فهرست مطالب

مجله پزشکی بالینی ابن سینا
سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/08/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آمنه یزدان فر ، آذر پیردهقان ، بهاره ابراهیمی* صفحات 127-133
   
  سابقه و هدف
  ویتیلیگو نوعی اختلال دپیگمانتاسیون مولتی فاکتوریال وابسته به فاکتورهای ژنتیکی و غیرژنتیکی است. این اختلال حاصل فقدان عملکرد ملانوسیت های پوستی می باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی NB-UVB (Narrow Band-Ultraviolet B) همراه با پماد موضعی تاکرولیموس 1/0 درصد و روش NBUVB به تنهایی در درمان ویتیلیگو انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 ضایعه قرینه و دوطرفه متعلق به 30 بیمار مبتلا به ویتیلیگو انتخاب شد و بیماران به صورت تصادفی به دو گروه درمانی تقسیم گردیدند. برای گروه مداخله با 30 ضایعه، فتوتراپی با استعمال پماد موضعی تاکرولیموس 1/0 درصد و برای گروه کنترل با 30 ضایعه قرینه و ضایعات گروه مداخله، فتوتراپی با پماد اوسرین (پلاسبو) تجویز گردید. در هر دو گروه در ابتدای درمان، یک ماه و نیم و سه ماه پس از آن اندازه ضایعات از طریق فتوگرافی و میزان رپیگمانتاسیون با استفاده از سیستم امتیازدهی VASI (Visual Approach Slope Indicator) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج در چک لیست ثبت شد. در ادامه، داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 60/31 سال بود و 18 نفر از آن ها (60 درصد) زن و 12 نفر (40 درصد) مرد بودند. میانگین و انحراف معیار اندازه ضایعه دپیگمانته در فتوگرافی بیماران دو گروه مداخله و کنترل در ابتدای درمان ضایعه مورد مداخله و کنترل در بدو درمان به ترتیب معادل 81/2±41/5 و 82/2±40/5، در یک ماه و نیم پس از درمان به ترتیب 77/2±59/4 و 84/2±96/4 و سه ماه پس از درمان معادل 35/2±85/3 و 80/2±66/4 به دست آمد (05/0P>). میانگین نمره VASI نیز در گروه مداخله و کنترل در ابتدای درمان به ترتیب 51/0±50/0 و 51/0±53/0، یک ماه و نیم پس از درمان به ترتیب 44/1±46/1 و 01/1±13/1 و در ماه سوم درمان معادل 57/1±18/2 و 21/1±52/1 گزارش گردید (05/0P>). علاوه براین، درصد رپیگمانتاسیون در گروه مداخله و کنترل یک ماه و نیم پس از درمان 25/18 و 12/14 درصد و در ماه سوم درمان 63/30 و 19 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  اگرچه درصد رپیگمانتاسیون ضایعات ویتیلیگو با درمان ترکیبی بیشتر از مونوتراپی بود؛ اما بین دو روش درمانی از نظر درصد رپیگمانتاسیون تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تاکرولیموس، فتوتراپی، لک و پیس
 • الهام مه آبادی آشتیانی ، ویدا شیخ ، شیوا برزویی ، ایرج صالحی ، مهدیاللهقلی حاجی بهزاد* صفحات 134-141
   
  سابقه و هدف
  دیابت یکی از شایع ترین بیماری هایی است که با مقاومت انسولینی و افزایش میزان قند خون مشخص می شود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ضد التهابی احتمالی سیتاگلیپتین (Sitagliptin) و ویتامین D3 (VitD3) بر سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و TNF-α در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (T2DM: Type 2 Diabetes Mellitus) انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی نمونه های خون از 20 بیمار دیابتی نوع دو و 20 فرد سالم جمع آوری شدند. سلول های تک هسته ای خون محیطی به روش فایکول جدا گشته و با PHA (Phytohemagglutinin) در حضور و عدم حضور سیتاگلیپتین و ویتامین D3 به مدت چهار روز کشت داده شدند. در ادامه، سطح IL-6 و TNF-α تولیدشده توسط سلول ها به روش الایزا اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  تولید IL-6 در گروه بیماران پس از تحریک با PHA در مقایسه با افراد گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد (03/0P=). همچنین، سیتاگلیپتین باعث کاهش سطح IL-6 در بیماران (001/0P≤) و افراد گروه کنترل (03/0P=) در مقایسه با کشت های حاوی PHA گردید و ویتامین D3 منجر به کاهش سطح IL-6 در بیماران (001/0P≤) و گروه کنترل (02/0P=) در مقایسه با کشت های حاوی PHA شد. علاوه براین، سیتاگلیپتین به همراه ویتامین D3 باعث کاهش IL-6 در مقایسه با کشت های دارای سیتاگلیپتین یا ویتامین D3 هم در گروه بیمار (02/0P=، 002/0P=) و هم در گروه کنترل (002/0P=، 03/0P=) گردید. شایان ذکر است که سیتاگلیپتین به همراه ویتامین D3 باعث کاهش مضاعف TNF-α در مقایسه با کشت های دارای سیتاگلیپتین یا ویتامین D3 هم در گروه بیمار (04/0P=، 002/0P=) و هم در گروه کنترل (04/0P=، 03/0P=) گشت.
  نتیجه گیری
  مصرف ویتامین D3 به همراه سیتاگلیپتین، اثر ضد التهابی بیشتری در بیماران دارد و ممکن است با کاهش دوز مصرفی سیتاگلیپتین به کاهش اثرات جانبی احتمالی این دارو کمک کند.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین نوع دو، سیتاگلیپتین، ویتامین D3
 • الهه حجه فروش ، الهام فروزنده* ، حمید میرحسینی ، احمد عابدی صفحات 142-150
   
  سابقه و هدف
  اختلال نقص توجه- بیش فعالی (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder ADHD:) یکی از اختلالات شایع روان پزشکی است که باعث آسیب تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی می شود. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه آموزش والدگری بارکلی بر ابعاد توجه و ادراک شنیداری کودکانADHD انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (Sham) با سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 10 هفته ای بود. جهت انجام این مطالعه 42 پسر دوره ابتدایی مبتلا به ADHD در سال 1396 به شکل هدفمند به همراه مادرانشان انتخاب شدند و با استفاده از گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم گردیدند. گروه های نوروفیدبک و ترکیبی هرکدام طی 30 جلسه 30 دقیقه ای، هفته ای سه بار تحت آموزش نوروفیدبک و مادران گروه ترکیبی به مدت نه جلسه یک ساعته هفتگی تحت آموزش والدگری بارکلی قرار گرفتند. شایان ذکر است که در گروه کنترل، نوروفیدبک بدون تنظیمات هدفمند و به صورت دریافت پاداش های تصادفی اجرا گردید. کلیه کودکان با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته دیداری/شنیداری در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون Repeated Measures ANOVA و توسط نرم افزارSPSS 23 تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  بر مبنای نتایج افزایش معنا دار هوشیاری شنیداری (005/0≥P) ، کانون توجه شنیداری (001/0≥P) ، زمان واکنش شنیداری (012/0≥P) ، ادراک شنیداری (003/0≥P) و در نتیجه بهبودی معنادار علائم ADHD در هر دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری مشاهده شد؛ اما تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه آموزش والدگری بارکلی تاثیر یکسانی بر افزایش ابعاد توجه و ادراک شنیداری کودکان ADHDدارند.
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی و کمبود توجه، توجه شنیداری، نوروفیدبک، والدگری بارکلی
 • طیبه سلیمانیان* ، زهرا قاضیانی صفحات 151-158
   
  سابقه و هدف
  گزارش ها گویای آن هستند که مرگ و میر بیماران همودیالیزی مزمن بالا است و می توان پیش آگاهی آن ها را براساس اندکس کوموربیدیتی چارلسون (CCI: Charlson Comorbidity Index) و آلبومین سرم پیش بینی نمود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر بیماران همودیالیزی بزرگسال (532 نفر) از نه مرکز همودیالیز در شهر تهران در یک مطالعه کوهورت آینده نگر در شهریور ماه سال 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. فاکتورهای دموگرافیک و آزمایشگاهی از جمله متوسط آلبومین سرم (سه آزمایش آخر ثبت شده) و کوموربیدیتی بیماران در زمان شروع مطالعه و نیز علل مرگ و میر و خروج از دیالیز در یک پیگیری 28 ماهه (میانه) ثبت گردید. سپس، بقای یک و دو ساله با توجه به CCI و سن در بیماران با آلبومین سرم بیشتر، مساوی و یا کمتر از 5/3 تخمین زده شد.
  یافته ها
  متوسط سن بیماران 4/15±0/56 سال بود. 57 درصد از بیماران مرد، 41 درصد دیابتی و 43 درصد دچار بیماری ایسکمیک قلبی بودند. شایان ذکر است که بیماران به طور متوسط 1/49±6/44 ماه تحت دیالیز قرار داشتند. در این مطالعه متوسط هموگلوبین سرم 5/1±6/10 و آلبومین سرم 35/0±90/3 گرم در دسی لیتر بود. میزان متوسط کفایت دیالیز (Kt/V: K=Clearance Dialyzer, T=Time, V=Volume of Distribation of Urea) نیز 21/0±31/1 به دست آمد. باید خاطرنشان ساخت که 161 بیمار (30 درصد) در طول پیگیری فوت شدند (17 نفر از 100 بیمار در سال) و شایع ترین علت مرگ، بیماری های قلبی- عروقی (42 درصد) و عفونت (25 درصد) بود. در بررسی مدل Cox Proportional Hazards نسبت خطر مرگ (HR: Hazard Ratio) برای سن (سال) 03/1 (با فاصله اطمینان 95 درصد حدود 05/1-01/1) ، برای آلبومین سرم (گرم بر دسی لیتر) 21/0 (با فاصله اطمینان 95 درصد حدود 40/0-11/0) و برای اندکس کوموربیدیتی چارلسون 75/1 (با فاصله اطمینان 95 درصد حدود 94/59-1/1) بود. در این مطالعه احتمال بقای یک ساله بیماران گروه A (آلبومین سرم بیشتر یا مساوی 5/3) با امتیاز CCI 2-3، 4-5، 6-7 و 8≤ به ترتیب 96، 92، 81 و 64 درصد گزارش شد و همین مقادیر برای گروه B (آلبومین سرم کمتر از 5/3) به ترتیب معادل 86، 75، 60 و 42 درصد به دست آمد. احتمال بقای دو ساله بیماران گروه A با امتیاز CCI 2-3، 4-5، 6-7 و 8≤ نیز به ترتیب 94، 89، 73 و 36 درصد بود و همین مقادیر برای گروه B به ترتیب 86، 45، 39 و 22 درصد گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  اندکس کوموربیدیتی چارلسون همراه با آلبومین سرم و سن، فاکتور پیش گویی کننده مناسبی برای مورتالیتی یک و دو ساله بیماران همودیالیزی می باشد؛ بر این اساس می توان مراقبت های مناسب تری را برای بیماران با ریسک بالای مرگ و میر برنامه ریزی نمود
  کلیدواژگان: آلبومین سرم، کوموربیدیتی، مرگ و میر، همودیالیز
 • احمد جبرالدینی* ، سیده فائزه تقوی صفحات 159-164
   
  سابقه و هدف
  هر ساله میلیون ها زن به ولوواژینیت کاندیدیایی (VVC: Vulvovaginal Candidiasis) مبتلا می شوند که شایع ترین عامل آن، کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) می باشد. آسپارتیل پروتئینازهای ترشحی (SAPs: Secreted Aspartyl Proteinases) از مهم ترین عوامل حدت گونه های کاندیدا می باشند. شایان ذکر است که آنزیم SAP3 به دلیل نقش در چسبندگی کاندیدا آلبیکنس در روند اولیه ایجاد عفونت ولوواژینیت اثرگذار می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین وجود ژن بیماری زای SAP3 در سویه های کاندیدا آلبیکنس جداشده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدیایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 268 نمونه از ترشحات واژینال مراجعه کنندگان به بیمارستان امیرالمومنین شهر گراش (استان فارس) در شش ماهه اول سال 1397 جمع آوری گردید. نمونه ها پس از بررسی مستقیم میکروسکوپی بر روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (50 میلی گرم بر لیتر) کشت داده شدند. در ادامه، سویه های کاندیدا با استفاده از آزمون های فنوتیپی استاندارد و آزمون جذب قندها (API20C) شناسایی و تعیین هویت گردیدند. لازم به ذکر است که DNA (Deoxyribonucleic Acid) ژنومی به روش فنل-کلروفرم-ایزوآمیل الکل استخراج شد و برای حضور ژن SAP3 از تکنیک PCR (Polymerase Chain Reaction) استفاده گردید.
  یافته ها
  از میان نمونه های مورد مطالعه، 79 مورد (47/29 درصد) با آزمایش مستقیم میکروسکوپی و کشت، مثبت شدند. در این مطالعه 48 مورد کاندیدا آلبیکنس (75/60 درصد) و 31 مورد گونه های غیرآلبیکنس (24/39 درصد) شناسایی گردید. نتایج حاصل از PCR نیز نشان دهنده حضور ژن SAP3 در 47 سویه کاندیدا آلبیکنس (91/97 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که ولوواژینیت ناشی از کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با سایر گونه های کاندیدا فراوانی بیشتری دارد که حضور ژن SAP3 در بیشتر سویه های کاندیدا آلبیکنس می تواند توجیه کننده این امر باشد.
  کلیدواژگان: ژن SAP3، کاندیدا آلبیکنس، واکنش زنجیره پلیمراز، ولوواژینیت کاندیدیایی
 • فاطمه اسلامی ، مهدی علی زاده* ، فاطمه کوثری صفحات 165-169
   
  سابقه و هدف
  بیومتری به معنای اندازه گیری طول محوری چشم (Axial Length) و ضخامت ساختارهای داخل چشم است که به طور معمول برای تمام بیماران قبل از جراحی کاتاراکت انجام می شود. دقت داده های بیومتری به طور مستقیم با وضعیت انکساری پس از جراحی چشم ارتباط دارد. التراسوند (Ultrasound) و اپتیکال لنستار (Lenstar) دو روش بیومتری چشمی مورد استفاده برای تعیین قدرت لنز داخل چشمی با مزایا و معایب مخصوص به خود هستند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مقایسه این دو روش در تعیین طول محور چشم و میزان عیب انکساری پس از عمل جراحی کاتاراکت انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت توصیفی- مقطعی انجام شد، 372 بیمار مبتلا به آب مروارید به صورت تصادفی به دو گروه التراسوند و لنستار تقسیم شدند. باید خاطرنشان ساخت که در مورد 17 بیمار به دلیل بالغ و متراکم بودن (Mature & Dense) کاتاراکت، امکان بیومتری لنستار وجود نداشت؛ از این رو این افراد از مطالعه خارج شدند. از 355 بیمار باقی مانده، 186 نفر با استفاده از روش التراسوند و 169 نفر از طریق روش لنستار مورد بررسی قرار گرفتند. لازم به ذکر است که بیماران 6-4 هفته پس از جراحی به منظور تعیین عیوب انکساری بررسی شدند. در ادامه، میانگین قدر مطلق عیوب انکساری پس از عمل در دو گروه با استفاده از آزمون آماری Paired t-test مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین قدر مطلق عیوب انکساری قبل از عمل در گروه التراسوند 93/3±38/2 و در گروه لنستار 68/2±19/2 دیوپتر بود که بین این دو گروه از نظر عیب انکساری قبل از عمل اختلاف معناداری وجود نداشت (2/0P=). همچنین، میانگین طول محوری چشم بر حسب میلی متر در روش التراسوند 19/1±10/23 و در روش لنستار 17/1±34/23 بود که بین این دو گروه از این نظر نیز اختلاف معناداری به دست نیامد (96/0P=). از سوی دیگر، میانگین قدر مطلق عیب انکساری پس از عمل در گروه التراسوند 45/0±56/0 و در گروه لنستار 38/0±51/0 دیوپتر بود. شایان ذکر است که این دو گروه از نظر میانگین قدر مطلق عیب انکساری پس از عمل تفاوت معناداری نداشتند (11/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی بین دو روش بیومتری التراسوند و لنستار در تعیین طول محور چشم و میزان قدر مطلق عیوب انکساری پس از جراحی کاتاراکت وجود ندارد.
  کلیدواژگان: آب مروارید، بیومتری، خطای شکست نور
 • فروغ نادی* ، محمد احمدپناه ، نسیم کریمی ، ابراهیم نادی صفحات 170-176
   
  سابقه و هدف
  بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease) یک مشکل مرتبط با سلامتی در سراسر جهان است که شیوع روزافزونی دارد و اغلب با پیامدهای منفی سلامت از جمله افسردگی همراه می باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به COPD انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد، از فروردین تا شهریور ماه سال 1397 در ارتباط با 103 نفر از مراجعه کنندگان به درمانگاه ریه و افراد بستری در بخش ریه مرکز آموزشی- درمانی شهید بهشتی همدان انجام شد. افرادی که COPD شدید و بسیار شدید براساس شرح حال، معاینه و بر مبنای روش های استاندارد اسپیرومتری در آن ها تشخیص داده شده بود وارد مطالعه شدند. معیارهای خروج نیز عبارت بودند از: نداشتن غم داغ دیدگی و یا حادثه ناگوار و عدم استفاده از داروهای ضد افسردگی. باید عنوان نمود که اطلاعات با استفاده از پرسشنامه 21 سوالی افسردگی II Beck سنجیده شدند.
  یافته ها
  از مجموع بیماران، 57 نفر (3/55 درصد) مرد و 46 نفر (7/44 درصد) زن بودند و بیشتر افراد (33 درصد) در گروه سنی 59-50 سال قرار داشتند. بر مبنای نتایج، شیوع افسردگی در جامعه مورد مطالعه 66 درصد بود. شایان ذکر است که بین پارامترهای اسپیرومتری FEF 25-75 (Forced Expiratory Flow at 25-75% of the Pulmonary Volume) و FEV1 (Forced Expiratory Volume at 1 Second) و شدت COPD ارتباط معناداری مشاهده شد (024/0P=) و (003/0P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افسردگی در بین افراد مبتلا به COPD شدید و بسیار شدید به نظر می رسد که لازم است مشاوره های روان شناسی برای مبتلایان به COPDدر نظر گرفته شود
  کلیدواژگان: افسردگی، بیماری انسدادی مزمن ریه، همه گیری شناسی
 • فرزانه اثنی عشری ، آذر پیردهقان ، اشکان صفرزاده خوشابی ، محسن قراخانی ، نسرین جیریایی* صفحات 177-184
   
  سابقه و هدف
  شیوع سندرم متابولیک به شدت رو به افزایش بوده و وزن و سن از مهم ترین عوامل موثر بر آن می باشند. از سوی دیگر، ارتباط بیماری های کرونر قلبی با سندرم متابولیک به اثبات رسیده است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی سندرم متابولیک در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان فرشچیان همدان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در ارتباط با 390 نفر از بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان فرشچیان در سال 1394 انجام شد، وجود سندرم متابولیک براساس معیار ATP-III (Adult Treatment Panel III) تعیین گردید. شایان ذکر است که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی مجذور کای و تی-استیودنت توسط نرم ا فزار SPSS 16 انجام شد.
  یافته ها
  3/53 درصد از بیماران سندرم متابولیک داشتند که بیش ترین ارتباط آن با بیماری ایسکمیک قلبی (5/62 درصد) و فشار خون بالا (50 درصد) بود. باید خاطرنشان ساخت که دور کمر، فشار خون سیستولی و دیاستولی، قند خون ناشتا، تری گلیسرید (TG: Triglycerides) و HDL (High-density Lipoprotein) پایین در افراد با سندرم متابولیک به طور معناداری بیش تر از بیماران بدون سندرم متابولیک بودند. در این مطالعه بین شاخص توده بدنی (BMI: Body Mass Index) و سندرم متابولیک ارتباط معنا داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  فراوانی سندرم متابولیک در بیماران قلبی بالا است و چاقی شکمی، فشار خون سیستولیک بالا، HDL پایین و TG بالا پیشگویی کننده های مناسبی برای آن هستند؛ اما BMI پیشگویی کننده مناسبی برای آن نمی باشد
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی- عروقی، سندرم متابولیک، شاخص توده بدنی
|
 • Ameneh Yazdanfar , Azar Pirdehghan , Bahareh Ebrahimi* Pages 127-133
   
  Background and Objective
  Vitiligo is a depigmantation disorder that depends on genetic and non-genetic factors and results from skin melanocytes malfunction. The aim of this study was to compare the effectiveness of narrow band Ultraviolet B (NBUVB) therapy combined with 0.1% topical tacrolimus and NBUVB monotherapy in vitiligo treatment.
  Materials and Methods
  In this double-blind clinical trial study, 30 patients with vitiligo who had at least two symmetrical lesions were selected (60 lesions in total). The patients were randomly divided into intervention and control groups. Phototherapy with 0.1% tacrolimus ointment and with eucerin ointment (placebo) was administered to the intervention and control groups, respectively. The size of the lesions and the degree of repigmentation were evaluated with photogram and Visual Approach Slope Indicator (VASI) scoring system, respectively, at the beginning of the treatment, 1.5 and three months after the treatment. The results were then recorded in checklists and the data were analyzed in SPSS software (version 16.0).
  Results
  The results of the study showed that the mean age of patients was 31.60 years with the prevalence of females (n=18, 60%). The mean and standard deviation of the size of vitiligo lesion in the intervention and control groups at the beginning of the treatment were 5.41 cm ±2.81 and 5.40 cm ±2.82, respectively. Moreover, the mean size of vitiligo lesion 1.5 and three months after the treatment lesion in the intervention and control groups were 4.96 cm ±2.84, 4.59 cm ±2.77, 3.85 cm ±2.35, and 4.66 cm ±2.80, respectively (P>0.05). The mean score of VASI in the intervention and control groups were 0.50 ±0.51 and 0.53 ±0.51 at the beginning of the treatment and 1.46 ± 1.44 and 1.13±1.01 after 1.5 months treatment and 2.18±1.57 and 1.52±1.21 after three months of treatment, respectively (P>0.05). Furthermore, the percentages of repigmentation in the intervention and control groups after 1.5 months were 18.25% and 14.12%, and three months were 30.63% and 19%, respectively.
  Conclusion
  The percentage of vitiligo recession in the combined treatment group was higher than that of monotherapy; however, no significant statistical difference was observed regarding the two therapeutic methods
  Keywords: Phototherapy, Tacrolimus, Vitiligo
 • Elham Mahabadi, Ashtiyani , Vida Sheikh , Shiva Borzouei , Iraj Salehi , Mahdi Alahgholi, Hajibehzad* Pages 134-141
   
  Background and Objective
  Diabetes mellitus is one of the most commonly reported diseases that is associated with insulin resistance and increased blood glucose levels. The aim of this study was to determine the probable anti-inflammatory effects of sitagliptin and vitamin D3 (VitD3) on pro-inflammatory IL-6 and TNF-α in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM).
  Materials and Methods
  In this case-control study, 20 blood samples of patients with T2DM and healthy controls (HCs) were collected (n=20). Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated using the Ficoll-Paque method and cultured with Phytohemagglutinin (PHA) in the presence or absence of sitagliptin and VitD3 for 4 days. The enzyme-linked immunosorbent assay was used to analyze the levels of IL-6 and TNF-α produced by PBMCs.
  Results
  After PHA stimulation, the production of IL-6 was increased significantly in T2DM patients compared to HCs (P=0.03) . Compared to PHA cultures, sitagliptin and VitD3 resulted in the reduction of IL-6 production in patients (P≤0.001, P≤0.001), and HCs (P=0.03, P=0.02), respectively. Moreover, with regard to the cultures with sitagliptin or VitD3, sitagliptin with VitD3 reduced the level of IL-6 in both groups of patients (P=0.02, P=0.002) and HCs (P=0.002, P=0.03). There was a significant reduction in the level of TNF-α by sitagliptin with VitD3 in patients (P=0.04, P=0.002) and HCs (P=0.04, P=0.03) , compared to cultures with sitagliptin or VitD3.
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that the combined use of sitagliptin and VitD3 is more influential regarding the anti-inflammatory effects on patients. In addition, the reduction of sitagliptin dose may result in decreasing its possible side effects
  Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Sitagliptin, Vitamin D3
 • Elaheh Hajehforoush , Elham Foroozandeh*, Hamid Mirhosseini , Ahmad Abedi Pages 142-150
  Background and Objective
  Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders that causes educational, social, and family problems. The main aim of present study
  was to compare the efficacy of of neurofeedback and neurofeedback
  plus Barkly’s parental training on auditory attention dimensions and comprehension among ADHD Children.
  Materials and Methods
  This research was a clinical trial study with two experiment and one sham control groups in three stages of pre-test, post-test, and ten weeks follow-up test. A total number of 42 elementary ADHD boys along with their mothers were selected using purposive sampling technique in 2017. The partcipants were assigned to two experimental and one control groups randomly. Those in the experimental group received neurofeedback training in 30 sessions (i.e., 30-min sessions 3 days a week). Parents of the compound group received nine sessions of training based on Barkley’s model for an hour. Students in the control group had neurofeedback only with random rewards without any definite setting. All the participants were assessed in three stages by Integrated Visual and Auditory Continues Performance Test. Data were analyzed using SPSS software (version 23) through repeated measure ANOVA.
  Results
  The obtained results of post-test and follow-up revealled a significant increase in auditory vigilance (P≤0.005), focus (P≤0.001), speed (P≤0.012), and auditory comprehension (P≤0.003), as well as a significant decrease in ADHD symptoms, compared to the results of the control group. However, the difference between the two experimental groups was not significant.
  Conclusion
  Neurofeedback training and neurofeed plus Barkly’s parental training equally increase auditory attention dimension and comprehension among ADHD children.
  Keywords: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Auditory Attention, Barkley’s Parental Training, Neurofeedback
 • Tayebeh Soleymanian* , Zahra Ghaziani Pages 151-158
   
  Background and Objective
  Mortality of hemodialysis patients is still high, which can be estimated using the Charlson Comorbidity Index (CCI) and serum albumin.
  Materials and Methods
  This prospective cohort study was conducted on adult chronic hemodialysis patients (n=532) from 9 hemodialysis (HD) facilities in September 2012. The obtained data included demographic factors and laboratory data, which consisted of serum albumin and patients’ comorbidities at the beginning of study, as well as the causes of mortality, hospitalization, and termination of hemodialysis in a 28-month follow-up period. Furthermore, one- and two-year survival of patients was evaluated by CCI and the age of patients was estimated by serum albumin≥ 3.5 g/dL and serum albumin< 3.5 g/dL.
  Results
  The mean age of patients was 56±15.4 years. The participants consisted of 57% men, 41% diabetes, and 43% ischemic heart disease. The mean of dialysis vintage was 44.6±49.1 months. The mean values were 10.6±1.50 g/dl, 3.90±0.35 g/dl, and 1.31±0.21 for serum hemoglobin, serum albumin, and dialysis treatment adequacy (Kt/V; i.e., K=Clearance Dialyzer, T=Time, V=Volume of Distribution of Urea), respectively. A total of 161 (30%) patients passed away (17 per 100 patient a year), and the most common causes of mortality were cardiovascular diseases (42%) and infections (25%). In Cox proportional hazard model, hazard ratio (HR) of death was 1.03 year (95% CI: 1.01-1.05; P=0.007), for serum albumin (g/dL) was 0.21 (95% CI: 0.11-0.40; P<0.001), and for CCI was 1.75 (95% CI: 1.59-1.94; P<0.001). One-year survival probability for patients in the group A (serum albumin≥ 3.5 g/dL) with CCI scores 2-3, 4-5, 6-7, and ≥ 8 were 96%, 92%, 81%, and 64%, respectively. However, these numbers for patients in group B (serum albumin< 3.5 g/dL) were 86%, 75%, 60%, and 42%, respectively. Two-year survival probability for patients in group A with CCI scores 2-3, 4-5, 6-7, and ≥ 8 were 94%, 89%, 73%, and 36%, respectively. Furthermore, the obtained results for patients in group B were 86%, 45%, 39% and 22%, respectively.
  Conclusion
  Charlson Comorbidity Index along with serum albumin and age are appropriate variables to predict one- and two-year survival of HD patients. Therefore, there is a need to take appropriate measures for high risk patients to improve their health status
  Keywords: Comorbidity, Hemodialysis, Mortality, Serum Albumin
 • Ahmad Jabrodini *, Seyedeh Faezeh Taghavi Pages 159-164
  Background and Objective
  Vulvovaginal Candidiasis (VVC) affect millions of women annually. Candida albicans is the most common cause of VVC. Secreted aspartyl proteinases (SAPs) are among the most important virulence factors in Candida species. The SAP3 enzyme is effective in the initial development of VVC infection due to its role in the adhesion of Candida albicans. The aim of this study was to determine the presence of SAP3 gene in Candida albicans strains isolated from patients with Vulvovaginal Candidiasis.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, vaginal secretion samples were collected from 268 vaginitis patients referred to Amiralmomenin Hospital of Gerash city, Fars province, Iran from March to August 2018. After direct microscopic examination, all samples were cultured on sabouraud dextrose agar medium with chloramphenicol (50mg/L). Candida strains were identified using standard phenotypic and sugar assimilation tests (API20C). Genomic DNA extraction and the presence of SAP3 gene were performed using chloroform-phenol-isoamyl alcohol and polymerase chain reaction (PCR) methods, respectively.
  Results
  Out of 268 samples, 79 (29.47%) cases were positive for Candida species under direct microscopy and culture results. 48 (60.75%) and 31(39.24%) Candida albicans strains and Non-albicans candida species were isolated, respectively. The results of PCR showed the presence of SAP3 gene in 47 (97.91%) Candida albicans strains.
  Conclusion
  It can be concluded that Candida albicans were more likely to cause Vulvovaginal than other Candida species. The explanation for this is the presence of the SAP3 gene in most Candida albicans strains.
  Keywords: Candida albicans, SAP3 Gene, Polymerase Chain Reaction, Vulvovaginal Candidiasis
 • Fatemeh Eslami , Mehdi Alizadeh *, Fatemeh Kosari Pages 165-169
  Background and Objective
  Ocular biometry refers to the measurement of the axial length of the eye and thickness of the intraocular structures. This process is routinely performed for all patients before cataract surgery. The accuracy of the biometric data is directly associated with the refractive status after cataract surgery. Currently, two methods of biometry, namely ultrasound and optical biometry, are used to calculate the intraocular lens power. The purpose of this study was to compare the Lenstar and ultrasound biometry methods in determining the axis length and refractive error after cataract surgery.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 372 patients with cataract. The study population was randomly divided into two groups of Lenstar and ultrasound based on the biometry methods they received. A total of 17 patients were excluded from the study due to having mature and dense cataract. Therefore, the study was continued with 355 patients, 186 and 169 cases of whom were managed with ultrasound and Lenstar biometry methods, respectively. Postoperative refractive errors were evaluated in each patient 4-6 weeks after the surgery. The two groups were compared in terms of the mean absolute refractive error using paired sample t-test.
  Results
  The mean absolute refractive errors before the surgery were obtained as 2.38±3.93 and 2.19±2.68 diopter in the ultrasound and Lenstar groups, respectively, which were not significantly different between the two groups (P=0.2). The mean axial lengths of the eye were 23.10±1.19 and 23.34±1.17 mm in the ultrasound and Lenstar groups, respectively. The two groups showed no significant difference in this regard (P=0.96). After the operation, the mean absolute refractive errors in the ultrasound and Lenstar groups were 0.56±0.45 and 0.51±0.38 diopter, respectively. This variable was not significantly different between the two groups after the surgery (P=0.11).
  Conclusion
  The findings of this study revealed no significant difference between the ultrasound and Lenstar biometry methods in terms of determining the axis length and mean absolute refractive error after cataract surgery.
  Keywords: : Biometry, Cataract, Refractive Error
 • Forough Nadi , Mohammad Ahmadpanah , Nasim Karimi , Ebrahim Nadi* Pages 170-176
  Background and Objective
  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a worldwide health problem with increasing prevalence. It is often associated with negative health outcomes, including depression. Therefore, the aim of this study was to determine the prevalence of depression in patients with COPD.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study with a descriptive-analytic design was conducted on 103 patients referring to the respiratory disease clinic and admitted to the pulmonary disease department of Shahid Beheshti teaching Hospital, Hamadan, Iran from April to September 2018. The inclusion criteria were the diagnosis of severe and very severe COPD according to the medical history, physical examination, and standard spirometric methods. The patients with lack of bereavement, trauma, and the use of antidepressant drugs were excluded from the study. Depression levels were measured using 21-items Beck II depression questionnaire.
  Results
  The results of the study showed that 57 patients (55.3%) were males and 46 cases (44.7%) were females. The majority of the subjects (33%) were in the age group of 50-59 years old. According to the results, the prevalence of depression in the study population was 66%. There was a significant relationship between spirometric parameters of forced expiratory flow at 25-75% of the pulmonary volume, forced expiratory volume at 1 second and COPD severity (P=0.024, P=0.003).
  Conclusion
  With regard to the high prevalence of depression among people with severe and very severe COPD, it is necessary to consider psychological counseling for patients
  Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Depression, Epidemiology
 • Farzaneh Esna Ashari , Azar Pirdehghan , Ashkan Safarzadeh Khoshabi , Mohsen Gharakhani , Nasrin Jiryaee* Pages 177-184
   
  Background and Objective
  The prevalence of metabolic syndrome is on a growing trend. Weight and age are among the most important factors affecting this condition. Evidence is indicative of a relationship between coronary heart diseases and metabolic syndrome. The present study was conducted to determine the prevalence of metabolic syndrome among patients admitted to the Cardiology Department of Farshchian Hospital in Hamadan city, Iran.
  Materials and Methods
  The present descriptive cross-sectional study was conducted on 390 patients admitted to the Cardiology Ward of Farshchian Hospital in 2015. The diagnosis of metabolic syndrome was accomplished according to the Adult Treatment Panel III criteria. The data were analyzed in SPSS software (version 16) using descriptive statistics, Chi-square test, and Student’s t-test.
  Results
  Metabolic syndrome was observed in 53.3% of the patients. This condition was mostly associated with ischemic heart disease (62.5%) and hypertension (50%). Abdominal obesity, high systolic and diastolic blood pressures, high fasting blood sugar, low high-density lipoprotein (HDL), and high triglyceride were significantly more frequent in patients with metabolic syndrome than in those without such condition. The results revealed no significant relationship between body mass index (BMI) and metabolic syndrome.
  Conclusion
  Metabolic syndrome is highly prevalent among the patients with ischemic heart disease. Abdominal obesity, low HDL, high triglyceride, and elevated systolic blood pressure are among the proper predictive factors of metabolic syndrome. However, BMI cannot properly predict this condition.
  Keywords: Body Mass Index, Cardiovascular Diseases, Metabolic Syndrome