فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 51 (زمستان 1397)
 • پیاپی 51 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیدحمیدرضا پسندیده*، زهرا بهرامی، محمد محمدی صفحات 1-27
  همکاری در زنجیره ی تامین به عنوان یک تفاوت در کسب و کار و یک منبع ایجاد مزیت رقابتی شناخته شده است. یکی از پرکاربردترین انواع همکاری در زنجیره ی تامین، قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده می باشد. در این مقاله یک سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده دو سطحی با یک تامین کننده و چندین فروشنده مورد مطالعه قرار گرفته است. در این سیستم چند محصولی، تامین کننده کالاها را به صورت دوره ای برای فروشندگان ارسال می کند. با توجه به اینکه در واقعیت در مورد میزان بودجه و فضایی که شرکت ها می توانند دردسترس داشته باشند، قطعیتی وجود ندارد، محدودیت های تصادفی فضای انبار و بودجه ی تامین کننده و فروشندگان به مدل افزوده شده است. هدف مدل حداقل کردن کل هزینه های زنجیره ی تامین با تعیین مقادیر بهینه ی سفارش برای هر فروشنده به ازای هر کالا می باشد. در انتها ارایه ی مثال عددی حل شده بوسیله ی نرم افزار GAMS24.1.2 و تحلیل حساسیت روی پارامترهای تامین کننده و فروشندگان روشن ساخت که توجه به پارامترهای تامین کننده برای کاهش هزینه های کل سیستم موثرتر است
  کلیدواژگان: : مدیریت موجودی توسط فروشنده، باز پرسازی دوره ای، گنجایش انبار و بودجه ی تصادفی تامین کننده و فروشندگان
 • مرتضی شفیعی*، فرشته متوسلی صفحات 29-54
  آگاهی از عملکرد تمام جنبه های سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی می باشد. اگر چه مطالعات گسترده ای در ارزیابی عملکرد سازمان ها از طریق رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) انجام شده، اما می توان به کاستی هایی همچون تمرکز بر علیت یک جهته، نادیده گرفتن جایگزینی بین شاخص ها و بین چهار وجه، یکسان بودن ارزش وزنی بین شاخص ها اشاره نمود. در پژوهش حاضر، سعی شد تا با تمرکز بر روابط علی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه ها، روش کارت امتیازی متوازن ارتقاء داده شود. برای این کار ابتدا، تمام روابط میان چهار منظر BSC با روش نقشه شناختی فازی تعیین، و از آن برای بدست آوردن یک ساختار شبکه به کار گرفته شد. و پس از آن، این ساختار شبکه برای ایجاد یک مدل شبکه ای تحلیل پوششی داده ها(NDEA) مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این پس از مرور ابزار مختلف برای ارزیابی کارایی، یک رویکرد جدید با روش BSC و نقشه شناختی فازی با تکیه بر مدل شبکهDEA ایجاد شد. در نهایت، این مدل برای ارزیابی کارایی در بانک مسکن استان فارس به کار گرفته شد و نتایج نشان می دهد که که منظر رشد و یادگیری نیازمند بیشترین توجه می باشد زیرا میانگین نمره این مرحله کمتر از سایر مراحل است. به علاوه بهترین نمره کارایی مربوط به منظر مشتری می باشد. این یافته ها می تواند در فرایند ارزیابی کارایی درسازمان های مختلف استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی کارایی، کارت امتیازی متوازن، نقشه شناختی فازی، تحلیل پوششی داده ها(DEA)، تحلیل پوششی داده ای شبکه ای (NDEA)
 • عبدالرضا صدیق پور*، مصطفی زندیه، اکبر عالم تبریز، بهروز دری نوکورانی صفحات 55-106
  طی دو دهه اخیر، پیچیدگی محیط کسب و کار، پویایی، عدم اطمینان و نوسانات محیطی بالاتر، مفاهیمی همچون جهانی شدن و رقابت فزاینده باعث تغییرات بسیاری در معادلات حاکم بر زنجیره تامین صنایع شده است. در چنین شرایطی کسب وکارها باید برای مواجهه با جریان پیوسته ای از چالش ها از قبیل بحرانهای اقتصادی، تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و قیمت ها، محدودیت های سیستم تولیدی و یا بلایای طبیعی خود را آماده نمایند. "تاب آوری" یکی از راهبردهای مقابله با چنین چالش هایی است. پژوهش حاضر قصد دارد، با توجه به جایگاه استراتژیک صنعت داروسازی بعنوان بخشی از سیستم سلامت جامعه،الگوی زنجیره تامین تاب آور را در این بخش ارائه دهد. به این منظور ضمن تعمق در ادبیات موضوع ، مصاحبه با خبرگان و بهره گیری از روش دلفی، مولفه ها و شاخصهای تاب آوری زنجیره تامین شناسایی و استخراج گردید. در این راستا پرسشنامه ای طراحی و در اختیار جامعه آماری صنعت دارو قرار گرفت. نتایج با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری و نرم افزار لیزرل، تجزیه و تحلیل شده و با تبیین ارتباطات بین عوامل، الگوی پیشنهادی پژوهش تایید شد. این الگو روابط بین مولفه هایی نظیر محرکها، آسیب پذیری ها، قابلیت ها و توانمند سازهای زنجیره تامین و تاثیر آنها بر یکدیگر را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان میدهد؛مدیران صنایع داروسازی میتوانند از طریق ایجاد یا بهره گیری از قابلیت ها و تقویت توانمند سازها، ضمن کاهش عواملی که شرکتها را مستعد اختلال می نمایند، تاب آوری لازم در مواجهه با آنها را کسب نمایند.
  کلیدواژگان: تاب آوری زنجیره تامین، اختلالات، آسیب پذیری، قابلیت، توانمندساز
 • پیمان قاسمی، کاوه خلیلی دامغانی*، اشکان حافظ الکتب، صدیق رئیسی صفحات 107-144
  در این مقاله، تصمیمات مربوط به فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران در قالب یک مدل برنامه ریزی ریاضی یکپارچه با فرض شرایط واقعی بحران مدل سازی می شود. اهداف، کمینه سازی تعداد افراد مجروح خدمت دهی نشده و کمینه سازی هزینه های امدادی در مناطق آسیب دیده هستند. بهینه سازی همزمان مسائل مکانیابی پایگاه های امداد، تخصیص منابع، توزیع و ارسال کالاهای امدادی و تخلیه مجروحین(شرایط قبل و بعد از بحران) از جمله نوآوری های این پژوهش می باشد. از این رو سناریوهایی بر اساس گسل های موجود (چهار گسل) در منطقه یک کلان شهر تهران در نظر گرفته شده است. در این پژوهش ابتدا یک مدل برنامه ریزی عددصحیح صفر و یک را ارائه می کنیم. برای اعتبارسنجی مدل، در ابعاد کوچک از روش محدودیت اپسیلون در محیط نرم افزاری گمز با حل کننده CPLEX حل شده است. برای حل مسئله در ابعاد بزرگ یک مطالعه موردی را با استفاده از داده های پایگاه های امداد رسان در منطقه یک شهر تهران بررسی می کنیم. مطالعه موردی نیز با استفاده از رویکرد ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رویکرد ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب با کمترین خطا نسبت به حل دقیق و زمان کمتر قادر حل مدل خواهد بود.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، توزیع و تخصیص، مکانیابی تسهیلات، نقاط انتقال
 • سعید رعیت پیشه*، رضا احمدی کهنعلی، میثم عباسی صفحات 145-180
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی است. رویکرد پژوهش، اکتشافی و توصیفی با استفاده از روش آمیخته برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هاست. این پژوهش با متاسنتز کیفی شاخص های پایداری زنجیره تامین از پژوهش های پیشین، و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا شروع شده است. سپس شاخص های شناسایی شده براساس روش های کمی دلفی-فازی، دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند.بنابراین در این گام پرسشنامه ها توسط 23 خبره صنعت پتروشیمی که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، کامل شد. در مجموع 15 شاخص برای پایداری زنجیره تامین شناسایی و طبقه بندی شد. در روش کمی سه شاخص "سازمان و شرکت محور"، "مدیریت محیطی" و "فشارهای محیطی" به عنوان بحرانی ترین شاخص ها رتبه بندی شد. این پژوهش اهمیت شاخص ها را و همچنین روابط بین شاخص های پایداری زنجیره تامین صنایع پتروشیمی را پررنگ کرده است. نتایج پژوهش می تواند به تصمیم گیرندگان در اولویت بندی منابع، اقدامات و راهبردهای اداره ی زنجیره تامین سودمند باشد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، رویکرد آمیخته، متاسنتز، فرآیند تحلیل شبکه‏ای، دیمتل
 • محسن شفیعی نیک آبادی*، کامبیز شاهرودی، اکرم اویسی عمران، محمدرضا خسروی صفحات 181-206
  انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تعیین نمرات کارایی تحلیل پوششی داده ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تعیین ورودی ها و خروجی های شرکت های برق منطقه ای پرداخته شده است. کاربرد شبکه عصبی در انتخاب ورودی ها و خروجی های شرکت های برق منطقه ای امری است که در ادبیات موضوع سابقه نداشته و مزیت اصلی روش پیشنهادی محسوب می شود. به منظور آموزش شبکه عصبی دو لایه MLP، از روش آموزش پس از انتشار خطای ارتجاعی استفاده گردید؛ پس از آموزش شبکه عصبی، عملکرد شبکه عصبی با استفاده از الگوهای تست، مورد بررسی قرار گرفت. مقدار RMSE مریوط به 15 الگوی تست برابر 0269/0 به دست آمد که نشان دهنده دقت بالای شبکه آموزش داده شده است. تحلیل حساسیت پارامترهای مورد بررسی که همان ورودی ها و خروجی های تحلیل پوششی داده ها هستند، با افزایش ده درصدی پارامترها نسبت به حالت قبل از افزایش انجام شده و میانگین خطای نسبی خروجی برای پارامترهای شبکه عصبی محاسبه شده است. بر اساس میزان میانگین خطای نسبی خروجی، ورودی ها و خروجی های تحقیق مشخص گردید. مقایسه نمرات کارایی شرکت های برق منطقه ای قبل و بعد از کاهش تعداد متغیرها، تعداد شرکت های کارا در طی شش دوره زمانی فوق از 4/62 درصد به 4/26 درصد کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: انتخاب ورودی و خروجی، تحلیل پوششی داده ها، شبکه عصبی، تحلیل پنجره، شرکت های برق منطقه ای
 • محمد نظری پور*، فهمیه میرزایی صفحات 207-234
  این پژوهش درصدد است تاثیر دو جنبه مهم از مدیریت هزینه استراتژیک (مدیریت هزینه اجرایی و مدیریت هزینه ساختاری) بر عملکرد مالی شرکتها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای این منظور، تاکید ویژه ای بر هزینه های زیست محیطی شده است. جنبه اجرایی مرتبط با هزینه های زیست محیطی شامل مدیریت، کنترل و بهینه سازی هزینه ها در سطح استراتژی های زیست محیطی مدنظر و جنبه ساختاری بیانگر نحوه تاثیرگذاری هزینه های زیست محیطی بر ساختار هزینه شرکت بر حسب طراحی محصول، مواد اولیه مورد استفاده و فرایند طراحی عملیاتی است. داده های مورد نیاز از 126 شرکت تولیدی اصفهان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیات از ماتریس همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. طبق نتایج پژوهش ردیابی هزینه های زیست محیطی و اجرای ابتکارات زیست محیطی بر عملکرد مالی اثرات قابل توجهی دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد مدیریت هزینه اجرایی (ردیابی هزینه-های زیست محیطی) و مدیریت هزینه ساختاری (اجرای ابتکارات زیست محیطی) ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و بطور مشترک بر عملکرد مالی تاثیرگذارند. درنهایت، ردیابی هزینه های زیست محیطی از طریق بهبود کارآیی ساختار هزینه فعلی و ارائه ابتکارات جدید در زمینه ساختار هزینه بر عملکرد مالی تاثیرگذارند.
  کلیدواژگان: مدیریت هزینه استراتژیک، ردیابی هزینه های زیست محیطی، اجرای ابتکارات زیست محیطی، عملکرد مالی
 • حدیث دریکوند*، سید محمد حاجی مولانا صفحات 235-263
  نگرانی های محیطی موجب جلب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تامین سبز شده است. امروزه سازمان ها دولتی و غیردولتی دریافته اند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیادی را در بردارد. از این رو سعی دارند علاوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامل بیرونی، مانند اثرات محیطی، مقبولیت خود را نزد مشتریان افزایش داده و سهم بیشتری از بازاررا کسب نمایند. در این پژوهش، یک مدل عدد صحیح مختلط دو هدفه برای شناسایی مکان بهینه احداث کارخانه ها و مراکز جداسازی در یک زنجیره تامین سبز توسعه داده شده است. این پژوهش نقش قابلیت اطمینان تسهیلات و وسایل نقلیه را در برقراری ارتباط موثر در زنجیره تامین را مد نظر قرار داده است. توابع هدف مدل پیشنهادی شامل کمینه سازی هزینه های کل و کمینه سازی تصاعد گاز دی اکسید کربن هستند. با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی (سناریو) برای بررسی عدم قطعیت استفاده شده و پس از خطی سازی قسمتهای غیرخطی، برای حل مدل دو هدفه ریاضی از روش چندهدفه معیار جامع استفاده شده است. کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از داده های یک مثال واقعی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، برنامه ریزی تصادفی، روش معیار جامع، مکانیابی
 • بهزاد خانی، مهران خلج*، محمدرضا خلج صفحات 265-300
  در این پژوهش مدلی ریاضی دو هدفه جهت بهینه سازی شبکه توزیع کالا در زنجیره تامین سه سطحی مبتنی بر مدل های مکان یابی- موجودی با هدف مکان یابی مراکز توزیع توسعه داده می شود که در آن تخصیص مناسب مشتریان به منظور حداکثرسازی پوشش تقاضا، افزایش میزان فروش از طریق اعمال سیاست های تخفیف و در نهایت بهبود سامانه حمل ونقل کالا از طریق ارائه فروش بسته ای در مقایسه با فروش تکی انجام می گیرد. ازطرفی سیاست فروش بسته ای از طریق ایجاد سطح قیمتی مناسب جهت ارائه به مشتری، باعث افزایش میزان فروش و در نهایت افزایش حاشیه سود بنگاه ها می شود. در این تحقیق برای بالا بردن سطح اطمینان مشتری نسبت به تقاضا سعی کرده ایم در این مدل حداقل 80درصد تقاضای مشتری پاسخ داده شود. که مدل حاضر سعی در بیشینه سازی آن دارد. جهت نزدیک تر شدن به مسائل دنیای واقعی نیز برخی پارامترها تحت شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شده اند و از تکنیک برنامه ریزی استوار برای حل آن استفاده شده است. در پایان جهت اعتبار سنجی مدل ارائه شده، مثالی مطابق با مسائل دنیای واقعی طراحی و توسط نرم افزار GAMS حل و نتایج آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مکانیابی موجودی، برنامه ریزی چندسطحی، سیاست های تخفیف، برنامه ریزی استوار
 • سید محمد زرگر* صفحات 301-328
  این مقاله به موضوع تدوین استراتژی افقی می پردازد که یکی از بخش های ضروری استراتژی سطح بنگاه می باشد و مبنای آن اشتراک منابع میان کسب وکارها است؛ از اینرو در این تحقیق به منظور تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح بنگاه، مدلی برای ارزیابی فرصت های اشتراک منابع میان کسب وکارها طراحی شد. در راستای هدف مذکور برای طراحی یک مدل جامع، مرور ادبیات تقریبا جامعی صورت گرفت که متغیرهای استخراج شده از مرور ادبیات و استفاده از تجربه خبرگان صنعت برای تعیین رابطه میان آنها در قالب رویکرد پویایی شناسی سیستم منجر به ایجاد یک مدل پویا برای ارزیابی اشتراک منابع شد. این مدل شامل عوامل تاثیرگذار بر فرایند اشتراک منابع و تعاملات میان آنها است که پویایی های میان این عوامل را در طول زمان نشان می دهد. اعتبار مدل با انجام آزمون های اعتبارسنجی در رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری، مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده اعتبار مدل برای استفاده در تصمیم گیری های مرتبط با اشتراک منابع در شرکت های چند کسب و کاره تایید شد.
  کلیدواژگان: استراتژی سطح بنگاه، استراتژی افقی، اشتراک منابع، شرکت های چندکسب وکاره، پویایی شناسی سیستم
|
 • Seyed Hamidreza Pasandideh *, Zahra Bahrami, Mohammad Mohammadi Pages 1-27
  Supply chain collaboration has been recognized as a potential business differentiator and a source of creating competitive advantage. One of the most common collaborations in the supply chain is vendor managed inventory. In this paper a vendor managed inventory system at two echelons with one vendor and multi retailers is studied. At this multi products system, goods are send to retailers cyclically. At reality, there is no exactness about available capacity of warehouses space and budget of both partners. Therefore stochastic constraints of warehouse space and budget are added to the model. The goal of the model is to minimize the total cost of the supply chain by optimizing the order quantity of each product for each retailer. At the end a numerical example of the model is solved by GAMS24.1.2 software. The sensitive analysis on the partners parameters cleared that the parameters of the vendor is more effective to mitigate the total cost of the supply chain.
  Keywords: vendor managed inventory, cyclically replenishment, stochastic warehouse capacity, budget of the supplier, retailers
 • Morteza Shafiee * Pages 29-54
  In today's competitive and global economy, the life and activity of the organization is determined by the ability to compete and adopt the most appropriate policy against environmental changes. In this regard, the knowledge about the performance of all aspects of the organization is vital for management decisions. Although extensive studies has been carried out in evaluating the performance of organizations through the balanced scorecard (BSC), but there are defects such as focusing on a one-way causality, ignoring the replacement between indexes and between the four-way, and equality between weighted value of indexes. In the present study, focusing on the casual relationships between factors and also between the direction and strength of these relationships, we tried to improve the balanced scorecard method. To do this, first all the relationships between the four dimensions of BSC were determined using fuzzy cognitive map, and it was then used to obtain a network structure, which was used later to create a network data envelopment analysis (NDEA) model. Finally, this model was used to evaluate the performance in Maskan Bank of Fars province. The results show that between 82 branches investigated, 15 branches were efficient and the others inefficient.
  Keywords: : Performance assessment, balanced scorecard, fuzzy cognitive map, data envelopment analysis (DEA), Network data envelopment analysis (NDEA)
 • Abdolreza Sedighpour *, Mostafa Zandieh, Akbar Alem Tabriz, Behroz Dori Pages 55-106
  Within two recent decades, the complexity of business environment, dynamics, uncertainty and higher environmental fluctuations, concepts such as globalization and increasing competition made many changes in the equations ruling on the industries supply chain. In such conditions, the businesses must make themselves ready for encountering the continuous flow of challenges such as economic crises, sanctions, exchange rate and prices fluctuations, limitations of manufacturing system or natural disasters. “Resiliency” is one of strategies for dealing with such challenges. The present study aims to review the systematic studies based on the strategic position of pharmaceutical industry as a part of society’s health system and present here the resilient supply chain model. For this purpose, in addition to contemplating in the literature review, interview to the experts and using Delphi method, the resilient elements and indices of supply chain were identified and extracted, and a questionnaire was designed and provided to the population of pharmaceutical industry. The results were analyzed using structural Equations modeling technique and Lisrel software, and the proposed model of research was accepted upon explaining the associations between factors. This model studied the relationship between elements such as drivers, vulnerabilities, capabilities and empowerments of supply chain and their effect on each other. Summary of study indicates that the managers of pharmaceutical industries through making or using the capabilities and strengthening the empowerments can reduce the factors that make the companies susceptible for the disruption, and achieve the required resiliency to deal with them.
  Keywords: Supply Chain Resiliency, Disruption, Vulnerability, Capability, Empowerment
 • Peiman Ghasemi, Kaveh Khalili Damghani *, Ashkan Hafezalkotob, Sadigh Raissi Pages 107-144
  In this paper, decisions about different phases of crisis management cycle are modeled in the form of an integrated mathematical programming model based on the assumption of the real situation of the crisis. Goals are minimizing the number of injured people who are not serviced and minimizing the cost of relief supplies in affected areas. Simultaneous optimization of locating problems of relief bases, allocation of resources, distribution and delivery of relief supplies and evacuation of injured (pre and post-crisis situations) are among the innovations of this research. Therefore, scenarios based on existing faults (four faults) in region one of city of Tehran are considered. In this study, first, we present a binary integer programming model. To validate the model, the Epsilon Constraint method in software environment of GAMS with the CPLEX solver has been used to solve the problem in small scale. To solve the problem in large scale, we have investigated a case study using the data of relief bases in region one of Tehran city. The case study was also investigated using non-dominant sorting Genetic approach. The results of the research show that the non-dominant sorting Genetic approach can solve the model with the least error than the exact solution and in less time.
  Keywords: Disaster management, Distribution, allocation, locating facilities, Transfer points
 • Saeed Rayatpisha *, Reza Ahmay, Maisam, Abbasi Abbasi Pages 145-180
  Purpose of this research is to study criteria of sustainable supply chains in petrochemical industry. The research approach was both explorative and explanatory by using mixed methodologies for collection and analysis of data. It started with qualitative meta- synthesis of criteria of sustainable supply chains in former publications by using MAXQDA software. Afterwards, the identified criteria were quantitatively analyzed based on Delphi-fuzzy, DEMATEL and analytic network process (ANP) methodologies. Therefore, in this step the questionnaires was completed by 23 experts of Petrochemical industry, who were selected by purposive sampling. In total, fifteen criteria of sustainable supply chains were identified and classified. In the quantitative analysis, the three criteria of "organization & corporate-centric", "environmental management" and "environmental pressures" were rated as the most critical criteria. This study highlights the importance of criteria as well as the strength of interrelationships among criteria of sustainable supply chains in petrochemical industry. The research results can be beneficial for decision makers to prioritize their resources, actions, and strategies in steering supply chains sustainable development.
  Keywords: sustainable supply chain, mix approach, meta-synthesis, analytic network process (ANP), DEMATEL
 • Akram Oveysiomran Pages 181-206
  Input and output selection in Data Envelopment Analysis (DEA) has many important. In this research, inputs and outputs of reginal power companies are selected with artifitial neural network. The application of neural network in the selection of inputs and outputs of reginal power companies is not a precedent in the literature and it is considered the main advantage of the proposed method. In order to train two layers MLP neural network, after presenting of error resilience, learning method was used. After neural network training, neural network performance is examined by using the test set. RMSE value for 15 test set equals 0/0269 which reflects the high accuracy of training network. The Sensitivity Analysis of the studied parameters which are the same inputs and outputs of Data Envelopment Analysis, with ten percent increase of parameter, compared to the prior one was carried out and output relative error average for neural network parameters was calculated. Based on the output relative error average, inputs and outputs were determined. By comparing the efficiency scores of regional electricity companies before and after reducing the number of variables, it is noticed that the number of efficient companies during the above four periods decreased from 50 percent to 11 percent. Finally, the neural network application in inputs and outputs selection of the regional electricity companies was unprecedented in the literature and this is the main advantage of this method.
  Keywords: Input, Output Selection, Data Envelopment Analysis, Neural Network, Window Analysis, Regional Electricity Companies
 • Mohammad Nazaripour *, Fahime Mirzaee Pages 207-234
  The purpose of this study is to investigate the impact of two important component of strategic cost management (SCM) (executional cost management and structural cost management) on financial performance. For this purpose, one specific context is investigated, namely environmental costs. The environmental costs reflect an ‘executional’ aspect aimed at managing, controlling and optimizing costs for a given environmental strategy, but also a ‘structural’ aspect based on their influence on the firm's cost structure notably in terms of product design, raw materials used and operational process design. Survey data have been collected on a sample of 126 Esfahan’s manufacturing firms. In order to analyze the research hypotheses Pearson correlation matrix and the structural equation model were used. According to the research findings, tracking of environmental costs and implementation of environmental initiatives have significant effects on financial performance. Executional cost management (the tracking of environmental costs) and structural cost management (the implementation of environmental initiatives) are related to each other and they act together to contribute to financial performance. Finally, through improving the current cost structure and providing new initiatives regarding cost structure, the tracking of environmental costs has influence on financial performance.
  Keywords: Strategic Cost Management, Tracking of Environmental Costs, Implementation of Environmental Initiatives, Financial Performance
 • Hadis Drikvand *, Seyyed Mohammad Hajimolana Pages 235-263
  Environmental concerns have spurred an interest in studying green supply chain. Nowadays, governmental and non-governmental organizations consider environmental management as a strategic requirement having numerous benefits. Therefore, they effort to increase customers' satisfactory and market share considering external factors like environmental consequences in addition to internal factors. In this paper, a bi-objective mixed integer programming model is developed to identify the optimal location for manufacturers and disassembly sites in a green supply chain network design. This paper addresses the role of the reliability of facilities and vehicles to ensure effective stream among supply chain network, the objective functions are defined as total cost minimization, and total co2 emissions minimization. Besides, uncertainties on the network design are investigated through two-stage stochastic programming. with respect to the fact that the model is non-linear and bi-objective, at first, an approach is presented to linearize it and then the proposed bi-objective mathematical model is solved as a single-objective one by compromise programming method. The effectiveness of the proposed model is demonstrated by using of a numerical example derived from a real case.
  Keywords: Green supply chain, Stochastic programming, Compromise optimization method, Location
 • Behzad Khani, Mehran Khalaj *, Mohammadreza Khalaj Pages 265-300
  In this study, a multi-objective mathematical model is developed to optimize the distribution network in a three level supply chain based on the inventory location- models with the aim of locating distribution centers. also, appropriate allocation of customers in order to maximize coverage of the demand, increasing sales through discount policies and ultimately improving the transportation system by selling the package of products agaainst individual sales is considered.On the other hand, the policy of selling pakages, Increases the total sales and their profit margin by creating appropriate price for the customrers. Due to the circumstances, each distribution center has specific reliability level which the proposed model try to maximize it. In order to make the model more realistic, some parameters have been considered under conditions of uncertainty and robust planning techniques have been used to solve it, finally, to validate the presented model, and instance according to real-world problems were solved by GAMS software. The Results are presented in details
  Keywords: Inventory location, multi-level planning, discount policy, robust programming
 • Seyed Mohammad Zargar * Pages 301-328
  This paper addresses the issue of horizontal strategy formulation, an essential part of corporate-level strategy, based on sharing resources among businesses. Therefore, in this study, a model was developed to evaluate the opportunities for sharing resources among businesses in order to facilitate strategic decision-making at the corporate-level. In line with the mentioned goal for designing a comprehensive model, literature was reviewed extensively and variables extracted from literature review and experience of industry experts were used to determine relationship between them in the form of dynamic approach leading to the creation of a dynamic model to evaluate sharing resources. This model includes affective factors on the process of sharing resources and their interaction that shows the dynamics of these factors over time. Model validity was done in the system dynamic approach via validation tests and computer simulations. Based on the obtained results, the validity of the model was confirmed for making decisions on resource sharing in multi-business firms.
  Keywords: Corporate Level Strategy, Horizontal Strategy, Resource Sharing, Multi-Business Firms, System Dynamics