فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع انسانی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آناهیتا امینی حاجی باشی، سید رضا سید جوادین*، مجتبی امیری، احمدعلی یزدان پناه صفحه 1
  با توجه به افزایش سرعت تغییرات، چابکی رهبری منابع انسانی موضوع قابل توجهی در هر سازمان می باشد. با توجه به اهمیت آموزش عالی در هر جامعه ای، این پژوهش با استراتژی تحقیق کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها با رویکرد گلیزر با هدف طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در دانشگاه ها انجام شده است که تاکنون مدل جامعی برای این موضوع ارائه نشده است. یافته های این تحقیق حاصل مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه رهبری منابع انسانی در موسسات آموزش عالی می باشد.تجزیه و تحلیل های انجام شده در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری،451 کد، 29 مفهوم و 8 مقوله و 6 کد نظری(خانواده 6 سی ها) را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش شد. یافته های این پژوهش شامل: 1- شناسایی مولفه های چابکی رهبری منابع انسانی ،2- یافتن نتایج و پیامدهای حاصل از چابکی رهبری منابع انسانی ، 3- شناسایی روابط بین مولفه ها و دست یافتن به مدل جامع می باشد.
  کلیدواژگان: چابکی رهبری منابع انسانی، آموزش عالی، نظریه برخاسته از داده ها
 • محمد مردانی شهربابک، ابوذر خاکی* صفحه 2
  هدف تحقیق حاضر «ارائه الگوی بهره وری کارکنان دانشگاه های نیروهای مسلح با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات» است؛ که در آن به تاثیر ابزار فاوا شامل اتوماسیون اداری، شبکه های ارتباطی و سیستم های اطلاعاتی بر متغیرها و مولفه های احصاء شده بهره وری نیروی انسانی یکی از دانشگاه های نیروهای مسلح کشور که عبارتنداز: حمایت سازمانی، انگیزه، توانایی و دانش، آموزش، مدیریت، ارزشیابی، رضایت شغلی، محیط کاری و شناخت شغل، پرداخته می شود. این پژوهش از جنبه هدف کاربردی و ازنظر روش و استراتژی پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش 166 نفر از کارکنان دانشگاه موردنظر است، که با استفاده از روش تصادفی منظم انتخاب و داده ها از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری، از نرم افزارهای Excel 2013، Spss23 و Smart pls3 استفاده کرده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فاوا، رابطه مثبت و معناداری با بهره وری کارکنان دانشگاه های نیروهای مسلح و مولفه های آن دارد. در انتها الگوی بهره وری کارکنان دانشگاه های نیروهای مسلح با تاکید بر نقش فاوا، ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: بهره وری نیروی انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه های نیروهای مسلح
 • علی اصغر پور عزت، مجید مختاریان پور*، علی امینی صفحه 3
  در دوره دیپلماسی کلاسیک، نقش سفیر دفاع از منافع ملی کشور خود در کشورهای خارجی و پیام رسانی بین مقامهای دو کشور بود. با تسهیل ارتباطات، افزایش تنوع کاری سفرا و نیز گوناگونی کارکنان سفارتخانه ها از حیث تخصص و عواملی از این دست، به تدریج نقش سفرا دستخوش تغییراتی اساسی شده است. پژوهش حاضر نظر به تغییر نقش سفیر در صحنه ی دیپلماسی و نیز ویژگی های جمهوری اسلامی ایران، در صدد آن است که الگوی شایستگی سفیر جمهوری اسلامی ایران را تدوین نماید. روش بکار گرفته شده در این پژوهش، روش کیفی تحلیل مضمونی است. داده های تحقیق تا دستیابی به مرحله اشباع نظری، از سه منبع مصاحبه با سفرا و دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، متن مقالات و مصاحبه های منتشر شده سفرای سابق اروپایی در این زمینه و همچنین بیانات مقام معظم رهبری در جمع سفرا و مدیران وزارت امورخارجه، گردآوری شده است. بدین ترتیب با تحلیل داده ها طی چند مرحله کدگذاری با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای، 6 مضمون اصلی شکل گرفته و بر اساس آن الگوی شایستگی سفیر جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر شش لایه «ارزش های اسلامی و ملی»،«ویژگی های اخلاقی، شخصیتی و عمومی»،«دانش تخصصی و عمومی»،«تجربه»،«توانایی های ذهنی و ارتباطی»و«مهارتهای مدیریتی، منطقی و ارتباطی»شکل گرفت.
  کلیدواژگان: شایستگی، الگوی شایستگی، مدیریت بر مبنای شایستگی، سفیر، وزارت امور خارجه
 • حسن امیری*، صبا هدایتی فر، علیرضا مقدم صفحه 4
  چگونگی ایجاد همسویی و یکپارچگی میان فرآیندهای منابع انسانی با اهداف سازمان، عاملی تعیین کننده در زمینه استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و از مهم ترین سوالات مدیران سازمان ها می باشد.هدف این پژوهش بررسی چگونگی بکارگیری آینده نگاری در جهت ایجاد معیارهای موثر جهت دهنده به فرآیندهای منابع انسانی به منظور افزایش تاثیر فعالیت های منابع انسانی در دستیابی به اهداف سازمان های دفاعی می باشد. بدین منظور پس از شناسایی جنبه های تاثیرگذار آینده نگاری بر ارتقای همسویی فرآیندهای منابع انسانی، به روش مدلسازی سیستمی نرم، چگونگی و میزان اثرگذاری شاخص های آینده نگاری بر دستیابی به هدف پژوهش به روش مدلسازی مسیری ساختاری تبیین گردید. با بکارگیری این روش، مسیر اثرگذاری و اندازه تاثیر شاخص های آینده نگاری در زمینه های احتراز از تهدیدات و بهره برداری از فرصت ها، دفاع موثر در نبردهای نامتقارن، اکتساب فناوری های دفاعی مورد نیاز، ترکیب تجهیزات دفاعی در طراحی نبردها، توسعه یا چابک سازی سایر بخش های دفاعی و موقعیت های موثر تمرکز جنگ افزارها بر ایجاد معیار جهت دهنده به مدیریت استراتژیک فرآیندهای منابع انسانی و دستیابی به یکپارچگی میان فرآیندهای منابع انسانی با اهداف راهبردی دفاعی، تعیین و الگویی جهت بکارگیری هدفمند فرآیندهای منابع انسانی در راستای تحقق اهداف سازمان های دفاعی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: آینده نگاری، جهت دهی به فرآیندهای منابع انسانی، سازمان های دفاعی، مدلسازی مسیری ساختاری
 • حسین منصوری*، علی شائمی برزکی، محمدحسین مشرف جوادی، مسعود کیانپور صفحه 5
  پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر اقدامات منابع انسانی و تبیین روابط میان اجزای آن در صنعت برق استان هرمزگان انجام شده است. تحقیق حاضر در دسته پژوهشهای کاربردی و در زمره پژوهشهای همبستگی قرار میگیرد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه پرسنل صنعت برق استان هرمزگان(1546 نفر) بوده اند. پس از تعیین حجم نمونه به کمک جدول مورگان و کرجسی، داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته از 384 نفر به روش تصادفی-طبقه ای جمع آوری گردید. در تدوین این مقیاس، اعتبار محتوای عوامل احصاشده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تایید شد. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ با ضریب 977/0 محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی)، آزمون یک عاملی هارمون و مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و آموس استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان از تایید الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرایندهای منابع انسانی در صنعت برق استان هرمزگان دارند...
  کلیدواژگان: فرایندهای منابع انسانی، توانمندسازی سازمانی، مدل سازی معادلات ساختاری، صنعت برق استان هرمزگان
 • محمد امین باتمانی*، جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی صفحه 6
  حرفه ای سازی مفهومی کلیدی است. گسترش نقش و اهمیت استراتژیک منابع انسانی متخصصان منابع انسانی را به سمت حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی سوق داده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی چارچوب مفهومی حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی است. برای دست یابی به این هدف از رویکرد نظریه ی داده بنیاد استفاده شد؛ با استفاده از این رویکرد پدیده ی اصلی، شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط بستر، راهبردها و پیامدهای ناشی از این راهبردها شناسایی شد. از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. مشارکت کنندگان در مصاحبه های پژوهش کنونی 15 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی، اساتید و پژوهشگران حوزه ی منابع انسانی و دست اندرکاران منابع انسانی بودند. تجزیه وتحلیل داده ها طی3 مرحله ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. با تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه در پژوهش حاضر چارچوب مفهومی حرفه ای سازی حوزه ی مدیریت منابع انسانی استخراج گردید. در این چارچوب مقوله ی ابعاد مدل پاردایم استخراج شدند. نتایج این پژوهش و روش شناسی کاربردی آن می تواند به عنوان مبنایی جهت تحلیل حرفه ای سازی در حوزه ی مدیریت منابع انسانی سازمان های دولتی مورد استفاده قرار گیرد. در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حرفه ای گرایی، حرفه ای سازی، تئوری داده بنیاد، سازمان های دولتی
 • عباس عباس پور، احمدعلی امامی میبدی*، حمید رحیمیان صفحه 7
  تحقیق حاضر به منظور طراحی الگویی مناسب برای شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران انجام گرفته و به ارایه تعاریف ، مفهوم سازی و مروری بر مبانی نظری شایستگی های رهبری پرداخته است.
  روش
  این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش های توسعه ای و کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناختی جز پژوهش ترکیبی با رویکرد تشریحی است و در دو مرحله کیفی و کمی صورت گرفته است.در مرحله اول پژوهش کیفی با 16 مشارکت کننده (خبرگان علمی و مدیران دانشگاه ها) در مجموع به مدت 12 ساعت ، مصاحبه عمیق انجام گرفته و برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.به منظور اعتبار یابی یافته های مصاحبه ها، نتایج به دست آمده را با استفاده از روش دلفی برای مصاحبه شوندگان ارسال و از آنان خواسته شد شایستگی های مذکور را بر اساس اهمیت اولویت بندی نمایند. در مرحله دوم پژوهش کمی، با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا با ضریب آلفای کرونباخ 947/0 اقدام به توزیع پرسشنامه نهایی با نمونه 219 نفر از مدیران دانشگاه ها به صورت تصادفی و جمع آوری آمار و اطلاعات نموده.
  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی های رهبری، الگوی شایستگی، دانشگاه های دولتی شهر تهران
|
 • Anahita Amini Hajibashi, Seyedreza Seyedjavadin *, Mojtaba Amiri, Ahmadali Yazdanpanah Page 1
  Regarding to the rapid of changes in organizations, Human Resource leadership agility is a significant issue in any organization. Regarding the importance of higher education in any society, this research has been conducted with qualitative research strategy and with the grounded theory method with Glaser approach with the aim of designing and explaining the human resource leadership agility model in universities. So far, no comprehensive model has been presented for this issue. The findings of this research are the result of a semi-structured interview with 15 experts in the field of human resource leadership in higher education institutions.The analyzes carried out in the substantive and theoretical coding process 451 code, 29 concepts and 8 categories and 6 theoretical codes (family 6 cs)showed that led to the emergence of the final model of the research The findings of this research included: 1- Identification of components of human resource leadership agility 2- Finding out the results and consequences of human resource leadership agility 3-Identifying relationships between components and achieving the Comprehensive model.
  Keywords: Human resource leadership agility, higher education, Grounded Theory
 • Mohammad Mardani Shahr Babak, Aboozar Khaki * Page 2
  The purpose of the present research is to "Presentation a model for productivity of staff of armed forces universities with an emphasis on the role of information and communication technology". Where in that the impact of ICT tools includes :office automation, communication networks and systems information on variables and components of human resources productivity of one of the armed forces universities in the country that are: organizational support, motivation, ability and knowledge, training, management, evaluation, job satisfaction, work environment and job recognition are being studied. This research in terms of objective is practical and in terms of method is Scrolling. The sample of this study consists of 166 employees of desired university who have been selected by systematic random sampling method, and data has been collected through library and field methods. To analyze data by structural equation modeling method, Excel 2013, Spss23 and Smartpls3 we have used. The results indicate that ICT has a positive and significant relationship with the productivity of the staff of armed forces universities and components of human resource productivity. Finally, a model has been presented to productivity of staff of armed forces universities with an emphasis on the role of information and communication technology.
  Keywords: Human Resource Productivity, Information, Communication Technology, Armed forces universities
 • Aliasghar Pourezzat, Majid Mokhtarianpour *, Ali Amini Page 3
  In Classic Diplomacy, the role of ambassador was defending national interests in foreign countries and messaging between the authorities of two countries. By facilitation of communication, job diversification of ambassadors and enhanced diversity of embassies staff, gradually the role of ambassador changed basically. Considering this role change and the characteristics of Islamic Republic of Iran (IRI), this research was performed to design the competency model of the ambassadors of IRI. The methodology of this research is the qualitative method of thematic analysis. The data was collected, up to saturation, via 3 sources of "interviewing former ambassadors and diplomats of IRI in various countries", "the texts of the interviews or articles written by former ambassadors of different countries about the job of an ambassador or a good ambassador", and "the texts of the speeches of the supreme leader of IRI". After multiple stages of coding, using MAXQDA software, 6 major themes emerged and based on it, the Competency model of the Ambassadors of IRI was formed including 6 layers of “Islamic and national values”, “ethical, personality and general traits”, “specialized and general knowledge”, “experience”, “mental and communicative abilities” and “managerial, intellectual and communicative skills”.
  Keywords: competency, Competency model, Competency based management, ambassador, ministry of foreign affairs
 • Hassan Amiri *, Saba Hedayatifar, Alireza Moghaddam Page 4
  The main purpose of strategic management is strategic adequacy or coordination between resource and opportunities and value added creation. How of alignment authorship between human resource process and organization objects is head factor in human resource optimum usage and one of chief questions of management. Goal of this research is survey of foresight usage in oriented criterions creation to human resource strategic management for affection increase of human resource activities in achievement to defense organization objects. So, after foresight affection aspects identity in human resource alignment increase by soft systems method, specify how and rate of foresight index affection in research goal achievement by structural equation modeling. By this method usage, determinate path and rate of foresight index affect as threats avoidance, opportunities utilization, effective defense in asymmetric battles, defense technology absorption, defense fraction expansion or brisk, equipment admixing in battles designing and affect situation of equipment concentration on oriented criterions creation for human resource process strategic management and introduce human resource process usage pattern for achievement to objects of defense organization.
  Keywords: Foresight, Conduction to Human Resource Process, Defense Organization, Structural Equation Modeling
 • Hossein Mansoori *, Ali Shaemi Barzoki, Mohammad Hosein Moshref Javadi, Masoud Kianpour Page 5
  The purpose of this study was to validate the model of organizational empowerment based on human resources processes and explain the relationship between its components in the Hormozgan Province Power Industry. The present research is in the category of applied research and is one of the correlation researches. The statistical population consisted of all employees of Hormozgan Province Power Industry (1546 people). After determining the sample size using the Morgan and Krejsi tables, data were collected using a researcher-made questionnaire from 384 randomly-classified stratified random sampling. In the formulation of this scale, the validity of the content of the factors with the opinion of experts and the validity of the structure was confirmed by factor analysis. Measurement reliability was calculated and confirmed by Cronbach's alpha with a coefficient of 0.977. To analyze the data, Kolmogorov-Smirnov test, factor analysis (exploratory and confirmatory), one factor analysis of harmonics and structural equation modeling using SPSS and AMOS software were used. The results of this research show that the HR empowerment model is confirmed by HRM in Hormozgan Province Power Industry;...
  Keywords: Human resources processes, organizational empowerment, Structural Equation Modeling, Hormozgan Province Power Industry
 • Mohammad Amin Batmani *, Jabbar Babashahi, Hamidreza Yazdani Page 6
  Professionalization is a key concept. The expansion of the strategic Role of human resources has led human resource experts to focus on professionalization of the field of HRM. The purpose of this research is to design a conceptual framework of professionalization in the field of human resource management. In order to achieve this goal, the approach to collect data Grounded theory was used. Using this approach, the main phenomena, causal conditions, interventional conditions, context conditions, strategies and implications of these strategies were identified. In-depth Semi-structured interviews were used as a tool for collecting information. The participants in the current research interviews were 15 human resource managers and experts, human resources Professors and researchers and human resource managers. Data analysis was performed in three stages: open coding, axial coding and selective coding. By analyzing the data of the interview in this research, the conceptual framework of professionalism in the field of HRM was extracted. In this framework, the dimensions of the paradigm model were extracted. Results of This Research and Methodology can be used as the basis for analyzing professionalization of the field of human resource management of Public organizations. Finally, based on the findings of the study, suggestions are presented.
  Keywords: Professionalism, Professionalization, Grounded Theory, Public Organizations
 • Abbas Abbaspour, Ahmad Ali Emamimeybodi *, Hamid Rahimian Page 7
  To lead competencies at state universities,
  Method
  This research is based on the purpose of the type And in terms of nature and methodology, except for combined research with the approach.There are two qualitative and quantitative steps.In the first stage, qualitative research with 16 contributors.A deep interview was conducted and content analysis method was used to analyze the interviews.Prioritize competencies based on their importance.In the second stage, quantitative research was done by providing a researcher-made questionnaire.o lead competencies at state universities,
  Method
  This research is based on the purpose of the type And in terms of nature and methodology, except for combined research with the approach.There are two qualitative and quantitative steps.In the first stage, qualitative research with 16 contributors.qualitative research with 16 contributors.A deep interview was conducted and content analysis method was used to analyze the interviews.Prioritize competencies based on their importance.In the second stage, quantitat except for combined research with the approach
  Keywords: competency, leadership competency, Competency model, government universities in Tehran