فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شیفته شهابی، غلام رضا ثناگوی محرر صفحات 236-243
  زمینه و هدف
  طرحواره درمانی یکی از درمان های موثر در زمینه روابط زوجین از قبیل سازگاری و صمیمیت زناشویی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر سازگاری و صمیمیت زناشویی زوجین شهر کرمان بود.روش و
  مواد
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمان بودند. برای انتخاب نمونه این پژوهش از روش در دسترس استفاده شد و تعداد 60 نفر (30 زوج) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر کدام شامل 30 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زناشویی و مقیاس سازگاری زناشویی بود. برای تحلیل داده ها، آزمون تحلیل تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS-22 به کار رفت.  
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان 5/39 (1/6) سال بود که دامنه سنی از 29 تا 53 سال را شامل می شد. نمره سازگاری زناشویی در پیش آزمون گروه آزمایش از (5/6) 2/83 به (1/9) 2/96 در پس آزمون رسید (001/0>P) و نمره صمیمیت زناشویی از (2/4) 8/15 در پیش آزمون به (2/4) 1/21 در پس آزمون افزایش یافت (001/0>P). افزایش نمرات مشارکت کنندگان در هر دو متغیر مورد مطالعه، در گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بوده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که رویکرد طرحواره درمانی می تواند صمیمیت زناشویی و سازگاری زناشویی زوج ها را افزایش بخشد.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، سازگاری، صمیمیت، زناشویی، زوجین
 • مریم عنایتی شبکلایی، یار علی دوستی، بهرام میرزاییان صفحات 244-252
  زمینه و هدف
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از روش های افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود افسردگی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و افسردگی دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری مقطع متوسطه اول شهر ساری انجام شد.روش و
  مواد
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. از بین کلیه دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری مقطع متوسطه اول شهر ساری، تعداد 60 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند و مداخله برای گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه سازگاری اجتماعی و افسردگی جمع آوری شدند و با روش تحلیل کواریانس و نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن گروه آزمایش (4/0) 5/16 و گروه گواه (7/0) 1/16 سال بود. مطالعه نشان داد که میانگین (انحراف معیار) افسردگی در پیش آزمون گروه آزمایش از (2/3) 4/20 به ترتیب به (1/3) 2/12 و (7/2) 1/12 در پس-آزمون و پیگیری کاهش یافت (001/0>P) اما در گروه گواه تفاوتی دیده نشد. میانگین (انحراف معیار) سازگاری اجتماعی در پیش آزمون گروه آزمایش از (4/3) 1/12 به ترتیب به (2/3) 4/19 و (7/3) 6/19 در پس آزمون و پیگیری افزایش یافت (001/0>P) اما گروه گواه تفاوت آماری معنادار نشان نداد.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود افسردگی در دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری مقطع متوسطه اول شد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سازگاری اجتماعی، افسردگی، دانش آموزان، اختلال یادگیری
 • ام البنین باقرنژاد، رمضان حسن زاده، قدرت الله عباسی صفحات 253-263
  زمینه و هدف
  سرطان پستان جنبه های مختلف سلامت روان را به مخاطره می اندازد و به علت اختلال در تصویر ذهنی فرد از جسم خودش تنش روانی را تشدید و سلامت روانی فرد را با چالش روبه رو می کند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر اضطراب درد و پذیرش خود بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.روش و
  مواد
  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی و بیمارستان های شهر بابل و بابلسر در سال 1397 بودند. 90 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 30 نفری قرار داده شد و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی کوتاه مدت راه حل محور برای گروه های آزمایش اجرا شد و در گروه گواه هیچ مداخله ای صورت نگرفت. برای به دست آوردن داده ها، مقیاس علائم اضطراب درد و پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره و نرم افزار آماری SPSS-23 استفاده شد.  
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان گروه درمان پذیرش و تعهد (4/7) 2/36، گروه درمان راه حل محور (2/7) 7/35 و گروه گواه (4/9) 1/38 سال بود. مطالعه نشان داد که میانگین (انحراف معیار) اضطراب درد در گروه پذیرش و تعهد از (5/10) 3/76 در پیش آزمون به (2/10) 7/52 در پس آزمون کاهش یافت (001/0>P)، در گروه راه حل محور از (4/8) 1/77 در پیش آزمون به (4/6) 1/67 در پس آزمون کاهش یافت (001/0>P). میانگین (انحراف معیار) پذیرش خود در گروه پذیرش و تعهد از (6/5) 3/60 در پیش آزمون به (5/21) 1/94 در پس آزمون افزایش یافت (001/0>P)، در گروه راه حل محور از (1/3) 4/62 در پیش آزمون به (3/9) 4/90 در پس آزمون افزایش یافت (001/0>P) اما میانگین (انحراف معیار) هر دو متغیر در پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه تفاوت آماری معنادار نشان نداد. روش درمانی پذیرش و تعهد نسبت به روش درمانی راه حل محور تاثیر بیشتری داشته است (01/0>P).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد هر دو روش درمانی پذیرش و تعهد و راه حل کوتاه محور تاثیر مطلوبی بر کاهش اضطراب درد و افزایش پذیرش خود در بیماران مبتلا به سرطان پستان داشتند اما تاثیر روش درمانی پذیرش و تعهد بیشتر از روش روان درمانی کوتاه مدت راه حل محور بود.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، اضطراب، درد، سرطان پستان
 • دل آرا لاغوثی، نرگس بشیری وند، رحیمه لاغوثی، بهار ضمیران، مهستی علی زاده میزانی صفحات 264-274
  زمینه و هدف
  به منظور برنامه ریزی علمی و مبتنی بر واقعیات جامعه و با توجه به امکانات و ظرفیت های محدود جامعه، لازم است مشکلات اجتماعی را اولویت بندی نموده و بتدریج به برنامه ریزی برای کنترل آنها پرداخت. هدف از این مطالعه رتبه بندی مشکلات اجتماعی در دانشگاه و جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.روش و
  مواد
  مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که در تابستان 1396 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. پس از طراحی پرسشنامه، و بررسی روایی و پایایی آن، پرسشنامه خود ایفا توسط 370 نفر از دانشجویان تکمیل شد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بود. از آزمون Friedman برای رتبه بندی مشکلات اجتماعی استفاده شد. داده ها بعد از جمع آوری، وارد نرم افزار SPSS-16 گردید و رتبه بندی مشکلات اجتماعی بر اساس رتبه میانگین امتیازات هر گزینه انجام گرفت.  
  یافته ها
  از دیدگاه دانشجویان بیکاری با رتبه میانگین 3/19، فقر 3/17، اعتیاد 6/16 ،پارتی بازی 6/16 و گرانی 4/15 به ترتیب مهمترین مشکلات اجتماعی در جامعه و پارتی بازی با رتبه میانگین 2/9، بی انگیزگی 6/8، نبود وجدان کاری 4/8، تبعیض 8/7 و فرارمغزها 3/7 به ترتیب مهمترین مشکلات اجتماعی در محیط دانشگاه به شمار می روند. از نظر دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر، مشکلات اجتماعی شامل مصرف الکل، پارتی بازی و ترک تحصیل از اهمیت بیشتری به عنوان یک مشکل اجتماعی در محیط دانشگاه برخوردار هستند ولی بین نظرات دانشجویان بومی و غیر بومی از نظر آماری تفاوت معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که از نظر دانشجویان در محیط جامعه به ترتیب بیکاری، فقر، اعتیاد و در محیط دانشگاه به ترتیب پارتی بازی، بی انگیزگی و نبود وجدان کاری، سه رتبه اول مشکلات اجتماعی شناخته می شوند.
  کلیدواژگان: مشکل اجتماعی، رتبه بندی، دیدگاه دانشجویان
 • محمود نبوی، حسین حاتمی، فروغ سادات پورحیدری صفحات 275-284
  زمینه و هدف
  آنفلوآنزا یکی از بیماری های حاد تنفسی است که در سرتاسر دنیا پراکنده بوده و هر ساله همه گیری هایی با شدت متفاوتی ایجاد می کند. به دلیل تاثیر عوامل منطقه ای، ژنتیک و سابقه ایمنی در بروز و شدت بیماری، لزوم مطالعه آماری به صورت منطقه ای در هر بیماری عفونی احساس می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک، بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به آنفلوآنزای با واکنش زنجیره پلیمراز مثبت بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.روش و
  مواد
  این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد و کلیه بیماران با علائم شدید تنفسی که در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395 بستری شده و آزمایش واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) حاصل از نمونه حلق آنها، مثبت شده بود، تحت مطالعه قرار گرفتند. پس از مراجعه به بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از بین کل بیماران مبتلا به آنفلوآنزای پذیرش شده، اطلاعات 206 نفر از بیمارانی که حداقل به مدت 24 ساعت در بخش های عفونی، مراقبت های ویژه، مراقبت های ویژه قلب و داخلی بستری شده بودند، با استفاده از چک لیست، ثبت شد. داده ها پس از جمع آوری، وارد نرم افزار SPSS-21 شده و با استفاده از آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از بین افراد بستری شده در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 104 (5/50%) نفر زن و 102 (5/49%) نفر مرد بودند. بیشترین تعداد بیماران (9/35%)، بیش از 65 سال سن داشتند، سپس گروه سنی 55 تا 64 سال (4/21%) و 45 تا 54 سال (7/11%) بودند. بیشترین سروتایپ جداشده از نمونه حلق بیماران H3N2 (4/70%) و سپس تایپ B (5/17%) و تایپ A بدون تعیین ساب تایپ (1/12%) بود. شایع ترین علایم، شامل سرفه در 189 (7/91%) نفر، تب بالای 38 درجه سانتی گراد در 178 (4/86%) نفر، تنگی نفس در 132 (1/64%) نفر، تنفس دشوار در 53 (7/25%) نفر و گلودرد در 33 (16%) نفر یافت شده بود. در مجموع 189 (7/91%) نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده بودند، 16 (8/7%) نفر فوت شده و یک نفر به بیمارستان دیگری منتقل شده بود. از 16 نفر بیمار فوت شده، 10 نفر مبتلا به یک بیماری زمینه ای که بیشترین آن بیماری قلبی و ریوی (50%) و 6 نفر دارای دو بیماری زمینه ای بودند.
  نتیجه گیری
  بیشترین تعداد بیماران در سنین 65 سالگی و بالاتر بودند و ابتلا در زنان و مردان مشابه بود. بیشترین سروتایپ جداشده از نمونه حلق بیماران آنفلوآنزای A(H3N2) و سپس تایپ B بود. شایع ترین علایم شامل سرفه، تب و تنگی نفس و بیشترین عوارض شامل پنومونی اولیه، پنومونی ثانویه و برونشیت بوده است. میزان مرگ و میر 8/7% بود.
  کلیدواژگان: آنفلوانزا، بیماران بستری، واکنش زنجیره پلیمراز
 • مجتبی انصاری شهیدی، سهیلا امیدنیا، غلام رضا گرمارودی، مهرو محمدصادقی، کامبیز عباچی زاده صفحات 285-293
  زمینه و هدف
  سلامت اجتماعی به عنوان بخشی از سلامت عمومی رویکردی است که به تعاملات سالم اجتماعی و ارتباط نزدیک آن با سایر ابعاد سلامت از جمله سلامت جسمی و روانی اشاره دارد. بنابراین واحد مطالعه این رویکرد فرد بوده که در تعاملات متعدد و چند لایه با سایر افراد در سطوح خانواده، آموزشگاه و محیط کار، محله و محل سکونت و در نهایت جامعه است. در این مطالعه مفاهیم و حیطه های سلامت اجتماعی محیط کار از نظر ذینفعان اصلی که در این مطالعه کارکنان و مدیران دولتی در بخش سلامت هستند، به روش پدیدار شناسانه تبیین شده است.روش و
  مواد
  این مطالعه که مبتنی بر روش پژوهش کیفی است با برگزاری جلسات بحث گروهی متمرکز با ذینفعان اصلی شامل کارکنان بخش های ستادی و صفی یکی از مراکز بهداشت کلان شهر تهران انجام شد. افراد شرکت کننده شامل 30 نفر در سه گروه بودند. روش نمونه گیری این افراد نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. داده ها با روش تحلیل چارچوب مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این پژوهش مفهوم سلامت اجتماعی محیط کار با نشانگرهای رفتارهای سالم اجتماعی، محیط عاری از خشونت، استرس و ناامنی، آرامش در محیط کار، به رسمیت شناختن پرسنل، اهداف مشترک سازمانی، امنیت شغلی، مزایا، خلاقیت و رضایت شغلی تعریف شده است. ارزش ها و هنجارهای مثبت سازمانی (فرهنگ سازمانی)، روابط سازمانی مثبت (عمودی)، دریافتی متناسب با هزینه ها، سلامت روان، حمایت سرپرستان، علاقه به کار و تناسب وظایف شغلی با حقوق و مزایا به عنوان عوامل محافظتی و آلودگی های زیست محیطی، مسئولیت شغلی زیاد، احساس تبعیض، احساس بی عدالتی، مدیران غیرمتخصص و کم تجربه و نگرش ابزاری به کارکنان نیز به عنوان مهم ترین عوامل خطر سلامت اجتماعی محیط های کار معرفی شده اند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که سلامت اجتماعی محیط کار مفهومی مستقل بوده و با نشانگرهایی چون به رسمیت شناخته شدن پرسنل، اهداف مشترک سازمانی، مزایای شغلی، امنیت شغلی، رضایت شغلی و خلاقیت ماهیتی منحصر به فرد پیدا می کند. رفتارهای اجتماعی سالم، محیط عاری از خشونت و استرس نیز به عنوان نشانگر های عمومی سلامت اجتماعی در محیط کار و محیط های دیگر از جمله محیط خانواده، آموزشگاه، محله و جامعه مشترک است. به طور کلی می توان گفت که ضرورت تغییر ماهیت و مفهوم کار از یک رویکرد محصول محور به رویکرد سلامت نگر مهم ترین نتیجه این پژوهش است.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، محیط کار، ارتباط اجتماعی، حمایت اجتماعی، استرس شغلی
 • عباس صادقیان، محمد کاظم فخری، رمضان حسن زاده صفحات 294-304
  زمینه و هدف
  امروزه جمعیت نوجوانان طلاق به دنبال ازدیاد آمار طلاق در حال افزایش است و مشکلات و مسائل حاصل از طلاق در این مرحله تکاملی می تواند بر خودارزشمندی و سرمایه روان شناختی آنها تاثیرگذار باشد. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر خودارزشمندی و سرمایه روان شناختی نوجوانان طلاق تحت حضانت مادر بود.روش و
  مواد
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان طلاق تحت حضانت مادر و مشغول به تحصیل در مدارس متوسطه دوم شهر ساری در سال تحصیلی 97-1396 بودند که نمونه ای به تعداد 60 نفر از این جامعه آماری از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 30 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش پذیرش و تعهد شرکت نمودند در حالی که گروه گواه آموزشی در آن دوره دریافت نکردند. به منظور سنجش متغیرهای وابسته از پرسشنامه های خودارزشمندی و سرمایه روان شناختی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرم افزار SPSS-22 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان در گروه آزمایش (3/5) 2/16 و گروه گواه، (3/6) 7/16 سال بود. میانگین (انحراف معیار) سرمایه روان شناختی گروه آزمایش در پیش آزمون (8/13) 4/85 بود که در پس آزمون به (7/16) 3/99 افزایش یافت (01/0>P) اما میانگین (انحراف معیار) گروه گواه در پیش آزمون (9/12) 6/85 بود که در پس آزمون به (2/14) 4/86 رسید که از نظر آماری معنادار نبود. همچنین میانگین (انحراف معیار) خودارزشمندی گروه آزمایش در پیش آزمون (6/17) 9/124 بود که در پس آزمون به (1/22) 2/167 افزایش یافت (01/0>P) اما میانگین (انحراف معیار) گروه گواه در پیش آزمون (4/16) 8/123 بود که در پس آزمون به (9/17) 125 رسید که از نظر آماری معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که آموزش پذیرش و تعهد گروهی منجر به بهبود خودارزشمندی و افزایش سرمایه روان شناختی در فرزندان طلاق شد.
  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، خودارزشمندی، سرمایه روان شناختی، فرزندان طلاق
 • شیرین ترکش دور، غلام رضا ثناگوی محرر صفحات 305-313
  زمینه و هدف
  فاجعه پنداری و ادراک درد می تواند باعث مشکلات روانی بیشتر در نوجوانان مبتلا به لوسمی می گردد، بنابراین انجام مداخلات درمانی در کاهش مشکلات روانی نوجوانان مبتلا به لوسمی موثر باشد. هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فاجعه پنداری و ادراک درد نوجوانان مبتلا به لوسمی بود.روش و
  مواد
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان مبتلا به لوسمی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی شهر تهران در سال 1395 بودکه از این تعداد 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مداخله درمانی برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه فاجعه پنداری درد و پرسشنامه ادراک درد بود. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس یک راهه با استفاده از SPSS-22 صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن در گروه آزمایش (5) 1/16 و در گروه گواه، (1/4) 1/15 سال بود. میانگین (انحراف معیار) فاجعه پنداری گروه آزمایش در پیش آزمون از (2/10) 8/39 به (8/8) 8/32 در پس آزمون کاهش یافت (01/0>P) اما میانگین (انحراف معیار) گروه گواه در پیش آزمون از (2/5) 7/37 به (5/6) 8/37 در پس آزمون رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. میانگین (انحراف معیار) ادراک درد گروه آزمایش در پیش آزمون از (1/8) 5/37 به (4/9) 4/33  در پس آزمون کاهش یافت (01/0>P) اما میانگین (انحراف معیار) گروه گواه در پیش آزمون از (9/4) 1/36 به (6/6) 7/35 در پس آزمون رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی فاجعه پنداری و ادراک درد نوجوانان مبتلا به لوسمی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، فاجعه پنداری، ادراک درد
 • زهرا فکوری جویباری، رمضان حسن زاده، قدرت الله عباسی صفحات 314-326
  زمینه و هدف
  جانبازان، همسران و فرزندان آنها با درد و رنجی جانکاه و همیشگی دست و پنجه نرم می کنند بسیاری از آنها با مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات روحی، جسمی و اقتصادی رو به رو بوده و در نتیجه احتمال می رود که سلامت عمومی آنها در معرض خطر قرارگیرد. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود متمایز سازی و سلامت روان فرزندان جانبازان بود.روش و
  مواد
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر فرزند جانبازی است که در مقطع متوسطه دوم شاغل به تحصیل بودند. از بین این جامعه آماری تعداد 80 نفر بصورت در دسترس انتخاب و پس از اجرای پرسشنامه سلامت روان و بررسی پرسشنامه ها 60 نفر که نمرات آن ها در حد متوسط و پایین تر بود به طور هدفمند، انتخاب شدند، و به طور تصادفی در دو گروه (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه) جایگزین شدند. گروه آزمایشی مداخله مبتنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در هشت جلسه دریافت کردند ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. شرکت کننده ها به پرسشنامه سلامت روان و خودمتمایزسازی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 به کمک آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر بررسی شدند.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن گروه آزمایش (7/0) 3/16 و گروه گواه (6/0) 3/16 سال بود. میانگین (انحراف معیار) نمره خودمتمایزسازی در پیش آزمون گروه آزمایش از (1/18) 3/132 به (1/17) 1/177 در پس آزمون و (6/15) 5/179 در پیگیری افزایش یافت (001/0>P) اما میانگین (انحراف معیار) نمرات خودمتمایزسازی گروه گواه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوتی نداشت. نمره عدم برخورداری از سلامت روان در پیش آزمون گروه آزمایش از (1/7) 8/58 در پیش آزمون به (4/6) 2/33 در پس آزمون و (6/6) 1/35 در پیگیری کاهش یافت اما میانگین (انحراف معیار) نمرات عدم سلامت روان گروه گواه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوتی نداشته است.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به افزایش خود متمایزسازی و کاهش مشکلات سلامت روان فرزندان جانبازان گردید.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خود متمایز سازی، سلامت روان، فرزندان جانبازان
 • زهرا اعلایی، سلیمان احمدی، محمدرضا سهرابی صفحات 327-341
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت تولیدات علمی در جایگاه ملی و جهانی این پژوهش به منظور بررسی موانع و چالش های چاپ کتاب توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.روش و
  مواد
  این پژوهش کیفی با مشارکت 13 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه که سابقه تدریس طولانی و تجربه چاپ کتب آموزشی داشتند و با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. پس از کسب رضایت آگاهانه مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انجام شد. مدت زمان انجام هر مصاحبه با توجه به شرایط از 30 دقیقه تا حدود 60 دقیقه متغیر بود. همه مصاحبه ها ضبط شده و سپس توسط پژوهشگر کلمه به کلمه به صورت نوشته درآمدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در مطالعه ی حاضر از روش تحلیل محتوای کیفیاستفاده شد.
  یافته ها
  از 13 مصاحبه،  510 کد اولیه یا باز استخراج و درنهایت در شش مقوله شامل تعدد و گوناگونی سیاست ها، پیامدهای غیر روشن، مقاله سالاری در پژوهش، ضعف راهکارهای تشویقی و حمایتی، خلا پژوهشگر زبده، عدم وجود شبکه های علمی-ارتباطی موثر جمع بندی شدند. کدهای مرتبط با شش مقوله  به 25 زیر مقوله دسته بندی شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از مطالعه حاکی از این هستند که علیرغم رشد و گسترش زمینه ی پژوهش در ایران همچنان چالش ها و مشکلات زیادی بر سرراه تالیف کتب وجود دارند. راهکارهایی در سه حیطه انگیزشی، قوانین و مقررات و مالی می توانند برای رفع این مشکلات پیشنهاد شوند.
  کلیدواژگان: چالش، علوم پزشکی شهید بهشتی، کتاب، نشر، هیات علمی
 • مسعود نویدی مقدم، مجید صفاری نیا، احمد علی پور، محمدعلی صحراییان صفحات 342-356
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلین سلول های عصبی در سیستم عصبی مرکزی است و به عنوان یک بیماری مزمن با بروز ناگهانی و غیر قابل پیش بینی شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT و اثربخشی درمان راه حل مدار به شیوه گروهی بر ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران در سال 1396 انجام شد.روش و
  مواد
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری بیماران عضو جامعه مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران بودند که از بین آن ها، 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه آزمایش درمان راه حل مدار به شیوه گروهی، هر کدام به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ادراک حمایت اجتماعی Zimet و روابط بین فردی Griffin و Bartholomew جمع اوری شدند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-19 و آزمون های تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از شرکت کنندگان در مطالعه 21 (7/46%) مرد و 24 (3/53%) زن بودند. میانگین (انحراف معیار) سن مردان (6/11) 3/57 و زنان (3/9) 8/53 سال بود. میانگین (انحراف معیار) حمایت خانواده در درمان ذهن آگاهی به ترتیب از (1/3) 8/12 به (5/4) 1/19، حمایت دوستان از (8/2) 7/13 به (8/2) 6/18 و دیگران از (4/2) 7/14 به (1/3) 9/16 بعد از مداخله افزایش یافت (001/0=P). همچنین در گروه درمان راه حل مدار حمایت خانواده در درمان ذهن آگاهی به ترتیب از (6/3) 5/12 به (2/3) 16، حمایت دوستان از (8/2) 9/11 به (4/2) 8/14 و دیگران از (5/2) 1/15 به (1/3) 7/15 بعد از مداخله افزایش یافت (001/0=P). این افزایش در درمان ذهن آگاهی بیشتر بود. مولفه های روابط بین فردی در هر دو روش درمانی پس از مداخله کاهش یافت (05/0>P). هرچند این کاهش در درمان راه حل مدار بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که هر دو مداخله به کاررفته در این مطالعه ادراک حمایت اجتماعی و روابط بین فردی را در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز بهبود بخشیدند، با این تفاوت که مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دارای تاثیر بیشتری بر ادراک حمایت اجتماعی بود و درمان راه حل مدار به شیوه گروهی نیز دارای تاثیر بیشتری بر بهبود روابط بین فردی بیماران مبتلا به مولتپیل اسکلروزیس بود.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان راه حل مدار، ادراک حمایت اجتماعی، روابط بین فردی، مولتیپل اسکلروزیس
 • معصومه میرزاجانی بیجار پسی، رقیه صادقی نیری، علیرضا عبدالرحیمی صفحات 357-370
  مقدمه
  از جمله ناهنجاری های اقتصادی که در قرآن به شدت نکوهش شده رشوه و رشوه خواری است که عبارتست از چیزی است که به حاکم و غیرحاکم می دهند تا به نفع رشوه دهنده حکم کند. به طوری که یکی از مهم ترین مفاسد اقتصادی را شکل می دهد که قرآن کریم برای اقتصاد جوامع معرفی نموده است و به شیوع و ترویج آن در جوامع هشدار داده که زمینه فروپاشی جوامع از طریق تضییع حقوق افراد، عدم اجرای عدالت و کاهش توسعه اقتصادی را فراهم می کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین آسیب های اجتماعی رشوه از نظر قران کریم انجام شد.روش و
  مواد
  این مطالعه با به کارگیری شیوه اسنادی و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی مراحل گفتمان سازی قرآن در باب مبارزه با مفسده اقتصادی رشوه و آسیب های اجتماعی آن پرداخته است.
  یافته ها
  مطالعه نشان داد مهم ترین آسیب هاب اجتماعی رشوه خواری، عدم اجرای عدالت و قانون، عدم توسعه اقتصادی، نارضایتی مردم و زیر سوال رفتن حکومت و گسترش فعالیت های غیر قانونی می باشد. همچنین گفتمان سازی، طراحی مطلوبیت های اقتصادی تشخیص داده شده بنا بر آموزه های قرآن است تا ارزش ها و هنجارهای قرآنی در جامعه حفظ شود و یک اندیشه دینی به ادبیات رایج جامعه و زندگی مردم تبدیل شود. به این منظور، گفتمان سازی قرآن برای مبارزه با مفسده رشوه به روش تدریجی است که ابتدا با شناخت و معرفی جامعه آغاز شده و سپس با تبلیغ و الگوسازی ارزش ها و فرهنگ سازی و تبیین پیامدها به گفتمان سازی پرداخته است.
  نتیجه گیری
  برای شکل گیری هر تغییر اساسی در جامعه باید با برنامه و به صورت تدریجی جلو رفت و اقدامات سریع و بی برنامه، هیچ تاثیر عمیق و پایداری نمی تواند داشته باشد. قرآن در راستای گفتمان سازی در ارتباط با مبارزه با رشوه و رشوه خواری، به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده و گام به گام پیش رفته است
  کلیدواژگان: گفتمان سازی، رشوه، قرآن کریم، مانع اجرای عدالت، مانع توسعه اقتصادی
|
 • Shifteh Shahabi, Gholamreza Sanagouye, Moharer* Pages 236-243
  Background and Objective
  Schema therapy is one of the effective therapies in the field of marital relationships, such as marital adjustment and Intimacy. The purpose of the present study was to determine the effectiveness of group schema therapy on the marital adjustment and marital intimacy of couples in Kerman.
  Materials and Methods
  This research was semi experimental and with pre-test and post-test design with control group. The target population included all couples referring to counseling centers in Kerman. A relative class method was used to select the sample. So, 60 (30 couples) were selected and randomly divided into two experimental and control groups (each containing 30 people). The research tools included marital intimacy scale and Dyadic Adjustment Scale (DAS). To analyze the data, multivariate covariance analysis were used by Spss.22.
  Results
  The mean (standard deviation) of the participants was 39.5 (6.1), which included the age range of 29 to 53 years. The results of this study showed that the marital adjustment score in the pre-test of the experimental group was (6.5) 83.2 to (9.1) 96.2 in the post-test (P<0.001), and the marital intimacy score was (4.2) 15.8 In the pre-test, it increased to (4.2) 21.1 in the post-test (P<0.001). Increasing the participants' scores in both of the studied variables was higher in the experimental group than in the control group.
  Conclusion
  It can be concluded that the schema therapy approach can improve marital intimacy and marital adjustment of couples.
  Keywords: Schema therapy, Adjustment, Intimacy, Marital, Couples
 • Maryam Enayati, Shabkolaei, Yarali Dousti*, Bahram Mirzaian Pages 244-252
  Background and Objective
  Acceptance and commitment therapy is one of the methods for increasing social adjustment and improving depression among students with learning disabilities. The purpose of this study was to determine the effectiveness of admission and commitment therapy on social adjustment and depression among junior high school female students with learning disorder in Sari in northern Iran.
  Materials and Methods
  The present study was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population consisted of all junior high school female students in Sari. A sample of 30 people was selected through convenience sampling and randomly assigned to two groups of experimental and control and intervention was performed for the experimental group. Data were gathered using Social Adjustment Questionnaire and Beck Depression Inventory and analyzed by Covariance and SPSS software version 21.
  Results
  The mean (SD) age was 16.5 (0.4) years among the experimental group and 16.1 (0.7) the control group. The study showed that the mean (SD) score of depression in the experimental group was 20.4 (3.2) which decreased in post-test and follow up to 12.2 (3.1) and 12.1 (2.7) (P<0.001), but the mean (SD) score of depression in the pre-test and post-test of the control group did not show a significant difference. The mean (SD) of social adjustment in the experimental group from 12.1 (3.4) in post-test and follow up increased to 19.4 (3.2) and 19.6 (3.7) respectively (P<0.001). However, the mean (SD) score of social adjustment in the pre-test and post-test of the control group did not show a significant difference.
  Conclusion
  The study showed that acceptance and commitment-based treatment increased social adjustment and depression among junior high school female students with learning disorder.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Depression, Social Adjustment, Learning Disorder
 • Ommoalbanin Baghernezhad, Ramezan Hasanzadeh*, Ghodatollah Abbasi Pages 253-263
  Background and Objective
  Breast cancer affects the various aspects of mental health of patients and aggravates mental stress by causing disturbance in the mental image of the patient which consequently challenges patient’s mental health. The purpose of the present study was to compare the effecacy of acceptance and commitment therapy and solution focused brief therapy on uncoditional self-acceptance and pain anxiety among patients with breast cancer.
  Materials and Methods
  The study of was semi-experimental design with pre-test and post-test design and control group. The statistical population included all patients with breast cancer who were referred to health centers and hospitals in the cities of Babol and Babolsar, in northern Iran, in 2018. A sample of 90 patients was selected by random sampling method and three groups of 30 women with breast cancer were randomly divided into three groups. Acceptance and commitment therapy (ACT) and solution focused brief therapy (SFBT) was performed for experimental groups and no intervention was performed in the control group. To obtain the data, the scale of pain anxiety symptoms and unconditional admission questionnaire were used. To analyze the data, multivariate analysis of covariance and statistical software SPSS 23 were used.
  Results
  The mean (SD) age of participants in the ACT group was 36.2 (7.4), SFBT 35.7 (7.2), and the control group 38.1 (9.4) years. The mean (SD) pain anxiety score in the ACT group was 76.3 (10.5) in the pre-test which decreased to 52.7 (10.2) in post-test (P<0.001); and from 77.1 (8.4) in the pre-test to 67.1 (6.4) in the post-test in SFBT group (P<0.001). The mean (SD) unconditional self-acceptance score in the ACT group increased from 60.3 (5.6) to 94.1 (21.5) in the post-test (P<0.001); and from 62.4 (3.1) in the pre-test to 90.4 (9.3) in the post-test in the SFBT group (P<0.001). However, the mean (SD) of both variables in the pre-test and posttest of the control group did not show a significant difference. The acceptance and commitment therapy was more effective than solution focused brief therapy (P<0.01).
  Conclusion
  The study showed that both acceptance and commitment therapy and solution focused brief therapy had a desirable effect on reducing pain anxiety and increasing unconditional self-acceptance in patients with breast cancer; however, the acceptance and commitment therapy was more effective than solution focused brief therapy.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, anxiety, Pain, Breast cancer
 • Delara Laghousi, Mahasti Alizadeh, Mizani*, Narges Bashirivand, Rahimeh Laghousi, Bahar Zamiran Pages 264-274
  Background and Objective
  In order to plan scientific and socially- realistic program and with regard to the limited facilities and capacities of society, it is necessary to prioritize social problems and gradually plan to control them. The aim of this study was to evaluate students' perspectives of Tabriz University of Medical Sciences on social problems in campus and community.
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional research carried out in Tabriz University of Medical Science in summer of 2017. After designing the questionnaire and evaluating its validity and reliability, the self-administered questionnaire was completed by 370 students. Convenience sampling method was used. Friedman test was applied to rank social harms. After data collection, data was entered into SPSS software version 16, and ranked social harms based on the mean rank scores of each item.
  Results
  From the students’ point of view, unemployment with a score of 19.3, poverty 17.3, addiction 16.6, nepotism 16.6, and high prices 15.4 were the major social harms in the community. Nepotism 9.2, lack of motivation 8.6, lack of job conscience 8.4, discrimination 7.8 and brain drain 7.3 were the major social harms in the campus. There was a significant difference between the views of female and male students on social harm in the campus regarding alcohol consumption, nepotism and dropout. However, there was no statistically significant difference between the views of native and non-native students on social harms in campus.
  Conclusion
  The findings of this study indicated that from the students’ point of view, unemployment, poverty, and addictions are the major social harms in the community. In addition, nepotism, lack of motivation, lack motivation, and lack of job conscience are the major social harms in campus.
  Keywords: Social problem, Ranking, Students’ perspective
 • Mahmood Nabavi, Hossien Hatami, Foroughalsadat Pourheidari* Pages 275-284
  Background and Objective
  Influenza is one of the acute respiratory diseases that are disseminated throughout the world, causing various epidemics each year. Considering the effect of regional and genetic factors as well as immunity history on the incidence and severity of the disease, the need for a statistical study of the region is felt in any infectious disease. The aim of this study was to determine the epidemiological, clinical and para-clinical characteristics of patients with Influenza confirmed by positive polymerase chain reaction admitted in Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted among all patients with influenza symptoms who were admitted to hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2016 and their Influenza infection was confirmed by polymerase chain reaction. Among all admitted patients in the hospitals, data of 206 patients who were admitted for at least 24 hours in infectious, intensive care or cardiac care and internal medicine units were collected using a checklist. The data were analyzed via SPSS software version 21.
  Results
  Among the admitted patients, 104 (50.5%) were female and 102 (49.5%) were male. Among the age groups, the majority of patients were over 65 years old (35.9%), 21.4% were 55-64, and 11.7% were 45-54 years old. The majority of pharyngeal samples, 70.4%, were from H3N2 serotype, 17.5% were from type B and 12.1% type A without subtyping. The most common influenza symptoms, were cough: 189 (91.7%), fever above 38 ° C: 178 (86.4%), dyspnea: 132 (64.1%), difficulty breathing: 53 (25.7%) and sore throat: 33 (16%). In total, 189 (91.7%) patients were recovered and discharged, 16 (7.8%) passed away and one was transferred to another hospital. Ten of the patients who had passed away were suffering from an underlying illness, the most prevalent of which were cardiac and pulmonary diseases (50%), and six patients had two underlying illnesses.
  Conclusion
  The majority of patients were over 65 years old, and the incidence of illness was similar among women and men. The most common serotypes isolated from the pharyngeal samples were influenza A (H3N2) and B type. The most common symptoms were cough, fever and dyspnea, and the most common side effects were primary pneumonia, secondary pneumonia, and bronchitis. The mortality rate was 7.8%.
  Keywords: Influenza, Hospitalized Patients, Polymerase Chain Reaction
 • Mojtaba Ansari, Shahidi, Soheila Omidnia*, Gholamreza Garmaroudi, Mahroo Mohammad, Sadeghi, Kambiz Abachizadeh Pages 285-293
  Background and Objective
  Social health as an aspect of general health is an approach that refers to healthy social interactions and its close relationship with other dimensions of health including physical and mental health. Therefore, the functional unit in this approach is on individual level, in multiple interactions with layers with other people among the family, school, workplace, neighborhood, residence place, and ultimately the community. This study aimed to investigate the concept and areas of social health of the workplace, its protective factors and risk factors from the perspective of the personnel and managers in a health center in eastern Tehran.
  Materials and Methods
  This study was conducted through focused group discussions with main stakeholders including staff in the headquarters and front line of a health center in Tehran based on the qualitative research methodology. Sampling method was based on the purposive sampling including 20 participants arranged in three groups. In order to analyze data, framework analysis was employed consequently.
  Results
  In this research, the concept of social well-being of the work environment is defined as indicators of healthy social behaviors, free of violence environments, lack of stress and insecurity, calmness in the workplace, personnel recognition, common organizational goals, job security, benefits, creativity and job satisfaction. Positive organizational values (organizational culture), positive (vertical) organizational relationships, proportionate expenditure, mental health, support of supervisors, interest in the work and the proportion of job duties with salaries and benefits as protective factors and environmental pollution, high levels of job responsibility, feelings of discrimination and injustice, unskilled managers, and instrumental attitudes towards employees have also been identified as the most important risk factors for the social well-being of work environments.
  Conclusion
  The study showed that social health is an independent concept and is characterized by unique characteristics such as employee recognition, corporate organizational goals, job prospects, job security, job satisfaction, and creativity. Healthy social behaviors, an environment free of violence and stress, are also common indicators of social health in work environment and other environments including the family environment, school, community, and community. In general, it could be concluded that the necessity of changing the nature and concept of work from a crop-based approach to a health-oriented approach is the most important result of this research.
  Keywords: Social health, Work environment, Social relation, Social support, Occupational stress
 • Abbas Sadeghian, Mohammad, Kazem Fakhri*, Ramezan Hasanzadeh Pages 294-304
  Background and Objective
  The population of children of divorce is increasing nowadays as divorce rates increase and the problems and issues arising from divorce at this evolutionary stage can greatly affect their self-esteem and their psychological capital. The purpose of this study was to investigate acceptance and commitment training on self-worth and psychological capital among children of divorce who who were under maternal custody.
  Materials and Methods
  This research was of semi-experimental design with pretest-posttest and control group. The statistical population of this study included all adolescents who were under maternal custody and were studying in high schools of the city of Sari in the academic year of 2017-2018. A sample of 60 students were selected through multistage cluster sampling and randomly assigned to two experimental and control groups, each group including 30 participants. The experimental group participated in eight sessions of acceptance and commitment training sessions, while the control group did not receive any training. In order to measure the dependent variables, Luthanese psychological capital questionnaire and Nemati’s Responsibility questionnaire were used. Multivariate analysis of covariance analysis was used to analyze the data in SPSS software version 22.
  Results
  The mean (SD) age of the participants in the experimental group was 16.2 (5.3) and the control group 16.7 (6.3). The mean (SD) cognitive capital of the experimental group was 85.4 (13.8) in the pretest, which increased to 99.3 (16.7) post-test (P<0.01); however, the mean (SD) cognitive capital of the control group was 85.6 (12.9) in the pretest, and 86.4 (14.2) in post-test, which was not statistically significant. The mean (SD) self-worth score of the experimental group was 12.49 (17.6) in the pretest, which increased to 167.2 (22.1) post-test (P <0.01); however, the mean (SD) self-worth score in the control group was 123.8 (16.4) in the pretest, 125 (17.9) in the post-test, which was not statistically significant.
  Conclusion
  The findings of this study showed acceptance and commitment training can be an appropriate interventional method for improving self-worth and psychological capital among children of divorce
  Keywords: Acceptance, Commitment, Self-worth, Psychological Capital, Children of Divorce
 • Shirin Tarkeshdooz, Gholamreza Sanagouye, Moharer* Pages 305-313
  Background and Objective
  Catastrophizing and pain perception can cause more psychological problems among adolescents with leukemia. Therefore, medical interventions are effective in reducing psychological problems among adolescents with leukemia. The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction on catastrophizing and pain perception among adolescents with Leukemia.
  Materials and Methods
  The present study was of semi-experimental design with a pre-test-post-test and control group. The statistical population of this study included all adolescents with leukemia referred to Shariati Hospital in Tehran in 2016, among whom 60 (30 in the experimental and 30 in the control group) were selected by convenience sampling method and the intervention was conducted for the experimental group. The instrument was a McGill pain questionnaire and pain catastrophizing scale. Data analysis was performed using multivariate covariance analysis and one way covariance analysis using SPSS software version 22.
  Results
  The mean (SD) age in the experimental group was 16.1 (5) and 15.1 (4.1) in the control group. The mean (SD) score of catastrophizing in experimental group was 39.8 (10.2) in pre-test, which decreased to 32.8 (8.8) in the post-test (P<0.01). The mean (SD) score of the control group was 37.7 (5.2) in the pre-test, which was 37.8 (6.5) in the post-test; however, it was not statistically significant. The mean (SD) score of the pain perception in the experimental group in the pre-test was 37.5 (8.1), which decreased to 33.4 (9.4) in post-test (P<0.01). However, the mean (SD) score of the control group in pre-test was 36.1 (4.9) which was 35.7 (6.6) in the post-test, which was not significant.
  Conclusion
  The study showed that the mindfulness-based stress reduction can reduce catastrophizing and pain perception among adolescents with leukemia.
  Keywords: Mindfulness-based stress reduction, Catastrophizing, Pain perception
 • Zahra Fakouri Joybari, Ramezan Hasanzadeh*, Ghodatollah Abbasi Pages 314-326
  Background and Objective
  Veterans, their spouses and their children suffer from persistent pain and suffering. Many of them face many problems, including mental, physical, and economic, and therefore their general health is likely to be in danger. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on self-differentiation and mental health among veterans' children.
  Materials and Methods
  This research was of semi-experimental design with pre-test, post-test, control group and follow-up. The statistical population of this study included all daughters of veterans who were high schoolstudents. Among the statistical population, 80 students were selected and after the implementation of the GQH-28 questionnaire, and 60 students who with middle and low scores were selected and randomly assigned to two groups, 30 students in the experimental group and 30 in the control group. The experimental group underwent eight sessions of acceptance and commitment therapy. Before and after intervention and the follow-up, tests were performed on groups. Data were analyzed by SPSS software version 22 using covariance analysis.
  Results
  The mean (SD) age of the experimental group was 16.31 (0.7) and the control group was 16.22 (0.6). The mean (SD) self-differentiation score in the pre-test of the experimental group increased from 1332 (18.1) to 177.1 (17.1) in the post-test and 179.5 (15.6) in the follow up (P<0.001), but the mean (SD) self-differentiation scores of the control group was not significantly different in pre-test, post-test and follow-up. The score for the lack of mental health in the experimental group varied from 58.8 (7.1) in the pre-test to 33.2 (6.4) in the post-test and 35.1 (6.6) in follow-up, but the mean (SD) of the mental health scores of the control group did not differ in the pre-test, post-test and follow-up.
  Conclusion
  The study showed that acceptance and commitment therapy leads to increased self-isolation and reduced mental health of veterans’children.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Self-Differentiation, Mental Health, Veterans’Children
 • Zahra Alaie, Soleiman Ahmadi, Mohammad, Reza Sohrabi * Pages 327-341
  Background and Objective
  Considering the importance of scientific productions on national and international levels, this study aimed to assess the challenges and obstacles of publishing national books by faculty members of Shahid Beheshti University of medical Sciences.
  Materials and Methods
  This qualitative research was conducted with participation of 13 faculty members who had long experiences in education and also publishing scientific books and were chosen by targeted sampling method. They were interviewed after providing informed consent. The duration of each semi-structured interview was 30-60 minutes; all of them were recorded. The transcripts were written word by word and analyzed using qualitative content analysis.
  Results
  From 13 interviews, 510 primary codes were extracted and finally six themes of frequency and variety of policies, unclear outcomes, article-based researches, supportive approaches, lack of experienced researchers and lack of effective scientific networks were defined. In addition, 25 sub-themes were categorized under the themes.
  Conclusion
  The study showed that despite the development of research and the related facilities, there are still challenges for publishing the books. Interventions in the fields of emotional, rules and regulations and financial incentives could be suggested for improvement.
  Keywords: Books, Publishing, Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • Masoud Navidi, Moghadam, Majid Saffarinia*, Ahmad Alipour, Mohammad, Ali Sahraian Pages 342-356
  Background and Objective
  Control impairment, reduced functional autonomy, and motor disability caused by multiple sclerosis may lead to a reduction in the psychological well-being of these patients. The purpose of this study was to compare the effectiveness of mindfulness-based-cognitive-therapy and solution-focused group therapy on the perception of social support and interpersonal relationships among patients with multiple sclerosis in Tehran in 2018.
  Materials and Methods
  This study was of semi-experimental design with pre-test and post-test and two experimental and one control groups. The statistical population of the study included multiple sclerosis multiple sclerosis patients in Tehran, among whom 45 were selected by convenience sampling method and randomly assigned to two groups (15 participants each) and one control group (including 15 participants). Mental awareness-based-cognitive-behavioral therapy group and solution-focused group therapy were trained for 8 sessions of 90 minutes each and the control group remained on the list. Data were collected using Zimet social protection perception questionnaire and Griffin and Bartholomew interpersonal relationships. Data were analyzed using SPSS software version 19 and covariance analysis tests.
  Results
  Among participants, 21 (46.7%) were male and 24 (53.3%) were female. The mean (SD) score of family support in the treatment of mind awareness increased from 12.8 (3.1) to 19.1 (4.5), the friends support from 13.7 (2.8) to 18.6 (8.2) and others support from 14.7 (4.2) to 16.9 (3.1) after the intervention (P=0.001). In addition, in solution-focused group therapy, the family support increased from 12.5 (3.6) to 16 (3.2), the friends support from 11.9 (2.8) to 14.8 (2.4) and others support from 15.1 (2.5) to 15.7 (3.1); however, the difference was not significant. However, this reduction was greater in the treatment of the orbital solution. The mean (SD) score of anxiety in the treatment of mind awareness decreased from 34.8 (7.6) to 30.9(9.3), the affinity decreased from 35.2(6.1) to 32 (5.9) and dependency from 32.4(6.3) to 27.4 (6.7) after the intervention (P<0.05). Also, in solution-focused group therapy, the anxiety decreased from 36.4 (8.5) to 26.4 (8.7), the affinity from 35 (5.5) to 29.8(5.7) and dependency from 32.4 (4.1) to 25.6 (6.4) after the intervention (P<0.05).
  Conclusion
  The study showed that both interventions used in this study improved the perception of social protection and interpersonal relationships among patients with multiple sclerosis, with the difference that intervention based on mindfulness based cognitive therapy had a greater impact on family and friends support and treatment of the solution group-based circuits also had a greater impact on the improvement of dependency among patients with multiple sclerosis
  Keywords: Mindfulness-based-cognitive-therapy, Solution-focused-group-therapy, Perceptions of social support, Interpersonal relationships, multiple sclerosis
 • Masoumeh Mirzajani, Bijarpasi, Roghayeh Sadeghi, Niri*, Alireza Abdolrahimy Pages 357-370
  Background and Objective
  Bribery is among financial crimes which has been highly condemned by Holy Quran and is defined as giving authorities and non-authorities to rule in one’s favor. Quran has considered bribery as one of the biggest financial acts of corruption which could provide the basis for the collapse of societies through violation of the rights of individuals, impeding the implementation of justice and hindering economic development. This study aimed to investigate the social hames of bribery from Quran‘s point of view.
  Materials and Methods
  This study used a documentary and descriptive-analytical method.
  Results
  The most important social damages of bribery were non-implementation of justice and law, lack of economic development, people's dissatisfaction and subjugation of government and expansion of illegal activities. In addition, realization of the desired economic status as described by Quran helps maintain the Quran's values and norms in the community to become religious thoughts to the common literature of society and people's lives. To this end, the Qur'an's discourse is to combat the corruptions of the bribe by a gradual approach which first began with the knowledge and introduction of society and then, through the promotion and modeling of values and culture, and the explanation of the consequences of discourse.
  Conclusion
  To form any fundamental change in the society, it should be progressively planned and implemented, and radical and unplanned actions cannot have any profound and lasting effects. Therefore, Quran has chosen a progressively planned and step-by-step approach in the direction of discourse on combating bribery.
  Keywords: Discourse, Bribe, The Holy Quran, Justice implementation, Economic development