فهرست مطالب

فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه
پیاپی 28 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نرگس سوری صفحات 11-35

  روش تفسیری وبر به اعتبار اینکه مسئله ی تفهم در آن مرکزیت پیدا می کند اغلب ذیل رویکرد ذهن گرا و فردگرا قرار گرفته که مرز مشخصی با رویکرد عین گرا و کل گرا دارد. شارحان شناخته شده ی وبر روش شناسی او را غیرتجربی و درون نگر قلمداد کرده اند. در این نوشتار سعی شده با اتکاء به متون اصلی وبر این تصویر رایج از روش شناسی او مورد بازاندیشی قرار گیرد تا روشن شود مسئله ی عینیت و چگونگی دستیابی به شناخت عینی اصلی مهم در روش تفسیری است. بر مبنای هستی شناسی و معرفت شناسی استنتاج شده از متون وبر، تفسیر علی صحیح ضمن اینکه مستلزم کفایت ذهنی است مستلزم کفایت علی و مطابقت با جریان امور واقع نیز هست و از سوی دیگر اگرچه فهم کنش فرد دال مرکزی تفهم را تشکیل می دهد اما رویکرد کل گرا نیز برای توضیح عملی و جهتگیری موقتی در پژوهش ضرورت دارد. از این جهت برخلاف تفاسیر رایج، رگه هایی از عینیت گرایی و کل گرایی در جامعه شناسی تفهمی وبر وجود دارد که نمی توان با تقلیل گرایی هستی شناختی و معرفت شناختی آن را ذیل فردگرایی رادیکال درون نگر قرار داد.

  کلیدواژگان: عینیت، کل گرایی، معرفت شناسی، هستی شناسی، دانش وجودی
 • مسعود زمانی مقدم *، نیلوفر میرزایی، حمید بیرانوند صفحات 37-57

  این مقاله با هدف درک گرایش زنان به فعالیت ورزشی، به بررسی کیفی گرایش زنان به تناسب اندام در یکی از باشگاه های تهران می پردازد. داده ها از طریق مصاحبه عمیق با هشت عضو باشگاه گردآوری شده اند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق در سه بخش شرایط، تعاملات و پیامدها مقوله بندی شده اند. یافته ها نشان می دهند که سه مقوله «توجه به بدن تحت لوای حفظ سلامت»، «تغییر فضا»، و «رسانه ها و شبکه های اجتماعی» ازجمله بسترها و شرایطی اند که در ترغیب بانوان به فعالیت ورزشی اثرگذار هستند. همچنین، تعاملاتی که در باشگاه بین افراد شکل می گیرد منجر به توجه متقابل در باشگاه و تایید و تحسین آنها می شود که در انگیزه آن ها موثر است. افزون بر این، پیامد ورزش کردن این افراد به طورکلی عبارتند از: تغییر سبک زندگی، آرامش روانی، تناسب اندام، هویت یابی، فراغت مندی نوین، مقبولیت اجتماعی. به طور کلی، نتایج نشان دهنده این است که گرایش به ورزش در بین زنان مورد مطالعه برای مدیریت بدن به منظور هویت یابی صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: ورزش، هویت یابی، تناسب اندام، نظریه زمینه ای، مدیریت بدن
 • محمد روا صفحات 59-77

  هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نشر کتاب در استان بوشهر بین سال های1380-1390 و وضعیت چاپ و چاپخانه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات اسنادی است و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتاب های منتشر شده در فاصله سال های1380-1390 است. برای تحلیل آماری از روش های آماری توصیفی شامل درصد و میانگین و همچنین نمودارها برای توصیف مشخصه کتاب استفاده شد. در این پژوهش برای سرشماری آمار کتاب های منتشر شده چندین بانک اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت که در نهایت بانک اطلاعات موسسه خانه کتاب کامل ترین بانک اطلاعاتی حوزه کتاب تشخیص داده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سال های 1380-1390 تعداد 334 عنوان کتاب در استان بوشهر منتشر شده است. بیشترین تعداد کتاب های منتشر شده با 60 عنوان در سال 1383 و کمترین تعداد با 6 عنوان در سال 1390 بوده است. همچنین کتاب های حوزه های ادبیات و دین هرکدام با 111و 82 عنوان بیشترین و کتاب های حوزه فلسفه و روانشناسی با 1 و 2 عنوان کمترین کتاب های منتشر شده را به خود اختصاص دادند. از میان کتاب های منتشر شده 58/9 درصد کتاب ها ترجمه شده، 41/90 درصد کتاب ها تالیفی، 62/88 درصد کتا ب ها چاپ اول و 37/11 درصد تجدید چاپ بودند. میزان فعالیت ناشران در سال 1383با 65 و 1390با 7 ناشر بیشترین و کمترین فعالیت ناشران در استان بوشهر بوده است. با فراهم آوری امکانات نشر بیشتر کتاب در استان ها و تامین کتاب های مورد نیاز دانش آموزان، دانشجویان و پژوهشگران می توان به افزایش میزان باسوادی اجتماع، گسترش بیشتر فرهنگ مطالعه، نظام آموزشی و کسب تخصص ها و مهارت ها کمک بزرگی نمود.

  کلیدواژگان: نشر کتاب، نشر، استان بوشهر
 • سید هاشم آقاجری، حسین احمدی رهبریان * صفحات 79-93

  یکی از اهداف و برنامه های مهم دولت اصلاحات (1376-1384) توسعه فرهنگی بود. حضور سید محمد خاتمی با سابقه مسئولیت در کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ در راس دولت هفتم موجب نگاه ویژه به بحث توسعه فرهنگی و در پی آن کتاب و کتابخوانی گردید و به تبع این رویکرد در روزنامه های طرفدار دولت انعکاس پیدا کرد. تحلیل محتوای شش روزنامه ی کثیرالانتشار اصلاح طلب: فتح، توس، عصر امروز، نشاط، خرداد و عصر آزادگان در سال 1377 و 1378 از نظر انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش از نوع پیمایشی است و با روش تحلیل محتوا انجام شد. در این جامعه آماری؛ میزان اخبار، نقد، معرفی، یادداشت، مصاحبه، تبلیغات و همچنین استنادات مقالات تحقیقی در روزنامه های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. جمع آن 1055 شماره است که براساس فرمول کوکران 270 شماره آن نمونه گیری شد. براساس یافته های پژوهش، بیشترین فراوانی در بخش خبر و کمترین فراوانی در بخش یادداشت وجود داشت.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، روزنامه، کتاب و کتابخوانی
 • سیروس محمودی صفحات 95-112

  هدف این پژوهش بررسی برنامه درسی دوره ابتدایی و متوسطه به مولفه های سواد رسانه ای می باشد. به این منظور، اهداف مصوب و کتاب های درسی با روش تحلیل محتوا بررسی گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که در اهداف مصوب دوره ابتدایی به مولفه «دسترسی» توجه شده اما به مولفه های «استفاده»، «فهم انتقادی» و «تولید پیام» توجهی نشده است.در اهداف مصوب دوره متوسطه اول و دوم نیز به مولفه های «دسترسی»،« استفاده » و « فهم انتقادی » توجه شده اما به مولفه «تولید پیام» توجه نشده است. در کتاب های درسی پایه اول تا پنجم ابتدایی، اشاره ای به آموزش سواد رسانه ای نشده است. در پایه ششم ابتدایی به مولفه «دسترسی» توجه شده و به سایر مولفه ها توجهی نشده است. در پایه هفتم به مولفه های «دسترسی» و «فهم انتقادی» توجه شده و به مولفه های «استفاده» و «تولید پیام»، توجهی نشده است.در پایه هشتم به همه مولفه ها توجه شده است.در پایه نهم به مولفه های «دسترسی» و «استفاده» توجه شده و به سایر مولفه ها بی توجهی شده است.در دوره متوسطه دوم در پایه دهم با انتشار کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» به همه ابعاد سواد رسانه ای توجه شده است. با توجه به گسترش بی حد و حصر شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی مجازی،توصیه می شود در برنامه درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول به آموزش مولفه های سواد رسانه ای به ویژه به مولفه های «فهم انتقادی» و«تولید پیام» توجه بیشتری مبذول شود.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، برنامه درسی، تحلیل محتوا
 • مسعود مهرابی *، مسعود گرامی پور، سید محمد مهدی زاده صفحات 113-144

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین شخصیت و میزان تاثیر پذیری از الگوسازی رسانه ها از ورزشکاران مشهور است. در این حوزه با استفاده از روشی میان رشته ای به دنبال بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و تاثیرپذیری جوانان و نوجوانان از الگوسازی رسانه ها از چهره های ورزشی بودیم. همچنین با استفاده از نظریه های ارتباطات و روانشناسی شخصیت، به تبیین این مسئله پرداختیم. متغیرهای مستقل این تحقیق تیپ شخصیتی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ویژگی های جمعیت شناختی، متغیر واسط مصرف رسانه ای و مخاطب فعال و متغیر وابسته هم تاثیرپذیری مخاطبان بوده است. تحقیق حاضر از نظر جمع آوری اطلاعات روش تحقیق همبستگی از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس به روش تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این تحقیق، جوانان و نوجوانان شهر تهران گروه سنی(15-35) سال و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بود. در تحقیق حاضر از دو ابزار اندازه گیری- پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته- استفاده شد؛ براین اساس به منظور سنجش شخصیت پاسخگویان از پرسشنامه استاندارد MMPI فرم کوتاه 71 سوالی و به منظور سنجش میزان تاثیرپذیری از الگوهای رسانه ای از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تمامی مقیاس ها - استاندارد و محقق ساخته- بیش از 0.7 بود که بیانگر همسانی درونی مناسب بین گویه هاست. نتایج تحقیق نشان داد، بین تیپ شخصیتی اسکیزوفرنی و تاثیر پذیری از الگوسازی رسانه ای از چهره های ورزشی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری اجتماعی، شخصیت و تیپ شخصیتی، الگو پذیری، تعامل فرا اجتماعی و روابط فرا اجتماعی، شبه تعامل رسانه ای
 • علی احمدی*، سیدمحسن عسگرزاده صفحات 145-158

  شبکه های اجتماعی در آمریکا در شرایط حساس و مهم حیات سیاسی به ویژه در انتخابات این کشور، حجم چشمگیری از اخبار و اطلاعات سیاسی زرد منتشر کرده اند. در این داده نگاری به بررسی و ارزیابی منابع اخبار و اطلاعات سیاسی که از سوی کاربران شبکه های اجتماعی تا پیش از انتخابات میان دوره 2018 آمریکا منتشر شده اند و نیز به شناسایی مخاطبان اصلی محتوای احساسی، افراطی و توطئه آمیز یا آن دسته از محتوا که کیفیت خبر زرد را دارند پرداخت می شود. با تحلیل 2.5 میلیون توئیت و 6986 صفحه فیسبوک در دوره ای 30 روزه دریافت شد که : 1) میزان اخبار زرد منتشر شده از سوی کاربران در طول این دوره در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و میزان اخبار منتشر شده از سوی کاربران از مجموع اخبار خبرگزاری ها بیشتر بوده است، 2) اخبار زرد منتشر شده از سوی کمپبن انتخاباتی ترامپ و احزاب راست افراطی توسط کاربران محافظه کار فعال در شبکه های اجتماعی بوده است و 3) کمتر از 5 درصد منابع ارجاع داده شده در شبکه های اجتماعی از سوی آژانس های خبری، کارشناسان یا خود نامزدهای انتخابات منتشر شده اند.

  کلیدواژگان: اخبار زرد، انتخابات ریاست جمهوری، امریکا، شبکه های اجتماعی، قطبی سازی
|
 • Narges Souri Pages 11-35

  Weber's interpretation method, to the credit of that the problem of understanding is centered on it, is often subjected to a subjective and individualist approach that has a distinct boundary with an objective and holistic approach. Weber's well-known commentators have considered him methodology to be non- experimental and introspective. In this paper, we tried to rethink this common image of him methodology by relying on Weber's main texts to clarify the problem of objectivity and how to achieve objective knowledge, which is an important principle in Weber's methodology. Based on ontology and epistemology derived from Weber's texts, the interpretation of casual correct, It also requires mental competence requires casual competence and consistent with the facts as well, And, on the other hand, though the understanding of the person action , The central signifier forms understanding. But holistic approach is also needed for practical explanation and temporary orientation in research. Therefore, contrary to popular interpretations, there are traces of objectivity and holism in Weber's understanding sociology that cannot with its ontological and epistemological reductionism put it under introspective radical individualism.

  Keywords: Objectivity, Holism, Epistemology, ontology, Existential Knowledge
 • Masoud Zamanimoghadam *, Niloofar Mirzaei, Hamid Beyranvand Pages 37-57

  The purpose of this article is to assess the tendency of women to practice fitness in a club in Tehran. The data were collected through in-depth interviews with eight members of the club, and the field theory approach was used to analyze the data. The research results are categorized in three parts: conditions, interactions, and outcomes. The findings show that the three categories of "attention to the body under the protection of health", "change of space", and "media and social networks" are among the conditions and conditions that have an impact on encouraging women to exercise sport. are. Also, the interactions that take place in the club lead to mutual attention in the club and its affirmation and admiration, which is effective in their motivation. In addition, the consequences of exercising these people in general are: lifestyle changes, mental relaxation, fitness, identification, new leisure, social acceptability. In general, the results indicate that the tendency to exercise among the women studied is to manage the body for identification.

  Keywords: Exercise, Identity, Fitness, Ground Theory, Body Management
 • Mohammad Rava Pages 59-77

  The aim of this study was to evaluate the status of book publication, printing and printing offices in the Bushehr Province between the years 2001-2011.Research

  method

  This research is a documentary study and the study population consisted of all books published between the years 2001-2011. Descriptive statistics including percentage, average, and also charts was used as the statistical analysis to describe the book feature. In this study several databases were studied for the statistical census of the published books, and finally the database of “Book House Institution” was determined as the most complete database in the field of books.

  Results

  The results of this study showed that between the years 2001-2011, 334 books have been published in the Bushehr Province. Most of the books were published in the year 2004 with 60 titles and the lowest was for the 2011 with 6 titles. The books in the field of literature and religion each with 111 and 82 were the most books published, in contrast, philosophy and psychology books were the least books published with 1 and 2 titles, respectively. Among the books published, translated 58.9%, authored 41.9%, first printed 62.88%, and reprinted books were 11.37%. With regard to the publisher activity.

  Conclusion

  By providing the possibility to publish more books in provinces and providing books for pupils, students and researchers, it could be possible to further help the increasing of community literacy, expanding of the reading culture, education system, and achieving expertise and skills

  Keywords: Book publication, Publication, Bushehr Province
 • Seyed Hashem Aghajeri, Hossein Rahbarian * Pages 79-93

  One of the major goals and plans of the reform government (1376-1384) was cultural development. The presence of Seyyed Mohammad Khatami with a record of responsibility at the National Library and the Ministry of Culture at the head of the seventh government led to a special look at the issue of cultural development, followed by books and reading books, and reflected in this approach in pro-government newspapers. The analysis of the content of the six reformist newspapers: Fatah, Toos, Today's Ages, Neshat, Khordad, and Azadegan's Era in 1998 and 1999 was the main objective of the study in terms of publishing books and books. The research is a survey and content analysis method was used. In this statistical society, the amount of news, critique, introduction, note, interview, advertising, as well as citations of research papers in the newspapers were examined. The total is 1055 numbers, which were sampled on the basis of the Cochran formula

  Keywords: content analysis, The newspaper, Books, reading
 • Sirous Mahmoudi Pages 95-112

  The purpose of this study is to study the elementary and secondary curriculum components of media literacy components. For this purpose, approved goals and textbooks were examined by content analysis method. The findings of this study showed that the goals of the elementary period were considered to be the access component, but the components of "use", "critical understanding" and "message generation" were not considered. In the goals approved by the first and second secondary schools, The components of "access," "use," and "critical understanding," are not considered, but the component of "message generation" has not been considered. In the first to fifth grade elementary textbooks, there is no mention of media literacy education. In the sixth elementary element, the access component is considered and other components are not considered. At the seventh base, attention has been paid to the components of "access" and "critical understanding", and the components of "use" and "message generation" have not been considered. At the eighth point, all components have been considered. At the ninth, components "Access" and "use" are neglected and other components are neglected. In the second secondary school at the foundation of the tenth edition of the book "Thinking and Media Literacy" has been addressed to all aspects of media literacy. Given the limitless spread of satellite networks and virtual social networks, it is recommended that in elementary and secondary schools curriculum the teaching of components of media literacy, especially the components of "critical understanding" and "production of message" Pay more attention.

  Keywords: Media Literacy, Curriculum, content analysis
 • Masoud Mehrabi *, Masoud Geramipour, Mohammad Mehdizadeh Pages 113-144

  Current research is to investigate the relationship between personality and impressionability from media modeling of sport celebrities. This research studies the relationship between personality types and youth and teenagers impressionability of media modeling of sport celebrities using interdisciplinary and mixed methods. In this research, we are going to define the research problem based on the communication theories and audience research and psychology of personality theories. The independent variables in this research have been personality types, socio-economic status and demographic characteristics and the mediating variables have been media consumption, being active or passive audience and the dependent variable has been audience impressionability. Correlation method (path analysis) was used based on the research topic. The statistical population is youth and teenagers (ages between 15 to 35) of Tehran city in this research. Multistage sampling method was used to select within reach samples. Some of the most important results of current research are as follow: Research results show that there is a direct significant relationship between schizophrenic personality type and impressionability from media modeling of sport celebrities.Research results show that there is a direct significant relationship between hysteric personality type and impressionability from media modeling of sport celebrities.Research results show that there is a direct significant relationship between audience type and impressionability from media modeling of sport celebrities.

  Keywords: Social Learning, personality, Identification, Para-social Interaction, Mediated Quasi-Interaction
 • ALI AHMADI *, Seyed Mohsen Asgarzadeh Pages 145-158

  In the United States, social media platforms serve significant volumes of junk political news and informationduring important moments in political life—particularly elections. In this data memo, we examine the sources ofpolitical news and information that were shared by social media users in the period leading up to the 2018 USmidterms, evaluate the sources, and identify the primary audiences for content that is sensational, extremist,conspiratorial or that has other qualities of junk news. Analyzing 2.5 million tweets and 6,986 Facebook pagesover a 30-day period, we find that (1) the amount of junk news in circulation over social media is greater than itwas during the 2016 US presidential election, with users sharing more junk news than professional news overall,(2) junk news once consumed by President Trump’s support base and the far-right is now being consumed bymore mainstream conservative social media users, and that (3) less than five percent of the sources referenced onsocial media are from public agencies, experts, or the political candidates themselves.

  Keywords: Junk News, US presidential elections, Social Media, polarization