فهرست مطالب

 • پیاپی 54 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/04
 • تعداد عناوین: 14
|
 • رضا خوش رفتار، غلام حسن جعفری، مهدی فیضاللهپور*، حبیب آرین تبار، پروانه مرادی صفحات 1-22
  پهنه های کارستی زاگرس بویژه استان کرمانشاه نقش مهمی در تغذیه آبخوان ها دارند و بسیاری از فعالیت های انسانی مانند تامین آب شرب و کشاورزی به وجود منابع آب کارست وابسته می باشند. با توجه به فراوانی ساختارهای تکتونیکی و شکل گیری پدیده های ژئومورفولوژیکی کارست در منطقه پراوبیستون به ارزیابی ارتباط ساختمان گسلی با چشمه های کارستی در این منطقه پرداخته شد. بدین منظور ابتدا مبادرت به تهیه لایه های اطلاعاتی شامل موقعیت مکانی چشمه ها، موقعیت مکانی چاله های بسته، گسل ها، بافر، شیب و لایه طبقات ارتفاعی شده و سپس نمودار گلسرخی گسل ها ترسیم شده و به وسیله روش شواهد وزنی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی رابطه بین چشمه و گسل در منطقه پراو بیستون با استفاده از روش وزنی نشان داد که ارتباط نزدیکی بین عناصر تکتونیکی با فراوانی چشمه ها، وجود دارد به گونه ای که در فواصل کم از گسل ها تعداد چشمه ها بیشتر و با فاصله گرفتن از گسل تعداد و فراوانی چشمه ها، کاسته می شود. همچنین نتایج حاصل نمودارهای گلسرخی نشان داد که گسل ها تاثیر مستقیمی در پیدایش و جهت گیری چشمه ها داشته اند. در بررسی رابطه شیب و فراوانی چشمه ها مشخص شد که بیشتر چشمه ها در شیب صفر تا 5 درصد و سطوح ارتفاعی بین 1200 تا 1400 متر واقع شده اند. سطوح ارتفاعی فوق، پایکوه ها و سطوح مشرف به دشت را شامل می شود.
  کلیدواژگان: گسل، چشمه، کارست، شواهد وزنی، پراوبیستون
 • وکیل حیدری ساربان*، علیرضا عبدپور صفحات 23-46
  هدف و ایده اصلی معیشت پایدار استفاده از منابع، دارایی ها و سرمایه های موجود (انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی، نهادی و فیزیکی) در مناطق روستایی بدون آسیب رسانی به محیط می باشد. بر این اساس، دارایی ها و سرمایه های روستایی می تواند پایه گذار دست یابی به اهداف معیشت پایدار روستایی باشد. هدف این مقاله عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه روستاییان استان اردبیل می باشد. این تحقیق، از لحاظ هدف توسعه ای،  و از لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در این تحقیق روش گرد آوری داده ها برای پاسخ گویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق73/0 الی 82/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج این مدل نشان داد مهم ترین عوامل بهبود معیشت پایدار از دیدگاه روستاییان در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه (کارآفرینی و تقویت زیرساخت اقتصادی، حمایت از طرف عرضه و اقدام مداخله ای دولت، تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی و مدیریت زیست محیطی و تقویت زیرساخت فیزیکی)  است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار  عامل 66/60 می باشد. و در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: معیشت پایدار روستایی، توسعه روستایی، دارایی های معیشتی، شهرستان اردبیل
 • ابراهیم فتاحی، شوکت مقیمی* صفحات 47-63
  در این تحقیق به منظور پایش سطح پوشش برف از تصاویر ماهواره‎ای اپتیکال سنجنده MODIS استفاده شد و برای تشخیص سطوح پوشیده شده از برف شاخص NDSI  بکار گرفته شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد با توجه به شرایط اقلیمی منطقه بیشترین مساحت تحت پوشش برف در ماه های دسامبر، ژانویه ، فوریه تا مارس  (10 آذر ماه الی 10 فرودین ماه ) در سطح منطقه مشاهده می شود و حداکثر سطح پوشیده شده از برف در ژانویه رخ داده است. بررسی روند تغییرات سطح پوشش برف در استان آذربایجان غربی در ماه ژانویه به شدت کاهش یافته و دارای روند منفی است و  وضعیت مشابهی برای استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل در این ماه رقم خورده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تغییرات پوشش برف دلالت بر افزایش دما در منطقه و در نتیجه کاهش تغییرات سطح پوشش برف در ماه ژانویه دارد. این روند بیانگر اثر گرمایش جهانی و اثر تغییر اقلیم بر سطح پوشش برف منطقه مورد مطالعه است.  بطوریکه بررسی نمایه های حدی منطقه نیز این فرض را تقویت می کند بدون شک با افزایش دما الگوی بارش منطقه دستخوش تغییر شده و رژیم بارش زمستانه از برف به باران تبدیل شده است. این موضوع باعث کاهش ذخیره برفی در حوضه آبریز منطقه  مورد مطالعه شده است. همچنین بررسی نمایه های حدی دما در دوره 2040- 2011 و دوره پایه با رویکرد تغییر اقلیم در منطقه شمالغرب کشور با بهره گیری از خروجی های مدل  گردش عمومی جو تحت سناریوی  A2 و مدل ریز مقیاس نمایی LARS-WG نشان داده است نمایه هایی نظیر تعداد روزهای یخبندان و یا تعداد روزهای یخی نسبت به دوره پایه روندی کاهشی داشته که با توجه به گزارشات هیئت بین دول تغییر اقلیم و همچنین مطالعات متعددی که روند گرمایش جهانی را مورد تائید قرار داده اند دور از انتظاز نبوده است همچنین نمایه هایی نظیر طول دوره رویش نسبت به دوره پایه افزایش و دامنه تغییرات شبانه روزی دما نسبت به دوره پایه کاهش داشته اند. که می توانند کاهش سطح پوشیده شده ار برف در منطقه و تحدید ذخایر برفی منطقه را مورد تائید قرار دهند.
  کلیدواژگان: سطح پوشش برف، تغییر اقلیم، روند، دما، نمایه های حدی
 • علی اصغر پیله ور* صفحات 65-79
  این مقاله با هدف تبیین نابرابری و عدم تعادل در سطوح توسعه 6 شهرستان انتخابی درخراسان شمالی انجام شده است. مقاله در جستجوی پاسخ به این دو سوال است که ایا شاخصهای مکانی و غیر مکانی در نابرابری ناحیه ای چه تاثیری داشته وآیا در تاثیرگذاری برابری دارند؟ و آیا می توان بر مبنای ارزیابی شاخصها به مدلی کاربردی دست یافت؟ برای تحقق هدف و وپاسخ به سوال شاخص هایی بر مبنای میزان اهمیت  وتاثیرات عوامل در دو بعد طبیعی و انسانی انتخاب و بررسی شده است.روش این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ دستیابی به حقایق از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS وتحلیل چند معیاری و سلولی و به کمک فرمول ضریب تغییرات انجام شده است. بنابراین بادادن ضریب(ازیک تاده) به هرشاخص، عناصر تاثیرگذار وشهرستان های مستعد نابرابری تعیین شدند. نتایج با تهیه ماتریس داده ها و ارایه نقشه ها (به کمکGIS ) نشان می دهدشهرستان بجنورد با ضریب90 کانون مستعددر خراسان شمالی برای تغییرات ساختاری بوده وبیشترین ضریب تغییر به شاخصهای درصد جمعیت شهری وراه مواصلاتی مربوط می شود. نتایج دیگر پژوهش نشانگر آن است که بر اساس مدل ضریب تغییرات و تعیین z شهرستان های استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد در 6 شاخص از 10 شاخص انتخابی، رتبه اول را داراست و مقدار z آن 8/57 است و فاصله آشکاری با شیروان به عنوان شهرستان دوم استان با مقدار 3/54- = z دارد. یافته نهایی این تحقیق مدلسازی در تحولات و تغییرات ساختاری- کارکردی خراسان شمالی بوده که در پایان مقاله پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، شاخص های مکانی، تحولات ساختاری، خراسان شمالی
 • آرش صدری*، آرزو بانکیان تبریزی، شادی رفایی افشار قزلباش صفحات 81-102
  این مقاله با هدف تاثیر پیاده راه  بر افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد با تاکید بر ابعادفرهنگی اجتماعی بر تعاملات اجتماعی نگارش گردید. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی است که ابتدا به شناخت دیدگاه های نظری ، معیارهای کلی کیفیت های محیطی و سپس ازطریق برداشت های میدانی و مصاحبه با ساکنان به جمع آوری داده ها پرداخته شده است . تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از روش  SWOT انجام شده است .نمونه موردی خیابان طالقانی بجنورد می باشد. نتایج نشان داد که تاثیرگذاری ویژگی های کالبدی بر روی کیفیت محیط های شهری در اولویت اول قرار دارد. سپس ادراک محیطی در اولویت دوم و ویژگی های کارکردی در اولویت سوم قرار دارند. که با توجه به نتایج حاصله ،اهم متغیرهای مستقل تاثیرگذار در این سه دسته (کالبدی، کاکردی وادراک محیطی( به ترتیب اولویت عبارتند از: شاخص ها ی امنیت ،دسترسی ، معابر ، کارکردهای اقتصادی، محیط زیست شهری ، کیفیت محیط اجتماعی، تعاملات اجتماعی، فعالیت ها ی فرهنگی،تسهیلات شهری و آیتم ها ی کارکردهای تفریحی و روشنایی کمترین اثرات را دارا هستند .
  کلیدواژگان: پیاده رو، تعاملات اجتماعی، فضای شهری، پیاده مداری
 • انسیه گوهری نسب، حسین ذبیحی*، شیرین طغیانی صفحات 103-123
  امروزه به دلیل تحول شکل زندگی و رواج کمیت گرایی به تدریج مفاهیم کیفی و معنایی روح محله بودن در ذهن ساکنان کم رنگ شده است. با بهنگام سازی نشدن زیرساخت ها که ناشی از  عدم حضور جامعه محلی در فرآیند شناخت مشکلات و برآورد صحیح  نیازهای خود می باشد. شکافی ناگهانی میان کارایی محله ها و نیازهای ساکنان ایجاد و محله ها را به سوی ناکارآمدی سوق داده است. در حالیکه برخی محله های مدرن که در مدت زمانی کوتاه به صورت برنامه ریزی شده  ایجاد شده اند. فرآیندی بالعکس محله های سنتی را در حال طی کردن هستند. پرسش اصلی این است که معیارهای یک محله ماندگار ایرانی روزآمد، از دیدگاه ساکنان اصلی کدامند؟ هدف پژوهش، تدوین مدل مفهومی محله ماندگار ایرانی روزآمد بر اساس دیدگاه ساکنان است. این مطالعه تحلیلی- کیفی با استفاده از روش نظریه زمینه ای- تهیه نقشه تحلیل موقعیت است. در گردآوری داده ها از تکنیک های متعددی مانند، بررسی متون و اسناد ، مصاحبه با ساکنان و مشاهده میدانی استفاده شده است. به این منظور به روشنمونه گیری هدفمند( 5 محله متفاوت ) با حجم جامعه آماری 86 نفر (در هر محله نمونه گیری متوالی متواتر بین 12 تا 20 نفر) از ساکنان اصلی، داده ها گردآوری شده اند. نتایج نشان می دهد، محله از دیدگاه ساکنان، فارغ از مفاهیم وسیع تعریف شده از دیدگاه صلب نخبه گرایانه ، بیشتر در پارامترهای  غیر کالبدی و ذهنی ساده (مفاهیمی از قبیل: دسترسی به خدمات و امکانات، همدلی اهالی، امنیت، آرامش، اصالت، آسایش، رفاه و...) نمود می یابد. پس از این مرحله داده ها و مفاهیم کدگذاری شده اند. در نهایت، مدل مفهومی بنیادی برآمده از داده ها به صورت نقشه تحلیل موقعیت شکل گرفت. پایایی مدل با پاسخگویی به سوالات استراس و کوربین درباره تجربه در مطالعه،  مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: محله ایرانی، ماندگاری، روزآمدسازی، روش نظریه زمینه ای، عودلاجان، فهادان، جلفا، نارمک، اکباتان
 • معصومه امیری بشلی*، حسین مجتبی زاده خانقاهی، یوسفعلی زیاری، علی نوری کرمانی صفحات 125-146
  مدیریت زمین شهری بعنوان موثرترین ابزار برنامه ریزی شهری، مورد توجه برنامه ریزان وسیاست گذاران شهری می باشد. مدیریت زمین شهری بخشی از مدیریت شهری بوده و هسته ی کانونی آن را تشکیل می دهد. و در برخی کشورها همچون ایران ، مدیریت شهری یکپارچه و واحدی وجود ندارد و دستگاه هائی در سطح ملی در اداره و ارئه خدمات شهری مشارکت دارند که در چنین حالتی باید مدیریت شهری را شامل شهرداری و شعبات یا نمایندگی های شهری آن دستگاه ها نیز دانست. همپوشی ؛ ناهماهنگی و عدم همسوئی از مشکلات متداول اینگونه مدیریت شهری است. زمین یکی از حوزه های مهم اقتصاد و از عمده ترین دارایی ها است و امور مربوط به آن ،اعم از حاکمیتی و تصدی ، افزون بر بخش خصوصی و تعاونی ، در بخش دولتی و عمومی با دستگاه های متعدد در سراسر کشور پراکنده است . این پراکندگی ها که در طول چندین دهه گذشته پدید آمده است ، ریشه های ناکارآمدی سازمانی ، ( فساد اداری و اقتصادی ، بستر بسیاری از جرائم ) و منشا اختلافات میان مردم و سازمان ها ( دعاوی قضایی ) بشمار می آید. پژوهش حاضر تلاش دارد الگوهای  تصمیم گیری سیاست های زمین شهری در توسعه فیزیکی شهر ساری  بررسی نماید. نوع روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و ماهیت کاربردی دارد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از روش های آماری و ریاضی با استفاده از نرم افزارهای Excel   و Spss برای تحلیل تطبیقی و گرافیکی از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بهره گرفته خواهد شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که نبود چشم انداز مشخص و به تبع آن سیاست ها و نهادهای ناهماهنگ، تصمیم گیری متمرکز و غیرمشارکتی، و تصدی گری زیاد بدون ظرفیت نهادی لازم از مهم ترین دلایل ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت زمین شهری است.
  کلیدواژگان: سیاست های زمین شهری، توسعه ی فیزیکی، شهر ساری
 • نفیسه ورکیانی پور*، سید محمدرضا حسینی، روح الله سمیعی، مجید اشرفی صفحات 147-166
  زنان نقش مهمی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایفا می کنند؛ بنابراین، هویت دادن و استقلال بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آن ها در امور مختلف اقتصادی اجتماعی به خصوص فعالیت های کارآفرینی، عامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخه های تولیدی اجتماعی است. در ابتدا به بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصه های جمعیت شناختی خبرگان پرداخته شد، سپس مولفه های توسعه پایدار روستایی و توسعه کارآفرینی زنان شناسایی شده را با استفاده از نظر خبرگان (که 10 نفر از زنان برتر کارآفرین استان گلستان هستند) و به کمک روش دلفی فازی و انجام فازی زدایی غربال و مولفه های متغیرهای موردنظر انتخاب گردید، همچنین روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی و نرمال بودن توزیع مولفه ها توسط آزمون کلوموگرونوف اسمیرنوف و آزمون t ادستودنت انجام گرفت. در بخش اول مقاله با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با بهره گیری از نرم افزار Expertchoice به اولویت بندی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی زنان و توسعه پایدار روستایی (توسط 198 نفر از زنان کارآفرین استان گلستان) پرداخته شد در بخش دوم مقاله برای سنجش روابط بین توسعه کارآفرینی زنان بر اساس توسعه پایدار روستایی از تحقیق همبستگی و معادلات ساختاری برای آزمون تحلیل عاملی و روش آزمون تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار Smart pls2 استفاده گردید که این ارتباط معنی دار بود، زیرا در تحقیق همبستگی نه تنها روابط بین متغیرها را می توان کشف کرد بلکه نوع و میزان ارتباط متغیرها با یکدیگر نیز از این طریق به دست می آید و سپس به بحث و تفسیر نتایج پرداخته و مدل توسعه کارآفرینی زنان با رویکرد توسعه پایدار روستایی ارائه گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی فعالیت های کارآفرینی زنان، زمینه های کاهش فقر در روستاها را فراهم نموده و به سوی توسعه پایدار روستایی سوق می دهد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، زنان کارآفرین، توسعه کارآفرینی زنان
 • امین جیران*، فواد پورآرین صفحات 167-183
  دولت قاجار در ایران برآمده از شرایط ژئوپلیتیکی توسعه طلبی دولت های اروپایی از جمله روسیه، انگلیس و فرانسه در منطقه خاورمیانه بود. از طرفی موقعیت ژئوپلیتیک ایران در مسائل و منافع منطقه ای قدرت های بزرگ، موجب اهمیت و توجه دوچندان به دربار ایران شد و این توجه و اهمیت ژئوپلیتیکی، زمینه روابط خارجی ایران با ابرقدرت های وقت را به دنبال داشت. بر این پایه دولت ایران جهت ارتباط با دول قدرتمند وزارتخانه ای تشکیل داد که مسئولیت رسیدگی به امور خارجی را بر عهده بگیرد. بدین ترتیب، واکاوی عملکرد وزارت خارجه در مناسبات سیاسی ایران با دول خارجه بین سال های (1200-1226 .ش) که نشانگر شرایط و جایگاه ژئوپلیتیک ایران در آن دوران در منطقه و محیط بین الملل است، می تواند برای تاریخ نگاران و ژئوپلیتیسین ها راهگشا باشد. در این راستا، این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی تبیین و داده ها و اطلاعات آن مبتنی بر اسناد، نسخ خطی و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که وزیر خارجه در این برهه تاریخی به عنوان تجلی وزارت خارجه ضمن واقف نبودن به موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و نظم بین الملل، در امور سطحی وظایف خود وارد شده است و به واسطه نفوذ دیگر ارکان قدرت در تصمیم گیری های کلان خارجی عملا نقش آن تشریفاتی با اختیارات اندک تقلیل می یابد. اما هر چند وزارت خارجه نتوانست مستقل از دیگر ارکان قدرت تصمیم بگیرد ولی سفرایی در این دوره بودند که به واسطه درک موقعیت ژئوپلیتیک ایران و شرایط جهانی که می توانستند ضعف دیپلماسی دستگاه قاجاری را مخفی و خلاءهای دستگاه سیاست خارجی ایران را  پرکنند.
  کلیدواژگان: وزارت خارجه، ژئوپلیتیک، قاجار، فتحعلی شاه، محمد شاه، دول خارجی
 • محمود هوشیار*، بهروز سبحانی، نادر پروین صفحات 185-203
  موج های گرمایی زودرس رویدادهای حدی جو هستند که باعث تلفات شدیدی در زندگی گیاهی و جانوری شده و مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای جوامع به وجود می آورند. هدف این پژوهش شناسایی الگوهای سینوپتیکی و تحلیل آماری امواج گرمایی زودرس در شمال غرب ایران است. برای این کار از داده های دمایی حداکثر روزانه ماه اسفند چهارده ایستگاه سینوپتیکی شمال غرب کشور در دوره آماری ( 1392-1333 ) شمسی استفاد شد. سپس بر اساس آستانه تعریف شده ی شاخص بالدی تعداد 61 روز موج گرما انتخاب شدند. تمام ویژگی های آماری داده ها در نرم افزار SPSS پردازش شد. داده های ارتفاعی تراز میانی جو بر روی شبکه ای با اندازه 5/2×5/2 درجه قوسی بر روی محدوده 0 تا 70 درجه ی طول جغرافیایی شرقی و 0 تا 60 درجه ی عرض جغرافیایی شمالی از پایگاه داده های NCEP/NCAR استخراج شدند. ماتریسی در ابعاد 864 ستون در 40 ردیف تشکیل شد که بر روی ردیف ها روزهای همراه با امواج گرمایی و بر روی ستونها داده های ارتفاعی تراز میانی جو قرار داشت. تحلیل مولفه های مبنا بر روی ماتریس همپراش داده های ارتفاعی انجام شد و 12 مولفه که حدود 93 درصد واریانس داده ها ( تغییرات ارتفاع فشار تراز hp500 ) را تبیین می کردند، شناسایی شدند. برای شناسایی الگوهای همدیدی بر روی نمرات مولفه ها تحلیل خوشه ایبه روش ادغام "WARD" انجام شد. در محموع پنج الگوی فشار مولد امواج گرمایی زودرس شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان داد که، امواج گرمایی زودرس شمال غرب ایران بیشتر براثر ایجاد پر ارتفاع بر روی جنوب عربستان، تنگه عدن و مرکز سودان در سطح 500 هکتوپاسکال و شکل گیری کم فشار سودانی در سطح دریا و گسیل زبانه های آن به طرف شمال و شمال شرق که منطقه مورد مطالعه( شمال غرب ایران ) را نیز در برمی گیرد، به وقوع می پیوندند.
  کلیدواژگان: امواج گرمایی زودرس، شاخص بالدی، مولفه مبنا، خوشه بندی، شمال غرب ایران
 • اسماعیل حیدری علمدارلو، حسن خسروی*، سحر نسب پور مولایی صفحات 205-217
  آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی در مقصد یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می تواند به عنوان یک عامل جاذب یا دافع برای گردشگران باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اقلیم گردشگری استان یزد به عنوان یکی از مهم ترین  استان های گردش پذیر در مناطق خشک کشور است. برای تعیین آسایش حضور گردشگر از شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) استفاده شد. به منظور بررسی شاخص اقلیم آسایش (TCI) از داده های 17 ایستگاه هواشناسی استفاده شد. سپس با محاسبه زیرشاخص ها و شاخص TCI با کمک نرم افزار ArcGIS پهنه بندی زیرشاخص ها و شاخص  TCI انجام شد. نتایج نشان داد به ترتیب ماه های مهر، اردیبهشت، آبان و فروردین بهترین ماه ها برای فعالیت های گردشگری در استان یزد است و به ترتیب ماه های دی، تیر، بهمن و آذر داری پایین ترین میانگین شاخص  TCIهستند. لازم به ذکر است که تیر ماه دارای بیشترین تغییرات و مهر ماه دارای کمترین تغییرات در شاخص  TCIدرسطح استان یزد است. همچنین کلاس بندی سالانه شاخص  TCI براساس طبقه بندیScott  وMcBoyle  نشان می دهد استان یزد در دو کلاس اوج در فصول معتدل و اوج در فصول خشک قرار می گیرد. به طورکلی می توان گفت مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از 2700 تا 3000 متر و مناطق اطراف آن در فصول خشک که بارش و کاهش دما عامل محدود کننده نیست دارای بهترین شرایط گردشگری می باشد. مناطق دیگر با ارتفاع کمتر از 2700 تا 3000 متر در فصول بهار و پاییز بهترین شرایط اقلیمی را برای گردشگری دارند.
  کلیدواژگان: اقلیم، استان یزد، شاخص (TCI)، گردشگری
 • امیر کرباسی یزدی*، بهار بیشمی صفحات 219-236
  هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات در صنعت گردشگری ایران است. امروزه گردشگری به عنوان یک قطب مهم درآمدی برای کشور ها شناخته می شوند  و از آنجا که بر اساس تکالیف قانونی میزان تکیه بودجه کشور به نفت می بایست کاهش یابد صنعت گردشگری می تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.  مسافرت یکی از ارکان مهم تفریحی هر خانواده ایرانی می باشد لذا  کیفیت خدمات ارائه شده در صنعت گردشگری بر میزان تعداد سفرها تاثیر می گذارند. به همین جهت می بایست این عوامل را شناسایی و سپس منابع محدود شرکت های ارائه دهنده خدمات گردشگری را به آنها اختصاص داد. یکی از مدل های سنجش کیفیت خدمات مدل سروکوال بوده که شامل 5  معیار فیزیکی، پاسخگویی، اعتماد، همدلی، قابلیت اطمینان می باشد که هر کدام از این ابعاد خود شامل زیر معیارهایی است. شرکت های ارائه خدمات گردشگری می توانند با پیاده سازی این مدل کیفیت خدمات ارائه شده را بسنجند. اما پس از شناسایی این عوامل تخصیص منابع محدود شرکت ها از قبیل نیروی انسانی، بودجه، و زمان جهت پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت یکی از عوامل مهم هر دفاترآژانس مسافرتی می باشد. لذا جهت انجام این امر در این تحقیق از مدل رمبراند جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است جامعه آماری این تحقیق مسافران تورهای داخلی و خارجی در بازه زمانی اسفند و روش تحقیق  به صورت پیمایشی و نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد .نتایج نشان می دهد که از بین 5 معیار اصلی این تحقیق معیار همدلی دارای بیشترین اولویت بوده و از میان زیر معیارهای این مدل ایجاد اعتماد در مشتری یکی از مهمترین وظایف آژانس های مسافرتی می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، سروکوال، رمبراند، صنعت گردشگری، دفاتر آژانس مسافرتی
 • زهرا تاراسی*، حسین کریم زاده، محسن آقایاری هیر صفحات 237-257
  با اینکه زنان در حدود نیمی از جمعیت مناطق روستایی را در بر گرفته اند؛ ولی همواره به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه مطرح بوده اند. توجه به توانمندسازی و عوامل موثر بر آن می تواند ضمن افزایش مشارکت آنها در امور معیشتی باعث افزایش توانمندی آنها و کمک به افزایش درآمد خانواده آنان شود. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل و محرک های موثر بر توانمندسازی زنان روستایی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه با زنان روستایی شهرستان زنجان می باشد. جامعه آماری شامل زنان روستایی شهرستان زنجان می باشد (43559N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای، 381 زن بالای 20 سال به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به پرسش های پژوهش، از آزمون های آزمون t تک نمونه ای و مدل رگرسیون لجستیک باینری استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین 29 متغیر مورد نظر تحقیق، 14 متغیر به طور قابل توجهی ارتباط معنی داری با توانمندسازی زنان روستایی در شهرستان زنجان داشته است. به ترتیب عوامل اقتصادی (171/0)، روان شناختی (127/0) و عوامل شخصی (109/0) بیشترین اثرات را بر توانمندسازی زنان روستایی (متغیر وابسته) داشته اند. از نتایج این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر افزایش توانمندی زنان روستایی و رفع موانع مربوط به آن در روستاهای منطقه و به صورت کلی در روستاهای کشور می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی زنان، توسعه روستایی، مدل لجستیک، شهرستان زنجان
 • احسان لشگری تفرشی*، سیدعباس احمدی صفحات 259-277
  حکمروایی فضایی مشتمل بر مطالعه ارتباط بین تجارت، سیاست و حل تنش ها و سازگاری ها مابین نیروهای اجتماعی مختلف در یک قلمرو فضایی در چارچوب الگوهای حکمرانی دمکراتیک می باشد. افزون تر شدن اهمیت این رویکرد در مدیریت فضا ناشی از واگذاری هرچه بیشتر وظایف و اختیارات دولت به بخش غیردولتی بوده است. این فرایند موجب تعاملی شدن هرچه بیشتر اعمال قدرت و توزیع اختیارات فضاسازی در میان نیروهای مختلف اجتماعی و سبب سازگاری نظری - فلسفی هرچه بیشتر این رویکرد با انگاره پساساختارگرا گردیده است. این پژوهش، ناظر به تبیین الگوهای معرفت شناسانه رویکرد حکمروایی فضایی در چارچوب انگاره پساساختارگرا می باشد. در این راستا کوشش گردیده با روش توصیفی - تحلیلی در درجه نخست مفهوم حکمروایی و ابعاد و زیرمجموعه های آن در ارتباط با فضای جغرافیایی تعریف گردد. سپس با تطبیق رابطه حکمروایی فضایی با انگاره پساساختارگرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با علل تاثیرگذاری بیشتر این مکتب، در شناخت این مفهوم ارائه گردد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با توجه به اهمیت یابی کنش نیروهای های اجتماعی در حکمروایی فضایی این رویکرد الزاما نمی تواند ابعاد فرامکانی و فرازمانی داشته باشد و در جهت شناخت اثرات آن در تولید و بازساخت فضای جغرافیایی نمی توان از روش های اثبات گرا که یکی از ویژگی های مهم آن تعمیم پذیری است، استفاده نمود.  ضمن اینکه عقلانیت ارتباطی مورد تاکید حکمروایی بر خلاف عقلانیت پدیداری؛ مدیریت، تولید و بهینه سازی فضا را نه در درون اذهان افراد بلکه در طی یک فرایند ارتباطی در میان نیروهای اجتماعی جستجو می نماید.
  کلیدواژگان: حکمروایی، فضای جغرافیایی، روش شناسی، پساساختارگرایی
|
 • Mehdi Feyzolahpour* Pages 1-22
  In this research, due to the abundance of tectonic and karstic structures in the Prav Bisotun region, the relation between fault building and karstic springs was evaluated. To do this, we first prepare information layers including the location of the springs, the location of the closed holes, faults, the slope and the elevation floor layer, and then the graph of the grains of the faults is drawn and weighted by the weight of the evidence Was investigated. Investigation of the relationship between springs and faults in the Prav Bistuon region using the weighted method showed that there is a close relationship between tectonic elements and the frequency of springs, so that at low distances of the faults, the number of springs more and with The distance from the fault, the number and frequency of springs, is reduced. Also, the results of diagrams showed that faults have a direct effect on the origin and orientation of the springs. In the study of the relationship between the slope and abundance of springs, it was found that most of the springs were located on a gradient of 0 to 5 percent and elevations of 1200 to 1400 meters. The above altitudes cover the mountain slopes.
  Keywords: Fault, Springs, Caves, Evidence-weight, Prav Bisotun
 • Vakil Heidari Sarban*, Alireza Abdpour Pages 23-46
  The purpose of this paper is to investigate the factors improvement of sustainable livelihoods from the perspective of local people of Ardabil County. First, factors affecting effectiveness improvement of sustainable livelihoods in the study area were identified from the perspective of local elites using semi-structured interviews. To achieve this goal, 35 residents of studied region were interviewed individually with college education and at least a bachelor's degree. In the second step of study, in order to understand and analyze rural communities' perspective of and their theoretical agreement degree with the results of the first step, 39 identified causes were the questionnaire design basis by Likert method. It can be said that studied population in this study consists of all villagers living in rural areas of Ardabil County in 2016 (N= 85053), among which 383 persons were selected as statistical sample using Cochran formula. In order to analyze the data, factor analysis model was used and the results of this model showed the most important factor improvement of sustainable livelihoods from the perspective of local people in studied region includes four components (entrepreneurship and fortification of economical infrastructures, support of demand- side and governmental interventional action, fortification of social capital and social empowerment and environmental management and fortification of physical infrastructures) that explained variance and the cumulative variance by the five factors 60.66. And finally, practical suggestions have been presented according to the results of the study.
  Keywords: Sustainable livelihoods, Rural Development, Sustainable Development, Ardabil County
 • Ebrahim Fattahi, Shookat Moghimi* Pages 47-63
  In this study in order to monitor snow cover, the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) optical images were used, while for detection of snow covered areas, the  snow index-NDSI, was applied. The results showed - according to the climatic conditions of the region- during the following months: December, January, February and March, most of the area is covered by snow and the maximum extent of snow cover occurred in January. In West Azerbaijan province there is found a negative trend of snow cover with a drastically reduction in January, as well as the provinces East Azerbaijan and Ardebil showed the decreasing of snow cover in this month. The results of this study show that, changes in snow cover imply a rise in temperature in this region leading to the reduction of snow cover in January. This trend represents global warming and climate change impacts on snow cover in the study area. Investigation of extreme indices  confirms the assumption that by taking temperature increase into consideration, regional winter precipitation pattern has been changed from snow to rain, causing the reduction of snow storage in the catchment of study area. In addition ,the extreme temperature index study  in the period of 2011- 2040 and the baseline by considering climate change approach in North West of Iran by using outputs of general circulation models under A2 scenario and downscaling models LARS-WG indicates the number of frost days or the number of  icy days decreased compared to the baseline which is not unexpected according to reports by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) as well as several studies confirmed  global warming. Moreover, indices such as growth period increased, while diurnal temperature variation decreased compared to the baseline confirming   snow cover reduction in the region as a threat of snow storage in the region.
  Keywords: snow cover, climate change, process, temperature, extreme index
 • Ali Asghar Pilehvar* Pages 65-79
  This paper aims to explain the inequality and imbalance in the developmental levels of 6 selected cities in North Khorasan. The paper seeks to answer these two questions as to whether the spatial and non-spatial indices in regional disparities have an effect on equality? And can we achieve a functional model based on the evaluation of indicators? In order to achieve the goal and the answer to the question, indicators have been selected based on the importance and effects of the factors in both natural and human aspects. The method of this research is descriptive-analytical in nature and in terms of access to the facts of the descriptive-survey type and in terms of The purpose is to apply. Data analysis was performed using SPSS software and multi-criteria and cellular analysis using the coefficient of variation formula. Thus, the coefficient (from one to another) was determined in each case, the influential elements and the prestigious countries of inequality. The results show that the city of Bojnourd with a coefficient of 90 channels in North Khorasan has been used for structural changes by providing data matrices and presenting maps (with the help of GIS), and the most change coefficient is related to the percentages of urban population percentages. Other results of the study indicate that according to the coefficient of variation and determination of z in the cities of North Khorasan province, Bojnourd city has the first rank in 6 indexes of 10 selected indexes and its z value is 8.57 and the clear distance with Shirvan is The title of the second city is with a z = -3.54. The final finding of this research is modeling in the structural-functional changes and changes in North Khorasan which was proposed at the end of the paper.
  Keywords: spatial analysis, place indices, structural transformations, northern khorasan
 • Arash Sadri*, Arezu Bankian Tabrizi, Shadi Refaei Afsharghezelbash Pages 81-102
  This article was written with the aim of the pedestrian impact on increasing social interactions in urban spaces of Bojnourd, with emphasis on social dimensions of social interaction. The method of this research is descriptive-analytic, which first of all has been designed to identify theoretical perspectives, general criteria of environmental quality and then collect field data and interviews with residents. Data analysis was performed using SWOT method. Case study is Taleghani street of Bojnourd. The results showed that the effect of physical properties on the quality of urban environments is in the first priority. Then, perception of the environment in the second priority and functional characteristics are in the top priority. According to the results, the most important independent variables in these three categories (physical, cultural and environmental) (security priorities, accessibility, passages, economic functions, urban environment, quality of social environment, social interactions Cultural activities, urban amenities, and recreational and lighting functions have the least impact.
  Keywords: sidewalk, social interactions, urban space, pedestrian
 • Ensie Goharinasab, Hossein Zabihi*, Shirin Toghyani Pages 103-123
  Today, due to the transformation of the form of life and the proliferation of quantitative, gradually the qualitative and semantic concepts of the spirit of neighborhood in the minds of residents are dimmed. Factors such as immigration, Changes in the social composition of the population, Continuity of residence and persistence in neighborhoods have diminished. With the lack of infrastructure refinement, due to the lack of local community in the process of identifying problems and accurately measuring their needs, has led to a sharp divide between the efficiency of the neighborhoods and the needs of the inhabitants of the establishment and the neighborhoods have led to inefficiencies. While some modern neighborhoods are planned in a short time. On the contrary, the process is moving traditional neighborhoods. The main question is that the standards of a lasting Iranian neighborhood are up to date, from the point of view of the main inhabitants? The purpose of this paper is to answer the question that, What are the criterias of Up-to-date of persistent Iranian neighborhood, from the perspective of the main inhabitants? This analytical-qualitative study uses the Grounded theory method, Purposeful sampling of 5 neighborhoods with the statistical population is 86 people (until theoretical saturation) from the main residents. By means of position analysis, the final criteria were fixed. The parameters of security, sense of place, social status, spirituality and modern technology are one of the most important criteria for the survival of residents. The results show that the neighborhood, from the point of view of the inhabitants, goes beyond the broad concepts of elitist rigidity, more often than not, in simple mental and intriguing indicators, which require the recognition of the social reality of the people and the real needs of their daily lives with the collaborative interactive planning approach The dialectical relationship is between the opinion of experts and the views of residents in order to refine and update the neighborhood. The manifestation of the concept of Persistent Iranian Neighborhood is updated on the basis of principles: efficiency, persistence, dynamism and continuity in the form of conceptual model.
  Keywords: Iranian Neighbourhood, Persistent, Updating, Grounded theory method, Oudlajan, Fahaadaan, Jolfa, Narmak, Ekbatan
 • Masoumeh Amiribesheli*, Hosein Mogtabazadekhanghahi, Yosefali Ziari, Ali Nourikermani Pages 125-146
  The urban land management is an l part of the urban management. In some countries such as Iran, there is no integrated urban land management and providing municipal services is assigned to nationwide organisations. This means urban management is offered by the municipality or subsidiaries of the aforementioned organisations such dispersion has occurred during serval decades. It is considered as the roots of organizatinal inefficiencies ( offocial and financial corruption is regarded as basic reasin for many crimes) and the origin or many conflicts between people and organizations(judicial) To do so, it follows an applied analytical descriptive approach. To analyse the data, mathematical and statistical methods were applied using Excel and SPSS.  Moreover, the GIS was used for visualisation and adaptive analysis. The study concluded that lack of clear visions and consequently uncoordinated organisations and their policies, isolated and vertical decision-making, and unmanaged intervention without the required organisational capacities are the critical reasons for inefficient urban land management.
  Keywords: variable analysis, urban land policies, physical urban development, sari
 • Nafiseh Varkianipor*, Seyed Mohammadreza Hosseini, Roohalla Samiee, Majid Shrafi Pages 147-166
  Abstract in the late 20th century, it has been a tremendous change in all spheres of business, such as globalization of enhancing competitiveness of information technology development competition attention to the quality of customer and such as these are the administration in the public sector with these serious challenges one of the most important approaches to address these challenges is to address the entrepreneurial debate in society as well as women play an important role in promoting employement and improving the economic situation of the community and it is an important factor in shaping social affairs. First, the analysis of sustainable rural development and sustainable development of women identified by using alpha cronbachs alpha test and sustainable development of rural sustainable development have been used to prioritize the relationship between women's entrepreneurial development and sustainable development of rural sustainable development. Women's activities led to poverty reduction and sustainable rural development.
  Keywords: Rural women. Women's entrpreneurship. Development
 • Amin Jairan*, Foead Purarian Pages 167-183
  The Qajar government in Iran was based on the geopolitical conditions of the expansionism of the European states, including Russia, Britain and France in the Middle East. On the other hand, the geopolitical position of Iran in the issues and interests of the regional powers of the great powers, brought about the importance and attention to the court of Iran, and this geopolitical attention and importance was the basis of Iran's foreign relations with superpowers of time. On this basis, the Iranian government established a network of ministries to handle foreign affairs. Thus, the analysis of the Ministry of Foreign Affairs' performance in Iran's political relations with foreign governments between the years (1200-1226), which reflects the geopolitical conditions of Iran during that period in the region and the international environment, can for the date Institutes and geopolitics can be solved. In this regard, this research is explained in a descriptive-analytical manner and its data and information are based on documents, manuscripts and library resources. The results of the research indicate that the foreign minister, as a manifestation of the State Department, in this historical period, while acknowledging the fact that Iran's geopolitical position in the region and international order has entered into its superficial duties, is due to the influence of other elements of power In the large-scale foreign decision-making, the role of the ceremonial role with its limited powers is diminished. But although the State Department was not able to decide independently of the other pillars of power, it was the ambassadors of this period who, by understanding the geopolitical position of Iran and the global conditions that could conceal the weak diplomacy of the Qajar apparatus and fill the vacuum of Iran's foreign policy apparatus.
  Keywords: Ministry of Foreign Affairs, Geopolitics, Qajar, Fath Ali-Shah, Mohammad-ul-Shah, foreign governments
 • Mahmoud Hooshyar*, Behrouz Pages 185-203
  Early heat waves are extreme events that cause heavy losses in plant and animal life and cause many social and economic problems for communities. The purpose of this study was to identify synoptic patterns and statistical analysis of preterm heat waves in northwestern Iran. To do this, the maximum daily temperature data of March 14th was used for fourteen synoptic stations in the northwest of the country during the statistical period (1333-1393) Hijri Shamsi. Then, on the basis of the threshold, the Baldy index was selected for 61 days of heat wave. All statistical characteristics of the data were processed in SPSS software. They were The elevation data of the middle atmosphere of the atmosphere was extracted from a NCEP / NCAR database on a network with an arc 2/5 × 2/5 degree on the 0 to 70 degree eastern longitude and 0 to 60 degrees north latitude. The matrix was made up of 864 columns in 40 rows, with rows of days with thermal waves and elevation data on the columns on the middle of the atmosphere. The analysis of the basic components was performed on the algebraic data matrix matrix And 12 components that account for about 93 of the variations in pressure levels above 500 hp, were identified. To identify the coherent patterns, cluster analysis was performed on the scores of the components by the WARD integration method. Five types of pre-heat generation waveform patterns were identified. The results of this study showed that the premature heat waves in the northwest of Iran are due to high altitude formation in southern Arabia, the Aden valley and the center of Sudan at a level of 500 hpa and the formation of Sudan's low pressure in the sea level and the discharge of its tabs to the north and northeast of the region The case study (Northwest of Iran) also includes events occurring.
  Keywords: Early Heat Waves, Baldy Index, Base Component, Clustering, Northwest of Iran
 • Esmail Heydari Alamdarloo, Hassan Khosravi*, Sahar Nasabpour Molaei Pages 205-217
  Proper climate and adequate knowledge tourism and can be as an attractive or unpleasant factor for tourists. The purpose of this research is to evaluate the tourism climate of Yazd province as one of the most important provinces in the arid regions of the country. For determining the tourism presence comfort in the Yazd province, Tourism Climate Index (TCI) was used. In order to investigate tourism climate index data from 17 meteorological stations was used. Then by calculation sub-indexes and TCI, zoning of TCI and sub-indexes for Yazd province was done with ArcGIS environment. The results showed that October, May, November and April are the best months for tourism activities in Yazd province, and January, July, February and December have the lowest average of TCI index respectively. The most changes in TCI occurs in July and the lowest changes is in October. According to Scott & McBoyle classification, the TCI annual classification shows that Yazd province is placed in two classes: Bi-modal shoulder peak and Dry season peak. Generally, the mountainous area with an altitude of more than 2,700 to 3,000 meters and their surrounding areas when rainfall and lower temperatures is not a limiting factor have the best tourism conditions in the dry season. Other areas with less height of 2700 to 3000 meters have the best climatic conditions for tourism in the spring and autumn.
  Keywords: Climate, Yazd Province, TCI Index, Tourism
 • Amir Karbassi Yazdi*, Bahar Beishami Pages 219-236
  The aim of this research is to identify and prioritize impact factors of service quality in Tourism Industry. Today, Tourism knows as the most important factors for incoming of countries and Iran is one of the 10th best countries about site seeing. Hence, based on rules, the dependency of Iran’s budget on oil have to decrease. The trip is one of the most important things for each Iranian's family. Therefore, the quality of services in the tourism industry can effect on the quantity of trips. So, these factors must be identified and then the rare resources of travel agencies are allocated to them. One of the evaluation models of service quality is Servqual that has 5 criteria such as reliability; responsiveness; assurance; empathy and tangibles which each of these criteria has sub-criteria. Travel agencies can implement this model and evaluate the service quality of them. But after identification of these factors, allocation of these rare resources such as HR, budget, time for implementing improvement programs is the most important factors for each agency. Hence, for allocating rare resources of travel agencies, Rembrandt method is used. Statistics society of this research is all passengers who travel in other in the internal or external city of Iran during Esfand month. This research is done by survey and sampling did by random. The result shows that among five criteria, sympathy criterion has high priority and among sub-criteria, creating trust in customer has high priority.
  Keywords: Service quality, Servqual, Rembrandt, Tourism Industry
 • Zahra Tarasi*, Hosin Karimzadeh, Mohsen Aghayari Hir Pages 237-257
  While women account for about half the population of rural areas, they have always been considered as vulnerable populations of the community. Considering empowerment and its effective factors can increase their participation in livelihoods and increase their ability to help increase their family income. Therefore, the aim of this study was to investigate the factors and drivers that affect the empowerment of rural women. The present research is a descriptive-analytical one. The data gathering tool was a questionnaire and interviewed with rural women in Zanjan. The statistical population includes rural women in Zanjan city (N = 43559). Using Cochran's formula and quotient sampling, 381 women over 20 years old were selected as samples. Data were analyzed using one-sample t-test and binary logistic regression tests. The results showed that among the 29 variables in the study, 14 variables significantly had a significant relationship with the empowerment of rural women in Zanjan. Accordingly, economic factors (0.1171), psychological (0.197) and personal factors (109.10) had the most effects on empowerment of rural women (dependent variable). The results of this study can be used to identify the factors affecting the empowerment of rural women and removing the barriers related to it in the villages of the region and in general in the villages of the country.
  Keywords: Women empowerment, Rural development, Logistic model, Zanjan city
 • Ehsan Lashgari Tafreshi*, Abbas Ahmadi Pages 259-277
  The emergence of decentralization approach and transfer some political authority to non-state actors has provided new actions for the management of geographical space under the name of spatial governance. The roots of the emergence of the concept of spatial governance return to the economic-political changing in the 1980s. The emergence of a decentralization approach and the transfer powers from government to nongovernmental institutions has provided a new concept in the name of "spatial governance". Therefore, governance is beyond the government and includes the private sector and civil society with the approach of market economy and participatory democracy. So, in this paper major question is “who spatial governance functioned in the post- positivism methodology?” In this regard, in the first step has been made to define the concept of governance and its dimensions and sub-sets in relation to geographical space. Then, by matching the spatial governance conceptual relationship with post-positivism approach, a new perspective on the causes of the greater impact of this school is presented in understanding this concept. According to the governance framework, the management and production of space is not only an objective or objective action, but also it is a constructive, unfinished, contingent, and conditional, conditional and social condition. therefore, the space policy was created in a cultural-historical territory must be consistent with the cultural and historical values of a particular of human beings group and the conditions for the development and optimization of space by these policies should fit into the pattern of their social life. in governance approach, some of the concepts such as truth, rationality, justice, goodness, and especially development, are not independent from its the social processes that shape it. On this basis, spatial governance cannot have universal dimensions.  Because social action is faced with a process that can create a single position at any given time, pro-active methodology cannot predict and predict it.
  Keywords: Governance, Geographical space, Methodology, Trans Positivism