فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 53 (بهار 1398)
 • پیاپی 53 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی طاهری*، خدیجه ایران دوست صفحات 2-12
  اهداف
  دوران سالمندی و اختلالات جسمانی و روانی مرتبط با آن از موضوعاتی است که هزینه های اقتصادی و اجتماعی را متحمل جامعه می کند. از این رو، ضرورت پیشگیری و درمان این وضعیت ها برای محققان و مسئولان حائز اهمیت است. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مکمل یاری امگا-3 و تمرینات عملکردی بر ظرفیت های روانی حرکتی زنان سالمند بود.
  مواد و روش ها
   روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون پس آزمون بود که در آن 47 زن سالمند با دامنه سنی 60 تا 70 سال در شهر قزوین در سال 1397 در مرکز مشاوره ورزشی و سلامت اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروه تمرینات عملکردی + مکمل امگا-3، مکمل امگا-3، تمرین عملکردی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینات عملکردی، هفته ای سه جلسه، به مدت 50 دقیقه اجرا شد. مقدار مصرف روزانه مکمل امگا-3، دو هزار میلی گرم بود. تحلیل غذایی آزمودنی ها قبل از آزمون ها به منظور کنترل اثر غذای مصرفی بر نتایج، با استفاده از نرم افزار N4 بررسی شد. آزمون های روانی حرکتی سیستم یونیورسال وینا قبل و پس از مداخلات تحقیقی انجام شد. از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری های مکرر مانکووا برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
   گروه های تمرین، تمرین+مکمل امگا-3 و مکمل امگا-3 بهبود معنی داری در همه آزمون های روانی حرکتی داشتند (0/05≥P). انجام تحلیل واریانس با اندازه های تکراری بر روی سه مولفه در چهار گروه، اختلاف معنی داری بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون را نشان داد (P<0/05) و با حذف اثر پیش آزمون نشان داد زمانی که از ترکیب مکمل و تمرین برای آزمودنی ها استفاده می شود بهترین نتیجه حاصل می شود و عملکرد آزمودنی ها نیز بهتر می شود.
  نتیجه گیری
   نتایج تحقیق نشان داد تمرینات عملکردی به همراه مصرف مکمل امگا-3 موجب بهبود عملکرد روانی حرکتی زنان سالمند شد. از آنجا که بهبود این وضعیت زمینه ساز افزایش کیفیت زندگی سالمندان است، برای زنان سالمند مصرف مکمل امگا-3 و تمرینات توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تمرین، سالمندی، کیفیت زندگی
 • حلیمه زارعی، یدالله ابوالفتحی ممتاز*، رباب صحاف، محبوبه مهدی صفحات 14-24
  اهداف
   ازدواج در دوره سالمندی به عنوان راهکاری برای افزایش کیفیت زندگی و کاهش تنهایی سالمندان توصیه شده است، اما به اندازه کافی مطالعه ای که میزان رضایت سالمندان از ازدواج در دوره سالمندی را بیان کند، موجود نیست. بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت زناشویی در بین سالمندانی است که در دوره سالمندی ازدواج کرده اند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، مطالعه ای مقطعی است که در شهر سنندج در سال 1395 انجام شده است. در این مطالعه از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 190 نفر از افراد 60 ساله و مسن تر بودند که در دوران سالمندی ازدواج کرده بودند. داده ها را پرسشگر با استفاده از پرسش نامه رضایت زناشویی  اینریچ جمع آوری کرد و در تحلیل داده ها از نسخه 23 نرم افزار  SPSS  و روش آماری توصیفی و تحلیلی، آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی مشارکت کنندگان در پژوهش 67/37 سال با انحراف معیار 11/24 بود. میانگین رضایت زناشویی 36/95 با انحراف معیار 3/70 بود. در حالی که فقط 3/7 درصد از سالمندان ازدواج کرده در دوره سالمندی، میزان رضایت زناشویی خود را کم بیان کردند، بیش از 60 درصد آنان رضایت زناشویی خود را در سطح زیاد و خیلی زیاد گزارش دادند. نتایج حاصل از تحلیل های آماری تی مستقل نشان داد بین زنان و مردان تفاوت معنی داری در میزان رضایت زناشویی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
   نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده میزان رضایت زناشویی زیاد در بین سالمندان بود. این نتایج می تواند منبعی برای تشویق سالمندان بدون همسر، به ازدواج در دوره سالمندی باشد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، سالمندی، ازدواج
 • سبا پورداد، خدامراد مومنی*، جهانگیر کرمی صفحات 26-38
  اهداف
   اضطراب مرگ موضوعی مهم در زندگی سالمندان است که می تواند در حوزه های گسترده ای از سلامتی تاثیرات منفی بر جای بگذارد و سبب شود افراد، سالمندی موثری نداشته باشند. پژوهش حاضر برای بررسی رابطه اضطراب مرگ با شکرگزاری و حمایت اجتماعی ادراک شده در سالمندان و پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس میزان شکرگزاری و حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد.
  مواد و روش ها
   این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی است. جامعه آماری شامل تمام سالمندان مستقل از تخت آسایشگاه خیریه کهریزک تهران جنوب به تعداد 515 نفر است. جامعه آماری این پژوهش شامل 309 زن و 206 مرد است و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای220 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسش نامه شکرگزاری بودند. معیارهای ورود به این پژوهش شامل گرفتن نمره بیشتر از 22 در معاینه مختصر وضعیت شناختی، داشتن سن بیشتر از 60 سال، میزان تحصیلات در حد خواندن و نوشتن، نداشتن اختلالات عاطفی مثل افسردگی و حداقل یک سال سکونت در مرکز بود. این پرسش نامه ها خودگزارش دهی بودند و از شرکت کنندگان رضایت آگاهانه به صورت کتبی گرفته شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمان تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین شکرگزاری و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در سالمندان رابطه منفی و معناداری وجود دارد (P<0/001). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد شکرگزاری و حمایت اجتماعی به طور معناداری قادر به پیش بینی اضطراب مرگ درسالمندان است (P<0/001).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه متغیرهای شکرگزاری و حمایت اجتماعی پیش بینی کننده های معناداری برای اضطراب مرگ هستند، می توان با ایجاد چنین ظرفیت هایی، اضطراب مرگ سالمندان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: سالمندی، اضطراب مرگ، حمایت اجتماعی، شکرگزاری
 • مینا جهان پور، سید حسین محققی کمال*، سمانه حسین زاده، حمیرا سجادی، مهدی باسخا صفحات 40-51
  اهداف
  با توجه به اهمیت ارزیابی استانداردهای زندگی در جامعه، هدف پژوهش حاضر طراحی پرسش نامه استانداردهای زندگی و بررسی روایی و پایایی این پرسش نامه در جامعه سالمندان ایرانی بود.
  مواد و روش ها
   این مطالعه از نوع متدلوژیک و روش شناختی است. با مطالعه مبانی نظری و تجربی و همچنین پرسش نامه های موجود انگلیسی زبان، پرسش نامه 45 سوالی استانداردهای زندگی تدوین شد. سپس روایی محتوایی و صوری پرسش نامه با بهره گیری از نظرات 10 نفر از متخصصان بررسی شد. همچنین روایی سازه (تحلیل عاملی با چرخش واریماکس) بررسی شد. پس از تعیین روایی، پرسش نامه در اختیار 150 سالمند با دامنه سنی بیش از 60 سال قرار گرفت که به صورت دردسترس انتخاب شده بودند. پایایی همسانی درونی با روش های آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن بررسی شد. داده ها با نسخه 22 نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه های پژوهش، 63/74 و انحراف معیار آن 2/99 بود. همچنین نتایج بررسی روایی محتوای پرسش نامه ضریب روایی 0/85 را نشان داد. در ارزیابی روایی سازه مقدار کیزر میراوکلین، 0/853 بود و سه عامل (تسهیلات زندگی، وضعیت مسکن و مخارج خانوار) تعیین شد که درمجموع 56/8 درصد واریانس کل را تبیین کردند. ضریب آلفای کرونباخ 0/859 و ضریب دونیمه سازی گاتمن 0/848 به دست آمد.

  نتیجه گیری
   نتایج تحقیق بیانگر روایی و پایایی قابل قبول ابزار استانداردهای زندگی در سالمندان ایرانی بود.
  کلیدواژگان: استانداردهای زندگی، پرسش نامه، سالمندی، رواسازی
 • حوریه خدابخشی، امیر طیوری*، الهه یاری، داود بهشتی، غلام رضا شریف زاده صفحات 52-62
  اهداف
  با توجه به اهمیت بیماری های غیرواگیر به عنوان علل اصلی مرگ و ناتوانی در جهان و تبدیل شدن سالمندی به یکی از مهم ترین چالش های بهداشت عمومی، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سالمندان شهر بیرجند در سال 1393 انجام شد.
  مواد و روش ها
   این مطالعه مقطعی روی 400 سالمند بیش از 60 سال شهر بیرجند در سال 1393 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه طرح ملی نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر و سنجش های جسمی شامل اندازه گیری قد، وزن،  دور شکم، دور باسن و فشار خون، از سوی کارشناسان بهداشتی آموزش دیده، صورت گرفت. داده ها پس از جمع آوری با آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل شد.
  یافته ها
   از 400 سالمند شرکت کننده در این مطالعه 200 نفر مرد بودند و میانگین سنی افراد شرکت کننده 4/6±70 سال بود. شیوع مصرف سیگار در سالمندان 10/7 درصد بود، 49 درصد آن ها اضافه وزن و چاقی و 34/5 درصد پرفشاری خون داشتند. شیوع چاقی شکمی و کم تحرکی به ترتیب 63/5 و 55 درصد و مصرف ناکافی میوه، سبزیجات، ماهی و لبنیات به ترتیب 73/8، 67/8، 95 و 74/5 درصد بود. شیوع مصرف سیگار در مردان و شیوع چاقی و اضافه وزن، کم تحرکی و چاقی شکمی در زنان به طور معنی داری بیشتر بود (0/01>P)، ولی بین شیوع پرفشاری خون با جنس رابطه معنی داری دیده نشد (0/14=P).

  نتیجه گیری
   به طور کلی نتایج نشان دهنده شیوع درخور توجه و زیاد عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سالمندان مطالعه شده است. با توجه به اهمیت و روند رو به رشد جمعیت سالمندان، مسئولان و سیاست گذاران سلامت باید به برنامه ریزی برای مداخلات مناسب، با هدف زندگی سالم تر، طولانی تر و باکیفیت تر در سالمندان، توجه کنند.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، سالمند، شیوع، چاقی، پرفشاری خون، مصرف دخانیات
 • رامین بنی مهدی، نازیلا اکبر فهیمی*، رباب صحاف، پوریا رضاسلطانی صفحات 64-73
  اهداف
   کارکنان بهداشتی نگرش ها و باورهای متفاوتی نسبت به سالمندان دارند و داشتن نگرش منفی به سالمندان می تواند بر ارائه خدمات اثر بخش به آنان اثر گذارد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی نگرش دانشجویان و فارغ التحصیلان کاردرمانی نسبت به سالمندی است.
  مواد و روش ها
   این پژوهش از نوع مقطعی تحلیلی است و روی 125 نفر از دانشجویان ترم هفت به بالای رشته کاردرمانی در مقطع کارشناسی و فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر با میانگین سنی 4/22±24/1 سال (70 زن و 55 مرد) انجام شد. روش نمونه گیری به صورت دردسترس (غیر احتمالی) از جامعه آماری بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه نگرش به سالمندی کوگان و پرسش نامه جمعیت شناختی بود. داده ها با استفاده از نسخه 17 نرم افزار SPSS و آزمون های کروسکال والیس و یومن ویتنی بررسی شدند. 
  یافته ها
  میانگین نگرش کار درمانگران نسبت به پدیده سالمندی 151/448 بود که نگرشی متوسط است. بیشترین نمره نگرش مربوط به افراد مقطع دکترا، افراد با سابقه کاری بیش از 5 سال و افراد شاغل در حوزه کاری روان بود. میانگین نمره نگرش افراد با تجربه مسئولیت مراقبت از سالمند و افراد فاقد این تجربه 151 بود. تنها بین نمره نگرش و مقطع تحصیلی افراد ارتباط معنادار بود (0/05>P)، ولی بین نمره نگرش با سابقه کاری، حوزه کاری و تجربه مراقبت از سالمند، ارتباط معناداری وجود نداشت(0/05<P)

  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه نگرش کاردرمانگران نسبت به سالمندی به سمت مثبت گرایش دارد، ولی با توجه به ارتباط بیشتر کاردرمانگران با سالمندان، این میزان نگرش هنوز کافی نیست. از این رو نتایج این تحقیق می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های تحول نگرش نسبت به سالمندان در تحقیقات آتی باشد.
  کلیدواژگان: کاردرمانگر، کاردرمانی، نگرش، سالمندی
 • مهناز خرم جاه، داود خورشیدی*، محمد کریمی صفحات 74-83
  اهداف
  پس از یائسگی چاقی و اضافه وزن با افزایش خطر سرطان پستان ارتباط مستقیم دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت های هوازی با شدت متوسط بر برخی عوامل هورمونی و متابولیکی مرتبط با سرطان پستان در زنان با اضافه وزن بود.
  مواد و روش ها
   در مطالعه حاضر 24 زن یائسه با اضافه وزن (شاخص توده بدن 5/3±32/01 کیلوگرم بر متر مربع) با میانگین سن 4/4±55/44 سال به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (14 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش 10 هفته در یک برنامه فعالیت هوازی (با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب، سه جلسه در هفته) شرکت کردند. گروه کنترل در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نداشتند. سطوح سرمی گلوبولین متصل به هورمون جنسی و انسولین، شاخص مقاومت انسولین، درصد چربی بدن و ظرفیت هوازی قبل و بعد از دوره تمرین اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و نسخه 16 نرم افزار SPSS استفاده شد. 
  یافته ها
  پس از تمرینات هوازی تفاوت معنی داری در گلوبولین متصل به هورمون جنسی، انسولین، مقاومت انسولین و درصد چربی بدن بین گروه های آزمایش و کنترل مشاهده نشد. در حالی که تفاوت معنی داری در ظرفیت هوازی بین دو گروه ایجاد شد.
  نتیجه گیری
   به نظر می رسد فعالیت های هوازی کوتاه مدت با شدت متوسط بر برخی بیومارکرهای سرطان پستان مانند گلوبولین متصل به هورمون جنسی، انسولین، شاخص مقاومت انسولین و درصد چربی بدن در زنان یائسه تاثیری ندارد. بنابراین انجام مطالعات بیشتر برای بررسی کارایی انواع برنامه های تمرینی با شدت و مدت مختلف پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی، اضافه وزن، سرطان پستان، یائسگی
 • روح انگیز علی رضایی شهرکی، احمد علی اکبری کامرانی*، رباب صحاف، یداله ابوالفتحی ممتاز صفحات 84-94
  اهداف
  بیماری دیابت یکی از بیماری های مزمن در حال افزایش در دنیاست. از مهم ترین دلایل این افزایش می توان به افزایش سالمندان و همین طور به سالمند شدن جمعیت در کنار تغییر الگو و تغییر شیوه زندگی به سوی بی تحرکی و تغذیه نامناسب اشاره کرد. برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت با هدف پیشگیری و کنترل دیابت و عوارض ناشی از آن وکاهش هزینه های اقتصادی،کاهش ناتوانی ها، کاهش مرگ ومیر زودرس ناشی از دیابت و عوارض آن، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش طول عمر مفید بیماران دیابتی در حال انجام است و هنوز تاثیردقیق برنامه بررسی نشده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر این برنامه بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران در زمینه کنترل دیابت انجام شد. 
  مواد و روش ها
   پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی از نوع قبل و بعد بودکه روی 100 سالمند دیابتی جدیدالورود به برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت، به صورت دردسترس در شهر اصفهان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی و سلامت و پرسش نامه سنجش دانش، نگرش و عملکرد بیماران بود. اطلاعات قبل از ورود به برنامه و 3 ماه پس از ورود به برنامه جمع آوری شد.
  یافته ها
  از 100 نفر شرکت کننده در مطالعه،41 نفر (41 درصد) مرد و 59 نفر (59 درصد) زن بودند. 42 نفر (42 درصد) بازنشسته و 5 نفر (5 درصد) شاغل بودند که تنها مردان را شامل می شد. بیشترین فراوانی شرکت کنندگان یعنی 44 نفر (44 درصد) در گروه سنی 60 تا 64 سال و کمترین فراوانی آنان، یعنی سه نفر (3 درصد) در گروه سنی 80 تا 84 سال بودند. کمترین سن شرکت کنندگان 60 سال و بیشترین سن 84 سال بود. 88 نفر (88 درصد) از سالمندان با همراه و 12 نفر (12 درصد) تنها زندگی می کردند. 47 نفر (47 درصد) بی سواد، 15 نفر (15 درصد) با تحصیلات بالاتر از دیپلم، 11 نفر (11 درصد) با تحصیلات ابتدایی، 6 نفر (6 درصد) با تحصیلات راهنمایی بودند و 21 نفر (21 درصد) دیپلم داشتند. 77 نفر (77 درصد) سابقه ابتلا بین صفر تا 10 سال و 9 نفر (9 درصد) سابقه ابتلا بین 20 تا 29 سال را داشتند. 55 نفر (55 درصد) بیماران فشار خون، 44 نفر (44 درصد) اضافه وزن، 28 نفر (28 درصد) چاقی، 53 نفر (53 درصد) چاقی شکمی، 71 نفر (71 درصد) اختلال چربی خون، 66 نفر (66 درصد) سابقه ابتلا در اعضای درجه یک خانواده، 4 نفر (4 درصد) مصرف فعلی سیگار، 16 نفر (16 درصد)، سابقه قبلی مصرف یا ترک سیگار، 3 نفر (3 درصد) مصرف فعلی الکل و 3 نفر (3 نفر) سابقه مصرف قبلی یا ترک الکل را داشتند. میانه نمره دانش بیماران از 7 در مرحله اول برنامه به 10 در مرحله دوم بعد از ورود به برنامه (6/84-=P<0/001، z) و میانه نمره نگرش از نمره 8 در مرحله اول  قبل از ورود به برنامه به نمره 10 بعد از ورود به برنامه (84/6-=P<0/001، z) تغییر کرد. میانگین و انحراف معیار عملکرد بیماران قبل از ورود به برنامه به ترتیب 35/60و 6/38 و بعد از ورود به برنامه به ترتیب 41/91 و 5/23 بود و به طور معنی داری بهبود یافت (0/001=P<-11/95 ، t)
  نتیجه گیری
   نتایج تحقیق، اهمیت و موثربودن برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت را در بهبود دانش، نگرش و عملکرد سالمندان دیابتی نشان داد. پیشنهاد می شود این برنامه در همه مراکز بهداشتی درمانی کشور انجام شود.
  کلیدواژگان: برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت، دیابت، سالمند، دانش، نگرش، عملکرد
 • مریم خوشبخت پیش خانی، فرحناز محمدی شاه بلاغی*، حمیدرضا خانکه، اصغر دالوندی صفحات 96-113
  اهداف
   سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت در انسان است که ارتباط هماهنگی بین نیروهای داخلی فرد و درنهایت سلامت کلی او فراهم می کند. چالش های زیادی درباره این مفهوم وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل مفهوم سلامت معنوی در سالمندان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با رویکرد واکر آوانت در هشت مرحله با جست وجو و تحلیل مطالعات، از پایگاه های معتبر داده ها با استفاده از کلید واژه های elderly people, elderly person, Spirituality, Spiritual health, Spiritual well- being, Elderly, older adult, geriatric, سلامت معنوی و سالمندان انجام شد. معیارهای ورود شامل مقالات مرتبط فارسی و انگلیسی بین سال های 1996 تا سال 2016 بود. درنهایت 32 مقاله مرتبط با مفهوم، تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سلامت معنوی مفهومی پویاست و از دیدگاه سالمندان مفهومی چندبعدی است. برخی از ویژگی های سلامت معنوی در سالمندان، عشق به قدرت مافوق، متعادل از نظر روانی، توجه به زندگی پس از مرگ، مقدمات شامل داشتن توانایی ها، ایمان، توکل و التزام به اخلاق و همچنین پیامدهای آن، قرب الهی، آرامش، کیفیت زندگی بیشتر و ارائه کردن حمایت های اجتماعی به دیگران است.
  نتیجه گیری
   تعریف مفهومی به دست آمده از سلامت معنوی در سالمندان، می تواند به تیم سلامتی، در شناخت بیشتر این مفهوم و انجام بررسی ها، مداخلات و ارزشیابی اقداماتشان برای ارتقای سلامت سالمندان کمک کند.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، معنویت، سالمند، تحلیل مفهوم، واکر آوانت
 • اسماعیل ضرغامی، میلاد الفت* صفحات 114-130
  اهداف
  هدف از این پژوهش بررسی همبستگی بین عوامل کالبدی موثر بر انگیزه زندگی در میان سالمندان ساکن خانه های سالمندان است و در انتها راهکارهایی طراحانه برای اجرا در خانه های سالمندان در راستای افزایش روحیه آنان ارائه خواهد شد تا در طراحی این گونه فضاها استفاده شود.
  مواد و روش ها
  در همین راستا 150 پرسش نامه محقق ساخته به صورت غیرتصادفی و نمونه گیری سهمیه ای بین سالمندان و پرستاران و کادر اجرایی مرتبط با سالمندان در خانه های سالمندان بخش خصوصی شمیرانات توزیع شده است. درنهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی عامل هایی طراحانه در راستای افزایش انگیزه زندگی سالمندان شناسایی و نام گذاری شدند. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون همبستگی بین عامل های به دست آمده بررسی شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی بود و جمع آوری اطلاعات در دو مرحله کتابخانه ای و اسنادی، و میدانی و پیمایشی انجام پذیرفته است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که قوی ترین رابطه بین عامل ها، رابطه بین عامل آرامش و سکوت شخصی با عامل آموزش پذیری و ترغیب پذیری فضاهاست که ضریب همبستگی اش 0/48 است و بعد از آن قوی ترین همبستگی مربوط به رابطه بین عامل های آرامش و سکوت شخصی و آسایش و مطلوبیت محیطی با ضریب همبستگی 0/39 و رابطه بین آرامش و سکوت شخصی و ادراک حس مالکیت با ضریب همبستگی 0/33 است.
  نتیجه گیری
   بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که مبحث طراحی تاثیراتی مستقیم در افزایش انگیزه زندگی سالمندان دارد و نمی توان بحث محیط فیزیکی و کالبدی را از مقوله روان شناختی سالمندان جدا دانست.
  کلیدواژگان: طراحی کالبدی، انگیزه زندگی، سالمندان، خانه های سالمندان
|
 • Morteza Taheri*, Khadijeh Irandoust Pages 2-12
  Objectives
   Older age and its associated biopsychological disorders exert socioeconomic costs. Therefore, the importance of preventing and treating these situations is important for researchers and authorities. Therefore, the present study investigated the effects of omega-3 supplementation and functional exercises on the psychomotor performance of aged women. 
  Methods & Materials
  This was a semi-experimental study with a Pre-test-Post-test design. In total, 47 aged women were recruited based on convenience sampling method from the Sports and Health Consultation Center of Qazvin Sports and Youth Department. The subjects were randomly divided into functional exercises, omega-3 supplement, exercise+supplement, and placebo groups. The functional exercise protocol consisted of 8 weeks; 3 sessions per week (each session lasted 50 min). Food analysis was performed to control the possible effect of nutrition on the obtained results. Psychomotor performance was measured using the Vienna universal system. The obtained data were analyzed using multivariate analysis of covariance. 
  Results
  The attained results suggested that exercise and omega-3 could improve all psychomotor performance test scores (P≤0.05). Furthermore, functional exercises and supplement group demonstrated a significant improvement in the tests after the intervention, compared to the control group (P≤0.05).
  Conclusion
   The exercise and omega-3 program could improve psychomotor performance, leading to improved quality of life. Consuming omega-3 and functional exercises are highly recommended for improving the psychomotor performance of aged women.
  Keywords: Exercise, Aging, Quality of life
 • Halime Zarei, Yadollah Abolfathi Momtaz*, Robab Sahaf, Mahboube Mehdi Pages 14-24
  Objectives
   Marriage in old age is recommended as a way to improve the quality of life and reduce the loneliness of elders; however, studies disregarded measuring the satisfaction of elders who married in old age. Therefore, the present study aimed to determine the marital satisfaction among elders who were married during old ages.
  Methods & Materials
   This was a cross-sectional study conducted in Sanandaj City, Iran, in 2015. The convenience sampling method was used. The research participants were 190 people aged  ≥60 years who were married in old ages. The required data were collected by Evaluation and Nurturing Relationship Issues, Communication, and Happiness (Enrich) Marital Satisfaction Scale. The obtained data were analyzed using SPSS, descriptive and analytical statistics, and Independent Samples t-test.
  Results
   The Mean±SD age of study participants was 67.37±11.24 years. The Mean±SD marital satisfaction score was 36.95±3.70. More than 60% of the elders who got married in old age reported high and very high marital satisfaction; only 3.7% of them reported low marital satisfaction. The obtained data revealed no significant gender difference in marital satisfaction.
  Conclusion
   A high marital satisfaction was reported by the studied elders. These results can be beneficial to encourage single elders to get married in old age.
  Keywords: Marital satisfaction, Old age, Marriage
 • Saba Poordad, Khodamorad Momeni*, Jahangir Karami Pages 26-38
  Objectives
   Death anxiety as an important issue in the elderly’s life can negatively affect health and prevent them from having an effective aging period. The present study investigated the relationship between death anxiety, and gratitude and perceived social support in the elderly. We also estimated death anxiety in the elderly according to the level of gratitude and perceived social support.
  Methods & Materials
   This was a descriptive correlational study. The statistical population included all bedroom independent elderly of the Kahrizak Charity Hospital in Tehran Province, Iran (N=515),  including 309 women and 206 women. Applying stratified random sampling method, 220 samples were selected. The research tools were Templer’ Death Anxiety Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and Gratitude Questionnaire. Inclusion criteria were obtaining a score of ˃22 in the short cognitive status examination, the age of ˃60 years, primary school education, the lack of emotional disturbances like depression, and a minimum one-year residency at the center. The questionnaires were self-reporting and the study participants were informed about the study design by written consent forms. The obtained data were analyzed by SPSS using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis.  
  Results
   The obtained results revealed a negative and significant relationship between gratitude and death anxiety, as well as perceived social support in the studied elderly (P<0.001). Additionally, the regression analysis results indicated that social support and gratitude could predict death anxiety in the elderly (P<0.001).
  Conclusion
   Due to the fact that the variables of gratitude and social support are significant predictors of death anxiety, by creating relevant capacities, we can reduce death anxiety in the elderly.
  Keywords: Elderly, Death anxiety, Social support, Gratitude
 • Mina Jahanpour, Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal*, Samaneh Hosseinzadeh, Homeira Sajjadi, Mehdi Basakha Pages 40-51
  Objectives
  Considering the importance of assessing living standards in society, the present study aimed to design a living standards questionnaire. We also assessed the validity and reliability of the developed questionnaire in the Iranian elderly population.
  Methods & Materials
  This was a methodological study. Initially, by reviewing the relevant theoretical and empirical bases like questionnaires in English, 45 questions were selected for developing living standards questionnaire. Then, the content and face validity of the questionnaire were evaluated using the comments of 10 university experts. Moreover, its structural validity (factor analysis by varimax rotation) was investigated. After determining the validity of the scale, the questionnaire was completed by 150 elderly people aged ≥60 years. The internal consistency reliability of it was investigated using Cronbach's alpha coefficient and split-half reliability. The obtained data were analyzed by SPSS.
  Results
   The Mean±SD age of samples was 63.74±2.99 years. The content validity of the questionnaire was equal to 0.85. In the structural validity assessment, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value was obtained as 0.853, and three factors (living facility, housing situation, and household expenditures) together explained 56.8% of the total variances. The Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.859 for the total scale and the Gutmann split-half coefficient was calculated as 0.859.
  Conclusion
   The obtained results revealed that the living standards questionnaire was a valid and reliable scale in Tehran's elderly population.
  Keywords: Standards of living, Questionnaire, Aging, Validation
 • Huriye Khodabakhshi, Amir Tiyuri*, Elahe Yari, Davoud Beheshti, Gholamreza Sharifzadeh Pages 52-62
  Objectives
   Noncommunicable diseases are the leading causes of death and disability, globally. Moreover, the aging population is growing in the world. These issues are among major public health challenges; thus, this study aimed to determine the prevalence of noncommunicable diseases risks factors among the elderly of Birjand City, Iran, in 2014.
  Methods & Materials
   The present cross-sectional study was conducted among 400 elderly who were selected through random cluster sampling method. Data collection was carried out using the World Health Organization STEPwise approach to noncommunicable diseases surveillance (STEPS) instrument.  Furthermore, physical assessments included measuring height, weight, waist and hip circumference and blood pressure by trained health experts. Then, the obtained data were analyzed by Chi-squared test, t-test and one-way Analysis of Variance (ANOVA).
  Results
  From 400 elderly who participated in this study, 200 persons were male and the Mean±SD age of study participants was 70±6.4 years. The prevalence of smoking was 10.7%; 49% were overweight or obese, and 34.5% had hypertension. The prevalence of abdominal obesity and physical inactivity were 63.5% and 55%, respectively. In addition, the inadequate intake of fruits, vegetables, fish and dairy products were 73.8%, 67.8%, 95%, and 74.5%, respectively. The prevalence of smoking in men, and the prevalence of obesity and overweight, physical inactivity and abdominal obesity in women were significantly higher (P<0.01). However, there was no significant gender difference in the prevalence of hypertension (P=0.14).
  Conclusion
   The achieved results indicated a high prevalence of noncommunicable diseases risks factors among the studied elderly. Given the importance of the growing elderly population, planning for appropriate interventions aimed for healthier, longer and higher quality lives in the elderly should be considered by health officials and policymakers.
  Keywords: Prevalence, Non-communicable disease, Risk factor
 • Ramin Banimahdi, Nazila Akbarfahimi*, Robab Sahaf, Pouria Rezasoltani Pages 64-73
  Objectives
   Healthcare providers have different attitudes toward old people; such an attitude can impact providing effective services to them. Thus, the current study aimed to determine the attitudes of Occupational Therapy (OT) students and alumni towards the elderly.
  Methods & Materials
  A cross-sectional analytical study was conducted on 125 students and alumni of OT with a Mean±SD age of 22.4±1.24 years (70 women, 55 men). The subjects were selected using convenience sampling method. Data collection tools were Kogan’s Attitude Toward Old People (KAOP) scale and a demographic data questionnaire.  For statistical analysis, the Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test were used.  The obtained data were analyzed by SPSS at the significance level of P≤0.05.
  Results
   The mean score of attitudes of occupational therapists toward elderly was 151.448; i.e. an intermediate attitude. The highest scores regarded to the subjects with a PhD, subjects with ≥5 years of practical experience, and those working in the psychiatry field. The mean scores of subjects with an experience of caring for the elderly and those without such experience were the same (mean=151). There was a statistically significant relationship (P<0.05) between attitude score and educational grade of the subjects; however, there was no significant relationship between attitude score and practical experience, working field and the experience of providing care to the elderly (P>0.05).
  Conclusion
   The attitudes of occupational therapists towards the elderly tend to be positive; however, because of their high contacts with old people, this attitude score is not enough. the obtained results can be used as a basis for developing programs of attitude promotion towards the elderly in future studies.
  Keywords: Occupational therapist, Occupational therapy, Attitude, Elderly
 • Mahnaz Khoramjah, Davood Khorshidi*, Mohammad Karimi Pages 74-83
  Objectives
    Obesity is directly associated with an increased risk of breast cancer in postmenopausal women. The current study aimed to examine the effect of aerobic training at moderate intensity on some biomarkers of breast cancer in overweight postmenopausal women.  
  Methods & Materials
  Twenty-four overweight postmenopausal women (Body Mass Index [BMI] Mean±SD =32.01±5.3 kg/m2) with the Mean±SD age of 55.44±4.4 years were randomly divided into the experimental (n=14) and control (n=10) groups. The experimental group received 10 weeks of aerobic training (3 sessions per week at an intensity of 65%-75% of Maximum Heart Rate [MHR]). The controls did not participate in any exercise training. Sex hormone-binding globulin and insulin levels, insulin resistance, body fat percentage, and vo2 max were measured at the beginning and after training. The obtained data were analyzed by analysis of covariance, using SPSS.
  Results
  No significant difference was observed in sex hormone-binding globulin, insulin, insulin resistance, and body fat percentage after 10 weeks of aerobic training; however, a significant difference was found in vo2 max between the two groups.
  Conclusion
  Short-term moderate-intensity aerobic training appears to have no effects on some biomarkers of breast cancer, such as sex hormone-binding globulin, insulin, and insulin resistance in overweight postmenopausal women. Therefore, further studies are recommended to evaluate the effectiveness of training programs with different intensities and durations.
  Keywords: Aerobic exercise, Overweight, Breast cancer, Postmenopausal women
 • Roohangiz Alirezaei Shahraki, Ahmad Aliakbari Kamrani‏*, Robab Sahaf, Yadollah Abolfathi Momtaz Pages 84-94
  Objectives
   Diabetes is a chronic disease that is increasing in the world. This disease is spreading due to the population increase, aging process, lifestyle changes, inactivity, and inappropriate nutrition. The Nationwide Program for Prevention and Control of Diabetes is already underway for controlling this disease and its adverse effects, including the associated disabilities and immature mortality rate, economic costs, and improving the sufferers’ life quality. This study aimed to investigate the effects of this program in Iran.
  Methods & Materials
   This was a cross-sectional study with a Pre-test-Post-test design. In total, 100 elderly patients newly diagnosed with diabetes were selected through convenience sampling method from Isfahan City, Iran. The required data were obtained using questionnaires on demographic and health data, as well as patients’ knowledge, attitude, and practice. The data were gathered before and three months after the patients’ entrance into the program.
  Results
  Of the total 100 patients participating in the study, 41% were male and 59% female; 42% retirees, 53% housekeepers, and 5% employees, of whom, 5% were males. Majority of them (44%) aged 60-64 years, and only 3% aged 80-84 years (minority). A total 88% of them lived with others and 12% lived alone. Moreover, 47% were illiterate, 15% were educated above diploma, 11% held a primary school degree, 6% had a junior high school degree, and 21% had a high school diploma. In addition, 77% of the patients suffered from this disease for 0-10 years, and 9% for 20-29 years; 55% had hypertension, 44% were overweight, 28% were obese, 53% had abdominal obesity, 71% suffered from hyperlipidemia, 66% reported a history of diabetes in their immediate family members, 4% were current smokers, 16% reported a history of smoking cessation, 3% were current alcohol drinkers, and 3% used to drink alcohol in the past. The patients’ knowledge (median score) increased from 7 before initiating the program (Pre-test) to 10 after the completion of the program (Post-test) (P<0.001, z=-7.61); their attitude (median score) improved from 8 at Pre-test to 10 at Post-test (P<0.001; z=-6.84). The Mean±SD Pre-test and Post-test scores of the patients’ practice were 35.60±6.38 and 41.91±5.23, respectively (P<0.001; t=-11.95).
  Conclusion
   The obtained results indicated the importance of the studied program for the prevention and control of elderly patients’ diabetes by improving their knowledge, attitude, and practice. It is recommended that this program be implemented in all health centers of the country.
  Keywords: Nationwide program for the prevention, pontrol of diabetes, Diabetes, Elderly, Knowledge, Attitude, Practice
 • Maryam Khoshbakht Pishkhani, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi*, Hamidreza Khankeh, Asghar Dalvandi Pages 96-113
  Objectives
  Spiritual health is an important dimension of health in humans. It coordinates individuals’ forces, and ultimately, their overall health. There are Many challenges to this concept in older people. The current study aimed to analyze the concept of spiritual health in the elderly.
  Methods & Materials
   We used Walker and Avant’s approach. We searched for the studies using the following keywords: “elderly people, elderly person, spirituality, spiritual health, spiritual wellbeing, elderly, older adult, and geriatric”. We reviewed the literature in accordance with the study inclusion criteria, consisting of Persian and English Language studies published from 1996 to 2016; a total of 32 articles related to the concept were analyses.
  Results
   Spiritual health is a dynamic and multidimensional concept in older people's view. Some of the spiritual health attitudes in the elderly were the love of supreme power and mental balance. With respect to the afterlife, antecedents were having abilities, faith, trust, and commitment to morals and their consequences, nearness to God, peace, a higher quality of life, and providing social support to others.
  Conclusion
  The conceptual definition of spiritual health can help healthcare providers better understand this concept and conduct the interventions and evaluations of health promotion efforts to help the elderly.
  Keywords: Spiritual health, Spirituality, Elderly, Concept analysis, Walker, Avant
 • Esmaeil Zarghami, Milad Olfat* Pages 114-130
  Objectives
  The present study investigated the relationship between physical factors affecting the motivation for life among older people in nursing homes. The research may present some solutions for nursing homes to improve the morale of residents in terms of spaces’ designs.
  Methods & Materials
   A total of 150 researcher-made questionnaires were non-randomly distributed following quota sampling among older people, nurses and administrative staff in the private nursing homes in Shemiranat, Tehran Province, Iran. The collected data were analyzed using SPSS. Moreover, exploratory factor analysis was used to detect and name the factors that increase motivation for life in older people. Additionally, the correlation between the factors was examined using Pearson’s correlation coefficient.  This was a descriptive analytical study and the required data were collected through documentation and field survey.
  Results
   The relationship between personal peace and education as well as encouragement with a correlation coefficient of 0.48, was the strongest finding. The next strong correlation was observed between personal peace and environmental comfort with a correlation coefficient of 0.39. A correlation coefficient of 0.33 was also detected between personal peace and the sense of ownership. 
  Conclusion
  Special design directly increased motivation for life in the studied older people; the effect of the physical environment cannot be separated from psychological aspects in this group.
  Keywords: Physical design, Motivation for life, Elderly, Nursing homes