فهرست مطالب

پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید - پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1397)
 • 114 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جاوید قهرمانی نهر، علی قدرت نما*، حمیدرضا ایزد بخش، رضا توکلی مقدم صفحات 119-136
  در جهان امروز، تغییرات در عرصه اقتصاد و صنعت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال وقوع می باشد. هدف سازمان ها و شرکت ها، حفظ و افزایش سود و همچنین بقا و دوام بیشتر در بازار است؛ به طوری که جهانی شدن فعالیت های اقتصادی در کنار رشد سریع فناوری و منابع محدود، شرکت ها را در یک رقابت تنگاتنگ قرار داده است. ازجمله مزیت های رقابتی برای شرکت ها، کاراتر و اثربخش تر کردن فعالیت هایی نظیر زنجیره تامین است. همچنین به دلیل قوانین دولتی، مسائل زیست محیطی و گسترش مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. زنجیره تامین حلقه بسته شامل هر دو شبکه زنجیره تامین روبه جلو و معکوس می باشد و هدف از طراحی آن ترکیب کردن ملاحظات محیطی با طراحی شبکه زنجیره تامین سنتی از طریق جمع آوری محصولات استفاده شده و فعالیت های مربوط به استفاده مجدد از آن ها می باشد. در این مقاله یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته دو هدفه، چند دوره ای، چند محصولی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و اعمال مفاهیم کمبود قابل جبران و تخفیف، گسترش داده شده است. ابتدا مدل قطعی زنجیره تامین حلقه بسته با استفاده از سه روش تصمیم گیری چندهدفه حل و نتایج محاسباتی نشان داده شده است. سپس با توجه به غیرقطعی بودن برخی پارامترها، مدل بهینه سازی استوار متناظر با مدل پیشنهادی ارائه و با روش های تصمیم گیری چندهدفه حل شده است. درنهایت بهترین روش موجود برای مدل های قطعی و غیرقطعی با استفاده از روش حل ایده آل جابجا شونده (فیلترینگ) برگزیده شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین حلقه بسته سبز، روش های تصمیم گیری چندهدفه، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت
 • جواد بهنامیان*، فاطمه کمیجانی صفحات 139-148
  در این مقاله مساله زمانبندی تولید کارگاهی در نظر گرفته شده که در عین کاربردی بودن آن به عنوان یکی از مسائل پیچیده در مبحث بهینه سازی ترکیبیاتی مطرح بوده و این امر باعث توجه روز افزون محققین به این مساله شده است. در این مساله با فرض وجود تعدادی کارگاه، تعداد کار بایستی با مسیر تولیدی که از قبل معلوم است در این کارگاه ها پردازش شوند. به منظور حل این مساله، در این مقاله، ابتدا مساله زمانبندی تولید کارگاهی بصورت برنامه ریزی عددصحیح مختلط مدل گردیده است. سپس با توجه به محدودیت حل مسئله بصورت دقیق با استفاده از این مدل، روش برش سطحی به منظور ایجاد نامعادلاتی که برای مساله معتبرند در قالب الگوریتم شاخه و برش پیشنهاد گردیده است. هدف از اضافه کردن این مجموعه از نامعادلات، ایجاد کران پایینی است که در عین حال که جواب های شدنی توسط آنها حذف نمی شود، باعث تسریع حل در قالب الگوریتم شاخه و برش می شود. برای حل مساله به صورت بهینه، نتایج نشان می دهد که حدود پایین ایجاد شده توسط مدل مجددا فرموله شده، قوی تر از حدود پایین ایجاد شده توسط مدل اصلی آزاد شده می باشد.
  کلیدواژگان: زمانبندی، مساله تولید کارگاهی، الگوریتم شاخه و برش، نامعادلات معتبر
 • علی قرایی، فریبرز جولای* صفحات 151-163
  یکپارچه سازی تصمیمات در زنجیره تامین، امروزه به یکی از موضوعات جذاب و کاربردی برای محققان تبدیل شده است. زمان بندی تولید و توزیع سفارش های مشتریان دو مورد مهم از این تصمیمات است که هر دو آن ها روی عملکرد زنجیره در تحویل به موقع سفارش ها و کاهش هزینه های زنجیره تاثیر می گذارند. در این مطالعه به مسئله یکپارچه سازی زمان بندی و توزیع سفارش ها در یک زنجیره تامین پرداخته شده است. این مسئله از دیدگاه چندعاملی بررسی شده است. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای مسئله ارائه شده است. با توجه به ساختار مسئله، ابتدا مسئله به دو زیر مسئله تجزیه شده است و سپس برای حل آن از یک رویکرد صفحه برش استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: زمان بندی چندعاملی، مسیریابی، تحویل دسته ای، صفحه برش، تجزیه
 • اکبر عالم تبریز*، مسعود ربیعه، مصطفی زندیه، علی اردوان صفحات 165-176
  انتخاب تامین کنندگان نقش مهمی در مدیریت زنجیره تامین ایفا می نماید. توجه به پایداری در زنجیره تامین سبب شده تا موضوع انتخاب تامین کنندگان تبدیل به موضوعی چالش برانگیز گردد. در حال حاضر در ادبیات موضوع بیشتر تمرکز بر روی توجه به شاخص های اقتصادی به منظور انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان بوده و کمتر به عوامل سه گانه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان عوامل پایداری توجه شده است. علاوه بر این در ادبیات موضوع روش های عمدتا مبتنی بر برنامه ریزی خطی و چند هدفه، آرمانی، عدد صحیح و غیره جهت ارزیابی تامین کنندگان استفاده شده است. این در حالی است که عمدتا معیارهای ارزیابی مبهم، کیفی و شفاهی می باشند. در این مقاله تکنیک جدیدی در رابطه با استفاده از تئوری خاکستری جهت ارزیابی تامین کنندگان ارائه گردیده است که می تواند در شرایط ابهام مورد استفاده قرار گیرد و به مدیریت در تصمیم سازی در انتخاب تامین کنندگان یاری رساند. در این تحقیق بر اساس نظرخواهی از خبرگان شاخص های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جهت ارزیابی تامین کنندگان شناسایی گردیده و سپس با استفاده از تئوری خاکستری نسبت به ارزیابی تامین کنندگان اقدام شده است. نوآوری این تحقیق در ارائه یک تکنیک با سطوح بیشتری از تحلیل در شرایط ابهام با لحاظ کردن عوامل پایداری می باشد. نقطه تمرکز در این مقاله بر روی صنعت فولاد کشور بوده است.
  کلیدواژگان: پایداری، زنجیره تامین، مدیریت تامین کنندگان، تئوری خاکستری
 • ناصر کریمی، مرتضی راستی برزکی* صفحات 179-193
  عوامل گوناگونی بر تصمیمات مشتریان در انتخاب یک محصول اثرگذار است. از مهم ترین این عوامل، قیمت و سطح خدمات ارائه شده توسط تولیدکننده به مشتریان است. سطح تبلیغات نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در انتخاب و خرید محصولات است که معمولا جهت افزایش اعتبار برند توسط تولیدکننده انجام می شود. از همین رو در این مقاله موضوع قیمت گذاری، تعیین سطح تبلیغات و تعیین سطح خدمت به طور هم زمان در یک زنجیره تامین با کانال های توزیع دوگانه با رویکرد بازی متمرکز مورد بررسی قرار گرفته است. زنجیره ی مورد نظر در این مقاله شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش می باشد که در آن تولیدکننده، محصول خود را هم از طریق خرده فروش و هم از طریق کانال مستقیم به فروش می رساند. تابع تقاضای استفاده شده در این مقاله امکان بررسی هم زمان سه عنصر قیمت، سطح خدمات و سطح تبلیغات بر تقاضای مشتریان را به صورت یکپارچه فراهم می نماید. نوع رفتار مورد بررسی در این مقاله، رفتار همکارانه می باشد؛ بنابراین پس از مدل سازی، مسئله به صورت متمرکز حل شده است. پس از حل مثال عددی، تحلیل حساسیت های انجام شده در این مقاله، اثر تغییر پارامترهای مهم بر تصمیم گیری های بازیکنان به خصوص ضریب حساسیت قیمتی را فراهم می نماید. مسئله مورد بررسی در این مقاله، دارای کاربردهای عملی متنوعی است که به عنوان نمونه می توان به کاربرد آن در شرکت های هواپیمایی، مجموعه های تولیدی و عمده/خرده فروش ها جهت تعیین قیمت ها، سطح خدمات و سطح تبلیغات اشاره نمود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، کانال های توزیع دوگانه، قیمت گذاری، خدمت، تبلیغات، نظریه بازی
 • رسول نورالسناء *، مجید چگنی صفحات 195-215
  امروزه اجرای پروژه برای تحرک و پویایی و توسعه و همچنین برای ضمانت بقای سازمان ها ضروری است. از آنجا که محیط همواره در حال تغییر است لذا به دلیل مطالبات مشتریان و هم زمان با افزایش پیچیدگی پروژه‎های صنعتی رشد مفاهیم کیفیت نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله بر تحلیل ویژگی‎های کلیدی کیفیت در پروژه‎های خطوط انتقال گاز با استفاده از مدل‎سازی معادلات ساختاری گاز متمرکز شده است و قادر می‎سازد تا یک روش در بهبود کیفیت ساخت در این نوع پروژه‎ها صورت گیرد. در این راستا ویژگی‎های (سازه‎های) کیفیت استخراج شده از تحقیق در6 عنصر با کیفیت‎ترین پروژه؛ بی‎کیفیت‎ترین پروژه؛ پروژه با کیفیت بالا؛ پروژه با کیفیت پایین؛ پروژه با کیفیت؛ پروژه با کیفیت ایده آل و با استفاده از ابزار تحلیل آماری لیزرل بر روی داده های پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت و با استفاده از اس پی اس اس سازه های کیفیت طبقه‎بندی شد. در ادامه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری سازگاری کل مدل مفهومی مورد برازش قرار گرفت. با توجه به تفسیر نتایج کلیه سازه ها تاثیر معناداری بر کیفیت پروژه های انتقال گاز دارند همچنین از مدل‎سازی معادلات ساختاری و بار عاملی، نمایندگان طبقات شامل ویژگی‎های تامین ‎الزامات، یکپارچگی، انعطاف‎پذیری، تخصص گرایی، پیوستگی، کم‎مصرفی، آینده‎نگری، کفایت اسناد و مدارک، تکنولوژی گرایی، انطباق با استاندارد، نظارت و کنترل موثر و زیبایی معماری تاسیسات، انتخاب گردیدند. پرواضح است که برای رسیدن به کیفیت مطلوب در اجرای پروژه‎ها توجه به این ویژگی‎ها مفید می‎باشد گرچه توجه به همه سازه‎ها می‎تواند منجر به موفقیت پروژه شود.
  کلیدواژگان: سازه، عنصر، پروژه های انتقال گاز، مدل‎سازی معادلات ساختاری
 • علیرضا عیدی *، جمشید فلاح صفحات 217-230
  بسیاری از شرکت ها به دلیل محدودیت منابع، قادر به انجام همه فعالیت های لجستیک معکوس نمی باشند یا اینکه تمایلی به انجام این امور ندارند. از این رو، بخشی از فعالیت های مربوط به لجستیک معکوس را به منابعی (تامین کنندگان) خارج از شرکت واگذار می نمایند. انتخاب بهترین تامین کننده لجستیک معکوس بر اساس بررسی تعدادی از شاخص های متضاد توسط گروهی از تصمیم گیرندگان صورت می گیرد. این شاخص ها که بعضا متغیرهای زبانی هستند باید به مقادیر کمی تبدیل شوند و این کار از طریق وزن دهی در محیط فازی انجام می شود. در این تحقیق، یک روش تلفیقی جدید برای انتخاب تامین کنندگان توسعه داده می شود، به نحوی که دربرگیرنده الزامات لجستیک معکوس نیز باشد. بدین ترتیب که پس از شناسایی معیارهای ارزیابی تامین کنندگان؛ با روش DEMATEL فازی، ساختار روابط بین این معیارها را اندازه گیری نموده و پس از تعیین شاخص های مربوط به هر گزینه در هر معیار، با روش TOPSIS گروهی فازی اولویت بندی گزینه ها از طریق تشابه به راه حل ایده آل انجام داده و نهایتا از بین گزینه های موجود بهترین تامین کننده انتخاب می شود. در این تحقیق، یک مطالعه موردی برای نشان دادن توانائی های رویکرد پیشنهادی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کنندگان، لجستیک معکوس، DEMATEL فازی، TOPSIS گروهی فازی
|
 • Javid Ghahremani Nahr, Ali Ghodratnama *, Hamid Reza Izadbakhah, Reza Tavakkoli Moghaddam Pages 119-136
  In today’s world, changes in the economy and industry field occur in higher speed compared to the past time. The main aim of organizations and companies is to preserve and increase the benefit as well as survive in the commercial fields. This matter has caused in large scale because of that companies the globalization, economic activity along with the rapid Increment of the technical and restricted sources to compete closely together. For the companies, the competitive benefits, for example as to become efficient related to the affairs such as supply chain. Additionally, because of governmental rules, green affairs and development the social responsibility concept, management the closed loop supply chain field has attained many research interests. Closed loop Supply chain involve forward and reverse both together and the main aim of it’s design is to mix up the environmental observations with the traditional supply chain using accumulating the used products and operations related to the them as well. In this paper a multi objective, multi period multi product closed loop supply chain mathematical model considering green matters and compensable shortage as well as discounts has been developed. Firstly, closed loop supply chain mathematical model has been solved using three multi objective decision maker methods and numerical results have been reported in large scale. Secondly, regarding to the uncertainty of the parameters, the robust optimization model related to the main model has been formed and solved using multi objective decision maker methods, finally the best method for deterministic and uncertain model using filtering has been chosen.
  Keywords: Green closed loop supply chain, MODM, Robust optimization, Uncertainty
 • Javad Behnamian *, Fatemeh Komijani Pages 139-148
  In this paper, the problem of scheduling the job shop production is considered, which, while being applicable as one of the complex issues in the field of combinatorial optimization, has been raised and this has caused the researchers to pay more attention to this problem. In this problem, given the existence of a number of workshops, the number of jobs should be processed in the workshop with a known production path that is already known. In order to solve this problem, in this paper, the problem of production scheduling is firstly modeled as a mixed integer programming. Then, due to the limitations of the exact solving using this model, the surface cutting method is proposed to create inequalities this is valid for the problem in the framework of branching and cutting algorithm. The aim of adding this set of inequalities is to create a lower bound, which, while the feasible solutions are not eliminated by them, accelerates the solution in the framework of branch & cut algorithm. To solve the problem optimally, the results show that the lower bound created by the re-formulated model is stronger than the lower bound created by the original relaxed model.
  Keywords: Scheduling, Job shop problem, Branch, cut, Valid inequalities
 • Ali Gharaei, Fariborz Jolai * Pages 151-163
  Integration of supply chain decisions has become one of the most attractive and practical topics for researchers. The scheduling of the production and distribution of customer orders are two most important activities of these decisions, which both of them affect the supply chain performance in timely delivery of orders and reduce costs. This study addresses the problem of integrating these two decisions. The problem has been investigated from a multi-agent point of view. A mixed integer programming model is proposed to the problem. Regarding the problem structure, first, the problem is decomposed into two problems, and then a cutting plane approach is used to solve it. The computational results indicate the proper performance of the proposed algorithm.
  Keywords: Multi-Agent scheduling, Routing, Batch delivery, Cutting plane, Decomposition
 • Akbar Alemtabriz *, Masud Rabie, Mostafa Zandieh, Ali Ardavan Pages 165-176
  Supplier Selection plays an important role in supply chain management. Attention to sustainability in supply chain makes supplier selection more controversial. Current studies have concentrated on economic factors for selection and evaluation of suppliers and there are few emphasis on triple factors including economic, environmental and social elements as the sustainability factors. Also, the methods that are used for supplier evaluation is almost based on linear programming, multi-objective programming, goal programming, integer programming, and the other exact methods. But in real situation, the evaluation criteria are ambiguous, qualitative and verbal. So, in this study, a new technique based on Grey theory is proposed for supplier evaluation that can be used in ambiguous situations. This technique helps managers to decide on supplier selection problems in real scenarios. In this study, the economic, environmental and social indices for suppliers' evaluation are identified based on experts' opinion and by applying Grey theory a technique is developed for suppliers' evaluation.  The novelty of this research is to develop a new technique with more levels of analysis in ambiguity, considering sustainability factors. The case study of this research is steel industry.
  Keywords: Sustainability, Supply chain, Supplier Management, Grey Theory
 • Naser Karimi, Morteza Rasti, Barzoki * Pages 179-193
  Different variables effect on customer decision in product selection. The most important factor are price and service provided by the manufacturer to the customer. Advertising is one of the effective factors in the selection and purchase of goods is usually done by the manufacturer to increase goodwill of manufacturer brand. Therefore in this research we use centralized game approach to find optimal price, service level & advertising level in a dual channel supply chain simultaneously. Chain used in this study included a manufacturer and a retailer in which the manufacturer sells its products through retailer and through direct channel. Demand function used in this paper provide review possibility of three elements of price, service and advertising on customer demand seamlessly at the same time. Conduct examined in this paper, is cooperative behavior. Therefore, after modeling the problem is solved by centralized approach. After numerical examples, sensitivity analysis performed in this study provide the effect of important parameters on decisions players particularly price sensitivity factor. The issue examined in this study had a variety of practical applications for example can be cited its use in airlines, manufacturing sets and retailers to determine prices, service and advertising.
  Keywords: Supply chain, Dual channels, Pricing, Service, Advertising, Game theory
 • Rassoul Noorossana*, Majid Chegeni Pages 195-215
  Today, implementation of projects is necessary for organizations' mobility, dynamism and development as well as guaranteeing their survival. Since environment is constantly changing, the growth of quality concepts has also been taken into consideration due to the demands of customers and increasing complexity of industrial projects at the same time. This paper focuses on analyzing the key attributes of quality in gas transmission pipeline projects using gas structural equation modeling enabling a method to improve construction quality of this type of projects. In this regard, attributes (constructs) of quality extracted from research were classified into 6 elements of the highest quality project, least quality project, high quality project, low quality project, medium quality project, ideal quality project using LISREL statistical analysis tool and then the adaptability of the whole conceptual model was fitted. According to the interpretation of the results from structural equation modeling and factor loading, the representatives of the 6 classes including attributes of requirement consideration, integration, flexibility, specialism, continuity, normally(consumption energy), foresight, good documentation, technology oriented, conformance to standards, effective supervision and nice were selected. It is clear that considering these attributes is essential to achieve the desired quality in project implementation. Although, regarding all constructs can lead to success of the project.
  Keywords: Construct, element, gas transmission projects, structural equation modeling
 • Alireza Eydi, Jamshid Fallah Pages 217-230
  Many companies are unable or unwilling to perform all activities of reverse logistics. Therefore, these companies assign all or some of these activities to resources (suppliers) from outside of the company. Hence, proper selection of suppliers in reverse logistics can reduce or even eliminate large amount of future problems in this area. The best supplier in reverse logistics is selected by a group of decision makers through evaluating some of conflicting criteria. These criteria are linguistic variables and they need to be quantified by giving weight to them in fuzzy environment. This research is to develop an integrated method for selecting suppliers in a way that reverse logistics requirements are also included .In this study, after identification of criteria we use the fuzzy DEMATEL approach to measure the relationships between the criteria and then, we determine the parameters associated with each option in each criterion to use them in a fuzzy group TOPSIS method in order to prioritize items by similarity to ideal solution. And finally, the best supplier will be chosen from a set of potential suppliers. A case study is given to show the influence of the proposed method.
  Keywords: Supplier selection, Reverse logistics, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy group TOPSIS