فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن احمدی، هاشم ولی پور*، یعقوب زراعت کیش صفحات 1-22
  مقدمه
   با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدودبودن منابع طبیعی در دسترس، مقوله توسعه پایدار و حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله موضوع های اصلی است که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به منظور فقرزدائی موثر است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی زیست محیطی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است. 
  روش پژوهش
  پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی است. جامعه آماری پژوهش را 5 نفر از خبرگان در زمینه مالی تشکیل می دهد که با روش هدف مند قضاوتی انتخاب شدند. از پرسش نامه در قالب روش دلفی فازی با طیف لیکرت و دیمتل فازی به صورت فازی مثلثی به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شده است. 
  یافته ها
  در این پژوهش از بین 20 شاخص شناسایی شده، 8 شاخص از نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. سپس، روابط بین شاخص های گزارشگری مالی و غیرمالی زیست محیطی مشخص شد. نتایج این مرحله نشان داد که برای گزارشگری مالی زیست محیطی شاخص های قابل مقایسه بودن اطلاعات، چگونگی تولید و مربوط بودن محتوای اطلاعات شدت اثر خالص و اهمیت بیشتری دارد. از بین شاخص های سه گانه گزارشگری غیرمالی زیست محیطی شاخص مدیران شرکت ها بیشترین شدت اثر خالص و اهمیت را دارد.
  نتیجه گیری
  اصول اساسی و تاثیرگذار در گزارشگری مالی زیست محیطی ابعاد اصلی کیفیت گزارشگری مالی است و اطلاعات در صورتی که کامل و عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد عاملی موثر در گزارشگری مالی است. هم چنین، وجود گروه های درون سازمانی و برون سازمانی در قالب مدافعان محیط زیست، که مورد حمایت مدیران بخش های مختلف به ویژه هیات مدیره باشد، به عنوان عاملی اساسی در گزارشگری غیرمالی زیست محیطی است.
  کلیدواژگان: حسابداری زیست محیطی، فازی، گزارشگری غیرمالی، گزارشگری مالی
 • وحید بخردی نسب*، فاطمه ژولانژاد صفحات 23-48
  مقدمه
  از جمله معیارهای اثرگذار بر تمکین مالیات اسلامی عوامل درونی مودیان مانند نیت، نگرش و هنجار ذهنی آنان است. هم چنین، تا زمانی که مودی مالیات اسلامی ضرورت، اهمیت و فواید پرداخت خمس و زکات را نداند آن را پرداخت نمی کند. از این رو، لازم است ابعاد رفتاری تمکین مالیاتی مودیان (اشخاص حقیقی) بررسی شده و اثر پرداخت مالیات اسلامی بر حل مشکلات اقشار ضعیف جامعه مشخص  شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نیت، نگرش و هنجار ذهنی مودی با تمکین مالیات اسلامی می پردازد.
  روش پژوهش
  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پیمایشی-میدانی بوده و با استدلال استقرایی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را استادان حوزه های علمیه و دانشگاه، حسابرسان، حسابداران و صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی مراجعه کننده به موسسات خیریه برای پرداخت خمس و زکات در سال 1394 تشکیل می دهد. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شده و فرضیه های پژوهش با دو روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری بررسی شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگرش و هنجار ذهنی در سطح هر مودی (شخص حقیقی) با تمکین مالیات اسلامی رابطه معنی داری دارد. هم چنین، نیت مودی مالیات اسلامی بر رابطه بین نگرش و هنجار ذهنی در سطح هر مودی (شخص حقیقی) با تمکین مالیات اسلامی اثر معنی داری دارد.
  نتیجه گیری
  ترغیب به پرداخت داوطلبانه خمس و زکات، یکی از رهیافت های موثر برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه است و مراجع ذیصلاح باید با تقویت عوامل موثر بر تمکین مالیاتی (نیت، نگرش و هنجار ذهنی مودی مالیاتی) از آن برای نیل به کاهش فقر اقتصادی با تشویق مودیان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تمکین مالیات اسلامی، دین اسلام، نظریه واکنش منطقی، نیت، نگرش و هنجار ذهنی مودی
 • امین بلوری، سعید محمودزاده باغبانی، غلامرضا رضایی* صفحات 49-69
  مقدمه
  بکارگیری فن های حسابداری مدیریت در نهادهای دولتی و وابسته به دولت مانند بیمارستان ها از ضرورت های اساسی است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی موانع بکارگیری فن های حسابداری مدیریت در بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی می پردازد. 
  روش پژوهش
  روش پژوهش مورد استفاده اکتشافی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان حوزه مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی در سال 1395 تشکیل می دهد. نمونه پژوهش، 217 نفر است. به منظور بررسی پرسش های پژوهش از آزمون های t یک نمونه ای و آزمون میانه استفاده شد.  
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع بکارگیری فن های حسابداری مدیریت در بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی شامل عوامل فرهنگی، سازمانی و قانونی، شناخت و آموزش های قبلی افراد و هماهنگی مناسب و موارد مرتبط با کارکنان واحد حسابداری (نبود تمایل و ضعف کارکنان برای فعالیت در واحد حسابداری مدیریت) است.
  نتیجه گیری
  به مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه مدیران بیمارستان های دولتی استان آذربایجان شرقی پیشنهاد می شود در جهت رفع موانع بکارگیری فن های حسابداری مدیریت در بیمارستان های دولتی، واحد حسابداری مدیریت را ایجاد و با راه اندازی رشته «حسابداری مدیریت بهداشت و درمان» نیازهای سازمان خود را تامین کنند. هم چنین، مدیران بیمارستان ها با رویکردی مثبت نسبت به کارکنانی که در زمینه استفاده از فن های حسابداری مدیریت ایفای نقش می کنند، هماهنگی لازم برای فعالیت های آنان را با سایر واحدهای بیمارستان فراهم کنند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، حسابداری مدیریت، موانع شناخت و آموزش های قبلی افراد و هماهنگی مناسب، موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی، موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابداری
 • احمد پیفه*، رخسانه ریگی، حمید زارعی، فریده صوفی صفحات 70-88
  مقدمه
  با توجه به الزام قانونی دستورعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات در بخش سلامت، که بر نظام اقتصادی کشور نیز موثر است، پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد می پردازد.
  روش پژوهش
  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، توصیفی تحلیلی با رویکرد پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 1396-1389 (مشتمل بر پنج سال قبل و سه سال بعد از اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد) است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از برگه ارزیابی خدمات، تجزیه و تحلیل متون، گزارش های مدیریتی و داده های صورت های مالی استفاده و تجزیه وتحلیل آماری داده های مزبور از طریق رگرسیون چند متغیره انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج بیانگر این است که بین اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد با درآمد بیمارستان ها، حضور فعال کارکنان غیرموظف و کیفیت ارائه خدمات رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد اما بین اجرای این طرح و ضریب اشغال تخت فعال رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به موثربودن اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بر درآمد بیمارستان ها می توان اظهار داشت که این طرح تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها داشته و موجب فعالیت بیشتر آنان در بیمارستان ها، ارائه خدمات بهتر و در مجموع بهبود اثربخشی شده است. بنابراین، به مسئولان و مجریان طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می شود اجرای آن را به صورت گسترده تر در سایر استان ها دنبال کنند.
  کلیدواژگان: اثربخشی، بخش سلامت، دانشگاه های علوم پزشکی، درآمد، طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد
 • وحید تقی زاده خانقاه*، یونس بادآور نهندی صفحات 89-105
  مقدمه
  بشردوستی یکی از مهم ترین ارکان اخلاق اجتماعی محسوب می شود که دامنه محبت و رسیدگی به انسان ها را کانون توجه، مطالعه و ملاحظه خود قرار می دهد. بشردوستی شرکتی موجب توجه به رشد شرکت ها در زمینه تولید کالاها و محصولات جدید می شود. از این رو، در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نامتقارنی اطلاعات تاثیر فعالیت های بشردوستانه بر نوآوری شرکت ها بررسی شده است.
  روش پژوهش
   این پژوهش، بنیادی با رویکرد پس رویدادی و طرح آن از نوع شبه تجربی است. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1390 بررسی شد. برای اندازه گیری فعالیت های بشردوستانه از کمک های اهدایی شرکت به موسسات خیریه و عام المنفعه و برای اندازه گیری نوآوری از شاخص هزینه های تحقیق و توسعه استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق الگوی داده های ترکیبی آزمون شد.   
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که فعالیت های بشردوستانه بر نوآوری شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین، تاثیر فعالیت های بشردوستانه بر نوآوری در شرکت های با نامتقارنی اطلاعات بالا نسبت به شرکت های با نامتقارنی اطلاعات پایین، بیشتر است.
  نتیجه گیری
  فعالیت های بشردوستانه برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و هم چنین ایجاد بینشی نو در راستای تولید کالاها و محصولات جدید الگوی مناسبی است. به طور خاص، کمک های اهدایی مستقیم شرکت ها به دانشگاه ها، نهادهای پژوهشی و موسسات خیریه موجب شکل گیری کالاها و محصولات جدید می شود و در نتیجه، هر گونه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: فعالیت های بشردوستانه، موسسات خیریه، نامتقارنی اطلاعات، نوآوری شرکت
 • محمد کیامهر*، فرزانه قره خانی صفحات 106-123
  مقدمه
  کاربران اصلی نظام اطلاعاتی حسابداری (حسابدار، حسابرس و یا مدیر) به منظور موفقیت در انجام وظایف خود باید از عوامل موثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری و نقش آن ها در اجرای عملیات حسابداری آگاهی داشته باشند. از این رو، در پژوهش حاضر عوامل احتمالی موثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری از طریق متغیرهای روش های حسابداری مدیریت، درجه رسمیت و ویژگی های اطلاعات بررسی شده است.
  روش پژوهش
  پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران 32 شرکت صنایع غذایی در استان های فارس و یزد در سال 1396 است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه کتبی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
  یافته ها
  میزان صادرات بر روش های حسابداری مدیریت و درجه رسمیت (قوانین و مقررات مورد استفاده در شرکت) تاثیر معنی داری دارد اما اندازه شرکت بر روش های حسابداری مدیریت و درجه رسمیت اثر معنی دار ندارد. سن شرکت بر درجه رسمیت و ساختار سازمانی بر ویژگی های اطلاعات (مالی، غیرمالی، اقتصادی و غیراقتصادی) تاثیر معنی داری دارد. هم چنین، نااطمینانی محیطی (تکامل فن آوری و اقدامات رقبای اصلی) بر ویژگی های اطلاعات و درجه رسمیت تاثیر معنی داری دارد اما ویژگی های شخصیتی مدیر بر روش های حسابداری مدیریت و ویژگی اطلاعات تاثیر معنی داری ندارد.
  نتیجه گیری
  شرکت های دارای مدیران با ویژگی های شخصیتی مناسب و هم چنین ساختار مطلوب سازمانی از پایدار یا ناپایدار بودن محیط آگاهی داشته و با دسترسی به اطلاعات مالی و غیرمالی مناسب می توانند با تسخیر بازارهای خارجی، صادرات را افزایش دهند که همه این موارد متاثر از انتخاب نظام اطلاعاتی حسابداری مناسب برای شرکت است.
  کلیدواژگان: درجه رسمیت، ساختار سازمانی، میزان صادرات، نااطمینانی محیطی، نظام اطلاعاتی حسابداری
|
 • M. Ahmadi, H. Valipoor (Ph. D.) *, Y. Zeraatkish (Ph. D.) Pages 1-22
  Introduction
  As population grows increasingly and accessible natural resources are limited, sustainable development as well as conservation and improvement of environment are the main issues affecting the way of economic growth and social welfare in the world to alleviate poverty. Thus, the aim of this study was to provide a model for financial and non-financial environmental reporting in Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company.
  Method
  This study is applied in terms of purpose and is a field research regarding the data collection. The statistical population consisted of five financial experts selected by purposive or judgmental sampling. In order to collect data a questionnaire was used in the form of a Fuzzy Delphi method with the Likert scale and a Fuzzy DEMATEL with a triangular fuzzy design.
  Results
  The experts approved eight indicators out of the 20 identified indicators. Then, the relationship between the indicators used in the financial and non-financial environmental reporting was determined. The results of this phase indicated that for environmental financial reporting, comparative information, timeliness of information provision, and relevance of information content had more severity and importance. Among the three indicators of non-financial environmental reporting, the managers’ index has the highest severity and importance.
  Conclusion
  The fundamental and effective principles in financial environmental reporting are the main aspects of the quality financial reporting. And, if the information is completed and error-free and tendencies are biased, it is an effective factor in financial reporting. The existence of internal and external groups in the form of environmental advocates supported by directors of different departments, particularly the board of directors, is also a key factor in non-financial environmental reporting.
  Keywords: Environmental Accounting, Financial Reporting, Fuzzy, Non-financial Reporting
 • V. Bekhradi Nasab *, F. Jolanejad Pages 23-48
  Introduction
  Internal factors of taxpayers such as their intention, attitude, and subjective norm are among the criteria affecting Islamic tax compliance. Also, as long as the Islamic taxpayer does not know the necessity, importance and benefits of Khums and Zakat payments he will not pay the tax.  Therefore,it is required to examine the behavioral aspects of taxpayers’ tax compliance (real people) and the impact of Islamic tax payment on solving the problems poor classes in the society. In this regard, this study investigates the relationship between intention, attitude, and subjective norm of taxpayers with Islamic tax compliance.
  Method
  this research is applied in terms of its purpose, it is a field survey in terms of the nature, and it was conducted by inductive reasoning. The statistical population consisted of instructors of Hawzahs and university, auditors, accountants, job owners, and real people went to charities to pay Khums and Zakat in 2005. The data were collected using a questionnaire and the hypotheses were tested by Pearson correlation coefficient and structural equations.  
  Results
  The results of this research indicate that the attitude and the subjective norm at the level of each taxpayer (real person) have a significant relationship with the Islamic tax compliance. Further the intention of Islamic taxpayer has a significant effect on the relationship between attitude and subjective norm at the level of each taxpayer (real person) and Islamic tax compliance.
  Conclusion
  Encouragement to pay Khums and Zakat voluntarily is one of the effective approaches to improve the living conditions of poor classes of the society; the competent authorities should enhance the effective factors on tax compliance (intention, attitude, and subjective norm of taxpayer) to reduce the economic poverty through encouraging taxpayers.
  Keywords: Action Response Theory, Attitude, Subjective Norm of Tax Payer, Intention, Islam Religion, Islamic Tax Compliance
 • A. Bolouri, S. Mahmoudzadeh Baghbani, Gh. Rezaei * Pages 49-69
  Introduction
  Applying management accounting techniques in governmental institutes and government-dependent institutes like hospitals is one of the necessities. In this regard, this study evaluates the barriers to apply management accounting techniques in governmental hospitals and clinics of East Azarbaijan.
  Method
  The research method is exploratory-survey. The statistical population included all staff of financial department in governmental hospitals and clinics of East Azarbaijan in 2016. The sample of the study was 217 people. To test the research questions, one sample t-test and median test were administered.
  Results
  The results show that the barriers of applying management accounting techniques in governmental hospitals and clinics of East Azarbaijan involve cultural, organizational, and legal barriers, recognition and individual prior training, and proper coordination, as well as issues related to the staff of accounting department (lack of tendency and staff weakness to work in management accounting department).
  Conclusion
  Mangers of the Ministry of Health and Medical Education, particularly managers of East Azarbaijan governmental hospitals, are suggested to run a management accounting department to eliminate the barriers of management accounting techniques  in governmental hospitals and present management accounting of healthcare major to fulfill their organization’s needs. Also, the managers of hospitals with a positive approach to the staff playing role in using management accounting techniques should organize the required coordination with other sections of the hospital for their activates.
  Keywords: Barriers Related to Staff of Accounting Department, Barriers to Recognition, Prior Trainings of Individuals, Proper Coordination, Cultural, Organizational, and Legal Barriers, hospital, Management Accounting
 • A. Pifeh (Ph. D.) *, R. Righi, H. Zarei, F. Soofi Pages 70-88
  Introduction
  Due to the legal requirement of performance-based payment instruction and the necessity of improving the quantity and quality of services in the health sector affecting the national economic system, this study investigates the effectiveness of the performance-based payment plan.
  Method
  This research is applied in terms of purpose, and it is descriptive-analytic in terms of data with an ex post facto approach. The statistical population consisted of Sistan and Baluchestan Universities of Medical Sciences from 2010 to 2017 including the last five years ago and three years after the implementation of performance-based payment plan). Service evaluation form, text analysis, management reports, and financial statements data were used to collect data and then multivariate regression was used to analyze data.
  Results
  The results indicate that there is a positive and significant relationship between the implementation of the performance-based payment plan and the income of the hospitals, the active presence of non-executive staff and the quality of service provision, while there is no significant relationship between the implementation of this plan and active beds occupancy rate.
  Conclusion
  Considering the effectiveness of the implementation of performance-based payment plan on hospitals’ income it can be stated this plan has affected the hospitals staff performance positively. It has also resulted in increasing staff’s activities in hospitals, providing better services, and improving effectiveness as a whole.  Therefore, the providers of performance-based payment plan in the Ministry of Health and Medical Education are suggested to implement this plan in other provinces broadly.
  Keywords: effectiveness, Health Sector, Income, Performance-Based Payment Plan, Universities of Medical Sciences
 • V. Taghizadeh Khaneghah (Ph. D.) *, Y. Badavar Nahandi (Ph. D.) Pages 89-105
  Introduction
  Philanthropy is one of the most important bases of social ethics that considers and studies the affection for human beings. Corporate philanthropy results in taking into account the companies’ growth with regard to the production of goods and new products. Therefore, in this study the effect of philanthropic activities on companies’ innovation is investigated by considering the information asymmetry.
  Method
  This research is applied with ex post facto approach and its design is quasi-experimental. 60 companies listed on the Tehran Stock Exchange were examined during 2011-2017. Company’s donations to charitable and beneficial organizations are used to measure philanthropic activities and research costs and development are utilized to measure innovation as well. A panel data model was administered to test the research hypotheses.
  Results
  The results show that philanthropic activities have a positive and significant effect on company innovation. In addition, the impact of philanthropic activities on innovation in companies with higher asymmetric information is more than ones with lower information asymmetry.
  Conclusion
  Philanthropic activities are a proper model for decreasing conflict of interests between managers and stockholders and creating a modern insight in relation with the production of new goods and products. In particular, the direct donation of companies to universities, research institutions, and charities will develop new goods and products and consequently, it would reduce any kind of conflict of interests between managers and shareholders
  Keywords: Charities, Company Innovation, Information Asymmetry, Philanthropic Activities
 • M. Kiamehr (Ph. D.) *, F. Gharehkhani Pages 106-123
  Introduction
  The main users of accounting information system (accountant, auditor, and/or manager) should be aware of factors affecting the design of accounting information system and its role in performing accounting operations to do their tasks successfully. Therefore, this study has investigated the probable factors affecting the design of accounting information system by management accounting methods, the degree of formalization, and information features.
  Method
  The present study is applied in terms of its purpose and a descriptive survey in terms of its nature. The statistical population included 32 food industry companies of Fars and Yazd Provinces in 2007. A questionnaire was used to collect data and a structural equation modeling was administered to test the research hypotheses.
  Results
  Export volume has a significant impact on management accounting methods and the degree of formalization (the company’s rules and regulations), but the company’s size has no significant impact on them. The company’s age has a significant impact on the degree of formalization, while the organization structure does not affect the information features (financial and non-financial information, economic and non-economic) significantly. In addition, environmental uncertainty (technology development and main competitors’ actions) affects the information features and the degree of formalization significantly; however, managers’ personality traits have no significant effect on management accounting methods and information features.
  Conclusion
  Companies run by managers with appropriate personality traits and having desirable organizational structure should be aware of stability or instability of the environment. They can occupy foreign markets by accessing to proper financial and non-financial information and expand the import volume which will be affected by selecting a proper accounting information system for the company.
  Keywords: accounting information systems, Degree of Formalization, Environmental Uncertainty, Export Volume, Organizational Structure