فهرست مطالب

تامین اجتماعی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 50، زمستان 1397)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 50، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن ریاضی* صفحات 15-42
  در مقاله حاضر طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از لحاظ بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تبصره 2 ماده 79 قانون تامین اجتماعی) ، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این مقاله بیانگر آن است که طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بارمالی عظیمی برای سازمان داشته است. بنحویکه هزینه های طرح به قیمت های پایه و اسمی سال 1394 در حالت اول (مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی) به ترتیب 7.4 و 2.5 برابر درآمدهای طرح ، و در حالت دوم (مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان آور) به ترتیب 5.2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است که این امر روند نقطه سربه سری منابع و مصارف سازمان را که طی سالهای اخیر از معضلات اصلی سازمان بوده است، سرعت بخشیده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در صورت توجه به همه ابعاد هزینه ای طرح برای سازمان تامین اجتماعی در قوانین تصویبی (موضوع بخشنامه شماره 11) ، اجرای این طرح (و به طور کلی چنین طرح هایی) هیچ گونه بار مالی ای برای سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت .
  کلیدواژگان: سخت و زیان آور، بازنشستگی، تامین اجتماعی
 • بهنام صادق پور* صفحات 43-66
  چکید ه در صندوق های بازنشستگی با طرح توازن نقدینگی، کسورات بازنشستگی با یک نرخ تضمین شده ای معمولا براساس نرخ بازده اوزاق قرضه دولتی، تجمیع شده و در زمان بازنشستگی (یا خروج از طرح) مبلغ انباشته به مشترک صندوق پرداخت می شود. در این مقاله مزایای بازنشستگی طرح توازن نقدینگی را به عنوان یک تعهد مالی و مشتقه ای از نرخ بهره در نظر می گیریم و با استفاده از مدل های مالی، ارزش سازگار بازار تعهدات را محاسبه می کنیم. از مدل هال-وایت تک عاملی و مدل هال-وایت دو عاملی برای مدل بندی نرخ اعتباردهی بر اساس اوراق قرضه ی بدون کوپن و برای یافتن ارزش سازگار بازار تعهدات استفاده می شود. با مقایسه ی نتایج به دست آمده تحت رویکرد سازگار بازار با دو رویکرد متداول ارزیابی دیگر طرح های توازن نقدینگی نتیجه می شود، با استفاده از رویکرد سازگار بازار دو مشکل، کم برآوردی تعهدات و افزایش شدید هزینه های نرمال رفع می شود، بنابراین ارزیابی سازگار بازار رویکردی مناسب تر برای ارزیابی طرح های توازن نقدینگی است.
  کلیدواژگان: مدل هال-وایت تک عاملی و دوعاملی، اوراق قرضه ی بدون کوپن، طرح بازنشستگی توازن نقدینگی، اندازه ی احتمال ریسک خنثی
 • شیوا مهدی پور قبادلو* صفحات 67-86
  در دو دهه ی اخیر، بحث در ماهیت و اصلاح سیستم های بازنشستگی عمومی با نظام تامین مالی درامد- هزینه، در دنیا اوج گرفته است و کشور های مختلف به منظور وفق سیستم با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و روند جمعیتی در سیستم بازنشستگی خود اصلاحاتی اعمال کرده اند.. یکی از اصلاحات مورد استفاده برای سیستم بازنشستگی درامد-هزینه، سازوکار متعادل خودکار است. هر سازوکاری با هدف حفظ نقدینگی و پایداری سیستم در بلندمدت، زمانی که ریسک های جمعیتی مانند، کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی مانند کسری مالی، به دلیل عملکرد بازار های مالی، وجود داشته باشد، در سیستم اعمال می شود. هدف از این مقاله، مطالعه ی سازوکار متعادل خودکاری است که با تغییر پارامتر های ضروری نظام تامین مالی درامد-هزینه از جمله سن بازنشستگی نرمال، نرخ کسورات و شاخص بندی حقوق بازنشستگی، سطحی از نقدینگی و پایداری سیستم را تضمین می کند. این سازوکار با استفاده از روش های بهینه سازی غیر خطی، مقادیر بهینه ی پارامتر های ضروری را در بلند مدت و با ارزیابی تغییرات جمعیتی، تعیین می کند. داده های مورد استفاده برای بررسی نحوه ی عملکرد سازوکار مورد بررسی در این پژوهش، شامل اطلاعات ساختار جمعیتی، اقتصادی و برخی از قوانین بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ایران است.
  کلیدواژگان: اصلاحات پارامتریک، بهینه سازی، تعادل بیم سنجی، صندوق های بازنشستگی عمومی، سازوکار متعادل خودکار
 • علی آزاد*، فریبا بگدلی، فرنوش عزیزی، عبدالواحد خدامرادی، رضا پورمازار، امیر عباس فضائلی صفحات 89-109
  سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت از استراتژی ادغام و تمرکزگرایی به منظور افزایش کارایی، کاهش هزینه ها، استفاده بهینه از منابع، بهبود کیفیت، آموزش موثرتر و پرورش مهارت های تخصصی استفاده می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی ضرورت و امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تهران به جز بیمارستان لبافی نژاد می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز مطالعه از روش های مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و منابع داده ای مربوط به مراکز درمانی ملکی و برگزاری پانل خبرگان استفاده شده است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، در صورت تمرکز امکانات، شاخص نسبت تعداد عمل جراحی بالفعل به بالقوه برای تخصص چشم در تجهیزات از 11.9 به 27 درصد و در پزشکان از 17.3 به 21 درصد، برای تخصص ENT در تجهیزات از 0.9 به 2.5 درصد و در پزشکان از 15.8 به 24.3 درصد و برای تخصص ارولوژی در تجهیزات از 1.9 به 6.9 درصد و در پزشکان از 14.8 به 21.5 درصد قابل افزایش است. با توجه به یافته های مطالعه در خصوص حجم و نوع خدمات مورد بررسی، ظرفیت های موجود نیروی انسانی و تجهیزاتی در مراکز مورد بررسی، وضعیت موجود شاخص های عملکردی و شاخص های برآوردی در صورت تمرکز خدمات، مشخص شد ظرفیت ها و امکاناتی وجود دارد که به طور کارآمد مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و در صورت وجود یا مهیا نمودن شرایط لازم برای تمرکز این امکانات در مراکز مرجع، امکان افزایش کارایی فراهم می شود
  کلیدواژگان: تمرکز گرایی، خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی
 • علی حسینی عباسعلی رضایی* صفحات 111-136
  امروزه تقلب که قدمتی به اندازه زندگی بشریت دارد، یک کسب وکارچندین میلیون دلاری در سطح دنیا محسوب شده و حجم مالی آن روز به روز در حال افزایش است. در سالهای اخیر، توسعه فناوری های جدید راه های زیادی را برای متقلبان و مجرمان باز کرده است که بتوانند مرتکب تقلب شوند. ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید،علاوه بر تمامی مزایا و منافعی که دارد، ممکن است فرصتهای بیشتری را برای ارتکاب تقلب در اختیار مجرمان قرار دهد. شناسایی نقاط بحرانی بروز تقلب در اولین گام انجام شد . ضمن شناسایی بخش های تقلب خیز سازمان تامین اجتماعی از طریق تکمیل پرسشنامه ، مصاحبه و بررسی پرونده های قضایی ، اولویت بندی ها مشخص و داده های متناظر از بانک اطلاعات مرتبط استخراج گردید . داده های اولیه پالایش و متغییرهای کلیدی شناسایی شد . تمامی حالتهای ممکن از دو وضعیت موجود " تقلب" و سالم " ، جهت تهیه جداول داده های آزمون و تست در قالب فایل های اکسل طراحی و جهت شناخت الگوی رفتاری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در راستای سوء استفاده از منابع در اختیار الگوریتم های داده کاوی قرار گرفت . نتایج پیاده سازی الگوریتم های شبکه های عصبی مصنوعی ، درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه طراحی، در قالب 3 آزمایش مجزا توسط نرم افزار مطلب شبیه سازی و بهترین الگوریتم جهت پیاده سازی کدهای SQL نهایی شناسایی گردید . در بخش پایانی تحقیق پیشنهادات سازنده جهت اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تقلب در سازمان تامین اجتماعی به تفصیل شرح داده شده است .
  کلیدواژگان: تقلب، تقلب در بیمه، داده کاوی، کاربرد داده کاوی در کشف تقلب، کشف تقلب در سازمان تامین اجتماعی
 • مهدی شکوری* صفحات 137-155
  هدف
  این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان از مقررات قانونی مربوط به انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها انجام شده است.
  روش
  روش این تحقیق پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی کشور می باشد. براساس فرمول کوکران ، اندازه نمونه مورد نیاز 351 نفر محلسبه شد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش مبتنی بر روش پرسشنامه و مشتمل بر 15 سوال طراحی شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ،از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار های spss و Smart PLSاستفاده شد.
  یافته ها
  مقدار آماره های tاثرگذاری متغیر آگاهی بر متغیر رضایتمندی) 7.2059t=(و اثرگذاری متغیر وضعیت اقتصادی بر متغیر رضایتمندی) 4.1391t=(و اثرگذاری متغیر مدت سابقه بر متغیر رضایتمندی) 5.1350t=(و سایر متغیرهای تاثیرگذار مشخص شده است. از آنجایی که مقدار آماره آزمون (T-Value) همه این مسیرها بزرگتر از قدرمطلق 96/1 است این تاثیرها معنادار هستند و فرضیه های مربوط تایید میشود.
  نتیجه گیری
  بین میزان سطح آگاهی ووضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها رابطه معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، نقل و انتقال سوابق بیمه ای، صندوق های بازنشستگی
 • زهرا فرضی زاده* صفحات 157-185
  در پژوهش حاضر، ارزشیابی یکی از خدمات تامین اجتماعی در ایران (بیمه حوادث حین کار) انجام شده است. در این پژوهش با 12 نفر از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، 1 نفر از اداره بازرسی کار و 10 نفر از افراد ازکارافتاده، مصاحبه های نیمه سازمان یافته عمیق انجام شد. برای تحلیل اطلاعات نیز روش تحلیل موضوعی استفاده گردید. برخی از ضعف های شناسایی شده عبارت بود از: وجود اشکالاتی در نحوه تشخیص و احراز نوع ازکارافتادگی و تعیین میزان مستمری؛ نبود نماینده غیروابسته به سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون پزشکی برای پیگیری منافع و مطالبات ازکارافتاده ها؛ عدم کفایت غرامت نقص عضو و دو مستمری ازکارافتادگی برای گذران زندگی؛ عدم تناسب خدمات ارائه شده با حادثه؛ وجود فاصله زمانی طولانی بین زمان شروع ازکارافتادگی تا زمان برقراری مستمری؛ عدم امکان اشتغال افراد دریافت کننده غرامت نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی جزئی به دلایل مختلف و نبود مرجعی برای رسیدگی به وضعیت اشتغال آنها متناسب با توانایی جسمی فعلی؛ ناعادلانه بودن میزان مستمری پرداختی به افراد ازکارافتاده نزدیک به 66 درصد و افراد ازکارافتاده 66 درصد و بیشتر؛ عدم حمایت سازمان از کارگران حادثه دیده در حین تعمیرات جزئی ساختمان؛ سهل انگاری و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران و تحویل به موقع لیست (که موجب محرومیت کارگر از مستمری ازکارافتادگی می شود)؛ فرار بیمه ای کارفرما؛ عدم اطلاع رسانی به موقع کارفرما به سازمان در خصوص وقوع حادثه؛ عدم مطالبه و پیگیری حقوق از سوی کارگر حادثه دیده به دلیل ترس و نگرانی و... برای انجام هر نوع اصلاحات، مشورت با کارفرمایان و کارگران و دستیابی به اجماع آنها بسیار ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: کارگر، تامین اجتماعی، حوادث حین کار، غرامت نقص عضو، مستمری ازکارافتادگی
 • سحرناز حیدری فریدنی* صفحات 187-204
  جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء عملکرد یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر آن تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود سازمان باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال ارزیابی نقش میانجی ویژگی های سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجه بندی و عملکرد مالی در تامین اجتماعی (مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران) هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 165 تایی و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها بیانگر تاثیر مثبت معنادار فرایند بودجه بندی بر عملکرد مالی سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ویژگی های سازمانی) است. همچنین ویژگی های سازمانی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد مالی دارد. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می سازد که آنها با سرمایه گذاری بر روی فرایند بودجه بندی نه تنها ضرر نمی کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد مالی نیز دست می یابند.
  کلیدواژگان: فرایند بودجه بندی، عملکرد مالی، ویژگی های سازمانی، حداقل مربعات جزئی
 • امیر رضایی* صفحات 205-218
  «تنها معنای اولویت، اولویت اتفاق نظر است». (Bruno de Finetti, 1952) تحلیلی که در این نوشتار ارائه شده، معطوف به رفاه همگانی به مثابه هدف انسجام اجتماعی است. این تحلیل اساسا مبتنی بر پژوهشی آزمایشی است که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم چنین در یک موسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است. این آزمایش مبتنی بر دعوت شهروندان (کارکنان، دانشجویان، بسته به مورد) به تامل درباره سه پرسش بنا بر منطق کنش متقابل بود: «از نظر شما رفاه چیست؟»، «رفاه نداشتن به چه معناست؟»، «چه قدر آماده اید به رفاه کمک کنید[1]؟». تفاوت اساسی میان این آزمایش و دیگر آزمایش ها مبتنی بر نوع پرسش ها نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر این است که این پرسش ها برای «گروه های شهروندان» طرح شده اند. در واقع این پویایی که روابط میان شرایط زندگی آن ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی محیطشان را آشکار کرده است- «عینیت بخشیدن» به درک های فردی و رسیدن به اجماع درباره چیزی که برای همگان اساسی است را امکان پذیر کرده است. اگر هم رفاه، بنا بر ماهیتش، به طور انفرادی تلقی شده است، هنگامی که همگانی مطرح شود، هدف جامعه می شود. بدین سان از نظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی برای مدیریت زندگی جمعی اساسی است.
  کلیدواژگان: رفاه، همگانی، اجتماع، انسجام، مسئولیت، منافع
|
 • Mohsen Riazi * Pages 15-42
  In this article, the retirement plan in difficult and harmful businesses in terms of financial burden on social security organization in two ways comparing to normal retirement conditions and comparison with the initial retirement provision in hard and harmful businesses (subject of Note 2 of Article 79 of the Social Security Code) Reviewed. The results of this paper indicate that the retirement plan in the harsh and harmful businesses has had a huge burden on the organization. Thus, the cost of the project to the basic and nominal prices of 1394 in the first case (compared with the normal retirement conditions) was 7.4 and 2.5 times the revenue of the plan, and in the latter case (compared with the hard and harmful previous law), respectively, 5.2 and 2 times It has been the revenues of the plan, which has accelerated the overhead of the organization's resources and expenditures, which have been the main problems of the organization in recent years. The results also indicate that if all aspects of the cost of the plan for the social security organization are taken into account in the passage laws (subject of Circular No. 11), the implementation of this plan (and in general such plans) will have no financial burden for the Social Security Organization It will not have . .
  Keywords: Hard, harmful, Retirement, Social security
 • Behnam Sadeghpour * Pages 43-66
  In a pension fund with the cash balance (CB) plan, the pension contributions with a guaranteed rate are accumulated and at retirement the lump sum is paid to the beneficiary of the fund. CB plans are subcategorized in defined benefit (DB) plans. However CB plans have fundamental differences with DB ones. Generally, approaches which are used in valuation of defined benefit plans, are applied to valuation of cash balance plans that are not always suitable. In this article, we consider the benefits of pension CB plans as a financial liability and a derivative of interest rate. Using financial models, we calculate the market consistent value of the liabilities. One and two factors Hall-White model are used for modeling the crediting rate based on zero coupon bond and then an analytical response for market consistent valuation is obtained. The results gained in this approach are compared with two common approaches used in CB plans valuation. We concluded that with use of the market consistent method problems of liabilities underestimation and sharply increase in normal costs are solved. Due to the above observations, market consistent valuation are more suitable for CB plans valuations.
  Keywords: One Factor Hull White Model, Two Factors Hull White Model, Zero Coupon Bond, Cash Balance Pension Plan, Risk Neutral probability Measure
 • Shiva Mehdipoor * Pages 67-86
  Over the last two decades, the debate on the nature and reform of public pension systems with the financial system of PAYG has grown in the world. Many countries have reformed their public retirement system based on the social, economic and demographic changes. One of the reforms used for the PAYG pension system is the Automatic Balancing Mechanism. When there is a demographic risk such as decrease of labor and economic risks such as a financial deficit, the mechanism is applied to the system to restoring liquidity and sustainability of the system in the long run . The aim of this research is to study an automatic balanced mechanisms to restore the liquidity and sustainability of a PAYG pension system based on changes in its main variables, such as the contribution rate, normal retirement age and indexation of pensions. Using nonlinear optimization methods, this mechanism, determines and applies optimal values of this essential parameters in the long run by assessing demographic changes. The results have been applied to the data from the Iranian Social Security Organization.
  Keywords: actuarial balance, automatic balancing mechanism, optimization, public pension funds, parametric reforms
 • Ali Azad *, Fariba Begdeli, Farnoosh Azizi, Abdolvahed Khodamoradi, Reza Pourmazar, Amir Abbas Fazaeli Pages 89-109
  Health service providers to increase efficiency, reduce costs, efficient use of resources, improve quality of their services, more efficient education and develop specialized skills, adopt centralization strategy. The purpose of this study is to investigate the necessity and feasibility of centralization specialized care services in social security health centers. The statistical population of this research is the health centers affiliated to Tehran Social Security Organization. Data gathering tools in this research include: literature review, documentation and data sources of health centers and expert panels. The findings show that, if the facility is centralized, The ratio of the number of actual surgery to the number of potential surgery increase for ophthalmic equipment from 11.9% to 27% and for optometrists from 17.3% to 21%; for the ENT equipment from 0.9% to 2.5%, and for ENT specialists from 15.8% to 24.3%; for urology equipment from 1.9% to 6.9% , and for urology specialists from 14.8% to 21.5%. According to the findings of the study, it was revealed that existing capacities and facilities have not used efficiently, and if there are necessary conditions for centralization of facilities at the reference centers, will increase the efficiency.
  Keywords: Centralization, Health Services, social security organization
 • Ali Hosseini * Pages 111-136
  Today, fraud, which dates back to the size of human life, is a multi-million dollar business worldwide, and its financial size is increasing day by day. In recent years, the development of new technologies has opened many ways for fraudsters and criminals to commit fraud. Creating a new information system, in addition to all its benefits and benefits, may offer more opportunities for offenders to commit fraud.  Identification of the critical points of the occurrence of fraud in the first step. Identifying the fractious sectors of the Social Security Organization by completing the questionnaire, interviewing and reviewing cases, the prioritization and related data were extracted from the relevant database. Primary refinement data and key variables were identified. All possible scenarios from the two existing "cheating" and "healthy" situations are designed to prepare the test and test data sheets in the form of Excel files and to identify the patterns of behavior of the insured organizations of the Social Security Organization in order to exploit the resources available to the data mining algorithms. The results of the implementation of artificial neural network algorithms, decision trees and the nearest designer neighbor were identified in the form of three separate tests by simulation software and the best algorithm for implementing the final SQL code. In the final section of the research, the manufacturer's suggestions Reforming and preventing fraud in the social security organization It is described in detail.
  Keywords: Fraud, insurance fraud, Data mining, application of data mining in fraud detection, fraud detection in social security organization
 • Mehdi Shakoori * Pages 137-155
  Objectives
  The purpose of this study was to investigate the social factors affecting the satisfaction of insured persons from the legal provisions related to the transfer of insurance records between the funds.
  Method
  The method of this research is survey and in terms of its purpose. The statistical population of the research is the insured persons of the country's pension funds. According to the Cochran formula, the sample size was 351 people. Data collection was based on a questionnaire and consisted of 15 questions. In order to investigate the hypotheses of the research, structural equation modeling and spss software and Smart PLS software were used.
  Results
  The t-test statistic of the effect of knowledge on the satisfaction variable (7.2059t =) and the effect of the economic status variable on the satisfaction variable (4.1391t =) and the effect of the history of the variable on the satisfaction variable (5.1350t =) and other influential variables were determined . Since the value of the test statistic (T-value) of all these paths is greater than the magnitude of 1.96, these effects are significant and the related assumptions are confirmed.
  Conclusion
  There is a meaningful relationship between the level of awareness ، the economic situation، period of contribution، the time of request and the salaries or income of the applicant's premium, with their satisfaction on the implementation of legal provisions regarding the transfer of insurance records between the funds.
  Keywords: Satisfaction, Transfer of insurance record, Pension Funds
 • SAHARNAZ HEYDARI * Pages 187-204
  The contemporary world is developing at an amazing pace. Organizations, as one of the most prominent features of today's societies, are also rapidly evolving, and in the present system, promotion of performance is one of the main goals of any organization alive and active. Therefore, it is obvious that examining the variables that affect it can be a guide for managers to improve the organization. In this regard, we seek to assess the role of mediator of organizational features in the relationship between budgeting process and financial performance in social security (Case Study: West Tehran Administration). This research is of descriptive-analytical type in nature, descriptive-analytical research and in terms of purpose, it is a type of applied research. The method of data collection is field survey and surveying (using a questionnaire) and a hypothesis type. In this research, the proposed model was tested using a sample of 165 and using partial least squares method (PLS). The findings indicate a significant positive effect of budgeting process on financial performance of the organization, directly and indirectly (through organizational characteristics). Also, organizational characteristics also have a significant effect on financial performance. This research for executives explains the fact that they do not only do nothing to damage by investing in the budgeting process but also gaining a competitive advantage through improving financial performance.
  Keywords: Budgeting process, financial performance, Organizational characteristics, Partial Least Squares
 • Houshang Rezaie * Pages 205-218
  The only meaning of priority, is the priority of consensus" Bruno de Finetti, 1952. The analysis presented in this article is focused on social welfare as the purpose of social unity. This analysis is basically based on an experimental research that the Europe's council has done in some European countries (and also in a multinational institute and a high school). This experiment was based on inviting citizens (employees and college student, etc. depending on the study case) to think about 3 questions based on the mutual action logic: "what is welfare in your opinion?", "what is the meaning of not having welfare?", "how much are you ready to help welfare?". The main difference between this experiment and other experiments is not the type of questions, but it is more about the point that these questions are created for "groups of citizens". In fact, this dynamism –that has shown relations between people's life conditions and social, economic and inherent evolutions of their environment– has made "objectifying" to individual comprehension and attaining to consensus about something that is essentials for everybody, more possible. Even if welfare, according to its nature, is considered individually, when it gets presented will be the purpose of society. So because of this, asking about public welfare would be essential for managing collective life.
  Keywords: welfare, Public, Society, Unity, Responsibility, Benefits