فهرست مطالب

پژوهش ملل - پیاپی 38 (بهمن 1397)
 • پیاپی 38 (بهمن 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نیکبود معصوم زاده * صفحات 7-34
  برمبنای منشور ملل متحد یکی از اهداف اصلی حقوق بین الملل، تبیین و تعیین حقوق بین دولت ها و ملت ها و نحوه اجراء آنها براساس قواعد حقوقی شناخته شده بین المللی است تا از این طریق از بروز هرگونه تهدیداتی که بنحوی از انحاء موجب تضییع این حقوق و متعاقب آن تضعیف تعاملات دولت ها در روابط بین خود می گردد، جلوگیری کند. این در حالی است که عملکرد هدفدار برخی از دولت ها در صحنه بین المللی، عملا منجر به نادیده گرفته شدن این قواعد بین المللی گردیده و عرصه بین الملل را آبستن برخی تهدیدات مستقیم یا غیرمستقیم در قالب مفاهیم حقوقی نظیر: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و... نموده است که در نوع خود نه تنها مشکلاتی را برای ملل و دولت های دیگر فراهم آورده بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به مخاطره می اندازد. در این رابطه، عملکرد دولت آمریکا بیش از هر دولت دیگری قابل رهگیری است. در این مقاله سعی بر این است تا با تبیین و تشریح برخی تهدیدات به این سوال اساسی که چگونه اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه، در مقام اجرای قوانین منشور ملل متحد که از طریق دستاویزهایی چون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و... انجام می شود، باعث ایجاد تهدیدات جدی علیه صلح و امنیت بین الملل می گردد، پاسخ داده شود. در توضیح فرضیه خود، به نمونه های بارز و آشکار برخی تهدیدات، نظیر: کاربرد زور، ترور، نسل کشی، تسلیحات هسته ای، مداخله بشردوستانه و اثرات آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: منشور ملل متحد، قواعد بین المللی، تهدیدات جهانی، صلح و امنیت بین المللی
 • سهیلا کوشا، احمد محمودی * صفحات 35-49
  خشونت علیه زنان از جمله مسائل نقض حقوق بشر است که در جوامع کنونی، در جهت تضییع حقوق زن مشاهده می گردد. بی تردید ادیان در جهت پیشگیری از این خشونت نقش به سزایی را ایفاء می کنند. از جمله می توان به خصوصیات دین اسلام اشاره نمود که نسبت به دیگر ادیان از چهارده قرن پیش، برای زنان حیثیت و منزلت انسانی قائل بوده و لذا با هرگونه خشونت و تحقیر زنان در جوامع و نسبیت های فرهنگی گوناگون مخالف بوده است. باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، آگاهی افراد جامعه از مبنای آن، غالبا افکار را به سمت انسان سالاری سوق می دهد و چه بسا با بررسی این موضوع از منظر دین اسلام پی به وجود مبنایی براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهانشمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، حال می توان به این نتیجه رسید که، کرامت انسانی در دین اسلام مبنای نفی هرگونه خشونت علیه زنان به مثابه اعطای حقوقی برای آنان مورد توجه بوده است.
  کلیدواژگان: کرامت انسانی، خشونت، حقوق زن، اسلام
 • امیرحسین مرادپور دهنوی * صفحات 51-65
  پژوهش حاضر به روش شناسی و معرفت شناسی آیت الله مهدی حائری در موضوع حکومت و سیاست می پردازد. دیدگاه وی که معتقد است حکومت از شئون پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نیست، حکومت امری عرفی است و در زندگی اجتماعی، تنها از طریق وکالت می تواند مشروعیت داشته باشد. به این صورت که مردم کسانی را آزادانه بعنوان وکلای خود برای سامان دادن زندگی اجتماعی خویش انتخاب کنند، براساس کلام شیعه و در قالب نظریه استرشاد نقد و رد می شود. براساس کلام شیعی زندگی اجتماعی انسان طبق طبع اولیه آدمی تکامل گرا است و هرگونه جدایی از این طبع نوعی آسیب از این طبع اولیه است و انسان در جستجوی کمال و رشد با تاسی به یک الگو کامل انسانی به شکل گیری جامعه کمال گرا می انجامد. بدین جهت ماهیت زندگی اجتماعی انسان تجمع بر حول محور انسان کامل است تا با تاسی به وی زمینه تکامل فردی و اجتماعی فراهم شود. بی تردید عرصه های تکامل فردی و اجتماعی در این رویکرد مبتنی بر زیست در حیات جمعی حول محور انسان کامل است. اساس چنین جامعه ای رهبر آن است که در سنت کلامی امام و در عرفان انسان کامل نامیده می شود. لذا با رهبری نبی و امام است که انسان به تکامل می رسد و اینکه گفته شود؛ دستور الهی برای تشکیل حکومت از سوی امام و اطاعت مردم از امام وجود ندارد و حکومت امری شخصی است؛ سخن پسندیده ای نبوده و براساس نظریه استرشاد قابل قبول نیست. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- اکتشافی است.
  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، حائری، کلام، انتقادی، استرشاد
 • سهیلا کلوانی نتیل، محمد مومن نژاد *، شهرزاد نقاش صفحات 67-88
  یکی از موضوعاتی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه جغرافیای سیاسی مورد بحث قرار گرفته موضوع جهانی شدن است. جهانی شدن در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره خود را نمایان ساخته است. جهانی شدن روندی اجتناب ناپذیر در اقتصاد، جامعه و سیاست است و در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و علمی- فناوری دارای اهمیت ویژه ای است. بگونه ای که امروزه بطور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. باتوجه به این مسئله سوال پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته است جهانی شدن سیاست چه تاثیری بر فرایند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و از رهیافت نظری «نئولیبرالیسم» جهت تبیین موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته پژوهش نشان می دهد گرایش به دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می تواند شرایط نامساعدی برای شکوفایی جوامع مدنی فراهم آورد. بنابراین در توسعه سیاسی مواردی مانند گفتمان حاکم بر کشور، نوع ایدئولوژی، شکل حاکمیت، نوع رهبری، شرایط جغرافیایی سیاسی و جغرافیای راهبردی و منابع کشور باید مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، نئولیبرالیسم، توسعه سیاسی، جمهوری اسلامی ایران، دولت توسعه گرا
 • مژده قدوسی * صفحات 89-107
  امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود، که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است. در این جستار در پی آن هستیم تا پدیده تغییرات آب و هوایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن را بر صلح و امنیت بین المللی بررسی نمائیم. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زیست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه امنیت انسانی را پیش کشیده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای رویارویی با این پدیده را آشکار می سازد؛ امری که می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بر ماده 39 منشور ملل متحد به شمار آید. از این رو شورای امنیت به موجب فصل هفتم به ویژه مواد 40، 42 و 43 می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید که طبق ماده 25 منشور برای دولت های عضو الزام آور باشد. در نتیجه مسئله تغییرات آب و هوایی باتوجه به پیامدهایی که در سطح داخلی و بین المللی به دنبال دارد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود و عدم مسئولیت بین المللی دولت ها در نهادینه سازی مسئولیت کیفری و تخریب محیط زیست درخصوص طرح این مسئله، ناشی از انتقاداتی است که بر پیکره قدرت و سیاست در عرصه بین المللی وارد می شود.
  کلیدواژگان: تغییرات آب و هوایی، صلح و امنیت بین المللی، سازمان ملل متحد، امنیت انسانی
 • مسعود پورنوروز * صفحات 109-128
  در این پژوهش نگاهی به مقولات مربوط به کسره اضافه در زبان های گیلکی و مازندرانی و سپس به بررسی اضافه در زبان تالشی ریک (که تمرکز اصلی این پژوهش می باشد) پرداخته شده است. باتوجه به بررسی های انجام شده مشاهده شد که عنصر اضافه در زبان تالشی از نوع اضافه معکوس می باشد. در بخش دیگر مقاله نیز به نقش شناختی این عنصر در زبان تالشی (در ساخت مضاف˗ مضاف الیه) اشاره شده است. عنصر اضافه به نظر می رسد که در مفهوم سازی ذهنی نقشی را ایفا می کند. در بحث نتیجه گیری که انجام شده، نشان از این دارد که در زبان تالشی هنگام تغییر این سازه ها، ساخت مدنظر نادستوری نمی شود و همین عامل امکان تغییر نگرش در ذهن گویشور را ایجاد می کند. عنصر اضافه در زبان های ایرانی (غربی) وجود دارد که نقش ارتباط دهنده بین هسته اسمی و شناسه های آن را برعهده دارد. این عنصر پرکاربرد بنا به گفته بسیاری از زبان شناسان زایشی هیچگونه نقش معنایی در مفهوم سازی ذهنی ندارد، درحالیکه باتوجه به نظریه گشتالت، تصویر و زمینه، نشان داده ایم که با تغییر جای عناصر در سازه های ملکی که در آن عنصر اضافه بکار می رود چگونه مفهوم سازی در ذهن گویشور دچار تغییر می شود. و همچنین عنصر اضافه نقش تعیین کننده در تشخیص سازه ای که از نظر شناختی "تصویر" می باشد، را دارد.
  کلیدواژگان: کسره اضافه، اضافه معکوس، تالشي (گويش ريک)، تصوير و زمينه
 • دنیا گزل کوهی *، صمد ایزانلو صفحات 129-154
  بیشتر کشورهای در حال توسعه، برای بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری، دوگانگی و کاهش مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ راهبردهای متفاوتی انجام داده اند، از مهمترین آنها، تبدیل روستاها به شهرهای کوچک و تقویت آنهاست که پیامدهای مختلفی همچون عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در زندگی ساکنان آن منطقه نمایان می شود. این پژوهش به بررسی تاثیر شهر شدن زیارت بر کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی و مطلوبیت سکونتگاهی ساکنان در سال 1396 می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات پیمایشی با استفاده از پرسشنامه خودساخته پژوهشگر بوده، جامعه آماری اهالی شهر و نمونه آماری 102 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. از نرم افزار SPSS و آزمون T تک نمونه ایی برای تجزیه و تحلیل داده ها با سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده شده است. توزیع نمرات در سه متغیر نرمال بوده، نتایج آن: 1- شهر شدن زیارت بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیردارد؛ 2- شهر شدن زیارت بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی زندگی ساکنان تاثیر ندارد؛ 3- شهر شدن زیارت بر ساماندهی مطلوبیت سکونتگاهی تاثیر دارد. آزمون پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد از ضریب همبستگی جدول بحرانی (r=0.195) کمتر، افزایش سن بر کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و مطلوبیت سکونتگاهی جامعه تاثیر ندارد و افزایش تحصیلات برکیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی تاثیر ندارد، ولی بر مطلوبیت سکونتگاهی تاثیر دارد، با افزایش تحصیلات مطلوبیت سکونتگاهی نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: شهر شدن، کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، مطلوبیت سکونتگاهی
|
 • Nikbood Masoumzadeh * Pages 7-34
  Based on United Nations chart, one of the main purpose of international rights is explanation and determination of rights between nations and governments and the way of their performance based on familiar international legal rules to prevent any threat against violation of rights and weakening of interactions between governments. Although the targeted function of some governments in international scene has led to overlooking this international rules and has caused some direct threats and indirect ones such as human rights that not only makes problems for other nations and governments but also threaten the global peace and security. In this situation the function of U.S government can be intercepted more than any others. In this article we have tried by explanation and determination to answer the main question about the role of U.S government in middle east that is threatening the peace and security of zone under the skin of performing the rules of united nations chart and some subjects such as human rights. Some examples have been used for explaining this role such as application of forces, assassination, genocide, nuclear weapons, humanitarian interventions, and their impacts.
  Keywords: United Nations Chart, International Rights, Global Threats, Global Peace, Security
 • Soheila Kousha, Ahmad Mahmoudi * Pages 35-49
  Violence against women, including human rights issues in nowadays society, can be seen in order to violate woman’s rights. Certainly religions play a significant role in order to prevent the violence. As Islam religion can be noted that compared with other religion support respect and human dignity for woman from fourteen centuries ago and therefore it has been opposed to any form of violence against women and humiliation of women in different societies and cultural relativism. According to the process of thinking about women’s rights people awareness about its base often will lead the thoughts to human democracy perhaps seeking to this issue from the perspective of Islam lead (us) to find out a foundation based on human dignity that the human rights western universalism has focused its attention on it. Now (with this explanation) it can be concluded that human dignity in Islam is the base of rejection of all kind of violence against women as their rights are considered.
  Keywords: Foundation, Human Dignity, Violence, Women's Rights, Islam
 • Amir H. M. Dehnavi * Pages 51-65
  The current research is a survey on the methodology and epistemology of Ayatollah Haeri Yazdi about politics and government. He believes that government is not something about the prophet and Imams' factions, but is a common issue and can be secular in social life only through advocacy. It means that people opt out some one as their lawyer for handling the social issues and then based on Shia rules, it will be criticized or rejected. In regards to Shia principles, the social life of human is evolutionist because of their nature, and any avoiding from this nature can result damages. A person in search of growth and perfection by following the full human pattern can help to formation of comprehensive society. There is no doubt that individual and social developmental arenas in this approach is around the axis of perfect human. The basis of this kind of society is its' leader that is called as perfect human in mysticism and theological tradition of Imam. So the human can achieve to perfection through the leadership of prophet and Imam and it is rejected by seek guidance that some people believe that the government is something personal and there is not any divine command about formation of government by leader. The research method in this article is descriptive-exploratory.
  Keywords: Political Thought, Haeri, Speech, Critical, Seek Guidance
 • Soheila K. Nittel, Mohammad Momennejad *, Shahrzad Naghash Pages 67-88
  One of the issues discussed both in the political and geopolitics arena is the issue of globalization. Globalization has shown itself in various fields such as political, economic, cultural and other ones. Globalization is an inevitable process in economy, society and politics and it is important in the economic, cultural, social-political, and scientific-technological dimensions as today's globalization of the economy, culture and politics that are increasingly being spoken. Considering this issue, the research is based on the question that how has globalization influenced the process of political development in the Islamic Republic of Iran? The research method in this article is descriptive-analytic and the theoretical approach of "neoliberalism" is used to explain the research topic. Finding of the research shows that the tendency toward welfare state and widespread government involvement in the economy can create unfavorable conditions for the prosperity of civil society. Therefore, in political development, issues such as state discourse, the type of ideology, the form of governance, the type of leadership, the political and strategic geography conditions, and resources of the country should be considered.
  Keywords: Globalization, Neoliberalism, Political Development, IRI, Development Oriented Government
 • Mojdeh Ghoddousi * Pages 89-107
  Climate change is one of the major concerns and worries of the international community today which has threatened not only environmental factors but also human societies. In this essay, we are going to examine the phenomenon of climate change and its effects and consequences on international peace and security. The effects of climate change are not only on environmental issues but also on international peace and security and as a result the human security which reveals the need for an international law to interfere with this phenomenon. This could threaten the international peace and security under article 39 of the United Nations Charter. Accordingly, the Security Council in accordance with Chapter 7, in particular articles 40, 42 and 43, can make decisions binding on States Parties under article 25 of the Charter. As a result, the issue of climate change is considered to be a threat to international peace and security with international and national consequences. The figure of power and politics in the international arena are criticized because of their lack of international responsibility to institutionalize criminal responsibility and environmental degradation on the issue.
  Keywords: Climate Change, International Peace, Security, United Nations, Human Security
 • Masoud Pournoruz * Pages 109-128
  In this research, we have looked at the categories of additional vowel-points in the Gilaki and Mazandarani languages ​​and then review this subject in the Rick Taleshi language. According to the reviews, it was observed that the additional element in the Taleshi language is a reversal type. In the other part of the article, we also refer to the cognitive role of this element in the Taleshi language (in the construction of adjunct and genitival). The element appears to play a role in conceptualizing the mind. In the discussion of the conclusion made, it is shown that in Taleshi language, while attempting to change the structures, the construction is not intended to be a testament and this makes it possible to change the attitude in the mind of the reader. There is an additional element in Persian (western) languages ​​that plays the role of a link between the core and its identifiers. This widely used element, according to many linguists, has no semantic role in subjective conceptualization, whereas, in light of Gestalt's theory, image and context, we have shown that by changing the place of elements in the civil structures in which the superstructure is used, how does conceptualization in the mind of speaker is changed. And the additional element also plays a decisive role in the recognition of the structure that is cognitively "image".
  Keywords: Added Vowel-Point, Added Reverse, Taleshi, Image, Context
 • Donya G. Koohi *, Samad Izanlou Pages 129-154
  Most developing countries have made different strategies to improve the quality of life, reduce inequality, and reduce the migration of villagers to major cities, the most important of which are the transformation of villages into small cities and their maintenance, which have different consequences such as social, cultural and economic factors in the lives of its inhabitants. The area appears. This study investigated the effects of the pilgrimage on quality of life, economic situation and the desirability of a settlement is inhabited in 1396. The research method was descriptive-analytic and survey data was collected using a researcher-made self-made questionnaire. The statistical population of the city and the sample of 102 people were selected by simple random sampling. Using spss software and a single-sample T test for data analysis with a significant level of Kolmogorov-Smirnov test The distribution of scores in the three variables is normal and the results of the pilgrimage township affect the quality of life of the inhabitants. 2. The pilgrimage is not affected by the socioeconomic status of the inhabitants of the life. 3. The pilgrimage becomes effective in organizing the desirability of the settlementThe Pearson test was effective at 95% confidence level, correlation coefficient of the critical table (r = 0.195), increasing age, quality of life, socioeconomic status and community living in the community. Effect of education on the quality of life does not affect the socioeconomic status, but it affects the settlement's well-being. Finds.
  Keywords: Urbanization, Quality of Life, Socio-Economic Status, Settlement Desirability