فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - سال هفدهم شماره 11 (پیاپی 118، بهمن 1397)
 • سال هفدهم شماره 11 (پیاپی 118، بهمن 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/08
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضائیان * صفحات 987-988
  پروژه پژوهشی "توافق درباره ی پیامدهای قابل اندازه گیری در کارآزمایی های کنترل دار مربوط به مراقبت های سوختگی" توسط گروهی از پژوهش گران با تجربه، در حوزه سوختگی، زیر نظر دکتر Young از کشور انگلستان در حال انجام می باشد. هدف نهایی از انجام این مطالعه، تهیه و تدوین مجموعه ای از پیامدهای اساسی (core outcome set (COS)) است که در گزارش کارآزمایی های شاهد دار تصادفی مربوط به مراقبت های سوختگی باید مورد توجه محققین قرار گیرد [1].
  این مطالعه از آن جهت حائز اهمیت است که برآوردها نشان می دهد که سوختگی به طور روز افزونی در جهان به ویژه در کشورهای با درآمد کم رخ داده و باعث ابتلا، بستری طولانی مدت در بیمارستان، ناتوانی و مرگ مبتلایان می گردد [2]. این در حالی است که متاسفانه، شواهد موجود نشان می دهد که علیرغم این اهمیت، هنوز مجموعه ای از پیامدهای اساسی در گزارش کارآزمایی های شاهد دار تصادفی مربوط به مراقبت های سوختگی تدوین نشده است. هدف اصلی در مراقبت های پس از سوختگی، دستیابی به بقاء بیماران است. هم زمان، نگاه داشتن درد بیماران در حداقل ممکن، مقابله با تاثیرات روان شناختی سوختگی و برگرداندن عملکرد و زیبایی، مورد توجه مراقبت کنندگان قرار دارد [1].
  نکته جالب توجه در این است که با توجه به پیشرفت های به عمل آمده، می توان میزان مرگ از سوختگی را به حداقل ممکن کاهش داد. از همین رو، می توان پیامدهایی که در کارآزمایی های شاهد دار تصادفی مربوط به مراقبت های سوختگی باید مورد توجه قرار گیرند را در دو بعد خلاصه نمود: بعد اول شامل پیامدهای کوتاه مدت است که می تواند شامل طول مدت اقامت در بیمارستان، میزان عفونت و هزینه مراقبت های بهداشتی باشد. و بعد دوم شامل پیامدهای بلند مدت است که می تواند شامل بررسی عملکرد، زیبایی، تاثیرات روانشناختی، درد، خارش و کیفیت زندگی مبتلایان باشد. هم چنین، در این بعد می توان تاثیرات بلند مدت سوختگی فرد بر روی عملکرد اعضا خانواده وی را نیز مورد توجه قرار داد [1].
  برای حصول به یک توافق حداکثری در تهیه و تدوین مجموعه ای از پیامدهای اساسی که در گزارش کارآزمایی های شاهددار تصادفی مربوط به مراقبت های سوختگی باید مورد توجه محققین قرار گیرند، دکتر Young و همکارانش روش دلفی (Delphi Method) را انتخاب کرده اند. آنها پس از مطالعه و بررسی فراوان بر روی مطالعات موجود، پرسش نامه ای را تهیه کرده اند که باید توسط بیماران، والدین بیماران کم سن، پرستاران، روان پزشکان، روان شناسان و پزشکان متخصص در امر سوختگی تکمیل گردد. این پرسش نامه در آدرس اینترنتی زیر در دسترس عموم علاقه مندان قرار دارد.
  https://is.gd/cosbresearch
  با توجه به اینکه، پاسخگویی نمونه جامعی از بیماران، والدین بیماران کم سن و متخصصان در درمان سوختگی می تواند محققین را به یک توافق عاری از خطا برساند، دکتر Young و همکارانش از تمامی افراد در تمامی کشورها درخواست کرده اند که با مراجعه به سایت فوق، پرسش نامه مذکور را پر نمایند. برآورد شده است که تکمیل پرسش نامه حدود بیست دقیقه طول کشیده و قرار است که تا نهم اسفندماه در دسترس باقی بماند. با توجه به ضرورت ابراز نظر دانشمندان ایرانی در حوزه سوختگی در این مطالعه بین المللی، از افراد علاقه مند دعوت می گردد که با مراجعه به سایت فوق، پرسش نامه را تکمیل نمایند.
  کلیدواژگان: توافق، مراقبت های سوختگی
 • بهزاد طاری، نادر گودرزی* صفحات 989-1002
  زمینه و هدف
  با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی کورکومین، مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات حفاظتی کورکومین بر مسمومیت کبدی القاء شده متاندینون (دیانابول) در موش سوری نر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 35 سر موش سوری نر بالغ با وزن 2±35 گرم به صورت تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند. گروه اول 2/0 میلی لیتر نرمال سالین و گروه دوم 20 میلی گرم/کیلوگرم دیانابول خوراکی دریافت نمود. گروه های تیمار علاوه بر دریافت 20 میلی گرم/کیلوگرم دیانابول، کورکومین را با دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم/کیلوگرم به مدت 8 هفته به صورت گاواژ دریافت کردند. در پایان، آنزیم های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز اندازه گیری شدند و تغییرات کمی بافت کبد با استفاده از روش های استریولوژی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  حجم کبد، هپاتوسیت ها، سینوزوئیدها و هم چنین سطح آنزیم های آلکالین فسفاتاز و آلانین آمینوترانسفراز در گروه دریافت کننده دیانابول نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار یافته بود (05/0>p). کورکومین با دوز 100 و 200 میلی گرم/کیلوگرم به طور معنی داری (05/0>p) حجم کبد، هپاتوسیت ها و سینوزوئیدها و هم چنین سطوح آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز را نسبت به گروه تیمار شده با دیانابول کاهش داد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که کورکومین به علت خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی خود می تواند از تغییرات ساختاری و عملکرد کبدی به دنبال تجویز دیانابول جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: متاندینون، مسمومیت کبدی، کورکومین، موش سوری، اثر حفاظتی
 • فرنوش معافی *، حمیده حاج نصیری، طاهره حسینی، زینب علی مرادی، زهرا باجلان صفحات 1003-1016
  زمینه و هدف
  خودکارآمدی شیردهی متغیری قابل تعدیل و موثر بر شروع و تداوم شیردهی است. لذا یکی از راهکارهای ارتقاء وضعیت شیردهی، تعدیل خودکارآمدی شیردهی به واسطه شناسایی عوامل مرتبط است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی حاضر، شامل 350 زن بستری در بخش زنان بیمارستان آموزشی کوثر شهر قزوین بود که طی 24 ساعت گذشته زایمان کرده بودند. داده ها با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک - مامایی و فرم کوتاه پرسش نامه خودکارآمدی شیردهی جمع آوری شد و با استفاده از آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی شیردهی در میان شرکت کنندگان، 65/7±28/57 بود. از بین عوامل مورد بررسی، تعداد بارداری (012/0=p)، تجربه قبلی شیردهی (001/0=p)، تصمیم نوع (008/0=p) و مدت زمان شیردهی (025/0=p) و رضایت مادر از کیفیت تغذیه نوزاد در بیمارستان (001/0 >p) با خودکارآمدی شیردهی ارتباط معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  بر پایه نتایج مطالعه حاضر، عواملی هستند که با خودکارآمدی شیردهی مرتبط بوده و می توانند آن را پیش بینی کنند. لذا به نظر می رسد بتوان با آموزش پرسنل بهداشتی و انجام مداخلاتی در بیمارستان و مراکز سلامت عوامل مرتبط با خودکارآمدی شیردهی را اصلاح نموده و متعاقبا وضعیت شیردهی را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، شیردهی، عوامل مرتبط، قزوین
 • نجمه هنری، ایران پورابولی * صفحات 1017-1030
  زمینه و هدف
  دیابت ملیتوس با ایجاد استرس اکسیداتیو منجر به اختلال در دستگاه تناسلی می گردد. با توجه به ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در گیاه آویشن کرمانیThymus caramanicus) )، در این مطالعه اثر این عصاره بر وزن بیضه، تستوسترون سرم، میزان پراکسیداسیون لیپیدی و سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت بیضه موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (STZ) بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، برای القاء مدل دیابت تجربی، یک دوز STZ (mg/kg 65) به صورت داخل صفاقی به موش ها تزریق شد. 7 روز بعد، حیواناتی که قند خون ناشتای آنها بیش از 250 میلی گرم بر دسی لیتر بود، دیابتی محسوب و به سه گروه شش تایی تقسیم و به ترتیب یک سی سی آب مقطر، عصاره گیاهی (mg/kg500) و گلایبن کلامید (mg/kg 20) به صورت خوراکی به مدت 14 روز دریافت نمودند. از یک گروه از موش های سالم نیز استفاده شد. در پایان دوره، حیوانات ناشتا، بیهوش و خون گیری به منظور تعیین سطح سرمی تستوسترون انجام شد. سنجش مالون دی آلدهید ((MDA و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز ((CAT و سوپراکسید دیسموتاز ((SOD در بافت بیضه استفاده شد. نتایج با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مقایسات چندگانه Tukey تحلیل شد.
  یافته ها
  تجویز عصاره گیاه آویشن کرمانی به موش های دیابتی، وزن بدن و بیضه، سطح سرمی تستوسترون، میزان فعالیت آنزیم های CAT (001/0p<) و SOD (047/0p<) را در بیضه به طور معنی داری افزایش و میزان MDA را کاهش داد (004/0p<).
  نتیجه گیری
  عصاره آویشن کرمانی در موش های دیابتی دارای آثار مطلوب بر دستگاه تولید مثلی بوده و خواص آنتی اکسیدانی و ضد پراکسیداسیون لیپیدی در بیضه نشان داد.
  کلیدواژگان: آویشن کرمانی، دیابت ملیتوس، آنتی اکسیدان، موش صحرایی، بیضه
 • زهرا مرادپور، مژگان رضایی، زهرا ترابی، فریده خسروی، محمدحسین ابراهیمی، قاسم حسام * صفحات 1031-1042
  زمینه و هدف
  از آنجایی که ناراحتی های عضلات اسکلتی در رانندگان وسایل نقلیه عمومی شایع است، لذا هدف مطالعه حاضر، تعیین هم بستگی بین روش ارزیابی خستگی عضله و پرسش نامه اختلالات عضلانی اسکلتی کرنل در بین رانندگان تاکسی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به شکل توصیفی بر روی 140 نفر از رانندگان تاکسی شهرستان شاهرود در سال 1396 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه ناراحتی عضلانی اسکلتی کرنل (Cornell Musculoskeletal Disorders Questionnaire; CMDQ) و چارت ارزیابی خستگی عضله (Muscle Fatigue Assessment; MFA) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (ضریب Eta) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج MFA نشان داد، 82 درصد از خستگی عضله ناحیه کمر در سطح خیلی زیاد می باشد. نتایج CMDQ نیز نشان داد، بیش ترین ناراحتی عضلاتی اسکلتی در ناحیه کمر و کم ترین ناراحتی در ناحیه ساعد می باشد. نتایج هم بستگی بین روش MFA و CMDQ نشان داد که بیش ترین هم بستگی در ناحیه کمر با 574/0Eta= و کم ترین هم بستگی در ناحیه گردن با 294/0Eta= بوده است.
  نتیجه گیری
  هم بستگی بالای بین نتایج روش MFA و CMDQ نشان داد، می توان به جای استفاده از روش CMDQ که روشی خود گزارش دهی می باشد و امکان عدم همکاری یا گزارش غیر واقعی وجود دارد، از روش MFA استفاده نمود.
  کلیدواژگان: خستگی عضله، اختلالات عضلانی اسکلتی، رانندگی خودرو
 • حدیثه حیدری، رامین شعبانی، فاطمه ایزددوست * صفحات 1043-1054
  زمینه و هدف
  مشابه با تمرین ورزشی، بابونه می تواند باعث بهبود چاقی شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر هشت هفته تمرین اینتروال هوازی- مقاومتی همراه با مصرف بابونه بر ترکیب بدن و همئوستاز گلوکز در زنان دارای اضافه وزن و چاق طراحی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1397 در شهر خمام انجام شد، 29 زن دارای اضافه وزن (11 نفر) و چاق (18 نفر) به طور تصادفی انتخاب و به مدت 8 هفته در سه گروه تمرین (65 دقیقه تمرین اینتروال هوازی- مقاومتی، سه بار در هفته؛ 9=n)، تمرین- بابونه (65 دقیقه تمرین اینتروال هوازی- مقاومتی، سه بار در هفته؛ مصرف 5/1 گرم بابونه، سه بار در روز به مدت 8 هفته؛ 10=n) و کنترل (بدون مداخله؛ 10=n) قرار گرفتند. متغیر های ترکیب بدن و همئوستاز گلوکز در ابتدا و بعد از اتمام مداخلات ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل نتایج توسط آزمون t زوجی و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.
  یافته ها
  مداخله تمرین- بابونه باعث کاهش معنی دار شاخص توده بدن و درصد چربی شد (001/0p<). با این حال، تغییر معنی داری بین گروه های تمرین و کنترل وجود نداشت (05/0p>). به علاوه، تغییر معنی داری در قند خون ناشتا، انسولین یا شاخص مقاومت به انسولین (HOMA) در هیچ از گروه ها دیده نشد (05/0p>). هم چنین اختلاف معنی داری در ترکیب بدن و همئوستاز گلوکز در بین گروه ها پس از هشت هفته مداخله مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، مصرف بابونه همراه با تمرین اینتروال هوازی- مقاومتی احتمالا بتواند برای بهبود شاخص توده بدن و درصد چربی زنان دارای اضافه وزن و چاق موثر باشد.
  کلیدواژگان: بابونه، تمرین هوازی، تمرین مقاومتی، ترکیب بدن، همئوستاز گلوکز
 • زهره موردویی، محمود شیخ فتح الهی، محسن رضائیان، حسن احمدی نیا، محسن میرزایی، محمد صفریان، رضا وزیری نژاد * صفحات 1055-1066
  زمینه و هدف
  امروزه بیماری های قلبی-عروقی علاوه بر مرگ، باعث بروز ناتوانی در مبتلایان می شوند. بنابراین وجود ابزاری جهت ارزیابی سطح سلامت و ناتوانی این افراد الزامی می باشد. ارزیابی میزان مقبولیت ابزار از گام های اساسی است تا در صورت عدم تناسب فرهنگی، آموزشی و یا وجود سوالات نامناسب، اصلاحات لازم انجام شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی میزان مقبولیت پرسش نامه مشارکت و خودمختاری در بیماران آنژیوگرافی مثبت فارسی زبان طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در سال 1396 بر روی 41 بیمار فارسی زبان آنژیوگرافی مثبت در کلینیک بیماری های قلب و عروق شهر رفسنجان انجام گرفت. از پرسش نامه (Impact on Participation and Autonomy scale- Persian) IPA-p جهت ارزیابی میزان مقبولیت ابزار اندازه گیری میزان مشارکت و خودمختاری در بیماران استفاده شد و نتایج به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) گزارش گردید.
  یافته ها
  به طور میانگین 4/84% (35 نفر) از بیماران، قابل فهم بودن سوالات پرسش نامه IPA-p را تایید کردند. هم چنین، به طور متوسط 66% (27 نفر) از بیماران، ارتباط حیطه های مختلف پرسش نامه را با وضعیت سلامتی شان "تقریبا تا زیاد" اعلام کردند. هم چنین 8 نفر (5/19%) از بیماران پیشنهاد کردند که حیطه ای تحت عنوان روابط زناشویی نیز به پرسش نامه اضافه گردد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که پرسش نامه IPA-p ابزار قابل قبولی برای اندازه گیری میزان مشارکت و خودمختاری در بیماران با آنژیوگرافی مثبت فارسی زبان می باشد.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی-عروقی، آنژیوگرافی، میزان مقبولیت، پرسش نامه IPA، رفسنجان
 • وحید فلاحی *، شیرین احمدی صفحات 1067-1076
  زمینه و هدف
  بخش عمده ای از سلامت عمومی پرستاران در برقراری رابطه با دیگران حاصل می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هم جوشی شناختی و هوش اجتماعی در پیش بینی سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان پارس آباد در سال1396 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی حاضر، جامعه مورد پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان پارس آباد در سال1396 بود. از جامعه حاضر، 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات توصیفی، سلامت عمومی، هم جوشی شناختی و هوش اجتماعی جمع آوری شد. داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی pearson و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هم جوشی شناختی با بتای 21/0- (73/2T=)، هوش اجتماعی با بتای 45/0 (18/6T=) و سن با بتای 41/0- (33/4T=) می توانند به طور معنی داری سلامت عمومی را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که هم جوشی شناختی و هوش اجتماعی از عوامل مهم دخیل در سلامت عمومی پرستاران می باشند.
  کلیدواژگان: هم جوشی شناختی، هوش اجتماعی، سلامت عمومی، پرستاران، پارس آباد
 • آزاده توکلی *، نازنین بیژنی نصر آبادی، یونس خسروی، محمدکاظم جباری صفحات 1077-1092
  زمینه و هدف
  از آنجایی که آلودگی صوتی به عنوان یک معضل محیط زیستی بر سلامتی افراد تاثیر دارد، هدف این پژوهش تعیین سطح آلودگی صوتی و الگوی تغییرات آن در این ناحیه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تراز صوتی معادل (Leq) در 16 ایستگاه در بازه های زمانی پاییز و زمستان 1395 و بهار و تابستان 1396 در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر در روزهای کاری و پایان هفته با استفاده از دستگاه اندازه گیری تراز صوتی مدل KIMO-DB100 اندازه گیری شده است. تحلیل نتایج و داده ها با کمک ابزار Geostatistical Analyst و براساس روش میان یابی وزن دهی فاصله معکوس انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیش ترین و کم ترین Leqبه ترتیب مربوط به روزهای کاری و جمعه است. تراز صوتی معادل فصل زمستان حداقل 1 دسی بل بیش تر و در فصل تابستان حداقل 5/1 دسی بل کم تر از سایر فصل ها است. حداقل تراز صوتی معادل در دوره نمونه گیری برابر 1/56 دسی بل حداکثر تراز صوتی معادل برابر 75/86 بود. مقادیر تراز صدا در تمامی ایستگاه ها بالاتر از حد استاندارد نواحی مسکونی (55 دسی بل) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که تقریبا در تمامی بخش ها و ساعات در ناحیه یک منطقه شش تهران آلودگی صوتی وجود دارد. این مسئله لزوم به کارگیری فناوری های کنترل آلودگی صوتی در این ناحیه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تراز صوتی معادل (Leq)، ناحیه یک، آلودگی صوتی، تهران، GIS
|
 • B. Taari, N. Goodarzi * Pages 989-1002
  Background and Objectives
  Due to the approved antioxidant effects of curcumin, this study was conducted to investigate the hepatoprotective effects of curcumin against methandienone (dianabol) induced hepatotoxicity in male mice.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 35 adult male mice (weight=35±2 g) were randomly assigned into five groups. The first group received 0.2 ml of normal saline and second group received dianabol at 20 mg/kg/day orally. The treatment groups treated with 20 mg/kg/day of dianabol plus 50, 100 and 200 mg/kg/day of curcumin, during 8 weeks by gavage. At the end of the experiment, the level of alkaline phosphatase, alanine aminotransferase and aspartate amiotrasferase enzymes were measured and the quantitative changes of liver tissue were examined using stereological procedures. The data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test.
  Results
  The volume of the liver, hepatocytes, sinusoids as well as alanine aminotrasferase and alkaline phosphatase levels increased significantly in dianabol treated group as compared with the control group (p<0.05). Curcumin at 100 and 200 mg/kg doses significantly decreased the volume of the liver, hepatocytes, and sinusoides as well as the alanine aminotrasferase and alkaline phosphatase levels when compared to the dianabol treated group (p<0.05).
  Conclusion
  It seems that curcumin due to its anti-oxidant and anti-inflammatory properties can inhibit hepatic structural and functional alterations following dianabol administration.
  Keywords: Methandienone, Hepatotoxicity, Curcumin, Mice, Protective effect
 • F. Moafi *, H. H. Hajnasiri, T. Hosseini, Z. Alimoradi, Z. Bajalan Pages 1003-1016
  Background and Objectives
  Breastfeeding self-efficacy is a modifiable and effective factor in initiation and continuation of breastfeeding. So, modifying breastfeeding self-efficacy by identifying the affecting factors is one of the strategies to improve breastfeeding status. This study was conducted to determine the breastfeeding self-efficacy status and its affecting factors in Kosar Hospital of Qazvin in 2016-2017.
  Materials and Methods
  This descriptive study consisted of 350 mothers who were admitted to the postpartum unit of the Kosar Hospital of Qazvin during the last 24 hours. The data were collected using demographic-obstetric questionnaire and short form of breastfeeding self-efficacy scale and evaluated using the independent t-test, one-way ANOVA and multiple liner regression.
  Results
  Mean and standard deviation of breastfeeding self-efficacy was 57.28±7.65. Among the factors studied, pariety (p=0.012), previous breastfeeding experience (p=0.001), planned breastfeeding type (p=0.008) and duration (p=0.025) and mother's satisfaction from infant feeding in the hospital (p<0.001) were significantly correlated with breastfeeding self-efficacy.
  Conclusion
  Based on the results of this study, there are some factors that associate with breastfeeding self-efficacy and can predict it. We can modify the factors that affect breastfeeding self-efficacy by educating health personnel and conducting interventions in hospitals and health centers, and subsequently improve the breastfeeding status.
  Keywords: Breastfeeding, Self-efficacy, Affecting factors, Qazvin
 • N. Honari, I. Pouraboli * Pages 1017-1030
  Background and Objectives
  Diabetes mellitus is accompanied by oxidative stress and leads to reproductive disorders. With respect to antioxidants present in Thymus caramanicus, the effect of hydroalcoholic extract of it on testis weight, serum testosterone, lipid peroxidation and testis antioxidant enzymes levels were investigated in streptozotocin (STZ) induced diabetic male rats
  Materials and Methods
  In this experimental study, in order to induce experimental diabetes model, a single dose (65 mg/kg, i.p) of STZ was intraperitoneally injected in rats. After 7 days, diabetic rats with fasting blood glucose level above 250 mg/dl were divided into 3 groups of 6 and received distilled water (1 mL), extract (500 mg/kg), glibenclamide (20 mg/kg) individually by gavage for 14 days. One group of normal animals were also used. At the end of treatments period, fasting rats were anaesthetized, and blood samples were collected for serum testosterone level measurement. Rats’ testes were also used for evalauation of catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) antioxidant enzymes activities and malondialdehyde (MDA) level. Statistical analysis of data was performed using one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test.
  Results
  Administration of T. caramanicus extract in diabetic rats, significantly increased testis and body weight, serum levels of testosterone, catalase (p<0.001) and superoxide dismutase enzymes activities (p<0.047) in testis but significantly decreased MDA level (p<0.004).
  Conclusion
  Hydroalcoholic extract of T. caramanicus had beneficial effects on male reproductive system and exerted antilipid peroxidative and antioxidant properties in the testis of diabetic rats.
  Keywords: Thymus caramanicus, Diabetes mellitus, Antioxidant, Rat, Testis
 • Z. Moradpour, M. Rezaei, Z. Torabi, F. Khosravi, M. Ebrahimi, Gh. Hesam * Pages 1031-1042
  Background and Objectives
  Musculoskeletal disorders is very common in drivers of public vehicles. Therefore, the purpose of this study was to measure the correlation between muscle fatigue assessment (MFA) and Cornell musculoskeletal discomfort questionnaire (CMDQ) in taxi drivers in Shahroud in 2017.
  Materials and Methods
  This descriptive study was performed on 140 taxi drivers in Shahroud in 2017. Data were collected using demographic questionnaire, CMDQ and MFA chart. Statistical analysis was performed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean) and inferential statistics (Eta coefficient).
  Results
  The MFA results showed that 82% of lumbar muscle fatigue level was very high. The CMDQ results also showed that most musculoskeletal disorders was in the lower back and the least musculoskeletal disorders was in the forearm. Correlation between MFA and CMDQ showed that the highest correlation was in the back region with Eta=0.574 and the lowest correlation was in the neck region with Eta=0.294.
  Conclusion
  The high correlation between MFA and CMDQ showed that MFA can be used instead of CMDQ. CMDQ is a self-report method and there is the possibility of non-cooperation or false report..
  Keywords: Muscle fatigue, Musculoskeletal disorders, Automobile driving
 • H. Heidary, R. Shabani, F. Izaddoust * Pages 1043-1054
  Background and Objectives
  Chamomile has beneficial effects on ameliorating obesity, similar to the effects of exercise training. This study was designed to evaluate the effect of eight weeks aerobic interval-resistance training combined with chamomile consumption on body Composition and glucose homeostasis in overweight and obese women.
  Materials and Methods
  In this randomised clinical trial study conducted in Khomam city in 2018, 29 overweight and obese women (overweight=11 and obese=18) were randomly selected and divided into three groups including training (65 min aerobic interval-resistance training, three times per week; n=9), training- Chamomile (65min concurrent training, three times per week; 1.5 g Chamomile consumption, three times per day for eight weeks; n=10) and a control (no intervention; n=10) for 8 weeks. Body composition and glucose homeostasis variables were assessed at baseline and after the end of interventions. The results were analyzed using paired t-test and one-way analysis of variance.
  Results
  Training-chamomile intervention was associated with markedly decreased amount of body mass index and body fat percent (p<0.001). However, there was no significant difference in the concurrent training and control groups (p>0.05). In addition, there were no significant changes in fasting blood sugar, insulin or homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA-IR) in any groups (p>0.05). No significant difference in body composition and glucose homeostasis between the groups was detected at 8-weeks of intervention (p>0.05).
  Conclusion
  Considering the results, Chamomile consumption combined with aerobic-resistance training can probably be effective in improving body mass index and body fat percent in overweight and obese women.
  Keywords: Chamomile, Aerobic training, Resistance training, Body composition, Glucose homeostasis
 • Z. Mordouei, M. Shaikhfathollahi, M. Rezaeian, H. Ahmadinia, M. Mirzaei, M. Safarian, R. Vazirinejad * Pages 1055-1066
  Background and Objectives
  Today, cardiovascular disease, in addition to death, causes disability in the affected population. Therefore, there is a need for a tool to assess the level of health and disability of these people. Assessment of the tool acceptability is a fundamental step in order to make necessary corrections if cultural, educational or inappropriate issues exist. The present study was designed to evaluate the acceptability level of participation and autonomy evaluation tool in Iranian patients with positive Angiography.
  Materials and Methods
  This descriptive study was performed on 41 patients with positive angiography in the cardiovascular clinic of Rafsanjan in 2017. The IPA-P questionnaire was used to assess the acceptability of the instrument for measuring participation and autonomy in the patients, and the results were reported as descriptive statistics (mean, standard deviation, number and percentage).
  Results
  On average, 84.4% (35 people) of the patients confirmed the comprehensibility of the questions of the IPA-p questionnaire. Also, on average, 66% (27 people) of the patients reported the relationship between the different areas of the questionnaire and their health status "almost to many". Eight patients (19.5%) suggested that a discussion of marital affairs be added to the questionnaire.
  Conclusion
  The results showed that IPA-p questionnaire was an acceptable tool for measuring the participation and autonomy level in patients with positive angiography in Persian language.
  Keywords: Cardiovascular disease, Angiography, Acceptability, IPA questionnaire, Rafsanjan
 • V. Fallahi *, Sh. Ahmadi Pages 1067-1076
  Background and Objectives
  Much of the general health of nurses is achieved in establishing relationships with others. The purpose of this study was to determine the role of cognitive fusion and social intelligence in predicting general health of nurses in hospitals of Parsabad City, 2017.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, the research population included all nurses working in Parsabad city hospitals in 2017. A sample of 120 individuals was selected through simple random sampling and descriptive, general health, cognitive fusion and social intelligence information were collected. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient and multiple linear regression.
  Results
  The results showed that cognitive fusion with beta -0.21 (T = 2.73), social intelligence with beta 0.45 (T=6.18) and age with beta -0.41 (T =4.33) can significantly predict public health.
  Conclusion
  The findings indicated that cognitive fusion and social intelligence are important factors in the overall health of nurses.
  Keywords: Cognitive fusion, Social intelligence, General health, Nurses, Parsabad
 • A. Tavakoli *, N. Bijani NasrAbadi, Y. Khosravi, M. K. Jabari Pages 1077-1092
  Background and Objectives
  Since noise pollution as an important environmental problem, affects people’s health, the present study aimed at evaluating noise pollution level and the pattern of its changes in the area.
  Materials and Methods
  In the present cross-sectional study, the equilibrium sound levels (Leq) were measured in 16 stations, during fall-winter of 2016 and spring-summer of 2017, in the morning and evening peak traffic times at all weekdays using the KIMO-DB100 Sound Level Meter. The data were analyzed using the Geostatistical Analyst tool and based on Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation method.
  Results
  The results showed that the highest and lowest Leq were related to working days and Friday, respectively. The equivalent sound level in winter is as a minimum 1 dB higher and in summer as a minimum 1.5 dB lower than the other seasons. The minimum equivalent sound level was 56.1 dB throughout the sampling period and the maximum was 86.75 dB. The extents of equivalent sound in all stations were more than standard limit of residual areas (55 dB).
  Conclusion
  According to the results, noise pollution is spread almost in all areas and hours of Zone 1-Region 6 of Tehran. This issue illustrates the necessity of applying noise pollution control technologies in this region.
  Keywords: Equivalent sound level (Leq), Zone 1, Noise Pollution, Tehran, GIS