فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و سوم شماره 4 (پیاپی 132، زمستان 1397)
 • سال سی و سوم شماره 4 (پیاپی 132، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد اسماعیلی، کیومرث شهبازی* صفحات 1-20
  کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکتهای فعال در بازار کسب وکار است و شرکتهای بیمه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه ای شرکتهای بیمه شامل رشته های بیمه ای آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، در سه دوره زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودی های مدل تحلیل پوششی داده ها شامل متوسط کارمزد نمایندگی های حقیقی هر رشته و متوسط هزینه های اداری، عمومی و پرسنلی رشته های بیمه و خروجی های مورد استفاده در این مطالعه نیز شامل حق بیمه تولیدشده به تفکیک رشته های مختلف بیمه ای، نسبت خسارت پرداختی شرکت بیمه به تفکیک رشته های بیمه، تعداد بیمه نامه های صادرشده به تفکیک رشته های بیمه ای و سهم بازار یک شرکت بیمه از هر رشته بیمه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که درصد شرکتهای بیمه ناکارا در رشته های آتش سوزی و هواپیما در سه دوره موردنظر روند صعودی داشته اند. اما درصد شرکتهای ناکارا در رشته های کشتی و مهندسی سیر نزولی داشته و نشان از بهبود کارایی این رشته ها در طی دوره مورد بررسی دارد. درنهایت، درصد ناکارایی شرکتهای بیمه در رشته باربری نیز مقدار بالایی است.
  کلیدواژگان: ارزیابی کارایی، محصولات شرکتهای بیمه، روش تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تصمیم گیرنده
 • سید امیررضا ابطحی، یعقوب رشنوادی*، رامین قدیمی صفحات 21-42
  یکی از مهم ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت های بهداشتی می شود. بیمه تکمیلی درمان در کنار بیمه های پایه درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می کند. نکته حائز اهمیت این است که بیمه تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن برای شرکتهای بیمه، رضایت مشتری را نیز برآورده می کند که این امر مستلزم توجه و کاوش هرچه بیشتر در دو مقوله سنجش نیازمندی مشتری و محدودیت شرکتهای ارائه دهنده بیمه های تکمیلی برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. در این پژوهش با تحلیل نیازمندی بیمه تکمیلی به کمک ترکیب گسترش عملکرد کیفیتفازی و تحلیل علل و آثار شکست، به ارائه مدلی برای طراحی بیمه تکمیلی درمان پرداخته شده است. همچنین عوامل شکست شرکتهای بیمه در پاسخگویی به نیاز مشتریان نیز شناسایی و رتبه بندی شده است.
  کلیدواژگان: بیمه تکمیلی درمان، تحلیل علل و آثار شکست، ریسک پاسخگویی، نقاط بالقوه شکست، گسترش عملکرد کیفیت فازی
 • مهدی همایون فر*، زهرا نوزاد صفحات 43-62
  بیمه هایزندگی به عنوان یکی از انواع بیمه ها که با دریافت حق بیمه از بیمه شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می کند، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیمه های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در استان گیلان است. به این منظور، در ابتدا با مطالعه مبانی نظری تحقیق، عوامل موثر مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این عوامل در قالب یک پرسشنامه در اختیار 384 نفر از مشتریان قرار گرفتند که بررسی آماری پاسخهای آنها منجر به شناسایی 18 عامل با اهمیت بیشتر شد. از آنجایی که بسیاری از این عوامل دارای روابط متقابل با یکدیگر بودند، از روش دیماتل فازی برای تعیین عوامل اساسی استفاده شد. به این صورت که عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه دیماتل فازی در اختیار مدیران 45 شعبه یک شرکت بیمه ای در استان گیلان قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب 2014 نشان داد که عوامل اساسی موثر بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در شهر رشت: (1) از منظر اثرگذاری: سطح درآمد، سطح تحصیلات، نرخ تورم و رکود، (2) از منظر اثرپذیری: امید به زندگی، تمایل به پس انداز، سطح توقعات و استانداردهای زندگی، و (3) در مجموع اثرگذاری و اثر پذیری: امید به زندگی، سطح درآمد، استانداردهای زندگی و سطح تحصیلات هستند. درنهایت، پیشنهادهایی برای افزایش استقبال از بیمه های زندگی به بیمه گران شرکت بیمه ای ارائه شد.
  کلیدواژگان: بیمه های زندگی، عدم استقبال، دیماتل فازی، عوامل اساسی
 • شهرام کریم نژاد، رضا نجف بیگی*، کرماللهدانشفرد، اکبر عالم تبریز صفحات 63-79
  مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونه ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تامین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه مبنایی بوده و با انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذی نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.
  کلیدواژگان: تامین اجتماعی، حاکمیت مالی، نظریه مبنایی
 • صادق بهرامی فیل آبادی، علیرضا پوراسماعیلی*، حسن نجفی اصل صفحات 81-100
  نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوری ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوری های این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.
  کلیدواژگان: جبران خسارت، زیان دیده، حادثه رانندگی، بیمه گر، دارنده
 • حمید ابهری، محمد قربانی جویباری* صفحات 101-120
  طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تامین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.
  کلیدواژگان: صندوق تامین خسارتهای بدنی، بیمه گر، راننده مسبب حادثه، حوادث رانندگی، خسارات بدنی
|
 • Mohammad Esmaeili, Kiumars Shahbazi * Pages 1-20
  Optimal performance is one of the most important objectives of active companies in business market and insurance companies are no exception to this rule. Hence, this study seeks to measure the production efficiency trend of insurance companies in fire, freight, aircraft, marine and engineering insurance lines using data envelopment analysis (DEA) in three time periods, including 2007, 2011 and 2014. DEA model inputs include natural agencies commission and the average administrative, general and staff costs in each insurance line. The outputs include written premium, loss payment ratio, number of issued policies and market share of insurance company in each insurance line. The results show that the percentage of inefficient insurance companies in fire and aircraft lines in all periods experiencedupward trend. However, this percentage for marine and engineering insurance lineshad downward trend which indicates an improvement in efficiency for these lines during the period under review. Finally, according to the results, inefficiency percentage of insurance companies in freight insurance is also high.
  Keywords: Performance Evaluation, Insurance companies products, Data envelopment analysis method, Decision Making Units
 • Amir Reza Abtahi, Yaghoub Rashnavadi *, Ramin Ghadimi Pages 21-42
  One of the most important pillars for improving health care services is supplemental health insurance, which increases people's access to health care. Supplemental health insurance plans, which cover health expenses above basic medical coverage, with nearly 18% of the Iranian insurance industry portfolio, plays an important role in the Iranian health system. It is worth mentioning that in addition to profitability for insurance companies, supplemental health insurance must be customer-driven. This requires more attention and exploration in the two categories of customer demand assessment and the insurance company’s limitations to meet customer’s expectations and needs. In this research, by analyzing customer’s expectations and needs using the fuzzy QFD and FMEA hybrid method, a model for designing of supplemental health insurance for treatment has been presented and risk factors faced by insurance companies have been identified and rated.
  Keywords: Supplemental Health Insurance, Failure modes, effects analysis (FMEA), Response risk, Fuzzy quality function deployment (Fuzzy QFD)
 • Mahdi Homayounfar *, Zahra Nozad Pages 43-62
  Life insurance, as one type of insurances which supports insured’s family against premature and pre-retirement death of head of the family, has been attracted much attention in recent years. However, evidences indicate public unwillingness to buy life insurance. The current study aims to investigate and prioritize the affecting factors on unwillingness to buy life insurance in Guilan province. For this purpose, first, the affecting factors were identified by reviewing the theoretical literature. Next, these factors were sent to 384 customers in form of a questionnaire which the statistical analysis of their responses leads to determination of 18 more important factors. Hence, many of these factors have interactions with the others. Hence, fuzzy DEMATEL technique is used to determine critical factors. Next, the identified factors were sent to the managers of 45 Iran insurance agents in Guilan province in form of a fuzzy DEMATEL questionnaire. The results of data analysis using MATLAB 2014 software showed that the critical factors influencing unwillingness to buy life insurance in Rasht city are: (1) from influencing point of view: income level, educational level, inflation rate and recession, (2) from to be influenced point of view: life expectancy, saving tendency, expectations levels and life standards and (3) from sum of influencing and to be influenced point of view: life expectancy, income level, life standards and educational level. Finally, suggestions are proposed to the insurers in order to increase the willingness in life insurance.
  Keywords: Life Insurance, Unwillingness, fuzzy Dematel, Critical factors
 • Shahram Karimnezhad, Reza Najafbeige *, Allahkaram Daneshfard, Akbar Alamtabriz Pages 63-79
  Financial governance refers to the way that an organization manage financial activities in line with its goals. Nowadays, social security systems faced with financial instability due to demographic changes and economic crisis. Financial governance has been recommended by ILO and ISSA for social security organizations. The diversity in governance practices around the world is a reflection of differences in the political, social, economic and cultural histories of countries. The purpose of this paper is to propose a financial governance model for Iranian social security organization. In this study, data were collected via semi structured in-depth interviews. We interviewed with 27 participants were selected from Iranian social security organization’s employees. Data were analyzed using the Corbin and Strauss approach. Findings show that prudence, contributions and transparency are the best strategies for achieving financial stability.
 • Sadegh Bahrami Filabadi, Alireza Pouresmaeili *, Hossein Najafiasl Pages 81-100
  The Iranian legal system has already completed four stages of legislation in the field of compulsory insurance of civil liability of owners of motor vehicles against third parties. These acts were enacted in the years 1952, 1968, 2008 and 2016, respectively. The new act has brought about innovations and developments regarding the protection of rights for both the damaged party and the insured, including the lack of need to obtain an addendum by the insured, the expanding of the concept of incident, the expanding of the concept of a third party and the separation between the policyholder and the driver of the vehicle. Another innovation is to increase the insurer and the bodily injury indemnity fund’s duties and anticipating the guarantee of civil and criminal acts in order to prevent their abuse. In this article, we study the strengths and weaknesses of the act. In some respects, this act is a reinstatement to act of 1952, which pays more attention to insurance indemnity than civil liability insurance.
  Keywords: Compensation, Damaged, driving accident, insurer, Insurance holder
 • Hamid Abhary, Mohammad Ghorbani Jouybari * Pages 101-120
  According to the article 3 of compulsory insurance of civil liability of owners of motor vehicles against third parties, act of 2016, the owner of the vehicle is obligated to obtain accident insurance at least to the rate of a Muslim man's atonement in a month which is not religiously prohibited in order to compensate physical damages to the negligent driver. Despite this act, it is probable that a vehicle owner does not have insurance policy because ofrefusal to conclude or renew the insurance contract for accidents or voiding it, or despite getting accident insurance, insurance company is not able to pay damages to the injured drive due to license suspension/cancellation, insolvency or bankruptcy. Hence, if losses are not covered, is the negligent driver has the right to claim for the damages from bodily injury indemnity fund? This paper seeks to answer to the above mentioned question. Our investigation indicates that answer to the question is positive and in these cases, negligent driver can claim for damages from the fund.
  Keywords: Bodily injury indemnity fund, insurer, Negligent driver, Driving accidents, Physical damage