فهرست مطالب

پژوهش پرستاری ایران - پیاپی 58 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • پیاپی 58 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ثریا نجاتی، معصومه تقی زاده*، انوشیروان کاظم نژاد، علیرضا نیکبخت نصرآبادی صفحات 1-7
  مقدمه
  صدمات طناب نخاعی یکی از ناگوارترین صدماتی است که عوارض ثانویه زیادی متعاقب آن ایجاد می شود و این عوارض ثانویه سبب کاهش رضایت از زندگی این افراد می شود. بسیاری از این عوارض ثانویه را می توان با خودمدیریتی صحیح کاهش داد یا از آنها جلوگیری کرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی بر میزان رضایتمندی از زندگی بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی می باشد.
  روش کار
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (RCT( است که در آن 66 نفر از مددجویان مبتلا به ضایعات نخاعی مراجعه کننده به مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران به روش در دسترس وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمون (33 نفر) و کنترل (33 نفر) تخصیص داده شدند. در ابتدا پرسشنامه های دموگرافیک و رضایت از زندگی (SWLS) توسط همه نمونه ها تکمیل گردید. سپس گروه آزمون علاوه بر دریافت مراقبتهای معمول در برنامه خودمدیریتی که شامل 4 جلسه آموزشی دو ساعته بود شرکت نمودند. پس از اتمام مداخله، پیگیری تلفنی به مدت 12 هفته انجام گردید. سپس یک ماه و سه ماه بعد از اتمام مداخله، پرسشنامه رضایت از زندگی، مجددا توسط دو گروه تکمیل گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو، دقیق فیشر و تی مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، قبل از مداخله بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و رضایتمندی از زندگی اختلاف آماری معناداری وجود نداشت(P=0.08). این در حالی است که یک ماه بعد از اجرای مداخله، تفاوت آماری معناداری از نظر رضایتمندی از زندگی بین دو گروه وجود نداشت(p=0.146) ولی سه ماه بعد از اجرای مداخله، تفاوت آماری بین دو گروه معنادار شد(0.001<p).  

  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش، برنامه خود مدیریتی بر میزان رضایتمندی از زندگی بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی موثر و با بهبود رضایت از زندگی بیماران همراه است.
  کلیدواژگان: برنامه خود مدیریتی، رضایتمندی از زندگی، ضایعات نخاعی
 • زلیخا ایری، حمید حجتی، گل بهار آخوندزاده* صفحات 8-13
  مقدمه
  درک بیماران ازنقش خود مراقبتی معنوی می تواند سبب مدیریت بیماری های مزمن شود.خودکارآمدی مهمترین عامل تعیین کننده درانجام رفتارهای خود مراقبتی است .بر این اساس، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر  آموزش خودمراقبتی معنوی برخودکارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی در بیمارستان کودکان طالقانی گنبد کاووس در سال97- 13967انجام گردید.
  روش کار
   این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی تک گروهی است که برروی 34 نوجوان 18-12 ساله مبتلابه تالاسمی مراجعه کننده به بخش تالاسمی بیمارستان کودکان طالقانی شهرستان گنبد کاووس در سال1396-97انجام شد.نمونه هابه وسیله نمونه گیری در دسترس انتخاب وطی 6 جلسه به مدت 60-45 دقیقه دوباردر هفته تحت آموزش مراقبت معنوی قرارگرفتند.ابزارهای جمع  آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه  خودکارآمدی عمومی( GSE-10) بود.خودکارآمدی دردومرحله قبل و بعدازمداخله اندازه گیری شد. داده های پژوهش باآمارهای توصیفی(میانگین،انحراف معیاروفراوانی) وآمارهای استنباطی (تی زوجی)واستفاده ازنرم افزار آماری 21-SPSS  موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت .
  یافته ها
   نتایج مطالعه نشان داد 1/47% (16 نفر)از واحد های مورد پژوهش دخترو9/52% (18 نفر) پسربودند.از نظر سنی بیشترین درصد 1/44 % (15 نفر) در رده سنی 18-16  سال و کمترین درصد 5/23 %(8نفر)دررده سنی14-12 سال قرارداشتند.از نظر درآمد 9/55%(19نفر)ضعیف(زیر1میلیون تومان)وازنظرتحصیلات بیشترین درصد1/44% (15نفر) درمقطع دبیرستان وازنظرمحل سکونت بیشترین درصد 76/5% (26نفر) ساکن روستا بودند.
  میانگین نمرات خودکارآمدی نوجوانان قبل ازمداخله 57/3 17/19 بود .بعدازمداخله میانگین نمرات خودکارآمدی 62/3/44 /26 بود که براساس نتایج ، افزایش  معنی داری را نشان داد (01/0p< و7/7t=).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خودمراقبتی معنوی تاثیر معنی داری در افزایش خودکار آمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی دارد.با توجه به نتایج حاصل ،برنامه های آموزش خودمراقبتی معنوی بعنوان رویکردی موثر در برنامه ریزی های بهداشتی برای افراد مبتلا به بیماری های مزمن از جمله تالاسمی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: خود مراقبتی معنوی، خودکارآمدی، تالاسمی، نوجوانان
 • فریبا تباری، معصومه ذاکری مقدم، زهرا سادات حجازی* صفحات 14-20
  مقدمه
  جمعیت سالمندان در ایران و سایر کشور های جهان رو به افزایش می باشد و بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی در میان این قشر از جامعه شیوع بالایی دارند. افراد خصوصا در بیماری های مزمن به خانواده های خود وابسته اند و خانواده نقش مهمی در تبعیت بیمار از توصیه های درمانی و غذایی دارد و می توان از این منبع جهت ارتقای کیفیت آموزش به بیماران، به خصوص سالمندان استفاده نمود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان میتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه تجربی بر روی 84 بیمار سالمند مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی در سال 1396 انجام شد. پس از نمونه گیری تصادفی، نمونه ها به روش بلوک بندی به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. برای گروه آزمون برنامه آموزشی خانواده محور در قالب سه جلسه آموزشی به همراه کتابچه آموزشی ارائه شد و گروه کنترل نیز آموزش های معمول را دریافت کردند. ابزار های پژوهش، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار مدیریت دارویی جهت کمبود های سالمندان(MedMaide) بودند. مدیریت دارویی، قبل از مداخله و سه ماه بعد، سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو، آزمون تعمیم یافته دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی در نرم افزار آماری spss نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره مدیریت دارویی پس از مداخله، در گروه آزمون 82/1± 80/0و در گروه کنترل 75/3± 42/2 بود و آزمون آماری تی مستقل اختلاف معناداری را بین مدیریت دارویی پس از مداخله، در دو گروه آزمون و کنترل نشان داد (015/0=p  (.
  نتیجه گیری
   برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی تاثیر مثبت داشته است. پرستاران و سایر اعضای تیم درمان، می توانند با همراهی خانواده ها در امر مراقبت، منجر به ارتقای کیفیت و تداوم مراقبت ها شوند.
  کلیدواژگان: آموزش خانواده محور، مدیریت دارویی، سالمند، بیماری ایسکمیک قلبی
 • مهنوش ایزدی، آراس رسولی* صفحات 21-28
  مقدمه
  اختلال افسردگی پس از زایمان و کیفیت خواب زنان ا اختلالات شایع و ناتوان کننده روانی اجتماعی است.افسردگی و کیفیت خواب یک مساله بهداشت جمعی محسوب می شود. این مساله در مراقبت از نوزاد ، ارتباط مادر و فرزند ، مراقبت از سایر فرزندان و ارتباط با همسر تاثیر دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثربخشی روان‎درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود افسردگی و کیفیت خواب زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان بود.
  روش کار
  این پژوهش[s1]  یک کارآزمایی بالینی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی مادران تازه زایمان کرده شهر کرمانشاه در سال 1396 بود که 539  نفر بودند و  تعداد 30 نفر  با روش نمونه گیری در دسترس و به عنوان نمونه آماری  انتخاب شدندکه (15 نفر  گروه آزمایش[s2]  و 15 نفر گروه کنترل) به صورت که تصادفی در گروه ها جایگزین شدند. جهت اندازه گیری متغیرها از دو ابزار الف:افسردگی بک(BDI-II؛ بک، استیر و برون، 1996) ،  و ب: کیفیت خواب(QS؛ بایسه و همکاران، 1989) استفاده گردید. مداخلات درمانی(مبتنی بر پذیرش و تعهد ) در هشت جلسه دو ساعته (هرهفته دو جلسه) انجام پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و از نرم افزار Spss -22 استفاده شد.
  یافته ها[s3] : نتایج نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش برای کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش کیفیت خواب از اثربخشی قابل توجهی برخوردار است(P=0/0001).
  نتیجه گیری
  در نتیجه می توان روان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش به شیوه ی گروهی را به عنوان روش درمانی اثربخش در بهبود افسردگی و کیفیت خواب دانست[s4] . با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود که متخصصان روان شناسی و مشاوره  از این رویکرد درمانی برای مبتلایان به اختلال افسردگی پس از زایمان  از آن استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: روان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش، افسردگی، کیفیت خواب
 • معصومه محمد زاده، لیلا مقتدر*، سامره اسدی مجره صفحات 29-35
  مقدمه
  سرسختی روانی و سازگاری در افزایش توانمندی مادران دارای کودک کم توان ذهنی نقش عمده ای دارد. همچنین مادران دارای کودک خاص باید از هوش هیجانی بالایی جهت مراقبت از این کودکان برخوردار باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرسختی روانی و سازگاری عاطفی با هوش هیجانی در مادران کودکان کم توان ذهنی است.
  روش کار
  پژوهش از نوع همبستگی و نمونه این پژوهش شامل 136 نفر از مادران کودکان کم توان ذهنی مدارس کم توان ذهنی شهر رشت این جامعه بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه 27 ماده ای سرسختی روانی اهواز، پرسشنامه 32 ماده ای سازگاری عاطفی بل و پرسشنامه 33 ماده ای هوش هیجانی شوت بود. داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد؛ فراوانی و درصد)و شیوه های آمار استنباطی ( رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که مقادیر همبستگی بین سرسختی روانی و سازگاری عاطفی با هوش هیجانی مادران کودکان استثنائی کم توان ذهنی ، از نظر آماری معنی دار است (01/0p<). همچنین نتایج رگرسیون به روش همزمان نشان می دهد که سرسختی روانی و سازگاری عاطفی توانسته اند 33 درصد واریانس هوش هیجانی مادران کودکان استثنائی کم توان ذهنی ( متغیر ملاک) را تبیین کنند. سرسختی روانی با مقدار B استاندارد 260/0 و سازگاری عاطفی با مقدار B استاندارد 382/0  به طور مستقیم توانسته اند هوش هیجانی مادران کودکان استثنائی کم توان ذهنی را پیش بینی کنند (01/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش سرسختی روانی و همچنین افزایش سازگاری عاطفی در مادران کودکان کم توان ذهنی، هوش هیجانی شان نیز افزایش می یابد.  از نتایج این پژوهش می توان در مراکز مشاوره آموزش و پرورش و مراکز بهزیستی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سرسختی روانی، سازگاری عاطفی، هوش هیجانی، مادران کودکان کم توان ذهنی
 • عزت الله قدم پور، پیمان حاتمیان*، شکوفه بیات صفحات 36-41
  مقدمه
  از آنجایی که فقدان حمایت های اجتماعی و نیز عدم نظارت بر هیجانات می تواند سالمندان را به قشر آسیب پذیر جامعه تبدیل کند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و دشواری تنظیم شناختی هیجان در بین سالمندان سیگاری و غیر سیگاری انجام شد.
  روش کار
  این پژو هش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل تمامی سالمندان غیر مقیم در سرای سالمندان، شهر کرمانشاه در سال 1396 بود که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 48 نفر به عنوان سیگاری و 48 نفر نیز به عنوان غیر سیگاری در نظر گرفته شد. ابزار های جمع آوری داده ها شامل: مقیاس ادراک حمایت اجتماعی چند بعدی زیمت و همکاران(1988)و پرسشنامه دشواری تنظیم شناختی هیجان گراتز و روئمر(2004) بود. برای تحلیل داده های پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری با استفاده از نرم افزازSPSS_22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که بین سالمندان سیگاری و غیر سیگاری در میزان بهره مندی از حمایت های مختلف اجتماعی(خانواده، دوستان و سایر افراد) و نیز چگونگی تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنا که میزان حمایت اجتماعی در گروه سالمندان سیگاری کمتر، در حالی که میزان دشواری تنظیم شناختی هیجان به شکل معناداری در گروه سالمندان سیگاری بیشتر از گروه غیر سیگاری بود (001/0>P).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت که کمبود حمایت اجتماعی ادراک شده و دشواری در تنظیم شناختی هیجان در مصرف و یا سوء مصرف سیگار در بین سالمندان نقش دارند، از این رو پیشنهاد می شود که متخصصین سلامت روان و کسانی که با این گروه از جامعه سروکار دارند به این مهم توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: سالمند، حمایت اجتماعی، تنظیم هیجان
 • رقیه رحمانی بیلندی، سمانه نجفی*، الهه بنفشه، زهرا عبدالعظیمی، مرضیه طوافی، محمدرضا رحمانی بیلندی صفحات 42-49
  مقدمه
  بارداری با تنیدگی های روحی روانی همراه است که سبب ایجاد اضطراب در مادران باردار می شود. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش آرام سازی با استفاده از سرویس پیام کوتاه بر اضطراب زنان باردار انجام شد.
  روش
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 120 خانم باردار تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهر گناباد در سال 1397 انجام شد. مادران به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 60 نفر) قرار گرفتند. در گروه مداخله پیام های آموزشی شامل ارسال تکنیک های آرام سازی عضلانی و پیگیری آن، اطلاعات صحیح در مورد تغذیه بارداری، شکایت های شایع در بارداری، سلامت جنینی و علائم شروع زایمان بود. پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر قبل و یک ماه بعد از مداخله توسط مادران به شیوه خودارزیابی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل و کای اسکوئر در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  قبل از مداخله، میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان در دو گروه، تفاوت آماری معناداری نداشت، اما پس از مداخله، اضطراب آشکار و پنهان مادران در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل و این تفاوت در دو گروه معنی دار بود (05/0P<).  نتایج در بخش مقایسه درون گروهی حاکی از تفاوت آماری معناداری در هر دو گروه است. بدین صورت که تفاوت آماری معنادار در گروه آزمون با کاهش نمرات و در گروه کنترل با افزایش نمرات همراه است.
  نتیجه گیری
  ارسال پیام کوتاه به عنوان اقدامی قابل اجرا و موثر، می تواند نمره اضطراب زنان باردار را کاهش دهد. بنابراین اجرای این مداخله در کنار مراقبت های معمول دوران بارداری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آرام سازی، اضطراب، بارداری
 • فاطمه احمدپوری، مینو متقی* صفحات 50-57
  مقدمه
  ازآنجایی که همه ی رخداد های انسانی در جوامع بشری از رفتارهای آنها نشات می گیرد و منشا رفتار هر انسان به طور مستقیم سبک تفکر وی می باشد، دیدگاه  مثبت اندیشی (خوش بینی) مبتنی برشکرگزاری می تواند با ارتقای سلامت معنوی انسان به خصوص در نوجوانان باعث بهبود عملکرد آنان در ارتباط با خود، خدا و جامعه گردد. براین اساس مطالعه ی حاضر جهت بررسی تاثیر مهارت های مثبت اندیشی (خوش بینی) مبتنی بردفتر شکرگزاری برسلامت معنوی دانش آموزان دخترنوجوان دبیرستان های دولتی متوسطه اول شهر اصفهان انجام گردیده است.
  روش
  این مطالعه تجربی یک کارآزمایی بالینی دوگروهه است که به روش پیش آزمون- پس آزمون انجام شد. در این پژوهش  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 125دانش آموز از دو مدرسه بین مدارس متوسطه اول دخترانه بین مدارس شمال و جنوب شهر اصفهان وارد مطالعه گردیدند و در دو گروه (64 نفر در گروه کنترل و 61 نفر در گروه آزمون) قرار گرفتند. پس ازاخذ رضایت نامه از والدین ودانش آموزان برروی گروه مداخله، مداخلات مثبت اندیشی با تکیه بر شکرگزاری در6 جلسه برروی گروه مداخله انجام  گردید. سلامت معنوی وحیطه های آن (سلامت وجودی و مذهبی) دانش آموزان نوجوان دختر قبل و یک ماه پس از مداخله با پرسشنامه سلامت معنوی پولتزین والیسون که به وسیله دانش آموزان تکمیل شده بود، با نرم افزار  SPSS 18برای هردو گروه شاهد و آزمون سنجیده شد. 8 دانش آموز به علل مختلف از مطالعه خارج شدند اما اطلاعات آن ها در تحلیل مطالعه به صورت داده ی ازدست رفته وارد شد.
  یافته ها
  میانگین سلامت معنوی در گروه مداخله در پیش آزمون ( 75 /10± 06/ 95) و درگروه کنترل ( 70 / 15 ± 95 / 95) بود. نمره ی کلی سلامت معنوی دانش آموزان باانجام مداخله وسپس پس آزمون از هردوگروه (مداخله وکنترل) در گروه مداخله با میانگین  ( 12/ 12 ± 52 /100) سلامت معنوی بالا (120- 100) رانشان داد درحالی که میانگین نمرات گروه کنترل در پس آزمون به (04. 15 ± 85 . 95) رسیده ودر سطح متوسط باقی مانده بود. میانگین تغییرات نمره کل سلامت معنوی و حیطه سلامت مذهبی بعد از یادگیری نسبت به قبل از یادگیری در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (05/0 P <)
  نتیجه گیری
  سلامت معنوی یک بعد مهم سلامت دانش آموزان دختر نوجوان است که با توجه به تاثیر مثبت مداخله به وسیله پرستار مدرسه، توصیه می گردد این مطالعه و استفاده از دفترشکرگزاری به عنوان یک روش کارآمد وکم هزینه دربرنامه های آموزش وپرورش در خصوص نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مهارت های مثبت اندیشی، خوش بینی، شکرگزاری، سلامت معنوی، نوجوان
 • فاطمه صدخسروی، بهار سیفی*، بهشته طبرسی صفحات 58-64
  مقدمه
  امروزه اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت حرفه ای در دنیا می باشد. پیشگیری از بروز عوارض اسکلتی عضلانی در پرستاران بدلیل وضعیت نامناسب بدنی حین کار حائز اهمیت است. مطالعه ی حاضر با هدف آموزش اصول ارگونومی به منظور پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه ی مداخله ا ی حاضر بر روی 90 نفر از پرستاران بخش هایICU  مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام شده است. پرستاران با روش نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. از دو ابزار روا و پایای چک لیست استاندارد ”ارزیابی سریع تمام بدن (REBA )“ و پرسشنامه پژوهشگر ساخت جهت گردآوری داده ها در این مطالعه استفاده گردید.  ابزارها توسط هر دو گروه قبل و بعد از مداخله (شش هفته پس از اتمام مداخله) تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  گروه های تحت مطالعه با یکدیگر براساس ویژگی های جمعیت شناختی همسان سازی شده بودند. میزان آگاهی (p≥0/9) و سطح خطر (P≥0/9) در گروه آزمون قبل از مداخله در هر دو گروه، اختلاف معناداری نداشتند. پس از مداخله یافته ها اختلاف آماری معناداری را در میزان آگاهی (p≤0/002)  و میزان سطح خطر (P≤0/0001) در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری
   با توجه به اینکه اغلب پرستاران با اصول ارگونومی آشنایی کمی دارند و یا به اصول آن عمل نمی کنند، ضرورت آموزش مداوم اصول ارگونومی به پرستاران در بخش های مراقبت ویژه وجود دارد. آموزش در افزایش میزان آگاهی به اصول ارگونومی و کاهش سطح خطر نقش موثر دارد. پیشنهاد می شود آموزش مداوم و مدون اصول ارگونومی به پرستاران بخش های مراقبت ویژه مورد توجه بیشتر مدیران پرستاری قرارگیرد.
  کلیدواژگان: بهداشت شغلی، اختلالات اسکلتی عضلانی، ارگونومی، پرستاران، پیشگیری، بخش مراقبت ویژه
 • غزال خورشیدی، زهرا دشت بزرگی* صفحات 65-71
  مقدمه
  خانواده کوچک ترین و مهم ترین سیستم اجتماعی است و دلزدگی زناشویی تاثیر منفی زیادی بر بنیان های خانواده دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جنبه های تاریک شخصیت، احقاق جنسی و انعطاف پذیری شناختی با دلزدگی زناشویی در پرستاران زن انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر اهواز در سال 1396 بودند که از میان آنان 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های جنبه های تاریک شخصیت (جوناسون و وبستر، 2010)، احقاق جنسی (هولبرت، 1992)، انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010) و دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) بود. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام به گام و با نرم افزار SPSS نسخه بیست و یک تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که جنبه های تاریک شخصیت شامل خودشیفته (289/0=r)، جامعه ستیز (231/0=r) و ماکیاولیسم (175/0=r) با دلزدگی زناشویی پرستاران زن رابطه مثبت و معنادار و احقاق جنسی (426/0-=r) و انعطاف پذیری شناختی (380/0-=r) با دلزدگی زناشویی پرستاران زن رابطه منفی و معنادار داشتند. همچنین جنبه های تاریک شخصیت، احقاق جنسی و انعطاف پذیری شناختی به طور معناداری توانستند 7/35 درصد از تغییرات دلزدگی زناشویی در پرستاران زن را پیش بینی کنند (357/0=R2).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اهمیت جنبه های تاریک شخصیت، احقاق جنسی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی دلزدگی زناشویی در پرستاران زن بود. بنابراین مشاوران و درمانگران برای کاهش دلزدگی زناشویی در پرستاران زن می توانند از طریق کارگاه های آموزشی میزان احقاق جنسی و انعطاف پذیری شناختی را افزایش و میزان جنبه های تاریک شخصیت را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: جنبه های تاریک شخصیت، احقاق جنسی، انعطاف پذیری شناختی، دلزدگی زناشویی، پرستاران زن
 • معصومه ابام، فاطمه پاشایی ثابت*، محمد پرورش مسعود، سمیه مومنیان صفحات 72-77
  مقدمه
  شایعترین شکایت بیماران قلبی احساس درد و ناراحتی در قفسه سینه است. تاخیر در انتقال بیماران از لحظه شروع علائم تا رسیدن به یک مرکز درمانی از مهمترین دلایل مرگ و میر این بیماران است. ارتباطی مستقیم بین خدمات زود هنگام ارائه شده توسط اورژانس پیش بیمارستانی با پیامدهای مثبت درمانی و کاهش مرگ و میر وجود دارد. با استفاده از پروتکل تریاژ تلفنی توسط کارشناسان مرکز ارتباطات تاخیر در اعزام آمبولانس ها برای بیماران در معرض خطر بیشتر و خطای شغلی کاهش میابد.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامد تریاژ تلفنی در بیماران با شکایت احساس درد و ناراحتی در قفسه سینه طبق پروتکل اصلاح شده نیوجرسی در نیمه اول سال 96 ذر مرکز استان قم میباشد.
  روش کار
   در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد 550 نفر از تماس گیرندگان با اورژانس 115 در نیمه اول سال 1396 با شکایت احساس درد در قفسه سینه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار،) آمار استنباطی (کای دو و تی مستقل) و با فاصله اطمینان 95%نجام گرفت.
  یافته ها
  از بین 550 نفر نمونه ثبت شده 202 نفر توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند و برای 347 نفر آمبولانس اعزام نشده بوداز بین این 347 نفر با196 نفر ارتباط برقرار شد و نتیجه عدم اعزام آمبولانس سوال شد. در نهایت کارشناسان مرکز اورژانس استان قم تریاژ بیماران با شکایت درد قفسه سینه بر اساس پروتکل نیوجرسی را در 31/60% درست و در 68/39% اشتباه انجام داده بودند. بر اساس یافته های جانبی این تحقبق بین جنس و شیفت کاری با نحوه تریاژ ارتباط معناداری وجود نداشت ولی بین سن و تاریخ تماس با نحوه تریاژ ارتباط معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  کارشناسان در مرکز اورژانس استان قم با استفاده از پروتکل نیوجرسی تریاژ موارد غیر فوری را با حفظ ایمنی بیماران در سطح مطلوبی انجام داده اند ولی در تشخیص موارد فوری احتیاج به دقت و مطالعه بیشتر وجود دارد.
  کلیدواژگان: تریاژ تلفنی، اورژانس پیش بیمارستانی، دردقفسه سینه
|
 • Soraya Nejati, Masoumeh Taghizadeh*, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Anoshiravan Kazem Nejad Pages 1-7
  Introduction
  Spinal cord injuries are one of the most harmful injuries caused by secondary complications resulting from these secondary complications that reduce their satisfaction with their lives. Many of these secondary complications can be reduced or prevented by proper self-management. The purpose of this study was to evaluate the effect of self-management program on life satisfaction in patients with spinal cord injury.
  Method
  This research is a randomized clinical trial (RCT) in which 66 patients with spinal cord injury who referred to the Iran Spinal Cord Disability Support Center were included in the study And randomly assigned to two groups of intervention  (33) and control (33). Initially, demographic and life satisfaction questionnaires (SWLS) were completed by all samples. Then, the intervention group, in addition to receiving routine care in the self-management program, included 4 sessions of two hours. After completing the intervention, telephone follow up was conducted for 12 weeks. Then, one month and three months after the end of the intervention, the life satisfaction questionnaire was completed again by the two groups. Data were analyzed by chi-square, Fisher exact and independent t-test using SPSS software version 16.
  Results
  According to the findings, there was no significant difference between the two groups in terms of demographic characteristics and life satisfaction before intervention (p=0.08). However one month after the intervention, there was no significant difference in terms of life satisfaction between the two groups (p=0.146), But three months after the intervention, there was a significant difference between the two groups (p<0.001).
  Conclusion
  Regarding the findings of this research, self-management program is effective on the life satisfaction of patients with spinal cord injury and improves life satisfaction in patients.
  Keywords: Self-management Program, Life of Satisfaction, Spinal Cord Injury
 • Zoleikha Iri, Hamid Hojjati, Golbahar Akhoondzadah* Pages 8-13
  Background
  . Understanding patients about the role of spiritual self-care  education can lead to chronic disease management. Self-efficacy is the most important determinant of self-care behaviors. Therefore, this study aimed to investigate the effect of spiritual self-care education on the autoimmunity of adolescents  with  thalassemia.
  Method
  This research is a single-group semi-experimental study that was performed on 34 adolescents aged 12-18 years old with thalassemia referred to thalassemia department of Taleghanis hospital in Gonbad-e-Kavoos city. The samples were taken in 6 sessions for 45-60 minutes two The modules were demo graphic questionnaire and general self-efficacy questionnaire (GSE-10). The self-efficacy was measured in two stages before and after the intervention, and through statistical software 21-SPSS was analyzed.
  Results
  The results of the study showed that the rate of self-efficacy before and after intervention was 19.17 ± 3.57 after26/44 ± 3.62 self-efficacy, which showed a significant difference based on the results of paired t-test (p <0.01 and 11.7 =)
  Conclusion
  According to the efficacy, spiritual self-care education on adolescent self-efficacy of thalassemia is suggested.
  Keywords: Spiritual Self-care, Self-efficacy, Thalassemia, Adolescents
 • Fariba Tabari, Print Masoumeh Zakerimoghadam, Zahra Sadat Hejazi* Pages 14-20
  Introduction
  The elderly population is rising in Iran and other countries, and chronic diseases such as heart disease are prevalent among this population. People, especially in chronic diseases, depend on their families, and the family plays an important role in patient compliance with therapeutic and nutritional recommendations, and can be used to improve the quality of education for patients, especially the elderly. The aim of this study was to determine the effect of family-centered educational program on medication management in elderly patients with ischemic heart disease
  methods
  This experimental study was performed on 84 old patients with ischemic heart disease in 1396. After random sampling, the samples were randomly assigned to control and test groups by blocking. For the test group, the family-centered educational program was presented in the form of three training sessions along with an educational booklet and the control group received the usual training. The research tools were demographic information questionnaire and medication management tool for the elderly (MedMaide). Drug management was measured before intervention and three months later. Chi-square, Fisher exact test, independent t-test and paired T-test were used for data analysis. SPSS software version 16 was used.
  Results
  Mean and standard deviation of medication management score after intervention in the experimental group was 0.80 ± 1.82 and in the control group was 2.42 ± 3.75, and independent t-test showed a significant difference after the intervention, in test and control group (p = 0.015).
  Conclusion
   The family-centered educational program had a positive effect on medication management in elderly patients with ischemic heart disease. Nurses and other members of the treatment team can improve the quality and continuity of cares with the help of patients’ families.
  Keywords: Family-Centered Education, Medication Management, Elder, Ischemic Heart Disease
 • Mehnosh Ezadee, Aras Rasouli* Pages 21-28
  Introduction
  Postpartum depression and sleep quality in women are common and disabling psychosocial disorders. Depression and quality of sleep are considered as a collective health problem. This affects the care of the baby, the relationship between the mother and the child, the care of other children and the relationship with the spouse. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of admission and commitment psychotherapy in improving depression and quality of sleep in women with postpartum depression.
  Methods
  This was a clinical trial with pre-test-posttest with control group. The statistical population of the study was a survey of all newly born mothers in Kermanshah in 1396 in 539 people. A sample of 30 were selected through sampling method (15 subjects in the experimental group and 15 in the control group) in a random manner, they were replaced in groups. Two variables were used to measure variables: a) Beck Depression (BDI-II; Beck, Stihler & Brun, 1996); and B: Sleep Quality (QS; Comparison, et al., 1989). Treatment interventions (based on admission and commitment) were conducted in eight sessions of two hours (every two weeks). For analysis of data, covariance analysis and Spss-22 software were used.
  Results
  The results showed that group therapy based on commitment and acceptance to reduce postpartum depression and improve sleep quality has a significant effect (P=0/0001).
  Conclusion
  As a result, psychotherapy based on group commitment and admission can be considered as an effective treatment for improving depression and quality of sleep. According to the results, it is recommended that psychologists and counselors use this therapeutic approach for those suffering from postpartum depression.
  Keywords: Psychotherapy based on commitment, acceptance, depression, sleeps quality
 • Masoumeh Mohammad Zadeh, Leila Moghtader*, Samereh Asadi Majareh Pages 29-35
  Introduction
  Mental hardiness and adaptability have a major role in increasing the ability of Mothers with a mentally retarded child. Mothers with special children should have high emotional intelligence to take care of these children. The purpose of this study was to investigate the relationship between mental hardiness and emotional adjustment with emotional intelligence in mothers of mentally retarded children.
  Methods
  This research was a correlational study. The sample consisted of 136 mothers of mentally retarded children in Rasht city of Rasht who were selected by available sampling method. The instrument used in the research was a questionnaire of 27 items of psychological hardiness Ahwaz, a 32-item questionnaire of emotional empowerment Bell and a questionnaire of 33 items of Emotional Intelligence Shoot.Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percent), and inferential statistics (multiple regression, Pearson correlation coefficient) and analyzed using SPSS 20 software.
  Results
  Multiple regression analysis showed that the correlation between mental hardiness and emotional adjustment with emotional intelligence of mothers of exceptional mental retardation children was statistically significant (p <0.01). Also, the results of regression show that psychological hardiness and emotional adjustment can explain 33% of the variance of emotional intelligence of mothers of exceptional children with mental retardation (criterion variable). The psychological hardiness with a standard B-value of 260 and emotional adaptation with the standard B value of 382/0 have been able to directly predict the emotional intelligence of mothers of exceptional children with mental retardation (p <0.01).
  Conclusion
  The results of this study indicate that increasing mental hardiness and increasing emotional adaptability in mothers of mentally retarded children also increase their emotional intelligence. The results of this research can be used in counseling centers for education and well-being centers.
  Keywords: Psychological Hardiness, Emotional Adaptation, Emotional Intelligence, Mothers of Mentally Retarded Children
 • Ezatallah Ghadampoor, Peyman Hatamian*, Shkofeh Bayat Pages 36-41
  Introduction
  Since the lack of social protection and the lack of monitoring of emotions can make the elderly a vulnerable part of the society, the present study aims to compare perceived social support and the difficulty of cognitive management of excitement among smokers and non-nursing elderly people. Smoker was done.
  Methods
  This was a descriptive, causal-comparative type. The population of the study consisted of all non-resident elderly people in Kermanshah city in 1396. Available for sampling, 48 were smokers and 48 were non-smokers. Data collection tools include the Multidimensional Social Perception Scale of Zimm et al. (1988) & difficulty of emotional regulation by Graz and Roemer (2004) Questionnaire. For data analysis, multivariate analysis of variance analysis using SPSS_22 software was used.
  Results
  The results of the research showed that there is a significant difference between the elderly smoker and non-smoker in terms of benefiting from various social support (family, friends and other people) as well as how cognitive emotion is regulated, that is, Social status was lower in smoker less than the non-smoker group, while the amount of difficulty in cognitive-emotional regulation was significantly higher in smokers than non-smokers (P <0.001).
  Conclusion
  So, it can be said that there is a lack of perceived social support and difficulty in cognitive regulation of excitement in consumption or smoking among elderly people.
  Keywords: elder, social support, emotion regulation
 • Roghaieh Rahmanibilondi, Samane Najafi*, Elaheh Banafsheh, Zahra Abdolazimi, Marzieh Tavafi, Mohammadreza Rahmanibilondi Pages 42-49
  Introduction
  Pregnancy is associated with many physical and psychological changes that cause anxiety in the mother. Therefore, this study was investigated to determine the effect of sending short messages on pregnant women's anxiety.
  Method
  This quasi-experimental study was conducted on 120 pregnant women covered by community health centers in Gonabad city in 2018. Mothers were selected by convenience sampling and were randomly assigned to two intervention and control groups (60 subjects each group). The Spielberger anxiety inventory questionnaire completed before and after and one month later the intervention by the mothers in an autoregressive manner. Data were analyzed by SPSS software version 16 using paired t-test, independent t-test and Chi-square tests at a significance level less than 0.05.
  Results
  Before intervention, there was no significant difference between the mean of anxiety scores in the two groups, but after the intervention, the apparent and hidden anxiety of the mothers was significantly different in the two groups )P <0.05(.
  Conclusion
  Sending SMS to provide care during pregnancy as an effective measure can reduce the anxiety score of pregnant women. Therefore, the intervention is recommended along with the usual care during pregnancy.
  Keywords: Relaxation, anxiety, pregnancy
 • Fatemeh Ahmadpoori Pages 50-57
  Introduction
  Due to the fact that all human events in human societies origin from their behaviors and the source of each person's behavior is directly his style of thought, the positive attitude (optimism) based on gratitude can be achieved by promoting the spiritual well-being of man especially In adolescents, they improve their performance in relation to themselves, God and the community. The present study was conducted to investigate the effect of positive thinking (optimism) on the spiritual health of the girl students at the first high school in Esfahan.
  Method
  This experimental study was a clinical trial between Two groups performed by pretest- posttest. The statistical population of this study included all female students studying in high schools of first grade in Isfahan in 2017, using statistical formula and multi- stage random sampling, 125 students from two schools between the first high school girls in northern and southern Isfahan city, were enrolled in this study which were divided to  Two groups (64 in the control  and 61 in the intervention group). After consenting parents and students,  On the intervention group, Positive thinking intervention based on gratitude was held in 6 sessions. The spiritual health and the existential and religious  well- being of female students before and  1 month after positive thinking intervention was measured by the Ellison and Paloutzian’s spiritual well-being scale (SWBS) for both control and intervention groups. Data analysis was performed by using SPSS 18 software for both control and control groups. 8 students were excluded from the study for various reasons, but their data entered in the analysis of the study.
  Results
  The mean of spiritual health in the intervention group was (95/06 ± 10/75) and (95/95 ± 15/70) in in the control group in pretest. The overall score of spiritual well-being of students after intervention and post-test in both groups (intervention and control), in the intervention group with mean (100.52 ± 12.12) had high spiritual health (100-120), while the mean scores of the control group in post-test reached (85.95 ± 04.15) and remained at a moderate level. The mean of total spiritual health score and religious health after intervention in the intervention group  was significantly higher than control group (P <0.05)
  Conclusion
  Spiritual health is an important aspect of the health of adolescent girls. Considering the positive effect of intervention by schoolnurse, it is recommended that this study and the use of gratutude notebook be considered as an efficient method and low cost in education programs for adolescents.
  Keywords: Positive Thinking Skills, Optimism, Thanksgiving, Spiritual Health, Adolescent
 • Fatemeh Sad Khosravi, Bahar Seifi*, Beheshteh Tabarsi Pages 58-64
  Introduction
  : Today, musculoskeletal disorders are one of the biggest health problems in the world. Prevention of musculoskeletal complications in ICU staff due to inappropriate physical posture at work, is important. The aim of the study is to assess the effect of education on musculoskeletal disorders in ICU staff nurses.
  methods
   This interventional study performed on 90 nurses in ICU of educational in Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran. Nurses were assess in two education intervention and control groups after selected with simple random sampling they were matched together. Data collection was done with REBA standard checklist and a demographic questionnaire. The questionnaire was completed by samples in before and six weeks after intervention. Descriptive and analytical statistics data analyze were done by SPSS software version 16.
  Results
  It showed that knowledge (P-value≥0.9) and danger level (P-value≥ 0.9) had no significant difference before educational intervention. After intervention, findings showed that significant statistical difference in the knowledge (P≤0.002), and danger level (P≤0.0001), in intervention group in comparison to the control group. 
  Conclusion
  Occupational health and self-protection is an important point that should be regarded by all staffs at the work. Occupational musculoskeletal disorders are one of the serious problems of professional nursing that results to increase in their burnout. As most of nurses are unaware about ergonomics and do not follow its principles, there is a need for continuous education planning of the principles of ergonomics to nurses in ICU wards. Education has an effective role in increasing the level of knowledge and practice in the implementation of ergonomic principles.
  Keywords: Occupational Health, Musculoskeletal Disorders, Ergonomics, Nnurses, Prevention, Intensive Care Unit
 • Ghazaal Khorshidi, Zahra Dashtbozorgi* Pages 65-71
  Introduction
  Family is the smallest and most important social system and marital burnout has a very negative impact on the foundations of the family. Therefore, present research aimed to investigate the relationship of dark triad of personality, sexual assertiveness and cognitive flexibility with marital burnout in female nurses.
  Methods
  This research was a cross-sectional from type of correlation. Research population was female nurses of governmental hospital of Ahvaz city in 2017 year which from them 200 people selected by simple sampling method. The research tools included the questionnaires of dark triad of personality (Jonason & Webster, 2010), sexual assertiveness (Hurlbert, 1992), cognitive flexibility (Dennis & VanderWal, 1994) and marital burnout (Pines, 1996). Data analyzed by Pearson correlation coefficients and multiple regression with stepwise model methods and with SPSS-21.
  Results
  The findings showed that dark triad of personality included narcissism (r=0/289), psychopathy (r=0/231) and machiavellism (r=0/175) had a positive and significant relation with marital burnout of female nurses and sexual assertiveness (r=-0/426) and cognitive flexibility (r=-0/380) had a negative and significant relation with marital burnout of female nurses. Also, dark triad of personality, sexual assertiveness and cognitive flexibility significantly could predicting 35/7 percent of variance the marital burnout in female nurses (R2=0/357).
  Conclusions
  The results indicate the importance of dark triad of personality, sexual assertiveness and cognitive flexibility in predicting the marital burnout in female nurses. Therefore, counselors and therapists in order to reduction of marital burnout in female nurses can increase the rate of sexual assertiveness and cognitive flexibility and decrease the rate of dark triad of personality through workshops.
  Keywords: Dark Triad of Personality, Sexual Assertiveness, Cognitive Flexibility, Marital Burnout, Female Nurses
 • Masomeh Abam, Fatemeh Pashaei Sabet*, Mohammad Parvaresh Masoud, Somayeh Momenian Pages 72-77
  Introduction
  The most common complaint of heart patients is pain and chest discomfort. The delay in transmitting patients from the onset of symptoms to reaching a treatment center is one of the most important reasons for the deaths of these patients. There is a direct relationship between the early services provided by the pre-hospital emergency room with positive therapeutic outcomes and the reduction of mortality. By using telephony triangulation protocol, delayed call center experts dispatch ambulances to patients at higher risk and job misconduct.
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the outcome of telephony triage in patients with complaint of pain and chest discomfort in the first half of 1996 in the Qom province of Qom according to the modified protocol of New Jersey.
  methods
  In this descriptive-analytical study, 550 callers with 115 emergency services in the first half of 1396 were selected through a random sampling method, with a complaint of pain and chest discomfort. Data were collected using valid and reliable checklist The data were analyzed using descriptive statistics (frequency distribution, mean and standard deviation) and inferential statistics (Chi-square and independent tests).
  Results
  from 550 registered cases, 202 people were transferred to the hospital by ambulance and 347 were not sent by ambulance, and 347 of them were contacted by 196 people, and the result of the absence of ambulance was questioned. Ultimately, experts from the Qom Emergency Center in Triage suggested patients with chest pain complained of in accordance with the New Jersey protocol in the 68/39% correct and 36/31% wrong.
  According to lateral findings, there was no significant relationship between sex and work shift with triage method, but there was a significant relationship between age and contact history with triage modthod.
  Conclusion
  Experts at the Qom Emergency Center using the New Jersey Protocol have performed non-urgent trials by maintaining the safety of patients at a desirable level, but there is a need for careful consideration in identifying urgent cases.
  Keywords: Telephony triage Prehospital emergencyChest pain