فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 50 (پاییز 1397)
 • پیاپی 50 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نگین محبی، امیرعباس نجفی صفحات 1-26
  انتخاب سبد سرمایه گذاری همواره یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت سرمایه گذاری بوده که در رابطه با نحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار به دارایی های مختلف و تشکیل یک پرتفوی کارا بحث می کند که هرچه مفروضات و شرایط مدل سازی جهت انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به شرایط دنیای واقعی نزدیک تر باشد، نتایج حاصل از آن بیشتر قابل اتکا خواهد بود. در نظر گرفتن افق تک دوره ای برای سرمایه گذاری چندان واقعی نبوده و بیشتر سرمایه گذاران برای بیش از یک دوره اقدام به سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذار بتواند موقعیت خود را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهد. همچنین در دنیای واقعی داده ها و پارامترها همواره با عدم قطعیت مواجه هستند. بنابراین توسعه مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای یک نیاز اساسی می باشد که در این پژوهش علاوه بر در نظر گرفتن افق چنددوره ای و هزینه معاملاتی، از قدرمطلق انحراف از میانگین به عنوان سنجه ریسک استفاده شده و محدودیت های نقدینگی، کاردینالیتی، آستانه و کلاس نیز در مدل لحاظ گردیده و همچنین عدم قطعیت داده ها نیز با استفاده از ابزار درخت سناریو مدل سازی شده است. در ادامه پس از مدل سازی، به منظور حل این مدل از روش برنامه ریزی پویا استفاده شده و سرانجام کارایی مدل با استفاده از داده های 0 سهم از بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1975 تا 1974 آزمون شده است. در بهینه سازی مدل ارائه شده در این پژوهش، تاثیر عواملی نظیر حدود تعیین شده برای متغیرهای تصمیم و نیز تعداد دارایی های موجود در پرتفوی، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل گویای آن است که مدل ارائه شده دارای عملکرد مناسبی بوده و نتایج حاصل از آن با تئوری موضوع کاملا سازگاری دارد.
  کلیدواژگان: سبد سرمایه گذاری چنددوره ای، قدرمطلق انحراف از میانگین، درخت سناریو، برنامه ریزی پویا
 • رضا یوسفی زنوز، رضا علمایی، سمیه علمایی صفحات 27-52
  بیماری های قلبی عروقی، همه ساله میلیون ها نفر را در جهان مبتلا نموده و بخش اعظمی از بیماری ها را به خود اختصاص داده است. اگرچه پیشرفت های بسیاری در حوزه دانش پزشکی صورت گرفته ، ولی تشخیص زود هنگام بیماری، همچنان یک چالش، برای پیشگیری از ابتلای به آن هست. هدف این پژوهش، طراحی وایجاد یک سیستم خبره تشخیص است که به تشخیص بیماری قلبی و عروقی کرونر، در مراحل اولیه کمک کند. قواعد با کمک پزشکان ایجاد شدند و روش استنتاج فازی، برای فائق آمدن بر عدم اطمینان موجود بکار گرفته شد. نتایج حاصل از سیستم طراحی شده، بیانگر میزان بالای تشخیص درست گروه ها ی نرمال و غیر نرمال از افراد هست. سیستم طراحی شده می تواند به ارائه خدمات به افرادی بپردازد که در حوزه دانش پزشکی فعالیت می کنند و به پیش بینی وضعیت خطر بیماران کمک کند.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی و عروقی کرونر، سیستم خبره فازی، قواعد فازی، منطق فازی
 • غلامرضا جمالی، الهام کریمی اصل صفحات 53-77
  مدیریت زنجیره تامین در صنعت سیمان بهعنوان عاملی کلیدی برای دستیابی به اهدافی مانند ایجاد مزیتهای رقابتی، بهبود کیفیت محصول و افزایش سودآوری قلمداد میگردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین موقعیت رقابتی زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن )نقاط: - - قوت، ضعف، فرصت و تهدید( انجام گرفت. روش پژوهش پیمایشی توصیفی بوده و نمونه آماری شامل 11 شرکت فعال در این صنعت میباشد. ابتدا با توجه به پیشینه پژوهش و فن دلفی الزامات راهبردی زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان شناسایی گردیدند. سپس، اهمیت هرکدام از الزامات راهبردی، با استفاده از تکنیک سوارا تعیین گردید. در مرحله بعد، نتایج ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی نشان داد جهت دستیابی به موقعیت رقابتی مناسب زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان میبایستی راهبرد تهاجمی اتخاذ گردد. در مرحله نهایی، مدل تحلیل اهمیت عملکرد نشان داد که بهجز فرصتهای صادراتی در منطقه و فرهنگ – همکاری در زنجیره تامین که در ناحیه اول قرار داشته اند، سایر الزامات راهبردی مرتبط با راهبرد تهاجمی در زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان در ناحیه دوم یعنی تداوم وضعیت موجود قرار داردند. در پایان پیشنهادهایی برای تداوم و بهبود عملکرد زنجیره تامین لارج در این صنعت ارائه گردید.
  کلیدواژگان: تکنیک سوارا، تحلیل اهمیت عملکرد، راهبرد تهاجمی، مدیریت زنجیره تامین - لارج
 • لعیا الفت، مقصود امیری، ابراهیم تیموری، فاطمه قاسم زاده گوری صفحات 79-104
  در دنیای رقابتی امروز، مدیریت زنجیره تامین هر روز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، یکی از موضوعات مهمی که توجه بسیاری از مدیران و متخصصین این حوزه را به خود جلب کرده است مدیریت اختلالات زنجیره تامین می باشد. وقتی اختلالی در فعالیت یک عضو زنجیره تامین رخ دهد ممکن است فعالیت دیگر اعضا زنجیره را نیز تحت تاثیر قرار دهد، هدف اصلی این تحقیق کمک به تصمیم گیری در خصوص میزان تامین، تولید و ارسال بین حلقه های مختلف زنجیره تامین می باشد به گونه ای که پس از وقوع اختلال با کمترین هزینه به شرایط قبل از اختلال باز گردد. در مقاله حاضر اختلالات رخ داده در خرده فروشان و تولید کننده مورد مطالعه و مدل سازی قرار می گیرد و سعی برآنست که با طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی بازیابی با کمترین هزینه زنجیره تامینی که بخشی از آن دچار اختلال شده است را به حالت قبل از وقوع اختلال بازگردانیم. در نهایت مدل ارائه شده با الگوریتم ابتکاری در نرم افزار متلب 2544 حل و نتایج به دست آمده با نرم افزار گمس مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، توقف تولید، برنامه ریزی بازیابی، مدیریت اختلال، خرده فروش
 • جواد بهنامیان، زینب اخوان صفحات 105-124
  کار در کارگاه های صنعتی و انجام فعالیتهای سنگین بر سلامت کارگران تاثیر داشته و به لحاظ آسیبهای شغلی مخاطرات فراوانی را برای آنان به همراه دارد. از آنجایی که در واحدهای صنعتی کارهای متفاوتی به لحاظ بار ارگونومیکی و نیز سختی کار وجود دارد، می توان با ایجاد یک برنامه چرخش کار، آسیبهای شغلی را کاهش داد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تبدیل، مساله زمانبندی گردش کار ارگونومیکی به مساله ماشینهای موازی تبدیل شده تا از روش های حل دقیق آن )مانند روش شاخه و کران( استفاده شود. با توجه به تبدیل انجام شده، استفاده از حد پایینهای ارائه شده برای مساله زمانبندی ماشینهای موازی برای روش حل شاخه و کران مورد استفاده قرار گرفت. هدف اصلی تهیه جدول زمانی مطلوب برای گردش شغلی کارکنان با رویکرد مهندسی عوامل انسانی به منظور کمینه کردن بیشینه بار ارگونومیکی موجود روی کارکنان می باشد . در اینجا با توجه به تبدیل انجام شده، حد پایینی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: گردش شغلی، زمانبندی ارگونومیکی گردش شغلی، حد پایان، مساله ماشینهای موازی
 • عباس شول، اسماعیل کشاورز صفحات 125-157
  در پژوهش حاضر مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل می شود. بدین - - منظور، ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد، سپس با تعریف کیفیت اجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیت اجرای فعالیت های آن و رعایت روابط پیش نیازی بین فعالیت ها، یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت فرمولبندی گردید. برای حل مسئله، توابع هدف مربوط به زمان و هزینه به صورت آرمان هایی فازی توصیف شده و از یک رویکرد تصمیم گیری فازی برای بازنویسی مدل سه هدفه ی پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است. تولید یک جواب نهایی، به جای مجموعه ای از جواب های کارای پارتو، از مزیت های روش پیشنهادی است، که مانع از سردرگمی تصمیم گیرنده می شود. به منظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوه ی روش پیشنهادی، مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت برای یک پروژه با داده های واقعی مربوط به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز - - مدارس استان کرمان حل گردید. در پایان نیز، به منظور اعتبارسنجی مدل و روش پیشنهادی از یک فرایند تحلیل پارامتری، که پارامترهای اصلی مدل را به صورت سیستماتیک تغییر می دهد، استفاده شد.
  کلیدواژگان: زمان بندی پروژه، موازنه ی زمان هزینه کیفیت، برنامه ریزی چند هدفه، آرمان فازی، تصمیم گیری فازی
 • طاهره زعفریان، محمد اندبیلی، حسین مومنی، سید اسماعیل نجفی صفحات 159-192
  امروزه بیش از 055 نوع خودروی نو در بازار خودروی ایران وجود دارد که نسبت به دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته است. تنوع بالای مدلها امکان انتخاب خودرو را دشوار میسازد. تاکنون مدلی ریاضی جهت بخشبندی و رتبهبندی بازار خودرو توسعه داده نشده است که تعداد خوشه‏ های بهینه توسط الگوریتم و با استفاده از مدل ریاضی تعیین شود و نیز در رتبه بندی، وزن دهی به معیارها بهصورت خودکار صورت پذیرد. پژوهش فوق روشی ترکیبی را توسعه میدهد. ابتدا با استفاده از روش دیمتل، قیمت به عنوان تاثیرپذیرترین معیار انتخاب می شود و سپس براساس روش خوشه بندی دومرحله ای، بخشهای قیمتی بازار بهصورت خودکار شناسایی میشوند. سپس، با استفاده از روش وزندهی آنتروپی شانون دومرحله ای به تمامی امکانات خودروها وزن مناسب تخصیص داده می شود و با استفاده از تاپسیس، رتبه بندی خودروها براساس تمامی مشخصات عملکردی، امکانات، ارزش برند، ارزش استایل و نیز قیمت در داخل بخشهای قیمتی انجام میشود. آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن نیز جهت مقایسه رتبه بندی مدل با رفتار بازار خودروی ایران انجام شده است. نتایج نشان میدهد که میتوان بازار خودرو را در شش سطح مختلف بخشبندی نمود و نیز در هر بخش قیمتی، قیمت تنها عامل تعیین کننده در مطلوبیت یک خودرو نمیباشد، بلکه ترکیبی وزنی از مشخصات عملکردی، امکانات و قیمت یک خودرو در مقایسه با رقبای موجود در آن بخش، تعیین کننده بهینه ترین انتخاب برای مشتری میباشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم خوشه بندی دومرحله ای، بخشبندی قیمتی، تاپسیس، دیمتل
 • راضیه تقی پور، سروش آوخ دارستانی صفحات 193-228
  در سا ل های اخیر نگهداری و تعمیرات به عنوان عامل موثر و قابل توجهی در بهبود کارکرد دستگاه ها بوده است. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، دردسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات برعهده دارد، لذا نگهداری و تعمیرات و استراتژی های آن از جایگاه ویژه ای در صنایع برخوردار است. پژوهش های زیادی به لزوم استفاده از مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری به دلیل انعطاف پذیری بالای آن اشاره نموده اند و از آنجایی که مساله انتخاب استراتژی نت نیز یک مساله با عدم قطعیت زیاد است بکارگیری عدم قطعیت فازی، اطمینان تصمیم گیری را افزایش می دهد، از این رو هدف این پژوهش ارائه یک مدل ریاضی مناسب تصمیم گیری برای ارزیابی و انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش طراحی بدیهی فازی سلسله مراتبی و روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی در شرکت صنایع هفت الماس بوده است، با توجه به اینکه معیارهای بسیاری از قبیل ارزش افزوده، ایمنی، هزینه و... در انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند، بنابراین ابتدا به کمک مرور ادبیات و نظرات کارشناسان نگهداری و تعمیرات، این متغیرها شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به وزن دهی معیارها و به کمک روش طراحی بدیهی فازی سلسله مراتبی و روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی به انتخاب بهترین استراتژی نگهداری وتعمیرات پرداخته شده است. در پایان نتایج دو روش تاپسیس فازی و طراحی بدیهی فازی برای انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات مقایسه گردید که نتایج، حاکی از یکسان بودن جواب های این دو روش بود، همچنین نتایج دو مدل نشان می دهد که استراتژی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر از اولویت برتری نسبت به سایر استراتژی ها برخوردار است.
  کلیدواژگان: استراتژی نگهداری و تعمیرات، طراحی بدیهی فازی سلسله مراتبی، تاپسیس فازی سلسله مراتبی، FAHP
 • اعظم کشاورز حدادها، زهرا جلیلی بال، سیامک حاجی یخچالی صفحات 229-255
  انتخاب سبد بهینه از پروژه ها، ازجمله تصمیمات استراتژیک در سطح مدیریت سازمان های پروژه محور می باشد؛ که به عنوان یکی از مراحل اصلی و موثر در مدیریت سبد پروژه ها مطرح می گردد. به عبارت دیگر، پس از شناسایی و ارزیابی پروژه های مختلف، می بایست ترکیب بهینه ای از پروژه ها بر مبنای معیارهای مختلف انتخاب گردد. ازآنجایی که منابع سازمانها معمولا کمتر از منابع موردنیاز در پروژه های پیش رو سازمانهاست، لذا انتخاب پروژه ها از میان سبدی از پروژه ها و تصمیمگیری در این رابطه امری اجتناب ناپذیر در سازمان محسوب میشود. لذا حیات سازمانها ارتباط تنگاتنگی با نحوه مدلسازی و رویکرد استفاده شده در سازمان، جهت انتخاب پروژه ها دارد. در پژوهش های صورت گرفته در راستای انتخاب پروژه عموما به بحث خوشه بندی پروژه ها توجه زیادی نشده است درحالی که خوشه بندی پروژه ها این امکان را فراهم می آورد که پروژه ها به بالاترین بازدهی برسند. در این مقاله به ارائه مدلی جهت خوشه بندی، ارزیابی و انتخاب پروژه ها خواهیم پرداخت. در ابتدا پروژه ها در سبدهای مختلف با استفاده از الگوریتم K-MEANS خوشه بندی خواهند شد، سپس به ارزیابی و اولویت بندی پروژه های هر سبد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته خواهد شد. درنهایت پس از ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها، با استفاده از مسئله کوله پشتی، پروژه ها از هر سبد انتخاب خواهد شد.
  کلیدواژگان: خوشه بندی، اولویت بندی، انتخاب پروژه، فرایند تحلیل شبکه ای، رویکرد کوله پشتی
 • مهدی باستان، الهه عباسی، علی محمد احمدوند، رضا رمضانی خورشید دوست صفحات 257-284
  پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور محسوب میشود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. توسعه محصولات جدید هزینه های بالای تحقیق و توسعه را به دنبال خواهد داشت و چنانچه این محصولات و خدمات جدید توسط مشتریان هدف مورد پذیرش قرار نگیرند، سودآوری مورد انتظار نیز برآورده نمی شود. هدف پژوهش حاضر، فراهم کردن بینشی غنی در خصوص عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانکها میباشد. از آنجاییکه موبایل بانک یک کانال بانکداری الکترونیک با قابلیت کسب درآمد و سود و نیز هزینه کم برای بانک ها می باشد، درک عوامل موثر و نیز پویایی های موجود در فرآیند پذیرش و اشاعه آن توسط مشتریان از اهمیت بسیار برای مدیران بانک ها برخوردار است. در این تحقیق، ضمن مرور پژوهشهای انجام شده درزمینه پذیرش فناوری و شناسایی متغیرهای موثر بر پذیرش موبایل بانک، با استفاده از متدولوژی پویاییشناسی سیستم و ترسیم ساختار علی مسئله، مدلی برای تحلیل پویایی های پذیرش موبایل بانک ارائه شده است. همچنین نتایج اجرای چهار سناریوی تصمیم روی مدل شبیه سازی شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بهبود عوامل موثر روی قصد استفاده مشتریان از موبایل بانک راهکاری اثربخش تر نسبت به سیاست های افزایش تبلیغات و افزایش خدمات قابل ارائه در موبایل بانک می باشد.
  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، موبایل بانک، مدلهای پذیرش فناوری، پویایی شناسی سیستم
|
 • Negin Mohebbi, Amir Abbas Najafi Pages 1-26
  Portfolio selection has always been one of the important issues in the field of investment management, which discusses how to allocate an investor's capital to different assets and form an efficient portfolio. If the modeling assumptions for portfolio optimization is closer to the real world, the results will be more reliable. Considering single horizon for investment is not real and more investors are investing for more than one period to be able to revise their positions over time. Moreover, in the real world, data and parameters are always uncertain. Therefore, the development of multi-period portfolio optimization models is a basic requirement. In this paper, based on the portfolio theory, a new multi-period portfolio selection model is proposed, which contains transaction costs, liquidity constraints, threshold constraints, cardinality constraints and class constraints. Moreover, mean absolute deviation is used as a measure of risk and uncertainty of data is modeled with scenario tree. Also, in order to solve the proposed model, the dynamic programming method has been used and finally, the model efficiency was tested using data for 5 stocks from Tehran Stock Exchange in a period of 1390 to 1394. In the proposed model, the effect of some factors such as boundary of decision variables and the number of assets in the portfolio is examined. The results indicate that the proposed model has a suitable performance and completely consistent with the theory.
  Keywords: Multi-Period Portfolio, Mean Absolute Deviation, Scenario Tree, Dynamic Programming
 • Reza Yousefi Zenouz, Reza Olamaie, Somayeh Olamaie Pages 27-52
  Millions of people encounter coronary artery disease annually, and this disease constitutes a large number of patients. Although considerable progress has been made in medical science, but the early detection of this disease is still a challenging issue. The aim of this paper is to describe developing a fuzzy expert system that will help to detect CAD at an early stage. Rules were extracted with the aid of doctors and fuzzy approach was taken to cope with the present uncertainty in the medical domain. The results indicate a high level of correct detection of normal and abnormal groups of people. The suggested methodology can help the doctors in medical diagnosis.
  Keywords: Coronary Artery Disease, Fuzzy Expert System, Fuzzy Rules, Fuzzy Logic
 • Gholamreza Jamali, Elham Karimi Asl Pages 53-77
  Supply Chain Management (SCM) is considered as a key factor to achieve goals such as creating competitive advantage, product quality improvement and increasing profitability in the cement industry. The main purpose of this research is to determine competitive positioning for LARG supply chain in the iranian cement industry and to do Importance-Performance Analysis (IPA) for its related strategic requirements (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). A survey-descriptive research method was applied and an available sample includes 11 Iranian cement companies were selected. First, with reviewing related literature and using the Delphi Method (DM), the strategic requirements of LARG supply chain in the cement industry identified. In the next step, the importance of each strategic requirement determined using SWARA technique. Then the results of applying Internal/External Factors Evaluation (IFE/EFE) matrix showed that to achieve the suitable position in the LARG supply chain for the Iranian cement industry an aggressive strategy should be taken. In the final step, applying Importance-Performance Analysis (IPA) matrix showed all requirements for aggressive strategy except exporting opportunities and cooperation culture in the supply chain that were in quadrant one, evaluated in quadrant II (keep up the good work). Finally, some suggestions presented toward improving LARG supply chain performance in the Iranian cement industry.
  Keywords: SWARA Technique, Importance-Performance Analysis, Aggressive Strategy, LARG Supply Chain Management
 • Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Ebrahim Teimoury, Fatemeh Ghasemzadeh Gevari Pages 79-104
  In today’s competitive world, supply chain management gains more attention every day. One of the most challenging topics in this field for managers and researchers is supply chain disruption management. When a disruption occurs in an echelon of a multi level supply chain, it may affect other echelon’s performance in that supply chain as well. The main objective of current research is helping decision makers to choose best supply, production and ordering quantity between echelons so that after disruption occurrence, SC recovers and returns to pre-disruption plan with minimum recovering costs.
  In this paper, production and retailers disruptions are studied and a mathematical recovery plan is designed with objective function of minimizing total cost of supply chain in the recovery period to help all members of the supply chain in returning to normal situation. The proposed model is solved in MATLAB 2011 by the suggested heuristic method as well as GAMS software. Finally, results of both solvers are compared which shows the applicability of heuristic method.
  Keywords: Supply Chain, Production Breakdown, Recovery Planning, Disruption Management, Retailer
 • Javad Behnamian, Zeinab Akhavan Pages 105-124
  Work in industrial workshops and heavy activities has effects on the health of workers and in terms of occupational hazards associated with many risks for them. Since in the industrial units there are different works in terms of ergonomic load and hardship of work, the occupational hazards can be reduced by job rotation scheduling. In this paper, using reduction approach, the ergonomic job rotation scheduling problem (EJRP) is reduced to parallel machine scheduling problem so that its exact methods (such as branch and bound method) are used to solve the EJRP. Furthermore, according to the proposed reduction, the lower bounds for parallel machine scheduling problem also applied for branch and bound solving method. The main aim of this research is providing an optimal scheduling for job rotation by applying human factors engineering approach in order to minimize the maximum workload on the staffs.
  Keywords: Job rotation, Ergonomic job rotation scheduling, Lower bound, Parallel machine scheduling
 • Abbas Shoul, Esmaeil Keshavarz Pages 125-157
  In the present research, Time-Cost-Quality trade off problem is formulated and solved, from a new point of view. To this end, quality is defined as a function of time and cost, then by defining the project’s quality as minimum value of quality of activities and regarding predecessor relations between activities, a tri-objective programming model is formulated to trade off the time, cost and quality. In order to solve the problem, objective functions of time and cost described as fuzzy goals and a fuzzy decision-making methodology has been used to reformulate the proposed tri-objective model to a single-objective model. Producing a final solution, instead of a set of Pareto efficient solutions, is one of the advantages of proposed method, which prevents decision maker from confusion. In order to describe performance and show the potential applicability of proposed methodology, a time-cost-quality trade-off problem for a project with real data from Organization for Renovating, Developing and Equipping Schools of Kerman province is solved. Finally, in order to validate the proposed model and method, a parametric analysis, which systematically varies the main parameters of model, is employed.
  Keywords: Project scheduling, time, cost, quality trade-off, multi-objective programming, fuzzy goal, fuzzy decision making
 • Tahereh Zaefarian, Mohammad Andabili, Hossein Momeni, Seyed Esmaeil Najafi Pages 159-192
  Today, there are more than 300 types of cars in Iran auto market, which has a significant growth in recent decade. High variety have challenges for decision makers in selecting cars. No mathematical model has been developed yet for segmenting and ranking Iran auto market, which carry out both defining automatic cluster numbers as well as automatic weighting criteria by the model.
  This research develops a Hybrid DEMATEL-Two-Step Clustering-TOPSIS approach. The model first finds the beat appropriated criterion for segmentation. Then uses a two-step clustering approach for segmenting Iran auto market based on price criterion. Second, the criteria will be weighted automatically using Shannon entropy weighting method and then, TOPSIS method rank competitors in each defined price segment (lower 900 Million Rials). Also, the Spearman's rank correlation test is used to compare the model results with Iranian customer behavior (with selling volume). The price segmentation results reveal that the Iran auto market can be segmented in six different levels. Furthermore, the ranking results disclose that price is not the only effective factor in finding car utility for the buyer. A weighted combination of performance, features and price will determine optimized selection for buyers.
  Keywords: Two-Step Clustering Algorithm, Price Segmentaion, TOPSIS, DEMATEL
 • Razieh Taghipour, Soroush Avakh Darestani Pages 193-228
  In recent years, maintenance has been recognized as an effective and a significant improvement tool in the performance of equipments. Maintenance plays an important role in maintaining reliability, availability and quality of products, risk reduction, efficiency increase and safety, so maintenance and its strategies have a special place in the industry. A lot of researches show the necessity of using fuzzy sets in decision making problems due to its high flexibility. The choosing maintenance strategy is also a problem with so many uncertainties so using fuzzy sets seems to be very useful. The aim of this research is to provide a suitable mathematical decision making model for assessment and selection maintenance strategies by using hierarchical fuzzy Axiomatic Design (HFAD) and hierarchical fuzzy Topsis (HFTOPSIS) in Haft Almas Co. Since many criteria such as added value, safety, and … so are vital in the maintenance strategy selection, in this article first these criteria are investigated in the literature review and expert's opinions, then for obtaining the weights of criteria the FAHP method is used and finally the strategies are ranked through the applying HFAD and HFTOPSIS. The results of FTOPSIS and FAD were compared in selecting a maintenance strategy. The results of comparisons indicate the similarity of rankings by two techniques. Above techniques show that TPM alternative has superior to other strategies.
  Keywords: Maintenance Strategy, Hierarchical Fuzzy Axiomatic Design, Hierarchical Fuzzy Topsis, FAHP
 • Azam Keshavarz Hadadha, Zahra Jalili Bal, Siamak Haji Yakhchali Pages 229-255
  Project Portfolio Selection is one of the strategic decisions on the level of management in project-oriented organizations; which is one of the most important and effective stages in project portfolio management. In other words, after identification and evaluation of different projects, optimal combination of projects must be selected based on different criteria. Since commonly resources of organizations are less than required resources on projects that are ahead of the organization; so project selection among different project portfolio and decision making about these issues are inevitable in organizations. So durability of organizations depends closely on the way of modeling and used approaches for project selection problem. In previous researches related to project selection problem, generally the problem of project clustering have not deeply been considered while project clustering may allow that projects to reach the highest return. In this article, we will propose a model for clustering, evaluating and selecting projects. At first projects will be clustered in various portfolios by K-MEANS algorithm, then projects of each portfolio will be evaluated and prioritized with analytical network process (ANP). Finally, projects from each portfolio will be selected based on knapsack problem.
  Keywords: Clustering, Prioritizing, Project Selection, Analytical Network Process (ANP), Knapsack Approach
 • Mahdi Bastan, Elaheh Abbasi, Alimohammad Ahamadvand, Reza Ramazani K Pages 257-284
  Acceptance of new technology and developed products is one of the main interest of innovative organization’s managers. Service organizations create value for their customers through the development of new products and services and can earn profit from this. New products development lead to high R&D costs, and if the new products and services are not accepted by target customers, the expected profit will not be achieved. The purpose of the present research is to provide a deep insight about effective factors for mobile banks’ acceptance. Mobile-bank is an e-banking channel with the ability to earn income and profit as well as reduce the cost of operation for banks. So, understanding the effective factors as well as the dynamics in the process of acceptance and diffusion it by customers has importance for managers of banks. In this research, after reviewing the related literature about technology acceptance, and identifying the variables affecting the acceptance of mobile banking, a system dynamics model was presented which by representing the causal structure and simulation model, can analyze the dynamics of the acceptance process. The results of implementing the four scenarios were simulated and analyzed. The results show that the improvement of effective factors on the intention to use of customers is more effective than other policies, such as promotion advertising and development of new services and feature in the current mobile bank.
  Keywords: Electronic Banking, Mobile Bank, Technology Acceptance Models, System Dynamics