فهرست مطالب

بررسی های آمار رسمی ایران - سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 91، پاییز و زمستان 1396)
 • سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 91، پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی الگوی گذران وقت والدین ایرانی
  زهرا رضایی قهرودی* صفحات 127-146
  گردآوری آمارهای گذران وقت افراد جامعه از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و محققان مطالعات اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها قرار گرفته است. بررسی الگوی گذران وقت افراد جامعه در گروه های مختلف اجتماعی، مبنایی برای برنامه ریزی در زمینه ی مسائل اجتماعی اقتصادی کشور را فراهم می نماید. کاربردهای متنوعی از داده های گذران وقت در حوزه های مختلف مانند ارزیابی سبک زندگی افراد و گروه های مختلف از جمله جوانان، سالمندان، ارزیابی کیفیت زندگی، برنامه ریزی شهری، مشارکت در بازار کار و... وجود دارد. از آن جا که والدین بر اساس عامل های مختلفی مانند وضع فعالیت اقتصادی، سن جوان ترین فرزندشان و وضعیت اشتغال هر زوج، زمان خود را در طول شبانه روز به طرق مختلف صرف می کنند، در این مقاله بر اساس آخرین اطلاعات این طرح مربوط به تابستان سال 1394، به بررسی الگوی گذران وقت والدین شاغل و غیرشاغل بر اساس سن جوان ترین فرزندشان و وضعیت اشتغال هر زوج پرداخته شده است. همچنین به بررسی برخی عامل های موثر مانند تحصیلات، جنسیت، وضع زناشویی، وضع سواد و سن والدین شاغل بر زمان صرف شده به برخی فعالیت ها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: گذران وقت، والدین، نمونه گیری چرخشی، وضع فعالیت اقتصادی، سن جوان ترین فرزند
 • تحلیل مدل های سلسله مراتبی بیزی روی داده های فضایی- زمانی حجیم قیمت مسکن شهر تهران
  امید کریمی*، فاطمه حسینی صفحات 147-163
  داده های قیمت مسکن نسبت به موقعیت قرارگیری آن ها در محله های مختلف همبسته اند و این همبستگی از نوع فضایی (مکانی) است. همچنین قیمت مسکن در ماه های مختلف سال متفاوت اند، بنا بر این همبستگی از نوع زمانی نیز دارند. برای تحلیل این نوع داده ها از مدل های فضایی - زمانی استفاده می شود. از اهداف مهم در بررسی این نوع از داده ها، برازش یک مدل مناسب برای تحلیل فضایی- زمانی آن ها، براورد پارامترها و پیشگویی ها در موقعیت ها و زمان های معلوم است. سه مدل فرایند گاوسی، اتورگرسیو و پویا برای تحلیل داده های حجیم قیمت مسکن شهر تهران در نظر گرفته می شود. از رهیافت بیزی برای برازش مدل ها و پیشگویی در موقعیت های جدید و پیش بینی در زمان های آینده ی قیمت مسکن شهر تهران استفاده می شود. بهترین مدل با ملاک میانگین مجذور خطای پیشگویی ها و مقایسه ی زمان محاسبات معرفی می شود. در نهایت نقشه ی پیشگویی قیمت مسکن تهران در ماه های پایان سال 1394 ارائه شده است.
  کلیدواژگان: داده های فضایی - زمانی، مدل پویا، مدل اتورگرسیو، مدل فرایند گاوسی، رهیافت بیزی
 • تاثیر گروه های مختلف سنی بر رشد اقتصادی در استان های ایران با به کارگیری مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
  نادر حکیمی پور*، ایوب فرامرزی صفحات 165-190
  امروزه متغیر جمعیت و ویژگی های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی است. در واقع جمعیت از جمله مولفه های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه ای محسوب می شود که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی آن جامعه اثرگذار است و در عین حال از سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیز تاثیر می پذیرد، به نحوی که تغییر در ساختار جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش سعی شده است، تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در استان های ایران در طی دوره ی 1379 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی بر مبنای الگوی داده های ترکیبی ((Panel Data و با به کارگیری مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر گروه های مختلف جمعیتی بر رشد اقتصادی در ایران برمبنای داده های استانی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده ی تایید فرضیه ی چرخه ی زندگی اقتصادی و نظریه ی پنجره ی جمعیتی است، به طوری که رشد جمعیت در گروه های جمعیتی زیر 15 ساله و بالای 65 ساله دارای اثر منفی و معنی دار و در گروه جمعیتی 15 تا 64 ساله اثر مثبت بر رشد اقتصادی را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: گروه های جمعیتی، رشد اقتصادی، پنجره ی جمعیتی، گشتاورهای تعمیم یافته
 • تحولات جمعیتی استان همدان در دوره ی پنج ساله ی 1390-1395
  رحیم محمودوند* صفحات 191-209
  تحولات جمعیتی نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری برای سازمان های دولتی و خصوصی دارد. مطابق با نتایج سرشماری سال 1395، استان خراسان شمالی و استان همدان دارای رشد جمعیت منفی بوده‎اند. استان همدان با رقم 0٫23- درصد کم ترین رشد جمعیت در 5 سال منتهی به سال 1395 را در میان استان های کشور به خود اختصاص داده است. رشد جمعیت، به عنوان برایند چندین مولفه ی جمعیتی، هرچند قابل تعبیر است اما برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بر مبنای آن بایذ به مولفه های تشکیل دهنده ی آن توجه کرد. بدون شک موالید و مرگ و میر به عنوان علت های اولیه ی افزایش و کاهش جمعیت مورد توجه است. در گام بعدی ازدواج، طلاق و مهاجرت باعث جابجایی و تغییر اندازه ی جمعیت می‎شود. این مقاله بر مبنای نتایج سرشماری و آمارهای ثبت وقایع حیاتی استان همدان تا سال 1395 به بررسی تحولات جمعیتی به تفکیک شهرستان‎های این استان، جنسیت و محل سکونت (شهری-روستایی) پرداخته است. بر این اساس براورد اولیه ای از مهاجرت های صورت گرفته نیز به دست آمده است.
  کلیدواژگان: آمارهای ثبت وقایع حیاتی، استان همدان، رشد جمعیت، مهاجرت، سرشماری
 • شناسایی مزیت های نسبی صنایع استان کردستان با استفاده از مدل های تاپسیس و تغییر سهم
  بختیار جواهری*، علی فقه مجیدی، سمیرا محمدی صفحات 211-245
  شناخت مزیت نسبی1 علاوه بر کمک به حضور هوشمندانه در بازارهای جهانی، به تخصیص بهینه ی منابع و سرمایه ها کمک شایانی می کند و شاخص های مزیت نسبی که از سنجه های مهم اقتصادی به شمار می روند می توانند فعالیت های سرمایه گذاری در امر تولید با هدف توسعه ی صادرات غیر نفتی را هدایت نمایند. از طرفی عدم تشخیص پتانسیل های یک منطقه در صادرات، فرصت های زیادی را از صادر کنندگان می گیرد. از این رو هدایت منابع به سوی صنایع اولویت دار و مطالعه ی مزیت های اقتصادی در تولیدات صنعتی امری ضروری است. در این تحقیق، مزیت های نسبی صنایع با 10 نفر کارکن و بیش تر استان کردستان با استفاده از مدل تغییر سهم2 و مدل تاپسیس3 برای دوره ی زمانی سال های 1387 تا 1392 به تفکیک کدهای آیسیک4 ISIC، 2، 3 و 4 رقمی، از جنبه های اشتغال زایی و تولید شناسایی شده است. طبق نتایج حاصل از روش تغییر سهم، در زمینه ی اشتغال صنایع با کدهای 15، 25، 26، 29 و در زمینه ی تولید 15، 17، 25، 29 صنایع برنده ی بخش صنعت هستند و طبق روش TOPSIS صنایع 15 و 26 بیش ترین مزیت را در اشتغال زایی و تولید داشته اند. نتایج حاصل از هر دو مدل بیانگر آن است که صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگل داری، صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده و تولید منسوجات، دارای بیش ترین مزیت نسبی در طول دوره ی مورد مطالعه در استان بوده اند. بنا بر این، لازم است توجه بیش تری از جانب دولت و مسئولان به این صنایع معطوف شود.
  کلیدواژگان: مزیت نسبی، بخش صنعت، استان کردستان، مدل تاپسیس، مدل تغییر سهم
 • تحلیل جریان های مهاجرت به مناطق 22 گانه ی شهر تهران
  علی قاسمی اردهایی*، جعفر کرد زنگنه صفحات 247-271
  موقعیت سیاسی شهر تهران موجب شده است این شهر طی دهه های گذشته به مرکز تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و نظامی ایران تبدیل شود. چنین وضعیتی سبب ایجاد موج های مهاجرتی و جابه جایی جمعیت از سرتاسر نقاط کشور به مقصد این شهر شده است. جهت شناخت وضعیت جمعیت مهاجر شهر تهران، در این مقاله با استفاده از داده های سرشماری های 1385 و 1390 به مهاجران طول عمر و جمعیت شناور شهر تهران اشاره شده است و جمعیت مهاجر آن از لحاظ مبدا و ویژگی های مهاجرت شان به تفکیک مناطق 22گانه شهرداری مطالعه شده است. بعد از عامل پیروی از خانوار که مهم ترین دلیل مهاجرت به شهر تهران است، عامل های اشتغال، دستیابی به مسکن مناسب، تحصیل و انجام خدمت وظیفه از علت های مهم مهاجرت به شهر تهران است. با درنظر گرفتن استان های مبدا مهاجران و علل مهاجرت به شهر تهران، مناطق شهرداری 4، 5، 6 و 15 در مقایسه با سایر مناطق، مهم و قابل توجه تشخیص داده شده است. در کنترل، مدیریت و برنامه ریزی مهاجران و جمعیت شناور مناطق مختلف شهر تهران، یک سری برنامه های سیاستی مستقیم و غیر مستقیم منعطف، موقعیتی و مشارکتی را می توان اعمال نمود.
  کلیدواژگان: مناطق 22گانه ی شهر تهران، مهاجر، مهاجر طول عمر، جمعیت شناور، علت مهاجرت
|
 • Time Use Patterns of Iranian Parents
  Zahra Rezaei* Pages 127-146
  The collection of time use data is one of the topics that have been more attention by planners and researchers of socio-economic studies in many countries in recent years. Investigation of time use patterns of individuals in different social groups, provides information for planning on the socio-economic issues of the country. Various applications of time use data are available in different aspects such as lifestyle assessment of individuals and different groups such as youth and elderly people, assessment of life quality, urban planning, participation in labour market, and so on.  While parents spent their time in different ways and some factors such as economic activity, the age of their youngest child and their employment status were related to the amount of time they spent in selected activities, in this paper, based on the latest information of this survey, summer 2015, time use patterns of employed and not employed parents based on the age of their youngest children and the employment status of each couple are investigated. Also, some effective factors such as education, gender, marital status, literacy and age of employed parents have been investigated on the amount of time they spent in selected activities.
  Keywords: Time use, parents, rotation sampling, economic activity, age of youngest child
 • Analysis of Hierarchical Bayesian Models for Large Space Time Data of the Housing Prices in Tehran
  Omid Karimi*, Fatemeh Hoseini Pages 147-163
  Housing price data is correlated to their location in different neighborhoods and their correlation is type of spatial (location). The price of housing is varius in different months, so they also have a time correlation. Spatio-temporal models are used to analyze this type of the data. An important purpose of reviewing this type of the data is to fit a suitable model for the spatial-temporal analysis, to obtain the parameter estimates and predictions in known sites and times. In this paper, the Gaussian process, the autoregressive and the dynamic  models for large space time data of the housing prices in Tehran is considered.The Bayesian approach is used to fit the models, to predict in new sites and  to forecast in future periods for the housing prices in Tehran.The suitable model with the mean square error of prediction and the computation time will be introduced. Finally prediction map of the housing prices for Tehran in the last months of 1394 is presented.
  Keywords: Spatio-temporal data, dynamic model, autoregressive model, Gaussian process model, bayesian approach
 • The Impact on Economic Growth in Different Age Groups in the Provinces of Iran
  Nader Hakimipour*, Ayoub Faramarzi Pages 165-190
  Today, the population variable and its related specifications is basic infrastructure in the areas of economic and social planning and policy making. The population, including important component of economic and social in a society that has on economic performance and social community is effective and at the same time economic and social policies are also affected, so that changes in population structure as one of the key factors in the process of development is known. Therefore, in this study, the effects of population age structure on economic growth in the provinces of Iran during the period 1379 to 1392 are examined. In this regard, using econometric techniques based on panel data models and using generalized moments (GMM), the impact of different groups of population on economic growth in Iran, according to provincial data, is studied. The results showed hypothesis lifecycle economic and windows theory population, so that population growth in the groups of the population is under 15 years of age and over 65 years old have a significant and negative effects and the population 15 to 64 years old have a positive effect on economic growth in the provinces.
  Keywords: Population groups, economic growth, demographic window, torque of generalized
 • Descriptive Study of Population Changes in Hamedan Province During Five Years Period 1390-1395
  Rahim Mahmoudvand* Pages 191-209
  Population changes have undoubtedly impact on policymaking for governmental and private organizations. According to census 1395, North Khorasan province and Hamedan province have experienced a negative population growth rate. Hamedan province with population growth rate -0.23% annually has the lowest rate among all provinces in Iran.
  Population growth as consequences of several components is changeable. So, the components of population must be considered for policy making and programming. Birth and mortality are the first reasons of changing populations. In the next degree of important, marriage and divorce and immigration affect on the population. In this paper, we study the population of Hamedan during the period 1390-95 in terms of demographic components and find preliminary estimates of immigrant.
  Keywords: Vital statistics, Hamedan province, population growth, immigration, Cencus
 • Recognition of the Comparative Advantages of the Kurdistan Province Industry by Using Topsis and Shift Share Models
  Bakhtiar Javaheri*, Ali Fegheh Majidi, Samira Mohammadi Pages 211-245
  Cognition relative benefit additionally cleverly attends in global markets more helps to optimized appropriation sources and capital. Index’s relative benefit that basis and foundation theoretical export article and services bring tragopan in international market are important measures economic that can manage activates ventures on produces with goal development export non-oil properly. Indiscrimination potential and potential power one country on export and incomprehension best crops markets, ever more catch more times from exporters. According to this imperious necessary direct recourses limited to priority industries and study on Economic benefits in production industrial.
  Hence in this dissertation for achieve to propose tried relative. Benefits industries be recognized by 10 employers and mostly Kurdistan with using shift share and TOPSIS for the period between 1387 to 1392 divided ISIC 2, 3 and 4 digit codes aspects of employment and production and export. Results based on change in share of employment industries 15, 25 26, 29 and in the field production 15, 17, 25, 29 are winning industry sector. Also the method TOPSIS industries 15, 26 have greatest advantage in employment and production. So the government and officials should focus to this industry.
  Keywords: Comparative Advantage, industry sector, Kurdistan province, TOPSIS method, shift-share method
 • Analysis of Migration Flows to 22 Areas of Tehran
  Ali Ghasemi Ardehaei*, Jafar Kord Zanganeh Pages 247-271
  The political situation in Tehran has caused the city to become a commercial, industrial, administrative, educational and military center of Iran for decades. Such a situation has created waves of immigration and displacement of population from all over the country to the city. In order to understand the situation of the immigrant population of Tehran, this paper uses census data from 2006 and 2011 for migrating population of floating longevity and population of Tehran, and its migratory population has been studied in terms of the origin and characteristics of their migration, divided into 22 municipalities of the municipality. After the factor of following the household, which is the most important reason for immigration to Tehran, employment factors, finding suitable housing, studying and performing duty assignment are important reasons for immigration to Tehran. Given the provinces of origin of immigrants and the reasons for immigration to Tehran, municipalities 4, 5, 6, and 15 are identified as significant and significant areas. In the control, management and planning of migrants and floating population of different regions of Tehran, a series of direct, indirect, flexible, situational and participatory policy programs can be implemented.
  Keywords: 22 Areas of Tehran, migrant, life-time migrant, population of floating, causes of migration