فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و ششم شماره 3 (پیاپی 143، پاییز 1397)
 • سال سی و ششم شماره 3 (پیاپی 143، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آرش خجسته *، حنانه صفی اقدم صفحات 133-140
  علی رغم همه پیشرفت ها در مهندسی بافت استخوان، همچنان اتوگرافت ها، استاندارد طلایی درمان ضایعات بزرگ کرانیوماگزیلوفاسیال Craniomaxillofacial می باشند. توسعه بیومتریال ها، کاربرد فاکتورهای رشدی، و سلول های بنیادی دریچه جدیدی را به روی مطالعات بازسازی استخوان می گشاید، اگرچه انتقال حقیقی نتایج به حوزه بالینی هنوز صورت نگرفته است. در این مقاله تعدادی از رویکردهای مهم و اساسی که محققین برای ارتقای احتمال موفقیت در بازسازی استخوان به کار می گیرند، آورده شده است. سلول های بنیادی چند توان القایی که با تغییر سلول های بالغ سوماتیک یا سلول های بنیادی بالغ غیر چند توان تولید می شوند، از نامزدهای منابع سلولی در این زمینه می باشند. در حوزه ی داربست های هوشمند، مهندسین بافت بر روی تغییراتی مانند افزودن مولکول های زیست- فعال یا نانوذرات فعالیت می کنند. همچنین سیستم ارائه موضعی به عنوان وسیله ای برای حمل و آزادسازی عوامل درمانی شامل داروها، فاکتورهای رشدی مانند فاکتور استخوان ساز یا آنژیوژنیک و سلول ها برای مدت زمان مطلوب معرفی شده اند. علاوه بر آن، روش های کشت سلولی دینامیک (بایورآکتورها) برای تقلید نسبی خصوصیات فیزیولوژیک و مکانیکی بدن استفاده می شوند. رویکرد تازه دیگر بازسازی استخوان با آنتی بادی (AMOR) است که مولکول های درمانی را به صورت موضعی یا سیستمیک وارد می کند تا موجب فعال سازی یا مهار فاکتورهای اندوژن به ویژه پیام های BMP شوند. به طور خلاصه، آزادسازی تدریجی فیزیولوژیک فاکتورهای رشدی به همراه سلول های بنیادی مزانشیمی MSCs کشت یافته در داربست کامپوزیتی، روش های کشت سلول دینامیک و ارتقای بستر دریافت کننده، بر چشم انداز آینده تاثیرگذار می باشند.
  کلیدواژگان: مهندسی بافت استخوان، سلولهای بنیادی چند توان القایی، بایورآکتور، بازسازی استخوان به واسطه آنتیبادی
 • اعظم رضازاده، حوریه سلیمان جاهی *، سارا صعودی، آلا حبیبیان، حسام کریمی صفحات 141-145
  سرطان کولورکتال (CRC) با تعداد سالانه 2/1 میلیون ابتلا در افراد به عنوان چهارمین سرطان شایع منجر به مرگ می باشد. اگرچه روش های درمانی موجود همچون جراحی و شیمی درمانی برای این سرطان بخصوص هنگامی که بیماری در مراحل اولیه شناسایی گردد می تواند مفید باشد، اما درمان هدفمند که قابل اعتماد و غیرتهاجمی باشد می تواند به عنوان روشی سودمند جایگزین گردد. سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) که سلول هایی تمایز نیافته و با قدرت و توان چندجانبه هستند و پتانسیل تجدیدکردن خود و تمایز به رده های سلول مختلف را دارند، به عنوان عوامل درمانی فعالیت بیولوژیکی خود را با تنظیم سیستم ایمنی و رهاسازی سیتوکین ها و کموکین ها به جایگاه التهاب اعمال می کنند. این سلول ها همچنین به عنوان حامل در تحویل دارو به محل اولیه تومور یا متاستاز حاصل از آن، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. مطالعاتی حاکی از پتانسیل سلول های بنیادی مزانشیمی جهت ازبین بردن تومور با ممانعت از تکثیر سلول توموری و القاء آپوپتوز در آن وجود دارد. در مقابل، تمایل به تومور نیز از مهم ترین مشخصه های این نوع از سلول های بنیادی می باشد؛ به طوری که شواهد نشان می دهد، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی باعث تحریک رشد تومور و متاستاز در سرطان می شود. چاقی که با افزایش بافت چربی همراه است و باعث افزایش سلول های مزانشیمی در بافت چربی می شود، در ارتباط با انواع سرطان مثل سرطان سینه و کولون می باشد. بدین ترتیب نقش دوگانه سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان عامل درمانی، مطرح می شود که نشان دهنده به کاربردن این سلول ها مانند استفاده از یک شمشیر دو لبه می باشد.
 • علیرضا سنگانی *، پریا جنگی، علیرضا همایونی صفحات 146-151
  زمینه
  در سراسر عمر محیط زندگی افراد می تواند نقشی اساسی در روند مباحث شناختی، رفتاری و حتی جسمانی را سبب گردد، بنابراین هدف پژوهشی حاضر شناسایی تفاوت کانون توجه، احساس تنهایی، پذیرش و نگرش فرهنگی در افراد سالمند مستقر در مراکز نگهداری و سالمندان مستقل است.
  روش کار
  روش پژوهش علی - مقایسه ای بوده است و جامعه ی آماری پژوهش تمامی سالمندان زن 65 تا 75 ساله بدون مشکل شناختی بودند. نمونه آماری این پژوهش شامل 35 سالمند مستقر در مراکز نگهداری و 35 نفر سالمندان مستقل که هر دو گروه دارای عملکرد شناختی طبیعی و سالم به روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس در شهرستان گرگان در تابستان 1397 بودند. شناسایی سلامت شناختی بر اساس تشخیص روان پزشک و شاخص سنجش وضعیت شناختی (SPMSQ) انجام گرفت و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه های مقیاس پذیرش مارلو و کراون، مقیاس احساس تنهایی (SELSA-S)، پرسشنامه کانون توجه (FAQ) و ارزیابی نگرش های فرهنگی اجتماعی هافستد پاسخ دهند. داده ها با استفاده از روش آزمون ضریب تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع بین شناسایی تفاوت کانون توجه، احساس تنهایی، پذیرش و نگرش فرهنگی در افراد سالمند مستقر در مراکز نگهداری و سالمندان مستقل با توجه به تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت معناداری در سطح (01/0= P) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق به طور کلی می توان بیان نمود که فراهم کردن مراقبت خانواده محور و اجرای مداخلات بهداشتی- رفاهی توسط ارگان های ذیربط در مراکز نگهداری از سالمندان می تواند در ارتقاء سلامتی عمومی سالمندان موثر باشد.
  کلیدواژگان: سالمند، احساس تنهایی، توجه متمرکز
 • مژگان نینوایی *، گلنوش احمدی، حمیدرضاسلطانی صفحات 152-159
  زمینه
  تبعات احتمالی کاهش شدید میزان باروری، دولتمردان و سیاست گذاران جامعه را وادار به تجدیدنظر در سیاست های جمعیتی و تشویق خانواده ها به زاد و ولد نموده است. هدف از این پژوهش تعیین میزان رضایت مردم از سیاست های فرزند آوری دولت در سال های اخیر است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی و در سال 1396 بر روی 300 زن سن باروری (18-45 سال) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر (05/0= P) و نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) انجام شد.
  یافته‏ ها: از 300 زن با میانگین سنی 35 سال، 62% زنان (186 نفر) از محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری رضایت نداشتند. 48% (144 نفر) اطلاعات خود را در زمینه پیشگیری از بارداری ناکافی دانسته اند. منابع اطلاعاتی مراجعین در 37% (111 نفر) خانواده و تنها در 9% (27 نفر) کادر درمان بوده است. مشکلات اقتصادی در 83% مراجعین به عنوان بیشترین عامل عدم تمایل به باروری برشمرده شده است. میزان رضایتمندی با تحصیلات، سن، سن ازدواج، سطح درآمد خانواده و بارداری ناخواسته رابطه معنی دار (05/0>p) و با روش کنتراسپشن رابطه معنی دار نداشته است (05/0<p).
  نتیجه‏ گیری: عدم رضایتمندی از سیاست های تنظیم خانواده در تقریبا نیمی از زنان مورد مطالعه دیده شد و کمبود آگاهی و کسب اطلاعات از منابع نامعتبر هنوز در زنان ایرانی وجود دارد. برای تشویق به افزایش موالید لازم است ابتدا زیرساخت های رفاهی لازم ایجاد و سپس با آموزش مناسب به خانواده ها اجازه داد تا خود به افزایش آگاهانه فرزندان تمایل نشان دهند.
  کلیدواژگان: رضایت، مدیریت باروری، عوامل فردی، مدیریت
 • فاطمه قمرپور، محمود محمودی *، ایروان مسعودی اصل صفحات 160-167
  مقدمه
  مراقبت باروری پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از آن نقش بسیار مهمی در تشخیص زودرس و درمان به موقع و موثر عوارض بارداری و پس از زایمان دارد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر رضایت از زمان انتظار و استمرار مراجعات خدمات در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر به صورت مورد - شاهدی صورت گرفت. محیط پژوهش، مراکز سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. 126 نفر از زنان که هم قبل از طرح و هم بعد از طرح به این مراکز مراجعه داشته اند به عنوان نمونه وارد پژوهش شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها به صورت آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 22 و آزمون آماری ویلکاکسون ، مک نمار و تست فیشرانجام گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 126 زن شرکت کننده در پژوهش، از نظر شغل، 4/63 درصد مراجعین خانه دار یا بیکار و بیشترین مراجعین مربوط به گروه سنی کمتر از 35 سال بودند. در استمرار مراجعه، نسبت دریافت کنندگان خدمت را بدست آورده و سپس نسبت ها در دو مرحله قبل و بعد از طرح تحول مقایسه شدند که طبق نتایج بدست آمده، میزان استمرار مراجعه مادران پس از طرح تحول بیشتر از قبل طرح تحول بدست آمد(05/0>P). میزان رضایت مادران از مدت انتظار برای دریافت خدمات سلامت قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند(05/0>P). میانگین نمره رضایت مادران قبل و بعد از طرح تحول به ترتیب 72/2 و 56/3 محاسبه شد. میانگین نمره رضایت بعد از تحول بیشتر از قبل تحول بود.
  نتیجه گیری
  استمرار مراجعه و میزان رضایت از زمان انتظار دریافت خدمات پس از طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت افزایش یافته است. بهره مندی از خدمات مادران باردار می تواند شاخص های سلامت مادران و نوزادان را ارتقا داده تا مادران هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به مراقبت سلامت بیشتر و بهتری دسترسی داشته باشند.
  کلیدواژگان: طرح تحول، خدمات سلامت مادران، مراکز سلامت جامعه
 • فرهاد حسین پناه، محمد عباسی نظری *، امید مرادی، ساحل سلیمانی صفحات 168-172
  زمینه
  تبعیت ضعیف یکی از علل پاسخ ناکافی بیماران تحت درمان با لووتیروکسین است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از آموزش اختصاصی و استفاده از پمفلت در مورد نحوه صحیح مصرف لووتیروکسین بر میزان تبعیت بیماران بود.
  روش کار
  مجموعا 200 بیمار مصرف کننده لووتیروکسین با استفاده از پرسشنامه موریسکی از نظر تبعیت مصرف لووتیروکسین بررسی شدند. 100 بیمار، افراد گیرنده لووتیروکسین بصورت متداول و 100 بیمار دیگر، افرادی بودند که تحت آموزش اختصاصی و دریافت پمفلت در مورد نحوه صحیح مصرف لووتیروکسین قرار گرفته بودند.
  یافته‏ها: بیماران در هر دو گروه از نظر توزیع جنسی، میانگین سنی، طول مدت مصرف لووتیروکسین، تعداد داروهای مصرفی و شاغل بودن تفاوت معنی داری نداشتند. در بیماران گروه بدون آموزش به ترتیب 52% و 8% و 10% دارای تبعیت ضعیف، متوسط و مناسب و در بیماران گروه گیرنده آموزش، تبعیت ضعیف، متوسط و مناسب به ترتیب 26% و 34% و 40% بود. آنالیز کای اسکوار نشان داد که بین میزان تبعیت و دریافت یا عدم دریافت آموزش رابطه معنی داری موجود است(001/0=P)
  نتیجه‏گیری: استفاده از آموزش و ارائه پمفلت در مورد نحوه صحیح مصرف داروی لووتیروکسین و اهمیت آن در درمان بیماران مبتلا به کم‏کاری غده تیروئید در جمعیت ایرانی سبب افزایش تبعیت بیماران از دستور مصرف ارائه شده توسط کادر درمان می‏شود.
  کلیدواژگان: تبعیت، لووتیروکسین، پرسشنامه، هیپوتیروئیدیسم
 • سید رضا فاطمی، سیده نازنین منصوری *، مهسا مولایی صفحات 173-176
  در بررسی آندوسکوپیک در خانم 51 ساله ای با شکایت درد اپی گاستر و احساس سنگینی در ناحیه بالای شکم که از حدود 6 ماه قبل شروع شده بود، یک ضایعه برآمده پولیپی در انحنای بزرگ معده و در قسمت یک سوم میانی معده مشاهده گردید. اندازه ضایعه پولیپی پایه دار در حدود 25 میلی متر بود. در پولیپکتومی با روش snar base در بخش ساقه و ساب موکوزال ضایعه تزریق اپی نفرین رقیق شده انجام شد و پولیپکتومی کامل انجام گرفت. در تشخیص اولیه آندوسکوپیک، احتمال پولیپ هیپرپلاستیک بدون هر گونه عارضه ای داده می شد، اما در نهایت، یافته های هیستوپاتولوژیک،  گاستریت پولیپوز کیستیک معده را تشخیص داد.
  کلیدواژگان: پولیپ معده، گاستریت پولیپوز کیستیک معده، پولیپکتومی اندوسکوپیک
|
 • Arash Khojasteh Pages 133-140
  Despite advances in bone tissue engineering, auto grafts from intra-oral or extra-oral donor sites are still the gold standard for treatment of large craniomaxillofacial defects. Biomaterial development, application of growth factor, and stem cells, open new gateway to bone regeneration studies, but real translation from bench to bedside have not yet happened. In this review article, a number of main approaches that researchers apply to enhance success rate in bone regeneration are described. One of the promising cell source candidates are induced pluripotent stem cells which are a type of stem cells produced by converting differentiated somatic adult cells or non- pluripotent adult stem cells into pluripotent stem cells. Regarding smart scaffolds, addition of bioactive molecules or nanoparticles that can enhance attachment and proliferation of stem cells on the scaffold have been investigated. Moreover, local delivery systems as a device to carry and discharge therapeutic agents including drugs, growth factors such as osteogenic or angiogenic factors and cells into a specific site for a desired period of time, have been introduced. Also, dynamic cell culture methods (namely bioreactors) are used to partially mimic the body’s physiological and mechanical characteristics. Another novel approach termed as Antibody-Mediated Osseous Regeneration (AMOR), is the local or systemic delivery of therapeutic molecules which either activate or inhibit the endogenous factors especially Bone Morphogenetic Proteins  (BMP) signaling. In conclusion, gradual physiologic release of growth factors with the cultured Mesenchymal stem cells (MSCs) in the composite scaffold, dynamic cell culture methods and enhancement of recipient bed, all turn on the light on this future prespective.
  Keywords: Bone tissue engineering, Induced pluripotent stem cells, Bioreactos, Antibody mediated osseous regeneration
 • Horieh Soleyman Jahi Pages 141-145
  Colorectal Cancer (CRC) is the third most common cancer and the second leading cause of cancer-related death all around the world with an estimated 1.2 million new cases and a half million deaths each year. Although some curing methods such as surgery and chemotherapy are used in the early stage of CRC, targeted therapy is one of the principal modes of cancer treatment that could be a reliable and noninvasive strategy. It seems that Mesenchymal Stem Cells (MSCs) which are undifferentiated and multipotent with the ability to self-renew and differentiate into several distinct cell lineages, are emerging as a targeted anticancer agent and exert their biological and therapeutical activity through immune system modulation and release of cytokines and chemokines to the tumor site. These cells also play a significant role as a carrier to delivery drug to the primary site or metastasis of tumors. There are some studies on MSC`s potential to destroy tumors by inhibition of proliferation and induction of apoptosis. In contrast, tumor tendency is one of the most important characteristics of MSCs in which Adipose Derived MSCs (ADSCs) are the cause of tumor growth and metastasis. Furthermore, obesity indicated that increase of adipose tissue and ADSCs are in association with colon and breast cancers. Therefore, the double-edge sword role of MSCs is revealed as a therapeutic agent.
 • Alireza Sangani Pages 146-151
  Background
  Throughout the life of people, environment can play a crucial role in the process of cognitive, behavioral, and even physical thinking. Thus, the purpose of this study was to identify the focus of attention, loneliness, acceptance and cultural attitude in elderly people located in care centers and independent elderly.
  Methods
  The research method was a causal comparison and the statistical population of the study were all elderly women aged 65-75 years without cognitive problems. The sample consisted of 35 elderly people in care centers and 35 independent elderly people who both had normal and healthy cognitive function through non-random available sampling. Cognitive health recognition was performed on the basis of psychologist’s diagnosis and cognitive status index (SPMSQ). They were asked to complete a questionnaire on Marlow and Crown Recognition Scale, Feeling lonely SELSA-S, Focus of Attention Questionnaire (FAQ) and the Hofstede Social Housing Assessment Questionnaire. Data were analyzed using Mann-Whitney Variables Analysis (MANOVA).
  Results
  The results indicate that there is a significant difference in the level of focus of attention, loneliness, acceptance and cultural attitude among elderly people located in care centers and independent elderly (P = 0.01).
  Conclusion
  According to the results of the research, it can generally be concluded that provision of family-based care and the implementation of health-welfare interventions by the relevant organs in the care centers of the elderly can be effective in promoting the general health of the elderly.
  Keywords: Elderly, Loneliness, Attention
 • Mojgan Neynavaye Pages 152-159
  Background
  The possible consequences of a sharp decline in fertility, has forced the community leaders and policy makers to revise policies in regard to encouraging the population to give birth to children. The aim of this study was to determine the satisfaction of the people from childbearing government policies in recent years.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 300 women in the reproductive age (18-45 years) referring to Karaj health centers in 2012 using cluster random sampling method. Data were collected using a questionnaire and data analysis using Chi-square test (P = 0.05) and SPSS software (version 20).
  Results
  Of the 300 women with a mean age 35 years, 62% of women (186) did not agree to limit their access to contraceptives. 48% of women (144) reported inadequate information in regard to contraception. Intelligence sources in 37% of patients were families (111) and only 9% (27) were medical staff. Economic problems in 83% of patients are considered to be the greatest cause of unwillingness to have a children. Satisfaction with education, age, marriage age, family income and level of unwanted pregnancy correlated (p<0/05) and had no significant relationship with contraception method (p>0/05).
  Conclusion
  Dissatisfaction with family planning policies has been seen in almost half of the women and the lack of awareness and gaining information from invalid sources still exist among Iranian women. In order to encourage the birth growth rate, it is necessary to create the welfare infrastructure first and then, with proper education, allow families to increase their awareness in raising their children.
  Keywords: Satisfaction, Fertility management, Individual factors, Management
 • Mahmoud Mahmoudi Pages 160-167
  Background
  Fertility care, pre-pregnancy, pregnancy period and postpartum care play a very important role in the early diagnosis and timely and effective treatment of pregnancy and postpartum complications. This study was conducted to assess the effect of health transform plan on satisfaction of waiting time and continuation of receiving maternal health services in clients of community health centers of Iran University of Medical Sciences in 2017.
  Methods
  This study was conducted as a case-control design. The study was done in community health centers of Iran University of Medical Sciences and samples were chosen by simple random method. 126 women referring to these centers entered the study as study samples. Data gathering was done using researcher made questionnaire after obtaining the approval of reliability and validity. Data was analyzed using descriptive and analytical approach by SPSS 22nd version and Wilcoxon and McNemar and Fisher tests.
  Results
  Out of 126 participating women, 63.4% were housewife and unemployed and most of them were in less than 35 years old age group. firstly, the ratio of service recipients was earned. Then compare the ratios in two steps before and after the transformation plan which was obtained according to the results. The rate of continuation of mothers’ referral after the development plan was more than before the transformation plan (P> 0.05). Mothers’ satisfaction with waiting time for receiving health services before and after the development of health system was significant (P <0.05). The mean score of mothers’ satisfaction before and after the design change was 2.72 and 3.36, respectively. The average satisfaction score after the change was more than before.
  Conclusion
  Satisfaction of waiting time and continuation of receiving maternal health services increased after health transform plan. Utilization of maternal health services can improve infant and maternal health indicators for better health outcome and access to both qualitative and quantitative manners.
  Keywords: Evolution plan, Maternal health services, Community health centers
 • Mohammad Abassi Pages 168-172
  Background
  Poor adherence is one of causes of inadequate response in patients under treatment with levothyroxine. The aim of present study was to evaluate the effect of individualized patients’ education and giving a pamphlet regarding the proper usage of levothyroxine on patient’s adherence.
  Methods
  A total number of 200 patients who consumed levothyroxine were included to evaluate their adherence to levothyroxine consumption based on Morisky questionnaire. Hundred patients received levothyroxine as routine without any instruction on proper use and 100 patients were educated and received a pamphlet on proper use of levothyroxine.
  Results
  There were no differences in two groups regarding sex distribution, mean age, levothyroxine use duration, number of medications and having a job. In patients who did not receive education demonstrated 52, 8 and 10% poor, moderate and good adherence, respectively. Patients who received education showed 26, 34 and 40% poor, moderate and good adherence, respectively. Chi square analysis showed that there was a significant difference between adherence of patients who received pamphlet and education in comparison to patients who did not (p= 0.001).
  Conclusion
  Using education and giving pamphlet regarding the importance and proper use of levothyroxine in Iranian hypothyroid patients will lead to better adherence to medication use.
  Keywords: Adherence, Levothyroxine, Questionnaire, Hypothyroidism
 • Seyede Nazanin Mansouri Pages 173-176
  Endoscopic evaluation of a 51 year old woman, who had referred with a 6-months complaint of epigastric pain and fullness in the upper abdomen, demonstrated a large polyp in the greater curvature of the middle third of the stomach. The size of the pedunculated polyp was about 25 mm. Polypectomy was done by snar base and diluted epinephrine was injected submucosally and in to the stem and polyp removed completely. The initial endoscopic diagnosis was hyperplastic polyp without any significant complication. However, histological evaluation confirmed the final diagnosis of Gastritis cystica polyposa.
  Keywords: Gastric polyp, Endoscopic polypectomy, Gastritis cysticapolyposa