فهرست مطالب

پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید - پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیه قندی بیدگلی*، ریحانه بنرودی صفحات 1-17

  به‎ دلیل جایگاه ویژه زمان بندی سیستم های جریان کارگاهی در مراکز تولیدی، این مسایل در سال های اخیر بسیار مورد توجه واقع شده اند. یکی از فرضیات رایج در این مسایل، در دسترس بودن ماشین ها در افق برنامه ریزی است. در محیط های صنعتی واقعی ممکن است یک ماشین به دلایلی نظیر لزوم انجام فعالیت نگهداری و تعمیرات یا نت پیشگیرانه، موقتا در دسترس نباشد. باتوجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر مساله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با جریان های معکوس با لحاظ نمودن فعالیت نت پیشگیرانه بررسی شده است که در آن دو جریان کارها (مستقیم و معکوس) وجود دارد که ماشین های مشابهی را در دو جهت مخالف پوشش می دهند. موضوع ضروری برای مدل سازی مساله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر، درنظر گرفتن محدودیت دسترسی به ماشین ها به منظور انجام فعالیت نت پیشگیرانه می باشد. عملیات نت روی هر ماشین، مدت زمان ثابتی داشته و شروع و خاتمه آن در یک پنجره زمانی معین رخ می دهد. برای مساله مورد بحث یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارایه گردیده است. در این مدل هدف، کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل تمام کارها می باشد. باتوجه به پیچیدگی مدل و NP-hard بودن مساله مورد بررسی، جهت حل مسایل با ابعاد بزرگ الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، به حل مسایل نمونه عددی در اندازه های مختلف با استفاده از این الگوریتم، نرم افزار گمز و همچنین الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. نتایج محاسباتی، موید کارایی بسیار خوب الگوریتم رقابت استعماری برای حل مساله مورد بررسی می باشد.

  کلیدواژگان: زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر، جریان های معکوس، محدودیت دسترسی به ماشین ها، فعالیت نگهداری و تعمیرات یا نت پیشگیرانه، الگوریتم رقابت استعماری
 • مرتضی صالحی سربیژن، جواد بهنامیان* صفحات 19-33
  دریافت خدمات تحویل سریع، انعطاف پذیر، قابل اعتماد و کم هزینه توسط مشتریان یکی از چالش های مهم برای توزیع کالا به خصوص در مناطق شهری می باشد. به دنبال آن با افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش وسایل نقلیه به منظور جابجایی کالاها موجب تراکم و ازدحام در شبکه های حمل ونقل شهری می گردد. ازاین رو در این مطالعه مساله مسیریابی وسیله نقلیه تغذیه کننده چندناوگانی درحالتی که چندین کامیون و موتورسیکلت با یکدیگر جهت ارضا تقاضا به صورت همزمان همکاری می کنند، بررسی می گردد. مساله مسیریابی وسیله نقلیه تغذیه کننده از ناوگان ناهمگون وسایل نقلیه شامل کامیون و موتورسیکلت تشکیل شده است و امکان عبور موتورسیکلت ها در مناطق پررفت وآمد و توزیع ترافیک شهری به راحتی امکان پذیر می کند. رویکرد تغذیه کننده در این مساله تعداد دفعات بازگشت به انبار اصلی برای بارگیری را کاهش و به دنبال صرفه جویی در زمان و هزینه های سفرها است. در اینجا در ابتدا یک مدل ریاضی ارایه شده سپس به دلیل پیچیدگی بالای مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و در راستای کاهش زمان حل مدل در ابعاد بزرگ، از الگوریتم آزادسازی لاگرانژ با رویکرد بهینه سازی زیر گرادیان استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش ابعاد مساله، زمان اجرای الگوریتم آزادسازی لاگرانژ نسبت به خروجی های مدل اصلی کمتر است. همچنین صرفه جویی زمانی حاصل از حل مدل با الگوریتم آزادسازی لاگرانژ قابل توجه بوده و درنتیجه الگوریتم آزادسازی لاگرانژ برای حل مدل کارا است.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسیله نقلیه تغذیه کننده، چندناوگانی، آزادسازی لاگرانژ، بهینه سازی زیرگرادیان
 • ساجد زارع، محمدباقر فخرزاد*، حسن حسینی نسب، حسن خادمی زارع صفحات 35-49

  بهره گیری از محصولات و مواد استفاده شده و جلوگیری از ورود آن ها به محیط زیست در زنجیره تامین سبز، سبب محافظت از محیط زیست گردیده است. مهم ترین بخش در زنجیره تامین حلقه بسته، بازیابی محصولات کارکرده و استفاده مجدد آن ها در فرآیند تولید محصولات جدید با استفاده از دمونتاژ آن ها می باشد. در این مقاله برنامه ریزی دمونتاژ چندمحصولی و چنددوره ای مبتنی بر اشتراک گذاری قطعات و مجاز بودن دمونتاز جزیی تحت محدودیت ظرفیت مورد بررسی قرار گرفته است. امکان دمونتاژ جزیی و جداسازی قطعات تا به دست آمدن قطعه موردنظر مهم ترین نوآوری این مقاله می باشد. براین اساس یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط در هر دوره باتوجه به حالت دمونتاژ جزیی جهت برآورد تقاضای موجود ارایه گردیده است. در مدل ارایه شده دمونتاژ به صورت جزیی انجام گردیده و جداسازی قطعات بدون تقاضا انجام نمی شود، بنابراین صرفه جویی زیادی در زمان و هزینه دمونتاژ صورت می گیرد. حل مدل توسعه داده شده توسط حل کننده سیپلکس صورت گرفته و از تحلیل حساسیت برای اعتبارسنجی و تعیین نتایج کاربردی مدل استفاده گردیده است. آزمایش های عددی نشان می دهد حل کننده سیپلکس برای حل مدل توسعه داده شده در ابعاد کوچک و متوسط کارایی مناسبی دارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی دمونتاژ، دمونتاژ جزئی، اشتراک گذاری قطعات، چندمحصولی، چنددوره ای
 • فاطمه صاعدی، کامران کیانفر* صفحات 51-69

  مهندسی عوامل انسانی یک زمینه علمی مرتبط با فهم تعامل بین انسان و سایر عناصر یک سیستم در جهت آسایش و رفاه اپراتور و عملکرد کامل سیستم می باشد. هدف اصلی این پژوهش، زمان بندی تولید سفارش ها و شیفت بندی اپراتور ها در محیط تولید سلولی با درنظر گرفتن عوامل انسانی و با اهداف کمینه کردن دیرکرد تحویل محصولات و میانگین خستگی اپراتورها می باشد. در این پژوهش فاکتورهای انسانی خستگی، یادگیری و فراموشی در زمان بندی محیط های تولیدی درنظر گرفته شده است و یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح به همراه الگوریتم ابتکاری افق غلطان برای حل مساله ارایه می شود. به منظور اجرای آزمایشات عددی، 3 گروه مسایل نمونه به صورت تصادفی تولید شد. الگوریتم افق غلطان در دو حالت همپوشانی و بدون همپوشانی روی مسایل نمونه اجرا شد و نتایج نشان داد که این الگوریتم در حالت بدون همپوشانی با طول 2 دوره ازنظر زمان حل و اختلاف با جواب بهینه، مناسب ترین حالت است. الگوریتم ابتکاری افق غلطان قادر است مسایل در ابعاد بزرگ را با خطای حداکثر 3% از جواب حل دقیق برای هریک از اهداف در زمان 5/5 دقیقه به دست آورد درحالی که زمان حل مدل برنامه ریزی عدد صحیح در این ابعاد از مسایل حدود 2 ساعت است. نتایج خطی سازی مدل نشان داد که تبدیل متغیر پیوسته به عدد صحیح نسبت به روش مک کورمیک کارایی بهتری دارد و تحلیل حساسیت روی پارامترهای مساله نشان می دهد که ضریب خستگی دارای رابطه مستقیم با میزان دیرکرد سفارشات بوده و ضریب یادگیری دارای رابطه معکوس با دیرکرد سفارشات و میانگین خستگی اپراتورها می باشد.

  کلیدواژگان: گردش شغلی، زمان بندی محیط تولید سلولی، خستگی-بهبود، یادگیری-فراموشی، دیرکرد تحویل سفارشات، الگوریتم افق غلطان
 • نسترن هادی دولابی، محمدعلی رستگار* صفحات 71-91

  تامین مالی زنجیره تامین ، شامل مجموعه ای از راهکار های نواورانه و کوتاه مدت به منظور بهبود سرمایه در گردش و ایجاد تنوع در منابع مالی شرکت های دارای محدودیت سرمایه است. هدف این پژوهش، ارایه یک چارچوب جامع از ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر طراحی و اجرای راهکارهای تامین مالی زنجیره تامین با تلفیق همزمان دیدگاه مبتنی بر دانش مالی و دیدگاه مبتنی بر زنجیره تامین است. در این پژوهش از روش فراترکیب و الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو برای تحلیل محتوای مقالات استفاده شده است. بدین منظور، پژوهش های مرتبط بین سال های 2000 تا 2021 فراخوانی شده و کدهای مربوطه استخراج شدند. پس از طبقه بندی کدها، 5 مقوله اصلی شامل: زنجیره تامین (طراحی، جریان ها و مدیریت زنجیره تامین)، ابزارهای تامین مالی (تامین مالی زنجیره تامین و تامین مالی مستقل)، بازیگران، عوامل و موانع پیشبرد و روش های مدل سازی، شناسایی و مفاهیم مهم هر مقوله دسته بندی شده و درنهایت یک چارچوب جامع حاصل گردید. پایایی این کدگذاری نیز با محاسبه شاخص کاپا در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد اگرچه ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین متعددی برمبنای حساب های دریافتنی و پرداختنی طراحی شده اند، اما راهکارهای تامین مالی داخلی از طریق استفاده از وجوه مازاد اعضای درون زنجیره تامین هنوز نوپا بوده و قابل توسعه هستند. همچنین براساس نیاز صنعت بانکی کشور به افزایش درآمد، در مدل سازی ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین خارجی، بانک های تجاری نیز می توانند در کنار اعضای زنجیره تامین با نرخی بالاتر از نرخ بهره بدون ریسک، به بیشینه سازی سود خود بپردازند.

  کلیدواژگان: تامین مالی زنجیره تامین، سرمایه در گردش، فراترکیب، زنجیره تامین، ابزارهای تامین مالی
 • سید مهدی آقازاده، حمید فرورش* صفحات 93-105
  تبلیغات از مهم ترین ابزارهای افزایش فروش اعضاء زنجیره تامین است. افزایش فروش و تامین تقاضا مستلزم هماهنگی اعضاء زنجیره است. باتوجه به اینکه تصمیمات تبلیغات و تولید در زنجیره به صورت تعاملی بین اعضاء است، لازم است شکلی از یکپارچه سازی یا مشارکت در تصمیم گیری در زنجیره ایجاد شود. زنجیره تامین درنظر گرفته شده در این پژوهش شامل یک تولیدکننده و دو خرده فروش است. ازطرفی تولید کننده از تبلیغات سراسری جهت تقویت و تثبیت برند تجاری استفاده می کند و ازطرفی دیگر، خرده فروشان برای افزایش فروش از تبلیغات محلی استفاده می کنند. تولیدکننده در تامین هزینه های تبلیغات محلی با خرده فروشان مشارکت می کند. به علاوه، فرض می شود محدودیت ظرفیت تولید برای تولیدکننده و بودجه تبلیغات برای همه اعضاء زنجیره تامین وجود دارد. محدودیت ظرفیت تولیدکننده، نوعی رقابت بین خرده فروشان جهت تامین تقاضا و محدودیت بودجه تبلیغات رقابتی بین آن ها برای جلب بیشترین مشارکت در هزینه های تبلیغات ایجاد می کند. ساختار حاکم بر مدل بهینه سازی، از نوع برنامه ریزی دوسطحی است که تولیدکننده در سطح بالا و خرده فروشان رقیب، در سطح پایین قرار دارند. از منظر تیوری بازی ها، یک نوع بازی استکلبرگ-نش تعمیم یافته بین بازیگران حاکم است. روشی برای یافتن تعادل های این بازی بر پایه نامساوی های تغییراتی پیشنهاد شده است و تحلیل های عددی برای ارزیابی مدل و روش حل ارایه گردیده است. درنهایت توصیه های مدیریتی مبتنی بر پایه نتایج آزمایش های عددی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، تبلیغات مشارکتی، تولید بهینه، تئوری بازی ها، تعادل نش تعمیم یافته
 • لادن السادات موسوی، فریبرز جولای* صفحات 107-117

  با کاهش منابع انرژی های تجدیدناپذیر و افزایش هزینه انرژی در سال‏های اخیر، توسعه یک مدل برای درنظر گرفتن انرژی و به خصوص برق بسیار حایز اهمیت است. سیاست قیمت‏گذاری زمانی مصرف برق یکی از سیاست های تشویقی در همه دنیا است که فرصت های جدیدی برای صرفه جویی در مصرف برق و هزینه انرژی فراهم می کند. این مقاله یک مساله زمان بندی کارهای با اندازه یکسان بر روی یک ماشین تولید انباشته ای با دو تابع هدف حداقل سازی هزینه برق مصرفی ماشین و حداقل سازی زمان ختم کل کارها را به طور همزمان تحت سیاست قیمت گذاری زمانی مصرف برق درنظر می‎گیرد. همچنین باتوجه به وجود عدم قطعیت هایی همچون اطلاعات ناکامل و ناکافی در مورد زمان فعالیت ها و تغییرات محیطی در شرایط واقعی، زمان پردازش کارها به صورت فازی درنظر گرفته شده است. این مدل ریاضی دوهدفه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی چندهدفه فازی و با بهره گیری از مفاهیم ایده ‎آل مثبت و منفی برای اهداف به یک مدل تک هدفه تبدیل و حل می‏شود. با انجام دو سری آزمایشات عددی کارآیی روش پیشنهادی و کارآمدی مدل در کاهش هزینه برق نشان داده می‎شود.

  کلیدواژگان: سیاست تعرفه زمان مصرف برق، ماشین تولید انباشت ه‏ای، زمان ختم کل کارها، زمان پردازش فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی
 • محسن رجب زاده، سید میثم موسوی* صفحات 119-133

  استفاده از انبارهای متقاطع یک استراتژی لجستیکی است که در آن کالاها از کامیون های ورودی تخلیه شده و با حداقل ذخیره سازی در کامیون های خروجی بارگیری می شوند. یکی از مهم ترین چالش ها در مدیریت انبارهای متقاطع، مدیریت تجهیزات و نیروی انسانی دخیل در فرآیندهای تخلیه کالاها، جابجایی آن ها در داخل ترمینال و بارگیری مجدد آن ها در کامیون های خروجی است. در این مقاله یک مدل جدید دوهدفه برنامه ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح برای زمان بندی کامیون های ورودی و خروجی در یک ترمینال انبار متقاطع با درهای منعطف ارایه می شود که در آن فاصله بین درها و زمان لازم برای جابجایی کامیون ها در داخل انبار متقاطع نیز در مدل درنظر گرفته می شود. هدف اول در مدل پیشنهادی حداقل کردن زمان کل عملیات و هدف دوم مدیریت تجهیزات و نیروی انسانی لازم در ترمینال انبار متقاطع از طریق حداقل کردن تعداد درهای درگیر در عملیات تخلیه و بارگیری است. باتوجه به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مساله، از اعداد فازی مثلثی برای مواجهه با عدم قطعیت در پارامترها استفاده می شود و یک رویکرد حل فازی ترکیبی جدید نیز برای حل مسایل برنامه ریزی چندهدفه امکانی ارایه می گردد. مدل و رویکرد حل پیشنهادی برای زمان بندی کامیون های ورودی و خروجی در یک ترمینال انبار متقاطع در یک گروه فعال در صنعت غذا و نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج حاصل با دو روش موجود مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد رویکرد حل پیشنهادی کارکرد بهتری در مقایسه با روش های موجود دارد.

  کلیدواژگان: انبار متقاطع، زمان بندی کامیون، برنامه ریزی امکانی چندهدفه، برنامه ریزی سازشی، صنعت غذا و نوشیدنی
 • حامد فضل الله تبار* صفحات 135-149

  منابع انرژی از مهمترین عوامل و عناصر توسعه پایدار در هر کشور می باشند. بنابراین باتوجه به نیاز روزافزون کشورها به توسعه، میزان به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر روبه افزایش بوده به طوری که یکی از شاخص های توسعه یافتگی، مصرف انرژی محسوب می شود. یکی از فرآیندهایی که می تواند در هر کشوری برای مدنظر قرار دادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرآیندهای کاری موثر واقع شود، مدیریت زنجیره تامین است. باتوجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر تلاش بر این بوده است تا با درنظر گرفتن سه بعد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، به مدل سازی زنجیره تامین و تصمیم گیری در سطح برنامه ریزی کلان پرداخته شود. اساس کار در این تحقیق یک رویکرد برنامه ریزی ریاضی و روشی جهت مدل سازی زنجیره تامین انرژی های تجدیدپذیر می باشد. کوشش شده است تا مدل سازی با درنظر گرفتن پویایی ارزش گذاری شاخص ها در قالب زنجیره تامین صورت گرفته و با حل مدل به وسیله نرم افزار لینگو، به راه حلی پایدارتر در سطح برنامه ریزی زنجیره تامین دست یابیم. درنظر گرفتن قابلیت فرآیند، به عنوان یک معیار کیفی در فرآیند ارزیابی شاخص های انرژی تجدیدپذیر و نیز ارزش گذاری شاخص ها در مرحله اول به کمک تحلیل پوششی داده ها ازجمله نوآوری های این مدل می باشد. نتایج حل این مساله مجموعه ای از شاخص ها می باشند که باتوجه به شرایط مساله مورد مطالعه و میزان اهمیت هر شاخص در هر لایه از زنجیره تامین، می توان از میان آن ها با اهمیت ترین شان را انتخاب کرد و باتوجه به داده های موجود یک چارچوب برنامه استرانژیک مناسب برای توسعه این نوع انرژی ها در کشور تدوین نمود.

  کلیدواژگان: پایداری، انرژی های تجدیدپذیر، زنجیره تامین، تولید پایدار
 • مهتاب صانعی، مهدی سیف برقی* صفحات 151-169
  در شرایط رقابتی امروز، مدیریت تامین نقش به سزایی در دستیابی به یک زنجیره تامین کارآمد دارد. از مهم ترین اهداف مدیریت تامین انتخاب تامین کنندگان پایدار و تعیین سهم بهینه اختصاص یافته به آن ها جهت برآورده سازی نیازهای سازمان می باشد. فرآیند انتخاب تامین کنندگان پایدار از تعیین عوامل موثر بر این نوع تصمیم آغاز می شود. با توجه به اینکه اهمیت همه این عوامل برای سازمان ها یکسان نیست، از روش های تصمیم گیری چندمعیاره برای تعیین وزن این عوامل استفاده می شود. در این پژوهش از سه روش دیمتل فازی، ترکیب روش فرآیند شبکه تحلیلی و روش دیمتل فازی نوع 1و ترکیب روش فرآیند شبکه تحلیلی و دیمتل فازی نوع 2 برای تعیین وزن معیارهای موثر بهره گرفته شده است. همچنین برای تعیین امتیاز تامین کنندگان از رویکرد نوآورانه ترکیبی تابع زیان تاگوچی فازی و تشابه با راه حل ایده آل فازی استفاده می شود. در رویکرد ترکیبی، ابتدا کارشناسان به تامین کنندگان نسبت به عملکرد آن ها در شرایط مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... امتیاز می دهند و بر این اساس تابع زیان تاگوچی فازی محاسبه می شود. باتوجه به اینکه تابع زیان بار منفی دارد، توابع زیان تاگوچی معکوس شده و به عنوان ورودی روش تاپسیس فازی به کار می روند. در این پژوهش حساسیت روش های تصمیم گیری چندمعیاره ذکر شده برای محاسبه وزن معیارها نسبت به شرایط مختلف بررسی می شود. همچنین امتیاز تامین کنندگان براساس عملکرد آن ها در بدترین شرایط، شرایط نرمال و بهترین شرایط محاسبه می شود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، انتخاب تامین کنندگان، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، دیمتل فازی، فرآیند شبکه تحلیلی
 • سحر آقابراری کاظمی، ابراهیم اسدی گنگرج*، علی دیوسالار صفحات 171-185

  در دنیای امروز با توسعه سیستم های اطلاعاتی، افزایش آگاهی های اجتماعی، گوناگونی در تقاضای مشتریان و محیط رقابتی موجب تمرکز بیشتر شرکت ها بر روی مدیریت زنجیره تامین شده است. با افزایش مسایل زیست محیطی مانند تغییرات آب وهوایی و انتشار گازهای گلخانه ای از یک طرف و مسایل اجتماعی نظیر عدم توجه به حقوق ذینفعان در صنایع از طرف دیگر سبب شده است که شرکت ها علاوه بر درنظر گرفتن سودآوری زنجیره تامین، اهداف زیست محیطی و اجتماعی را نیز درنظر بگیرند. از این رو مفهوم زنجیره های تامین پایدار معرفی شده است که به دنبال بهینه کردن زنجیره تامین در هر سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. در این تحقیق به ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان پایدار در شرکت تولید محصولات لبنی شادشیر پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا معیارهای پایداری زنجیره تامین با استفاده از مطالعه تحقیقات پیشین شناسایی شدند و درادامه از تیم تصمیم گیری درخواست شد تا میزان اهمیت و مرتبط بودن هریک از معیارها را نسبت به یکدیگر تعیین کنند. برای تعیین وزن معیارها از روش دیمتل فازی استفاده شد و با استفاده از روش ویکور فازی، تامین کنندگان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند؛ درنهایت تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مهم مساله انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که معیارهای اقتصادی و اجتماعی دارای تاثیرگذاری بیشتری در انتخاب تامین کنندگان در این زنجیره تامین هستند.

  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده پایدار، صنایع لبنی، دیمتل فازی، ویکور فازی
 • ام البنین یوسفی*، علی مظفری صفحات 187-207

  نگهداری و تعمیرات ناب یکی از مفاهیم اساسی در سازمان های پیشرفته است که با کاهش یا حذف اتلافات سعی در افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش هزینه و... دارد. در مقاله پیش رو سعی شده با ارایه یک متدولوژی جدید با کیفیت و سرعت بیشتری به ناب سازی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات توجه شود. جهت انجام پژوهش ابتدا مطالعه ای بر روی اسناد صنعت و ادبیات تحقیق صورت گرفت، باتوجه به این اسناد و نظر خبرگان دانشگاهی پرسشنامه ای باز طراحی و دراختیار تعدادی از کارشناسان خبره صنعت مورد مطالعه که همگی دارای شناخت کافی و لازم از صنعت بودند قرار گرفته و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) حوزه نگهداری و تعمیرات صنعت تعیین گردیده است. درادامه با بررسی وضعیت صنایع دیگر و همچنین مطالعات قبلی صورت گرفته یک متدولوژی جهت پاسخ گویی به نقاط ضعف شناسایی شده ارایه شد؛ این امر از طریق بررسی شش گام از فاز تشخیص خرابی تا تکمیل دستور کار صورت پذیرفته است. سپس جهت بررسی موافقت و یا عدم موافقت دسته بندی ضعف های شناسایی شده به منظور یکپاچه سازی گام های متدولوژی پیشنهادی توسط خبرگان و کارشناسان صنعت، پرسشنامه ای دیگر طراحی و با استفاده از ضریب کاپای کوهن گام های متدولوژی برای پیاده سازی در صنعت قطعی شده است. همچنین با برگزاری کارگاه ها و جلسات طوفان فکری به تعیین طرح های اقدام جهت پاسخ به اتلافات شناسایی شده پرداخته شد، پیاده سازی طرح های اقدامی با فوریت بالا منجر به کاهش 40 درصدی در برنامه نت پیش گیرانه کمپرسورها طی دوره 8 ماهه و استانداردسازی تعداد نفرات در بخش تعمیر لیفتراک ها شده است.

  کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات ناب تشخیص، برنامه ریزی و زمان بندی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
|
 • Somayeh Ghandi Bidgoli *, Reyhaneh Bonroodi Pages 1-17

  Due to the special position of flow shop scheduling systems in production centers, these issues have received a lot of attention in recent years. One common assumption in these cases is the availability of machines on the planning horizon. In real industrial environments, a machine may be temporarily unavailable for reasons such as the need for preventative maintenance. Due to the importance of this issue, in the present study the flexible flow shop scheduling problem with reverse flows is investigated by considering the activity of preventive maintenance in which there are two flows of jobs (direct and reverse) that cover the same machines in opposite directions. An essential issue for modeling the flexible flow shop-scheduling problem is to consider the limitations of access to machines in order to perform preventive maintenance. The maintenance operation on each machine has a fixed duration and its beginning and end occur in a certain time window. For the mentioned problem, a Mixed Integer NonLinear Programing (MINLP) model is presented. The objective of this model is to minimize the maximal completion time of the jobs (i.e., the ma kespan). Due to the complexity of the model and the NP-hardness of the proposed problem, the Imperialist Competitive Algorithm (ICA) is proposed to solve large-scale problems. In order to evaluate the performance of the proposed algorithm, numerical sample problems in different sizes are solved using this algorithm, the General Algebraic Modeling System (GAMS) software as well as the genetic algorithm. Computational results demonstrate the effectiveness of the Imperialist Competitive Algorithm for the considered problem.

  Keywords: Flexible Flow Shop Scheduling (FFSS), Reverse Flows, The Limitation of Access to Machines, Preventive Maintenance (PM), Imperialist Competitive Algorithm (ICA)
 • Morteza Salehi Sarbijan, Javad Behnamian * Pages 19-33
  Receiving fast, flexible, reliable and low-cost delivery services by customers is one of the important challenges for the distribution of goods, especially in urban areas. After that, with the increase in demand and as a result, the increase in vehicles for the purpose of goods' transportation, it causes congestion in urban transportation networks. Therefore, in this study, the multi-fleet feeder vehicle routing problem is investigated in a situation where several trucks and motorcycles cooperate with each other to satisfy the demand at the same time. The feeding vehicle routing problem consists of a heterogeneous fleet of vehicles, including trucks and it makes it possible for motorcycles to pass in high-traffic areas and distribute urban traffic easily.  In fact, the feeder approach in the VRP is to reduce the number of times of returning to the main depot for loading and to save the cost and time of tours. Here, at first, a mathematical model is presented, then, due to the high complexity of the mixed integer programming model and in order to reduce the runtime of solving the model in large dimensions, the Lagrangian relaxation algorithm with the sub-gradient optimization approach is proposed. The results showed that with the increase in the dimensions of the problem, the runtime of the proposed algorithm is less compared to the outputs of GAMS. Also, the runtime saving resulting from solving the model with the Lagrangian relaxation algorithm is significant, and as a result, this algorithm is effective for solving the model.
  Keywords: Feeder Vehicle Routing Problem, Multi-Fleet Vrp, Lagrangian Relaxation, Subgradient Optimization
 • Sajed Zare, MohammadBagher Fakhrzad *, Hassan Hosseini Nasab, Hassan Khademi Zare Pages 35-49

  In a green supply chain, preventing the disposal of used products and reusing them will help to protect the environment. The most important step in the closed-loop supply chain is the disassembly and recovery of used products and their reuse in producing new products. In this paper, we propose a new mixed-integer programming model to consider a multi-period multi-product disassembly scheduling problem based on parts commonality and partial disassembly. Considering partial disassembly is the main contribution of this paper. When the disassembly is partial, the parts with no demand will not disassemble; so, a lot of time and cost will be saved. The proposed model is solved using CPLEX Solver, and sensitivity analysis is deployed to validate the model and determine the proposed model's practical results. Numerical experiments shows that the CPLEX solver has a good efficiency for solving the developed model in small and medium dimensions.

  Keywords: Disassembly Scheduling, Partial disassembly, Parts commonality, Multi-product, Multi-period
 • Fatemeh Saedi, Kamran Kianfar * Pages 51-69

  Human factors engineering is a scientific area about collaboration between persons and other parameters of a system. It consists of theorems, principles and methods for designing based on the relief of operators and system performance. The main purpose of this paper is scheduling the orders and operators in a CMS regarding the human factors to minimize the orders’ tardiness and fatigue of operators. The fatigue, recovery, learning and forgetting are the human factors in this study, which affect the job rotation and shift scheduling. A mathematical model and a rolling horizon heuristic are developed as well as three groups of test problems each including five random problem instances. The rolling horizon algorithm was tested on the test problems and the results showed that non-overlapping mode with a length of 2 periods is the best choice. The heuristic algorithm solves large-scale instances with less than 3% optimality gaps in about 5.5 minutes while the MIP model needs about 2 hours. The results of linearization of the model showed that the conversion of the continuous variables into integer numbers is more efficient than the McCormick method. Sensitivity analysis shows that fatigue factor has a direct relation with tardiness and learning and also, the learning factor has a reverse relation with the both objectives of tardiness and mean fatigue.

  Keywords: Job Rotation, CMS Scheduling, Fatigue-Recovery, Learning-Forgetting, Tardiness, Rolling Horizon Algorithm
 • Nastaran Hadi Doulabi, MohammdAli Rastegar * Pages 71-91

  Supply chain finance includes a set of innovative solutions to improve working capital in a supply chain. The purpose of this study is to provide a comprehensive framework for designing supply chain financial strategies by combining a finance-oriented perspective and a supply chain-oriented perspective, simultaneously. To achieve the research objective, the seven-step model proposed by Sandelowski and Barroso was used to analyze the content of the articles. The statistical population of this research includes international publications in the field of supply chain finance between 2000 and 2021. After collecting the related articles, the relevant codes were extracted and finally the reliability of the coding was confirmed by calculating the Cohen's kappa coefficient. According to the classification of codes extracted from selected articles, the components affecting the design and implementation of supply chain finance strategies were identified. This framework consists of 5 main categories including supply chain, financing instruments, actors, enablers and inhibitors and modeling. The reliability of this coding was also confirmed at the 95% confidence level by calculating the kappa index. The results of this study show that although several supply chain finance instruments are designed based on accounts receivable and accounts payable techniques, internal financing strategies through the use of surplus funds within the supply chain are not well developed. Also, based on the country's banking industry's need to increase income, in the modeling of external supply chain finance solutions, commercial banks can maximize their profits along with supply chain members at a rate higher than the risk-free interest rate.

  Keywords: Supply Chain Finance, Working Capital, Meta-Synthesis, Supply chain, Financial Instruments
 • Seyed Mehdi Aghazadeh, Hamid Farvaresh * Pages 93-105
  Advertising is one of the most effective means of increasing sales of supply chain members. In order to increase sales and meet demand, chain members must coordinate their efforts. Since advertising and production decisions in the supply chain are interactive between members, it is necessary to create a form of integration or participation in decision-making. Two retailers and a manufacturer are part of the supply chain considered in this study. On the one hand, the manufacturer uses global advertisements to strengthen the business brand, and on the other hand, retailers use local advertisements to increase sales. The manufacturer participates in financing local advertising costs with retailers. Additionally, it is assumed that there are production capacity constraints for the manufacturer, as well as advertising budgets for each member of the supply chain. A manufacturer's limited capacity creates a competition between retailers to meet demand and an advertising budget restriction creates competition among them to attract the most participation in advertising expenses. The governing structure of the optimization model is a bi-level programming type where the manufacturer is at the first level and the competing retailers are at the second level. From the game theory perspective, a type of generalized Stackelberg-Nash game prevails between the players. A solution method based on variational inequalities is proposed to find the equilibrium of this game, and numerical analyses are provided to evaluate the model and solution method. Finally, managerial implications based on the results of numerical experiments have been proposed.
  Keywords: Supply chain management, Cooperative Advertising, Optimal Production, Game theory, Generalized Nash Equilibrium
 • Ladan-Ol-Sadat Mousavi, Fariborz Jolai * Pages 107-117

  With the reduction of non-renewable energy sources and the increased energy costs in recent years, the decision-making model with energy and electricity consumption consideration is significant. Time-of-Use (ToU) policy is one of the incentive policies in the whole world that provides new opportunities to save electricity consumption and energy costs. This paper considers a batch processing machine scheduling problem with identical jobs and a two-objective function of minimizing the cost of electricity consumed by the machine and minimizing the makespan under the ToU policy. The processing time of jobs is considered fuzzy due to uncertainty in the real world. The effectiveness and efficiency of the proposed model and solution approach to reduce the electricity cost are demonstrated by carrying out two numerical experiments.

  Keywords: Time-of Use Electricity Policy, Batch Processing Machine, Makespan, Fuzzy Processing Time, Fuzzy Multi-Objective Mathematical Model
 • Mohsen Rajabzadeh, Seyed Misam Mousavi * Pages 119-133

  Through a cross-docking strategy in logistics, goods are unloaded from inbound trucks and loaded onto outbound trucks with minimal storage. The management of equipment and manpower involved in unloading goods, moving them within the terminal, and reloading them on outgoing trucks is one of the most challenging aspects of cross-docking management. In this paper, a new bi-objective mixed-integer linear programming model is presented for scheduling incoming and outgoing trucks in a cross-docking terminal with flexible doors, where the distance between doors and the time for moving trucks inside the cross-dock are also taken into account. As a first objective, the proposed model attempts to minimize the total operation time, and as a second objective, it aims to manage the equipment and manpower required in the cross-docking terminal by minimizing the number of doors involved in unloading and loading operations. Considering the uncertainty of the parameters, triangular fuzzy numbers are used to deal with the uncertainty, and a hybrid solution approach is developed for solving multi-objective possibilistic programming problems. The proposed model and solving approach are used for scheduling incoming and outgoing trucks at a cross-docking terminal as part of a food and beverage-producing group, and the results are compared with two existing methods. The results show that the proposed method performs better compared to existing methods

  Keywords: Cross-Docking, Truck scheduling, Multi-Objective Possibilistic Programming, Compromise Programming, Food, Beverage Industry
 • Hamed Fazlollahtabar * Pages 135-149

  Energy resources are one of the most important factors and elements of sustainable development in any country. Therefore, according to the increasing need of countries for development, the amount of use of renewable energies has been increasing, so that one of the indicators of development is energy consumption. One of the processes that can be effective in any country to consider this importance and apply it to all work processes is supply chain management. Considering the importance of this issue, in the present research, an effort has been made to model the supply chain and decision-making at the level of macro-planning, taking into account the three dimensions of economic, social and environmental sustainability. The basis of this research is a mathematical programming approach and a method for modeling the renewable energy supply chain. An attempt has been made to model by considering the dynamics of valuation of indicators in the form of a supply chain and by solving the model using Lingo software, we can achieve a more stable solution at the planning level of the supply chain. Considering the capability of the process, as a quality criterion in the evaluation process of renewable energy indicators, as well as valuing the indicators in the first stage with the help of the data envelopment analysis, are innovations of this model. The results of solving this problem are a set of indicators that according to the conditions of the problem and the importance of each indicator in each layer of the supply chain, the most important ones are selected and applied to develop a suitable strategic plan framework for the development of this type of energy in the country.

  Keywords: Sustainability, Renewable Energy, Supply chain, Sustainable Production
 • Mahtab Saneei, Mehdi Seifbarghy * Pages 151-169
  In today's competitive world, supply management plays a significant role in achieving an efficient supply chain. One of the most important goals of supply management is to select sustainable suppliers and determine the optimal order allocated to suppliers. The process of selecting a sustainable supply begins with the determination of the criteria which are effective on the decision. Considering that the importance of all these criteria is not the same for organizations, multi-criteria decision-making methods are used to determine the weights of these critera. In this paper, three methods of Fuzzy DEMATEL, combination of analytical network process method and fuzzy DEMATEL type 1 and combination of analytic network process method and Fuzzy DEMATEL type 2 are used to determine the weights of effective criteria. Also, to determine the scores of suppliers, the innovative combined approach of fuzzy Taguchi loss function and fuzzy method of similarity to the ideal solution is used. In the hybrid approach, first, experts give scores to suppliers for their performance in different political, economic, social conditions, and based on this, the fuzzy Taguchi loss function is calculated. Considering that the loss function has a negative charge, the Taguchi loss functions are inverted and used as the input of the fuzzy TOPSIS method. In this paper, the sensitivity of the mentioned multi-criteria decision-making methods in calculating the weights of the criteria is examined with different conditions. The scores of suppliers are calculated based on their performances in the worst, normal and best conditions.
  Keywords: Supply chain, Supplier selection, MCDM, Fuzzy DEMATEL, ANP
 • Sahar Aqabarai-Kazemi, Ebrahim Asadi-Gangraj *, Ali Divsalar Pages 171-185

  Today, the diversity of customer orders, development of management information systems, competition in the global environment, and expanding public awareness have led companies to focus on supply chain management. In addition to economic considerations, environmental issues such as climate change and greenhouse gas emissions, as well as social concerns such as workers' and employees' rights, have become important aspects of supply chain management. Sustainable supply chains aim to optimize supply chain management in three different areas: economic, social, and environmental. This research focuses on the sustainable evaluation and selection of suppliers in Shadshir dairy company. First, suitable criteria were identified through a comprehensive literature review. Second, the decision team was asked to determine the importance and relevance of each criterion. Fuzzy DEMATEL was applied to determine the weights of the criteria, and fuzzy VIKOR was used to evaluate suppliers. Finally, a sensitivity analysis was conducted on some important parameters. The results show that the economic and environmental criteria are the most important aspects of the supplier selection problem.

  Keywords: Sustainable Supplier Selection, Dairy Company, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy VIKOR
 • Omolbanin Yousefi *, Ali Mozaffari Pages 187-207

  Maintenance is one of the basic concepts in state of-the-art organizations. the main objectives of Maintenance, is increasing equipment life-span, reducing costs, and augmenting machinery productivity. Achieving these things by the lean processes is faster. In this research, a study was conducted on industry documents and literature review, according to these documents and the opinion of academic experts, an open questionnaire was designed and provided to industry experts and staff, the number of which reached 10 people and all of them had knowledge. Sufficient and necessary of the industry were located and the Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix in the maintenance area of the industry were determined. According to the information obtained and also the literature review, a model was presented to respond to the identified weaknesses. which steps are realized through 6 steps: (1) notification of Maintenance (2) selection and prioritization, (3) planning, (4) timing, (5) execution, and (6) performance inspection. Then, in order to check or not to confirm the non-approval of the classification of identified weaknesses in order to integrate the steps of the proposed model by experts and projects, other questionnaires and using the kappa coefficient of the steps of the proposed model in the industry. Have been cut. Then, by holding training workshops and storm meetings, planning to respond to the identified damages, implementing high-urgency operational plans, he thought of reducing the compressor preventive network program by 40% in the standard 8-month period. Production of the number of people in the forklift repair department.

  Keywords: Lean Repair, Maintenance, Identification, Planning, Timing, Internal Factor Evaluation Matrix