فهرست مطالب

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی
پیاپی 36 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/08/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ریحانه دژبان، حسین سماواتیان *، نسرین ارشدی صفحات 9-32
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهزیستی کارکنان نوبت کار با تاکید بر آسودگی بین فردی در محیط کار انجام شد. این پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان نوبت کار یک شرکت صنعتی شهر اهواز در بهار سال 96 بود. داده های مقدماتی از طریق نمونه گیری هدفمند و با انجام مصاحبه با 38 نفر از نوبت کاران با سابقه بیش از 10 سال جمع آوری شد. 48 گویه از میان داده های حاصل از مصاحبه استخراج شد. روایی محتوایی فهرست گویه ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. جهت بررسی ساختار عاملی و روایی سازه ی پرسشنامه یک نمونه 252 نفری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. داده های این مرحله با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی از طریق آلفای کرونباخ860/0 بدست آمد. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی 9 عامل شامل همدلی سرپرست، تصمیم گیری عادلانه، تناسب انتظارات، بازشناسی، مسئولیت و مهارت همکار، ارتباط شفاف، استقلال در زمانبندی کار و حمایت تخصصی سرپرست گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل طراحی شده عوامل در محیط صنعتی قابل برازش و کاربرد می باشد.
  کلیدواژگان: نوبت کاری، عوامل بین فردی، آسودگی محیط کار، تحلیل عوامل
 • غلامرضا اسگندری، نادر بهلولی، غلامرضا رحیمی، سید عبدالله حجتی صفحات 33-68
  هدف
  هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی به روش استنتاج فازی می باشد. پژوهش حاضر به صورت پژوهش ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است.
  روش
  بر این اساس در بخش اول تحقیق به منظور ارایه مدلی جامع از انعطاف پذیری منابع انسانی، از روش پژوهشی کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شده است.
  یافته ها
  بدین ترتیب که بعد از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای انعطاف پذیری منابع انسانی، مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفت. در بخش دوم پژوهش به منظور ارایه ترکیب مطلوب مولفه های مدل به گونه ای که بتوان انعطاف پذیری منابع انسانی را بهینه نمود از روش مدل سازی ریاضی (سیستم خبره فازی) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش در مرحله مدل سازی ریاضی متشکل از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان تامین اجتماعی به تعداد 20 نفر می باشد.
  نتیجه
  نتایج بخش اول تحقیق نشان می دهد که مدل مفهومی اولیه تحقیق با استفاده از روش فراترکیب، متشکل از شش بعد اصلی، 8 مولفه و 21 کد (شاخص) می باشد. همچنین نتایج بخش دوم تحقیق نشان می دهد که اگر کارکنان سازمان تامین اجتماعی؛ 1/11 درصد به بعد انعطاف پذیری وظیفه ای، 3/12 درصد به بعد انعطاف پذیری ارتباطی، 6/34 درصد به بعد انعطاف پذیری مهارتی، 5/31 درصد به بعد انعطاف پذیری رفتاری، 8/3 درصد به بعد انعطاف پذیری شناختی و 4/6 درصد به بعد انعطاف پذیری اخلاقی توجه و تمرکز نمایند آنگاه انعطاف پذیری منابع انسانی آن ها به میزان 9/60 درصد بهینه می شود.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، انعطاف پذیری منابع انسانی، ترکیب بهینه، استنتاج فازی
 • وحیده کاشی نهنجی، نصرالله عرفانی، علیرضا اسفندیاری مقدم* صفحات 69-102
  هدف این پژوهش تدوین مدل ساختاری استاندارد توسعه حرفه ای براساس سواد اطلاعاتی دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) است. روش پژوهش حاضر کمی از نوع همبستگی در قالب تحلیل مسیر می باشد که به روش الگو یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است. در این پژوهش برای تدوین مدل معادلات ساختاری از نرم افزار Smart-PLS و برای نیکویی برازش از شاخص GOF استفاده شد. نمونه پژوهش را تعداد 1080 نفر از جامعه آماری 1500 نفری از میان دانشجومعلمان منطقه غرب کشور تشکیل می دهند که در کلیه رشته های موجود دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل هستند و دروس کارورزی را پشت سر گذاشته اند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی و توسعه حرفه ای است که بر مبنای دو استاندارد بین المللی سواد اطلاعای برای تربیت معلم و استانداردتوسعه معلمان نیوجرسی آمریکا تدوین شد. در این پژوهش پس از تایید برازش دو مدل اندازه گیری سواد اطلاعاتی و توسعه حرفه ای، برازش مدل معادلات ساختاری با مقدار شاخص =GOF 488/0 تایید شد. بنابراین این نتیجه به دست آمد که برازش مدل ساختاری استانداردهای توسعه حرفه ای براساس سواد اطلاعاتی دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان غرب کشور از برازش مناسبی برخوردار است و با توجه به مقایسه نتایج پیشینه ها با مدل تایید شده، شاخص های سواد اطلاعاتی در توسعه حرفه ای معلمان از جوانب متعدد تاثیر مثبت دارند.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، توسعه حرفه ای، دانشجو-معلمان، دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم)، مدل توسعه حرفه ای
 • علی آتشی، عباسعلی رستگار* صفحات 103-118
  هدف
  این پژوهش با هدف تبیین نقش ویژگی های کاری (شامل ویژگی های وظیفه ای، ویژگی های دانشی و ویژگی های اجتماعی) بر عملکرد شغلی دانشکاران در سازمان های دانش بنیان ایران انجام گرفته است. همچنین نقش تعدیل گری درگیری کاری در رابطه بین این متغیرها ارزیابی شده است.
  روش
  برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش پرسشنامه ای شامل 65 سوال با استناد به پژوهش های پیشین طراحی و بین اعضای نمونه آماری که از کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر تبریز انتخاب شده بودند توزیع و 215 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل بکار گرفته شده است.
  نتایج
  یافته های پژوهش حاضر حاکی از اثر معنادار ویژگی های وظیفه ای و دانشی بر عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای دانشکاران است؛ اما ویژگی های اجتماعی تنها بر عملکرد زمینه ای اثرگذار بوده و تاثیر آن بر عملکرد وظیفه ای تایید نشد. نقش تعدیل گری درگیری کاری نیز در رابطه بین ویژگی های وظیفه ای و عملکرد وظیفه ای، ویژگی های دانشی و عملکرد وظیفه ای و ویژگی های اجتماعی و عملکرد زمینه ای، تایید شد. یافته های این پژوهش پیشنهاد می کند رهبران دانشی در طراحی شغل در سازمان های دانش بنیان برای بهره وری در عملکرد شغلی در ویژگی های وظیفه ای و دانشی بازنگری داشته باشند و برای دریافت عملکرد زمینه ای بهتر ویژگی های اجتماعی شغل را مد نظر قرار دهند.  
  کلیدواژگان: عملکرد زمینه ای عملکرد شغلی ویژگی های اجتماعی ویژگی های دانشی ویژگی های شغلی
 • اصغر مینایی، فاطمه باقری راد* صفحات 119-138
  پژوهش حاضر باهدف ساخت و استانداردسازی پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان با استفاده از نظریه سوال- پاسخ انجام شد.
  روش
  ابتدا 80 سوال با استفاده از ادبیات مربوط به رضایت شغلی تهیه شد؛ سپس برای اطمینان از روایی محتوایی سوالات در اختیار 7 نفر از متخصصان این حوزه قرار گرفت. سوالاتی که ازنظر مفهوم و معنا تکراری و دارای نقایصی بودند با نظر کارشناسان حذف شد. 55 سوال در اجرای اولیه بر روی 80 نفر انجام شد و سوالاتی که از پایایی مناسبی برخوردار نبودند از مجموعه سوالات حذف شدند. در نهایت 50 سوال باقی ماند که بر روی 300 نفر از کارکنان شهرداری ساری در سال 1396 اجرا شد.
  یافته ها
  پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از همسانی درونی به شیوه آلفای کرونباخ و حذف 4 سوال پایایی پرسشنامه برای مردان (95/0=α) ، برای زنان (97/0=α) و برای کل افراد (96/0=α) به دست آمد. با استفاده از عامل یابی محورهای اصلی نیز 5 عامل با نام های رضایت عمومی (94/0=α) ، رضایت از مدیر (92/0=α) ، رضایت از دستمزد (87/0=α) ، رضایت از همکاران (90/0=α) و رضایت از محیط (80/0=α) استخراج شد. روایی همگرای پرسشنامه نیز از طریق همبسته کردن پرسشنامه محقق ساخته با 3 پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور، مینه سوتا و شاخص توصیف شغلی JDI بررسی شد و به ترتیب مقادیر (76/0=r) ، (78/0=r) و (68/0=r) به دست آمد که نشان از روایی همگرای مناسب پرسشنامه دارد.
  نتیجه گیری
  در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به دست آمده برای پرسشنامه رضایت بخش بود. طبق نتایج این تحقیق پرسشنامه ساخته شده واجد شرایط لازم برای اندازه گیری کارکنان می باشد؛ البته در تعمیم دهی آن به کلیه کارکنان ایران باید احتیاط کرد.
  کلیدواژگان: استانداردسازی، پرسشنامه، رضایت شغلی، نظریه سوال- پاسخ
 • پریسا فتحی، علی افشاری* صفحات 139-154
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین حس انسجام و ذهن آگاهی با رضایت شغلی در ماماهای بیمارستانهای میاندوآب با نقش میانجی هوش هیجانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ماماهای شهر میاندوآب در بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شهید عباسی به تعداد 418 نفر بودند که از طریق فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 نفر از این افراد به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب گردیدند. پرسشنامه هایی که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت، شامل: هوش هیجانی (پیترایدز و فارنهام، 2000) ، حس انسجام (آنتونوسکی، 1987) ، ذهن آگاهی (بائر و همکاران، 2006) و رضایت شغلی (لوتانز، 1969) بود. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد بین حس انسجام با رضایت شغلی (577/0 =r ، 01/0 >p) ، بین ذهن آگاهی با رضایت شغلی (624/0 =r ، 01/0 >p) و بین هوش هیجانی با رضایت شغلی (774/0 =r ، 01/0 >p) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین حس انسجام و ذهن آگاهی با رضایت شغلی با نقش میانجی هوش هیجانی رابطه وجود دارد (01/0 >p).
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، حس انسجام، ذهن آگاهی، رضایت شغلی
 • سمیرا سادات حسینی، گیتی همتی راد، ربابه عطایی فر* صفحات 155-174
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خلاقیت سازمانی، هوش هیجانی و هوش معنوی با بهره وری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده است.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان بودند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 120 نفر تعیین گردید و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از چهار پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ، هوش هیجانی بار-آن، هوش معنوی کینگ و بهره وری نیروی انسانی هرسی-گلداسمیت مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به وسیله نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های بدست آمده نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی، هوش هیجانی و خلاقیت سازمانی کارکنان با بهره وری آن ها همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده می شود (P<0/01). همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که 31 درصد از تغییرات بهره وری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان توسط هوش هیجانی، هوش معنوی و خلاقیت سازمانی آنان تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه به هوش هیجانی، هوش معنوی و خلاقیت سازمانی کارکنان بر روی بهره وری آن ها در محیط کار تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، هوش معنوی، خلاقیت، بهره وری
|
 • R. Dezhban, H. Samavatian *, N. Arshadi Pages 9-32
  the present research aims to identify the effective factors on wellbeing of shift workers based on interpersonal comfort. This study is descriptive - correlational and an applied research. The population included shift workers of an industrial company from Ahvaz in the spring of 96. Initial data were collected through targeted sampling and interviews with 38 shift workers with a history of over 10 years. 48 items were extracted from interviews. To examine the factor structure and structural validity, a sample of 300 people, a randomized stratified sampling was used and the questionnaire was distributed among them. The data were analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis. The findings of the exploratory factor analysis revealed nine factors including supervisor empathy, fair decision making, fit expectations, recognition, responsibility and skill co - worker, clear communication, independence on schedule and professional support. The results of confirmatory factor analysis showed that the designed model is suitable for use in industrial environment.
  Keywords: shiftwork, interpersonal factors, workplace comfort, factor analysis
 • gholamreza esgandari, nader bohlloli , gholamreza rahimi , seyed abdolah hojati Pages 33-68
  The purpose of this research is to design an optimal model of human resource flexibility in Social Security Organization by fuzzy inference method. The present study was carried out in a composite (qualitative - quantitative) study. Accordingly, in the first part of the research, a Meta - synthesis Sandelowski and Barros (2007) methodology for human resource flexibility has been used. In this way, after identifying the categories, concepts and codes of the human resource brand, the initial conceptual model of the research was formed. In the second part of the research, in order to provide a desirable combination, the components of the model were optimized in such a way that the human resources flexibility could be optimized. The mathematical modeling (fuzzy expert system) was used. The statistical population of the research is in the mathematical modeling stage consisting of academic experts and managers of social security organization of 20 people. The results of the first part of the research show that the initial conceptual model of the research using the Far - Tabib method consists of six main dimensions, eight components and 21 codes (indexes). The results of the research show that if the employees of Social Security Organization, 11. 1 percent to the dimension of functional flexibility, 12. 3 percent to the dimension of communicational flexibility, 34. 6 percent to the dimension of Skillful flexibility, 31. 5 percent to the dimension of Behavioral flexibility, 3. 8 percent to dimension of Cognitive flexibility, 6. 4 percent to the dimension of moralist flexibility then their human resource flexibility is optimized by 60. 9%.
  Keywords: flexibility, Human Resources flexibility, Optimal Combination, Fuzzy Inference
 • Vahideh Kashinahanji, Nasrolah Erfani, Alireza Isfandyari moghadam* Pages 69-102
  The present research aims to develop an SEM of Teacher Professional Development (TPD) standards on the basis of Farhangian University (Teacher Traning College) teacher - students` Information Literacy (IL). The method in the current quantitative research is correlational through path analysis, which is based on structural equation modeling. To this end, Smart - PLS software and GOF Index were employed to develop an SEM and to determine goodness - of - fit, respectively. The sample comprised 1080 teacher - students of the total 1500 studying different courses in the branches of Farhangian University. All participants have passed mentoring(1,2,3,&4). The two questionnaires employed measure Information Literacy (IL) and Teacher Professional Development (TPD) based on the International Standard of Information Literacy for Teacher Education and New Jersey Teacher Professional Development, respectively. The results indicated an appropriate GOF (0. 488) for the proposed SEM and the confirmation of the proposed model. The resultant validated questionnaires can be employed to raise consciousness among teachers and to replicate the study by using other samples of teachers across the country. Two Information Literacy (IL) and Teacher Professional Development (TPD) Questionnaires were also obtained.
  Keywords: Information Literacy (IL)_Farhangian University_Professional Development (PD)_Teacher Professional Development (TPD) model_Structural Equations Model (SEM)_teacher - student_Teacher Traning College (TTC)
 • Abasali Rastgar*, Ali Atashi Pages 103-118
  Aim
  The Purpose of this paper is to investigate the role of work characteristics (including task characteristics, knowledge characteristics and social characteristics) on the work performance of knowledge workers in knowledge - based organizations in Iran. also, the moderating effect of work involvement on the relationship between these variables was investigated.
  Methods
  The method of this research is descriptive - correlational. The statistical population of this research includes all the employees of the knowledge - based organizations of East Azarbayjan province. 215 knowledge workers were selected by convenience sampling method. A questionnaire including 65 questions distributed and 215 questionnaires were collected. To examine the hypotheses of the research, correlation and path analysis tests were used by SPSS and LISREL software.
  Results
  The results of path analysis revealed that task and knowledge characteristics have a significant effect on task and contextual performance, but social characteristics affect only contextual performance and don’t have a significant effect on task performance. Based on moderated Structural Equation Modeling (SEM), work involvement moderates the relationships between task characteristics and task performance, knowledge characteristics and task performance and also moderates the relationships between social characteristics and contextual performance. Findings of this research suggest that knowledge leaders in knowledge - based organizations have to redesign task characteristics and knowledge characteristics for better job performance and to improve the contextual performance, they have to consider the social characteristics of the job.
  Keywords: Contextual performance, Job characteristics, Knowledge characteristics, job performance, social characteristic
 • Asghar Minaee, Fatemeh Bagherirad* Pages 119-138
  This project has been done with the porpose of crating and standardizing the job satisfaction’s questionnaire for the employees in the municipality of Sari with the item response theory, Fristly, 80 questions, by considering the ilterature of job satisfaction, were prepared for making the job satisfaction questionnaire. Secondly, the content validity of the questions was tested by 7 expert panels. Therefore, regarding the exerts’ opinions, some questions were removed so as to avoid repetitions and drawbacks. In the first implementation, 55 paper based questions were asked to the 80 employees and again the questionnaire was revised by removing some questions with low reliability. Finally, the 50 remained questions were asked from 300 municipal employees. After collecting the questionnaires, the reliability of the questionnaire was assessed using internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient) and removing 4 questions, a=0.954 for males, a=0.972 for females and a=0.969 for all of the individuals. Futhermore, 5 different factors named, general satisfaction (a=0.942), satisfaction with the manager (a=0.924), satisfaction with the wage (a=0.870), satisfaction with the colleagues (a=0.902) and satisfaction with the working atmosphere (a=0.800), were calculated using principal axis factoring. Moreover, the average performance tables have been estimated and the psychometric features were assessed using Multilog software. Regarding this software, all of the questionnaire’s questions exhibit ideal features. Construct validity of the questionnaire were determined using the correlation between prepared questionnaire and 3 different job satisfaction questionnaires including Spector, Minnesota and job description Indication JDI and the numbers were calculated to be r=0.767 , r=0.781 and r=0.684 respectively. The presented numbers indicate the ideal construct validity of the questionnaire.
 • Parisa Fathi, Ali Afshari* Pages 139-154
  The aim of this study was to determine the relationship between Sense of Consistency and mindfulness with job satisfaction in midwives of Miandoab hospitals with the role of mediator of emotional intelligence. The present research is based on the purpose of the applied type and based on the data collection method, descriptive research is a correlation type. The statistical population of the study consisted of all midwives in Miandoab city in Imam Khomeini Hospital and Shahid Abbasi Hospital with 418 people. Using Cochran formula and simple random sampling method, 200 these individuals were selected as research samples. The questionnaires used in this study included emotional intelligence (Pterride and Farnham, 2000), sense of coherence (Antonowski, 1987), mindfulness (Baer et al., 2006) and job satisfaction (Lutans, 1969). In the present study, for the analysis of hypotheses and examine relationships between variables, the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling approach is used. The results of the study showed that there is a positive and significant relationship between the sense of coherence and job satisfaction (r = 0. 77, p <0. 01) Mindfulness and Job Satisfaction (r = 0. 624, p <0. 01) and emotional intelligence and job satisfaction (r = 0. 774, p <0. 01). There was a relationship between the sense of coherence and job satisfaction and Mindfulness with the role of mediator of emotional intelligence (p <0. 01).
  Keywords: Emotional Intelligence, Sense of Consistency, Mindfulness, Job Satisfaction
 • Giti Hematirad, Robabeh Ataeefar*, Samira Sadat Hosseini Pages 155-174
  Aim
  The purpose of this study was to determine the relationship between organizational creativity, emotional intelligence and spiritual intelligence with efficiency of employees of the Agriculture Jihad Organization of Golestan province.
  Methods
  The research method is correlation. The statistical population of this research was all employees of Golestan Agricultural Jihad Organization. The sample size was determined using Cochran formula. 120 subjects were selected and samples were selected by simple random sampling method. Then, using four Randsip organizational creativity questionnaires, their emotional intelligence - Bar, Spiritual Intelligence King, and HR - Goldsmith's human resource productivity were tested. Data were analyzed using descriptive statistics, path analysis, structural equation modeling and Pearson correlation test using AMOS 21 and SPSS22 software.
  Results
  The results showed that the model is fitted with the data of this research and predict the efficiency of spiritual intelligence, emotional intelligence and organizational creativity of the staff directly. Also, there is a direct and significant correlation between the dimensions of spiritual intelligence, emotional intelligence and organizational creativity among the staff (p <0. 01). the results show that 31 percent of productivity changes of Golestan Jihad Organization employees are explained by emotional intelligence, spiritual intelligence and organizational creativity.
  Conclusion
  The results of this research show that attention to emotional intelligence, spiritual intelligence and organizational creativity of employees affect their productivity in the workplace .
  Keywords: Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, Creativity, Efficiency