فهرست مطالب

 • پیاپی 55 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/12
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مراد کاویانی راد*، افشین متقی، سید هادی زرقانی، حسن صدرانیا صفحات 1-22
  یکی از مشکلات در تجزیه و تحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در سیستم رودخانه های بین المللی این است که عوامل یکسان می توانند طیف متنوعی از منازعه یا همکاری ایجاد کنند و حتی یک متغیر یکسان ممکن است در هر کشور ساحلی نقش متفاوتی در ارتباط با سایر متغیرها ایفا کند؛ بنابراین شناخت متغیرها و نقشی که هر متغیر در تدوین الگوی تجزیه وتحلیل فرصت ها و مخاطره ها برای کشورهایی که حوضه ی آبریز مشترک با دیگر کشورها دارد، ضروری است. ایران در حوضه ی آبریز هریرود با افغانستان مشترک است. قرار گرفتن این حوضه در نوار خشک و نیمه خشک جهانی سبب وابستگی ایران به آب هریرود برای تامین نیاز آب خاور و شمال خاوری و به ویژه کلان شهر مشهد شده است. برنامه های توسعه ای افغانستان در نظام پساطالبان سبب کاهش ورود آب هریرود به ایران شده که می تواند زمینه ساز چالش در امنیت ملی ایران گردد.  از این روی سوال پژوهش این است: متغیرها و شاخص های تاثیرگذار در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران کدام است؟ برای این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی 86 شاخص شناسایی و در قالب نشست های تخصصی با کارشناسان در سه گروه  متغیرهای جغرافیایی ژئوپلیتیکی، فنی اقتصادی و سیاسی اجتماعی دسته بندی شدند. پس از شناسایی مهم ترین متغیرها با روش دلفی، نقش هر متغیر در تحلیل ساختاری متغیرها با نرم افزار میک مک بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر جغرافیایی ژئوپلیتیکی تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین متغیر و شاخص های اهمیت هریرود برای آب آشامیدنی، امنیت غذایی، امنیت منابع آبی و جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ایران شاخص های راهبردی در اهمیت هریرود برای ایران هستند.
  کلیدواژگان: هیدروپلیتیک، هریرود، امنیت ملی، تحلیل ساختاری
 • امیر صفاری*، طیبه کیانی، ساسان زنگنه تبار صفحات 23-36
  پهنه های کارستی نقش مهمی در تغذیه آبخوان‏های کارستی دارند، بنابراین شناخت عوامل موثر در تحول کارست و پهنه بندی آن در زمینه مطالعات مربوط به منابع آب کارست دارای جایگاه ویژه ای هستند. نتایج حاصل از این مطالعات می تواند جهت مدیریت کمی و کیفی و حفاظت از این منابع در مقابل آلودگی‏های ناشی از فعالیت های انسانی مورد استفاده قرار گیرد. کوهستان خورین با مساحت 5/396 کیلومتر مربع در زون زاگرس مرتفع  و در مرز دو استان کردستان و کرمانشاه قرار می گیرد. توده مورد نظر به دلیل رخنمون سنگ‏های کربناته و وجود دیگر متغیرهای تاثیرگذار، مستعد پدیده کارست زایی بوده و در آن چشمه‏های زیادی به عنوان خروجی آبخوان کارستی وجود دارد. در همین راستا شناسایی اشکال کارستی و بررسی ژئومورفولوژی کارست و میزان توسعه آن در توده کارستی خورین حائز اهمیت می باشد. در این ناهمواری اشکال متفاوتی از چشم انداز کارست از جمله انواع لاپیه ها، فروچاله ها، غارها و... شکل گرفته اند. در این پژوهش لایه های سنگ شناسی، فاصله از گسل، بارش، دما، شیب، ارتفاع، جهت شیب و پوشش گیاهی با توجه به تابع مورد نیاز هر کدام، فازی سازی شده و با استفاده از عملگر گامای 9/0 تلفیق شدند در پایان نقشه پهنه‏بندی توسعه کارست سطحی منطقه تهیه شد. این نقشه در چهار طبقه فاقد کارست، کارست با توسعه کم، کارست با توسعه متوسط و کارست با توسعه زیاد با استفاده از روش شکستگی های طبیعی طبقه‏بندی شد. با توجه به نیاز به لایه ی فروچاله ها برای بررسی صحت پهنه بندی توسعه کارست منطقه مورد مطالعه، با استفاده از روش"Fill sink"  اقدام به شناسایی فروچاله های کارستی و تهیه نقشه توزیع فضایی آن ها گردید. نتایج تحقیق حاکی از این است که حدود 98% فروچاله ها در طبقات کارست سه گانه قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: کارست، کوهستان خورین، پهنه بندی، منطق فازی
 • مسعود جلالی*، مهدی دوست کامیان، امین شیری کریم وندی صفحات 37-55
  هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل سازوکار بارش های فراگیر زمستانه ایران می باشد. برای این منظور داده های بارش روزانه 483 ایستگاه سینوپتیک وکلیماتولوژی مرتب شده و سپس بارش های فراگیر استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور بررسی و واکاوی سازوکار بارش های فراگیر زمستانه پارامترهای دینامیکی و همدیدی نظیر شار رطوبت، تاوایی، فشار سطح زمین، ارتفاع ژئوپتانسیل و مولفه نصف النهاری و مداری باد برای ترازهای 1000، 850، 700 و 500 هکتوپاسکال مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سازوکار دینامیکی و همدیدی بارش های فراگیر زمستانه ایران تحت تاثیر الگوی ترکیبی جو نظیر کم فشار مدیترانه - کم فشار دو هسته ای خلیج فارس، کم فشار بسته ایران مرکزی- پرفشار شرق اروپا، کم فشار اورال - پرفشار خاورمیانه، کم فشار عربستان - پرفشار اروپا و کمربند پرفشار سیبری - کم فشار ایران مرکزی قرار دارند. بیشترین منبع تغذیه شار رطوبتی بارش های زمستانه حاصل اندرکنش تراز های میانی جو به ویژه ترازهای 850 و 700 هکتوپاسکال بوده است. در حالی که وردش های جوی تراز 500 هکتوپاسکال نقش به سزایی در سازوکار دینامیکی بارش های فراگیر زمستانه ایران داشته است.
  کلیدواژگان: شار رطوبت، تاوایی، کم فشار مدیترانه، بارش زمستانه، ایران
 • لیلا منتصری*، ابوالقاسم امیر احمدی، محمد علی زنگنه اسدی صفحات 57-77
  در این پژوهش به بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در تغییر کیفیت شیمیایی آب در بخشی از جغرافیای شمال شرق کشور پرداخته شده است. عارضه ژئومورفولوژی مورد بحث در این پژوهش تپه های مارنی است که حاصل فعالیت های آتشفشانی-رسوبی دوران سوم زمین شناسی می باشد و به نقش شیمیایی اثرات این تپه ها در گل آلود کردن آب یکی از رودخانه های جاری در پهنه آن (رودخانه کلاته سادات در غرب سبزوار) جهت آبیاری اراضی کشاورزی اطراف این رودخانه پرداخته می شود که در اصطلاح عامیانه به آن "آب رنگ کردن" می گویند. در این مطالعه از روش های مشاهده میدانی، مصاحبه با کشاورزان محلی، برداشت و آنالیز نمونه آب و آزمایش های فیزیکوشیمیایی استفاده شده است. نتایج آزمایش ها و مقایسه کیفیت شیمیایی آب زلال و گل آلود نشان داد که میزان درصد رسوب (گل آلودگی)، سختی کل (غلظت کلسیم و منیزیم) و شوری آب (هدایت الکتریکی) در آب گل آلود بیشتر است؛ اما تحلیل آماری و رسم نمودار شولر و ویل کاکس و طبقه بندی SSP و SAR مشخص کرد که این افزایش در حد بحرانی و آسیب پذیر نیست و کیفیت آب شرب و کشاورزی رودخانه کلاته سادات و حتی سختی کل آن در وضعیت مطلوب و خوبی است. به عبارتی تپه های مارنی و گل آلودگی آب سبب تغییرات قابل توجه در کیفیت شیمیایی آب رودخانه نمی شود؛ لذا از آب گل آلود می توان برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تپه های مارنی، عوارض ژئومورفولوژی، کیفیت شیمیایی، کلاته سادات، آب رنگ کردن
 • حسین علی روح بخش سیگارودی، مصطفی کرم پور*، هوشنگ قائمی، محمد مرادی، مجید آزادی صفحات 79-98
  بررسی تغییر پذیری الگوی فضائی- زمانی بارش که می تواند منجر به تغییر اقلیم شود، به دلیل تاثیر گذاری شدید آن در عرصه های مختلف مورد توجه می باشد. به همین منظور پس از دریافت داده های بارش روزانه 27 ایستگاه همدیدی در دوره 60 ساله(2010-1951) کیفیت آن بررسی و مجموع بارش ماهانه و آماره های لازم برای ادامه فرایند تحقیق از قبیل میانگین، ضریب تغییرات، چولگی، برآورد احتمال 20% حد بالای بیشینه و کمینه میانگین بارش از طریق تجربی برای یک دوره 60 ساله و دو دوره 30 ساله(1980-1951 و 2010-1981) و دو دوره 10 ساله (1960-1951 و 2010-2001) برای هریک از فصول بهار و تابستان محاسبه گردید. بررسی ها تغییرات نسبتا کمی را در الگوهای بارش بهار و تابستان، در سواحل کاسپین، شمال غرب- غرب، طی 30 ساله و 10 ساله دوم نسبت به دوره 60 ساله و 30 ساله و 10 ساله اول نشان می دهد. به طور کلی از شمال و شمال غرب به سوی جنوب و جنوبشرق از میانگین بارش کاسته و بر مقدار ضریب تغییرات و چولگی افزوده می شود. به غیر از حوزه کاسپین، در بقیه ایستگاه ها میانگین بارش بهاره بیشتر از میانگین بارش دوره تابستان است. تفاوت آشکاری در ویژگی های بلند مدت بارش و تغییرات آن وجود دارد. نکته قابل توجه افزایش ضریب تغییرات دوره 30 ساله و 10 ساله دوم نسبت به دوره های متناظر در همه ایستگاه ها است که بیانگر کاهش میانگین ماهانه و فصلی بارش بهار و تابستان است که نتایج روندیابی و تفاضل دهه اول از دهه دوم نیز آن را تائید می کند. بیشترین کاهش در نیمه شمالی و غربی رخ داده است. در 30 سال دوم توالی سال های خشک فراگیر و ایستگاه های درگیر با خشکسالی بیشتر شده است. بنابر این تغییر اقلیم را برای سواحل کاسپین و نیمه غربی تائید می کند.
  کلیدواژگان: بارش، میانگین، من-کندال، احتمال 20% بیشینه و کمینه بارش، سال های خشک
 • محمد معتمدی*، سید حسن رسولی، محمد نصیری صفحات 99-116
  این مقاله در تلاش است تا با استفاده از دیدگاه شهروندان شهر فاروج، میزان رضایت آنان از عملکرد مدیریت شهری  این شهر را در حوزه خدمات شهری مورد مطالعه مورد سنجش قرار دهد. برای این ارزیابی با استفاده ار مطالعات بخش نظری، 21 نوع از خدمات شهری در سه بخش خدمات فنی، عمومی و فرهنگی انتخاب شد. در گام بعدی پرسشنامه پژوهش براساس این خدمات طراحی شد. در ادامه تعداد 400 پرسشنامه در بین شهروندان شهر مورد مطالعه توزیع شد. در مرحله بعد، تعداد 380 پرسشنامه کامل و بدون خطا جمع آوری و وارد نرم افزار SPSS شد. در نهایت با استفاده از آزمون های آماری نتایج پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین رضایت مندی از خدمات عمومی در شهر فاروج برابر با 3/53است که می توان گفت میزان رضایت مندی شهروندان از این خدمات در سطح متوسط قرار دارد. میانگین رضایت مندی از خدمات فنی در شهر فاروج برابر با 3/31محاسبه شده است و همچنین میانگین رضایت مندی از خدمات فرهنگی در شهر فاروج برابر با 3/15محاسبه شده است. نتایج تحلیل های آماری حاکی از آن است که در رابطه با چهار مورد از خدمات شهری، سطح معنی داری بیشتر از 0/05شده است. این بدان معنا است که در رابطه با خدمات  فضاهای ورزشی، جمع آوری و دفع آب های سطحی، کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان و تکریم ارباب رجوع، میزان رضایت مندی شهروندان برابر با حد متوسط است. در رابطه با دو شاخص کیفیت پیاده روها و مشارکت مردمی، اختلاف میانگین با آماره آزمون به ترتیب برابر با 0/16- و 0/19- محاسبه شده است که این اعداد منفی نشان از آن دارد که میزان رضایت مندی از این خدمات پایین تر از حد متوسط است. در بقیه شاخص ها میزان رضایت مندی شهروندان بالاتر از حد متوسط شده است.
  کلیدواژگان: رضایت، مدیریت شهری، خدمات شهری، فاروج
 • محمدحسین ناصرزاده، فریبا صیادی*، میثم طولابی نژاد صفحات 117-133
  این پژوهش با هدف شناخت جابجایی مکانی هسته های بارش به عنوان یک عامل تاثیرگذار در شرایط هیدرولوژیکی آینده ایران به انجام رسید. جهت انجام این تحقیق دو نوع پایگاه داده استفاده قرار گرفت. نوع اول داده ها شامل بارش ماهانه 86 ایستگاه سینوپتیک با طول دوره آماری 2015-1986 و نوع دوم داده های پیش بینی حاصل از خروجی مدل CCSM4 تحت سناریوهای سه گانه(RCP2.6,RCP4.5,RCP6)  از سال 2016 تا 2036 می باشد. پس از جمع آوری و مدل سازی داده ها نقشه های آن در محیط ARCGIS ترسیم گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که هسته های بارشی در کل پهنه ایران در فصول چهارگانه تغییراتی با روند منفی در آینده خواهد داشت. به طوری که ضریب تغییرات بارش در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 61/4، 101/4، 58/9و 55/8 درصد در نوسان خواهند بود. نتایج حاصل از بررسی سناریو های سه گانه نشان داد که جابجایی هسته بارشی فصل بهار از سراسر نیمه شمالی کشور به منتهی الیه شمال غرب کشور در مرزهای مشترک ایران، ترکیه و ارمنستان(منطقه ماکو و جلفا)محدود می گردد اما در فصل تابستان، هسته پربارش سواحل شمالی و بخش هایی از شمال غرب کشور به منتها الیه جنوب شرق کشور(اطراف خاش و سراوان) منتقل خواهد شد. در فصل پاییز پهنه پربارش که در سراسر نیمه شمالی کشور قرار دارد به دو هسته مجزا در زاگرس مرکزی(مناطق دنا و زدکوه) و جنوب غرب خزر(منطقه انزلی و آستارا) تغییر مکان خواهد داد و هسته بارشی فصل زمستان از بخش های زاگرس مرکزی و ناحیه خزری به شمال غرب کردستان و جنوب غرب آذربایجان غربی منتقل خواهد شد که این موضوع در تمام سناریوها به چشم می خورد. نکته دیگر اینکه، علاوه بر کاهش پهنه های بارشی، در آینده نیز پهنه های خشکی مساحت بیشتری از کشور را در بر خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: مدل سازی بارش، هسته های بارش، مدل CCSM، RCP، ایران
 • رحیمه رستمی*، علی محمد خورشیددوست، محمدرضا نیکجو، حسن محمودزاده صفحات 135-152
  خشک شدن دریاچه ارومیه اثرات زیست محیطی فراوانی بر شهرستان های اطراف این دریاچه گذاشته است. در این پژوهش تلاش شده است تا پوشش های گیاهی سازگار با محیط محدوده مورد مطالعه شناسایی شود و پس از آن با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره مناطق مستعد کشت این محصولات شناسایی گردد.  در پژوهش حاضر پس از مطالعه گونه های موجود در منطقه گونه کلزا به عنوان گیاه مناسب شوری پسند انتخاب شد. در ابتدا با استفاده از تصاویر لندست 5 و 8 تغییرات ایجاد شده در نوع کاربری ها و پوشش گیاهی منطقه از سال 2000 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفت و پس از محاسبه میزان تغییرات کاربری ها اقدام به پتانسل یابی گیاه شوری پسند مورد نظر گردید. برای برآورد قابلیت کشت کلزا از روش ANP Fuzzy استفاده شده است. معیارهای اصلی استفاده شده در این تحقیق عبارتند از توپوگرافی، خاک و هواشناسی هستند. و زیر معیارها شامل ارتفاع، شیب و جهت شیب برای معیار توپوگرافی، بافت خاک، شوری خاک، PH خاک و مواد آلی خاک برای معیار خاک و زیر معیارهای مجموع بارش سالانه، رطوبت نسبی، متوسط دمای سالانه، حداکثر دمای سالانه و حداقل دمای سالانه برای معیار هواشناسی می باشند. نتایج نشان دهنده کاهش 25.43 درصدی میزان آب و افزایش 21.03 درصدی شوره زارها طی سال های 2000 تا 2016 می باشد، نتایج شناسایی مناطق مستعد کشت گیاه شوری پسند 28/14 درصد محدوده مورد مطالعه را مناسب برای کشت کلزا مشخص کرده است.
  کلیدواژگان: گیاهان شوری پسند، لندست، دریاچه ارومیه، بررسی تغییرات، قابلیت کشت، ANP Fuzzy
 • جواد جمال آبادی*، محمد سلمانی مقدم، علی شکاری بادی، مرضیه نوده صفحات 153-171
  اسکان موقت جمعیت پس از وقوع زلزله به منزله رکن اساسی مدیریت بحران تلقی می شود. انتخاب مراکز مناسب برای استقرار شهروندان می تواند نقش به سزایی در خدمات رسانی و امداد و نجات پس از زمین لرزه داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی نقاط مستعد برای ساخت پناهگاه و اسکان موقت جمعیت در هنگام وقوع زلزله احتمالی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی و اسنادی است. ابتدا با استفاده از روش دلفی 16 معیار اصلی و موثر در مکان یابی این مراکز، در چارچوب 6 خوشه شامل دسترسی به شبکه ارتباطی، ویژگی های طبیعی، ویژگی های مکانی، کاربری های سازگار، کاربری های خطرساز و عملکرد جمعیتی شناسایی شدند. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و فرآیند تحلیل شبکه ای، وزن نهایی هر یک از معیارها تعیین شد. مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار در این تحقیق به ترتیب شاخص های تراکم جمعیت، راه شریانی درجه 1 و مساحت مناسب می باشند. در نهایت، با تلفیق لایه های اطلاعتی تمامی شاخص ها، نقشه مناطق اسکان موقت جمعیت در شهر سبزوار تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کمبود فضاهای مناسب از جمله پارک ها و فضاهای باز شهری برای اسکان موقت شهروندان در سطح شهر سبزوار کاملا مشهود است. در عین حال، نقاطی از شهر که دارای فضاهای باز کافی و سازگار با کاربری های اطراف می باشند، دارای پتانسیل نسبتا بهتری برای استقرار هستند. بر این اساس، بهترین مکان ها برای اسکان موقت جمعیت پس از وقوع زمین لرزه در شهر سبزوار شامل پارک ارم در شمال، پارک امام رضا (ع) و استادیوم فوتبال در جنوب شرق شهر، شهربازی، باغ ملی و هنرستان شریعتی در مرکز شهر، مهمانسرای جهانگردی، فضاهای سبز و زمین ورزشی در غرب و در نهایت هنرستان فنی و حرفه ای در شهرک توحید پیشنهاد می گردد. به منظور بهبود شرایط در فردای وقوع زلزله پیشنهاداتی در این پژوهش ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: اسکان موقت، مدیریت بحران، زلزله، فرآیند تحلیل شبکه ای، شهر سبزوار
 • بهمن شفیعی، حمید برقی*، یوسف قنبری صفحات 173-191
  هدف از این مقاله بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی خشکسالی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را 1762 سرپرست خانوار و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 316 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) انجام شده است. در این تحقیق متغیرهای مشاهده شده برای سه مولفه اقتصادی، اجتماعی، و محیطی به دست آمد. سه مدل تحلیل عاملی مرتبه اول برای اندازه گیری سه زیر مقیاس خشکسالی تدوین و اعتبار سنجی شد. نهایتا چگونگی نقش و تاثیر متغیرهای مشاهده شده و مولفه های سه گانه حاصل از آن ها بر خشکسالی به عنوان متغیر مستقل پنهان اصلی، و روابط بین آن ها به کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تاییدی(CFA) چهار عاملی مرتبه دوم تحلیل شد. نتایج نشان از برازش و اعتبار قابل قبول هر سه مدل اندازه گیری خشکسالی و تحقق اهداف و نیز مدل چهار عاملی مرتبه دوم برای بررسی خشکسالی، بر اساس داده های گردآوری شده بود. در نهایت خشکسالی به میزان 97/0 بر شاخص های اقتصادی و به میزان 97/0 بر شاخص اجتماعی، و بر شاخص محیطی به میزان 87/0 تاثیر داشته است، بنابراین خشکسالی اتفاق افتاده در مناطق روستایی مطالعه شده بیشترین تاثیر را روی شاخص های اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن روی شاخص محیطی گذاشته است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، آثار اجتماعی، آثار اقتصادی، آثار محیطی، دهستان حسن آباد
 • حمید حیدری مکرر*، حمیدرضا نسیمی، زهره رمضان پور صفحات 193-213
  اقدامات متنوع عمرانی طرح های هادی، با فراهم نمودن بستر توسعه همه جانبه و بهبود شرایط زندگی در روستا، زمینه ساز ارتقاء سلامت روان روستاییان، به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی رفاه اجتماعی شده است. بر این اساس، تحقیق حاضر در پی ارزیابی اثرات اقدامات طرح های هادی بر وضعیت سلامت روان روستاییان در بخش مرکزی شهرستان داراب بود. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی که در آن از روش اسنادی برای بررسی سوابق و تبیین مسئله، از روش پیمایشی برای جمع آوری داده ها با ابزار مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در بین روستاییان استفاده گردید. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل فضایی با کمک نرم افزارهای Excel، SPSS و ArcGIS انجام شد. یافته های پژوهش موید آن بود که اقدامات اجرایی طرح های هادی در روستاهای مورد مطالعه در سطح مناسبی بود، همچنین نتایج آزمونt ، مطلوبیت وضعیت عمومی سلامت روان روستاییان را نشان داد. بر این اساس کیفیت اجرای این طرح ها، در سطح اطمینان 99 صدم، با وضعیت سلامت روان روستاییان دارای همبستگی بوده و نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که حدود 20 درصد از تغییرات وضعیت سلامت روان روستاییان ساکن در روستاهای مورد مطالعه، توسط اجرای طرح های هادی قابل پیش بینی می باشد. دیگر نتایج تحقیق موید آن بود که میان وضعیت سلامت روان در هر سه گروه سنی مردان با یکدیگر، اختلاف معناداری وجود داشت ولی در میان زنان نیز تنها بین دو گروه سنی کهن سالان با جوانان و میان سالان اختلاف معناداری برقرار بود.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: طرح هادی، سلامت روان، روستا، شهرستان داراب
 • حجت محمدی ترکمانی*، سجاد فلاح پور، علیرضا طاهرخانی صفحات 215-232
  اکوتوریسم به عنوان بخش پیشتاز صنعت توریسم، بر بهره گیری از توان های محیطی تکیه دارد، بهره گیری مناسب از آن به تصمیمات مناسب مدیریتی نیاز دارد. در این زمینه شناسایی توان های اکولوژیکی و محیطی اساسی ترین گام به شمار می رود. این پژوهش با مد نظر قرار دادن شهرستان میانه به عنوان نمونه مورد مطالعه که ناشی از ویژگی های برتر این شهرستان به لحاظ اکولوژیکی می باشد و با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، اقدام به پهنه بندی شهرستان بر اساس توان اکولوژیک با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نموده است. این پهنه بندی با استفاده از 11 شاخص انجام گرفته است. نتایج نشانگر این است که حدود 78درصد از مساحت شهرستان در شرایطی مناسب و حتی بهتر برای توسعه اکوتوریسم قرار دارند و در مقابل حدود 23درصد از مساحت آن با محدودیت هایی برای توسعه اکوتوریسم مواجه است. در یک نتیجه گیری کلی می توان اذعان داشت که شهرستان میانه همانطور که محدوده وسیعی را در بر می گیرد، تنوعی از خرده اقلیم ها را در خود جای داده است و از نظر پتانسیل اکوتوریسم، تفاوت قابل توجهی بین بخش ها و مناطق مختلف ان وجود دارد.
  کلیدواژگان: توان اکولوژیکی، اکوتوریسم، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان میانه
 • نجمه دانشور مروست، سمیه سلطانی گردفرامرزی*، سمانه پورمحمدی صفحات 233-248
  پدیده تبخیر و تعرق باعث تلفات آب و رطوبت از سطوح آبی، خاک و پوشش گیاهی می شود و محاسبه آن از طریق روشی مناسب با توجه به میزان اندک نزولات جوی و محدودیت منابع آب در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر سعی در ارزیابی و پهنه بندی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) و ارائه آن در قالب نقشه ی پهنه بندی به عنوان ابزاری اساسی برای مدیریت آب دارد. در این بررسی از میانگین های دراز مدت داده های دما، رطوبت، ساعات آفتابی و سرعت باد در هفت ایستگاه هواشناسی و داده های تشتک تبخیر ایستگاه سقز برای تعیین روش مناسب تخمین ETo استفاده شد. تبخیر و تعرق گیاه مرجع بر مبنای اطلاعات اقلیمی هر یک از ایستگاه ها به 14 روش محاسبه شد. روش های محاسباتی شامل روش های ترکیبی بر پایه پنمن، روش تشعشعی-دمایی، روش دمایی و روش تشعشعی می باشد. مناسب ترین روش محاسباتی براساس آماره های ضریب تبیین (R2) وSutcliffe) -Nash) صورت گرفت. پهنه بندی تبخیر و تعرق گیاه مرجع بر اساس اطلاعات جغرافیایی ایستگاه های هواشناسی و بهره گیری از نرم افزار GIS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بهترین روش برای این منطقه به عنوان اقلیم سرد و معتدل روش تشعشعی فائو با ضریب تبیین 0/89و Nash با مقدار 0/86در ایستگاه بیجار و روش بلانی کریدل با ضریب تبیین 0/94وNash  با مقدار 0/92در ایستگاه سنندج است و ضریب تشتک تبخیر در این منطقه مقادیر 96/0-84/0 برآورد گردید. همچنین نتیجه پهنه بندی نشان می دهد که غرب حوضه بدلیل ارتفاع بیشتر تبخیر و تعرق کمتری نسبت به شرق حوضه دارد. ساعات آفتابی، دمای بیشینه و دمای کمینه در اولویت اول از عوامل موثر بر تبخیر و تعرق در این منطقه با تحلیل حساسیت تعیین گردید.
  کلیدواژگان: آنالیز حساسیت، تبخیر و تعرق، پهنه بندی، پارامتر های اقلیمی، ضریب تشتک، سقز
 • حبیباللهفصیحی* صفحات 249-264
  توزیع فضایی متوازن و متناسب امکانات و خدمات آموزشی  در  برنامه ریزی شهری ‏اهمیت زیادی دارد، زیرا تنها در صورت وجود تعادل در توزیع خدمات و کاربری ها، این امکان برای اقشار مختلف ‏فراهم می گردد که از آنها بهره مطلوب ببرند. هدف این تحقیق تحلیل الگوی پراکندگی مدارس سطح آموزش عمومی و کیفیت دسترسی مفید به آنها در ‏منطقه 20 شهرداری تهران بوده است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده ها و اطلاعاتی بوده که ادارات آموزش و پرورش در اختیار قرار داده اند. در تحلیل الگوی توزیع فضایی از تکنیک های شاخص نزدیک ‏ ترین همسایگی، تحلیل خوشه ایچند فاصله ای و شاخص موران استفاده شده و تحلیل دسترسی ها  به کمک تکنیک ‏بافری در سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از معیارهای دسترسی مفید وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است. ‏یافته های تحقیق نشان دادند که توزیع فضایی  مدارس در سطوح مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه دوره اول، متوسطه دوره دوم، و هنرستان ها و مراکز کاردانش، الگوی نامطلوب خوشه ایداشته و توزیع مدارس ‏آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه دوره اول) بیشتر از مدارس تخصصی (متوسطه دوره دوم، هنرستان ها و مراکز کاردانش) از الگوی خوشه ایتبعیت کرده است. ‏9/29 درصد از مساحت منطقه  تحت ‏دسترس مفید مدارس ابتدایی پسرانه قرار نداشته و حوزه خارج از دسترس مفید  مدارس ابتدایی دخترانه،  متوسطه پسرانه دوره اول و متوسطه دخترانه دوره اول نیز به ترتیب 6/27، 7/13و 3/7 درصد بوده است. در حالی که برخی قسمت ها در خارج از حوزه دسترس مدارس قرار داشته اند، در قسمت های قابل توجهی نیز حوزه های دسترس حتی تا 5 حوزه برای مدارس سطح ابتدایی و 7 حوزه برای مدارس متوسطه دوره اول با یکدیگر همپوش بوده اند. این موضوع نیز بیانگر توزیع فضایی نامتوازن مدارس در منطقه است.
  کلیدواژگان: مدارس، توزیع فضایی، دسترس مفید، تکنیک بافری، منطقه20 تهران
|
 • Morad Kaviani Rad*, Afshin Mottaghi, Hadi Zarghani, Hasan Sadrania Pages 1-22
  One of the problems in analyzing hydro-political relations in the system of international rivers is that the same factors can create a wide range of conflict or cooperation, and even an identical variable may play a different role in relation to other variables in each coastal country; Therefore, the recognition of the variables and the role that each variable has in developing a pattern of analysis of opportunities and risks for countries that share transboundary waters with other countries is essential. Iran is in the Harirud basin shared with Afghanistan. The presence of this basin in a dry and semi-arid strip of world has caused Iran's dependence on the water of Harirud to provide water to the east and northwest, and especially to the metropolis of Mashhad. Therefore, the research question is: What are the variables and indicators effective on the Strategic Importance of Harirud for Iran? For this purpose, 86 indicators were identified using library and field studies and categorized in geographical-geopolitical, technical-economical, and political-social variables in expert meetings with experts. After identifying the most important variables using the Delphi method, the role of each variable in the structural analysis of the variables has been investigated with the help of the Micmac software. The results indicate that geopolitical -geographical variables are the most effective and Most impressive variables, and indicators of the importance of Harirud for drinking water, food security, security of water resources and Afghanistan's position in Iran's foreign policy, strategic indicators for the importance of Heriud for Iran.
  Keywords: Hydropolitics, Harirud, National Security, Structural Analysis
 • Amir Saffari*, Tayebeh Kiani, Sasan Zangenehtabar Pages 23-36
  Karstic zones play an important role in feeding the karstic aquifers؛ therefore, recognizing the factors affecting the karst mutation and its zonation in the field of studies concerned with karst water resources is of great concern. The results of these studies can be applied to quantitative and qualitative management and protection of these resources against the pollutions coming from human activities. Karst mass of Khorin with an area of 396.5 square kilometers is located in elevated Zagros zone at the boundary of two provinces, Kurdistan and Kermanshah. Because of the outcrops of carbonate rocks and the presence of other variables, this mass in which there are many springs as karst aquifer outputs is susceptible of Karstification. Thus, identifying the karstic shapes as well as studying the geomorphology of karst and its development in the karst mass of Khorin is very significant. In this relief different forms of karst landscape including a variety of Lapies, sinkholes, caves, etc. have formed. Here, lithological layers, distance from faults, precipitation, temperature, slope, elevation, direction and plants were fuzzy considering the required function for each and then were combined using 0.9 gamma operator. At the end, the zonation map of surface karst development was prepared. This map was classified into four classes of without karst, karst with low development, karst with medium development and karst with high development through natural fractures method. Regarding the need for the layer of sinkholes, to study the accuracy of karst development zonation in the area under the survey, karst sinkholes were identified and their spatial distribution map was prepared using the Fill sink method. The results of this study indicate that about 98% of sinkholes are situated in the classes of triple karst.
  Keywords: Karst, Khorin Mountain, Zonation, Fuzzy logic
 • Masoud Jalali*, Mehdi Doustkamian, Amin Shiri Karim Vandi Pages 37-55
  The aim of this study was to analyze the mechanism is precipitation Comprehensive Iran. For this purpose the daily precipitation data of 483 synoptic and climatology stations arranged. In this study, a comprehensive annual rainfall is said to have a minimum rainfall and above, 50% sequence coverage and have at least two days. Winter surround Iran on the condition of rainy days were extracted and examined. Then, to review and analyze the mechanism of atmospheric precipitation comprehensive synoptic and dynamic parameters such as moisture flux, vortices, ground level pressure, Geopotential, meridional and zonal wind component for the levels of 1000, 850, 700 and 500 HP studied and analyzed was. The results of this study showed that the widespread mechanism of dynamic and synoptic Winter country most affected by the composition of the atmosphere patterns such as the Mediterranean low pressure - low pressure core Persian Gulf, Iran, Central High East Europe closed low pressure, low pressure Urals - the Middle East, high pressure, low pressure Saudi Arabia - High pressure belt Europe and Siberia - Iran's low-pressure center. However most of the winter precipitation of moisture flux feed barley middle-Level interaction, particularly levels of 850 and 700 HP respectively. It was while change 500 hPa atmospheric dynamical mechanism is an important role in Iran's winter inclusive.
  Keywords: moisture flux, vorticity, Mediterranean low pressure, winter precipitation, Iran
 • Leila Montaseri*, Abolghasem Amir Ahmadi, Mohammad Ali Zangeneh Asadi Pages 57-77
  Abstract

  In this research, to review the role of geomorphological phenomena has been discussed in the change of chemical quality of water in the part of geography the north east of the country. Geomorphological phenomenon discussed in this research is marly hills that is result of volcanic-sedimentary activities of geological tertiary and is discussed the role of chemical effects this hills in mudding water one of the rivers current in its area (Kalateh-Sadat river in west Sabzevar) to irrigate agricultural lands around this river, that slang term to it "water-coloring" they say. In this study, methods of field observation, interview with local farmers, sampling and analysis of water and physicochemical experiments have been used. The results of tests and comparative the chemical quality of clear water and muddy water showed that the rate of deposition percent (turbidity), total hardness (concentration of calcium and magnesium) and water salinity (Electrical Conductivity) is higher in muddy water; but statistical analysis and diagramming Schuler & Wilcox and classification of SSP and SAR determined that this increase is not as critical and dangerous and the quality of potable and agricultural water of Kalateh Sadat river and even its total hardness is in favorable condition and well. In other words, marly hills and water mudding does not cause of significant changes in water chemical quality of river; Therefore, can be used of muddy water for irrigating agricultural land.
  Keywords: marly hills, geomorphological phenomena, chemical quality, Kalateh-Sadat, water-coloring
 • Hosseinali Roohbakhsh Sigaroodi, Mostafa Karampoor*, Hooshang Ghaemi, Mohammad Moradi, Majid Azadi Pages 79-98
  Investigating the variability of the spatial-temporal pattern of rainfall, which can lead to climate change, due to its strong impact, is of interest to various scientists. For this purpose, after receiving the daily precipitation data of 27 stations for the period of 60 years (2010-1951), its quality and the total monthly precipitation and statistics necessary for the continuation of the research process such as mean, coefficient of variation, skewness, probability estimate of 20% The upper limit of the maximum and minimum rainfall average were calculated experimentally for a period of 60 years and two 30-year periods (1951-1980 and 1981-2010) and two periods of 10 years (1951-1960 and 2010-2001) for each of the spring and summer seasons Was calculated. The studies show relatively modest variations in spring and summer precipitation patterns on the Caspian coast, Northwest-West, 30 and 10 years old, compared to the 60-year, 30-year, and 10-year periods. In general, the mean of precipitation decreases from north and northwest to south and south east and increases the amount of coefficient of change and skidding. Except for the Caspian Basin, in the remaining stations, the average spring precipitation is higher than the average summer rainfall. There is a clear difference in the long-term characteristics of precipitation and its changes. It is worth mentioning that the increase in the coefficient of variation of the 30-year and 10-year periods is comparable to the corresponding periods at all stations, which indicates a decrease in the monthly and seasonal mean of spring and summer precipitation, which confirms the results of the decade and the first decade of the second decade. The greatest decrease occurred in the northern and western parts. In the second 30 years, the incidence of dry sunshine and drought-affected stations has increased. Therefore, it confirms the climate change for the Caspian and the Southwest coast.
  Keywords: precipitation, mean, Mann-Kendall, probability of 20% maximum, minimum rainfall, years of dry
 • Mohammad Motamedi*, Seyedhassan Rasouli, Mohammad Nasiri Pages 99-116
  In public organizations such as municipalities, the design and deployment of a performance and control assessment system can lead to the proper management of urban managers on the road to achieving goals, tasks, strategies and development plans and urban development, in accordance with the quality, cost and time desired. Therefore, this article attempts to study the satisfaction of urban performance in urban services by using the views of citizens of the city of Farouj. For this assessment, using theoretical studies, 21 types of urban services were selected in three sections: Technical, Public and Cultural Services. At the next stage, the questionnaire was designed based on these services. Then, 400 questionnaires were distributed among the citizens of the case study city. In the next step, 380 questionnaires were completely and correctly collected and entered into SPSS software. Finally, the results of the study were analyzed by statistical tests. The results of the research indicate that the average satisfaction rate of public services in the city of Farouj is 3.53, which can be said that the level of citizens' compliance with this service is in the middle level. The average satisfaction rate of technical services in the city of Farouj has been calculated to be 3.31, and the average satisfaction rate of cultural services in city of Farouj has been calculated to be equal to 3.5. The results of statistical analysis indicate that the level of significance is more than 0.05 in relation to four of the urban services. This means that in terms of the services of sports spaces, the collection and disposal of surface water, the quality of leisure travelers and the respect of the clients, the level of satisfaction of citizens is equal to the average. In relation to two indicators of pedestrian quality and public participation, the mean difference with the statistical test was calculated to be 0.16 and -0.19 respectively, which indicates that the satisfaction of these services is lower than the limit on average. In other indicators, citizens' satisfaction is above average
  Keywords: Satisfaction, Urban management, urban services, City of Farouj
 • Hossein Naserzadeh, Fariba Sayadi*, Meysam Toulabi Nejad Pages 117-133
  This research was carried out with the aim of understanding the spatial displacement of rainfall nuclei as an effective factor in the future hydrological conditions in Iran. Two types of databases were used to conduct this research. The first type of data is the monthly precipitation of 86 synoptic stations with the statistical period of 1986-1989 and the second type of predicted data from the output of the CCSM4 model under the three scenarios (RCP2.6, RCP4.5, and RCP6) from 2016 to 2036. After collecting and modeling the data, the maps were mapped to the ARCGIS environment. The results of the study showed that the terrestrial nuclei in the whole of Iran's zone in the four seasons will have changes with a negative trend in the future. The coefficient of rainfall variation in the spring, summer, autumn and winter seasons will be 61.4, 101.4, 58.9 and 55.8 percent, respectively. The results of the triple scenario study showed that the displacement of the spring core from all north north of the country to the northwest of the country is limited to the common borders of Iran, Turkey and Armenia (the Maku and Jolfa region), but in summer, the high core The northern shores and parts of the northwest of the country will be transported to the south of the country (around Khash and Saravan). In the autumn, the high-lying zone, which is located throughout the northern part of the country, will move to two distinct nuclei in the central Zagros (Dena and Zadkouh areas) and southwest Khazars (Anzali and Astara areas), and the core of winter from the central Zagros And the Caspian region will be transferred to the northwest of Kurdistan and southwest of West Azarbaijan, which will be seen in all scenarios. Another point is that, in addition to reducing the boulders, in the future, drought areas will cover more of the country.
  Keywords: precipitation modeling, Precipitation Cores, CCSM model, RCP, Iran
 • Rahimeh Rostami*, Ali Mohammad Khorshiddust, Mohammadreza Nikjoo, Hassan Mahmudzadeh Pages 135-152
  The drying of Lake Urmia has had many environmental impacts on the surrounding areas of the lake. In this research, efforts have been made to identify vegetation coverings that are compatible with the study area and then it use of multiplicative decision-making models for identify areas susceptible to cultivation of these products. In the present study, following the study of species in the region of rapeseed, was selected as a suitable halophytes plant. Initially, using Landsat 5 and 8 images, the changes in the land use type and vegetation cover type of the region were investigated from 2000 to 2016, and after calculating the changes, the potential planting of the halophytes plant was sought. The ANP Fuzzy method was used to estimate the ability to cultivate rapeseed. Main criteria used in this research are topography, soil and meteorology. The topographic sub criteria are included: height, slope and tilt direction, soil criteria including soil texture, soil salinity, and soil pH and soil organic matter. Finally, the criteria for meteorological data are total annual precipitation, Relative humidity, average annual temperature, maximum annual temperature and annual minimum temperature. These layers first be changed to fuzzy and then, applying the weight of each of the following criteria, a map of the main criteria of soil, topography and meteorology was prepared and finally, by combining these three main parameters, the potential mapping was obtained. The results indicate a 25.43 percent reduction in water content and an increase of 21.03 percent in saline areas between 2000 and 2016, and the results of identifying areas susceptible to cultivation of halophytes plants have identified 14.28 percent of the study area suitable for rapeseed cultivation.
  Keywords: Salinity plants, Landsat, Lake Urmia, Changes, Cultivation capability, ANP Fuzzy
 • Javad Jamalabadi*, Mahammad Salmanimoghaddam, Ali Shekari Badi, Marzieh Nodeh Pages 153-171
  Temporary resettlement of the population after the earthquake is considered as a pivotal element of crisis management. The selection of suitable centers for the establishment of citizens can have a significant role in rescue and rescue services after the earthquake. The purpose of this study was to identify potential spots for the construction of shelters and temporary accommodation of the population during the occurrence of a possible earthquake. This research is applied in terms of its purpose. The method of study is descriptive-analytical and documentary. Firstly, using the Delphi method, 16 main and effective criteria for locating these centers were identified in the framework of six clusters including access to the communication network, natural features, spatial characteristics, consistent uses, risk management and demographic performance. Then, using the experts' opinions and the network analysis process, the final weight of each criterion was determined. The most important parameters in this research are population density indexes, grade 1 arterial pathways, and suitable area. Finally, by combining the layers of all indicators, a map of the temporary population settlements was prepared in Sabzevar city. The results of the research show that the lack of suitable spaces, including parks and open spaces for temporary accommodation of citizens in Sabzevar city, is quite evident. At the same time, the points of the city, which have adequate open spaces and are compatible with the surrounding land uses, have a relatively better potential for deployment. Accordingly, the best places for temporary accommodation of the population after the earthquake in Sabzevar, including the Eram Park in the north, Imam Reza Park and the Football Stadium in Southeastern City, Shahr-e Basi, National Park and Shariati Conservatory in the city center, tourist hostel, Green spaces and sports grounds in the west, and finally technical and vocational schools in the city of Tohid. In order to improve the conditions in the aftermath of the earthquake, some suggestions are presented in this study.
  Keywords: : temporary accommodation, crisis management, earthquake, network analysis process, Sabzevar city
 • Bahman Shafii, Hamid Barghi*, Yusef Ghanbari Pages 173-191
  The purpose of this paper is to investigate the social, economic, and environmental effects of drought from the viewpoint of villagers, with the structural equation modeling approach. The purpose of this study is of applied research type, and is essentially a descriptive-correlation research. The population of the study, 1762 heads of households and sample size were determined according to Cochran formula, 316 people. Data analysis was performed using SPSS22 software and Structural Equation Modeling (SEM). In this research, the observed variables were obtained for three components: economic, social, and environmental. Three first-factor factor analysis models were designed, measured, and validated for measuring three sub-scale droughts. Finally, the role and effect of observed variables and their triple components derived from the drought, as the main hidden dependent variable, and the relationships between them, were analyzed with the help of a structural model of the factor-factor analysis (CFA) of the quadratic factor of the second order. The results of the fitting and validation of all three models of drought measurement, and the realization of goals, as well as the quadratic model of second order, were evaluated based on the data for drought evaluation. Finally, drought affected by socioeconomic and social indicators of 0. 97, and environmental index was 0. 87, so the drought in the studied villages areas had the greatest impact on economic and social indicators, and As a result, it has been placed on an environmental index.
  Keywords: drought, social effects, economic effects, environmental impacts, Hasan Abad district
 • Hamid Heidary Mokarrar*, Hamid Reza Nasimi, Zohreh Ramezanpour Pages 193-213
  Various developmental proceedings of conducting guide plans have been considered as one of the main prerequisites for social welfare by providing a basis for comprehensive development and improvement of living conditions in the rural areas and promoting the mental health of villagers. Accordingly, the present research seeks to evaluate the effects of guide plans on the mental health status of villagers in the central part of Darab County. This research is a descriptive-analytic study in which the documentary method used to examine the records and explain the problem, a survey method was used to collect data using observation, interview, and completion of questionnaire among the villagers. Descriptive, inferential and spatial analysis was performed using Excel, SPSS and ArcGIS software to analyze the data. The findings of the study confirm that the executive measures of the conducting guide plans in the studied villages are in a proper level. Accordingly, the quality of implementation of these plans, at a confidence level of 0.99, is correlated with the mental health of the villagers. Also, the results of regression test showed that about 20% of the changes in mental health status of the people living in the studied villages were predicted by the implementation of guide plans. Other results of the research confirm that there is a significant difference between mental health status in all three age groups of men But among women, there is a significant difference between the two age groups of the elderly with young people and middle aged people.
  Keywords: guide plan, mental health, village, Darab County
 • Hojjat Mohamadi Torkamani* Pages 215-232
  Ecotourism, as the leading sector of the tourism industry, relies on utilizing environmental capabilities, and needs proper management decisions. In this context, the identification of ecological and environmental power is the most basic step. This study by considering the middle of the city as the sample of this province due to its ecological superiority and using the hierarchical analysis process, attempts to zon the city based on ecological power using the system Geographic Information (GIS). This zoning is done using 11 indicators. The results indicate that about 78 percent of the city's area is in an appropriate and even better condition for the development of ecotourism, and in contrast, about 23 percent of its area faces limitations for the development of ecotourism. In a general conclusion, it can be admitted that the city of Midian has a variety of sub-climates as it covers a wide range, and, in terms of ecotourism potential, there is a significant difference between sectors and regions of existence has it.
  Keywords: Ecological Capacity, Ecotourism, Analytical hierarchy process, Geographic Information System, Mianeh County
 • Najmeh Daneshvar, Marvast, Somayeh Soltani, Gerdefaramarzi*, Samaneh Poormohammadi Pages 233-248
  The phenomenon of evapotranspiration causes water and moisture losses from water, soil and vegetation levels. Due to the small amount of atmospheric precipitation and water resource constraints in Iran, it is important to calculate it through a suitable method. The present research attempts to evaluate the evapotranspiration reference crop (ETo) and present it in the form of zoning map as a basic tool for water management. In this study, the long-term average of seven meteorological stations and evaporation pan data were used to determine the appropriate ETo estimation method. Evapotranspiration of reference crop was calculated to 14 methods the based on climatic information in each station. Computational methods including combinational methods Penman-based, radiation-temperature method, temperature method and radiation method. The most appropriate computational method was selected based on the R2 and Nash -Sutcliffe statistics. The zoning of evapotranspiration of reference crop was carried out based on the geographic information of the meteorological stations and the GIS software. The results of the research indicate that the best method for this region as the cold and moderate climate are FAO radiation and Blaney-Criddle. Also, the zoning result shows that west of the catchment has less evapotranspiration rather than its east. Sunshine hours, maximum temperature and wind speed were the most effective factors for evapotranspiration in this area by sensitivity analysis.
  Keywords: Sensitivity analysis, Evapotranspiration, REF-ET, Zoning, Climate Parameters, Saqez
 • Habibollah Fasihi* Pages 249-264
  In urban planning, proper distribution of facilities and educational services is important, because only if there is an equity in the distribution of services and land uses, it will be possible for all residents to take advantage from them. The purpose of this paper is to investigate the spatial distribution of schools and ‎the accessibility of households to public education schools in 20th district of ‎Tehran.‎ The research method was descriptive-analytical based on the data and information provided by the education departments. In order to analyzing the spatial distribution of ‎schools we used spatial analysis models in GIS including the nearest neighboring index; ‎multi-spatial analysis and Moran index. Buffer technique has been used to analyze ‎access to public education schools.  Findings showed that all the schools at different levels from primary, secondary, to vocational   schools had a cluster pattern of spatial distribution.  The distribution of public education schools (primary and first period of secondary schools) had a more clustered pattern compared to the specialized schools. 29.9% of the area was not inside the access area of boys' elementary schools. The out of access area of girls' elementary schools,  first period boys' high schools and the  girls' ones were 6,27, 13/7 and 3/7 percent respectively. While some parts of the study region were outside of schools access areas, In some other parts,  5 access areas of elementary schools and 7 access area of first period high schools were overlaid. This also reflects the unequal spatial distribution of schools in the region.
  Keywords: Schools, Spatial distribution, Access area, Buffer technique, Tehran district 20th ‎