فهرست مطالب

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1399)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه مهدوی فر، الهام ایمانی، نرگس طیاری*، زهرا خادمی، پونه یوسفی صفحات 1-4
  این مقاله سخن سردبیر می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، تحول
 • زهرا مسلمی، مهین قمی، داود محمدی* صفحات 5-16
  مقدمه وهدف
  تعلل ورزی تحصیلی به عنوان رفتار تاخیری غیرمنطقی و داوطلبانه، پدیده شایع در میان دانشجویان که با متغیرهای بسیاری در شخصیت و رفتار فرد مرتبط است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه شناسی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 97-1396، نمونه ای شامل194 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت از شش دانشکده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد ابعاد شخصیت نئو، عزت نفس روزنبرگ و تعلل ورزی تحصیلی سواری جمع آوری شد. و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین نوروزگرایی و تعلل ورزی تحصیلی (0/310- =r ؛000 =p) و وظیفه شناسی و تعلل ورزی تحصیلی (0/544 - =r ؛ 000 =p) و عزت نفس و تعلل ورزی تحصیلی (0/336- =r ؛000=p) رابطه منفی معناداری وجود داشت. بین میانگین نمره نوروزگرایی و وظیفه شناسی و عزت نفس و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داشت (0/01=p). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد تنها وظیفه شناسی پیش بینی کننده مناسبی برای تعلل ورزی تحصیلی است.  
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها برنامه ریزان باید با تدارک یک محیط با نشاط علمی، بستر شکل گیری ویژگی های مثبت شخصیت را در دانشجویان به وجود آورده تا زمینه افزایش عزت نفس و به تبع آن کاهش تعلل ورزی تحصیلی در آنان فراهم گردد.
  کلیدواژگان: ابعاد شخصیت(نوروزگرایی-، وظیفه شناسی)، عزت نفس، تعلل ورزی تحصیلی
 • سید رویا محمودی نژاد، لیلا مسعودی یکتا*، مهتاب صمصامی پور، مهدی زمانیان، امید محمودی نژاد دزفولی، عزیز کسانی صفحات 17-25
  مقدمه وهدف

  انگیزش پیشرفت زمانی مطرح می شود که فرد در فعالیت هایش معیار برتری را الگو قراردهد و هر فرد سبکی را برای حل مسئله هایی که با آنها روبرو می شود برمی گزیند که برخی سازنده و منجر به پیشرفت فرد، برخی غیرسازنده بوده و فرد را از پیشرفت باز می دارد. هدف مطالعه حاضربررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و سبک های حل مسئله در دانشجویان علوم پزشکی دزفول بود.

  روش ها

  این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی روی  120 نفر ازدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد. نمونه ها به روش تصادفی ساده انتخاب شده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس و سبک های حل مسئله (PSS) کسیدی ولانگ بودند که روایی و پایایی آنها در مطالعات مختلف تایید شده است.

  یافته ها

  در این مطالعه 120 دانشجو با میانگین سنی1/ 22/21بودند . میانگین نمرات انگیزه پیشرفت دانشجویان نشان دهنده ی میزان بسیارخوب درآنان می باشد. بین انگیزه پیشرفت و سبک های سازنده  حل مسئله (خلاقیت ،اعتماد و گرایش) رابطه وجود دارد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و سبک های سازنده  حل مسئله (خلاقیت، اعتماد و گرایش) رابطه وجود دارد. انگیزه ی پیشرفت و خلاقیت برای حل مسائل را می توان از سنین کم در افراد تقویت کرد و از همان سنین کم با برگزاری کارگاه های آموزش شیوه های خلاقانه در برخورد با مسائل بعد انگیزه پیشرفت را در افراد توسعه داد.

  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، دانشجویان علوم پزشکی، سبک های حل مساله
 • محمد دهقانی، امیر تراب، سوگند حبیبی چناران، محمدحسین حیوی *، نرجس میر ابوطالبی صفحات 26-40
  مقدمه و هدف
  با توجه به نقش طرح درس در کیفیت دوره کارآموزی و ویژگی های رشته فناوری اطلاعات سلامت مانند جدید بودن، بین رشته ای بودن و جایگاه رشته در ارائه خدمات مراقبت بهداشتی و درمانی پژوهشگران درصدد برآمدند تا دیدگاه اعضای هیت علمی نسبت به محتوی درس کارآموزی رشته فناوری اطلاعات سلامت را در قالب یک مدل ارائه دهند.
  روش ها
  این مطالعه کیفی در سال 1396 با استفاده از روش گروه اسمی و تکنیک دلفی انجام شد. نمونه گیری در گروه اسمی (هفت نفر) و فن دلفی(38 نفر) بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. روش گروه اسمی در 17 و تکنیک دلفی در دو مرحله انجام شد. با استفاده از نرم افزار SPSS16 داده ها تحلیل توصیفی شد.
  یافته ها
   بر اساس یافته های مطالعه دوره اول کارآموزی بر روی وظایف بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان تمرکز داشته و شامل 16 فعالیت می باشد. دوره دوم کارآموزی مربوط به کدگذاری و آمار بوده وداری نه فعالیت است. دوره سوم کارآموزی دارای شش فعالیت و مربوط به راهبری سیستم های اطلاعات بالینی می باشد و دوره چهارم کارآموزی با تمرکز بر روی مهارت های فناوری اطلاعات دارای هفت فعالیت می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه دوره کارآموزی نقش مهمی در آموزش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت دارد مطالعه، طراحی و اجرای طرح درس کارآموزی می تواند تاثیر چشمگیری بر کیفیت این دوره آموزشی داشته باشد. بنابراین مسولین باید ضمن تعیین محتوی دوره کارآموزی نظارت کامل را در پیاده سازی طرح درس مورد نظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: کارآموزی، فناوری اطلاعات سلامت، آموزش
 • الهام طاهرخانی، افسانه صدوقی *، عباس هوشمند، علی اصغر کاربرد صفحات 41-51
  مقدمه و هدف
  ایست قلبی خارج از مراکز درمانی، از علل شایع مرگ و میر در جهان است، لذا آموزش احیای قلبی- ریوی پایه افراد جامعه ضروریست. این مطالعه با هدف مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل 225 معلم شاغل در تاکستان با نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی انتخاب و در سه گروه 75 نفری قرار گرفتند. اطلاعات در سه مرحله قبل از مداخله، بلافاصله و یکماه بعد از مداخله به شیوه خودگزارشی و چک لیست مشاهده جمع آوری شد. ابزار جمع آوری داده شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش آگاهی و چک لیست سنجش مهارت بود. روایی و پایایی پرسشنامه و چک لیست تامین و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16، و آزمون های آنوا، کای دو و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شد.
  یافته ها
   مشخصات جمعیت شناختی، میانگین نمره آگاهی و  مهارت گروه ها قبل از مداخله تفاوت معنادار آماری نداشتند(p<0/05). پس از مداخله میانگین نمره آگاهی و مهارت در هر دو گروه افزایش معناداری داشت(p<0/05). دو گروه پس از مداخله، اختلاف معناداری نداشتند(p>0/05).
  نتیجه گیری
   براساس یافته ها، پیشنهاد می شود دو روش آموزشی متناسب با شرایط افراد و امکانات موجود استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش، آموزش معلم، احیا قلبی ریوی، ایست قلبی، مدرسه
 • مریم تولیت، محمد طاهری راد*، راضیه پیران نژاد صفحات 52-60
  مقدمه و هدف
  آموزش بالینی بخش مهم و اساسی آموزش در اتاق عمل می باشد، وجود هرگونه مشکل در آموزش بالینی، کارآیی و بازده این بخش از آموزش را دچار مشکل می کند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل چالش زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال تحصیلی 94-93 روی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. روش نمونه گیری سرشماری(215 نفر دانشجو) بود. معیار ورود افراد به مطالعه گذراندن حداقل یک واحد کارآموزی بالینی در اتاق عمل بود. ابزار گرد آوری، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بود که پایایی پرسشنامه به روش آزمون مجدد محاسبه شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS 16 ، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  194نفر از دانشجویان، پرسشنامه ها را تکمیل نمودندکه 51نفر ازآنها مذکر و 143نفر مونث بودند. 146 نفر(75/3%) دانشجویان اتاق عمل و 48 نفر (24/7%) دانشجویان هوشبری بودند.
  میزان عوامل چالش زا از دید دانشجویان به ترتیب به شرح ذیل می باشد، حیطه محیط آموزشی 97 نفر(50%)، حیطه ارتباطات بین فردی 93 نفر (47/9%) ،حیطه تجارب بالینی در آموزش بالینی 93نفر (47/9%)، حیطه تجارب تحقیرآمیز 74 نفر(38/1%)، حیطه احساسات ناخوشایند 74 نفر (1/38%).
  نتیجه گیری
  از آنجایی که محیط آموزش نقش مهمی در برطرف کردن چالش های آموزشی دارد بنابراین باید توجه ویژه ای به این محیط ها نمود.بر اساس یافته های پژوهش حاضر مسئولان آموزش بالینی باید با اتخاذ و اجرای  تصمیمات موثر عوامل چالش زای آموزش بالینی را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، اتاق عمل، عوامل چالش زا
 • صفورا دری، منصوره اشقلی *، الناز مسرت، حمید حقانی صفحات 61-77
  مقدمه و هدف
  انتخاب روش تدریس مناسب در رشته های بالینی مانند پرستاری به علت تعامل با بیمار دارای اهمیت بسیار است. پژوهش حاضر درصدد مقایسه دو روش آموزشی ایفای نقش و آموزش معمول بر یادگیری بلندمدت دانشجویان پرستاری است.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 74 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96-1395، به روش تصادفی ساده به دو گروه کنترل (35=n) و آزمون(39=n) تقسیم شدند. در گروه آزمون از روش ایفای نقش و در گروه کنترل، آموزش معمول استفاده شد. هر یک از دانشجویان در ترم بعدی، در بیمارستان به دو بیمار آموزش دادند. میزان رضایت بیماران از آموزش داده شده توسط دانشجو، به عنوان شاخصی برای یادگیری بلندمدت مورد سنجش قرار گرفت. 2 پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، و رضایتمندی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS(V16) و  آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  . نتایج نشان داد که روش آموزشی ایفای نقش موجب ارتقاء رضایتمندی بیماران از عملکرد دانشجویان در زمینه آموزش بیمار شده است. میانگین نمره رضایتمندی بیماران از عملکرد آموزش به بیمار دانشجویان گروه آزمون 73/26%و گروه 47/32%بوده و  از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند(10/001> P).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه تاثیر آموزش به روش ایفای نقش بر یادگیری بلندمدت دانشجویان پرستاری را نشان داد.
  کلیدواژگان: آموزش آکادمیک، آموزش پرستاری، ایفای نقش، یادگیری
 • بهراد پورمحمدی، گوهر کمی، سجاد رحیمی * صفحات 78-99
  مقدمه و هدف
  افت تحصیلی خسارات جبران ناپذیری بر نظام آموزشی، جامعه و خانواده دانشجویان وارد کرده و باعث سرخوردگی، احساس حقارت، بی کفایتی، خودپنداری منفی دانشجویان می شود. هدف این مطالعه تعیین فراوانی و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود.
  روش ها
  در این مطالعه مشاهده ای، توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تعداد 150 دانشجو از سه رشته بهداشت؛ عمومی، محیط و حرفه ای  به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه استاندارد بین آنها توزیع گردید. پس از تکمیل و جمع وری پرسشنامه ها، دانشجویان برحسب معدل و ترمهای مشروطی به 2 دسته؛ دارای افت تحصیلی و فاقد افت تحصیلی تقسیم شدند. داده ها در نرم افزار SPSS 22 ثبت و با استفاده از آزمون های  کای دو ، t مستقل و  آنالیز واریانس و در سطح معناداری (0/05=p) مورد تجزیه و تحلیل  قرارگرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی دانشجویان 3/4 ± 22/77و شیوع افت تحصیلی 7/12%  که بالاترین میزان آن در خانم ها (14/14%) و در رشته بهداشت عمومی (14/3%) مشاهده شد بین افت تحصیلی با وضعیت تاهل، ترم و مقطع تحصیلی، معدل دیپلم، فاصله محل سکونت تا دانشگاه، نحوه انتخاب رشته، حضور فیزیکی در کلاس ها و دقت و تمرکز دانشجویان ارتباط معنادار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع نسبتا بالای افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن لازم است اقدامات مناسبی جهت ایجاد انگیزه و افزایش دقت و تمرکز دانشجویان در کلاس، تهیه امکانات رفاهی و از همه مهمتر تجدید نظر در معیارهای جذب دانشجو به عمل آید.
  کلیدواژگان: افت تحصیلی، دانشجویان بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
|
 • Masoomeh Mahdavifar, Elham Imani, Narges Tayari*, Zahra Khademi, Pouneh Yousefi Pages 1-4
 • Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Davood Mohammadi* Pages 5-16
  Introduction
  Academic procrastination as an irrational and voluntary delay behavior is a common phenomenon among university students which is associated with many variables in personality and behavior. The aim of this study is to investigate the relationship between personality dimensions (neuroticism, conscientiousness) and self-esteem with academic procrastination on students of University of Medical Sciences in Qom.
  Methods
  In this descriptive correlation study during 1396-97, A sample of 194 students from Medical Sciences University of Qom were selected by stratified random sampling method based on gender, six colleges. Data were collected through a standard questionnaire, Neo personality dimension, Rosenberg self-esteem and Savari academic procrastination. Data analyzed using Pearson correlation coefficient, independent t-test and multiple regression step by step.
  Results
  There was a significant negative relationship between neuroticism with academic procrastination (P=000, r= -0/310), and conscientiousness with academic procrastination (P=000, r= -0.544), and self-esteem with academic procrastination (P=000, r= -0/336). There was a significant difference between male and female students average scores in neuroticism, conscientiousness and self-esteem with academic procrastination (P=0.01). Finally, the results of regression analysis showed that only conscientiousness predicted academic procrastination.
  Conclusion
  Regarding the findings, planners have to create a positive personality trait in the students by providing a scientific joyful environment in order to increase their self-esteem and, consequently, reduce academic procrastination.
  Keywords: Personality Dimensions (Neuroticism-Conscientiousness), Self-Esteem, Academic Procrastination
 • Seyyederoya Mahmoodinezhad, Leila Masoudiyekta*, Mahtab Samsamipour, Mahdi Zamaniyan, Omid Mahmoodinezhad, Aziz Kasani Pages 17-25
  Introduction

  Motivation for promotion comes when an individual choices the criterion of excellence in his activity. Every person chooses different problem solving styles some of which are constructive and lead to individual development, yet some are unorganized and prevent a person from progressing. The purpose of this study was to investigate the relationship between progressive motivation and problem-solving styles in Dezful medical students.

  Methods

  This descriptive-analytic study was carried out on 120 students of Dezful University of Medical Sciences. A simple random sampling method was used. The data gathering tools were Hermann's standard development motive (T.M.A) and PSI-style questionnaire (PSS) of Cassidy-Wolong whose validity and reliability were confirmed in various studies.

  Results

  The participants were 120 students with an average age of 21.21 ± 1. The average students’ achievement motivation score was very high. There was a relationship between the motivation of progress and the constructive styles of problem solving (creativity, trust, and tendency).

  Conclusion

  This study concluded that there is a relationship between the motivation for progress and the constructive styles of problem solving (creativity, trust, and tendency). The motivation for advancement and creativity to solve problems can be strengthened from an early age with the training workshops, creative ways of dealing with later issues for individuals.

  Keywords: Progressive Motivation, Problem Solving Styles, Dezful Students
 • Mohammad Dehgani, Amir Torab, Sogand Habibi, Chenaran, Mohammad Hossein Hayavi *, Narjes Mirabutalebi Pages 26-40
  Introduction
  Regarding the role of the lesson plan on the quality of the internship course and the characteristics of the health information technology field, such as being new, interdisciplinary, and positioning in the field of health care services, researchers were looking to the viewpoint of the faculty members about the contents of the internship course of health information technology as a model.
  Methods
  This qualitative study was conducted in 2016 using the nominal group method and Delphi technique. Sampling was done in the nominal group (7 person) and Delphi (38 person) based on objective sampling. The nominal group method was performed in 17session and the Delphi technique was performed in two round. Analysis was performed using SPSS16 software.
  Results
  Based on the findings of this study, the first course of internship focused on the hospital's health information management and includes 16 activities. For the second course, coding and statistics training has nine activities. The third course of internships has six activities related to the management of clinical information systems, and the fourth course of internship focusing on IT skills and has seven activities.
  Conclusion
  Considering that internship training plays an important role in educating health IT students, studying, designing and implementing a lesson plan can have a significant impact on the quality of this course. Therefore, the authorities must, in determining the content of the training course, have full supervision in implementing the lesson plan.
  Keywords: Internship, Health Information Technology, Education
 • Elham Taherkhani, Afsaneh Sadooghiasl*, Abbas Houshmand, Ali Asghar Karbord Pages 41-51
  Introduction
  Cardiac arrest is a common cause of death worldwide, that’s why World Health Organization emphasizes on BLS training to people in the community. This study aimed to compare two educational methods of BLS including face to face and displaying film among teachers.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed in 2014 over 225 teachers in Takestan, Iran. Using the multi-stage randomly selected samples were assigned to 3 groups (2 experimental groups and 1 control group) and 75 individuals were in each group. The knowledge and skill of participants were assessed by a questionnaire and a checklist three times (before, right after and a month after the educational intervention) the theoretical and practical training was implemented for the face to face group. A CD with the same content of the training was given to the film group. Statistical data was analysed using SPSS software (version 16).
  Results
  There was no significant difference between groups in terms of demographical characteristics, mean score for skills and for knowledge prior to intervention. Statistical analysis showed that mean score for both skills and knowledge increased in both face-to-face and film groups after applying the intervention significantly (p˂0.05). There was no significant difference between the two educational methods (p value > 0.05).
  Conclusion
  According to the findings, both of the proposed educational methods can be used interchangeably for PBL training among teachers.
  Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, Cardiac Arrest, School, Teacher Training Training
 • Maryam Tolyat, Mohammad Taherirad*, Razieh Pirannezhad Pages 52-60
  Introduction
  Clinical education is an essential part of education in operating room, any problems in clinical education Creates problems for this part of the education to be effective and efficient. The aim of this study was to determine the challenging factors of clinical education from the viewpoint of the operating room and anesthesia students of Birjand University of Medical Sciences. Sampling method was census
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted on students of Operating and Anesthesia Room of Birjand University of Medical Sciences in the academic year of 2015-2016. Criteria for the study was Passing at least one clinical practice unit in the operating room. A researcher made questionnaire which it's reliability was calculated and confirmed by a test-retest method was employed collect data. The data was analyzed by SPSS 16 software.
  Results
  194 students completed questionnaires, 51 of whom were male and 143 were female.
  146 (75.3%) were operative students and 48 (24.7%) students were anesthetists.
  The scale of challenging factors faced by students is as follows: The educational environment 97 (50%), the scope of interpersonal communication 93 (47.9%), the range of clinical experiences in clinical education was 93 (47.9%), the domain of humiliating experiences was 74 (38.1%), and the area of unpleasant feelings was 74 (38.1%)
  Conclusion
  Based on the findings of this study Clinical education authorities Must adopt methods to reduce the challenges of clinical education. Since the teaching environment plays an important role in solving educational challenges Therefore, special attention should be paid to these environments.
  Keywords: Challenging Factors, Clinical Education, Operating Room
 • Safoura Dorri, Elnaz Maserat, Hamid Haghani, Mansoureh Ashghali * Pages 61-77
  Introduction
  Due to interaction with the patient, choosing the appropriate teaching method in clinical disciplines like nursing is very important. The aim of this study was to compare the method of role play with routine training methods regarding their impact on long-term learning of nursing students.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted with a control group design on 74 nursing students from Iran University of medical sciences (IUMS) in 2017-18. The students were divided into two control (n=35) and experimental (n=39) groups through simple random sampling. Conventional teaching methods were used with the control group and role play teaching methods were used with the experimental group. In the next semester, each student trained two patients in the hospital. The degree of patient satisfaction with students' trainings was measured as a long-term learning index. Demographics and satisfaction questionnaire were used in this study. The data was analyzed with SPSS (V21) using descriptive and inferential statistical tests.
  Results
  The results indicated that the average satisfaction score of patients with students' training performance was 73.26%   in the experimental group and 47.22% in the control group. Therefore, they were significantly different (P <0/001).
  Conclusion
  The findings of this study highlighted the positive effect of Role Play Training on long-term learning of nursing students. Role Play Training can lead to improved presented education to patients and thereby expand the quality of service along with increased patient satisfaction.
  Keywords: Academic Training, Learning, Role Playing, Nursing Education
 • Behrad Pourmohammadi, Gohar Kami, Sajjad Rahimi Pordanjani* Pages 78-99
  Introduction
  Educational failure entails irreparable damage to the educational system, society, family and students, and resulting in frustration, humiliation, incompetence, negative self-concept, and sometimes suicide. The purpose of this study was to determine the frequency and factors affecting the academic failure in Health Faculty Students of Semnan University of Medical Sciences.
  Methods
  In this observational, descriptive-analytic and cross-sectional study, 150 students of three health courses; Public, Occupational and Environmental health were selected through systematic random sampling. They filled out validated questionnaires. Based on the average and conditional terms, the students were divided into two categories; with and without academic failure. Data were analyzed by SPSS 22, using Chi-square, independent t-test and ANOVA at a significant level (p <0.05).
  Results
  The mean age of the students was 22.72 ± 3.4, and the academic failure prevalence rate was 12.7% which was most observed in females (14.44%) and in public health course (14.3%). The significant statistical relationship was observed between academic failure and marital status, educational term and level, diploma grade, being apart from parents, course selection, concentration and physical attendance of students in the classroom (p <0.05).
  Conclusion
  Considering the relatively high prevalence of academic failure and the factors affecting it, it is necessary to take appropriate measures to motivate and increase the accuracy and concentration of students in the classroom, provide facilities and, most importantly, revise the criteria for student recruitment.
  Keywords: Academic Failure, Health Students, Semnan University of Medical Sciences