فهرست مطالب

زیست شناسی کاربردی - سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمزه امیری* صفحات 9-11

  جنسGrammosciadium متعلق به تیره چتریان بوده و در ایران 3 گونه دارد که در مناطق معتدله یا معتدله سرد می رویند و برای تغذیه دامها مورد استفاده قرار می گیرند. گونه Grammosciadium scabridiumاز دامنه کوه های جنوب غربی شهرستان خرم آباد واقع در استان لرستان با ارتفاع 1460 متر جمع آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه، اسانس گیری از سرشاخه های میوه دار با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ترکیبات موجود در اسانس به وسیله کروماتوگراف گازی (GC) وکروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) صورت گرفت. مطالعات آناتومیکی نیز توسط روش رنگ آمیزی مضاعف با استفاده از دو رنگ سبز متیل و قهوه ای بیسمارک صورت گرفت. آنالیز اسانس G. scabridiumدرمرحله میوه دهیمنجر به شناسایی 24 ترکیب شد که 5/94% درصد از کل اسانس را شامل شده و مهمترین ترکیب های آن شامل سیکلوهگزن-1-اون (53/29%)، لیمونن (09/17%)، آپیول (78/11%)، هگزادکانوئیک اسید (62/5%) و اسپاتولنول (24/3%) می باشند. بررسی های آناتومیکی نیز نشان داد که ساقه این گیاه 9 ضلعی بوده و دارای 40-44 عدد کانال ترشحی در پوست و مغز به ویژه در مناطقی که بافت های کلانشیمی وجود دارند می باشد.

  کلیدواژگان: Grammosciadium scabridium، آناتومی، اسانس، ساختارهای ترشحی، سیکلوهگزن-1-اون، لیمونن
 • جواد حامدی*، فاطمه یزدیان صفحات 21-32

  نایسین اولین نگهدارنده غذایی تایید شده FDA است که در مقیاس صنعتی توسط Lactococcus lactis subsp. lactisتولید می شود. برای کاهش اثر منفی اسید لاکتیک تولید شده در متابولیسم Lactococcus lactis subsp. lactisبر روی تولید نایسین، کشت توام این باکتری با Yarrowia lipolytica استفاده شده است. در این پژوهش برای اولین بارLactococcus lactis به همراه Y. lipolytica در تخمیر بسته با استفاده از بیوراکتور آزمایشگاهی در محیط بر پایه ملاس در دمای °C 30 ، 6 pH و هوادهی vvm 15/0 و دور همزن rpm 100کشت داده شده اند. میزان تولید نایسین در این شرایط IU/ml920 بوده است. همچنین در تخمیر همزمان دو سویه، میزان زیست توده و تولید نایسین به ترتیب %63 و %78 بیشتر از کشت خالص L. lactis است. به نظر می رسد عوامل دیگری از جمله فعالیت پروتئازی برون سلولی مخمر که باعث تسهیل دسترسی باکتری به منابع غذایی محیط کشت می شود، در این فرآیند موثر باشد.

  کلیدواژگان: بیوراکتور، Lactococcus lactis، کشت همزمان، نایسین، Yarrowia lipolytica
 • حسین صبوری*، زینب تقی زاده، حسین حسینی مقدم، حسین علی فلاحی، مهناز کاتوزی صفحات 32-45

  به منظور مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات زراعی در 103 خانواده نسل F3 جوحاصل از تلاقی والد بادیا و کویر آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 94-1393 انجام شد. ارزش فنوتیپی خانواده ها و والدین برای صفات طول دانه، قطر دانه، وزن سنبله، طول دوره پرشدن دانه، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیکی ثبت گردید. برای تهیه نقشه پیوستگی از 69 آلل ISSR و 7 نشانگر SSR چند شکل مورد استفاده قرار گرفت که این نقشه در برگیرنده 698 سانتی مورگان از کل ژنوم با میانگین فاصله 26/10 سانتی مورگان در هر مکان نشانگری بود. در این مطالعه برای صفات مورد بررسی به طور کلی 23، QTL شناسایی شد. از میان QTLهای شناسایی شده برای صفات مذکورqSW-3 در فاصله نشانگرهای (ISSR29-7-ISSR31-5)، qSW-4 پیوسته به نشانگر (ISSR20-1)، qSW-4 در فاصله نشانگرهای (ISSR131-1-ISSR16-4)، qSW-5 در فاصله نشانگرهای (ISSR47-6-ISSR30-3)، qSW-6 در فاصله نشانگرهای (ISSR48-5-ISSR47-7)، qSW-6 در فاصله نشانگرهای (ISSR22-6-ISSR30-1)، qSW-7 پیوسته به نشانگر (ISSR48-1)برای صفت وزن سنبله و qGL-4، پیوسته به نشانگر ISSR20-1 برای طول دانه به ترتیب با توجیه 7/30، 2/25، 8/32، 4/27، 4/30، 30 و 1/27، 9/26 درصد از تنوع فنوتیپی صفات مربوطه به عنوانQTLهای موثر و بزرگ اثر توانستند میزان نسبتا وسیعی از تغییرات را توجیه نمایند و به عنوانQTLهای بزرگ اثر دانه شناسایی شدند. پیشنهاد می گردد نواحیژنومی بزرگ اثر دربرنامه های اصلاحیوانتخاببهکمکنشانگر موردتوجهقرارگیرند.

  کلیدواژگان: جو، مکان یابی QTL، نشانگر مولکولی، ISSR، SSR
 • امنه جمشیدی*، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضا بخشی خانیکی، شهلا مظفری صفحات 47-60

  جلبک کلرلا جلبک ارزشمندی است که کاربرد دارویی، صنعتی و غذایی دارد. به همین دلیل بالا بردن بیوماس و متابولیت های آن اهمیت دارد. هدف ما نیز به دست آوردن بهترین ماده یا ترکیب هورمونی برای افزایش بیوماس و متابولیت های ارزشمند Chlorella sorokiniana بود. در این پژوهش جلبک C. sorokiniana در محیط کشت پایهBold ((BBM اصلاح شدهکشت شد. به محیط ها نسبت های مختلف هورمونی نفتالن استیک اسید((NAA ، ایندول بوتیریک اسید ((IBAوکینتین Kin))، نیترات وفسفات و تیامین پیروفسفات افزوده شد. در اکثر ترکیبات NAA+Kin وزن خشک، محتویات رنگیزه های فتوسنتزی و پروتئین نسبت به شاهد افزایش یافت. این صفات در تیمار با NAA (10میلی گرم در لیتر) Kin+ (1 میلی گرم درلیتر) معنی دار بود. وزن خشک و محتویات متابولیت ها در تیمار با IBA+ Kin اختلاف معنی داری را با شاهد نشان نمی داد. تیمار با تیامین پیروفسفات نیز اثر معنی داری بر رشد نداشت. ولی افزایش نیترات و فسفات سبب افزایش معنی دار وزن خشک، محتویات رنگیزه های فتوسنتزی وپروتئین نسبت به شاهد شد. بالاترین نسبت وزن خشک، محتویات رنگیزه های فتوسنتزی وپروتئین نسبت به شاهد در تیمار افزایش نیترات وفسفات وسپس تیمار NAA+ Kin مشاهده شد. تیمار افزایش نیترات وفسفات مناسب ترین تیمار برای افزایش رشد جلبک بود.

  کلیدواژگان: الیسیتور، پروتئین، رنگیزه فتوسنتزی، هورمون گیاهی، Chlorella sorokiniana
 • رضا چنگیزی*، شایان قبادی، زهرا غیاثوند، مهشید شاملوفر صفحات 61-70

  در این تحقیق اثر مقادیر مختلف پودر سرخ گیاه زالزالک وحشیمورد استفاده در غذای ماهی سوروم بر روی فاکتورهای رشد و تغذیه ای و همچنین تغییرات رنگ پوست این ماهی مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق از 5 تیمار مختلف که هر یک دارای 3 تکرار بودند، استفاده شد. تیمار 1 به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد و هیچ رنگدانه ای به غذای مصرفی ماهیان این تیمار افزوده نشد. به تیمار 2، 1 گرم آستاگزانتین و به تیمارهای 3، 4 و 5 نیز به ترتیب، 5، 15 و 25 گرم در کیلوگرم غذاپودر زالزالک وحشی افزوده شد. بیومتری ماهیان قبل از شروع آزمایش و در طول دوره 60 روزه این تحقیق نیز هر 15 روز یکبار انجام گرفت و فاکتورهای رشد و تغذیه که شامل ضریب تبدیل غذایی، نسبت کارایی پروتئین، میزان مصرف غذای روزانه، میانگین رشد روزانه، میزان افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقیو وزن توده زنده نهایی (بیومس) بودند، پس از پایان آزمایش محاسبه گردیدند.رنگدانه موجود در پوست نیز در ماهیان تیمارهای مختلف به روش طیف سنجی، مورد سنجش قرار گرفت و داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که پودر زالزالک وحشی در مقایسه با آستاگزانتین تاثیر مثبت معنی داری بر روی برخیاز فاکتورهای رشد و تغذیه ای ماهی سوروم دارد (p0.05) و در نهایت پیشنهاد می گردد که 25 گرم در کیلوگرم پودر زالزالک وحشی جهت ایجاد رشد و رنگ مطلوب به غذای ماهی زینتی سوروم افزوده گردد.

  کلیدواژگان: آستاگزانتین، پودر زالزالک سرخ، رنگدانه، فاکتورهای رشد و تغذیه، ماهی سوروم
 • اسماء یاراحمدی، مصطفی غفاری، احمد قرایی، مصیب سیدی آب الوان* صفحات 71-80

  روتیفرها به دلیل حساسیت و اهمیت اکولوژیکی شان غالبا به عنوان موجودات آزمایشگاهی شاخص آلاینده های آبی به کار می روند. در این تحقیق سطح پاسخ جمعیت روتیفر B. calyciflorus نسبت به شش غلظت مختلف از کارباریل (1،0، 10، 100، 200 و 400 میکروگرم در لیتر (parts per billion)) با سه تکرار به ازای هر غلظت طی مدت شش روز مورد بررسی قرار گرفت. تراکم و نرخ رشد ویژه روتیفرها به طور روزانه در گروه شاهد و تیمارهای حاوی آفت کش کارباریل محاسبه شد. نتایج نشان داد که رشد جمعیت روتیفرها با افزایش غلظت کارباریل در محیط کشت به طور معنی داری (05/0>P) کاهش یافت. بیشترین تراکم (001/1±79/34 فرد در میلی لیتر) در روز ششم مربوط به تیمار شاهد و کمترین تراکم (10/0±28/6 فرد در میلی لیتر) مربوط به تیمار حاوی غلظت 400 میکروگرم در لیتر کارباریل به دست آمد. همچنین نرخ رشد ویژه روتیفرها با افزایش غلظت این آفت کش به طور معنی داری (05/0>P) کاهش یافت و از 006/0±71/0 در تیمار شاهد به 003/0±37/0 در غلظت 400 میکروگرم در لیتر آفت کش رسید. نتایج این تحقیق نشان داد که آفت کش کارباریل قادر است حتی در غلظت های بسیار پایین جمعیت روتیفر B. calyciflorusرا به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: تراکم جمعیت، روتیفر، کارباریل، نرخ رشد ویژه
 • عرفانه شفیعیون، علی اکبر احسانپور* صفحات 81-99

  توکوفرول ها که تحت عنوان ویتامین Eشناخته می شوند، مولکول های آمفی پاتیکی هستند که به عنوان آنتی اکسیدان قادر به حذف گونه های فعال اکسیژن می باشند. در این پژوهش، گیاه تنباکو به مدت چهار هفته در محیط MS حاوی غلظت های صفر، 100 و 200 میلی مولار NaCl به همراه غلظت های، 100، 200 و 400 میلی گرم بر لیتر ویتامین E رشد داده شد و سپس شاخص های رشد از جمله وزن تر و خشک, میزان رنگیزه های فتوسنتزی، شامل کلروفیل a، b، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها، غلظت های سدیم و پتاسیم، میزان پرولین، ترکیبات فنلی ، قند محلول، آنتوسیانین و پروتئین کل، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت آلفاتوکوفرول سبب افزایش معنی دار وزن تر و خشک گیاهو افزایش میزان رنگیزه های فتوسنتزی و نیز پتاسیم و کاهش سدیم گردیده است. علاوه بر این، تیمار آلفاتوکوفرول سبب افزایش میزان پرولین، ترکیبات ترکیبات فنلی کل، قند محلول و آلفاتوکوفرول داخلی گیاه در تنش شوری شد. همچنین میزان پروتئین گیاه فقط توسط بالاترین غلظت آلفاتوکوفرل افزایش یافت. به نظر می رسد تیمار ویتامین E با تغییر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی منجر به افزایش تحمل به شوری گیاه تنباکو گردیده است.

  کلیدواژگان: آلفاتوکوفرول، تنش شوری، شاخص های رشد، گیاه تنباکو
 • مهدی صدروی*، محمد حاجی صفحات 101-110

  بوته میری از بیماری های مهم خیار در ایران است. گلخانه های تولید خیار در استان کهگیلویه و بویراحمد، در جنوب- غرب ایران، بازدید شدند و از گیاهچه های بیمار نمونه برداری شد، تا روش مناسب کنترل بیولوژیک بیماری بررسی شود. بیمارگرها از بافتهای بیمار گیاهچه ها جداسازی و خالص سازی شدند و خصوصیات ریخت شناسی آن ها مطالعه و Phytophthora capsici و Phytophthora megasperma شناخته شدند. یک جدایه پرآزار هر بیمارگر پس از آزمون بیماریزایی نه جدایه آن ها انتخاب شدند و در آزمون های فرا انگلی و کشت متقابل در برابر 20 جدایه ایرانی Trcihoderma harzianum قرار گرفتند. تمام جدایه های این قارچ توانایی فرا انگلی بیمارگرها را داشتند. آن ها همچنین از 4/26 تا 03/73 درصد در کشت متقابل توانایی بازدارندگی از رشد پرگنه این بیمارگرها را نشان دادند. آن گاه توانایی پنج جدایه برتر T. harzianum در کنترل بیماری بوته میری خیار، ناشی از جدایه های پرآزار بیمارگرها، در گلخانه مورد آزمایش قرار گرفت. همه جدایه های T. harzianum توانایی کاهش معنی دار شدت بیماری را داشتند و دو جدایه هم بدون اختلاف معنی دار با شاهد سالم، بیماری را کنترل نمودند. کارآیی جدایه های ایرانی T. harzianum در کنترل بیولوژیک این بیماری برای نخستین بار گزارش می شود.

  کلیدواژگان: فرا انگل، متعارض، Trichoderma، Phytophthora
 • مهدی کاکایی* صفحات 111-125

  شته خالدار یونجه با نام علمیTherioaphis trifolii از جمله آفات مهم یونجه می باشد. به منظور بررسی پاسخ پروتئوم یونجه نسبت به تغذیه این شته، نمونه برداری از یونجه (ژنوتیپ همدانی) تحت تغذیه و شاهد صورت گرفت. تجزیه و تحلیل پروتئوم بافت برگی، 208 لکه پروتئینی قابل تشخیص در رنگ آمیزی با آبی کوماسی، شناسایی نمود. از این میان بر اساس آزمون t، 16 لکه در سطح احتمال 1% دارای تفاوت معنی دار (01/0p≤) بودند. لکه های پروتئینی دارای تغییرات بیان معنی دار، بر اساس نقطه ایزوالکتریک و وزن ملکولی در بانک های اطلاعاتی مورد جستجو قرار گرفته و پروتئین های احتمالی پاسخ دهنده به شرایط تنش آفت شناسایی شدند. دسته بندی پروتئین های مورد شناسایی بر اساس گروه های عملکردی نشان داد که بیشترین مقدار بیان در پروتئین هایی بوده که نسبت به تنش تغییر بیان داشته اند. دی سولفیدایزومراز، آلدهید دهیدروژناز، پروتئین های شوک حرارتی، پلی فنل اکسیداز و پروکسی ردوکسین از جمله این پروتئین ها بودند. این موضوع نشان از تکاپوی گیاه یونجه در سطح بیان پروتئین ها برای ایجاد مقاومت در برابر آفت شته خالدار دارد.

  کلیدواژگان: : الکتروفورز دوبعدی، شته خالدار، یونجه
 • فریبا میقانی*، زیبا خوردوستان صفحات 127-138

  ارشتهخطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) علف هرزی از تیره میخک (Caryophyllaceae) است که برخی از مزارع گندم و کلزای کشور را آلوده کرده است. با توجه به اینکه یافته‏های جامعی درباره اثر عوامل محیطی بر جوانه‏زنی بذر ارشتهخطایی در دست نیست، پژوهش حاضر با هدف شناسایی برخی از عوامل موثر بر جوانه زنی بذر این علف هرز مشکل ساز انجام شد. بدین ترتیب، اثر دمای متناوب (10/18، 20/25، 21/30 و 25/30 درجه سانتی‏‏گراد)، خراش‏دهی با اسید سولفوریک غلیظ (1، 3، 6، 9، 12 و 15 دقیقه)، ژیبرلین (0، 10 و 20 پی‏پی‏ام)، تنش شوری با کلرید سدیم (0، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350 میلی مولار) و پلی اتیلن گلیکول (0، 6/15، 100، 4/151، 5/190، 6/223، 3/279 و 2/326 گرم در 100 میلی لیتر آب) بر جوانهزنی بذر ارشتهخطایی بررسی شد. در گلخانه، اثر عمق های کاشت 1، 3، 6، 9، 12 و 15 سانتی متر بر درصد سبزشدن گیاهچه ارشته خطایی بررسی شد. نتایج نشان داد دمای بهینه که منجر به 65 درصد جوانهزنی بذر شد، تناوب دمایی 20/25 درجه سانتی گراد بود. بیشترین (80 درصد) و کمترین (44 درصد) جوانهزنی بذر به ترتیب پس از 1 و 15 دقیقه تیمار با اسید سولفوریک غلیظ بدست آمد. ژیبرلین اثری بر جوانه زنی بذر ارشتهخطایی نداشت. در بررسی اثر تنش کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول روشن شد که بذر ارشتهخطایی تنها در غلظتهای 50 و 100 میلی مولار کلرید سدیم و 6/15 و 100 گرم پلی اتیلن گلیکول در 100 میلی لیتر آب جوانه زد و در غلظتهای بالاتر این ترکیبات، جوانهزنی صورت نگرفت. بررسی گلخانه ای نشان داد بهترین عمق کاشت بذر برای جوانهزنی، عمق 1 سانتی متر بود. با توجه به دمای مطلوب جوانه زنی بذر، به نظر می رسد پراکنش ارشته خطایی بیشتر محدود به مناطق معتدل باشد و در مناطق گرم، علف هرز مشکل سازی محسوب نمی‏شود.

  کلیدواژگان: زیست شناسی علف هرز، علف هرز یک ساله، مدیریت علف هرز
|
 • Hamzeh Amiri * Pages 9-11

  The genus Grammosciadium DC. (Apiaceae) consists of three species in Flora of Iran.  Generally, they are located in temperate or temperate–cold pasturelands and are considered to be attractive animal foods. The aerial parts of Grammosciadium scabridiumin fruiting stage were collected from southwest mountains of Khoram-Abad in Lorestan province, Iran. Collected plant materials were dried in shade and were hydro distillated using a Clevenger apparatus. The oil was analyzed by capillary GC and GC/MS. The anatomical studies were carried out  using double staining method with brown bismark and methyl green. GC and GC/MS analysis of the essential oil resulted in the identification of 36 compounds, representing 89.3%  the total oil. Major constituents of the oil were 2- Cyclohexen- 1- one (29.53%), limonene (17.09%), apiol (11.78%), hexadecanoic acid (5.62%), spathulenol (3.24%). The anatomical studies showed that the stem is nineangled and 40-44 secretory canals were found in the corterx and pith.

  Keywords: Grammosciadium scabridium, Apiole, Limonene, 2- Cyclohexen- 1- one, Secretory structure, Anatomy
 • Javad Hamedi *, Fatemeh Yazdian Pages 21-32

  Nisin is the first FDA-approved food preservative produced by Lactococcus lactis at industrial scale. The negative effect of lactic acid produced by metabolism of Lactococcus lactis subsp. lactis, on nisin production, was removed by co-culture of Lactococcus lactis with Yarrowia lipolytica yeast. In the present study, the co-culture of Lactococcus lactis subsp. lactis and Yarrowia lipolyticawas performed for the first time inmolasses-based medium at 30°C, pH 6, 100 rpm, 0.15 vvm was applied in a laboratory scale bioreactor. Nisin production was measured as 920 IU/mL. The results showed that co-culture fermentation increased biomass and nisin production up to 63% and 78%, respectively. Other factors such as extracellular proteolytic activity of the yeast should be taken into consideration, which in turn make the culture nutrients more available to the bacterium.

  Keywords: Bioreactor, Co-culture, Lactococcus lactis, Nisin, Yarrowia lipolytica
 • Hossein Sabory *, Zeynab Taghizadeh, Hossein Hoseyni Moghadam, Hossein Ali Falahi, Mahnaz Katozi Pages 32-45

  In order to identify QTLs controlling agronomic traits in 103 F3 families of Barley derived from cross Badia × Kavir was conducted based on randomized complete block design with three replications in 2014-2015 years, at the Faculty of Agriculture and Natural Resource of Gonbad Kavous University. The parents and families were evaluated for agronomic characteristics including grain length, grain diameter, spike weight, grain filling period, 1000 grains weight and biological yield. For linkage map construction, 69 ISSR polymorphic alleles and 7 SSR markers were used. The average distance of each marker location was 10.26 cM and covers 698cM of the barley genome. In this study for measured traits, generally, 23 QTLs were identified. Among these mapped QTLs, qSW-3 (between ISSR29-7-ISSR31-5) and qSW-4 linked to (ISSR20-1), qSW-4 (between ISSR131-1-ISSR16-4), qSW-5 (between ISSR47-6-ISSR30-3), qSW-6 (between ISSR48-5-ISSR47-7), qSW-6 (between ISSR22-6-ISSR30-1), qSW-7 (ISSR48-1) for spike weight and qGL-4 (ISSR20-1) for grain length distance from nearest markers, respectively equal 68, 68, 136, 48, 68, 92 0 and 68 cM, controlled 30.70%, 25.20%, 32.80%, 27.40%, 30.40%, 30%, 27.10% and 26.9 of the phenotypic variance, respectively, and identified as major QTLs, can be explained the most of variation. It is suggested that Major QTLs should be considered in plant breeding programs and marker-assisted selection.   1. MSc. Student of Biotechnology in Agricultural, of Gonbad Kavous University 2.* Association Professor, Department of Plant Propduction, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University 3. Assistant Professor, Department of Plant Production, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University 4. Assistant Professor of Horticulture Crops Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sari, Iran  5. phD Student of nuclear Agriculture, Gorgan Agriculture Science and Natural Resources.

  Keywords: Barley, ISSR, QTL Mapping, Molecular marker, SSR
 • Ameneh Jamshidi *, Mohammad Ali Ebrahimi, Tayebeh Rajabian, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Shahla Mozaffari Pages 47-60

  Chlorella is valuable alga that applied for medicine, industry and food. For this reason increase of biomass and its metabolites is important. Our aim was obtain the best material or phytohormone combinations for increase of biomass and valuable metabolites contents of Chlorella sorokiniana. In this study Chlorella sorokiniana was cultured at modified Bold Basal Medium (BBM). Different proportions of plant hormones naphthalene acetic acid (NAA), indolebutyric acid (IBA) and kinetin (Kin), nitrate and phosphate and thiamine pyrophosphate were added to medium. At majority treatments of  NAA+Kin,   dry weight, photosynthetic pigments and protein contents increased compared to control. At treatment NAA (10mg.L-1) + Kin (1mg.L-1), these parameters significantly enhanced   compared to  control.  At treatment of IBA+ Kin, dry weight and metabolites had not significant difference compared to control. Thiamine pyrophosphate did not significant effect on growth. But increase of nitrate with phosphate was caused enhancement of dry weight photosynthetic pigments and protein contents compared to control. The highest proportion of dry weight, metabolites and protein contents were observed at medium were supplemented with higher amount of nitrate and phosphate, then NAA+ Kin treatment compared to control. Increase of nitrate and phosphate was the best treatment for enhancement of algae growth.

  Keywords: Chlorella sorokiniana, elicitor, photosynthetic pigment, plant hormone, protein
 • Reza Changizi *, Shayan Ghobadi, Zahra Ghiasvand, Mahshid Shamloufar Pages 61-70

  In this study, we have investigated the effects of red hawthorn powder= Valik (RHP) (Crataegus monogyna) as a natural pigment sources and Astaxanthin as synthetic pigment source on growth, and skin color of Severum (Heros severus) with initially average weight 8.5 ± 0.57 for a period of 60 days. Basal diet was supplemented with 0 (control), 1 g kg-1 Astaxanthin, 5, 15 and 25 g kg-1RHP in a totally randomized design trial in triplicate groups. The results showed significant differences in growth and skin color between control and treatment groups (P

  Keywords: Astaxanthin, Carotenoid, Red hawthorn, Severum
 • Asma Yarahmadi, Mostafa Ghafari, Ahmad Gharaei, Mosayeb Seyyedi Abalvan * Pages 71-80

  Rotifers is frequently used as indicator test animals of water pollutants due to their sensitivity and ecological importance. In present study, population response of rotifer B. calyciflorus to six different concentrations of carbaryl (0, 1, 10, 100, 200 and 400 µg/l(parts per billion)) with three replicates per concentration was studied for 6 days. Rotifer density and specific growth rate were calculated daily in the control and treatments containing carbaryl. Result showed that, rotifer population growth decreased significantly (p< 0.05) with increasing carbaryl concentration in the medium. The maximum density in six day belongs to control (49.15± 0.05 ind/ml) and minimum density belongs to treatments containing concentration of 400 µg/l carbaryl (6.28± 0/1 ind/ml). Also, the rotifer specific growth rate decreased significantly (p< 0.05) (from 0.71± 0/006 in control group to 0.37± 0/003 in concentration of 400 µg/l) with increasing concentration of this pesticide. The results showed that the pesticide carbaryl even at very low concentrations can highly affect the population rotifer B. calyciflorus.

  Keywords: Population density, Rotifer, carbaryl, Specific Growth Rate
 • Erfane Shafiyoon, Ali Akbar Ehsanpuor * Pages 81-99

  Tocopherols, identified as vitamin E, are amphipathic molecules known as antioxidant and able to remove ROS in lipophilic conditions. In this study, tobacco plants were cultured on MS medium containing concentrations of 0, 100, 200 mM NaCl supplemented with 0, 100, 200 and 400 mg.L ˉ1 α-tocopherol for 4 weeks. Then growth parameters including fresh and dry weight, photosynthetic pigments including chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoids, sodium and potassium, proline, total phenol, soluble sugar, anthocyanins, and total protein were measured. The results showed that, increasing of α-tocopherolconcentrations increased fresh and dry weight of plants and the amount of photosynthetic pigments, proline, soluble sugar, total phenol, anthocyanins and potassium while, amount of sodium was decreased significantly.Protein content increased by the highest concentration of α-tocopherol. It seemed that, treatment with vitamin E by changing physiological parameters increased salt tolerance of tobacco plant.

  Keywords: : ?-tocopherol, Growth parameters, Salt stress, Tobacco plant, 1-Master, Isfahan 2 Professor, Department of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan Corresponding Author: ehsanpou@sci.ui.ac.ir)*(
 • Mehdi Sadravi *, Mohamad Haji Pages 101-110

  Damping-off is an important disease of cucumber in Iran. Greenhouses cucumber production were visited in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, in south-west Iran, and sampled from infected seedlings to evaluate the appropriate biological control method for the disease. The pathogens were isolated and purified from infected tissues of the seedlings, and their morphological characteristics were studied and Phytophthora capsici and Phytophthora megasperma were known. One hyper-virulent isolate of each pathogen was selected from nine isolates after the pathogenesis test, and were subjected to hyper- parasitism and dual-culture tests against 20 Iranian isolates of Trcihoderma harzianum. All isolates of this fungus had the potential for hyper-parasites of the pathogens. They also showed a significant inhibitory effect on colony growth of pathogens from 26.4 to 73.03 percent in dual-culture. Then, ability of five superior isolates of T. harzianum was tested in controlling cucumber damping-off disease caused by the hyper-virulent isolates of the pathogens in greenhouse. All isolate of            T. harzianum were able to significantly reduce the disease severity, and two isolates controlled the disease without significant differences with healthy control. The efficacy of Iranian isolates T. harzianum in the biological control of this disease is reported for the first time.

  Keywords: : Antagonist, Hyper-parasite, Trichoderma, Phytophthora
 • Mehdi Kakaei * Pages 111-125

  Spotted alfalfa aphid (Therioaphis trifolii) is an important pest of alfalfa. In order to, study of proteome response to that aphid feeds, leaf sampling was made of alfalfa (Hamadani genotype) under treatment and control conditions. Leaf tissue proteome analysis, identified 208 protein spots detectable in staining by Coomassie blue. Of these, according to t- test, 16 spots were significantly different at 1% (P≤0.01). The protein spots with significant expression changes were searched by isoelectric point and molecular weight in databases and identified responsive possible proteins to pest stress conditions. Classification of identified proteins based on functional groups, showed that the highest of proteins change have been expressed in relation to stress, including this were protein disulfide isomerase, aldehyde dehydrogenase, heat shock proteins, polyphenol oxidase and proxiredoxins. The results revealed the activity of alfalfa at the level of protein expression to develop resistance to pest aphid spotted.

  Keywords: Alfalfa, spotted alfalfa aphid, Two-dimensional electrophoresis
 • Mighani Mighani *, Ziba Khordoostan Pages 127-138

  Lepyrodiclis holosteoides is a weed from Caryophyllaceae family that has infested some of wheat and canola fields. There is not suffiecient information about the effect of environmental factors on seed germination of this weed. Therefore, the effect of some factors on seed germination of L. holosteoides was studied in this research. The effect of temperature (18/10, 25/20, 30/21, and 30/25◦C), scarification with concentrated sulphuric acid (1, 3, 6, 9, 12, 15 min), gibberelin (0, 10, and 20 ppm), salt stress with NaCl (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, and 350 mM), and drought stress with PEG (0. 15.6, 100, 151.4, 190.5, 223.6, 279.3, and 326.6 gr/100 ml water) was investigated on L. holosteoides seed germination. In greenhouse, effect of planting depth (1, 3, 6, 9, 12, and 15 cm) was studied on seedling emergence percentage. The results showed that optimal temperature of seed germination was 25/20◦C. The maximum (80%) and minimum (44%) seed germination was due to 1 and 15 min scarification with sulphuric acid, respectively. Gibberelin did not affect seed germination. Lepyrodiclis holosteoides germinated only to response to 50 and 100 mM NaCl, and PEG 15.6, 100 gr/100 ml water. The best planting depth was 1 cm. This study concludes that L. holosteoides distribution is more limited to moderate climate and it is not a problematic weed in warm regions.

  Keywords: : Annual weed, Weed biology, Weed management 1- Associate Professor of Iranian Plant Protection Research Institute Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO) Tehran, Iran (Corresponding Author: fmaighany@yahoo.com)