فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تینا دادگر*، زهرا واحدی، سجاد یزدان ستاد، الهه کیایی، هانیه اسعدی صفحات 371-381
  زمینه و هدف
  مهم ترین فاکتور در بیماری زایی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس توانایی تشکیل بیوفیلم است. شناسایی سویه های ایجادکننده بیوفیلم با استفاده از یک روش مناسب و شناخت مکانیسم های اتصالی آنها در تولید بیوفیلم می تواند به فهم درست استفاده از تجهیزات پزشکی مصنوعی و جلوگیری از افزایش مقاومت به داروها کمک کند. هدف از این مطالعه، ارزیابی روش های فنوتیپی (لوله ای، کنگورد آگار و میکروتیتر پلیت) و روش مولکولی PCR با ژن های icaA و icaD برای شناسایی بیوفیلم استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و تعیین الگوی مقاومت دارویی و رابطه آن با تشکیل بیوفیلم در نمونه های بالینی و ناقلین سالم بود.
  مواد و روش کار
  عداد 50 جدایه بالینی و 40 جدایه از ناقلین استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با استفاده از روش های فنوتیپی لوله ای، کنگورد آگار و میکروتیتر پلیت و روش مولکولی PCR با ژن های icaA و icaD بررسی شدند. مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن براساس استانداردهای CLSI انجام شد.
  یافته ها
  با استفاده از روش لوله ای 63/34درصد از جدایه ها و با استفاده از روش کنگورد آگار 37/78درصد و با روش میکروتیتر پلیت 67/79درصد جدایه ها، توانایی تشکیل بیوفیلم را داشتند. تفاوت معنی داری بین دو گروه بیمار و ناقل مشاهده نشد. icaA در 100درصد و icaD در 85/24درصد سویه های تشکیل دهنده بیوفیلم شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  مقایسه بین روش های فنوتیپی و روش های مولکولی با استفاده از ژن های icaA و icaD برای تشخیص بیوفیلم نشان داد که MTP بهترین روش برای تشخیص بیوفیلم با بیشترین حساسیت و اختصاصیت است و استفاده هم زمان آن با روش های مولکولی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، بیوفیلم، مقاومت آنتی بیوتیکی، PCR
 • ایمان پولادی، محسن طاهری، محمد نیاکان*، رضا میرنزاد، قاسم عظیمی صفحات 382-389
  زمینه و هدف
  مایکوپلاسما پنومونیه یکی از مهم ترین پاتوژن هایی است که باعث ایجاد عفونت های دستگاه تنفسی می شود؛ به ویژه در پنومونیه های اکتسابی از جامعه که عامل 10 تا 40درصد پنومونی اکتسابی از جامعه است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در بیماران مبتلا به عفونت های تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان های مصطفی خمینی (ره) و خاتم الانبیا تهران به روش کشت و مولکولی است.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش  100 نمونه سواب گلو از بیماران مبتلا به عفونت های تنفسی جمع آوری شد. تمام نمونه ها در محیط مایعPPLO Broth   و محیط جامدPPLO agar  کشت داده شدند. پس از کشت و استخراج ژنوم از طریق کیت ساخت شرکت  Roche آلمان، تکنیکPCR  با پرایمرهای اختصاصی اجرا شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 14 نمونه (14درصد) پرگنه مربوط به مایکوپلاسما در محیطPPLO Agar  ایزوله شد. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی 17 نمونه (17درصد) از نظر جنس مایکوپلاسما و 6 نمونه (6درصد) از نظر وجود گونه مایکوپلاسما پنومونیه مثبت گزارش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد، برای شناسایی مایکوپلاسما پنومونیه در بین مبتلایان به  عفونت های دستگاه تنفسی ، روش مولکولی PCR بطور معنی داری نسبت به کشت از حساسیت بالاتری برخودار است و با به کار گیری پرایمرهای اختصاصی می توان این عوامل بیماری زا را در حد جنس و گونه با دقت بیشتری مورد شناسایی قرار داد.
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما پنومونیه، واکنش زنجیره پلیمراز، کشت، عفونت های تنفسی
 • محمد خضری، مسعود رضایی*، اشرف محبتی مبارز، مهدی ذوالفقاری صفحات 390-398
  زمینه و هدف
  باکتری های متعددی همانند اشریشیا کلی تحت شرایط نامساعد می توانند وارد حالت زنده اما غیرقابل کشت (VBNC) شوند که با روش های تشخیص بر پایه کشت باکتری قادر به شناسایی نیستند. در تحقیق حاضر، وارونویسی واکنش زنجیره ای پلیمراز (RT-PCR) برای تشخیص باکتری Escherichia coli O157:H7 در حالت VBNC بررسی شد.
  مواد و روش کار
  باکتری E. coli O157:H7 به تیمارهای آب مقطر و آب نمک 30درصد تلقیح و در دمای اتاق نگهداری شد. کشت پذیری باکتری ها روی محیط کشت مک کانکی آگار تعیین شد. RT-PCR ژن 16S rRNA شامل استخراج و تخلیص RNA، تیمار DNase I برای حذف آلودگی DNA و سپس سنتز cDNA و الکتروفورز محصول PCR نمونه های cDNA برای تشخیص زنده مانی باکتری E. coli O157:H7 تحت تیمارهای مورد مطالعه به کار رفت و با نتایج RT-PCR ژن 16S rRNA در باکتری های کشته شده به وسیله حرارت مقایسه شد.
  یافته ها
  کشت پذیری باکتری ها در تیمار آب مقطر طی مدت مطالعه حفظ شد؛ اما تیمار آب نمک 30 درصد باعث کشت ناپذیری باکتری در روز چهارم مطالعه شد. نتایج RT-PCR ژن 16S rRNA بیانگر حفظ بیان این ژن در باکتری های کشت پذیر و غیرقابل کشت طی مدت مطالعه بود، در حالی که در باکتری های کشته شده به وسیله حرارت بیان این ژن منفی بود که نشان دهنده کارایی RT-PCR ژن 16S rRNA در تشخیص باکتری های زنده از غیرزنده بود.
  نتیجه گیری
  باکتری E. coli O157:H7 تحت استرس شوری 30 درصد وارد حالت VBNC شد که می تواند باعث مخاطراتی جدی برای سلامت انسان شود. وارونویسی واکنش زنجیره ای پلیمراز (RT-PCR) می تواند برای تشخیص باکتری های VBNC به کار رود.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، زنده مانی باکتری، وارونویسی واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • سمانه فرجی کفشگری، یحیی مقصودلو*، مرتضی خمیری، محبوبه کشیری، آرش بابایی صفحات 399-408
  زمینه و هدف
  باکتریوفاژها انگل های اجباری باکتریایی و بی خطر برای انسان و حیوان هستند که با روش های غوطه وری یا اسپری به عنوان عوامل ضدمیکروبی طبیعی در مواد غذایی به کار می روند. استفاده از این روش ها موجب هدررفتن و یا به دام افتادن فاژ در مواد غذایی می شود؛ اما تثبیت آن بر سطح پلیمر، تماس فاژ با سلول میزبان در سطح مواد غذایی را تسهیل می کند. لذا هدف این مطالعه، تثبیت فاژ لیتیک اشریشیا بر فیلم استات سلولز و بررسی اثر ضدمیکروبی آن بود.
  مواد و روش کار
  باکتری اشریشیا به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سلسیوس گرم خانه گذاری و اثر ضدمیکروبی فاژها از طریق تشکیل پلاک ارزیابی شد. فیلم استات سلولز به روش قالب ریزی تهیه و سپس تحت تیمار پلاسما اصلاح و در سوسپانسیونی از محلول فاژ ( PFU/mL1010) غوطه ور و به مدت 24 ساعت با لرزش آرام در دمای 37 درجه سلسیوس گرم خانه گذاری شد. سپس تعداد فاژهای تثبیت شده تخمین زده شد. برای تایید تثبیت فاژها، تصویربرداری FESEM انجام گرفت و اثر ضدمیکروبی فیلم فعال با روش انتشار دیسک ارزیابی و میزان انتشار و فعالیت ضدمیکروبی فاژهای تثبیت شده طی 14 روز بررسی شد.
  یافته ها
  فاژها پلاک های واضحی علیه باکتری اشریشیا تشکیل دادند. اصلاح فیلم از طریق پلاسما منجر به تثبیت یکنواخت PFU/mL 108 فاژ شد که تصاویر FESEM آن را تایید کرد. فیلم فعال (با قطر هاله 12 میلی متر) نسبت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین (نمونه کنترل مثبت با قطر هاله 8 میلی متر) اثر ضدمیکروبی قوی تری داشت. پس از گذشت 11 روز، تعداد فاژهای تثبیت شده  از 108 به 106 (PFU/ml) کاهش و از سطح فیلم انتشار یافتند و پس از آن انتشاری صورت نگرفت. فعالیت ضدمیکروبی فیلم فعال طی 15 روز، به علت حضورنداشتن مداوم باکتری میزبان کاهش یافت؛ به نحوی که جمعیت باکتری میزبان از 3 به LOG CFU/mL 3/5 افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  علی رغم کاهش فعالیت ضدمیکروبی فیلم فعال استات سلولز طی زمان، به علت حضور باکتری میزبان در سطح مواد غذایی و پتانسیل بالای فیلم فعال در نابودی باکتری میزبان، می توان از آن به منظور افزایش ایمنی غذا در بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اشرشیا، باکتریوفاژ، عوامل ضدمیکروبی، استات سلولز، بسته بندی مواد غذایی
 • راضیه پردل، سهیلا مطرودی*، اسحاق زمانی صفحات 409-418
  زمینه و هدف
  اکتینومایست‎های دریایی باکتری‎هایی گرم مثبت هستند که به صورت آزاد، ساپروفیت یا هم زیست با گیاهان و جانوران از جمله اسفنج‎های دریایی دیده می‎شوند. اخیرا به دلیل نیاز به داروهای جدید، به میکروارگانیسم‎های دریایی به عنوان منبع جدیدی با پتانیسل تولید متابولیت‎های منحصربه فرد، توجه می شود. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی اکتینومایست هم زیست با اسفنج دریایی چندشکلی S12 جمع آوری شده از اعماق آب‎های استان بوشهر و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن است.
  مواد و روش کار
  ایزوله اکتینومایست از اسفنج دریایی S12 جمع آوری شده از اعماق آب‎های بوشهر، جداسازی شدند. ژن16SrDNA  ایزوله مذکور با تکنیکPCR  تکثیر و توالی یابی و نتایج حاصل با استفاده از برنامه‎های بیوانفورماتیک Bioedit و MEGA6 برای شناسایی و تایید ایزوله ارزیابی شد. سپس فعالیت ضدباکتریایی عصاره ایزوله جداشده با روش انتشار در دیسک روی میکروارگانیسم‎های بیماری زای Escherichia coli، Bacillus cereus، Klebsiella spp.، Salmonella spp. و Proteus spp. انجام شد.
  یافته ها
  در این تحقیق، براساس مطالعات فیلوژنی مشخص شد که ایزوله مدنظر متعلق به جنس استرپتومایسس  است و با توجه به میزان هومولوژی با سایر گونه‎های استرپتومایسس می توان آن را گونه‎ای جدید معرفی کرد. مطالعات بیوشیمیایی نشان داد که تمام تست های انجام شده به استثنای تست های گرم و کاتالاز منفی است. ایزوله مطالعه‎شده  فعالیت جالب توجهی علیه سه باکتری بیماری‎زای انسانی Escherichia coli، Bacillus cereus و Salmonella spp. نشان داد که بیشترین فعالیت ضدباکتریایی آن علیه باکتری Salmonella spp. با قطر هاله در حدود 16 میلی متر بود.
  نتیجه گیری
  اسفنج‎های اعماق آب های استان بوشهر اکتینومایست‎های هم زیست با خود دارند که منبعی غنی از متابولیت‎های ثانویه با فعالیت زیستی هستند. نتایج نشان داد که سویه اکتینومیست جداشده یک گونه استرپتومایسس جدید با فعالیت ضدباکتری جالب توجه است. این تحقیق اولین گزارش از جداسازی اکتینومیست دریایی هم زیست با اسفنج در ایران است.
  کلیدواژگان: اکتینومایست، اسفنج دریایی، فعالیت ضدباکتریایی، باکتری‎های بیماری زا، 16SrDNA
 • نگار حسینی، عباس اخوان، بهاره نوروزی* صفحات 419-431
  زمینه و هدف
  سیانوباکتری ها منبع مطلوبی از ترکیبات دارویی جدید هستند. امروزه، بخش عمده متابولیک های بیواکتیو جداشده از سیانوباکتری ها به صورت پلی کتیدی، پپتیدهای غیرریبوزومی و یا هیبریدی از این دو هستند. به رغم مطالعات وسیعی که تاکنون در زمینه پراکنش ژن های پلی کتید سنتاز (PKSs) انجام گرفته، هیچ کدام از آنها شامل سیانوباکتری های خاک زی لواسان نبوده است. به همین دلیل هدف از این مطالعه، ردیابی ژن های پلی کتید سنتاز و بررسی همبستگی حضور این ژن ها با سنتز ترکیبات ضدمیکروبی است.
  مواد و روش کار
  شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی سویه های خاک زی بعد از کشت و خالص سازی انجام گرفت. به منظور آنالیزهای فیلوژنتیک، از تکثیر ژن پلی کتیدسنتاز و رسم درختان فیلوژنتیک استفاده شد. توالی های نوکلئوتیدی و پروتئینی در بانک ژن ثبت شدند و درنهایت، به منظور نشان دادن همبستگی حضور این ژن ها با سنتز ترکیبات ضدمیکروبی، آزمایش های آنتی بیوگرام انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیزهای فیلوژنتیک نشان داد که ژن های 16SrRNA و دمین های PKS شناسایی شده، بیش از 90درصد شباهت را با نزدیک ترین سویه ها در بانک ژن داشتند. همچنین نتایج حاصل از آزمایش های زیستی آنتی بیوگرام، الگوهای متفاوت ممانعت را که نشان دهنده مواد ضدمیکروبی متنوع است، نشان داد.
  نتیجه گیری
  براساس این نتایج، به نظر می رسد که تجزیه وتحلیل زیستی ژن های پلی کتیدسنتاز، ممکن است تکنیک مفیدی برای ارزیابی گونه های تولیدکننده محصولات طبیعی و نقش احتمالی این کمپلکس های آنزیمی، در بیوسنتز ترکیبت فعال زیستی باشد.
  کلیدواژگان: ژن های پلی کتیدسنتاز (PKSs)، سیانوباکترهای خاک زی، فعالیت ضدمیکروبی
 • صادق چراغی سرای، علی حسین خانی*، اکبر تقی زاده، حمید محمدزاده، حامد همیشه کار صفحات 432-441
  زمینه و هدف
  کاندیدیازیس عفونت قارچی است که عامل اصلی آن کاندیدا آلبیکنس است. استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها برای درمان آن، باعث افزایش مقاومت دارویی شده است. تحقیق حاضر با امید یافتن جایگزین مناسب دارویی برای این عفونت انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  در وهله اول، گونه های استاندارد و بالینی کاندیدا آلبیکنس جمع آوری شده و به منظور تشخیص جدایه های بالینی از بره ها، از روش های معمول قارچ شناسی شامل پدیده ایجاد لوله زایا و کروم کاندیدا آگار استفاده شد. اثرات ضدقارچی تیمارهای آزمایشی روی مهار رشد کاندیدا آلبیکنس به روش انتشار دیسک و انتشار چاهک به صورت اندازه گیری هاله رشدنیافتگی ارزیابی شد. همچنین مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی قارچی (MFC) نمونه های آزمایشی به روش رقت سازی تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین هاله رشدنیافتگی برای روش چاهک و دیسک به ترتیب با 29/41 و 27/64 میلی متر متعلق به تیمار «نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل ها» روی گونه استاندارد کاندیدا آلبیکنس بود. بررسی MIC و MFC در تحقیق حاضر، حاکی از آن بود که تیمارهای «نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل ها» و «نانوسلنیوم + لاکتوباسیل» به ترتیب با مقادیر 473/80 و 511/91 میکروگرم بر میلی لیتر برای MIC و با 807/66 و 845/28 میکروگرم بر میلی لیتر برای MFC پایین ترین میانگین ها را برای هر دو آزمون فوق داشتند ( 0/05< P).
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از آزمون های میکروبی توان ضدقارچی بالای تیمار«نانوسلنیوم بارگذاری شده در لاکتوباسیل ها» را تایید کرد، لذا به شرط تکرار آزمایش و تایید نتایج به دست آمده، می توان ساخت دارو یا مکمل با این فرمولاسیون را برای استفاده درمانی توصیه کرد.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، نانوسلنیوم، لاکتوباسیلوس، بره، مقاومت، ضدقارچی
 • جاسم ساکی، ایمان خودکار، لیلا حردانی پسند*، ایرج نظری صفحات 442-446
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین بیماری های انگلی مشترک انسان و دام، هیداتیدوز است. هیداتیدوز در ایران نیز بومی بوده و تقریبا علت بستری شدن 1درصد بیماران در بخش های جراحی است. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک کیست هیداتیک بین بیماران جراحی شده در بیمارستان گلستان شهر اهواز از سال 1390-1381 با استفاده از پرونده های بایگانی شده بیماران است.
  مواد و روش کار
  این تحقیق، مطالعه ای توصیفی-تحلیلی گذشته نگر است. در فاصله زمانی مذکور، 55 بیمار در بیمارستان گلستان اهواز تحت عمل جراحی کیست هیداتیک قرارگرفته بودند و اطلاعات موجود در پرونده بیماران، با مراجعه به بایگانی های مربوطه در بیمارستان مذکور بررسی شدند.
  یافته ها و نتیجه گیری
  از میان 55 بیمار بررسی شده، تعداد 37 نفر (67/3درصد) زن و 18 نفر (32/7درصد) مرد بودند. بیشترین درگیری در کبد با 47 نمونه (85/5درصد) و پس از آن ریه با 5 نمونه (9درصد) وجود داشت. در نتایج به دست آمده، بیشترین شیوع در افراد ساکن شهر به تعداد 33 نفر (60درصد) مشاهده شد و 22 نفر (40درصد) نیز ساکن روستا بودند. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که وقوع بیماری در استان خوزستان، در بازه زمانی ذکرشده شایان توجه بوده و لزوم انجام مطالعات جامع تر و به روزتر احساس می شود.
  کلیدواژگان: هیداتیدوز، جراحی کیست هیداتید، بیمارستان گلستان اهواز، اپیدمیولوژی
|
 • Teena Dadgar*, Zahra Vahedi, Sajjad Yazdansetad, Elahe Kiaei, Hanieh Asaadi Pages 371-381
  Background and Aims
  The most important factor for pathogenicity of Staphylococcus epidermidis is the ability to produce biofilm. Identification of biofilm-forming strains using an appropriate method and recognizing the mechanisms of biofilm formation can help understand the proper use of artificial medical equipment and prevent increased drugs resistance . The aim of this study was to 1) evaluate the biofilm formation of S. epidermidis isolates using phenotypic methods such as Tube Method (TM), Congo Red Agar Method (CRA) and Microtiter Plates Method (MTP) as well as PCR of the genes icaA and icaD 2) determine the drug resistance pattern of S. epidermidis isolates and its association with biofilm formation among clinical specimens and samples of healthy carriers.
  Materials and Methods
  A total of 90 strains of S. epidermidis including 50 clinical isolates and 40 strains from healthy carriers were studied using the phenotypic methods TM, CRA and MTP, and the molecular PCR of the genes icaA and icaD. Antibiotic resistance profile of the strains was performed using disk diffusion method according to the CLSI standards.
  Results
  A total of 90 strains ( 63.34% by TM, 37.78% by CRA method and 67.79% of MTP method) were able to form biofilm. No significant differences were found between the healthy and carriers groups in terms of antibiotic resistance. The icaA and icaD genes were detected among 100% and 85.24% of the biofilm forming strains, respectively.
  Conclusions
  Comparing the phenotypic and molecular methods for the detection of biofilm formation among S. epidermidis isolatesshowed that MTP is the best method with the highest sensitivity and specificity and its simultaneous use with molecular methods is recommended.
  Keywords: Staphylococcus epidermidis, Biofilm, Antibiotic resistance, PCR
 • Iman Pouladi, Mohsen Taheri, Mohammad Niakan*, Reza Mirnejad, Gasem Azimi Pages 382-389
  Background and Aims
  Mycoplasma pneumoniae is one of the most important pathogens causing human respiratory tract infection; especially in community-acquired pneumonia (responsible for 10 – 40% of these infections).The aim of this study was to evaluate the prevalence of Mycoplasma pneumonia in patients with respiratory infections from Mostafa Khomeini and Khatam hospitals, by culture and molecular methods.
  Materials and Methods
  In this study, 100 samples of throat swab from patients with respiratory infections were collected. All samples were cultured in PPLO broth and PPLO agar. After culture and genomic DNA extraction, PCR was carried out using specific M. pneumoniae primers.
  Results
  In this study, 14 (14%) colonies of Mycoplasma were isolated on PPLO agar medium. Using specific primers, 17 samples (17%) were detected as Mycoplasma genus and 6 samples (6%) were confirmed to be M. pneumoniae species.
  Conclusions
  Based on the results of this study, For the detection of M. pneumoniae among the respiratory infections cases PCR is a highly reliable and sensitive method compared to the culture media. Using specific primers, PCR can confidently detect and separate infectious agents even in the genesis and species level.
  Keywords: Mycoplasma pneumonia, Polymerase chain reactions, Culture, Respiratory infections
 • Mohammad Khezri, Masoud Rezaei*, Ashraf Mohabbati Mobarez, Mehdi Zolfaghari Pages 390-398
  Background and Aims
  Many bacteria including Escherichia coli may enter into a viable but non-culturable (VBNC) state under unfavorable stresses, which are unable to be detected by culture-based methods. In this study, the use of Reverse Transcription PCR (RT-PCR) for detection of VBNC state of E. coli O157:H7 was investigated.
  Materials and Methods
   Escherichia. coli O157:H7 was inoculated in distilled water and 30 percent salt water at room temperature. The cultivability of bacteria was determined using routine culture and colony counting on MacConkey agar. The RT-PCR of 16S rRNA gene involved direct extraction and purification of RNA, DNase I treatment for removing DNA contamination, cDNA synthesis and electrophoresis of PCR products of cDNA was used to detect viable E. coli O157:H7 under studied treatments and was compared with the results of RT-PCR of 16S rRNA gene of heat- killed bacteria.
  Results
  The cultivability of bacteria was maintained during the study period in distilled water; however, the use of 30percent NaCl caused the bacteria to be non-cultivable on day 4. The RT-PCR of 16S rRNA showed the positive expression of this gene in cultivable and non-cultivable bacteria during the study period, whereas heat-killed bacteria were negative for this gene, which indicated the efficacy of RT-PCR of 16S rRNA in differentiation of alive from dead bacteria.
  Conclusions
  Escherichia coli O157:H7 entered into the VBNC under 30 percent NaCl which can be associated with serious human health problems. RT-PCR can be used to detect bacteria in the VBNC state.
  Keywords: Escherichia coli O157:H7, Bacteria viability, Reverse Transcriptase PCR
 • Samaneh Faraji Kafshgari, Yahya Maghsoudlou*, Morteza Khomeyri, Mahboubeh Kashiri, Arash Babaei Pages 399-408
  Background and Aims
  Bacteriophages are mandatory bacterial parasites that are harmless to human and animal, which are used by dipping or spraying in food as natural antimicrobial agents. The use of these methods leads to wasting or trapping of phage in food, but its immobilization on the polymer surface facilitates the contact of phage with the host cell at the food surface. Therefore, the aim of this study was to immobilize the lytic phage of Escherichia coli on the cellulose acetate film and investigate of its antimicrobial effect.
  Materials and Methods
  Escherichia.coli bacteria was incubated at 37°C for 24 hours, and the antimicrobial effect of phages was evaluated through plaque forming. The cellulose acetate film was prepared by casting, then modificated by plasma, and immersed in a suspension of phage (1010 PFU/ml) and incubated at 37 °C for 24 hours with slow shaking, then the number of immobilized phages was estimated. To confirm the immobilization, FESEM was done. The antimicrobial effect of the active film was evaluated by disk diffusion and the release rate and antimicrobial activity of immobilized phages were investigated in 14 days.
  Results
  Phages formed clear plaques against E.coli. Modification of film by plasma resulted in uniform immobilization (108 PFU/ml) that FESEM revealed it. The active film (with zone diameter 12 mm) showed stronger antimicrobial effect than the antibiotic ampicillin (positive control sample with zone diameter 8 mm). 11 days after the immobilization, the number of immobilized phages decreased from 108 to 106 (PFU/ml) and released from the film surface, afterwards did not release. The antimicrobial activity of active film was decreased due to the absence of host bacteria continuously in 15 days, so that the host bacteria population increased from 3 to 5.3 LOG CFU/ml.
  Conclusions
  In spite of reducing the antimicrobial activity of cellulose acetate active film over the time, due to the presence of host bacteria at food surface and its high potential in destroying the host bacteria, it can be used to increase of food safety in food packaging.
  Keywords: Escherichia coli, Bacteriophage, Antimicrobial agents, Cellulose acetate, Food packaging
 • Razieh Pordel, Soheila Matroodi*, Isac Zamani Pages 409-418
  Background and Aims
  Marine Actinomycetes are gram-positive bacteria that sometimes are free, saprophytic or plant and animal-associated, including marine sponges. More than 75% of antibiotics and antimicrobial compounds are produced by actinomycetes. In recent years, due to the need for new drugs, marine microorganisms have been considered as new sources of potential production of significant metabolites. The purpose of this study is isolation and identification of marine sponge-associated Actinomycete and investigation of its antibacterial activity.
  Materials and Methods
  The Actinomycete was isolated from the marine Sponge collected from the depths of coastal waters in Bushehr and screened for antibacterial activity on pathogenic microorganisms of Escherichia coli، Bacillus cereus، Klebsiella spp.، Salmonella spp. and Proteus spp. using a Disk Diffusion Method. For molecular identification, genomic DNA was first extracted from isolate and then, the16S rDNA gene was amplified by PCR and Sequenced. The results were analyzed using bioinformatic programs, Bioedit and MEGA6.
  Results
  In this study, based on phylogeny studies, it was determined that the isolate belonged to thegenus Streptomyces, and biochemical studies showed that all tests except catalase and gram were negative; antibacterial activity study showed significant activity against three pathogenic bacteria, E. coli, Bacillus cereus and Salmonella spp. It was more active against Salmonella spp. (around 16mm inhibition zone diameter).
  Conclusions
  The results showed that depths of the Bushehr coastal waters have marine sponge associated actinomycetes, which are a source of secondary metabolites with biological activity.
  Keywords: Actinomycete, Marine sponge, Antibacterial activity, Pathogenic bacteria, 16S rDNA
 • Negar Hosseini, Abbas Akhavan, Bahareh Nowruzi* Pages 419-431
  Background and Aims
  Cyanobacteria are considered as favorable source for new pharmaceutical compounds. To date, the majority of bioactive metabolites isolated from cyanobacteria are either polyketides (PKSs) or non-ribosomal peptides. Despite of several worldwide studies on prevalence of PKSs, none of them included the terrestrial cyanobacteria of the Lavasan. Therefore, this study aimed to detectthe PKS genes and correlation of the presence of these genes with antimicrobial compounds synthesis.
  Materials and Methods
  Morphological and molecular identification of the terrestrial strains was performed after culture and purification. Amplification of polyketide synthase and phylogenetic trees were used for ‎phylogenetic analysis. Nucleotide and protein sequences were deposited in GenBank. Lastly, to show the correlation of this gene with antimicrobial compounds synthesis, antibiogram bioassay was used.
  Results
  Phylogentic analysis revealed that most of the identified 16SrRNA genes and PKS domains had more than 90% similarity to their closest matches in the Gen-Bank. In addition, antibiogram assessment showedthe different pattern of inhibition, indicating the involvement of variety antimicrobial substances.
  Conclusions
  According to the results of this sudy, it seems the antibiogram bioassay and molecular detection of polyketide synthase genes are useful techniques for the assessment of productive species of natural products and the possible role of polyketide synthase enzyme complexes in the biosynthesis of biologically active compounds.
  Keywords: Polyketide synthase (PKSs), Soil cyanobacteria, Antimicrobial activity
 • Sadegh Cheraghi Saray, Ali Hosseinkhani*, Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh, Hamed Hamishekar Pages 432-441
  Background and Aims
  Candidiasis is a fungal infection caused by Candida albicans. Uncontrolled use of antibiotics has resulted in drug resistance. This study has been conducted to find a suitable alternative for these drugs.
  Materials and Methods
  Primarily, standard and clinical isolates of C.albicans were collected. In order to indentify clinical isolates from lambs, the conventional mycological methods CHROM candida agar and germ tube production were used. The Antifungal effects of experimental treatments were evaluated against C.albicans by disk diffusion and measuring the growth inhibition zone in well diffusion method. Moreover, the MIC and MFC of experimental treatments were determined by microdilution method.
  Results
  The results of the well and disk diffusion methods showed that in both tests, the highest growth inhibition zone of the "Nano selenium-loaded lactobacillus" treatment was 29/41 and 27.64 mm, respectively on the standard strain of C.albicans. The results of MIC and MFC determination showed that in all experimental periods, "Nano selenium-loaded lactobacillus" and "Nano selenium+Lactobacillus" treatments with 473.80 and 511.91 μg/ml for MIC and 807.66 and 845.28 μg/ml for MFC had the lowest amounts compared to other treatments (P<0.05).
  Conclusions
  The results of microbial tests on C.albicans confirm the antifungal ability of "Nano selenium-loaded lactobacillus" treatment. Therefore, provided that this test is repeated in future studies and the accuracy of these results is ensured, manufacturing of this product or industrial supplements with this formulation may be advised for prevention or treatment of fungal infections.
  Keywords: Candida albicans, Nano selenium, Lactobacillus, Lamb, Resistance, Antifungal
 • Jasem Saki, Iman Khodkar, Leila Hardani Pasand*, Iraj Nazari Pages 442-446
  Background and Aims
  Hydatidosis is one of the most important zoonotic parasitic diseases. Hydatidosis is endemic in Iran and is the cause of hospitalization of almost 1% of patients in surgical wards. The purpose of this study is to examine the epidemiologic status of hydatid cyst in patients undergoing surgery in Golestan hospital of Ahvaz during 2002-2011 using archived files of the patients.
  Materials and Methods
  This research is a cross-sectional study. During the mentioned period, 2002 until 2011, 55 patients in Ahvaz Golestan hospital have undergone hydatid cyst surgery and the information in the patients' files were examined by referring to the relevant archives in the mentioned hospital.
  Results & Conclusion
  Among the 55 patients studied, 37 (67.3%) were female and 18 patients (32.7%) were male. The highest incidence rate was found in liver with 47 cases (85.5%), followed by lung with 5 cases (9%). Considering the results, the highest prevalence rate was found among urban residents (n=33 ,60%) whilst 22 cases(40%) belonged to the rural residents. The results of this study indicate that the occurrence of the disease was significant in Khuzestan province during the mentioned period which reflects the necessity of more comprehensive and updated studies.
  Keywords: Hydatidosis, Hydatid cyst surgery, Ahwaz Golestan Hospital, Epidemiology