فهرست مطالب

طب انتظامی - سال هشتم شماره 2 (بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 2 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمدالله هادی* ، سجاد محمدیاری صفحات 53-58
  اهداف
   هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین ذهنی تعادلی بر کنترل قامت پویای دانشجویان مرد دانشگاه علوم انتظامی بود.
  روش ها
  30 نفر دانشجوی مرد با میانگین و انحراف استاندارد سنی58 /1 ± 64/20 سال، وزن 74/2±28/68 کیلوگرم و قد 41/5± 13/176 سانتی متر آزمودنی های این تحقیق را تشکیل دادند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری (شاهد و تجربی) تقسیم شدند. برای برآورد کنترل قامت پویای آزمودنی ها، پس از گرم کردن، از تست کنترل قامت در هشت جهت استفاده شد. طی دوره تمرین آزمودنی های گروه تجربی، تمرین ذهنی تعادلی را انجام دادند و آزمودنی های گروه شاهد به فعالیت های عادی روزانه خود،ادامه دادند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد اختلاف معنی داری در فاصله دستیابی آزمودنی های دو گروه در جهت های(خلفی، خلفی جانبی، خلفی داخلی، داخلی و قدامی داخلی) وجود دارد که نشانگر تاثیرات افزایشی اجرای تمرینات ذهنی بر کنترل قامت پویای دانشجویان بود. با این حال در فاصله دستیابی آزمودنی های دو گروه در جهت های(قدامی، قدامی جانبی و جانبی) اختلاف معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق تمرین ذهنی را می توان به یک روش کاربردی در بهبود کنترل قامت پویا و ازاین رو کاهش احتمال آسیب جسمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی محسوب نمود.
  کلیدواژگان: تمرین ذهنی تعادلی، کنترل قامت پویا، دانشجویان مرد، دانشگاه علوم انتظامی امین، SEBT
 • آیدین رهنما* ، فریده حسین ثابت صفحات 59-63
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف تبیین تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری در درمان اختلالات اولیه خواب و کیفیت زندگی پرستاران شیفت چرخشی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بر روی پرستاران بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان تمام پرستاران شیفت چرخشی بیمارستان، 30 نفر (مرد و زن) به عنوان نمونه، به روش تصادفی انتخاب و به دو گروه 15 نفره (کنترل و آزمایش) به صورت تصادفی تقسیم شدند و مداخله روی گروه آزمایشی صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از آزمونهای کیفیت خواب پیتزبورگ و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته پژوهش حاضر نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد(001/0p<). به نحوی که میانگین نمرات اختلال خواب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت و میانگین نمرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که گروه درمانی شناختی رفتاری در بهبود اختلالات اولیه خواب و کیفیت زندگی پرستاران شیفت چرخشی موثر است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی- فتاری، اختلالات خواب، کیفیت زندگی
 • مجید شجاعی، سحر میربها* ، سیاوش عبدالقادری، نجمه عباسی، علیرضا براتلو صفحات 65-68
  مقدمه
  امروزه مطالعات اپیدمیولوژیک اهمیت زیادی برای سازماندهی بیماری در سطح جامعه، ارزیابی ریسک فاکتورهای اصلی بیماری و همچنین تاثیر بیماری بر فرد و جامعه دارد. این مطالعه نیز با هدف بررسی اپیدمیولوژیک مراجعه کنندگان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی به بخش اورژانس یکی از مراکز دانشگاهی انجام گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در 6 ماه اول سال 1396 در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین شهر تهران انجام گرفت. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و تمامی بیمارانی که تشخیص بیماری مزمن انسدادی ریه برایشان مطرح بود، قابلیت ورود به مطالعه را داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیستی استفاده شد که حاوی سوالاتی پیرامون اطلاعات پایه بیماران و اقدامات درمانی ارایه شده به ایشان در بخش اورژانس بود. در نهایت طول مدت بستری بیماران مورد مطالعه در بیمارستان نیز ثبت شد.
  یافته ها
  از بین 79345 نفر از کل مراجعین بخش اورژانس بیمارستان مورد مطالعه در بازه زمانی مورد نظر، 87 نفر (01/0 درصد) با ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه تشخیص داده شدند که از این بین 62 نفر (3/71 درصد) مرد بودند و 47 نفر (0/54 درصد) در گروه سنی 80-60 سال بودند. شایعترین شکایت اولیه در 48 بیمار (2/55 درصد) تنگی نفس بود. سابقه ابتلا به بیماری در 59 نفر (8/67 درصد) از بیماران کمتر از 5 سال بود. همچنین 79 نفر (8/90 درصد) از بیماران تحت درمان بودند همچنین 35 نفر (2/40 درصد) بیش از 40 pack year سیگار مصرف می کردند. رایج ترین داروی بکار گرفته شده در بخش اورژانس آنتی کولینرژیک استنشاقی بود که در ٪100 بیماران تجویز شده بود.
  نتیجه گیری
  در جامعه آماری مورد مطالعه، شیوع بیماری مزمن انسدادی ریوی در بین مردان نسبت به زنان بیشتر بود. همانند سایر بیماری های مزمن، شیوع بیماری با افزایش سن در هر دو جنس افزایش نشان داده است.
  کلیدواژگان: اپیدمیواوژی، بخش اورژانس، بیماری مزمن انسدادی ریوی
 • ریحانه رضوی، علی عرب* ، محمود شیرازی صفحات 69-73
  اهداف
   هدف از این مطالعه مقایسه امید به زندگی، احساس گناه و اختلالات روان تنی در معتادان متجاهر زن تحت درمان در مراکز اقامتی اجباری و زنان معتاد خود معرف تحت درمان مراکز اقامتی شهرستان زاهدان بود.
  روش ها
  روش پژوهش این مطالعه مقطعی می باشد. نمونه ای به حجم 30 نفر از معتادان متجاهر زن تحت درمان در مراکز اقامتی اجباری و 30 نفر از زنان معتاد خود معرف تحت درمان با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. از مقیاس های احساس گناه آیزنک ، امید به زندگی اشنایدر و اختلالات روان تنی تاکاتا و ساکاتا استفاده شده است. تمامی تحلیل ها با استفاده از برنامه SPSS انجام گرفت. در قسمت آمار استنباطی از آزمون MANOVA به منظور مقایسه دو گروه استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بین دو گروه زنان متجاهر با زنان خود معرف 50-20 سال که از لحاظ امید به زندگی(20/14 =F، 01/0p<)، احساس گناه(32/26 =F، 01/0p<) و اختلالات روان تنی(73/24 =F، 01/0p<) تفاوت معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  امید به زندگی در معتادان متجاهر پایین تر واحساس گناه و اختلالات روان تنی زنان متجاهر بالاتر از زنان خود معرف است .
  کلیدواژگان: امید به زندگی، احساس گناه، اختلالات روان تنی، زنان معتاد متجاهر و خود معرف
 • مریم دست گزار، سوزان امامی پور* صفحات 75-79
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی بهزیستی روانی و رابطه آن با کیفیت زندگی در کارکنان معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا بود.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا و نمونه آماری شامل 300 نفر از کارکنان معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا در سال 96-1395 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. همه آزمودنی ها پرسشنامه های کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی با ماتریس چرخش منجر به 13 عامل شد که 284/77 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند و مقدار ضریب اعتبار تست 84 ماده ای از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 80/0 تا 97/0 برآورد گردید. نتایج همبستگی بین بهزیستی روانی و کیفیت زندگی نشان داد که بین عوامل پرسشنامه بهزیستی روانی و کیفیت زندگی رابطه مثبت، معنی دار و مستقیم وجود دارد.
  بحث
   با توجه به نتایج حاصله می توان بیان داشت که پرسشنامه بهزیستی روانی در کارکنان ناجا از اعتبار و روایی مطلوب برخوردار است.
  کلیدواژگان: اعتبار و روایی، بهزیستی روانی، کیفیت زندگی، کارکنان معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
 • صادق رضایی* ، سارا احمدی، روح الله رضایی، اعظم ادیبی صفحات 81-85
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر میزان کیفیت زندگی و سلامت روان خانواده افراد معتاد در حال ترک کلینیک پلاک اول تهران انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده که جامعه آماری آن را کلیه افراد خانواده های معتادین ( شامل همسر،فرزندان بالای 18 سال و پدر و مادری که با فراد معتاد زندگی میکردند) در حال ترک مرکز ترک اعتیاد پلاک اول تهران به تعداد 120نفر در ماه های مهر،آبان؛آذر تشکیل داده اند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 92 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان واحد نمونه پژوهش حاضر انتخاب شده اند. آزمودنی های گروه آزمایش به 8 جلسه 90 دقیقه ای کلاس آموزشی دعوت شدند و آموزش مقابله با استرس را دریافت کردند و این در حالی است که گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند.
  یافته ها
  با استفاده از شاخص آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که تاثیر آموزش مقابله با استرس بر میزان کیفیت زندگی و سلامت روان در سطح p<0/01 معنادار است
  نتیجه گیری
  آموزش شیوه های مقابله با استرس بر میزان کیفیت زندگی و سلامت روان خانواده های افراد معتاد در حال ترک موثر است.
  کلیدواژگان: استرس، کیفیت زندگی، سلامت روان، اعتیاد، درحال ترک
 • محمد طالب پور، پویا پاینده مهر، پروین کلهر، نجمه عباسی، علیرضا براتلو* صفحات 87-92
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل آماری روند ورودی و خروجی بیماران بخش اورژانس بیمارستان سینا در سال 1396 طراحی شده و به اجرا درآمد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و به صورت گذشته نگر انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام گرفت و کلیه بیمارانی که در سال 1396 به بخش اورژانس مراجعه نموده بودند، وارد مطالعه شدند. در ابتدا آمار ورودی ها بررسی شدند تا مشخص شود بیماران از چه مسیرهایی به بخش اورژانس مراجعه کرده بودند. سپس وضعیت خروجی بیماران بررسی شد تا مشخص شود که چه میزان از ورودی بخش اورژانس ترخیص، بستری، اعزام و یا ارجاع و یا احیانا فوت شدند.
  یافته ها
  در سال 1396 مجموعا 34901 نفر به اورژانس بیمارستان سینا مراجعه کردند که از این بین 8/27 درصد با اورژانس پیش بیمارستانی، 7/1 درصد اعزام از سایر مراکز و 5/70 درصد بیماران سرپایی مراجعه کننده به بخش اورژانس بودند. در کل، 5/78 درصد بعد از انجام اقدامات مقتضی با دستور پزشک متخصص طب اورژانس مرخص شدند. از بین 5/21 درصد سایر خروجی ها، 03/0 درصد فوتی بدو ورود، 4/4 درصد فوتی پس از ورود، 2/1 درصد ارجاع به سایر مراکز، 5/19 درصد بیماران منتقل شده از اورژانس به بخشهای بستری و 4/1 درصد ترخیص با رضایت شخصی بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر مراجعه سرپایی بیشترین آمار نحوه ورود بیماران به بخش اورژانس مورد مطالعه را تشکیل داده بودند. همچنین مشخص شد که حدود 80 درصد بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان سینا در سال 1396 توسط گروه طب اورژانس ویزیت و ترخیص شدند؛ تنها حدود 20 درصد موارد به بخش های بستری منتقل شدند؛ آمار فوت کمتر از 5 درصد و آمار ارجاع به سایر مراکز نیز کمتر از 2 درصد بود.
  کلیدواژگان: بخش اورژانس، تعیین تکلیف، ورودی، خروجی، تحلیل آماری
 • بیتا آجیل چی* ، جمال رحمنی، لیلا ذوقی صفحات 93-98
  مقدمه
  پژوهش حاضر باهدف پیش بینی ذهن آگاهی با توانایی های شناختی و زیر مولفه های آن در دانشجویان ناجا انجام شد.
  روش
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری متشکل از دانشجویان زن دانشگاه ناجا در سال 94-95 بودند که از این تعداد 193 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس به کلیه گویه های پرسش نامه پنج عاملی ذهن آگاهی (بائر و همکاران،2006) و پرسش نامه توانایی شناختی (نجاتی، 1392) پاسخ دادند.
  یافته ها
  تحلیل دادها در سطح معناداری 05/0 P<نشان داد که بین مولفه های تصمیم گیری، برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی با ذهن آگاهی نیز رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ اما تنها تصمیم گیری و انعطاف پذیری شناختی قادر به پیش بینی ذهن آگاهی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش با افزایش ذهن آگاهی توانایی شناختی نیز افزایش می یابد. ازآنجاکه موفقیت در هر سازمانی به ویژه سازمان پلیسی بستگی به عملکرد موثر افراد آن خصوصا توانمندی های شناختی آنان دارد، بنابراین به نظر می رسد آموزش و به کارگیری ذهن آگاهی در دانشجویان زن ناجا می تواند در افزایش توانمندی های شناختی آنان مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: توانایی های شناختی، ذهن آگاهی، دانشجویان ناجا
|
 • Hamdollah Hadi Dr*, Sajjad Mohammadyari Dr Pages 53-58
  Aims
  The purpose of this study was to examine the effect of balance mental practice on dynamic postural control in male students.
  Methods
  30 non-athletic able bodied students with mean and standard deviation of age 20.64±1.58 yr, height 176.13±5.41 cm and weight 68.28±2.74 kg participated in this study. Subjects divided in two groups (control, practice) accidentally. Star excursion balance test (SEBT) used to examine dynamic postural control after 5-10 min warming up. The period of mental training program prolonged for 10 days that practice group, during this period, the control group continue their daily activities. SEBT applied as post test at the end of executing mental training program.
  Findings
  The results of the study showed that there was a significant difference in the distance between the two groups in directions of posterior, postolateral, postomedial, medial and antriomedial, indicating the increased effects of exercises on students dynamic Postural control. However, no significant difference was found between the two groups in directions of anterior, anteriolateral, and lateral.
  Conclusion
  Due to results, using balance mental practice in training programs is recommended to improve the students of Police University’s dynamic postural control.
  Keywords: Balance mental practice, dynamic postural control, Police University, SEBT
 • Aidin Rahnama*, Farideh Hossein sabet Pages 59-63
  Aims
  The purpose of this study was to explain the effect of cognitive-behavioral grouptherapy on the treatment of sleep primary disorders and improving the quality of life of revolving shift nurses in police hospitals with through pretest-posttest.
  Materials & Methods
  The experimental study with pre-test-posttest design with control group was design on nurses of Valiasr hospital. In order to achieve the research goals, among all rotation shift nurses of hospital, 30 patients (male and female) were selected randomly and divided into two groups of 15 (control and experimental) and intervention was performed on the experimental group. Pittsburgh Sleep Quality’ WHOQOL-BREF and a researcher-made questionnaire were used to collect data. For data analysis, covariance analysis methods were used.
  Findings
  The results of this study indicated that after the treatment there were a significant difference between the experimental and control groups (p<0/001). As compared to control group, average of sleep disorder scores decreased in the experimental and the mean scores of quality of life in the experimental group increased compared to the control group.
  Conclusion
  According to the findings of the research, it can be concluded that cognitive-behavioral group therapy is effective in improving primary sleep disorders and the quality of life of rotational shift nurses.
  Keywords: cognitive-behavioral therapy’ sleep disorders’ quality of life
 • Majid Shojaee Dr., Sahar Mirbaha Dr.*, Siavash Abdolghaderi Dr., Najmeh Abbasi Dr., Alireza Baratloo Dr. Pages 65-68
  Introduction
  Today, epidemiological studies are of great importance for the organization of the disease at the community level, assessing the main risk factors of the disease, as well as the impact of the disease on individuals and society. The aim of this study was to investigate the epidemiological features of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in an emergency department (ED) of one of the educational medical centers.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out during 6 months in Imam Hossein Hospital, Tehran, Iran. Sampling was performed via census method and all patients suffering from dyspnea referred to the ED, diagnosed as COPD based on clinical criteria and history, without age or sexual restriction were eligible. A checklist was used to collect baseline information and treatment measures administered in the ED. In addition, the length of hospital stay was also recorded.
  Results
  Of the 79345 patients refereed to the ED of the studied hospital, 87 cases (0.01%) were diagnosed with COPD, of which 62 cases (71.3%) were male and 47 cases (54.0%) were in the age range of 60-80 years old. The most common chief complaint in 48 patients (55.2%) was dyspnea. The duration of COPD diagnosis in 59 patients (67.8%) was less than 5 years. Also, 79 cases (90.8%) were under treatment, and 35 cases (40.2%) smoked more than 40 pack/year. The most commonly used drug in the ED was anticholinergic agents which was administered in 100% of the patients and beta-agonist inhalers were used in 98.9% of them.
  Conclusion
  According to the results of this study, the prevalence of COPD was higher in men than in women. As with other chronic diseases, the prevalence of the disease has increased with age in both genders.
  Keywords: Epidemiology, Emergency Department, Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 • Reyhaneh Razavi , Ali Arab*, Mahmoud Shirazi Pages 69-73
  Objective
  Women’s addiction is one of the most significant issues because of their duty as mothers in a society. This should be regarded as a severe problem which needs to be solved. This study aimed to compare life expectancy, feelings of guilt, and psychosomatic disorders between revealing female addicts under treatment in compulsory accommodation centers and self-introduced female addicts under treatment in residential centers in Zahedan.
  Methods and Materials
   Th iscausal-comparative study had a statistical population using a convenience sampling method. The sample consisting of either 30 revealing and self-introduced female addicts in various above-mentioned centers in Zahedan was studied. Accordingly, Eysenck Feelings of Guilt Scale, Schneider Life Expectancy Inventory, and Takata and Sakata Psychosomatic Disorders (2004) were used. For the purpose of analysis, SPSS was applied in this research including inferential statistics, MANOVA to compare the two groups.
  Results
  Results indicated that there were significant differences between the two groups in terms of life expectancy (F = 14.20, P< 0.01), feelings of guilt (F = 26.32, P<0.01), and psychosomatic disorders (F = 24.73, P< 0.01).
  Conclusion
  It is important to mention that the revealing female addicts had lower levels of life expectancy, higher levels of feelings of guilt and psychosomatic disorders in comparison to the other grou.
  Keywords: Life Expectancy, Feelings of Guilt, Psychosomatic Disorders, Revealing, Self-Introduced Female Addicts
 • Maryam Dastgozar, Susan Emamipur Dr * Pages 75-79
  Aim
  The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of psychological well-being and its relationship with quality of life among health, nursing and nursing staff.
  Method
  The statistical population of this study was all employees of NAJA, 300 Nursing and Nursing Department staffs who were selected by random cluster sampling method. All subjects completed quality of life questionnaires and psychological well-being. For data analysis, Pearson correlation coefficient and exploratory factor analysis were used.
  Results
  The exploratory factor analysis by main component analysis with rotary matrix led to 13 factors which explained 77.284% of the total variance of variables, and the value of the coefficient of validity of 84 items was tested through the general formula of Cronbach's alpha = 0.80 - 0.97 was estimated. The results of correlation between psychological well-being and quality of life showed that there is a positive, meaningful and direct relation between the factors of psychological well-being and quality of life questionnaire.
  Conclusion
  Regarding the results, it can be stated that the psychological well-being questionnaire has good validity and reliability in NAJA staff.
  Keywords: Validity, Psychometric Properties, Psychological Well-being, Quality of Life, among staff of Behdasht, Emdad, Darman Assistance of NAJA
 • Sadegh Rezaei*, Sara Ahmadi , Rohallah Rezaei , Azam Adibi Pages 81-85
  Aim
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of stress coping training on the quality of life and mental health of addicted individuals leaving the clinic in Tehran.
  Methods
  The present study was a pilot study with pretest-posttest design with control group. The statistical population included all addicts families (including spouse, children over 18 years of age and parents and parents living with drug addicts). The first addiction trail of the first addendum center in Tehran was 120 people in October, November and December. Sample size based on the Morgan table, 92 people were selected randomly as the sample unit of the present study. The experimental group was invited to eight 90-minute sessions of instructional class and received stress coping training, while the control group did not receive any training.
  Results
  Using covariance analysis, the effect of coping with stress on quality of life and mental health was significant at the level of p <0.01.
  Conclusion
  The teaching of coping with stress is effective on the quality of life and mental health of families of addicted people who are leaving.
  Keywords: Stress, Quality of Life, Mental Health, Addiction, Leaving
 • Mohammad Talebpour Dr., Pooya Payandemehr Dr., Parvin Kalhor Dr., Najmeh Abbasi Dr., Alireza Baratloo Dr. * Pages 87-92
  Background
  The purpose of this study was to analyze the input and output patterns of patients in the emergency department of Sina Hospital during one year.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out retrospectively in Sina Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Sampling was done by census method and all patients referred to the emergency department during last year entered the study. At first, the inputs were checked to determine in which paths the patients referred to the emergency department. Then, the outcomes of the patients were checked to determine how much of the emergency department entrance, discharge, dispatch, or refer, or possibly died.
  Results
  A total of 34901 patients were referred to the emergency department at Sina Hospital, of which 9721 (27.8%) referred with emergency medicine service, 584 (1.7%) sent from other centers and 24596 (70.5%) patients were referred to the emergency department by themselves. Of these, 27,390 (78.48%) were discharged from the emergency department after taking appropriate action from the emergency medicine specialist. Out of 7511 people (21.52%), other outcomes, 10 (0.33%), at the time of entry, 155 (4.44%), after arrival, 40 (15.1%) referring to other Centers, 6809 (19.51%) patients were transferred from emergency department to hospital and 497 (42.1%) were discharged with personal satisfaction.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, it was found that about 80% of patients referred to the emergency department of Sina Hospital were visited and discharged by emergency department in 1396 and only about 20% of cases were transferred to hospital.
  Keywords: Emergency Department, Patient Disposition, Input, Output, Statistical Analysis
 • Bita Ajilchi BA*, Jamal Rahmani JR, Leila Zoghi Lz Pages 93-98
  Background
  The aim of this study was to Predication of Mindfulness based on cognitive abilities and its sub-components in NAJA students.
  Statistical analysis
   This study was descriptive and correlational. The participants of the study consisted of all 93 female Students studying at NAJA University in 2015-2016; the participants were recruited through convenience sampling. Data were collected through the Five-Factor Inventory of Mindfulness (Bauer et al, 2006) and a questionnaire on cognitive abilities (Nejati, 2013).
  Findings
  There was a positive relationship between the variables of mindfulness and cognitive ability level at the significance (P <0.05). Analysis of the data on the sub-scales of cognitive ability showed that decision-making strategies were significantly associated with mindfulness. There was also a significant positive relationship between mindfulness and cognitive flexibility. The relationship between mindfulness and planning was also significant (P <0.05).
  Conclusion
  The findings showed that by increasing the mindfulness of individuals, their cognitive ability also increases. Given that the success of any organization, particularly police department depends on the effective performance and the cognitive abilities of its personnel, it seems that teaching mindfulness to NAJA female students and encouraging them to use it can be useful in enhancing their cognitive abilities.
  Keywords: cognitive abilities, mindfulness, NAJA students