فهرست مطالب

مدیریت ورزشی - سال دهم شماره 4 (پیاپی 43، زمستان 1397)
 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 43، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران
  ایمان نسترن بروجنی، محمد حسین قربانی*، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی صفحات 51-60
  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمده است. جامعه پژوهش حاضر تعداد 800 نفر از کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران ورزش همگانی کشور بودندکه از این میان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و به میزان(0/912) محاسبه گردید. برای تهیه پرسشنامه با استفاده از مصاحبه با اساتید متخصص تعداد 48سوال در 8 حوزه شناسایی شد که به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی گویه های مناسب تحقیق در نهایت در 35 گویه و 7 حوزه طبقه بندی گردید. رتبه بندی عوامل بوسیله آزمون رتبه بندی فریدمن انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد عامل اصول و ساختار مهم ترین عامل در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. آموزش ورزش همگانی در رتبه دوم قرار گرفت . این مطلب بر ضرورت آموزش در راستای توسعه فرهنگ ورزش همگانی در کشور می افزاید. توسعه فرهنگ ورزش همگانی فرآیندی زمان بر خواهد بود که عزم جدی مسئولان را می طلبد.
  کلیدواژگان: ایران، ورزش تفریحی، فرهنگ ورزش، ورزش همگانی، ورزش
 • لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی، ابوالفضل علیزاده گلریزی* صفحات 595-611

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی بود که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره دکتری رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های آزاد و دولتی سراسر کشور بود که 1050 نفر تخمین زده شد که 257 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 50 سوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 20 تن از استادان مدیریت ورزشی رسید و به منظور روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی 0.763 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد برای تجاری سازی تحقیقات مدیریت ورزشی به ترتیب اولویت هفت عامل توانمندی های محقق، راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی، زیرساخت ها، مالی، شخصیتی و فرهنگی، سیاست ها و شبکه سازی وجود دارد.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، تحلیل عاملی، تحقیقات مدیریت ورزشی، تحقیقات دانشگاهی
 • کاظم دانش ثانی، علی محمد صفانیا*، حسین پورسلطانی زرندی صفحات 613-626

  هدف از پژوهش حاضر استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مصرف کنندگان پوشاک ورزشی برندهای رایج در ایران بودند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای، غیر تصادفی و در دسترس انجام شد. 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی عصبی استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و از لحاظ استراتژی آمیخته متوالی اکتشافی بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزشی به دست آمد. از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار KMO برابر با 87/0 است. با توجه به مقدار (21=df ؛ 59/3483=x2) می توان گفت بین عامل ها، همبستگی وجود دارد. توان پیشگوئی این مدل بر اساس مجموع واریانس عامل ها برابر با 33/68 درصد است. نتایج نشان داد شاخص های نسبت x2 به df (77/2)، 068/0=RMSEA ،94/0=NFI، 95/0=CFI، 95/0=IFI، 90/0= AGFI و 95/0=GFI، برازش مدل را تایید کردند. و تمامی عامل ها با مفهوم بازاریابی عصبی رابطه قابل قبولی داشتند. پرسشنامه بازاریابی عصبی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که از طریق آن می توان نتایج پایا و باثباتی به دست آورد.

  کلیدواژگان: استاندارد سازی، بازاریابی، بازاریابی عصبی، پرسشنامه، ورزش
 • ژاله معماری*، ملیحه سادات آقایی شهری، مهسا سعادتی صفحات 627-645

  هدف از این پژوهش بازشناسی حوزه ها و زیرساخت های صنعت ورزش ایران و تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 71 گویه است که توسط پنج تن از خبرگان روایی محتوایی آن تایید و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه مقدار 953/0 تعیین شد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای اعتباریابی سازه ای، شناسایی حوزه ها و برآورد بارهای عاملی، استفاده شد. نمونه های پژوهش معادل 263 تن از گروه های چهارگانه (اعضای هیات علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و ورزشکاران/قهرمانان) تعیین شد که این تعداد با توجه به روش تحلیل پژوهش که از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است و شاخص کیفیت نمونه گیری 84/0=KMO، مناسب است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از میانگین، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی اکتشافی تحت نرم افزار Spss نسخه 21 استفاده شد. حوزه های صنعت ورزش کشور شامل هجده مورد است، همچون اماکن و تاسیسات، سازمان های ورزشی، بازرگانی، رویداد، گردشگری، منابع انسانی، کالا و خدمات، بازاریابی، طب ورزش، فعالیت اقتصادی، دولت و... . بنابراین توجه به بارهای عاملی هر زیرساخت راهگشای مناسبی برای مدیران در تعیین تصمیمات و جایگاه هر حوزه و زیرساخت های مربوطه است، به طوری که مدیران قادر به شناسایی جایگاه هر حوزه برای برنامه ریزی و ارتقای آن خواهند بود.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، دولت، رویداد، صنعت ورزش، فعالیت اقتصادی
 • آرمین فعال، ابراهیم علی دوست قهفرخی*، فهیمه حاجی غیاثیان صفحات 647-660

  هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه اعتماد سازمانی و مولفه های آن با خلاقیت به عنوان یکی از عوامل موثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل ارزیابی شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری، تمامی کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان و ادارات ورزش و جوانان واقع در شهرستان های استان اردبیل بودند که تعداد آنها 100 نفر بود و نمونه نیز برابر با تعداد جامعه به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد.با توجه به اهداف پژوهش، از پرسشنامه اعتماد سازمانی وخلاقیتبرای گردآوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه ها از پژوهششفیعی (1390) و نسیمی (1392) تهیه شد. روایی پرسشنامه ها با نظر استادان رشته مدیریت ورزشی تایید و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی اعتماد سازمانی 92/0 و خلاقیت 84/0 بود. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. در نهایت براساس یافته ها، مشخص شد که شاخص های قابلیت اتکا، تعهد سازمانی، شایستگی و صداقت از اعتماد سازمانی با خلاقیت نیروی انسانی رابطه مثبت و معنا داری دارند.

  کلیدواژگان: ادارات ورزش و جوانان، اردبیل، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، خلاقیت، شایستگی و صداقت، قابلیت اتکا
 • احمد محمودی، حبیب هنری*، جلیل یونسی، جواد شهلائی باقری صفحات 661-685

  هدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران بود. روش پژوهش کیفی و از نوع گرندد تئوری بود. گردآوری داده ها، از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و صاحب نظران رشته فوتبال، مدیران باشگاه های لیگ برتری و مدیران وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بودند. نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه با صاحب نظران تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (هجده مصاحبه). یافته های مربوط به عوامل زمینه ای بیانگر 25 مقوله فرعی؛ قوانین درونی، عمومی و بین المللی، انتفاع دوطرفه، فسادمالی، منفعت طلبی، فقدان فرایند استعدادیابی، عدم تعهد شغلی، درآمدزایی نامشروع، عدم حمایت و پشتیبانی، نحوه اداره، عدم اطلاع رسانی، عدم قانون گذاری، فقدان نظارت و ارزیابی، عدم کنترل صحیح، واسطه گری، عدم پایبندی، عدم شناخت، فقدان اخلاق مداری، بی عدالتی، نارسائی اقتصادی، فقدان مدیریت اداری، موانع حقوقی، فقدان آموزش و آگاهی و عدم بازدارندگی قانونی بود که در 7 مفهوم کلی دسته بندی شدند. همچنین یافته های عوامل مداخله گر نیز در 7 مقوله فرعی؛ تداخل وظایف درونی و بیرونی، عدم فسادستیزی فردی و سازمانی، عدم هماهنگی بین سازمانی و درون سشدند. بطور کلی این عوامل می تواند مدیران را در جهت بهبود سلامت اداری و تلاش برای برچیدن فساد و تبهکاری در صنعت فوتبال ایران یاری رساند.

  کلیدواژگان: صنعت فوتبال، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، فساد، منفعت طلبی
 • نسرین بیگلری، حسن بحرالعلوم*، ناهید داروغه عارفی صفحات 687-702

  هدف از این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل دادند(268 N=)که از بین آن ها 160 نفر به روش تصادفی-خوشه ی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت استعداد (صیادی و همکاران، 1391)، سرمایه اجتماعی (اکبری، 1392) و تعهد سازمانی(اسپیر و ونکاتش،2002) استفاده شد. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد مدیریت استعداد بر سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. هم چنین مدیریت استعداد اثری مثبت و مستقیم بر تعهد سازمانی دارد. در نهایت کلیه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب بودند. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش مدیریت استعداد بر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان است. بنابراین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی را می بایست در سیاست های مرتبط با ادارات ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: اداره ورزش و جوانان، تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت استعداد، منابع انسانی
 • عظیم زارعی*، محمد علی سیاه سرانی کجوری صفحات 703-722

  هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل فعالان ورزش زورخانه بر اساس انگیزه های مشارکت در بازاریابی خیرخواهانه با استفاده از رویکرد ترکیبی است. در گام اول با استفاده از رویکرد کیفی (تحلیل محتوا)، 50 کد به عنوان انگیزه های مشارکت در بازاریابی خیرخواهانه استخراج و با توجه به مشابهت و قرابت معنایی در 10 عامل دسته بندی شدند و بر مبنای آن پرسشنامه پژوهش طراحی شد. در گام دوم از رویکردهای کمی در علم داده کاوی (تشریحی و پیش بینی) جهت بررسی جامعه آماری استفاده شد. به منظور تشریح جامعه پژوهش، 393 فعال این ورزش با استفاده از شاخص دیویس-بولدین در دو خوشه مجزا از هم خوشه بندی و بررسی شدند، همچنین به منظور طراحی مدل پیش بینی کننده رفتار فعالان ورزش زورخانه ای در فعالیتهای خیرخواهانه از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در خوشه اول به ترتیب عمل متقابل، تمایل به سرگرمی و کسب لذت، اهمیت احساسی و در خوشه دوم به ترتیب آموزه های مذهبی، نیاز به کمک دیگران و تمایل به مشارکت اجتماعی بیشترین مراکز خوشه ها رو بدست آورده اند، به کارگیری شبکه های عصبی نشان داد متغیرهای مستقل پژوهش حاضر از قابلبت پیش بینی کننده گی بالایی برخوردارند و با استفاده از آنها می توان تغییرات متغیر وابسته را با دقت 958/0 پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی خیرخواهانه، خوشه بندی، رویکرد ترکیبی، شبکه های عصبی، ورزش زورخانه ای
 • مهدی طالب پور، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری، محمد کشتی دار، محسن هراتی* صفحات 739-754

  هدف پژوهش تحلیل رگرسیونی رابطه مولفه های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی بود. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی (2481 نفر) خراسان رضوی بود؛ که با استفاده از جدول مورگان 334 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بود. ابزار مورداندازه گیری پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بود. جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی بود. در بخش آزمون از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های دانش آفرینی، سازماندهی دانش و کاربرد دانش در جامعه آماری نامبرده بر سرمایه شناختی تاثیر معناداری دارد. مولفه های جذب دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش بر سرمایه رابطه ای تاثیر معناداری دارد. مولفه های سازماندهی دانش و انتشار دانش بر سرمایه ساختاری تاثیر معناداری داردکه مولفه سازمان دهی دانش از بین مولفه های مدیریت دانش بیشترین نقش را بر ابعاد شناختی، رابطه ای و ساختاری سرمایه اجتماعی دارد. ازاین رو پیشنهاد می شود مدیران آموزش پرورش در پرورش نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اجتماعی مدیریت دانش توجه بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: تحلیل رگرسیونی، خراسان رضوی، دبیران تربیت بدنی، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش
 • مینا ملائی*، رحیم رمضانی نژاد، مجید یاسوری، شراره کاوسی صفحات 755-773

  ابعاد کلان توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملی هستند که می توانند روند توسعه یافتگی استان ها و در نتیجه توسعه یافتگی ورزش قهرمانی را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شاخص های توسعه ملی و متغیرهای اقلیمی-جغرافیایی جهت ارائه مدل توسعه ورزش قهرمانی استان های کشور بود. جامعه و نمونه آماری بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390، شامل 30 استان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و تکنیک جمع آوری داده های آن کتابخانه ای است که با استفاده از 39 شاخص توسعه ملی، 5 متغیر جغرافیایی و 48 شاخص ورزشی سطح توسعه یافتگی استان های ایران و اثرگذاری ابعاد کلان توسعه و برخی از متغیرهای جغرافیایی بر توسعه ورزش قهرمانی از سال 1385 تا 1390بررسی شده است. در این پژوهش، از روش های آماری استاندارد کردن، تحلیل عاملی و رگرسیون پنل برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل مدل های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کلان توسعه به ترتیب به توسعه فرهنگی (192/0=β) و توسعه اجتماعی (155/0=β) و در مدل متغیرهای جغرافیایی به مساحت استان (160/1-=β) و متوسط سالانه بارش (067/0-=β) تعلق داشت. میزان اثرگذاری هر یک از عوامل و شاخص های توسعه، می تواند برای تدوین برنامه های توسعه بلندمدت، میان مدت و تعیین اولویت تخصیص منابع مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، متغیرهای جغرافیایی، ورزش قهرمانی
 • بهشت احمدی، بهرام یوسفی*، حسین عیدی صفحات 775-793

  هدف دیده بان حکمرانی ورزشی آگاهی دادن به فدراسیون های ورزشی است که چگونه فعالیت های خود را به یک شیوه موثر سازماندهی نموده و بر فعالیت های خود نظارت داشته باشند. هدف این پژوهش، شناسایی نماگرها و تعیین شاخص دیده بان حکمرانی ورزشی فدراسیون ها بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان (15 نفر) و در بخش کمی 224 نفر روسای هیئت های ورزشی استان های همدان، کرمانشاه و کردستان بودند. ابزار در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه ای مطابق با عوامل شناسایی شده طراحی شد. بررسی روایی واگرا پرسش نامه، با تحلیل عامل اکتشافی (چرخش واریماکس) چهار عامل شفافیت، دموکراسی، نظارت و همبستگی (58/0 % تبیین واریانس) و 25 نماگر را در ساختار شاخص آشکار کرد. در بررسی روایی همگرا، تحلیل عاملی تاییدی وجود چهار عامل را تایید و پایایی شاخص نیز با بررسی آلفای کرونباخ (91/0) بالا بود. یافته ها نشان داد امتیاز شاخص دیده-بان حکمرانی ورزشی در ابعاد شفافیت (67/2)، دموکراسی (56/2)، بازرسی (42/2) و همبستگی (43/2) و امتیاز نهایی شاخص 38 درصد و پایین تر از متوسط بود. نتایج این مطالعه منجر به شناسایی عوامل حکمرانی ورزشی به منظور اولویت بندی و تنظیم اقدامات در فدراسیون های ورزشی گردید.

  کلیدواژگان: بازرسی و توازن، حکمرانی خوب، دموکراسی، شفافیت، همبستگی
 • حمیدرضا قزلسفلو*، نوشین اصفهانی صفحات 795-812

  کیفیت خدمات از مهم ترین عواملی است که به رضایت مندی و تداوم حضور گردشگران منجر می شود. هدف اصلی از تحقیق حاضر طراحی مدل تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی در فستیوال های ورزش های بومی و سنتی براساس زیرساخت های خدماتی است. نمونه آماری تحقیق شامل تعداد 375n= گردشگر ورزشی حاضر در فستیوال ورزش کشتی آلیش، کشتی گوروش و مسابقات اسب دوانی استان گلستان بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی چن (2011) و پرسشنامه تمایل به بازگشت گردشگران شونک (2006)، استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها، از نرم افزار SPSS در بخش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارAMOS  به منظور ترسیم تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل به بازگشت مجدد گردشگران ورزشی وجود دارد (05/0≥P و 67/0r=). همچنین در بین کلیه ابعاد کیفیت خدمات، مولفه اعتماد بیشترین تاثیر را بر رضایت مندی گردشگران داشت (05/0≥P 42/0β=). بنابراین با توجه به برخورداری از منابع انسانی متخصص که دارای مهارت متناسب با خدمات ارائه شده هستند، می توان از طریق ایجاد اعتماد در گردشگران و بهبود رضایت مندی آنها، زمینه حضور مجدد گردشگران ورزشی را فراهم ساخت.

  کلیدواژگان: تمایل به بازگشت، رضایت مندی، کیفیت خدمات، گردشگر ورزشی، ورزش بومی و سنتی
|
 • Identification of the development of the culture of sport for all in Iran
  Iman Nastaran. Boroujeny, Mohamadhosein Ghorbani *, Hashem Kouzechian, Mohammad Ehsani Pages 51-60
  The purpose of this study was identified effective factors in developing the culture of sport for all. This research is a type of applied research, which was conducted in a descriptive, analytical manner, and field-based. The population of the study consisted of 800 experts and managers and practitioners of sport for all in the country. 260 individuals were selected as the sample using the Morgan sample size table. The reliability coefficient of the questionnaire was calculated (0.912). To prepare the questionnaire, 48 questions were identified in 8 areas by expert interviews, which were classified by exploratory factor analysis and appropriateness of the appropriate study fields in 35 fields and 7 domains. The factors ranking was performed by Friedman Ranking Test. The results of the research showed that the factor of principles and structure was the most important factor in the development culture of sport for all. Sport for all education was ranked second. This article adds to the necessity of education in order to develop the culture of sport for all in the country. The development of the culture of sport for all will be a process of time requiring the authorities' determination. Accordingly, the development of the culture of participation in sport for all should be further addressed in the country's large scale sports plans, and this should be pursued with earnestness.
  Keywords: Iran, Recreational sport, Sport culture, Sport for all, Sports
 • Loghman Keshavarz, Abolfazl Farahani, Abolfazl Alizadeh Golrizi * Pages 595-611

  The aim of this study was the factor analysis of those factors affecting commercialization of researches in sport management. This study was application in terms of aims which was conducted by descriptive analysis method. The statistical population consisted of lecturers and doctorate students of sport management in state and private universities in Iran (N= 1050) and 257 subjects were randomly selected as the sample. For data collection, a researcher-made questionnaire (50 items) was used; its face and content validity was confirmed by 20 experts in sport management and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. In a pilot study, its reliability was obtained as 0.763 using Cronbach's alpha test. To analyze the data, descriptive and inferential statistics including Friedman test, exploratory and confirmatory factor analyses using SPSS and AMOS software were used. The results showed that there were seven factors: researchers’ capabilities, research and education strategies, infrastructures, finance, personality and culture, policies and networking for the commercialization of researches in sport management.

  Keywords: academic researches, commercialization, factor analysis, sport management researches
 • Kazem Danesh Sani, Ali Mohammad Safania * Pages 613-626

  The aim of this study was toStandardization of Neuromarketing Questionnaire in Sport. The statistical population of this study were the consumer’s sport’s wear brands common in Iran included Nike, Adidas, Reebok, Puma and Majid. The sample size consisted of 384. Measurement Instrument was researcher-made questionnaire. A validation study was conducted by management experts. Statistical methods were descriptive indexes for describing data, Cronbach`s alpha for determining reliability, Exploratory factor analysis and Confirmatory factor analysis to determine the construct validity was used. Analytical results showed (α=0.95) reliability for Neuromarketing questionnaire. The amount KMO= 0.87. The amount of relationship and T-value, and they could be a good predictor for their agent. X2/df=2.77, RMSEA=0.068 indexes and NFI=0.94, CFI=0.95, IFI=0.95, AGFI=0.90 and GFI=0.95 also confirmed the goodness of models. Also, the results about the relations of factors with the meaning of Neuromarketing showed that all factors could be a good predictor for the concept of Neuromarketing (T-value=±1.96). Neuromarketing questionnaire reliable and valid measure that can be used to evaluate Consumer behavior in the field of sports and reliable and consistent results are achieved. Finally, based on the results obtained, the neuromarketing questionnaire is reliable and valid measure through which sustainable and stable results can be achieved in a way that helps to sports marketing in changing, convulsive and competitive environment and consequently, marketers, manufactures and sports managements with help of obtained results can design their own advertisements in a way that has the most influence on sports consumer.

  Keywords: Standardization, Marketing, Neuromarketing, Questionnaire, Sport
 • Zhaleh Memari *, Malihe Sadat Aghaei Shahri, Mahsa Saadati Pages 627-645

  The aim of this study was to recognize areas and infrastructures of Iran sport industry and to make management decisions based on them. A researcher-made questionnaire with 71 items was used. Its content validity was confirmed by 5 experts. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient (0.953). Exploratory factor analysis was used for construct validity, to identify areas and to estimate the factor loadings. The sample included 263 subjects from 4 groups (lecturers, sport experts, coaches, athletes/champions). Based on the research methods (exploratory factor analysis, and KMO=0.84), the sample size was appropriate. To analyze the data, mean, variance analysis, and exploratory factor analysis with SPSS version 21 software were used. The arears in Iran sport industry were classified into 18 categories: facilities and equipment, sport organizations, trade, event, tourism, human resources, goods and services, marketing, sport medicine, economic activity, government, etc. Therefore, attention to the factor loadings of each infrastructure is helpful for managers in making decisions and determining the status of each area and relevant infrastructures so that managers will be able to identify the status of each area in order to plan and promote it.

  Keywords: economic activity, event, factor analysis, Government, sport industry
 • Armin Faal, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi *, Fahimeh Hajighiasian Pages 647-660

  The main aim of this study was to investigate the relationship of organizational trust and its components with creativity as one of those factors influencing it in the Sport and Youth offices in Ardebil province. The research method was descriptive correlation which was carried out as a field. The population included all employees of Sport and Youth general office and offices in the cities of Ardebil province (N=100) and the sample was equal to the population using census sampling method. According to the research aims, two questionnaires (Organizational Trust and Creativity) were used to collect data. The questionnaires were prepared using Shafiei (2011) and Nasimi (2013) researches. The validity of the questionnaires was confirmed by sport management professors and their reliability was determined by the Cronbach's alpha coefficient (Organizational Trust 0.92, Creativity 0.84). For the statistical analysis of data, the descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, multiple regression) were used. Ultimately, findings showed that four components of organizational trust (reliability, organizational commitment, competency and honesty) had positive and significant relationships with creativity of human resources.

  Keywords: Ardebil, competency, honesty, creativity, organizational commitment, organizational trust, reliability, Sport, Youth offices
 • Ahmad Mahmoudi, Habib Honari *, Jalil Younesi, Javad Shahlaee Pages 661-685

  The presents study goal is to exploring the contextual and intervening factors of corruption in football industry of Iran. The study was qualitative and grounded theory. The data gathered by depth and semi-structured interview. The population included football experts and scholars, club managers of premier league and managers in ministry of sports and football federation. The samples selected through purposeful and snowball sampling, and interviewing continued to get theoretical saturation-18 interview-. The findings consisted of 25 subsidiary components: international, internal, and public principals, mutual profit, financial corruption, vested interests, lack of finding skill process, lack of commitment, illegal profit, lack of support, management method, lack of notification, lack of law, lack of control and evaluation, lack of appropriate control, nonalignment, unknowing, lack of moralities, injustice, financial deficits, lack of appropriate management, law barriers, lack of instruction and legal barriers classified into seven general concepts. Also, intervening factors in seven subsidiary components consisted of: intervening of internal responsibilities, lack of personal corrupof organizational corruption sentiment, inconsistency in organizations, and inter- and insufficient principals classified into three general concepts. Generally, identifying the factors can help managers to improve official health and attempt to remove corruption in football industry of Iran. of moralities, injustice, financial deficits, lack of appropriate management, law barriers, lack of instruction and legal barriers cla of moralities, injustice, financial deficits, lack of appropriate management, law barriers, lack of instruction and legal barriers cla

  Keywords: Football industry, Contextual factors, intervening factors, Corruption, vested interests
 • Nasrin Biglari, Hasan Bahrololoum *, Nahid Darooghe Arefi Pages 687-702

  The purpose of this study was examine The structural equation modeling relationship between social capital and talent management with employee Organizational Commitment in Youth and Sports offices of Kerman Province. The population of this study included all employees of Youth and Sports offices of Kerman Province (N=268). Among them, 160 people were chosen via cluster random sampling. The questionnaires of talent management (Sayadi et al, 2011), social capital (Akbari, 2012), and Organizational Commitment (Speir & Venkatesh, 2002) was used to collect the data. The data were analyzed by Pearson correlation and path analysis. Findings indicated that Talent management has a direct and significant impact on Organizational Commitment. Also the talent management has a direct and positive impact on, social capital. Finally, the model showed a good fit to the data. Findings indicated that talent management has a direct and significant impact on social capital and Organizational Commitment. Thus, talent management and social capital should be noticed in all policy-making related to offices of sports and youth.

  Keywords: Human resources, organizational commitment, social capital, talent management, Youth, Sports office
 • Mohammad Ali Siahsarani Kojouri, azim zarei* Pages 703-722

  The present study aims to analyze the motivations of heroic sports activists for cooperation in benevolent marketing using a mixed approach. In the first step, 50 codes were extracted qualitatively (content analysis) as motivations for cooperation in benevolent marketing and categorized into 10 factors according to semantic similarities, based on which the questionnaire was designed. In the second step, we utilized quantitative approaches to data-mining (explanatory and predictive) in order to evaluate the statistical population. To this aim, 393 heroic sports activists were classified into two separate clusters using the Davies–Bouldin index. Moreover, we used artificial neural networks in order to design a model which predicts the cooperation of heroic sports activists in charity work. Results showed that reciprocation, desire for entertainment and pleasure, and emotional importance in the first cluster, and religious teachings, need for helping others, and desire for social cooperation in the second cluster were assigned the most cluster centers in that order. The use of neural networks indicated that the independent variables have high predictive potentials and can predict the changes in the dependent variable with the accuracy of 0.958. The use of neural networks indicated that the independent variables have high predictive potentials and can predict the changes in the dependent variable with the accuracy of 0.958.The use of neural networks indicated that the independent variables have high predictive potentials and can predict the changes in the dependent variable with the accuracy of 0.958.

  Keywords: Benevolent Marketing, &quot, Clustering&quot, Heroic Sports, Mixed Method, Neural Networks
 • Mahdi Talebpour, Mohamad Reza Smaeelzadeh Ghandehari, Mohamad Keshtedar, Mohsen Harati * Pages 739-754

  The aim of this study was regression analysis of the relationship of knowledge management components with social capital dimensions in physical educational teachers of Khorasan Razavi. The statistical population consisted of all physical education teachers (N=2481) in Khorasan Razavi. Using Morgan Table, 334 subjects were selected. The research method was descriptive-analytic. Knowledge Management Questionnaire and Social Capital Questionnaire were used to collect data with a field approach. Kolmogorov-Smirnov test and multiple regression were used with SPSS version 22 to analyze the data. The results showed that knowledge creation, knowledge organization and knowledge application in the mentioned population had a significant effect on cognitive capital. Also, knowledge absorption, knowledge organization and knowledge application had a significant effect on interpersonal capital. Knowledge organization and knowledge dissemination had a significant effect on the structural capital. Knowledge organization had the highest role in the cognitive, interpersonal and structural dimensions of social capital among the components of knowledge management. Therefore, it is suggested that education managers should pay more attention when educating human resources as social capital of knowledge management.

  Keywords: Khorasan Razavi, knowledge management, physical education teachers, regression analysis, social capital
 • Mina Mallaei * Pages 755-773

  development dimensions and geographical variables are as the factors that could affect sport development procedure and championship sport development levels. the purpose of this study was to determine the effect of the national development indexes and dimensions, geographical-climatic variables, in order to present a new model for developing the championship sport in the provinces of the country. The population of the study and the sample included 30 provinces, according to the Iranian administrative division in 2011. The present study is of the descriptive-analytic type and the data was gathered using the library, where by using 39 national development indexes, 5 geographical variables, and 48 indexes of sport development, the development level of the provinces in Iran, and the effect of macro dimensions of the development and some geographical variables on the championship sport development between 2006 and 2011 were studied. In this study, the statistical methods involving standardization, factor analysis, and panel regression were used for analyzing the data. The analysis of the proposed models showed that the most significant impact factor in the model related to the macro dimensions of the development , were the factors , in order , the cultural development (β= 0.192) and social development (β= 0.155); in geographical variables model , this significance belonged to the area of the province (β=-1.160), the average annual precipitation.

  Keywords: championship sport, cultural development, economical development, geographic factors, social development
 • Behesht Ahmady, Bahram Yousefi *, Hossain Eydi Pages 775-793

  The Sports Governance Observer (SGO) aims to inform sports federations on how they can organize their affairs in effective manner as well as monitor their governance practices. The purpose of the study was to identify indicators and determine sports governance index on federations. The method of research was mixed and sequential exploratory kind. The statistical population in the qualitative study consisted experts (15 Person) and the statistical population in quantitative study consisted 224 senior sports boards in west states. Research tool in qualitative study was the interview and in quantitative study was the questionnaire that designed in accordance with the identified factors. To divergent validity survey, by exploratory factor analysis four factors (0.58% of the variance) and 25 indicators in the index were identified. In convergent validity survey, Confirmatory factor analysis confirmed the four extracted factors and reliability of the index with Cronbach’s alpha 0.91 was high. The findings showed Sports Governance Observer score was for transparent (2.67), democracy (2.56), check (2.42) and solidarity (2.43). Final score was %38 and less than average. The results of this study provided a set of parameters for prioritizing measures to improve the good governance of sports federations.

  Keywords: Check, Balances, democracy, Good Governance, Transparency, Solidarity
 • Hamidreza Ghezelsefloo * Pages 795-812

  Service quality is one of the most important factors which leads to tourists’ satisfaction and future attendance. The main aim of this study was to design the model of sport tourists’ future attendance in local and traditional sport festivals based on service infrastructures. Thesample consisted of 375 sport tourists who participated in Gorush wrestling, Alish wrestling and horse riding festivals in Golestan province. Chen (2011) sport service quality questionnaire and Shonk (2006) future attendance questionnaire were used. For data analysis, the normal distribution of data were checked and confirmed; then, SPSS was used in descriptive and inferential statistics and AMOS was applied to describe path analysis. The results indicated a significant relationship between service quality and satisfaction and sport tourists’ future attendance (r=0.67, P≤0.05). Also, among all dimensions of service quality, trust had the most effect on the tourists’ satisfaction (β=0.42, P≥0.05). Therefore, professional human resources that have expertise proportionate to the provided service can provide grounds for sport tourists’ future attendance through creating trust and improving their satisfaction.

  Keywords: future attendance, local, traditional sport, Satisfaction, service quality, sport tourist