فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 32، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیدعلی بدری*، محمدرضا رضوانی، پروین خدادادی صفحات 1-24
  نگرش یکپارچه به عناصر کلیدی سیاست گذاری فضایی روستایی شامل مکان ها، مردم و فعالیت ها در تدوین قوانین، برنامه ها و سیاست ها موجب توسعه پایدار روستایی می شود. نبود نگرش یکپارچه و بخشی نگری در فرایند تدوین برنامه های توسعه روستایی در ایران موجب شده است توسعه پایدار این مناطق با چالشی جدی مواجه شود. هدف مقاله حاضر، تحلیل محتوای کیفی سیاست های فضایی توسعه روستایی کشور است. مقاله حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های بنیادی و به لحاظ هدف از نوع پژوهش های توسعه ای است. روش تحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. مقوله های سیاست گذاری فضایی شامل سیاست های مکان محور، توسعه پایدار کالبدی و نهادینه شدن سیاست های توسعه پایدار است. این مقوله ها شامل 11 شاخص یا زیرمقوله می شوند که چهارچوب مفهومی پژوهش را تشکیل می دهند. برای تحلیل محتوای کیفی سیاست های فضایی براساس شاخص های 11گانه پژوهش، پس از استخراج واحد معنا، فشردگی جملات و رمزگذاری، تعداد 143 رمز به دست آمد. این رمزها در طبقات مختلف (مقوله ها و شاخص ها) با توجه به ارتباط مفهومی و موضوعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد از 143 رمز استخراج شده، شاخص ماهیت برنامه ریزی، بودجه ریزی و تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار با 21 رمز (68/14درصد) در رتبه نخست، سه شاخص ابعاد اقتصادی، ابعاد زیربنایی کالبدی و هماهنگی بخش ها و سطوح مختلف (ملی و محلی) به طور مشترک با 18 رمز (58/12درصد) در رده دوم و شاخص حمایت از مناطق عقب مانده با 15 رمز (48/10درصد) در رده سوم قرار دارند؛ بنابراین جهت گیری تدوین سیاست های فضایی توسعه مناطق روستایی به سوی عوامل برنامه و بودجه ریزی، ابعاد زیربنایی کالبدی، اقتصادی و حمایت از مناطق عقب مانده است؛ درحالی که سهم عوامل اجتماعی، زیست محیطی و مشارکت سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی در تدوین این سیاست ها اندک است. نوآوری پژوهش، تحلیل جامع اسناد سیاست گذاری شامل برنامه های توسعه پنج ساله، سیاست های کلی این برنامه ها، قوانین و سیاست های کلی نظام (تعداد 33 سند مرتبط) با استفاده از شاخص های سیاست گذاری فضایی است.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری، سیاست های فضایی، توسعه روستایی، تحلیل محتوای کیفی
 • فرزین حق پرست*، مازیار آصفی، الناز ابی زاده صفحات 25-44
  طرح مسئله
  بازار تاریخی تبریز، یکی از مهم ترین گنجینه های معماری و شهرسازی ایرانی، ظرفیت ها و توانمندی های بسیاری دارد. امروزه بی توجهی به زمینه های ادراکی، ارزش ها، معانی و وابسته کردن آنها به امور مادی در بازار باعث کاهش بار معنایی و ادراکی آن نسبت به گذشته شده و این مسئله به ناکامی مخاطبان در دریافت پیام های معنایی، گسست دلبستگی مکانی و کاهش وفاداری به آن انجامیده است که رفتارهایی چون ترک و نداشتن تعهد اجتماعی را به دنبال دارد. خالی شدن بازار از افراد، آن را به فرسایش عملکردی و کالبدی دچار می کند و در تداوم حیات آن تاثیر معکوس دارد.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیرات زمینه های ادراکی و ابعاد دلبستگی مکانی بر رضایتمندی از مکان و وفاداری کنشی گردشگران در بازار تاریخی تبریز است.
  روش
  این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. داده های پژوهش با مطالعات کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. در این راستا پرسش نامه هایی به کار رفته است که روایی آنها با روش صوری و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ با ضریب 808/0 تایید شد؛ همچنین نمونه آماری پژوهش با فرمول کوکران با خطای 5درصد و سطح اطمینان 95درصد محاسبه و حجم نمونه 364 نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره به کار رفت. یافته ها و
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای بررسی شده قدرت زیادی در تبیین واریانس دلبستگی مکانی در بازار تبریز از دیدگاه گردشگران دارند؛ به طوری که میزان ضریب تعیین تعدیل یافته R2 همه متغیرها نزدیک به 1، مقدار آماره t آنها بیشتر از عدد 33/2 و ضریب استانداردشده شان (β) در سطح 01/0>Ƥ معنا دار است. بررسی میزان و قدرت تبیین متغیر دلبستگی به مکان با متغیرهای مستقل نشان می دهد بین ابعاد ادراک، بعد احساسی ادراک - دلبستگی به مکان با 820/0=β، t=13/763، R2=0/670 ، بیشترین قدرت و سهم را در تبیین واریانس دلبستگی به مکان بازار تاریخی تبریز از دیدگاه گردشگران دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد از بین متغیرهای مستقل بررسی شده، رضایتمندی از مکان وفاداری به مکان با 357/0= β، t=3/642، R2=0/127، قدرت زیادی در تبیین مستقیم وفاداری کنشی گردشگران در این بازار دارد.
  نوآوری
  توجه به زمینه های ادراکی و ابعاد دلبستگی مکانی به واسطه معنا داربودن بر رضایتمندی، وفاداری کنشی گردشگران و روش های حفاظتی تاثیرگذار است و زمینه حضور موثر و هدفمند گردشگران و ماندگاری بازار تاریخی تبریز را فراهم می آورد که نوآوری پژوهش حاضر محسوب می شود.
  کلیدواژگان: بازار تاریخی تبریز، ادراک، گردشگران، دلبستگی مکانی، رضایتمندی و وفاداری، حفاظت و ماندگاری
 • مجید غیاث*، شهره مرادپور، سمیه کریمی صفحات 45-59
  طرح مسئله
  شرایط آب وهوایی هر منطقه در پراکندگی بیماری ها نقش مهمی دارد. بیماری سالک ازجمله بیماری هایی است که شرایط آب وهوایی در پراکندگی آن نقش داشته است. این بیماری در ایران در بعضی مناطق جغرافیایی کشور مسائل مهم بهداشتی ایجاد می کند؛ به همین دلیل در این پژوهش تاثیرات و تغییرات دما، بارش و رطوبت نسبی در شیوع بیماری سالک جلدی (لیشمانیوز) در دو شهرستان گیلانغرب و کرمانشاه در استان کرمانشاه بررسی مقایسه ای خواهد شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. داده های هواشناسی مربوط به متغیرهای دما، بارش و رطوبت نسبی از اداره کل هواشناسی استان گرد آوری شده است؛ همچنین داده های مربوط به بیماری سالک طی دوره آماری 1395- 1385 از مرکز بهداشت استان و محاسبات آماری پژوهش با بهره گیری از نرم افزار spss تهیه شده و برای نشان دادن مناطق آلوده به بیماری نرم افزار ARC GIS به کار رفته است.
  اهداف
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل زمانی - مکانی بیماری سالک پوستی در استان کرمانشاه و اهداف فرعی، شناسایی کانون های اصلی و روند زمانی بیماری سالک و بررسی رابطه بین عناصر اقلیمی و پراکندگی بیماری سالک در این استان است.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد دما، بارش و رطوبت نسبی بر شیوع بیماری سالک در دو شهرستان گیلانغرب و کرمانشاه به صورت متفاوت اثر می گذارد. در شهرستان گیلانغرب دما، بارش و رطوبت نسبی، عوامل تاثیرگذار بر شیوع بیماری است؛ به گونه ای که بین متغیرهای متوسط کمترین دما و بروز بیماری با ضریب همبستگی (0.246)-r= ، رابطه منفی معناداری در سطح 99% وجود دارد؛ ولی در شهرستان کرمانشاه هیچ گونه اثری بر شیوع بیماری ندارد. بررسی روند تغییرات زمانی بروز بیماری در دو شهرستان نشان داد از این نظر متفاوت اند. شهرستان گیلانغرب، منطقه ای است که پشه خاکی ناقل بیماری به صورت بومی در آن فعالیت دارد؛ در حالی که در شهرستان کرمانشاه ناقل بیماری قادر به فعالیت نیست. درنتیجه تغییرات اقلیمی آب وهوا و فصول مختلف بر رشد و انتشار پشه خاکی بالغ اثر می گذارد؛ از این رو الگوی عفونت بیماری در دو شهرستان گیلانغرب و کرمانشاه ازنظر اقلیمی با یکدیگر متفاوت است.
  کلیدواژگان: عناصر اقلیمی، جغرافیای پزشکی، سالک جلدی
 • اصغر نوروزی*، زهرا امینی، صدیقه کیانی صفحات 61-80
  طرح مسئله
  امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از موثرترین رویکردها در توسعه پایدار روستایی است و بی تردید دگرگونی های گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسان در پی دارد. تاثیرگذاری آن بر جوامع انسانی به گونه ای است که به سرعت در حال تبدیل کردن جهان معاصر به جامعه اطلاعاتی است. در دهه اخیر این رویکرد در مناطق روستایی نیز به ویژه در قالب دفاتر ICT روستایی بسیار گسترده شده است و ارزیابی عملکرد این دفاتر، گامی موثر در مسیر ارتقای بهره وری آنها به شمار می رود.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دفاتر ICT روستایی و نحوه توزیع فضایی آنها در شهرستان لنجان انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان روستاهای دارای دفاتر ICT روستایی شهرستان لنجان است. اطلاعات میدانی پژوهش حاصل تکمیل 294 پرسش نامه در 5 روستای نمونه است که براساس فرمول کوکران و تعدیل آنها محاسبه شد. پایایی پرسش نامه 824/0 و موید اعتبار مناسب ابزار پژوهش است. در تجزیه وتحلیل داده ها، آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و...) و استنباطی (T تک نمونه ای) در نرم افزار spss به کار رفته است. نحوه توزیع فضایی دفاتر نیز با بهره گیری از دو مدل آنتروپی و شاخص تمرکز بررسی شده است.
  نتایج
  سطح معناداری کمتر از 05/0 به همراه منفی شدن کرانه های بالا (60/6-) و پایین (40/8-) نشان می دهد دفاتر خدمات ارتباطی در روستاهای مطالعه شده عملکرد موفقی نداشته اند. نتایج کاربرد دو مدل آنتروپی (با ضریب 665/0-) و شاخص تمرکز (با میزان 01/0) در ارزیابی نحوه توزیع فضایی دفاتر نیز حاکی است توزیع دفاتر الگوی مناسبی ندارد.
  نوآوری
  در پژوهش های مختلف عملکرد و میزان رضایتمندی دفاتر ICT روستایی بررسی شده است؛ اما به طور همزمان به توزیع جغرافیایی توجه نشده است. در این پژوهش به همه ابعاد عملکردی به همراه قوت ها و ضعف ها و همچنین توزیع فضایی، نگرشی جغرافیایی، توجه شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، توزیع فضایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفاتر ICT روستایی، شهرستان لنجان
 • صادق اصغری لفمجانی*، حمیدرضا نسیمی صفحات 81-102
  طرح مساله
  تهیه و اجرای طرح هادی از مهم ترین راهبردهای توسعه روستایی است. این طرح با طیف گسترده ای از اقدامات، جایگاه ویژه ای در جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی دارد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار این طرح بر جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان داراب طراحی و اجرا شده است.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که در آن داده های میدانی لازم با ابزار مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه تهیه شد. برای تعیین خانوارهای نمونه، نخست با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 370 خانوار به مثابه حجم نمونه و سپس نمونه های پژوهش با روش تصادفی ساده انتخاب شدند؛ همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل Topsis و نرم افزارهای Super Decisions، SPSS و ArcGIS استفاده شد.
  نتایج
  براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر (Anova with repeated measures)، اختلاف زیادی بین متغیرهای مختلف معرف جهانی شدن روستاها وجود دارد و بیشترین سطح از مولفه های جهانی شدن مربوط به شرایط زندگی در روستاست؛ از سوی دیگر آزمون همبستگی پیرسون گویای ارتباط مثبت بین سطح اقدامات در تمام بخش های اجرایی طرح هادی با وضعیت جهانی شدن روستاهاست. براساس آزمون رگرسیون خطی نیز مشخص شد اقدامات طرح هادی با مقدار بتای 596/0 بر جهانی شدن ویژگی های روستاها تاثیرگذار است.
  نوآوری
  با توجه به اینکه مطالعات دانشگاهی گذشته درباره جهانی شدن در ایران عمدتا متمرکز بر شهرها و نواحی روستایی کمتر مدنظر بوده و با عنایت به اینکه درباره آثار طرح هادی بر جهانی شدن ویژگی های روستاها پژوهشی صورت نگرفته است، اجرای این پژوهش به منزله اقدامی نو در پژوهش های روستایی حائز اهمیت خواهد بود.
  کلیدواژگان: طرح هادی، جهانی شدن، روستا، شهرستان داراب
 • عامر نیک پور *، صدیقه لطفی، میلاد حسنعلی زاده صفحات 103-124
  طرح مسئله
  یکی از مهم ترین معضلات شهری، شکل گیری و تمرکز پدیده فقر است که از عوامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار می رود.
  هدف
  هدف از این پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص ها و نماگرهای فقر شهری در قائمشهر است.
  روش
  پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی است. داده های مربوط به مبانی نظری پژوهش به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر است که براساس سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی و برای سنجش وضعیت فقر از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. محاسبه شاخص های فقر با کمک نرم افزار Excel و تحلیل عاملی با کمک نرم افزار Spss صورت گرفته است. برای انجام تحلیل فضایی، روش های لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی موران در محیط نرم افزار Gis به کار رفته است.
  نتایج
  نشان می دهد فقر در قائمشهر الگوی توزیع خوشه ایو خودهمبستگی فضایی دارد. بیشترین لکه های داغ در نواحی بیرونی و حاشیه ای شهر و بیشترین لکه های سرد در نواحی مرکزی، شرقی و همچنین قسمت هایی از جنوب غربی شهر دیده می شود. براساس یافته ها 7/46درصد مساحت و 1/35درصد جمعیت قائمشهر در پهنه فقیر و بسیار فقیر قرار دارند. براساس نتایج، قسمت های مرکزی شهر را بلوک های بسیار مرفه و مرفه دربرمی گیرد و قسمت های بیرونی و حاشیه ای با بلوک های فقیر و بسیار فقیر احاطه شده است که این امر شکاف جغرافیایی چشمگیری را در سطح قائمشهر نشان می دهد.
  نوآوری
  ازجمله نوآوری های این پژوهش، استفاده از شاخص های جدید نظیر درصد افراد بدون همسر، درصد مهاجران واردشده و درصد واحدهای مسکونی با یک اتاق و همچنین استفاده از روش فازی برای بی مقیاس سازی فازی شاخص های فقر شهری است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، فقر شهری، تحلیل عاملی، قائمشهر
|
 • Seyed Ali Badri *, Mohammadreza Rezvani, Parvin Khodadadi Pages 1-24
  An integrated approach to the key elements of rural spatial policy-making -including places, people and activities- in the formulation of laws, programs and policies; promotes sustainable rural development. Lack of integrated vision, while having a sectorial approach, in the process of formulating rural development programs in Iran, has caused serious challenge to the sustainable development of these areas. The aim of this paper is analyzing the qualitative content of spatial policies of rural development in Iran. The present paper is a fundamental research in terms of nature; and a developmental research, in terms of purpose. Data analyzing method in this paper is based on qualitative-content-oriented Analysis. Spatial policy subjects, include place-based policies, physical sustainable development, and the institutionalization of sustainable development policies. These categories include 11 indicators (subcategories), constituting the conceptual framework of the research. Qualitative-content Analysis of spatial policies, based on the 11 indicators or sub-categories of the research, 143 codes were obtained, after extracting the unit of meaning, compressing the sentences, and encoding. These codes were categorized in different categories (categories and indicators), respecting their conceptual and thematic relationship.  Results showed that of total of 143 codes extracted, the index of planning nature, budgeting, and making Sustainable Development National Strategy, with 21 codes (14.68%) ranked in the first; three indicators of economic dimensions, physical-infrastructural dimensions, and coordination of sectors and Different levels (national and local), ranked the second place with 18 codes (12.58%); and finally the indicator of backwarded-regions protection, with 15 codes (10.48%) ranked the third place. Therefore, the orientation of spatial policies for rural development is towards planning and budgeting factors, physical-infrastructural dimensions, economic, and backwarded regions supporting, while the share of social and environmental factors and the participation of NGOs and the private sector in the formulation of these policies, is little. The Innovational aspect of this paper is its comprehensive analysis of policy-making documents -including five-year development plans, general policies of these plans, general laws and system policies (33 related documents)- using spatial policy indicators.
  Keywords: Policy-making, Spatial policies, Rural development, Qualitative-content analysis
 • Farzin Haghparast *, Maziar Asefi, Elnaz Abizadeh Pages 25-44
  Problem statement
  As a major architectural and civil treasury in Iran, Tabriz Historic Bazaar Complex is characterized by numerous capacities and capabilities. Today, lack of proper attention to perceptive contexts, values, and significances; and valuing it based on its material aspect, has led to unprecedented decrease in meaning and perception weight. This problem leaves visitors frustrated in receiving meaningful messages, leading to decreased place attachment, and reduced loyalty; making them liable to abandon or feel less socially committed. Absence of customers, would make the Bazaar of Tabriz functionally and structurally erroted; having adverse effects on its life.
  Research goal
  This research is to determine the effects of perceptive contexts, and the demensions of place attachment, on tourists’ place-satisfaction, and active loyalty in Tabriz Historic Bazaar Complex.
  Methodology
  This is an applied research with a descriptive-analytical nature and method. Research data were collected from library and field studies. We bnefited from questionnaires, the validity of which were approved in a facial way, and their reliability, using Cronbach's alpha (0.808). In addition, the research sample was determined using Cochran Formula with 5% error and 95% confidence level. Research sample includes 364 subjects. Spearman's coefficient, and multivariate regression model were employed to analyze the data. Findings and
  results
  Research findings show that all the studied variables are powerful in determining the variance of place attachment in the Tabriz Historic Bazaar Complex in tourists’ eyes. Accordingly, all variables are significant if Coefficient of Determination (R2) were near 1; t-value, greater than 2.33; and β or beta coefficient were at Ƥ2=0.127)- is highly affective in directly determining active loyalty of the tourist in this Bazaar.
  Innovation
  Attention to the perceptive contexts and features of place attachment -with respect to its significance in terms of tourists' satisfaction and active loyalty- can affect protection methods; leading to effective and targeted presence of tourists and endurance and persistence of Tabriz Historic Bazaar Complex; being considered as points of innovations in the present research.
  Keywords: Tabriz Historic Bazaar Complex, perception, Tourists, Place Attachment, Satisfaction, Loyalty, protection, Persistence
 • Majid Ghias *, Shohreh Moradpour, Somahe Karimi Pages 45-59
  Introduction
  weather conditions of each region play an important role in the dispersion of diseases; leishmaniosis dispersion is also affected by climatic elements. This disease in Iran also creates important health issues in some geographic areas of the country. Therefore, in this study, we make a comparison review of the effects and changes in temperature, precipitation and relative humidity, on the incidence of cutaneous leishmaniosis in two Gilan-e-Gharb and Kermanshah counties in Kermanshah province.
  Method
  This research is an applied one. Meteorological data related to temperature, precipitation and relative humidity variables have been collected from the Weather Administration of the province. Also, the data on the leishmaniosis disease during the statistical period of 2006-2016, were provided from Kermanshah Health Center. All statistical calculations were done using SPSS software, and the ARC GIS software being used to indicate infected areas.
  Research aim
   The main purpose of this research is the Spatial-temporal analysis of cutaneous leishmaniosis in Kermanshah province; while, its sub-aims are to identify the main centers and the time course of the disease, and reviewing the relationship between climatic elements and of ' distribution in Kermanshah province.
  Results
  findings of this study showed that temperature, precipitation and relative humidity affects differently on the incidence of leishmaniosis disease in Gilan-e-Gharb and Kermanshah counties. In a way that in the city of Gilan-e-Gharb, temperature, precipitation and relative humidity affects the incidence of the factors of this disease. Such that there is a significant negative correlation between mean of minimum temperature and the incidence of disease with correlation coefficient (r = 0.246) at 99% level. But in Kermanshah, they have no effect on the disease appearance. Also, in case of the disease incidence process, it showed that these two cities are different in terms of the incidence of disease. Gilan-e-Gharb is a region wherein, the sandflies of the disease lives locally, while in Kermanshah it is not able to transmit the disease.resultantly, Climate changes and different seasons, affect on the growth and distribution of adult mosquitoes. This is why the of human infection pattern in the two cities of Gilan-e-Gharb and Kermanshah are different climatically.
  Keywords: climatic elements, medical geography, cutaneous leishmaniosis
 • Asghar Norouzi *, Zahra Amini, Sedigheh Kiani Salmi Pages 61-80
  problem statement
  Today, ICT is considered as one of the most effective approaches to sustainable rural development; having undoubtedly brought widespread changes in different aspects of human life. The impact of ICT on human societies is such that it is rapidly converting the contemporary world to an informational society. In the recent decade, this approach is widely spread in rural areas, especially in the form of rural ICT offices, and evaluating the performance of this offices is a major step forward in their productivity improvement.  
  Purpose
  The present research has been performed with the aim of investigating the performance of rural ICT offices and their distribution pattern in Lenjan Township.  
  Method
  The research method is descriptive-analytic and the data collection is done through documentary and field methods. The statistical population of the study includes all villagers benefiting from rural ICT offices in the County of Lenjan. The research field information is achieved through completing 294 questionnaires from villagers in 5 villages, based on the Cochran formula. The reliability of the questionnaire is 0.824, confirming the validity of the research tool. In data analyzing, two descriptive and inferential methods were used on spss software. The spatial distribution of rural ICT offices has been measured using two models of entropy and concentration index  
  Results
  The significance level of less than 0.05, and the negative high (6.60) and low (8.40) margins, indicate the unsuccessful performance of communication services offices in the studied area villages. Results of using the entropy model (with a coefficient of 0.65), and the concentration index model (with a value of 0.01) in assessing the distribution pattern of offices, also indicate the unsuitable distribution of offices.
  Innovation
  In various researches, although studied the performance and satisfaction of rural ICT offices, but their geographic distribution pattern was not considered. In this study, not only all functional dimensions, with all strengths and weaknesses; but also the spatial distribution pattern -that it is  a geographic attitude- was concidered.
  Keywords: performance evaluation, spatial distribution, information, communication technology, rural ICT offices, Lenjan County
 • Sadegh Asghari Lafmejani *, Hamidreza Nasimi Pages 81-102
  Problem statement
  The preparation and implementation of a guide plan, is one of the most important dominant strategies of rural development. These plans, with a wide range of measures, have a particular importance in globalization of the characteristics of rural areas.
  Purpose
  The present study aims to study the effects of this plan on globalization of the rural area's characteristics in the central district of Darab County.
  Methodology
  This is a descriptive-analytic research in which, necessary field data are provided througth observation, interview and completion of the questionnaire. To determine the sample population, in the first step, using the Cochran formula, 370 families were selected, then the samples were selected using simple random sampling. Also, for analyzing the data, descriptive-inferential sttistics, Topsis model, and Super Decisions, SPSS and ArcGIS softwares were used.
  Results
  results of ANOVA test with repeated sizes, confirm that there is a significant difference between various village globalization variables; while, the highest level of globalization components, being related to living conditions in the villages. On the other hand, the Pearson correlation test showed a positive relationship between the level of actions of the guide plan, and the globalization situation in the villages. And, based on the linear regression test, it was also found that the actions of the guide plan with a beta value of 0.596, affect the globalization of the characteristics of the villages.
  Innovation
  Considering that previous academic studies on globalization in Iran, have mainly been carried in cities, and rural areas have been considered less; also, there has been no research on the effects of guide plans on villages' globalization, this research will be considered important, as a new step in rural research.
  Keywords: Guide plan, globalization, village, Darab County
 • Amer Nikpour*, Sedigheh Lotfi, Milad Hasanalizadeh Pages 103-124
  problem statement
  One of the greatest Urban challenges, is the formation and focusing of poverty phenomenon.
  Purpose
  The purpose of this research is to analyze the spatial distribution of indicators and measures of urban poverty, in the Qaa'emshahr city.
  Methodology
  The method of the present research is descriptive-analytic, and in terms purpose, is applied. The data related to the theoretical foundations of the research, were prepared using documentary sources; while, the raw data of the research were extracted from the statistical urban blocks, based on the 1390 National Census. We benefited from Fuzzy Method for unscaling the indicators of urban poverty, and factor analysis method, to measure the poverty situation in Qaa'emshahr. We used Excel software, to measure urban poverty indicators. Then, we used in SPSS software for factor analysis. For Spatial Analysis, we used hot spots Method and Moran spatial autocorrelation in Gis software environment.
  Results
  results show that poverty in the city of Qaa'emshahr has cluster distribution and spatial autocorrelation. Most of hot spots are in outer and peripheral parts of Qaa'emshahr city, and most of cold spots are in the central, east, as well as parts of the south west parts of the city to parts of the city. Based on the foundings, 46.7% of the area, and 35.1% of the population of the city of Qaa'emshahr, are discerned as poor and very poor. Also, the central parts of the city are covered by the very affluent and affluent blocks, and in the outer and peripheral parts of the city, there are blocks of poor and very poor; showing a massive gap in different parts of the Qaemshehr city.
  Innovation
  Among the innovations of this research, are the use of new indicators such as the percentage of unmarried people, the percentage of immigrants entered, and the percentage of sigle-room residential units; as well as using fuzzy method for non-scaling of urban poverty indicators.
  Keywords: spatial analysis, urban poverty, factor analysis, Qaa'emshahr city