فهرست مطالب

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1398)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالفضل فراهانی*، مهری صفرنژاد، زهرا فراهانی صفحات 11-21
  کارآفرینی و اشتغال زایی و استفاده از آن در باشگاه های ورزشی امری اجتناب ناپذیر است. در این میان توجه به عوامل بازدارنده کارآفرینی و از جمله عوامل انسانی و رفتاری باشگاه های ورزشی خصوصی دارای اهمیت بسیار است تا بتوان با حذف یا کاهش این عوامل منابع انسانی و رفتاری به بهبود هرچه بهتر و بیشتر عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی کمک کرد. در دنیای امروز باشگاه هایی موفق ترند که کارآفرینی و اشتغال زایی کنند. این مقاله بر اساس تجربیات مدیران مجرب و با سابقه بخش خصوصی در ورزش ایران تدوین گردیده است و بر جمع بندی مطالعات میدانی، مصاحبه و حاصل تجربیات مدیران تاکید دارد. آنچه در نتیجه گیری این مقاله در معرفی عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در توسعه اشتغال و کارآفرینی می توان بیان کرد، به شرح زیر است: نگرش ها و مولفه های رفتاری جامعه ی ایرانی در وابستگی به بدنه ی دولتی و بالا بودن روحیه مطالبه گری از دولت؛ عدم اعتماد منابع انسانی به بخش خصوصی از یک طرف و زیاده خواهی و منفعت طلبی بخش خصوصی؛ ناکامی دولت در پیاده سازی اصل 44 در واگذاری به بخش خصوصی؛ باور عمومی جامعه ایرانی به انجام امور به صورت فردی؛ مقاومت جامعه ورزش در ورود اشخاص غیرورزشی توانمند در حوزه های مدیریتی، اقتصادی و مالی و در عین حال فاقد سابقه ورزشی ؛ فراز و فرودهای مسائل امنیتی و امنیت سرمایه گذاری و تاثیر آن به گرایش به انجام امور به صورت کوتاه مدت و استقبال از پروژه های زودبازده؛ تمایل دستیابی مدیران به سودهای کوتاه مدت و عدم وجود
  کلیدواژگان: منابع انسانی، کارافرینی، اشتغال، باشگاه های ورزشی خصوصی، مدیران ورزشی
 • علی جعفری*، مرتضی رضایی صوفی، لقمان کشاورز صفحات 19-28
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی و بهره وری استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدمانی با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ 82/0 (پرسشنامه سرمایه اجتماعی) و 87/0(پرسشنامه بهره وری) محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss وAMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر بهره وری مدیران وزارت ورزش و جوانان اثر میگذارد. همچنین، در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با بهره وری، به ترتیب بعد کمک، ارزیابی، وضوح، انگیزه، اعتبار، محیط و توانایی بیشترین تاثیر را دارند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، بهره وری، وزارت ورزش و جوانان
 • بهزاد پورفرهمند*، محمد خبیری، نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی صفحات 29-39
  هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که به شیوه کیفی در سال های 1396 و 1397 انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه های حاضر (18 نفر) و روسای هیاات فوتبال دارای تیم (7 نفر) در لیگ برتر ایران در فصول شانزدهم و هفدهم و همچنین سایر کارشناسان فوتبال و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی تعداد 23 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در مرحله اول به صورت مطالعه کتابخانه ای و در مرحله دوم مصاحبه های کیفی بود. جهت تفسیر داده های حاصل از انجام مصاحبه های کیفی از روش نظریه برخاسته از داده ها (گرندد تئوری) استفاده شد که با انجام تعداد 25 مصاحبه مرحله اشباع نظری حاصل گردید. نتایج یافته های کیفی تحقیق نشان داد که عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز این رفتارها شامل مفاهیم کلی میزان تحصیلات، سن، وضعیت تاهل، پایگاه اجتماعی، پیشینه ورزشی و نگرش اجتماعی می باشد. لذا با توجه به نقش موثر عوامل مذکور پیشنهاد می گردد مدیران و برنامه ریزان حوزه ورزش حرفه ای با درنظر قراردادن تفاوت های بازیکنان خود نسبت به هدایت و رهبری آنها اهتمام ورزند.
  کلیدواژگان: رفتار انحرافی، &quot، لیگ برتر فوتبال ایران&quot، دوپینگ، تبانی، تقلب
 • فاطمه بیان فر*، سید موسی طباطبایی صفحات 41-50
  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز و افزایش خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربی شامل یک طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل 30 دانشجوی دانشگاه سمنان بود. ابتدا از 120 دانشجوی دختر که میانگین نمرات عملکرد تحصیلی آن ها پائین تر از 15 بود به شیوه تصادفی انتخاب شدند و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند و به آزمون های خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اومن و فرامن (1988)، و پرسشنامه مهارت های تمرکز سواری و اورکی (1394) قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند و نمرات عملکرد تحصیلی آن ها نیز ثبت شد .گروه آزمایش تمرینات ورزش مغزی را طی 8 جلسه 30 دقیقه ای (هفته ای دو مرتبه) انجام دادند. برای گروه کنترل نیزیک سری حرکات کششی و نرمشی که تاکنون ثابت نشده بر توجه و تمرکز موثر هستند، اجرا شد.. تحلیل آماری نشان داد که میانگین نمرات مهارت های تمرکز (01/0 >P، 910/288 = F)، خودکارآمدی تحصیلی (01/0 >P، 528/429 = F) و عملکرد تحصیلی (01/0 >P، 022/181 = F) در مرحله پس آزمون گروه آزمایش افزایش معناداری را نشان داد. اما این تغییرات در گروه کنترل، معنادار نبود. براساس
  کلیدواژگان: : ورزش مغزی، توجه و تمرکز، خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی
 • اسفندیار خسروی زاده*، اکرم کمانکش، حسین مقدسی، کریم زهره وندیان صفحات 51-59
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان ورزش بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مربیان فعال هیات های ورزشی شهر اراک (704 نفر) بودند که 254 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) ، اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی (2001) و عملکرد سازمانی هرسی و گولد اسمیت (1980) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل t تک گروهی و رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی (16/0=r)، بین اشتیاق شغلی و عملکرد سازمانی (13/0=r) و بین عدالت سازمانی و عملکرد سازمانی (58/0=r) مربیان هیات های ورزشی شهرستان اراک رابطه آماری معناداری (05/0≥P) وجود دارد. لیکن، فقط عدالت سازمانی به میزان 578/0 قادر به پیش بینی عملکرد سازمانی مربیان بود. به عبارت دیگر، عدالت سازمانی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی شود. از این رو، مسولین هیات های ورزشی ذیربط باید توجه بیشتری نسبت به عدالت سازمانی داشته باشند تا عملکرد سازمانی مربیان بهبود پیدا کند..
  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، عدالت سازمانی، عملکرد سازمانی، مربیان ورزش، هیات ورزشی
 • سید امین دهقان بنادکی*، محمد خبیری، میرابراهیم حسینی، سید مجید عبداللهی، مهدی قنبری صفحات 61-70
  هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی عوامل تاثیرگذار بر برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران بود. بدین منظور 385 نفر از صاحب نظران و کارشناسان حوزه برون سپاری، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه 42 سوالی فرزیانی و همکاران (1394)، پرسش نامه محقق ساخته خدری و همکاران (1394) و پرسش نامه 39 گویه ای وال و پرو (2000) بودند که توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند. یافته های رگرسیونی حاکی از این است که بین فساد اداری و برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (897/0=β)، بین رفتار سیاسی با برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (764/0=β) و بین فساد اداری و رفتار سیاسی (736/0=β) رابطه معنی داری وجود دارد. بر این اساس با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده می توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در فساد اداری و رفتار سیاسی به ترتیب 119/1 و 219/1 واحد تغییر در برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران به وجود می آید.
  کلیدواژگان: روابط سیاسی، فساد اداری، برون سپاری، اماکن ورزشی
 • مجتبی اسکندری پور*، شهرام شفیعی صفحات 71-89
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه عوامل درون سازمانی (فرهنگ ، تکنولوژی و ساختار) با توانمندسازی روان‏شناختی مدرسان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‏ های زنجان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مدرسان تربیت‏ بدنی دانشگاه ‏های زنجان (61 نفر) که بیش از سه سال سابقه تدریس دارند، بودند. حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه (61 نفر) تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ‏های جمعیت‏ شناختی، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، ساختار سازمانی و توانمندسازی روان‏شناختی بود. روایی محتوایی پرسشنامه‏ ها توسط اساتید و متخصصان (7 نفر) و روایی همگرا، واگرا و پایایی ترکیبی توسط نرم افزار PLS2 تایید شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روان‏شناختی (4/393=t-value؛ 0/242=ضریب مسیر)، تکنولوژی با توانمندسازی روان‏شناختی (6/149=t-value؛ 0/433=ضریب مسیر)، ساختار سازمانی با توانمندسازی روان‏شناختی (5/598=t-value؛ 0/389=ضریب مسیر)، فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی (6/273=t-value؛ 0/505=ضریب مسیر) و تکنولوژی با ساختار سازمانی (5/804=t-value؛ 0/485=ضریب مسیر) رابطه معنی ‏داری وجود دارد. شاخص برازش کلی مدل GOF برابر با 0/673 و در حد قوی است. دانشگاه‏‏ ها می‏ توانند با توسعه فرهنگ سازمانی موجود، فراهم‏ سازی زیرساخت‏ ها و فرآیندهای تکنولوژیکی و ارتقاء سطح ساختار سازمانی، توانمندی روان‏شناختی مدرسان را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، توانمندسازی روان‏شناختی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی
 • سمانه سعیدپور، نجف آقایی *، علیرضا الهی صفحات 95-111

  هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 395 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (2010)، رضایتمندی الیور (1993) و برای سنجش عملکرد تیمی از پرسشنامه های برگرفته از پژوهش های گلن (2003)، حسینی (1395)، کوپر و ساتر (2011) برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها با نظرخواهی از 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی، روایی سازه با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شدند. جهت بررسی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. و تحلیل نتایج توسط نرم افزارهای SPSS 22 و Smart PLS 3 انجام شد. یافته های برآمده از پژوهش تاثیر مستقیم و مثبت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی و رضایتمندی هواداران و همچنین اثرگذاری مستقیم و مثبت رضایتمندی بر عملکرد تیمی را گزارش کردند. به علاوه، نقش جزئی میانجی رضایتمندی در ارتباط مسئولیت اجتماعی و عملکرد تیمی مورد تایید قرار گرفت. پیشنهاد می شود مدیران، مربیان و بازیکنان باشگاه پرسپولیس با انجام مسئولیت های اجتماعی در چهار بعد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه، رضایتمندی و عملکرد تیمی باشگاه را از دید هواداران افزایش دهند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، عملکرد تیمی، رضایتمندی، هوادار
 • جلال شاملو، علی محمد صفانیا * ، سید صلاح الدین نقشبندی صفحات 113-123

  هدف از تحقیق آزمون روابط بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی با نقش میانجی آزادی بیان در کارمندان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 800 نفر بودند. 243 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه های استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک (1981)، قلدری سازمانی اسپلاگه و هولت (2001) و آزادی بیان امراللهی و همکاران (1396) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 11 نفر از متخصصان مربوطه رسیده و به منظور تائید روایی سازه آن ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از Spss V23 و مدل معادلات ساختاری با استفاده از آموس نسخه 23 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط مثبت و معنادار بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی (57/0=r) و ارتباط معکوس و معنادار بین قلدری سازمانی ادراک شده با آزادی بیان (42/0-=r)، و بین آزادی بیان و فرسودگی شغلی (34/0-=r) وجود دارد (01/0=Sig). همچنین نتایج نشان داد که متغیر آزادی بیان در رابطه بین قلدری سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی، نقش میانجی معناداری دارد. توجه به عوامل به وجود آورنده قلدری سازمانی و آزادی بیان می‌تواند در کاهش فرسودگی شغلی کارمندان وزارت ورزش و جوانان موثر باشد.

  کلیدواژگان: آزادی بیان، فرسودگی شغلی، قلدری سازمانی ادراک شده
 • همایون عباسی، حسین عیدی، نفیسه فتاحیان * صفحات 125-138

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سیستم‌های کاری عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران می‌باشد. تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی در حیطه مطالعات راهبردی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را همه مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران در سال 1397 تشکیل داده‌اند (314 نفر)، که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و جدول مورگان 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه استاندارد سیستم‌های کاری عملکرد بالا چین جوتسای (2006)، پرسش‌نامه تناسب فرد سازمان چتمن (2011)، پرسش‌نامه رضایت شغلی مینه سوتا (1977)، پرسش‌نامه تعهد سازمانی مایر و آلن (1997) بود.تجزیه و تحلیل داده‌های گرداوری شده با نرم افزارهای spss و مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد، سیستم‌های کاری عملکرد بالا اثری قوی بر تناسب فرد سازمان دارد، تناسبات فردی و سازمانی تاثیرات مثبت و معناداری بر نگرش‌های سازمانی دارد، سیستم‌های کاری عملکرد بالا می‌تواند تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش‌های سازمانی داشته باشد و همچنین در نهایت تاثیر میانجی تناسب فرد - سازمان در رابطه‌ بین متغیرهای HPWS و رضایت شغلی و تعهد سازمانی تایید شد. در مجموع می‌توان گفت اجرای فاکتورهای مهم سیستم‌های کاری عملکرد بالا و رعایت تناسبات مهم کارکنان و سازمان در اداره‌های ورزش و جوانان به خوبی می‌تواند آنان را به اهداف سازمانی نزدیک‌تر کند و تعهد کاری و رضایت شغلی آنان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: سیستم های کاری عملکرد بالا، تناسب فرد سازمان، رضایت شغلی، تعهد سازمانی
|
 • Abolfazl Farahani *, Mehri Safarnezhad, Zahra Farahani Pages 11-21
  Innovation, entrepreneurship, job creation and applying them in private sports clubs are unavoidable issues among people. In such a condition, paying attention to entrepreneurship inhibiting factors including human resources (HR) inhibitions as well as behavioral inhibitions of private sports clubs are absolutely significant. So that by eliminating or reducing HR & behavioral inhibitions, the performance of sports clubs could be improved. In today’s world, those clubs which are involved in job creation and entrepreneurship are more successful. The present research is based on the experience of well-known managers of private sector in Iran’s sports scopes, field studies, and interview. What can be concluded from the present research about HR & behavioral inhibitions is as follows:attitudes and behavioral components of the Iranian society in dependence on the government body and high demands from government, distrust of human resources to private sector, jobbery of private sector, Government failure in transferring affairs to private sector, general belief of Iranian society to do things individually, rejection of sport community to the entry of capable people who are experienced in management and financial affairs but do not have sport background, ups and downs of security issues and investment security and its effect on the tendency to do things in the short term and quick impact projects, desire of managers to short-term profits, legislation and legal barriers to lead private sectors to quick financial incomes, high and formal control of managers, culture of task management, concerns about regulatory and monitoring organs, obligations to apply job standards
  Keywords: Human Resources, Behavioral, Entrepreneurship, EmploymentPrivate Sports clubs” sports Managers
 • Ali Jafari *, Morteza Rezaei Soofi, Loghman Keshavarz Pages 19-28
  purpose of this study was to design a social capital communication model and productivity of the Ministry of Sports and Youth.. The statistical population of the study included all 850 high-level, middle and senior managers, responsible experts, experts and experts working in the Ministry of Sports and Youth (Staff Division). According to the Morgan table, 265 people were randomly selected as sample. Social capital and productivity questionnaires were used to achieve the research objectives. Validity of both questionnaires was confirmed by 15 experts and their reliability was calculated in a pilot test with 30 subjects with Cronbach's alpha of 0.82 (social capital questionnaire) and 0.87 (productivity questionnaire). In order to analyze the collected data, descriptive and inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, T single-sample, confirmatory factor analysis, Pearson correlation coefficient, path analysis and to determine the causal relationship between variables using structural equation modeling method SPSS and AMOS software were used. The results of this study showed that social capital affects the productivity of managers of the Ministry of Sports and Youth. Also, in the relationship between social capital and productivity, the dimension of assistance, evaluation, clarity, motivation, credibility, environment, and ability are the most effective.
  Keywords: Social Capital, Productivity, Ministry of Sports, Youth
 • Behzad Poorfarahmand *, Mohammad Khabiri, Nasrollah Sajjadi, Majid Jalali Farahani Pages 29-39
  The purpose of this study was to identify the demographic factors affecting the deviant behaviors of players of Iranian Football Premier League, which was done using qualitative method in 2017 & 2018. The statistical population of the study consisted of directors of football clubs (18 persons) and heads of soccer board (7 persons) in the Iranian Premier League in the Sixteenth and seventeenth seasons, as well as football experts and university professors related to the subject. Using a targeted snowball sampling method, 23 individuals were selected as statistical sample. The method of data collection in the first stage was a library study and in the second stage qualitative interviews. To interpret the data obtained from qualitative interviews, for data analysis the Grounded Theory method was used. Twenty-five interviews resulted in theoretical saturation stage. The results of the qualitative interviews showed that the demographic factors affecting these behaviors include the general concepts of education, age, marital status, social status, sport background and social attitude. Therefore, considering the effective role of the abovementioned factors, it is suggested that managers and planners of the field of professional sport take into account the differences between their players in their guidance and leadership.
  Keywords: Deviant Behavior, Iranian Football League, cheating, collusion, doping
 • Fatemeh Bayanfar *, Seyed Mousa Tabatabaee Pages 41-50
  Objective
  This study aims to identify the effectiveness of Brain Gym in reducing concentration attention defect and increasing academic self-efficacy and academic performance in university students.
  Method
  this study is a quasi-experimental study involved two groups of fifteen students that were allocated into Brain Gym intervention and control group. The Brain Gym intervention group performed Brain Gym exercise on a daily basis for eight weeks. They were allocated with 30 – minutes Brain training game for each person in a group during free time at university .Data for the attention, academic self-efficacy and academic performance that were collected during pre and post – test using three instruments: 1) Owen and Freeman college Academic self-efficacy test, Sevari and Oraki concentration, and academic performance test. Measurements were assessed before intervention and end of intervention
  Results
  the finding of the study show a significant increment of attention and concentration among participants in the intervention group, the finding also shows a significant increment for academic performance and academic self-efficacy in the intervention group.
  Conclusion
  this study provides alternative to university students and psychologists to provide appropriate concentration and attention stimulus that could fulfill the needs of university students in university and at home.
  Keywords: brain gym, concentration, attention, academic, Self-efficacy
 • Esfandiar Khosravizadeh *, Akram Kamankesh, Hosein Moghadasi, Karim Zohrevandian Pages 51-59
  The purpose of this research was to investigate the relationship between organizational justice and job engagement with organizational performance of sport coaches. This is a descriptive-correlational study that was conducted through a survey method. The statistical population of the study consisted of all active sport coaches in Arak sport boards (704 coaches) which 254 of them were selected as samples by stratified random sampling. The research data were collected through questionnaires of organizational justice by Niehoff and Moorman (1993), job engagement by Salanova and Schaufeli (2001) and organizational performance by Hersey and Goldsmith (1980). Data were analyzed by descriptive statistics and one sample t test and regression tests in SPSS version 22. The results showed that there were relationship between organizational justice and job engagement (r= 0.16), between job engagement and organizational performance (r= 0.13) and between organizational justice and organizational performance (r= 0.58) of sport coaches of sport boards in Arak (P (05/0≥. But, only organizational justice could predict the organizational performance. In the other hand, organizational justice can improve organizational performance. Hence, it is suggested that the responsible officials should pay more attention to organizational justice, so that increases the organizational performance of sport coaches.
  Keywords: Job Engagement, Organizational Justice, Organizational Performance, Sport Boards, Sport Coaches
 • Seyed Amin Dehghan *, Mohammad Khabiri, Ebrahim Hoseini, Seyed Majid Abdullahi, Mehdi Ghanbari Pages 61-70
  The aim of present study was to investigate the pattern of influential factors on outsourcing of sporting facilities in Tehran municipality. In order to, 385 experts and experts in the field of outsourcing, private sector investors and managers of Tehran municipal sports complex were selected by simple random method and based on Cochran formula. The research instruments were Freziani et al 42 questions (1394), a researcher – made questionnaire by Khedri et al (1394) and a 39- item questionnaire for Val and Peru, completed by participants. Regression finding indicate that there is a meaningful relationship between administrative corruption and outsourcing of sporting facilities (β=0/897), between political behaviors and outsourcing of sporting facilities in Tehran municipality (β=0/764) and between administrative corruption and political behaviors (β=0/736). According to non-standardized regression coefficients, 1/119 and 1/219 units of change in the outsourcing of sporting facilities in Tehran municipality can be made for a unit of change in administrative corruption and political behaviors respectively.
  Keywords: Political Relations, Administrative corruption, Outsourcing, sport places
 • Mojtaba Eskandari Pour *, Shahram Shafiee Pages 71-89
  This study aimed to investigate the relationship between intra-organizational factors (culture, technology and structure) with psychological empowerment of physical education professors of Zanjan university. The research method was descriptive correlational and the statistical population consisted of physical education professors with more than three years of teaching experience at universities in Zanjan (N= 61). The sample size was considered to be equal to population. The research tools included demographic questionnaire, organizational culture, technology, organizational structure and psychological empowerment. Content validity of questionnaires was verified by seven professors and convergent and divergent validity and combined reliability was verified by PLS software. There was a significant correlation between organizational culture and psychological empowerment (t-value= 4.393; path coefficient= 0.242), technology and psychological empowerment (t-value= 6.149; path coefficient= 0.433), organizational structure and psychological empowerment (t-value= 5.598; path coefficient= 0.389), organizational culture and organizational structure (t-value= 6.273; path coefficient= 0.505) and technology and organizational structure (t-value= 5.804; path coefficient= 0.485). The general goodness of fit index of GOF model was 0.673 and was at high level. Universities can increase the psychological empowerment of instructors by developing an existing organizational culture, providing infrastructure and technological processes and enhancing the level of organizational structure.
  Keywords: Technology, psychological empowerment, organizational structure, organizational culture
 • Samaneh Saeidpour, Najaf Aghaei *, Alireza Elahi Pages 95-111

  The aim of this study was to determine the role of social responsibility on the team's performance of Persepolis Club with the mediating of fans' satisfaction. The research method is descriptive and type of correlation with structural equation approach. The statistical population of all fans of Persepolis Club and sample size was 395 according to Morgan table. For collecting research data was used from a questionnaire Galbraith's (2010) social responsibility, Oliver's (1993) satisfaction, and a questionnaire from Glenn (2003), Hosseini (1395), Cooper and Suter (2011) were used to measure team performance. The content validity and formality of the questionnaires were confirmed by 10 sports management professors, structural validity through convergent and divergent validity and reliability using Cronbach's alpha and combined reliability. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used with structural equation modeling (SEM) approach. The results were analyzed using SPSS 22 and Smart PLS 3 software. Findings from the research report the direct and positive effects of social responsibility on team performance and fans' satisfaction, as well as the direct and positive effects of satisfaction on team performance. In addition, the minor role of mediator of satisfaction in relation to social responsibility and team performance was confirmed. It is suggested that the Managers, coaches and players of Persepolis Club, with their social responsibility, in the four dimensions of economic, ethical, legal and humanitarian, increase the satisfaction and club team performance from fans' perspective.

  Keywords: Social responsibility, team performance, satisfaction, fan
 • Jalal Shamlo, Ali Mohammad Safania *, Seyed Salahedin Naghshbandi Pages 113-123

  . The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study was all staff of the Ministry of Sports and Youth at 800 people. 243 people were selected randomly as a sample. Measurement tool was Maslow Professional Burnout Questionnaire (1981), Spillage and Holt Organizational Bullying (2001), and Amrollahi and Associates Freedom of Speech (1396). The face and content validity of the questionnaires was confirmed by 11 experts and the confirmatory factor analysis was used to confirm the validity of their constructs. The reliability of the questionnaires was also determined by a pilot study on 30 members of the community and by Cronbach's alpha coefficient. Kolmogrov-Smirnov tests, one-sample t-test using Spss V23 and structural equation modeling using Amos version 23. The results of the research showed a positive and significant correlation between perceived organizational bullying and burnout (r = 0.57) and a reverse and significant relationship between perceived organizational bullying and expression (r = -0.42), and between freedom of speech and There is a burnout (r = -0.34) (Sig = 0.01). The results also showed that the variable of freedom of expression in the relationship between perceived organizational bullying and burnout has a significant mediator role. Attention to factors causing organizational bullying and freedom of expression can be effective in reducing the burnout of the staff of the Ministry of Sports and Youth.

  Keywords: Freedom of expression, job burnout, perceived organizational bullying
 • Homayoun Abbasi, Hossein Eydi , nafise fattahian * Pages 125-138

  The goal of the this study is investigation of high-performance work systems effect on job satisfaction and organizational commitment according to the mediating role of person-organization fit sport and youth organizations of western provinces. The current study is descriptive-scrolling in strategic studies domain and is practical in purpose. The statistical population of this research is consisted of all managers, deputies and experts (314 people) of sport and youth organizations in the west of Iran in 1397, which among them 175 people were selected using the Simple random sampling method & Morgan table. Data collection tools were: Chin Jootsay’s standard questionnaire for high-performance work systems (2006), Chatman’s person-organization fir questionnaire (2011), Minnesota job satisfaction questionnaire, Mayer and Allen’s organizational commitment questionnaire (1997).). Data analysis was performed with Spss software and structural equations model. The results of structural equations showed that, high performance work systems have intense impacts on person-organization fit, personal and organizational fits have effective impacts on organizational attitudes, high performance work systems can have positive and significant effect on organizational attitudes and also the mediating effect of person-organization fit in relationships of HPWS parameters and job satisfaction and organization commitment was confirmed. According to the conclusive results of the current study it can be stated that applying the important factors of high performance work systems and considering the important fits of staffs and organizations in sport and youth organizations will drive them closer to the organizational goals and increase job commitment and satisfaction.

  Keywords: High performance work systems, person- organization fit, job satisfaction. Organizational commitment