فهرست مطالب

 • شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا دوستان*، کبری بویری، مریم زیلایی، مهدی صیفوریان صفحات 553-564
  هدف تحقیق
   هدف پژوهش حاضرارزیابی انتقال حرکات نامتقارن دودستی به حالت عکس آن بود و مدل های مطرح شده در مورد حرکات همزمان دودستی، بویژه مدل برنامه حرکتی تعمیم یافته مورد بحث قرار گرفت. این پژوهش استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی با استفاده از یک تحقیق انتقال را نشان می دهد. روش تحقیق: ابزار مورد استفادهاین تحقیق شامل دو دستگاه قلم نوری G-Note7100 که به دو دستگاه لپ تاپ با پورت USB اتصال می یافت، می باشد. آزمودنی های این تحقیق را دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران (تعداد 28 نفر) تشکیل دادند که همگی راست دست بودند و تکلیف هماهنگی دودستی نامتقارن را تمرین می کردند. نیمی از آزمودنی ها تکلیف را بصورت دست راست ستاره- دست چپ خط را تمرین می کردند و الگوی انتقال بصورت عکس تمرین بود.
  نتایج
  نتایج تحقیق حاضر شواهدی قوی از انتقال مثبت حرکت هماهنگی دودستی کشیدن ستاره- خط، به حالت عکس آن رانشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  انتقال مثبت بین اندامی در این تحقیق به تاثیر مثبت تجربه قبلی عملکرد مهارتی بوسیله اندام مجری دیگر اشاره دارد و بنابراین استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی را نشان می دهد. این انتقال مثبت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته اشمیت و ماهیت مستقل مجری از بازنمایی حافظه ای برای مهارت های دودستی حمایت می کند. از نتایج تحقیقات مختلف به همراه تحقیق حاضر شاید بتوان چنین استنباط کرد که استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی در حرکات هماهنگی دودستی به تفاوت در ویژگی های خاص حرکت دو دست بستگی دارد. این شواهد نشان می دهد که ارائه حرکتی، مستقل از اندام مجری است که نشان می دهد مهارت حرکتی را می توان به اندام های مجری متنوعی نسبت داد.


  کلیدواژگان: انتقال، هماهنگی دودستی، فرضیه استقلال اندام مجری
 • رامین امیرساسان صفحات 565-572
  هدف تحقیق 
  هدف از این تحقیق بررسی کارایی نظریه رفتار سازمان یافته در تبیین مصرف مکمل در میان کشتی گیران نخبه ملی بود. روش تحقیق: به همین منظور، 146 نفر از کشتی گیران تیم های ملی ایران که در سال های 1389 و 1390 در اردوهای انتخابی و آماده سازی شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی شرکت داشتند به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه زمینه یابی مکمل های ورزشی هاسمن (2006) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که مدل اندازه گیری نظریه رفتار با برنامه از برازش ضعیفی برخوردار است. به هرحال، مولفه های مدل تقریبا 59% واریانس قصد رفتاری را تبیین می کنند. هنجارهای ذهنی قوی تری (β = 0/65) و کنترل رفتاری ادراک شده (β = 0/07) ضعیف ترین شاخص پیش بین بود.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع نظریه رفتار با برنامه قادر است میزان قابل توجهی از واریانس قصد رفتاری را در ارتباط با مصرف مکمل های ورزشی در کشتی گیران نخبه تبیین کند.
  کلیدواژگان: قصد، نگرش، هنجار، کنترل ادراک شده، مصرف مکمل، کشتی گیر نخبه
 • جواد عظیمی راد*، مهدی نمازی زاده، محمد علی اصلان خانی صفحات 573-579
  هدف تحقیق
   تحقیقات قبلی نشان داده ارائه بازخورد براساس تقاضای فراگیر برای یادگیری موثر است وکنترل خارجی ارائه بازخورد بعد از کوشش های موفق نسبت به کوشش های ناموفق به نتایج بهتری می انجامد. هدف تحقیق حاضر تاثیر درخواست بازخورد بعد از کوشش های موفق و ناموفق در شرایط خودکنترلی بود. روش تحقیق: 30 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و تکلیفی را که شامل فشار دادن دکمه های2 ،4 ،6 و 8 صفحه کلید کامپیوتر با انگشت سبابه دست راست و با فواصل زمانی به ترتیب 300 و 200،400 میلی ثانیه بود (زمانبندی نسبی33.3و44.4و22.2 درصد)، در مراحل اکتساب و یادداری بود اجرا کردند. در مرحله انتقال فواصل زمانی 1.5 برابر بود ولی زمان بندی نسبی بدون تغییر باقی مانده بود. شرکت کنندگان براساس کوشش هایی که برای دریافت بازخورد انتخاب کرده بودند و با پاسخ دهی به پرسشنامه پایانی به گروه کوشش های موفق و ناموفق تقسیم شدند. از آزمون t مستقل جهت مقایسه گروه ها استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج تحقیق حاضر تفاوتی بین دو گروه در هیچکدام از مراحل تحقیق نشان نداد.
  بحث و نتیجه گیری
  این امر نشان می دهد فراگیران بدون توجه به موفق یا ناموفق بودن، کوششی را که برای دریافت بازخورد انتخاب می کنند از فوائد سودمند آن بهره مند می گردند.
  کلیدواژگان: بازخورد افزوده، خودکنترلی، کوشش های موفق، کوشش های ناموفق
 • افسانه شیخی، جواد فولادیان*، سیدمجتبی حسینی، منیژه عربی صفحات 581-588
  هدف تحقیق 
  این تحقیق با هدف بررسی یک دوره تمرینات فشرده پیش از فصل بر برخی حالات روانی (سر زندگی، خشم، سردرگمی، افسردگی، خستگی و تنش) بانوان تکواندوکار نخبه در رده نوجوانان وجوانان انجام شد. روش تحقیق: شرکت کنندگان شامل 12 نوجوان، با میانگین سنی71/0± 5/15 سال و 12 جوان، با میانگین سنی 9/1± 43/20 سال که دارای حداقل 3 سال سابقه مستمر تکواندو در سطوح ملی بود، برای سنجش حالات روانی از مقیاس خلقی برومز طی سه مرحله (مرحله اول شروع اردو، مرحله دوم هفته 6، مرحله سوم هفته 12 تمرین) استفاده شد. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t، در سطح معنی داری 5% استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان دادند که همه خرده مقیاس های حالات روانی در مرحله دوم تمرین بانوان تکواندو کار نخبه رده نوجوانان و جوانان افزایش معنی داری یافته است. همچنین در پایان هفته ششم تا دوازدهم این تمرین ها بر میزان سردرگمی شرکت کننده ها افزایش معنی داری داشته است. یافته ها نشان داد، تمامی خرده مقیاس های عوامل روانی در مراحل مختلف تمرین (خشم، سردرگمی، افسردگی، خستگی، تنش) به جزء شاخص سرزندگی در تکواندوکاران جوان به طور معنی داری پایین تر از تکواندوکاران نوجوان بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت نوع و شدت تمرینات در تغییر شاخص های حالات روانی و خلق و خو حائز اهمیت می باشد، همچنین شدت بالای تمرینات هیچ گونه تاثیر مثبتی بر کاهش مولفه های منفی روانی نداشته، بلکه به افزایش افسردگی، سردرگمی و خشم نیز منجر می شود.
  کلیدواژگان: تمرین فشرده، خلق و خو، بانوان تکواندوکار، نخبه
 • عادله زهتاب *، سید محمدکاظم واعظ، سیده افروز موسوی، صفورا سالمی صفحات 589-595
  هدف تحقیق
  هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق: بدین منظور از میان زنان آزار دیده مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی کرمانشاه، 30 نفر که افسردگی آنان توسط آزمون بک تایید شده بود، با دامنه سنی 40-20ساله (میانگین:28/9; انحراف معیار:3/4) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. پس از اجرای هشت هفته تمرینات یوگا (هر هفته دو جلسه، هر جلسه 90 دقیقه، شامل چرخش آگاهی، حرکات کششی، آساناها، و شاواسانا) از طریق آزمون افسردگی بک مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.
  نتایج
  میانگین گروه ها با استفاده از آزمون کوواریانس نشان داد که تمرینات یوگا افسردگی زنان گروه آزمایش را کاهش داده است (F=6/81,P<0/001).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، انجام تمرینات ساده، مفرح و کم هزینه یوگا با کاهش افسردگی زندگی زنان آزار دیده همراه است و می توان با به کارگیری این تمرینات در راستای بهبود مشکلات روان شناختی زنان آزار دیده گام برداشت.
  کلیدواژگان: تمرین یوگا، زنان آزار دیده، افسردگی
 • عبدالرحمن خضری*، رسول حمایت طلب صفحات 597-606
  هدف تحقیق
   هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه زمان پاسخ سالمندان فعال و غیر فعال با سطوح مختلف شاخص توده بدنی بود. روش تحقیق: حجم نمونه شامل 60 مرد سالمند بود (30 نفر فعال و 30 نفر غیر فعال) پس از تعیین سطوح شاخص توده بدنی، آزمودنی های هر گروه به سه سطح پایین، متوسط و بالای شاخص توده بدنی تقسیم شده و زمان پاسخ آن ها بوسیله آزمون میدانی زمان حرکت و پاسخ انتخابی نلسون اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد تاثیر متغییرهای فعالیت بدنی تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد تاثیر متغییرهای فعالیت بدنی، شاخص توده بدنی و همچنین تاثیر متقابل دو متغیر بر زمان پاسخ ازنظر آماری معنادار بود (p<0/05). آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری را بین آزمودنی های 3سطح گروه فعال نشان نداد (p=0/576). اما تفاوت بین 3سطح غیرفعال معنادار بود (p=0/001). نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه آزمودنی های فعال و غیرفعال نشان داد که تفاوت معناداری بین آزمودنی های سطح پایین شاخص توده بدنی وجود ندارد (p=0/661) اما زمان پاسخ آزمودنی های دوسطح متوسط و بالای شاخص توده بدنی گروه فعال، بطور معناداری کوتاه تر از گروه غیرفعال بود (p<0/05).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد غیرفعال با سطح پایین شاخص توده بدنی، زمان پاسخ کوتاهتری نسبت به افراد با سطوح بالاتر دارند، سالمندان باید از طریق پرداختن به فعالیت های بدنی، شاخص توده بدنی خود را درحد مطلوب حفظ کنند.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، تیپ بدنی، زمان واکنش و زمان حرکت، BMI
 • حسن محمدزاده، حسن هلالی * صفحات 607-612
  هدف تحقیق
  بررسی تاثیر برنامه ی آموزش هوش هیجانی بر عملکرد ورزشی دانش آموزان ورزشکار دبیرستان تربیت بدنی شهر تبریز است. روش تحقیق: این تحقیق نیمه تجربی بوده و با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل انجام شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستان تربیت بدنی تختی شهر تبریز است که رشته ی تربیت بدنی را آموزش می بینند. از بین 120 دانش آموز جامعه تعداد 48 دانش آموز برای نمونه انتخاب شدند و در 3 رشته ورزشی قرار گرفتند. ابتدا برنامه ی آموزش هوش هیجانی دانیل گلمن به مدت 5 هفته برای دانش آموزان گروه تجربی آموزش داده شد و بعد عملکرد دانش آموزان با استفاده از آزمون استاندارد ایفرد در سه رشته ی بسکتبال، والیبال و هندبال مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین داده های تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی در سطح اطمینان 95/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  نتایج
  نتایج تفاوت معناداری بین گروه کنترل و تجربی در رشته های والیبال و هندبال در پس آزمون را نشان داد. گروه تمرین داده شده در رشته های والیبال و هندبال در پس آزمون بهتر از گروه کنترل عملکرد داشته و نمرات بهتری کسب کردند. در ضمن نتایج تفاوت معناداری را در نمرات عملکرد گروه کنترل و تجربی در رشته بسکتبال نشان نداد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، عملکرد ورزشی، دانش آموز ورزشکار دبیرستانی
|
 • Mohammad Reza Dostan Pages 553-564
  Aim
  The aim of this study was evaluating transfer of asymmetrical bimanual movement to its converse pattern, and introduced models of bimanual coordination movements, in particular generalized motor program model, were discussed. This research showed the effector independence of motor memory with one transfer research.
  Materials and Methods
  The apparatus consisted of two note pads (G-Note 7100), that connected to two lab tops with USB. Twenty eight right-handed subjects participated in the experiment that practiced asymmetrical bimanual coordination task.
  Results
  The present study provided powerful evidence for positive transfer of a bimanual star-line drawing pattern to the converse task assignment.
  Conclusion
  Interim positive transfer in this study indicates the beneficial effect of previous experience on the skill performance with another effector and, accordingly, suggests effector independence from motor memory. This positive transfer results support the Schmitt's generalized motor program theory and effector-independent nature of the acquired memory representation for bimanual skills. Based on different researches and present findings, we propose that effector-independent from motor memory in bimanual task is depend on difference between special characteristics in two hands movement. The results showed that the abstract motor representation is effector-independent, that is, the same skill can be assigned to various limbs.
  Keywords: transfer, bimanual coordination, effector-independent hypothesis
 • Ramin Amirsasan Pages 565-572
  Purpose
  The aim of study was to investigate efficacy of theory of planned behavior in explanation of use of supplement among national elite wrestlers.
  Method
  For this purpose, 146 wrestlers of national teams of Iran which participating in camps of national team during the 1389-90 years selected as sample group and were studied. For gathering the data, questionnaire of sports supplements survey (Hossman, 2006) was used. Data analyzed by path analysis.
  Results
  Results indicated that the TPB measurement model has poor fit. However, the components of the TPB were able to explain 59% of variance of behavioral intention. Additionally, subjective norms (β = 0/65)were the strongest predictor and perceived behavioral control (β = 0/07)was the weakest predictor. Discus: Results indicated the TPB was able to explain a considerable amount of variance in behavioral intention to consume sports supplements among elite wrestlers.
  Keywords: intention, attitude, norm, perceived control, use of supplement, elite wrestler
 • Javad Azimirad Pages 573-579
  The aim of this study was comparison the effects of request feedback after good trials and poor trials in self-controlled environment. 30 students of ShahidBeheshti University participated in this study. The task required them to depress four keys (2, 4, 8, and 6) sequentially on the numeric keypad portion of the keyboard. The goal MTs for the 3 segments were 200, 400, and 300 ms (total MT: 900 ms) for the acquisition and retention phases. In the transfer phase, the goal segment times were 300, 600, and 450 ms (total MT: 1,350 ms). Thus, the relative timing (in all phases of the experiment was 22.2-44.4-33.3). Aafter the acquisition phase participants in regard to the filled questionnaire and compare the trials they request feedback or not, were assigned to good and poor trials group. To assess overall timing performance, the differences between the goal of overall MT and actual MT for each movement segment computed. Findings showed that there is no difference between request feedback after good trials and poor trials in acquisition, retention and transfer phases. These findings suggest that both, request feedback after good, or after poor trials leads to some beneficial effects on participants performance.
  Keywords: augmented feedback, self-controlled, external control, good trials, poor trials
 • Javad Foladian Pages 581-588
  Introduction
  The present study objective was to examine the effects of a pre- season high intensity exercises period on some mental status (liveliness, anger, confusion, depression, fatigue, tension) among Iranian teenager and youth elite female taekwondo players.
  Methods
  The participants who were selected randomly consisted of 12 teenagers (mean age 15.5±0.71) and 12 youths (mean age 20.43±1.9) and they had at least about 3 years experience in national level. Broms questionnaire was utilized to measure mental status in three stages.
  Results
  Results showed that all the mental status sub-scales in second stage have significantly increased in teenager and youth elite female taekwondo players. Also at the end of 6th to 12th week these exercises have had the significant increasing on participants' confusion. Findings also revealed that all the mental status except liveliness in youth group have been lower than teenager taekwondo players in different stages of exercise. These differences have enhanced in mental factors meaningfully.
  Discussion
  In conclusion it can be said the type and intensity of exercises have importance in determining mental status sub-scales. Moreover the high intensity of exercises has not been impressive in reducing the negative mental elements, yet has resulted to depression, confusion and anger.
  Keywords: High intensity training, Mood, Elite female taekwondo players
 • Adeleh Zehtab Pages 589-595
  Purpose
  The aim of this study was to determine the effectiveness of yoga exercise on reducing the depression of abused women of Kermanshah.
  Method
  Among all abused women referred to Community Emergency of Kermanshah, 30 people whom their depression had been confirmed by Beck Test, with an age range of 20-40 years old (M= 82/9, SD= 3/4 (, were selected by accessible sampling and replaced Simple random in two experimental and control groups of 15 people. After eight weeks of yoga (two sessions per week, each session 90 minutes, including rotation, stretching, Asana, and Shavasana) and reassessment through Beck Depression Inventory,
  Results
  Covariance showed that Yoga exercise has reduced women depression. (p<0/001 F=6/8).
  Discussion
  Performing the low-cost, simple, and enlivening yoga exercise is accompanied by improving living conditions of abused women, and a positive step can be taken toward improvement and prevention of the patients' psychological problems through applying these practices.
  Keywords: yoga exercise, abused women, depression
 • Abdolrahman Khezri Pages 597-606
  Purpose
  The aim of this research is the study and comparing of active and non-active elderly response time with different levels of body mass index.
  Method
  statistical samples include 60 elderly men (30 active and 30 non-actives). After measuring their BMI levels, they were divided into 3 levels (low, medium and high) and response time was measured by Nelson Choice- Response and Movement test.
  Results
  the results of two-way ANOVA test showed that the effect of physical activity, BMI and reciprocal effect of two variables on response time was statistically significant (p<0/05). One -Way ANOVA Test indicates no significant difference between participants of three BMI levels in active group (p=0/576). But difference between three levels of non-active group was significant (p= 0/001). Results of independent t-Test showed that there is no significant difference between low level of BMI in two groups (p=0/661). But the medium and high level participant’s response time of BMI in the active group is significantly shorter (p=<0/05) than non-active group.
  Discussion
  since the results of this study confirmed that non-active persons with low BMI level have shorter. Response time than non-active persons with higher level. So, the elderly can efficiently maintain their BMI via physical activities.
  Keywords: Physical activity, Body type, Reaction Time, Movement time, BMI
 • Hasan Helali Pages 607-612
  Purpose
  The aim of this study is the investigation of the effect of Emotional Intelligence Program on the sport performance of athletic high school students at Tabriz city.
  Methods
  This research is semi-empirical and performed with pre-test and post-test with control group. The participants of this research were the athletic high school students who studied Physical Education in Takhty athletic high school.Than all of the students whom 120 students 48 students selected for the sample and perch in three fields.In the prior the Emotional Intelligence Program of Daniel Goleman were instructed to the experimental groups within 5 weeks and then AAHPERD Test was used to assess the student's performance in three fields which include basketball, volleyball and handball. The data analysis was performed by t student test in. /95 confidence level.
  Results
  The results revealed significant difference in post test between control and experimental groups in volleyball and handball. Further the treated groups in the two fields which include volleyball and handball performed better in the sports performance post test than the control groups. Results further indicated no significant difference in sport performance scores between control and experimental groups in basketball.
  Keywords: Emotional Intelligence, sport performance, athletic high school students