه ای، مهارت های بالینی
 • ملاحت نیک روان مفرد ، محمد کریمی* ، حمیدرضا علی زاده اطاق ور ، مریم اکبری لاکه ، الهه روحی رحیم بگ لو صفحات 74-84
  مقدمه و هدف
  امروزه اهمیت مهارت های حل مسئله بر کسی پوشیده نیست و فراگیران هرچقدر که به مراحل بالاتر یادگیری از جمله آموزش عالی نزدیک تر می شوند باید مهارت های یادگیری و حل مسائل خود را به طور مستقل به دست بیاورند و بتوانند به قضاوت های مهم و دقیق دست بزنند. از اینرو مطالعه ای با هدف بررسی رابطه مهارت های حل مسئله و جرات ورزی دستیاران جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش، 46 نفر از دستیاران جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودند که در بیمارستان 15 خرداد و شهید مدرس فعالیت می کردند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. در این پژوهش از پرسشنامه Heppner and Peterson استفاده گردید. داده ها نیز با نرم افزار SPSS V. 22 و با استفاده از آزمون آنووا و ضریب همبستگی پیرسون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج تفاوت معناداری در مهارت حل مسئله و جرات ورزی دستیاران جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دو بیمارستان مدرس و 15 خرداد مشاهده نشد (05/0P >). همچنین بین مهارت حل مسئله و مهارت جرات ورزی همبستگی نسبتا قوی وجود دارد (65/0- =. (r
  نتیجه گیری
  با افزایش مهارت حل مسئله در دستیاران جراحی پلاستیک، مهارت جرات ورزی آنان نیز بیشتر می شود. از اینرو برنامه های آموزشی باید با فراهم کردن فرصت تعلیم و تمرین مهارت های مختلف زندگی نظیر مهارت جرات ورزی، توانمندی های مختلف آنها از جمله مهارت حل مسئله افزایش دهد.
  کلیدواژگان: جرات ورزی، جراحی پلاستیک، دستیار، مهارت حل مسئله
 • مجید خادم رضاییان ، کیانا شکفته ، فاطمه زهرا کریمی ، معصومه ساقی ، مهرداد صحرانورد ، سهیل آرخی ، آرش اخوان رضایت ، مسعود یوسفی* صفحات 85-98
  مقدمه و هدف
  امروزه کیفیت را بر پایه خواسته دریافت کننده خدمت تعریف می کنند. دانشجویان از صاحبان عمده فرآیند آموزش عالی هستند. این پژوهش به بررسی گویه های مرتبط در کیفیت خدمات آموزشی از منظر دانشجویان می پردازد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1394-1395 در شش دانشکده تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. 507 نفر از دانشجویان مقاطع دکترای عمومی و کارشناسی با روش نمونه گیری تصادفی-چندمرحله ای وارد مطالعه شدند. پرسشنامه استاندارد سرواکال (SERVQUAL) که دارای 27 جفت گویه برای بررسی کیفیت خدمات آموزش است، تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.
  یافته ها
  60 درصد شرکت گنندگان خانم (303 نفر) و 60 درصد نیز در دوره آموزش تئوری پایه اولیه بودند. در تمامی گویه ها در تمامی دانشکده ها شکاف منفی وجود داشت. در تمامی دانشکده ها "ظاهر آراسته و حرفه ای اساتید و کارکنان" دارای کمترین شکاف بود (از 6/0- تا 1/0-). بیشترین شکاف در دانشکده های پزشکی (1/0±7/1-) و بهداشت (2/0 ± 8/1-) مربوطه به گویه "آماده نمودن دانشجویان برای شغل آینده با ارائه آموزش های لازم نظری و عملی مناسب"، در دانشکده دندانپزشکی (1/0 ± 0/2-) "انعطاف پذیری اساتید در مواجهه با شرایط خاص" و در دانشکده های داروسازی (1/0 ± 5/1-) و پرستاری (1/0 ± 2/1-) "فضا و امکانات فیزیکی"، در دانشکده پیراپزشکی (1/0 ± 5/1-) "امکان اعمال نظر دانشجو جهت ارائه نظر در برنامه های آموزشی" و "مناسب بودن زمان برگزاری کلاس ها" بود.
  نتیجه گیری
  گویه های دارای بیشترین شکاف در دانشکده های مختلف متفاوت است. تمرکز در گویه هایی که دارای شکاف منفی بیشتری در کیفیت خدمات هستند، اکیدا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، پزشکی، دانشجو
|
 • Seyed saeed Mazloomy mahmood abad , Ahmad Sotoudeh , Ali Asadian*, Teamur Aghamolaei , Majid Najafi asl Pages 1-11
  Introduction
  Survey dimensions of social health of students and promoting them will improve their health. The purpose of this study was to investigate the social health of students in Hormozgan University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional study included 390 students (62% girl, 38% boy) of Hormozgan University of Medical Sciences, who were selected by stratified sampling. Data collection tools was a questionnaire consisted of two parts: demographic and translated social well-being questionnaire of KEYES. The internal reliability and validity were confirmed in different studies. Descriptive statistics were performed for data analysis by using SPSS software version 20.
  Results
  The average social health score of most students was moderate. Among the dimensions of social health, social prosperity was the highest average score. There is a significant relationship between demographic variables such as age, sex, status of residence, marital status, employment status with social health. Students of higher ages had better social health. The social health of women was better than men. And married and employed students had a higher social health rating than those who were single and unemployed. Also, the social health status of students living with the family was better than that of dormitory students.
  Conclusion
  Strengthening social health dimensions that have a lower average score )solidarity, acceptance, social participation) it will improve the health of students. Also, the provision of marital conditions and the improvement of students' Habitation conditions will strengthen the social health of students.
  Keywords: students, social health
 • Shiva Roshankhah , Hoda Najafpour , Mitra Bakhtiari , Mohammad Reza Salahshoor , Ali Najafpour * Pages 12-21
   
  Introduction
  University websites provide users with services and necessary information for professors, students, and other users. Considering the significant role of students for research development and progression, study intended to determine the satisfaction of students with the current website of Kermanshah University of Medical Sciences.
  Methods
  This was a descriptive study in which 6 websites from medical, dental, pharmacy, midwifery, nursing, health and paramedical colleges were compared in terms of being up to date. The participants were selected randomly and 650 students from Kermanshah University of Medical Sciences were questioned about their satisfaction with university websites. Website evaluations were done through content analysis. Their validity was confirmed by five informatics experts. Using SPSSwin22 software, Cronbach's alpha coefficient was 0.86 which showed a good reliability. To determine the satisfaction of both male and female students regarding websites' updating, T-test and independent variance analysis were applied.
  Results
  On the whole, 28 information items were extracted from the six websites under study and were classified into six groups: in formation on professors, department performance, filed of study, educational contents, and research. Students' satisfaction with information about professors and the departments was moderate but their satisfaction was even less regarding the research information of every department (p <0.05).
  Conclusion
  Using standard indices in websites and updating them, increases the visibility of faculty members, the content of websites and also saves users' time. Therefore, senior executives need to take the necessary steps to improve the quality of such affairs.
  Keywords: Classification, Internet, Universities
 • Shahrzad Saravani , Hassan Mirzahosseini*, Majid Zargham Hajebi Pages 22-32
  Introduction
  The educational system of any society is considered the basis for social, economic, political and cultural developments. On the other hand, given the important role of medical students as future therapists and doctors who play significant roles in the health system of any country, understanding the interrelationships between their motivational dimensions and personality characteristics seem necessary to create and promote educational programs. This study intended to do so among medical students at the basic sciences level at Iran University of Medical Sciences.
  Methods
  This was a correlational- descriptive study. The statistical population consisted of all medical students at basic sciences level, from whom 412 were selected through hierarchical cluster sampling method. To collect data, Keller motivation and NEO personality questionnaires were used. Data was analyzed by SPSS software version 24, using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The findings showed that there is a negative and significant relationship between two motivational components of attention and relevance with the neuroticism feature of the personality variable. Also, all four components of motivation have a positive and significant relationship with openness to experience and externality and conscientiousness. Only, the components of attention, communication and trust from the variable of motivation had a positive and significant relationship with the variable of personality.
  Conclusion
  Personality characteristics play a significant role in the creation, continuity and reduction of motivation among individuals; therefore, to increase personal motivation, especially to improve academic achievements, trainings should be in a way that personality characteristics of every individual person are considered.
  Keywords: motivation, personality characteristics, students
 • Maryam Akbarilakeh , Shahram Yazdani , Azam Madihi*, Leila Afshar Pages 33-46
  Introduction
  The values of individuals that orient their preferences and behaviors are not the same; this can lead to disagreements and be the basis of value conflicts. The present study aimed to analyze the value conflict resolution experiences and how to deal with the value conflicts among the faculty members.
  Methods
  In this qualitative study, a semi-structured interview was carried out with purposeful and then snowball sampling with 11 teachers from Kashan University of Medical Sciences for data saturation. Then, the content of the interviews were analyzed by Grahamman 2004 content analysis.
  Results
  The research participants included 6 males and 5 females who were specialists, Ph.D and Masters Degree graduates with a working experience of 3.5 years to 29 years. The final model derived from the value conflict resolution experience was in the form of 5 themes and main categories: 1. Components of the experiences of organizational value conflicts 2. Experiences of value conflicts with learners 3. Ranking of values in the instructors 4. The components of the type of conflict of value 5. Value conflict solving styles.
  Conclusion
  Based on the results of the study, the components and styles used to solve the value conflicts that were experienced by the teachers of Kashan University of Medical Sciences can serve as a model for teaching and empowering professors as well as adopting effective strategies for dealing with value conflicts and management. Contradictions are used in educational settings.
  Keywords: Conflict (Psychology), Professors, Value Conflict, Value conflict resolution experiences
 • Fariba Karimi , Maryam Hosseini*, Afsaneh Malekpour , Masoumeh Moezzi , Asiyeh Hosseini , Nima Raisi , Kimiya Raisi Pages 47-59
   
  Introduction
  Faculty members are considered as basic resources of every university. Therefore, educational needs assessment in order to empower most faculty members is an inseparable part of educational planning.
  Methods
  The study was conducted using a descriptive cross sectional method. The population consisted of university professors. About 65% professors participated. The reliability and validity of data collection tool, a self-made researcher questionnaire, was approved according to different studies. The participants were selected through census method and the results were analyzed using SPSS software.
  Results
  The highest priority of the professors in this study included the realms of modern methods and techniques of teaching (68%), training tips and consultation (62%), methods of professional promotion (61%), academic regulations and rules (58/3%), applying computers in education (55%), evidence-based practice (47%), and student assessment methods (43%). Among different academic ranks (p=. / 043) or instructors of basic sciences and clinical sciences (p =. / 053), there was no statistically significant difference between the instructors' preference to attend the workshops virtually or in person and they mostly preferred to attend the workshops in person.
  Conclusion
  Holding educational workshops, considering educational priorities, to empower professors functionally, seems necessary
  Keywords: Education, Empowerment, Faculty, Needs Assessments
 • Houman Manoochehri , Elham Imani*, Foroozan Atashzadeh, Shoorideh , Hamid Alavi Majd Pages 60-73
  Introduction
  Evidence suggests that despite the increasing inclination of nursing students to engage in work during studying, many of the issues associated with it remain unknown. The purpose of this study is to review of work during studying in nursing students.
  Methods
  This study was conducted in 2017 with reviewing available literature and articles related to work during studying in nursing students and searching in databases such as Pubmed, Scopus, Proquest, Elsevier, Google Scholar, SID and IDML. English and Persian articles published in 1999 to 2017 were selected.
  Results
  The work experience also influences the socialization of nursing students to enter the profession and it has benefits such as a relative decline in financial problems, increasing nursing skills, clinical experiences, self-esteem and independence, and reducing stress. Work during studying can have negative effects such as loss of concentration, fatigue, burnout, decreasing academic achievement and stress. Factors such as financial incentives, having welfare and proper social life, individual satisfaction, enhance experience and functional skills and having new friends can attract students to work.
  Conclusion
  Work during studying and its positive and negative consequences are important issues in nursing education and can easily affect academic performance of students and even their physical and mental status. Positive effects are acceptable, but negative effects should be evaluated and eliminated as far as possible.
  Keywords: Clinical skills, Educational Achievement, Nursing student, Professional competence, Socialization
 • Malahat Nikravan Mofrad , Mohammad Karimi*, Hamid Reza Alizadeh Otaghvar , Maryam Akbari Lake , Elaheh Rouhi Rahim Begloo Pages 74-84
  )
  Introduction
  The significance of problem-solving skills is obvious to anyone. As learners are about to start higher education, they should improve their learning skills and be able to solve their problems independently. Therefore, a study was conducted to evaluate problem solving and assertiveness skills of resident of plastic and reconstructive surgery in Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2015-2016.
  Methods
  This was a cross-sectional study. The population consisted of 46 Plastic surgery residents in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. They worked at Fifteenth of Khordad and Shahid Modaress Hospitals. They were selected through census sampling. Heppner and Peterson standard questionnaires were used for problem solving and Rattus questionnaire for assertiveness skills. Finally, the data was analyzed using repeated measure ANOVA and Pearson's correlation coefficient using SPSS-22.
  Results
  The results showed no significant difference of problem solving and assertiveness skills of residents of Plastic Surgery in Fifteenth of Khordad and Shahid Modaress Hospitals (P>0.05). There was a relatively strong correlation between problem solving and assertiveness skills
  (r= - 0/65).
  Conclusions
  Through improving problem-solving skills among plastic surgery residents, assertiveness skills also expand. Thus, training programs should provide educational and life skill opportunities to equip learners with different abilities, including problem solving and assertiveness skills.
  Keywords: Assistant, Assertiveness skills, Plastic Surgery, Problem solving skills
 • Majid Khadem, Rezaiyan , Kiana Shekofteh , Fatemeh Zahra Karimi , Masoumeh Saghi , Mehrdad Sahranavard , Soheil Arekhi , Arash Akhavan Rezayat , Masoud Youssefi * Pages 85-98
   
  Introduction
  Quality is defined based on the recipient's request. Students are the main members of the higher educational system. The aim of this study was to investigate the items related to the quality of services from the students’ point.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in six faculties of Mashhad University of Medical Sciences in 2015-2016. Five hundred and seven undergraduate students were enrolled by multi-stage random sampling method. The standard SERVQUAL questionnaire with 27 pairs of questions which evaluate the quality of educational servies, was distributed. SPSS version 24 was used for data analysis.
  Results
  Overall, 303 individuals (60%) were female and another 60% were in basic science period. There was a negative gap in all items in all the faculties. The item related to "the appealing appearance of the employees" had the smallest gap (from -0.6 to -0.1). The greatest gaps were related to the following items: in the medical(-1.7±0.1) and health (-1.8±0.2) faculties, "preparing students for future jobs by providing necessary theoretical and practical trainings"; in the faculty of dentistry(-2.0±0.1), "staff flexibility in specific conditions"; in the faculties of pharmacy(-1.5±0.1) and nursing(-1.2±0.1) "room and environmental facilities"; in the faculty of paramedicine(-1.5±0.1), "possibility for students to comment on educational programs" and "appropriate time for conducting classes".
  Conclusion
  Items with highest gaps were not similar among different faculties. Focusing on the identified items with the greatest negative gaps is highly recommended.
  Keywords: Education, Medicine, Students