فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:17 Issue: 4, 2019
 • Volume:17 Issue: 4, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/02/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیه غیاثی حافظی، محمدرضا احمدی زند، محمدرضا مولایی*، مریم افتخار صفحات 231-244
  مقدمه
  در پژوهش های قبلی روش های مختلفی برای پیش بینی بیماری برپایه ی آمار یا شبکه های عصبی ارائه شده است. در این مدل ها با استفاده از آمارها و نتایج حاصل از روش های گذشته، تجزیه و تحلیل احتمالات را پیش بینی کرده اند.
  هدف
  در این مقاله، نویسندگان به ارائه یک مدل دینامیکی با هدف پیش بینی نتایج درمان بر پایه معادله دیفرانسیل با عامل سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان نابارور پرداخته اند.
  مواد و روش ها
  برای این منظور، جمعیت مطالعه را به پنج گروه تقسیم می کنیم: زنان مستعد به ناباروری، زنان مبتلا به PCOS، زنان ناباروری که تحت درمان کلومفین سیترات و گنادوتروپین قرار می گیرند، زنان نابارور تحت درمان IVF و زنان نابارور بهبود یافته. بدین منظور به مدل سازی بیماری در زنان نابارور می پردازیم و نشان می دهیم نقطه تعادل آزاد، به طور مماسی پایدار است.
  نتایج
  همچنین نقطه تعادل دیگر سیستم مطالعه شد و نتایج نشان داد که این نقطه تعادل پایدار علامتی نمی باشد. همچنین با استفاده از قضیه استوکس ثابت می کنیم، بازگشت پذیری سیکل بیماری با عامل تخمدان پلی کیستیک در مدل زنان نابارور متناوب نمی باشد. ما این مدل را با استفاده از روش رانگ-کوتا به صورت عددی حل کرده و اطلاعات را در ‎3‎ نمودار خلاصه نموده و سپس به بررسی و مقایسه نمودارها می پردازیم.
  نتیجه گیری
  این مطالعات نشان می دهیم که با افزایش سن، ذخیره تخمدان کاهش می یابد و درمان کلومیفن سیترات و گنادوتروپین پاسخگو نمی باشد، بنابراین با توجه به نمودار های مدل درمان IVF در این گروه از بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ناباروری، تخمدان پلی کیستیک، IVF، به طور مماسی پایدار، معادله دیفرانسیل، نقطه تعادل آزاد
 • کایا* صفحات 245-252
  مقدمه
  سیکلوفسفامید یک ماده ضد سرطان آلکیلیتینگ شناخته شده می باشد که در درمان تومورهای مختلف بدخیم و غیربدخیم استفاده می شود. سیکلوفسفامید همچنین می تواند باعث یک سری عوارض جانبی همانند سمیت بر روی تولید مثل گردد. آمفوستین به عنوان یک داروی محافظت کننده از سلول با خواص آنتی اکسیدانی شناخته می شود.
  هدف
  هدف از انجام مطالعه بررسی اثرات احتمالی مفید آمفوستین بر روی سمیت بیضه ایجاد شده بوسیله سیکلوفسفامید در موش صحرایی بود.
  موارد و روش ها
  در کل 35 موش صحرایی Sprague-Dawley در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. حیوانات در گروه سیکلوفسفامید یک دوز منفرد 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم سیکلوفسفامید در روز 8 بوسیله تزریق داخل صفاقی دریافت کردند و سپس برای 7 روز بدون درمان رها شدند. دو گروه باقیمانده حیوانات به وسیله 200 و یا 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم آمیفوستین روزانه برای 7 روز قبل و بعد از تزریق سیکلوفسفامید درمان شدند. آنالیز مورفومتریکال و هیستولوژیک بافت بیضه انجام شد. تستوسترون، FSH و LH سرم بوسیله الیزا اندازه گیری شد. تعداد اسپرم های اپیدیدیمال شمارش شد.
  نتایج
  ارتفاع توبولار اپیتلیال در بیضه گروهی که 400 میلی گرم آمیفوستین دریافت کرد به طور معنی داری بلندتر از گروه های دیگر بود (0/001p<). همچنین حیوانات این گروه حداقل دبریس در توبول ها را نشان دادند و هیچگونه آسیبی در سلول های سرتولی نداشتند. امتیاز جانسن در این گروه مختصرا بالاتر از گروه های دیگر بود.  تعداد اسپرم های اپیدیدیم در گروهی که سیکلوفسفامید دریافت کردند به طور معنی داری کمتر از حیوانات گروه کنترل بود و همچنین در گروه هایی که 200 و 400 میلی گرم آمیفوستین دریافت کردند به طور معنی داری بیشتر از گروه سیکلوفسفامید بود (به ترتیب 0/006 p=و 0/019p=).
  نتیجه گیری
  آمیفوستین در دوز 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم دارای یک اثر محافظت کننده بر روی آسیب بیضه ایجاد شده بوسیله سیکلوفسفامید در موش صحرایی می باشد.
  کلیدواژگان: آمیفوستین، سیکلوفسفامید، موش صحرایی، بیضه
 • شیوا حدادیان پور، شهرزاد توانا*، آناهیتا توانا، معصومه فلاحیان صفحات 253-260
  مقدمه
  در موقع دیلاتاسیون دهانه رحم قبل از اقدام ژنیکولوژی گاهی به سرویکس تنگ و بسته روبرو هستیم به ویژه اگر سرویکس از قبل آماده نشده باشد مشکلاتی را ایجاد می کند.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثر تلقیح هیوسین بوتیل بروماید در بازکردن بلافاصله یک سرویکس تنگ و بسته است.
  موارد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، جمعیت 40 نفر از زنان 20 تا 70 ساله که سرویکس در حدی بسته بود که با بوژی 2 هم عبور نمی کرد، باز شدن آن بعد از 10 دقیقه از تلقیح هیوسین در کانال سرویکس بررسی شد.
  نتایج
  در 57/5% موارد سرویکس باز شد و بوژی 4 بدون مقاومت عبور کرد. با آزمون t- test، اختلاف سن بین دو گروه اثر نداشت. با آزمون فیشر نشان داد که سابقه زایمان واژینال اثر معنی دار داشته است.
  نتیجه گیری
  تلقیح هیوسین داخل کانال سرویکس در باز کردن سرویکس بسته و تنگ برای باز کردن سرویکس موثر است.
  کلیدواژگان: هیوسین بوتیل بروماید، بازکردن سرویکس، آماده سازی سرویکس
 • فاطمه رحیمی عنبرکه، راهله برادران، نسیبه قندی، مهدی جلالی*، محمد سوختانلو، محمدرضا نیک روش صفحات 261-270
  مقدمه
  مونوسدیم گلوتامات به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از مطالعات اثرات اکسیداتیو استفاده از این ماده را بر روی بافت های مختلف گزارش کردند.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثر مونوسدیم گلوتامات بر آپوپتوز سلول های زایای بیضه و فاکتورهای بیوشیمیایی آن و اثر محافظتی ویتامین C بر روی بیضه انجام شد.
  موارد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تعداد 24 سر رت نر بالغ به طور تصادفی به 4 گروه کنترل، گروه ویتامینC   mg/kg) 150(، گروه تجربی 1  (مونوسدیم گلوتامات gr/kg 3)، گروه تجربی 2 (مونوسدیم گلوتامات gr/kg 3 + ویتامین C  mg/kg150) تقسیم شدند. رت ها به مدت 30 روز گاواژ و سپس قربانی شده و بیضه راست برای انجام آزمایشات بیوشیمیایی GSH و MDA و بیضه چپ برای بررسی های بافت شناسی جدا شد. برای بررسی تعداد سلول های آپوپتوتیک از رنگ آمیزی تانل و جهت آنالیز آماری نیز از تست One way ANOVA استفاده شد.
  نتایج
  در نتایج بدست آمده دیده شد که سلول های آپوپتوتیک در گروه MSG درمقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (0/001 p=)، اما تعداد این سلول ها در گروه MSG+Vit C و Vit C کاهش چشمگیری نسبت به گروه MSG نشان داد. ضخامت اپیتلیوم ژرمینال نیز در گروه MSG نسبت به گروه کنترل کاهش داشت.
  نتیجه گیری
  مونوسدیم گلوتامات می تواند منجر به تغییرات آپوپتوتیک در اپیتلیوم ژرمینال بیضه شود همچنین ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان می تواند تغییرات پاتولوژی و بیوشیمیایی ایجاد شده توسط MSG را تعدیل کند.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، مونوسدیم گلوتامات، رت، بیضه، ویتامین C
 • نیره قمیان، فروه وکیلیان، بهرام شهری، وسام رستم نژاد، مجید خادم رضاییان* صفحات 271-278
  مقدمه
  پره اکلامپسی یکی از شایع ترین عوارض حاملگی و یکی از علل اصلی مرگ و میر مادران و جنین است.
  هدف
  هدف مقایسه سطح سرمی پپتید ناتریورتیک مغزی BNP سرم در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید و حاملگی طبیعی و بررسی عوارض قلبی- عروقی مرتبط با آن بود.
  موارد و روش ها
  این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 94 زن باردار با حاملگی تک قلویی (پره اکلامپسی شدید و حاملگی طبیعی) در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. نمونه خون وریدی برای ارزیابی سطح BNP سرم جمع آوری شد. تمام بیماران به وسیله یک متخصص قلب تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند.
  نتایج
  میانگین سطح BNP در بیماران پره اکلامپسی شدید و حاملگی طبیعی به ترتیب 754/52±480/36 و 106/24±67/46 پیکوگرم در دسی لیتر بود (0/001>p). با این حال، BNP تعدیل شده از نظر سن مادر و سن حاملگی در دو گروه تفاوت نداشت ( ANCOVA،0/69 p=). علاوه بر این، دو گروه مطالعه اختلاف معنی داری در پارامترهای قلب، از جمله کسر خروجی (EF)، قطر انتهای دیاستولیک و دیستولیک بطن چپ، TAPSE و نسبت سرعت جریان اولیه ترانس میترال به سرعت بافتی دیاستولیک (E/Em) نداشتند. با این حال سطح سرمی BNP ارتباط معنی داری با EF (0/008, p= 0/39r= -)، TAPSE (0/001, p= 0/47r= -)، و نسبتE/Em  (0/001, p= 0/48r= ) در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید نشان داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که BNP می تواند به عنوان یک پیش بینی کننده برای بعضی از شاخص های اصلی عملکردی قلب (E/Em، EF و TAPSE) در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پپتید ناتریورتیک مغزی، اکوکاردیوگرافی، حجم ضربه ای، پره اکلامپسی، بارداری
 • سپیده صادقی، علیرضا طالبی*، عباس شاهدی، محمدرضا معین، ابوالقاسم عباسی سرچشمه صفحات 279-286
  مقدمه
  داروی تاموکسیفن (TX) در درمان ناباروری ایدیوپاتیک در جنس مذکر استفاده می شود. نشان داده شده است که TX باعث افزایش تعداد اسپرم می شود و بنابراین باروری مردان را بهبود می بخشد. با توجه به اهمیت کیفیت کروماتین اسپرم در تمام مراحل تولید مثل، هدف این مطالعه بررسی اثرات TX بر پارامترهای اسپرم و کیفیت کروماتین در موش می باشد.
  هدف
  این مطالعه اثر دوزهای مختلف تاموکسیفن بر پارامترهای اسپرم و کروماتین را در موش ها مورد بررسی قرار داده است.
  موارد و روش ها
  24 سر موش نژاد NMRI به 3 گروه شامل گروه 1 که رژیم غذایی پایه و 0/4 میلی گرم بر کیلوگرم در روز، گروه دوم رژیم غذایی پایه و 6/0 میلی گرم بر کیلوگرم در روز دارو دریافت کردند و گروه 3 به عنوان گروه شاهد می باشد و حیوانات به مدت 35 روز نگهداری شدند. پس از آن، اسپرم اپیدیدیم برای پارامترهای استاندارد و کیفیت کروماتین هسته با رنگ آمیزی آنیلین بلو (AB) و تولویدین بلو (TB) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که هر چند TX بر تعداد اسپرم، پارامترهای حرکتی و زنده ماندن تاثیر نمی گذارد، اما درصد سلول های اسپرم با مورفولوژی غیر طبیعی و کروماتین غیر طبیعی در هر دو دوز را افزایش می دهد. علاوه بر این، در مقایسه با موش های کنترل، افزایش نقص کروماتین اسپرم با ایجاد هیستون های باقی مانده (توسط رنگ آمیزی AB) در دوز بالای مصرف TX دیده شد .
  نتیجه گیری
  داده های تجربی ما در موش نشان داد که استفاده از TX برای درمان ناباروری مردان ممکن است میزان اسپرم ها را با کروماتین غیرطبیعی به میزان وابسته به دوز افزایش دهد.
  کلیدواژگان: تاموکسیفن، اسپرم، کروماتین، موش
 • فرشته دادفر* صفحات 287-292
  مقدمه
  علایم یائسگی شایع ترین مشکلات زنان یائسه می باشد. با توجه به اثرات جانبی درمان جایگزینی هورمون، استفاده از گیاهان دارویی برای درمان علائم یائسگی افزایش یافته است.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره مریم گلی بر کاهش شدت علائم یائسگی در زنان یائسه می باشد.
  موارد و روش ها
  این مطالعه تجربی روی 30 زن یائسه در محدوده سنی 46 تا 58 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی داراب که دارای درجات مختلفی از علائم یائسگی بودند، انجام گرفت. شدت علائم یائسگی توسط مقیاس ارزیابی یائسگی (MRS) ثبت شد. شرکت کنندگان یک کپسول 100 میلی گرمی عصاره مریم گلی را به مدت چهار هفته دریافت کردند. شدت علائم یائسگی قبل و چهار هفته پس از مصرف عصاره مریم گلی مقایسه شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میانگین شدت گرگرفتگی، تعرق شبانه، هراس، خستگی و تمرکز قبل و بعد از مصرف عصاره مریم گلی به طور معنی داری تغییر یافت.
  نتیجه گیری
  چنین نتیجه گیری می شود که مریم گلی در تغییر برخی از علائم یائسگی در زنان یائسه موثر است.
  کلیدواژگان: مریم گلی، یائسگی، علائم یائسگی، زنان یائسه
 • فرشته یزدانی صفحات 293-294
|
 • Somayeh Ghiasi Hafezi, Mohammadreza Ahmadi Zand, Mohammadreza Molaei*, Maryam Eftekhar Pages 231-244
  Background
  Previous studies present various methods for prediction disease based on statistics or neural networks.These models use statistics and results from past procedures to provide prediction through probability analysis.
  Objective
  In this article, the authors present a dynamic model aiming at predicting the treatment result of infertile women with the factor of polycystic ovary syndrome.
  Materials and Methods
  For this purpose, the authors have divided the study population into five groups: women prone to infertility, PCOS women, infertile women undergoing the treatment with Clomiphene Citrate and Gonadotropin, infertile women under IVF treatment, and improved infertile women. Therefore, the authors modeled the disease in infertile women mathematically and indicated that the free equilibrium point was asymptotically stable. Also the possibility of other equilibrium point of the system has been studied.
  Results
  The authors showed that this equilibrium point was marginally stable. Using Stoke’s Theorem, the authors proved that the recurrence of the disease cycle with the factor of polycystic ovary syndrome was not intermittent in infertile women. They solved this model numerically using Rung-Kutta method and sketched the figures of the resulted solutions.
  Conclusion
  It shows that with increasing age, the ovarian reserve is decreased and the treatment Clomiphene Citrate and Gonadotropin are not responsive, so IVF treatment is recommended in this group of patients considering the graphs of the model.
  Keywords: Infertility, Polycystic ovary syndrome, In vitro fertilization, Asymptotically stable, Differential equation, Free equilibrium point
 • Coskun Kaya*, Ali Barbaros Baseskioglu, Semra Yigitaslan, Fikriye Yasemin Ozatik, Orhan Ozatik, Sema Uslu Pages 245-252
  Background
  Cyclophosphamide (CP) is a well-known alkylating anticancer agent used in the treatment of various malignant and non-malignant tumors. CP may also cause a variety of adverse effects, including reproductive toxicity. Amifostine is known as a cytoprotective drug having antioxidant properties.
  Objective
  To evaluate the possible beneficial effects of amifostine on testicular toxicity induced by CP in rats.
  Materials and Methods
  A total of 35 Sprague-Dawley rats were used in this experimental study. The CP group animals received a single dose of 200 mg/kg CP on Day 8 by intraperitoneal injection and were left untreated for the following seven days. The two remaining groups of animals were treated with 200 mg/kg/day amifostine (AMF 200) and 400 mg/kg/day amifostine (AMF 400) for seven days prior to and following a single intraperitoneal injection of CP. Morphometrical analysis and histological examination of testicular tissue were performed. Serum testosterone, luteinizing hormone, and follicle-stimulating hormone levels were measured in serum using commercial ELISA kits. The epidydimal sperm count was determined.
  Results
  The tubular epithelial height in the testis was significantly higher in the AMF400 group compared to other groups (p < 0.001). Animals in the AMF400 group showed minimal debris in the tubules, no Sertoli cell damage, and the Johnsen scores were slightly higher in the AMF400 group. The epididymal sperm count was significantly lower in the CP-administered animals compared to the control animals and was significantly higher in the AMF200 and AMF400 groups compared to the CP group (p = 0.006, and p = 0.019 respectively).
  Conclusion
  Amifostine, at a dose of 400 mg/kg, may have a protective effect on testicular damage induced by CP in rats.
  Keywords: Amifostine, Cyclophosphamide, Rat, Testis
 • Shiva Hadadianpour, Shahrzad Tavana*, Anahita Tavana, Masoumeh Fallahian Pages 253-260
  Background
  Cervical dilation is indicated prior to performing various gynecological procedures. However, gynecologists are at times confronted with a stenotic or tight cervix, resistant to dilation. This can be problematic particularly when cervical ripening has not been attempted hours before the start of the procedure.
  Objective
  The objective of this study is to investigate the efficacy of administration of hyoscine butylbromide for cervical dilation for immediate dilation of the tight or stenotic cervix.
  Materials and Methods
  In this clinical trial study, a population of 40 women, aged 20-70 yr with stenotic cervix, evidenced by resistance to pass dilator #2 through their cervical canal were compared. Cervical patency was assessed 10 min following intracervical canal instillation of hyoscine butylbromide.
  Results
  Cervical width of 57.5% of patients became wider, as evidenced by passage of the number 4 Hegar dilator through the cervical canal without resistance. Independent T-tests did not reveal any statistically significant difference between the two groups based on their age. Fisher Exact test revealed a statistically significant difference between the two groups based on the prior route of delivery, with a more statistically significant response in patients who had vaginal deliveries.
  Conclusion
  Intra-cervical canal instillation of hyoscine butylbromide is effective in immediate dilation of the tight or stenotic cervix during intra-uterine procedures.
  Keywords: Hyoscine butylbromide, Cervical dilatation, Cervical ripening
 • Fatemeh Anbarkeh Rahimi, Raheleh Baradaran, Nasibeh Ghandy, Mehdi Jalali*, Mohammad Reza Nikravesh, Mohammad Soukhtanloo Pages 261-270
  Background
  Monosodium glutamate (MSG) is used as a flavoring and food seasoning. Some studies have reported the oxidative effects of using this substance on various tissues.
  Objective
  This study has investigated the effects of MSG and the protective effect of vitamin C (vit C) on apoptosis of testicular germ cells and biochemical factors.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 24 adult male Wistar rats were randomly divided into four groups: control (received distilled water), vit C group (150 mg/kg), experimental group 1 (MSG 3 gr/kg), experimental group 2 (MSG 3 gr/kg + vit C 150 mg/kg). The rats were gavaged for 30 days, and then were sacrificed, the right testis was isolated for biochemical examinations for the glutathione, malondialdehyde, and left testis used in histological experiments. Tunnel staining was used to determine the number of apoptotic cells.
  Results
  The results showed that apoptotic cells in the MSG group had a significant increase compared to the control group (P = 0.001), but the number of these cells in the MSG co-administered with vit C and vit C groups were significantly lower than the MSG group. Germinal epithelial thickness also decreased in MSG group compared to the control group.
  Conclusion
  MSG can lead to increase apoptotic changes in the germinal epithelial of the testicle, and vit C as an antioxidant can modify the pathological and biochemical changes induced by MSG.
  Keywords: Apoptosis, Monosodium glutamate, Rat, Testis, Vitamin C
 • Nayereh Ghomian, Farveh Vakilian, Bahram Shahri, Vesam Rostaminejad, Majid Khadem, Rezaiyan* Pages 271-278
  Background
  Preeclampsia is one of the most common pregnancy complications, which is one of the major causes of fetal and maternal mortality.
  Objective
  To compare the serum Brain Natriuretic Peptide (BNP) level in patients with severe preeclampsia and normal pregnancy and investigate associated cardiovascular complications.
  Materials and Methods
  This case-control study was performed on 94 women with a singleton pregnancy (severe preeclampsia and normal pregnancy) at Imam Reza Hospital in Mashhad, Iran. The venous blood samples were collected to evaluate the serum BNP level. All patients were subjected to echocardiography performed by a single cardiologist.
  Results
  The mean pro-BNP levels were 480.36 ± 754.52 and 67.46 ± 106.24 pg/dL in the severe preeclampsia and normal pregnancy patients, respectively (p < 0.001). However, adjusted BNP for maternal and gestational age was not different in the two groups (ANCOVA, p = 0.69). Furthermore, the two study groups showed no significant difference in terms of the cardiac parameters, including ejection fraction (EF), left ventricle end-diastolic and -systolic diameters (LVEDD and LVESD, respectively), tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE), and ratio of the early transmitral flow velocity to the early diastolic tissue velocity (E/Em). However, the serum BNP level showed a significant correlation with EF (r = -0.39, p = 0.008), TAPSE (r = -0.47, p = 0.001), and E/Em ratio (r = 0.48, p = 0.001) in patients with severe preeclampsia.
  Conclusion
  It seems that BNP can be used as a predictor for some of the main cardiac functional indices (i.e., E/Em, EF, and TAPSE) in severe preeclampsia patients.
  Keywords: Brain natriuretic peptide, Echocardiography, Stroke volume, Preeclampsia, Pregnancy
 • Sepideh Sadeghi, Ali Reza Talebi*, Abbas Shahedi, Mohammad Reza Moein, Abolghasem Abbasi, Sarcheshmeh Pages 279-286
  Background
  Tamoxifen (TX) is widely used for the treatment of male factor and idiopathic infertility. It has been shown that TX induces sperm production and so improves male fertility.
  Objective
  This study evaluated the effects of different doses of TX on the sperm parameters and chromatin quality in mice.
  Materials and Methods
  In this research, 24 male NMRI mice were divided into three groups including group A: control animal receiving vehicle; group B: the group receiving basal diet and TX 0.4 mg/kg/day; and group C: the group receiving basal diet and TX 0.6 mg/kg/day for 35 days. Thereafter, epididymal spermatozoa were analyzed for standard parameters and nuclear chromatin quality using Aniline Blue (AB) and Toluidine Blue (TB) staining.
  Results
  The results indicated that although the TX did not affect the sperm count, motility, and viability parameters, it could elevate the percentage of sperm cells with abnormal morphology and abnormal chromatin at both doses. In addition, in comparison with the control mice, a significant elevation was observed in spermatozoa with residual histones (assessed by AB staining) at high doses of TX.
  Conclusion
  Our experimental data in mice suggested that the use of TX for treating male infertility might increase the rates of spermatozoa with abnormal chromatin in a dose-dependent manner.
  Keywords: Tamoxifen, Sperm, Chromatin, Mice
 • Fereshteh Dadfar*, Kourosh Bamdad Pages 287-292
  Background
  The menopausal symptoms are the most common problems in postmenopausal women. Due to the side effects of hormone replacement therapy, the use of medicinal herbs has increased for the treatment of menopausal symptoms.
  Objective
  The aim of this study was to evaluate the effect of Saliva officinalis on the decreasing of the severity of the menopausal symptoms in postmenopausal women.
  Materials and Methods
  The study was performed on 30 postmenopausal women aged 46–58 yr referred to the healthcare center of Darab who experienced various degrees of postmenopausal symptoms. The severity of menopausal symptoms is recorded by a Menopause Rating Scale. Participants received a 100 mg capsule of sage extract daily for 4 wk. The severity of postmenopausal symptoms was compared before and after four weeks of the consumption of sage extract.
  Results
  The results showed the severity of hot flashes, night sweats, panic, fatigue, and concentration had significant differences before and after the consumption of sage extract.
  Conclusion
  It was concluded that Saliva officinalis were effective to change the severity of some of the menopausal symptoms in postmenopausal women.
  Keywords: Plant, Sage, Menopause, Women, Post menopause
 • Zeinab Hamzehgardeshi, Fereshteh Yazdani*, Forouzan Elyasi, Mahmood Moosazadeh, Sepideh Peyvandi, Keshvar Samadaee Pages 293-294
  The stressful experience of infertility is associated with a wide range of psychological damage (1), so infertility affects people’s mental health and all aspects of an individual’s life (2). Since women in the family are considered to be the main pillars of the community and they are also more vulnerable to illnesses, therefore consideration of their health is also very important (3). The objective of the current letter is investigating the mental health status of infertile women and its related factors as predictors of mental health in infertile women.
  This is a descriptive study conducted on 100 infertile women referred to the infertility treatment centers in Mazandaran province, North of Iran. The General Health Questionnaire was provided to the infertile women. The questionnaire is a self-reporting questionnaire that is used clinically to track those who are prepared for mental illness (4).
  Based on the findings, Total Scale of General Health Questionnaire was 33.18 ± 10.27 that was according to the cut-off point of 22, 85% of the infertile women in this study are in the disorder condition. Also, in terms of subscales: physical complaints was 8.65 ± 3.97, anxiety and insomnia was 8.69 ± 5.58, disruption of social function was 12.73 ± 3.34, and depression was 3.10 ± 3.79. The most common disorder was related to social disorder subscale and the least common subscale was related to the depression disorder. The subscales of physical symptoms and sleep disturbance and anxiety are ranked almost at one level, and they are classified between the two subscales that were already mentioned.
  Therefore, based on our findings and the level of women’s mental health, there is a need for a psychologist or midwifery counselor in the infertility treatment centers to improve the mental health of women. In addition, since the mental disease may also affect the outcome of the treatment, attention to the mental health of infertile women is really importance.