فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جواد بهارلو قره بلطاقی*، سید قاسم جعفرزاده صفحات 11-30
  به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل، ایرادات موجود در معامله ی پایه در روند پرداخت این اسناد تاثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خصوص مرتکب تقلب شود متقاضی می تواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسی سی و کنوانسیون آنسیترال درباره ی ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در استثنای تقلب، اثبات سوء نیت ذینفع ضروری نیست. همین که متقاضی اثبات کند مطالبه از سوی ذینفع نامشروع است، کفایت می کند. به علاوه استثنای تقلب محدود به تقلب در اسناد نمی شود. درصورت تقلب در معامله پایه نیز متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای منع پرداخت یا مطالبه را بنماید. در حقوق ایران علی رغم نبود قانون مدون و رویه قضایی، با استناد به قاعده فقهی اکل مال بالباطل، اصل استصحاب، اصل40 قانون اساسی و نظریه داراشدن بلاجهت عدم ضرورت اثبات سوء نیت ذینفع، آنهم در معاملات پایه و اعتبار اسنادی ترجیح دارد.
  کلیدواژگان: اعتبارات اسنادی، تقلب، سوء نیت، معامله پایه، فقه
 • عباس تقوایی، حسین صابری*، حسین ناصری مقدم صفحات 31-52
  نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقی هان صاحب نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداخته ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادله طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصا با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: حدود، حد زنا، تبعید، تغریب، نفی، تبعید زنان
 • مجتبی حسین نژاد* صفحات 53-74
  وقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سوالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقق بغی در فضای مجازی عملا ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد؟ بر فرض صلاحیت، دلیل مشروعیت تسری احکام بغی بر بغی مجازی چیست؟ پس از فحص و بررسی باید گفت: اولا: حتی اگر تمامی شرایط تحقق بغی مذکور در سخنان فقها را بپذیریم، هیچ منعی در تحقق بغی مجازی نیست. ثانیا: بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد. ثالثا: اگرچه اصل اولی با توجه به مقتضای ادله لفظیه ایی چون قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دما و یا با توجه به مقتضای اصل برائت، اجرا نکردن احکام بغی بر باغیان مجازی است، منتها باید در نظر داشت، با توجه به ورود آیات و روایات دلالت کننده بر احکام بغی به نحو قضیه حقیقیه و نیز وارد بودن این ادله بر ادله ایی چون قاعده درء، بنای حدود بر تخفیفات و اصل برائت، می توان به اطلاق این دسته از ادله تمسک نمود و احکام بغی را بر باغیان مجازی جاری نمود.
  کلیدواژگان: بغی، فضای مجازی، احکام شرعی، قاعده اولیه، قاعده ثانویه
 • مهرانه درزی، محمد جعفری هرندی*، محمد صادق موسوی صفحات 75-96
  حجاب به عنوان یک اصل اساسی در میان فقهاء و اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده به طوری که عدم اعتقاد به آن نشانه خروج از دین اسلام برشمرده می شود و در مقابل گروهی از اندیشمندان و فقهاء به مساله پوشش با این دید نگاه نمی کنند و این مساله امروز نیز با گسترش حضور روز افزون زنان در اجتماع باعث ایجاد اختلافات شدیدی بین فقهاء و اندیشمندان اسلامی شده است. لذا این مقاله با واکاوی بحث پوشش از طریق بررسی وضع پوشش در زمان نزول آیه حجاب و همچنین بررسی درستی و نادرستی مقدار پوشش فعلی و مقایسه آن با حجاب متداول زمان پیامبر(ص) پرداخته است. بر این اساس، در این مقاله هدف نویسنده بررسی پوشش یا حجاب از جهت نو و جدید یعنی از لحاظ تاثیر عرف بر آن و تاثیرات این نوع بررسی و تحقیق را در حل تعارض موجود در احکام پوشش مورد بررسی قرار می دهد و برای اثبات این نظریه به ذکر شواهدی از آیات و روایات می پردازد.
  کلیدواژگان: حجاب و پوشش، زینت، عرف، تاثیر، موضوع، حکم
 • فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد*، علی اکبر جهانی صفحات 97-118
  مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می‎باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصادیک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه‎ای می‎باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه‎ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش  به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادله، بنای عقلاء، تنقیح مناط و  مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می‎شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تورم منفی، بیمه، خسارت، عقد، قانون
 • محمد محسنی دهکلانی*، اسمعیل قندور بیجارپس صفحات 119-136
  در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعا و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوین اسبابی است که عادتا منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتفاقا نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می کند
  کلیدواژگان: قصاص، حدود، حیات دوباره، تعزیرات، اعدام، تجدید مجازات
 • مهدی محمدیان امیری، سید محمد مهدی احمدی، سید حسن عابدیان، علیرضا عسکری* صفحات 137-162
  با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد.
  کلیدواژگان: بیع، فضای مجازی، معاطات، مخابرات
 • حمید مسجدسرایی*، مصطفی جباری صفحات 163-178
  بی تردید در اسلام، «رضاع» از جمله ی محرمات نکاح است. فقی هان از شرایط تحقق رضاع و آثار مترتب بر آن به تفصیل سخن گفته اند. مبنای این حرم ت، حکم شارع است که ظاهرا بر عرف جامعه ی زمان نزول حکم، صحه گذاشته و آن را پذیرفته است: وقتی که طفلی برابر قواعد شرع، از شیر زنی غیر از مادر خود می نوشد، «رضاع» محقق شده و در نتیجه، نکاح میان شیرخوار و کسانی که در شرع مشخص اند حرام است. اما تلاش این نوشته در پی کشف راهی است تا ملاک نشر حرمت به واسطه ی «رضاع» را به «پیوند» تسری داده و ثابت کند که چنانچه از فرزند زنی (به عنوان دهنده ی عضو)، یک یا چند عضو به مرد دیگری (به عنوان گیرنده ی عضو)، پیوند زده شود در اثر این پیوند، همان حکم حرمت به واسطه ی «رضاع» محقق شده و در نتیجه، نکاح میان گیرنده ی عضو با مادر یا خواهر دهنده ی عضو خالی از اشکال نخواهد بود.
  کلیدواژگان: رضاع، محرمات رضاعی، پیوند عضو، تسری حکم رضاع به پیوند عضو
 • الناز مینویی، بابک پورقهرمانی* صفحات 179-198
  یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 «تداخل جنایات» می باشد که در فقه با عنوان      «تداخل اسباب» مطرح شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخل جنایات»، سعی کرده است خلاهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدم تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می گیرد. درصورتی که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات موثر در قتل تداخل صورت می گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی گیرد
  کلیدواژگان: تداخل، جنایات، قصاص، تعدد، قانون مجازات اسلامی 1392
|
 • Javad Baharlou *, Seyyed Qasem Jafarzadeh Pages 11-30
  By virtue of the autonomy principle in letter of credit and independent guarantees any dispute relates to the underlying transaction shall not have any effect on the payment process. Nevertheless, in case of fraud by beneficiary, applicant may be entitled to stop the payment process. Although proving of bad faith is necessary in England law, but with regard to rules uniform commercial code and United Nations convention on independent guarantees, stand-by letters of credit applicant are not required to prove any sort of bad faith by the beneficiary. It is sufficient for the applicant to prove that demand for payment can be treated as illegitimate. Notwithstanding, it is suggested that fraud exception shall not be restricted to making fraud in document. If beneficiary makes any fraud in underlying transaction, the applicant shall be entitled to apply for injunctive relief to stop payment process.
  Keywords: Letter of credit, Fraud, Bad faith, Underlying contract
 • Abbas Taghvaei, Hossein Saberi *, Hossein Naseri Moghadam Pages 31-52
  The analysis or criticism of any of the thousands of jurisprudence issues which have been noticed by scholars in the related fields is of great importance which determines the role and position of each of the experts and prominent Shiite scholars in the development of related basic subjects preparing the ground for proposing innovative issues in Islamic realms suitable for our modern time. Among these, the controversial issues are of more importance; therefore, we deal with one of them here, that is, the deportation of women due to adultery for which two viewpoints namely as the prominent (the opposing group) and the insignificant (the proponents of deportation) exist. In the current paper we are dealing with Imami Shi'a jurisprudence of historical trends with regard to this issue accompanied with the reasons of each of the above-mentioned groups especially Feyz Kashani’s. This is due to the reason that he has a special position in criticizing famous viewpoints even the social ones.
  Keywords: Punishments, Punishment for adultery, Exile, Deportation, Banish, Deportation of women
 • Mojtaba Hosseinnezhad * Pages 53-74
  The rapacity and insolencebehaviortaking place in virtual world has become a major and challenging issue in the present time. The purpose of this study was to investigate whether there is a possibility of insolence behavior in cyberspace and if it is possible to sentence the same as insolent offender's crime in an authentic and non-virtual space, then how it can be legitimated in a cybercrime context, if considered possible. By reviewing the cases and reasons, it can be concluded that, first, even if all the requisites needed for the crime is accepted based on Fokaha's quotes, there will be no obstacle to accept the crime in virtual space. Second, insolence behavior in cyber space can be sentenced the same as insolence behavior in authentic and non-virtual context. Third, although the first presumption is related to the non-enforcement of judgments for rebels based on the principle of Dara, mitigation of punishment and presumption of innocence, it should be noted that the insolent offender who committed the crime through the use of virtual tools can be subjected to the punishment just like an offender in real and authentic environment as per to narratives and verses supporting the use of verity proposition by ascribing to the principle of Dara, mitigation of punishment and presumption of innocence.
  Keywords: Insolence, Virtual space, Sharia sentences, First presumption, Second presumption
 • Mehraneh Darzi, Mohammad Jafari Harandi *, Mohammad Sadiq Mousavi Pages 75-96
  Hijab is accepted among the Islamic jurists and scholars as a basic principle so that disbelieving in it is transcribed as a sign of heresy (exiting from Islam); despite this, a group of scholars and jurists don’t look at Hijab in this same way, also today this issue, in addition to the increasing presence of women in society, has caused deep divisions between the Islamic jurists and scholars. Therefore, the present article discusses the quality and quantity of Hijab in modern time by conducting a survey on the Hijab at the time of the descent of the Hijab verse and comparing the Hijab in modern times with the traditional hijab at the time of the prophet (PBUH). Accordingly, in this paper, the author tries to review the hijab in a new way by studying the effect of conveniences on it and effect of this type of research on solving the present situation conflicts with the Hijab provisions, using examples of verses and hadiths to prove this theory.
 • Farshid Rajabi, Ali Akbar Izadifard *, Ali Akbar Jahani Pages 97-118
  Economic topics are consistently one of the most important and basic issues of any country. One of these issues is the negative inflation debate, which means reducing the general level of prices. Accordingly, once the economy of a country experiences negative inflation, there will be considerable losses for the owner of goods and capital. Additionally, this negative inflation is followed by recession and closure of factories as well as production facilities. Moreover, one of the new-found phenomena and problems of the modern world is the insurance issue and insurer companies which are developed on the basis of damage compensation principle; however, these insurer companies do not insure damages caused by negative inflation. This study aimed to investigate the legitimacy basis of damage insurance due to negative inflation, for instance generalities and absolutes of evidence, relying of wises, rubbing of criterion and law articles such as article 190 of civil code and articles 1, 4, 28 and 29 of insurance law plus other principles and rules, in order to involve these losses in the insurance contracts format.
  Keywords: Negative inflation, Insurance, Loss, Contract, Law
 • Mohammad Mohseni Dehkalany *, Esmaeil Qandvar Bijarpas Pages 119-136
  In the penal system of Islam, the punishment for some crimes is the deprivation of life of the offender. These punishments have a considerable scope in terms of "Hadd", "Tazir" and "Qisas". Some other crimes include punishments that typically and in accordance with their nature and common law cause the offender to be deprived of life. "Stoning" in adultery and "Hanging" in Moharebeh are examples of the mentioned punishments. But if in the two mentioned cases, the usual and common punishment, does not lead to death of the offender, is the punishment repeated? Or that re-execution of the punishment for deprivation of life requires an independent reason?  The author believes that in crimes, for which the punishment is death or deprivation of life, if the punishment does not lead to death of the offender, the legitimacy of re-enforcing the punishment is not eliminated. But penalties normally cause death, if in a case, accidentally, the common result is not obtained, re-execution of the punishment is not legally acceptable. This theory is in conformity with the original rules of punishments and Interdiction rule.
  Keywords: Qisas, Hudud, Repeated life, Tazir, Hanging, Repeated punishment
 • Mehdi Mohammadian Amiri, Ali Reza Askari *, Seyyed Mohammad Mehdi Ahmadi, Seyyed Hassan Abedian Pages 137-162
  The emergence of online shopping, as a form of electronic commerce, has raised the question of what the role of the sale is in this new virtual world. Some believe that online selling activities can be classified as »Moatat «, which is the transaction by contract without using words, and can be followed by the related rules. However, although it seems that such a transaction is in the form of a contract, it is neither a traditional market nor the non-written nor the non-verbal nor the non-oral contract. It is not a Moatat transaction because of using a click to continue the online purchase, nor the absent selling because of setting out the quantity and description of the goods and the buyer-seller interaction through online sites. It is worth mentioning that the quality of interaction between the buyer and the seller within the web is a function of the compatibility with respect to both the style and the content of communication. Thereby, e-commerce seller can enhance the influence of the information she/he provides through advertising and the buyer can inform the seller by an email easily. Taking into account all the evidence, the authors arrived at the conclusion that selling through cyberspace and online marketplaces can be considered as a new brand of selling based on a contract between two parties like traditional one but in the form of e-contract that is an agreement created and "signed" in electronic form. Accordingly, it can be called telecommunication buyer-seller interactions in order to express the communication.
  Keywords: Selling, Cyberspace, Transaction without using words, Telecommunication
 • Hamid Masjedsaraei *, Mostafa Jabari Pages 163-178
  Undoubtedly fosterage is one of prohibitive causes of marriage in Islam. Islamic Jurists has remarked about conditions of realization of fosterage and its effects in detail. The base of this prohibition is the order of lawmaker that has apparently approved and accepted the custom of society in the time of arrival of the order: when a baby nurses a woman except for his/her mother, fosterage is done and consequently marriage between he/she and persons determined in religion is prohibited. But this article seeks to find a way to expand the reason of prohibition by fosterage to transplant and prove that if one or more organs from the child of a woman (as organ-giving) are transplanted to another man (as organ-taking), in conclusion of transplant, the same prohibition order resulting from fosterage is realized and in effect marriage between the organ-taking and mother or sister of organ-giving shall not be without problem.
  Keywords: Fosterage, Prohibitive cause, Organ transplant, Regulation to organ transplant
 • Elnaz Minoei, Babak Pourghahremani * Pages 179-198
  One of the notable innovations in the Islamic Penal Code Adopted in 2014 concerns its attention to ‘Interference of Crimes’ which is known as the ‘Interference of Reasons’ under Islamic Jurisprudence denoting different and various intentional crimes perpetrated with a single or multiple strikes by the criminal to the victim. The mentioned law, over the 2nd chapter of the Book of lex talionis (Qisas), elaborates the issue of ‘Interference of Crimes’ aiming to obviate the legal vacuum. Although in the occurrence of crimes the main prevalent principle is non-interference of reasons but, in some specific cases the interference of reasons has been accepted as such that whenever multiple crimes are perpetrated by the criminal against the victim through a single strike, interference of reasons has happened, when various crimes occur through various strikes and the interference of reasons happens if the strikes are done consecutively; otherwise, no interference of reasons is envisaged.
  Keywords: Interference, Crimes, lex talionis (Qisas), Multiplicity, Islamic Penal Code of 2014