فهرست مطالب

خون - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 62، زمستان 1397)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 62، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یتمگتا عبدالله، علی اکبر پورفتح الله* ، حمیدا اسلاما، می رئوف صفحات 235-238
 • محمد حسام رفیعی، صدیقه امینی کافی آباد* صفحات 239-249
  سابقه و هدف
  نگهداری طولانی مدت سوابق، نیاز به یک فضای استاندارد بایگانی سوابق دارد. این مطالعه به وضعیت اخیر پیاده سازی بایگانی و نگهداری سوابق در پایگاه های انتقال خون ایران و تعریف اقدامات اصلاحی موثر برای ارتقاء شرایط کنونی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مشاهده ای توصیفی- مقطعی، یک پرسشنامه شامل 60 سوال در 4 زمینه طراحی زیرساخت، کنترل شرایط محیطی، چگونگی بایگانی سوابق، بهداشت و ایمنی کار طراحی شد و در سال 1395 به 31 پایگاه انتقال خون ایران ارسال گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه میانگین و درصد) و نرم افزار 17 SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین فراوانی پاسخ های مثبت مطابق با الزامات و استانداردها 13/73% بود. پایش و ثبت دمای اتاق بایگانی سوابق در 47/90% پایگاه ها انجام می شد. نزدیک به 73% پایگاه ها برای رعایت الزامات کنترل رطوبت نسبی و تهویه مناسب پاسخ مثبت گزارش کردند. میانگین فراوانی پاسخ مثبت برای استقرار الزامات فرآیند نگهداری سوابق حدود 72/62% بود. استقرار پارامترهای مرتبط با بهداشت و ایمنی کار دارای بیشترین امتیاز در بین 4 موضوع مورد بررسی بود (36/83%).
  نتیجه گیری
  علی رغم وضعیت خوب پیاده سازی الزامات زیرساخت، بهداشت و ایمنی کار در اتاق های بایگانی، چالش هایی در زمینه کنترل دما، فرآیند بایگانی سوابق و قابلیت ردیابی مستندات وجود دارد که منجر به تعریف اقدامات اصلاحی موثری از قبیل تدوین دستورالعمل الزامات طراحی و نحوه بایگانی سوابق، تعریف محدوده دمایی و رطوبتی و آموزش مهارتی برای استقرار استانداردها در پایگاه ها شد.
  کلیدواژگان: ایگانی ها، مدیریت سوابق، کنترل فرم ها و سوابق، مستندات، اهدای خون
 • محمد نوری* ، مهتاب مقصودلو، کوروش اعتماد صفحات 250-256
   
  سابقه و هدف
  رسالت اصلی سازمان انتقال خون، تهیه خون و فرآورده های سالم وکافی برای بیماران است. اهداکنندگان خون، جهت حفظ سلامت اهداکننده و دریافت کننده خون، غربالگری می شوند [O1] و ممکن است بعضی از داوطلبان به علت نداشتن شرایط مناسب ، از اهدای خون معاف شوند. هدف از این مطالعه، برآورد میزان بازگشت اهداکنندگان بعد از معافیت موقت در مرکز استان آذربایجان شرقی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر و کوهورت، اهداکنندگانی که در سال 1392 در شهر تبریز، از اهدای خون معاف موقت شده بودند، به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند. اهداکنندگان معاف موقت از نظر علت معافیت دسته بندی شده، فراوانی معافیت موقت، میزان بازگشت مجدد بعد از معافیت موقت و علل معافیت مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از کل 66176 مراجعه کننده، 20% معاف از اهدای خون و 80% موفق به اهدای خون در مراکز شدند. از مجموع افراد معاف شده، 92% معاف موقت بودند. بیشترین علل معافیت موقت در بین مراجعه کنندگان به ترتیب مربوط به معاینه فیزیکی نامطلوب (25%) ، سابقه مصرف دارو (23%) و سابقه حجامت یا خالکوبی (8%) بود. از بین معاف شدگانی که برای بار نخست مراجعه کرده بودند، تنها 5/1% در طول سه سال بعد از معافیت موقت برای اهدای خون مراجعه مجدد داشتند. این در حالی بود که 54% از اهداکنندگان با سابقه و 94% از اهداکنندگان مستمر، مجددا مراجعه نمودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد، اهداکنندگان بار اول که معاف از اهدای خون می شوند نسبت به اهداکنندگان مستمر و با سابقه معاف شده از اهدا، در آینده برای اهدای مجدد خون کمتر مراجعه می کنند. [O2]
  کلیدواژگان: اهداکنندگان خون، انتقال خون، سلامت خون
 • سارا امامقلی پور، بتول احمدی، عبدالحلیم رجبی، آزیتا آذرکیوان، مجتبی ابراهیمی، فیروز اسماعیل زاده* صفحات 257-264
  سابقه و هدف
  تالاسمی ماژور یک بیماری اتوزومال مغلوب، با عوارض زیاد و مرگ و میر بالا است. امروزه امید به زندگی بیماران تالاسمی ماژور با پیشرفت های درمانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است در نتیجه بیماران تالاسمی نیازمند مراقبت مادام العمر هستند، اما مراقبت از بیماران تالاسمی هزینه های زیادی را ایجاد می‏کند، لذا آگاهی از هزینه‏ها و اثربخشی درمان جهت کنترل هزینه ها و ارائه درمان های کارآمد ضروری می‏باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، از روش پایین به بالا برای برآورد هزینه‏های درمان بیماران تالاسمی استفاده شد و تمام هزینه‏ها در یک دوره یک ساله (سال 1394) برآورد گردید، تعداد QALYهای ایجاد شده با درمان نیز به کمک پرسشنامه EQ5D در 198 بیمار استخراج و در نهایت با استفاده از مدل مارکوف، هزینه‏ها و اثربخشی برای طول عمر بیماران محاسبه شد.
  یافته ها
  درمان هر بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور به طور متوسط سالیانه 25, 269, 730± 249, 271, 200 ریال هزینه ایجاد می‏کند، با اعمال نرخ تنزیل 3 درصد، هزینه طول عمر درمان هر بیمار 4. 406. 186. 382 ریال برآورد شد که به ایجاد 8/11=QALY منجر می‏شود لذا هزینه ایجاد هر QALY، 373. 405. 658 ریال خواهد بود.
  نتیجه گیری
  درمان بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور، با وجود هزینه اثربخش بودن، هزینه‏های زیادی را ایجاد می‏کند به طوری که حتی درمان بیماران در دهه چهارم عمرشان به حد آستانه هزینه – اثربخشی نزدیک می‏شود. به نظر می‏رسد افزایش هزینه کرد در حوزه غربالگری بیماران و پیشگیری از به دنیا آمدن بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور می‏تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل هزینه منفعت، بتاتالاسمی، ایران
 • لیلا کسراییان* ، مزگان شایگان صفحات 265-271
   
  سابقه و هدف
  تزریق خون مزمن می تواند موجب آلوایمونیزاسیون در بیماران مبتلا به تالاسمی شود. برآورد فراوانی و علل ایجاد آلوایمونیزاسیون در بیماران تالاسمی می تواند منجر به شناخت محدودیت های موجود و ایجاد استراتژی مناسب به منظور پیشگیری از ایجاد آلوایمونیزاسیون در بیماران تالاسمی گردد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد-شاهدی از اول فروردین 1394 تا اول فروردین 1395 در بیمارستان دستغیب شیراز انجام شد. در این مطالعه، بیمارانی که افت هموگلوبین داشتند یا افزایش مناسب به دنبال تزریق خون نداشتند، به عنوان مورد و 93 بیماری که از لحاظ سن و جنس با گروه مورد یکسان سازی شده بودند، به عنوان شاهد انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کا، t test ، رگرسیون لجستیک و نرم افزار 21 SPSS ، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج آزمایش های کومبس مستقیم یا غیر مستقیم در تمامی گروه مورد مثبت شد (93 نفر). کومبس غیر مستقیم در 59 نفر از 93 مورد (4/63%) و کومبس مستقیم در 41 نفر از 93 مورد (44%) مثبت شد. هم چنین نتایج کومبس مستقیم و غیر مستقیم در 7 بیمار از 93 مورد (52/7%) مثبت شد. این نتایج در تمامی گروه شاهد(93 نفر( منفی گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای ایمونیزاسیون در بیماران با افت هموگلوبین، به نظر می رسد انجام آزمایش های غربالگری و شناسایی آنتی بادی در بیماران با افت هموگلوبین ضروری باشد. سن شروع اولین تزریق، طحال برداری و عدم استفاده از خون کم لکوسیت در ایجاد آنتی بادی علیه گلبول قرمز نقش دارد و بایستی همسان سازی گلبول های قرمز از نظر ABO ، Rh و Kell به منظور کاهش ایمونیزاسیون، مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، انتقال خون، گلبول های قرمز، غربالگری
 • مهدی شمس، علی سلیمی، مرضیه قلاسی، راحله حلبیان* صفحات 272-286
   
  سابقه و هدف
  شیشه ها و شیشه – سرامیک ها، گروهی از مواد زیستی هستند که در برابر محلول شبیه سازی شده بدن، تشکیل هیدروکسی آپاتیت می دهند و در بسیاری از موارد بالینی که نیاز به تولید و ترمیم استخوان است، می توانند کاربرد داشته باشند. هدف از این پژوهش، ساخت نانوذرات شیشه زیست فعال 5S45 و بررسی تاثیر آن در رشد، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوانی بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی، شیشه زیست فعال 5S45 به روش ذوبی ساخته شده، با آسیاب سیاره ای به ساختار نانو تبدیل و سپس خواص فیزیکوشیمیایی و ساختاری آن بررسی گردید. ویژگی زیست فعالی آن با استفاده از محلول شبیه سازی شده بدن مورد ارزیابی قرار گرفت. قابلیت رشد، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی در مجاورت نانو ذرات بررسی گردید.
  یافته ها
  ارزیابی شیشه زیست فعال 5S45، از تشکیل هیدروکسی آپاتیت بر روی نانوذرات پس از غوطه وری در مایع شبیه سازی شده بدن حکایت داشت. آزمایش های سلولی نیز، عدم سمیت نانو ذرات شیشه، رشد و تمایز سلول های مزانشیمی به سلول های استخوانی را تایید کرد. در تمایز استخوانی میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز نانوذره شیشه پس از 14 روز تمایز، 07/0 ± 55/0 بیان شد، در حالی که در نمونه کنترل، 03/0 ± 15/0 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت که سلول های بنیادی مزانشیمی قابلیت تکثیر و رشد بر روی نانو ذرات شیشه زیست فعال ساخته شده را دارند و نانو ذره فوق علاوه بر آن که سمیت نداشته، بلکه باعث تحریک و القاء رشد سلول ها می شوند.  
  کلیدواژگان: نانوذره ها، سلول های بنیادی مزانشیمی، شیشه
 • زهرا موسوی، زینت یزدانی، علیرضا فارسی نژاد، غلام حسین حسن شاهی* صفحات 287-292
   
  سابقه و هدف
  ناهنجاری های ایمنی، به عنوان چهارمین عامل مرگ بیماران تالاسمی ماژور گزارش شده است. بیماران در تحریک ایمنی مزمن و نقص ایمنی به دنبال تزریق خون مکرر و اضافه بار آهن قرار می گیرند. با توجه به نقش بارز شبکه کموکاینی در اختلالات ایمنی، این تحقیق به بررسی نقش محور کموکاین رسپتور CCL5/CCR5 در بیماران بتا تالاسمی ماژور پرداخته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به صورت مورد شاهدی، بر روی 45 نفر از بیماران تالاسمی مراجعه کننده به مرکز درمانی بیماری های خاص استان کرمان و 45 فرد سالم در سال 1397 انجام گرفت. برای میزان بیان گیرنده CCR-5 و CCL-5 از روش های فلوسیتومتری و الایزا استفاده گردید. نتایج از طریق آزمون T-test با استفاده از نرم افزار 22 SPSS ، مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد میزان بیان کموکاین رسپتور CCR-5 در بیماران 53/0 ± 05/1 درصد و در گروه کنترل 23/0 ± 56/0 درصد بود و لیگاند آن CCL-5 در بیماران 38/764 ± 1255/74 پیکوگرم بر میلی لیتر و در افراد گروه کنترل 8/98 ± 267/6 پیکوگرم در میلی لیتر بود که در بیماران بتاتالاسمی ماژور نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر افزایش محور کموکاین رسپتور CCL5/CCR5 را در بیماران تالاسمی ماژور نسبت به افراد سالم و همین طور در بیماران دارای طحال نسبت به بیماران فاقد طحال نشان داد. با توجه به این که مطالعه ای بر روی این شبکه کموکاینی تاکنون انجام نگرفته، نیاز به تکرار این مطالعه با نمونه بیشتر و بررسی دقیق نقش طحال می باشد.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، فلوسیتومتری، الایزا
 • غزال احمدزاده شاد، مریم زادسر* ، مژگان شایگان، شهرام سمیعی، احد زارع صفحات 293-300
  سابقه و هدف
  سقط مکرر بیانگر وضعیتی است که فرد 2 یا 3 سقط پشت سر هم قبل از هفته 20 بارداری را تجربه کند، که در 2 تا 5 درصد بانوان احتمال بروز دارد. پلی مورفیسم ژنHPA-1 به عنوان عامل اصلی آلوایمیونیزاسیون در مادران باردار و ایجاد FNAIT و عوارض وابسته به آن و همین طور به عنوان یکی از فاکتورهای ترومبوفیلی مرتبط با سقط مکرر، مطرح می باشد. هدف این مطالعه، بررسی میزان ناسازگاری و پلی مورفیسم ژن HPA-1 در زوجین ایرانی با سابقه سقط مکرر بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 75 زوج با سابقه حداقل دو سقط مکرر ایدیوپاتیک (طبق پرونده پزشکی) که در سال 1395 به بیمارستان تخصصی زنان و زایمان صارم مراجعه کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه خون در لوله EDTA جمع آوری شد و فراوانی آلل های HPA-1 a, b به روش مولکولی PCR-SSP تعیین شد. فراوانی ژنی با استفاده از معادله هاردی وینبرگ محاسبه گردید. سطح اطمینان 05/0 p< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بانوان بررسی شده 7 ± 32 سال و میانگین تعداد سقط 9/0 ± 5/2 مورد بود. در این جمعیت، وفور ژن HPA-1a 100% به دست آمد و ژن HPA-1b مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که پلی مورفیسم ژن HPA-1 و [CybeR1] آلوایمیونیزاسیون احتمالی بر علیه HPA-1a در بروز سقط نقشی ندارد و برای مشخص شدن علت سقط مکرر ایدیوپاتیک نیاز به بررسی سایر عوامل می باشد.
  کلیدواژگان: پلاکت ها، سقط مکرر، ترومبوسیتوپنی
 • فرزانه طاهری قه فرخی، الهه تاج بخش* ، احسان حیدری سوزش جانی صفحات 301-309
  سابقه و هدف
  هپاتیت های ویروسی B و C ، از مشکلات درمانی افراد مبتلا به عفونت HIV به شمار می روند. اهمیت این عفونت ها در راه انتقال مشترک آن ها است و نیز این که بیماری کبد در نتیجه عفونت با HCV و HBV و عفونت توام با HIV می تواند باعث مرگ شود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 ، تعداد 31 نمونه سرم از افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری مرکز بهداشت استان چهار محال و بختیاری که از نظر ابتلا به HIV با روش وسترن بلات مثبت قطعی تشخیص داده شده بودند، با کسب رضایت ایشان تهیه و از نظر عفونت هم زمان با ویروس های HBV و HCV به روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها به کمک آزمون دقیق فیشر و نرم افزار 7 prism، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق بر روی نمونه های سرم افراد مبتلا به HIV ، فراوانی هم زمان عفونت HBV و HCV در افراد HIV مثبت را 22/3% ، فراوانی هم زمان عفونت HBV در افراد HIV مثبت را 45/6% و فراوانی هم زمان عفونت HCV در مبتلایان به HIV را 5/22% برآورد کرد.
  نتیجه گیری
  با توجه به راه های مشترک انتقال ویروس های HCV ، HBV و HIV ، تمامی افرادی که از نظرHIV آزمایش می شوند و یا آلوده بهHIV هستند بایستی از نظر ابتلا به ویروس های هپاتیت B و C نیز بررسی شوند.  
  کلیدواژگان: عفونت هم زمان، هپاتیت B، هپاتیت C، HIV، تشخیص مولکولی
|
 • Y. Abdellah Dr., A.A. Pourfathollah Dr.*, H. Eslama , M. Raouf Pages 235-238
 • Dr.M.H. Rafiee* , Dr. S. Amini Kafi, abad Pages 239-249
   
  Background and Objectives
  Long-term preservation of the records requires a standard archive space. The purpose of this study is to examine the recent implementation of archival records in Iranian blood transfusion centers (BTCs) and to define effective corrective actions to improve current conditions.

  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional observational study, a questionnaire consisting of 60 questions in four areas of infrastructure design, environmental control, archiving and health and safety was developed and was sent to 31 BTCs within the time frame from February to March 2017. Data analysis was performed using descriptive statistics (average and percentages) and SPSS 17.

  Results
  The average frequency of positive responses in accordance with the requirements and standards was 73.13%. The monitoring of archive room temperature was carried out in 90.47% of BTCs. Nearly 73% of BTCs responded positively to compliance with relative humidity and ventilation control requirements. The average frequency of positive response of BTCs to establish the requirements of archival process was about 72.72%. Establishment of health and safety related parameters had the highest score among the four subjects (83.36%).

  Conclusions
  Despite the good state of implementation of requirements in the archive rooms for the infrastructure and health and safety, there are challenges in the field of temperature control and the archival process and document traceability, which resulted in effective corrective actions such as preparing the guideline for design requirements and archiving, defining the temperature and humidity limits and training BTCs to establish the necessary standards.
  Keywords: Archives, Records Management, Forms, Records Control, Documentation, Blood Donation
 • Dr M. Nouri*, Dr M. Maghsudlu , Dr K. Etemad Pages 250-256
  Background and Objectives
  The goal of Iranian Blood Transfusion Organization (IBTO) is to provide safe blood and blood components that are necessary for patients. Blood donors are interviewed and selected in order to providing safety of blood donors and recepients, so a number of potential blood donors to be deferred. The aim of this study was to determine the rate of donors return after temporary deferral in the center of East Azerbaijan province.

  Materials and Methods
  In this study, temporary deferred donors in Tabriz in 2013 were included. Temporary deferred donors were analyzed by the reasons of deferral. The return rate during 3 years after deferral were calculated and compared between different blood donors.

  Results
  Of all the 66176 volunteers, 20% were deferred from blood donation and 80% were found eligible. Of those deferred, 92% were temporarily deferred. The most frequent causes of temporary deferral were abnormal finding in physical examinations (25%), a history of medication use (23%), and a history of bloodletting or tattooing (8%). Of the potential fisrt time donors deferred, only 1.5% returned for blood donation during the three years following the temporary deferral. However, 54% and 94% of the repeat and regular donors returned, respectively.

  Conclusions
  The present study showed that first-time blood donors who were deferred have a less return rate than regular and repeat donors who were deferred.
  Keywords: lood Donors, Blood Transfusion, Blood Safety
 • Dr S. Emamgholipour *, Dr B. Ahmadi , Dr A.H. Rajabi , Dr A. Azarkeivan , Dr M. Ebrahimi , Dr F. Esmaeilzadeh Dr Pages 257-264
   
  Background and Objectives
  Thalassemia major is an autosomal recessive disease with serious morbidity, mortality and pathology. Due to today’s therapeutic advances, the life expectancy of thalassemia patients has significantly increased. As a result, thalassemia patients need lifelong care, but caring for patients with thalassemia causes a lot of costs. Therefore, being aware of the costs and effectiveness of the treatments is essential for controlling the costs and providing effective treatments.

  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study, a bottom-up method was used to estimate the treatment costs for thalassemia patients and all the costs were estimated over a one-year period (2015). The number of QALYs created by treatment was also extracted using the EQ5D questionnaire, and eventually, the Markov model was used to calculate the costs and effectiveness for patients’ longevity.

  Results
  Treatment for any patients with thalassemia major costs $ 8,321.8 per year. Applying a 3% discount rate, we estimated that each patient lifelong treatment costs $ 147,098.4, which would results in 11.8 QALYs. Hence, the cost per QALY would be $ 12,466,0.

  Conclusions
  Treating the patients with thalassemia major, despite its cost effectiveness, might cost a lot so that the treatment of the patients in the fourth decade of their lives may even reach the cost-effectiveness threshold. Therefore, increasing the costs in the field of patient screening and prevention of the birth of patients with thalassemia major seems to be useful.
  Keywords: Key words: Cost-Benefit Analysis, beta-Thalassemia, Iran
 • Dr Leila Kasraian*, Dr Mojgan Shaiegan Pages 265-271
   
  Background and Objectives
  Estimation of the frequency and causes of immunization to red blood cells in transfusion dependent thalassemia (TDT) patients can help us know the limitations of current practice and plan specific measures to reduce it. This study aimed to evaluate the frequency and causes of immunization in TDT patients.

  Materials and Methods
  This case control study was conducted on 732 (TDT) patients between 20 November 2015 to November 2016 in Dastgheib Hospital, Shiraz, Iran. Direct coombs test, antibody screening, and antibody identification were performed for every TDT patient. Then, the frequency and type of antibodies were surveyed. Clinical and laboratory data of immunized and non-immunized patients were compared.

  Results
  All of the case group had positive results in direct or indirect coombs tests. Indirect coombs test (ICT) was positive in 59 patients (63.4%) while direct coombs tests (DCT) was positive in 41 (44%) of immunized patients. In addition, 7 patients (7.52%) showed positive results for both DCT and IAT. The most frequent antibodies were against Kell (48.6%), D (22.7%) and E (18.2%). Our results reflected that lower age of starting transfusion and splenectomy had an impact on higher immunization rate.

  Conclusions
  Antbodies against Rh and Kell system were the most frequent antibodies. It seems that extended RBC matching at least for ABO/Rh/Kell antigens must be performed for thalassemia patients with its effect on RBC immunization rate to be then surveyed.
  Keywords: Thalassemia Major, Blood Transfusion, Red blood Cells, Screening
 • M. Shamsi , Dr A. Salimi , Dr M. Ghallasi., Dr R. Halabian* Pages 272-286
   
  Background and Objectives
  Glasses and glass-ceramics are a group of biological substances that form hydroxyapatite against a simulated solution of the body and can be used in many clinical cases that require the production and repair of bone. The purpose of this study was to create a 45S5 bioactive glass nanoparticle and evaluate its impact on staining and differentiation of mesenchymal stem cells into bone cells.

  Materials and Methods
  In this experimental research, the nanocomposite of the bioaccuminant 45S5 was synthesized by the fusion method and planetary mill was converted to the nanoscale structure; then, its physicochemical and structural properties were investigated. The bioactivity was evaluated using a simulated body solution. The growth, amplification and differentiation of mesenchymal stem cells in the vicinity of nanoparticles were investigated.

  Results
  Biomedical evaluation indicated the formation of hydroxyapatite on nanoparticles after zinc immersion in the body was simulated. Cell experiments also confirmed the lack of toxicity of the glass nanoparticles and its stimulating effect for the growth, proliferation and differentiation of mesenchymal cells in bone cells. In the bone differentiation, the activity of alkaline phosphatase in the glass nanoparticle was expressed after 14 days of differentiation (0.55 ± 0.07), while it was the control sample (0.15 ± 0.03).

  Conclusions
  According to the progenies, mesenchymal stem cells can propagate and grow on the nanoparticles of the synthesized bioactive glass and, in addition to not being toxic, stimulate and stimulate cell growth.
  Keywords: Nanoparticles, Mesenchymal Stem Cells, Glass
 • Z. Mousavi , Z. Yazdani , Dr A.R. Farsinezhad, Dr Gh.H. Hassan Shahi* Pages 287-292
   
  Background and Objectives
  Immune abnormalities are the fourth leading cause of death in thalassemia major patients. These patients are affected by stimulating chronic immunosuppression and immune deficiency following repeated blood transfusions and iron overload. Considering the role of chemokine network in immunosuppression, we examined the role of CCL-5 chemokine and its receptor CCR-5 in β-Thalassemia major patients.

  Materials and Methods
  In the present case/control study, 45 β-thalassemia patients having referred to Kerman Special Health Center and 45 healthy subjects as controls participated. For the expression of CCR-5 and CCL5 receptor expression, flow cytometry and ELISA were used, respectively. After the tests, T-test and SPSS software version 22 were used for analysis and p < 0.05 was considered as a significant difference.

  Results
  Our results indicated that both CCR5 and CCL-5 were induced in β-thalassemia patients compared to the control (p< 0.05).

  Conclusions
  This study showed the increase of CCL5/CCR5-receptor chemokine-centered axis in patients with thalassemia major compared with healthy subjects and similarly the very increase in patients with spleen compared with those without. Due to the fact that a study on this chemokine network has not been done so far, it is necessary to repeat this study with more samples and to carefully examine the role of the spleen.

  Keywords: Thalassemia Major, Flow Cytometry, ELISA
 • Gh. Ahmadzadeh Shad , Dr M. Zadsar*, Dr M. Shayegan, Dr Sh. Samiee , A. Zare Pages 293-300
   
  Background and Objectives
  Recurrent abortion is referred to a condition that 2 or 3 consecutive pregnancies are affected by abortions before the 20th week of gestation, which is likely to occur in 2-5% of pregnancies. There are some etiologic factors such as anatomical, infectious and immunological elements. One of these immunological factors is the polymorphism of the HPA-1 gene as a factor able to cause FNAIT and its related complications; besides it contributes to abortion as a thrombophilic gene. This study was conducted to evaluate the prevalence of HPA-1 incompatibility in Iranian couples with a history of recurrent abortions.

  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study, totally 75 couples with at least two recurrent pregnancy losses without any specified causes (according to the medical records obtained from the infertility center) were entered to the study. Four-ml blood samples were collected in EDTA tubes and the allelic frequency of HPA-1 was determined by PCR-SSP. Gene frequency was calculated using the Hardy Weinberg equation. The p< 0.05 was considered significant.

  Results
  Totally 75 couples were included with the average age of women being 32 ± 7 years and the mean number of abortions 2.5 ± 0.9. HPA-1a was found in 100% of the under study population, and HPA-1b was absent in this population.

  Conclusions
  This study revealed that HPA-1a gene polymorphism does not have the likelihood of being involved in the recurrent abortion in Iranian couples, and other factors need to be investigated to determine the possible causes of recurrent abortion.
  Keywords: Platelets, Abortion, Recurrent, Thrombocytopenia
 • Farzaneh Taheri Ghahfarkhi , E. Heidari Soureshjani, Dr E. Tajbakhsh* Pages 301-309
   
  Background and Objectives
  Viral hepatitis B and C are considered to be a medical problem for people with HIV infection. The importance of these infections is in the shared route of their transmission, and liver disease as a result of infection with HCV, HBV and HIV infection that can lead to death.

  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study, a total of 31 serum samples were prepared from patients referring to the Behavioral Diseases Counseling Center in Chaharmahal and Bakhtiari province who were diagnosed with HIV infection by Western blotting method; their consent was taken. The coinfection with HBV and HCV was investigated by PCR method. Data were analyzed by fisher exact test and prism7 software.

  Results
  The results of this study on serum samples of HIV-infected people showed the prevalence of HCV/HBV coinfection in HIV-positive individuals to be %3.22, the prevalence of HBV infection in HIV-positive individuals %4.45, and the prevalence of HCV infection in HIV infected ones %22.5.

  Conclusions
  According to the common routes of transmission of HCV, HBV, and HIV viruses, it is essential that all people who are HIV-positive or HIV-infected be screened for hepatitis B and C viruses by highly sensitive diagnostic methods.

  Keywords: Coinfection, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Molecular Diagnostics