فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سجاد یاریان*، هادی رهیان، علی اصغر اصغرنژاد فرید، هلیا واحدی، نازنین فاطمه عامری، مهناز دهقان نجم آبادی صفحات 1-10
  مقدمه
  سالمندی یکی از اصلی ترین دوره های زندگی بشر است که به دلیل ماهیت آن و نزدیکی به زمان مرگ؛ سوالات عمیقی درباره هویت وجودی انسان، اضطراب مرتبط با نابودی و نیستی، بی معنایی، عدم امنیت و احساس تنهایی و انزوا را در ذهن اکثر سالمندان ایجاد می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش امنیت هستی شناختی بر امنیت روانی و اضطراب وجودی سالمندان مراکز نگهداری شهر یاسوج انجام گردید.
  روش
  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مقیم سرای سالمندان فردوس شهر یاسوج در سال 1397 بود. نمونه آماری نیز 30 نفر از آنها بودند که به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه به صورت هفته ای یک جلسه 45 دقیقه ای، برنامه آموزش امنیت هستی شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز را دریافت نمودند در حالی که گروه کنترل در طول پژوهش، هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. سپس افراد هر دو گروه تحت پس آزمون و پیگیری قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه های امنیت روانی (ادمونسون، 1999) و اضطراب وجودی (ویمز و همکاران، 2004) بودند و داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
   نتایج نشان داد آموزش امنیت هستی شناختی تاثیر معنادار بر امنیت روانی (001/0P<) و اضطراب وجودی (05/0P<) سالمندان مقیم سرای سالمندان دارد لیکن این معناداری برای امنیت روانی در مرحله پیگیری تداوم نداشت (05/0P>). بر این اساس، این نوع از آموزش توانسته است منجر به افزایش امنیت روانی و کاهش اضطراب وجودی سالمندان مراکز نگهداری گردد.
  نتیجه گیری
   آموزش امنیت هستی شناختی ضمن بهبود امنیت روانی سالمندان، بخشی از اضطراب وجودی آنان را نیز کاهش می دهد بنابراین می تواند به عنوان یک روش آموزشی کارآمد برای سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: امنیت هستی شناختی، امنیت روانی، اضطراب وجودی، سالمندان
 • پیام ورعی*، سبا پورداد، سارا افشاری، زهرا میرشمسی صفحات 11-19
  مقدمه
  خودشفقت ورزی و سپاسگزاری  می توانند بر جنبه های مختلف زندگی سالمندان تاثیرگذار باشد. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سپاسگزاری و خودشفقت ورزی با افکار خودکشی در سالمندان انجام پذیرفت.
  روش
  برای این مطالعه 378نفر از سالمندان شهر تهران به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های سپاسگزاری ، مقیاس افکار خودکشی بک و مقیاس فرم کوتاه خود شفقت ورزی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مقدار آماره F در گام اول 522/69 و در گام دوم 305/44 به دست آمده است که همگی معنادار هستند. همچنین ضریب تبیین در گام اول 53 درصد و در گام دوم 60 درصد حاصل شده است.بنابراین سپاسگزاری و خود شفقت ورزی قادر به پیش بینی 60 درصد از تغییرات افکار خودکشی در سالمندان هستند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها می توان در کنار توجه به راهکارهای افزایش  سپاسگزاری در سالمندان به عنوان قدرت خارجی فرد با تقویت شفقت ورزی نسبت به خود به عنوان قدرت داخلی ،انعطاف پذیری سالمندان را در برابر خودکشی افزایش داد  و موجب کاهش افکار خودکشی در آنها گردید.
  کلیدواژگان: افکار خودکشی، خودشفقت ورزی، سالمندان، سپاسگزاری
 • نرگس زمانی* صفحات 20-28
  مقدمه
  پدیده سالمندی از دوران اجتناب ناپذیر زندگی آدمی است، جمعیت شناسان، سنین 60 سال به بالا را  دوران سالمندی محسوب می کنند که با پیشرفت علم پزشکی، این جمعیت رو به افزایش است ولی کیفیت زندگی در این سنین تا حدی پایین آمده و همواره با مشکلاتی در سلامت مرتبط است  و در کشور ما با توجه به روند و هرم جمعیتی، برنامه ریزی جهت هرگونه خدمات، نیازمند شناخت نیازهای واقعی این افراد هستیم، بنابراین، این پژوهش با هدف، تعیین فراوانی مشکلات سلامتی سالمندان در شهرستان همدان به صورت یک مطالعه مقطعی در سال 1396-1397 انجام شد.
      
  روش
  این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به شیوه ی مقطعی بر روی 714 نفر از جمعیت سالمندان 60 تا 71 ساله ی ساکن شهرستان همدان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) (با زیر مقیاس های علائم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی) و آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی فولشتین و همکاران (1975) استفاده شد که شامل (حیطه های شناختی، جهت یابی، ثبت در حافظه، توجه، محاسبه، حافظه، زبان و توانایی انجام دستورات ساده) بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیلی آماری کای دو و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج یافته ها نشان داد،  (288/71)  509 سالمندان مورد مطالعه زن و  (721/28) 205 را مردان سالمند تشکیل دادند که از این تعداد 21 % در 1 سال اخیر در بیمارستان با میانگین 2 روز بستری بودند. از نظر تحصیلات در  (882/55) 399 شرکت کنندگان تحصیلات نداشتند و (173/34) 244 تحصیلات نهضت، (941/2) 21 دارای تحصیلات ابتدایی، (201/4) 30 دارای تحصیلات راهنمایی، (540/1) 11 دارای دیپلم و (260/1) 9 تحصیلات بالاتر از دیپلم داشتند که 7 نفر معلم بازنشته بودند. در پرسشنامه سلامت عمومی بیشترین درصد به ترتیب علائم جسمانی با (403/58) 417، اختلال خواب و علائم اضطرابی با (425/64) 460،  علائم افسردگی با (400/51) 367 و کارکرد اجتماعی با (943/59) 428 بودند و در  آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی، بیشترین درصد به ترتیب اختلالات حافظه و زبان و توانایی دستورات با (7226/56) 405، حیطه های شناختی با (658/45) 326، جهت یابی با (873/34) 249 ،  ثبت (در حافظه) با (271/29) 209 و محاسبه با (131/29) 208 و توجه (747/19) 141 بودند. بین جنس با سلامت عمومی و آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی با نوع زیر مقیاس  ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن میزان ضعف سلامت عمومی و وضعیت روانی، یافته های این پژوهش، ضرورت کاربرد آموزش روانشاختی در کاهش علائم جسمانی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سالمندی، اضطراب، اختلال خواب، افسردگی، شناخت، جهت یابی، توجه، حافظه
 • شادی ذوالفقاری، میثم صادقی* صفحات 29-39
  مقدمه
  سطح اضطراب مرگ در سالمندان می تواند تحت تاثیر تفاوت های فردی و بسیاری از عوامل روانشناختی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب مرگ در سالمندان ساکن خانه سالمندان بر اساس تحریف شناختی، احساس تنهایی و راهبردهای مقابله با استرس بود.
  روش
  طرح پژوهش توصیفی  تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه سالمندان ساکن در  مراکز نگهداری سالمندان  شهر تهران بود. از این جامعه 120 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش با روش نمونه گیری دردسترس از دو مرکز آتیه سبزامید و پرنیان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (1970)، پرسشنامه تحریف شناختی بک و وایسمن (1987)، پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پاپلو و کاترونا (1980) و  پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر (1990) بودند. داده های پژوهش پس از بررسی و تایید پیش فرض ها با روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه  در نرم افزار SPSS نسخه ی 23 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج یافته های جمعیت شناختی نشان داد بیشتر گروه نمونه را مردان و دارای سن بین 70 تا 75 سال شکیل می دادند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تحریف شناختی با اضطراب مرگ رابطه مثبت معنادار داشت(p<0.05). بین احساس تنهایی با اضطراب مرگ رابطه مثبت معنادار وجود داشت(p<0.05). همچنین رابطه منفی بین راهبرد مقابله با استرس مساله مدار با اضطراب مرگ در سالمندان تایید شد(p<0.05).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، انتخاب راهبردهای مقابله ای مناسب در برابر فشار روانی، کاهش احساس تنهایی و تحریف شناختی، می تواند با کاهش اضطراب مرگ در سالمندان ساکن خانه سالمندان  همراه باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات اضطرابی، سالمندی
 • ابراهیم بنی طالبی*، محمد فرامرزی، مجید مردانیان قهفرخی، فریده سواری نیکو، ندا سلطانی، آزیتا بهرام زاده صفحات 40-51
  مقدمه

  چاقی استئوسارکوپنیک ناشی از فرآیندهای تحلیل بافتی چندگانه عضله و استخوان و افزایش بافت چربی می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند های کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمیCAF  در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک است.

  روش

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور، 48 زن سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک (بر اساس نتایج آزمایش دگزا، سن 68/3±13/64، درصد چربی56/6±4/45، شاخص توده بدنی71/3±1/33، نمره T چگالی مواد معدنی استخوان های ران و مهره های 1 تا 4 کمری 42/1±86/1-) به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (22نفر) و تمرین (26نفر) تقیسم شدند. گروه تمرین به مدت 12 هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی با باند های کشی را برای همه ی گروه های عضلانی اصلی انجام دادند. 48 ساعت پیش و پس از 12 هفته مداخله آزمایش دگزا انجام شد. جهت مقایسه های درون گروهی از آزمون های t وابسته و جهت مقایسه های بین گروهی از آنالیز واریانس دوطرفه (طرح زمان*گروه) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آنالیز آماری نشان داد پس از 12 هفته تمرین مقاومتی با باند الاستیک در نتیجه مقایسه های بین گروهی تفاوت معنی داری در کیفیت عضلانی (043/0P=)، نمره Z چاقی استئوسارکوپنیک (030/0P=) و قدرت پنجه دست (013/0P=) بین گروه تمرین و کنترل مشاهده شد. با این وجود تفاوت معنی داری در وزن (440/0P =)، شاخص توده بدنی (354/0P=)، درصد چربی (093/0P=)، BMC (001/0P=)، BMD (564/0P=)، سرعت راه رفتن (220/0P=) و CAF (501/0P=) مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمرین مقاومتی با باند الاستیک موجب بهبود قدرت عضلانی، کیفیت عضلانی و بهبود وضعیت چاقی استئوسارکوپنیک (نمره Z) زنان سالمند مبتلا به چاقی استئوسارکوپنیک می شود. همچنین با توجه به عدم تغییر معنی دار CAF، حداقل در این مطالعه CAF به عنوان نشانگر قدرتمند کیفیت عضلانی و عملکرد جسمانی تایید نمی شود.

  کلیدواژگان: چاقی استئوسارکوپنیک، تمرین مقاومتی، سالمند، کیفیت عضلانی، قطعه پایانه C آگرین
 • عیسی صالحی تیلکی، احترام السادات ایلالی*، زهره ترقی، نورالدین موسوی نسب صفحات 52-61
  مقدمه

   اطلاعات کمی در مورد ویژگی های احساس تنهایی سالمندان شهری و روستایی وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین مقایسه ای احساس تنهایی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بهشهر سال 97 بود.
   

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 280 سالمند ساکن منزل شهرستان بهشهر با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت نامه شفاهی از افراد، گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ی احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی بزرگسالان، پرسشنامه فعالیت های روزمره زندگی ابزاری و پرسشنامه جمعیت شناختی- طبی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و آزمون تی مستقل، مان ویتنی، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی گام به گام صورت گرفت.
   

  یافته ها

   میانگین نمره احساس تنهایی کل در سالمندان ساکن شهر و روستا به ترتیب برابر با 34/8 ± 00/33 و 89/9 ± 57/33 بود و اختلاف معنی داری نداشت(05/0p>). میانگین نمره زیر حیطه عاطفی احساس تنهایی در سالمندان روستایی به طور معنی داری بیش تر از سالمندان شهری بود(05/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه خطی گام به گام نیز نشان داد، وضعیت تاهل بیشترین تاثیر را در میزان احساس تنهایی سالمندان شهری و روستایی داشت.
   

  نتیجه گیری

   با توجه به شیوع بالای احساس تنهایی در سالمندان، انجام مطالعات بیش تر و طراحی مداخلات آموزشی- مشاوره ای- حمایتی  جهت مقابله با احساس تنهایی سالمندان و پیشگیری از پی آمدهای نامطلوب آن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سالمندی، احساس تنهایی، شهری، روستایی، عوامل مرتبط
 • زینب جعفری*، غلام حسین عبده یزدان صفحات 62-70
  مقدمه

    هر بیمار در زمان مراجعه به مراکز درمانی بدون هیچ تبعیضی دارای حقوق قانونی است که رعایت آن از سوی ارائه دهندگان خدمت الزامی است.

  روش

   پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است.نمونه های پژوهش شامل 175 نفر از بیماران بالای 65 سال بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها دادها با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ،سالمندان حاضر در پژوهش، میزان رعایت حقوق خویش را در حیطه رازداری و حفظ حریم خصوصی(6/84 درصد) در حیطه های برخورداری از مراقبت و درمان مناسب (1/77 درصد)، ارائه اطلاعات مورد نیاز به بیماران (3/54 درصد)، ، حفظ استقلال بیمار (9/54 درصد)، حق داشتن آرامش (7/61 درصد)  اعلام و در زمینه ی عدم رفتارهای نامناسب تیم پرستاری (0/68 درصد) گزارش کردند که درصد بالایی بود. تنها در حیطه رسیدگی به اعتراضات میزان رعایت حقوق در اکثریت بیماران (1/37 درصد) در سطح متوسط محاسبه گردید. 

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد پرستاران در اکثر حیطه ها حقوق سالمندان را رعایت می کردند.

  کلیدواژگان: حقوق بیماران، سالمندان، پرستاران
 • بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی، مهدی چراغی، زهرا اسکندری شهرکی* صفحات 71-80
  مقدمه

  افزایش جمعیت سالمندان که به علت کاهش موالید و بهبود وضعیت بهداشت وزندگی آدمیان و افزایش امید به زندگی آنان دیده می شود ضرورت توجه به مشکلات این قشر را روزافزون نموده است  همچنین با توجه به روند افزایشی جمعیت سالمند در جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورمان، و همراه بودن پدیده سالمندی با بروز اختلالات جسمی و روحی ضرورت تعیین کیفیت زندگی این قشر را افزایش داده است، همچنین شناسایی مولفه های آسیب پذیر زنان در مناطق روستایی جهت ارائه به محافل علمی و اجرایی جهت حفظ و ارتقای کیفیت زندگی این اقشار هدف تحقیق حاضر می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر با آمیخته ای از دو رویکرد کیفی و کمی،  شامل استفاده از گروه های  بحث متمرکز در بخش کیفی، و انجام  تحلیل عاملی در بخش کمی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در مرحله اول از رویکرد کیفی، زنان سالمند در 25 روستای شهرستان زنجان  می باشد که در این روستاها تعداد جمعیت زنان بالای 65 سال بیش تر از 15 درصد کل جمعیت زنان می باشد. این زنان شامل 784 زن  واقع در 25 روستای این شهرستان می باشد، با استفاده از نمونه گیری هدفدار و همگن 130 نفر از این زنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داه های کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. .همچنین  جهت گردآوری داده های کمی از ارسال پرسشنامه محقق ساخته که از مرحله فوق مستخرج گردید بهره گرفته شد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از پرسش نامه بود. و اطلاعات پس از جمع آوری کد گذاری شده و با استفاده از نر افزار Spss و آزمون های اماری توصیفی و تحلیلی شامل میانگین، Tتک نمونه ای و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد، عامل اجتماعی-اقتصادی با مقدار ویژه 13.145 و درصد واریانس 23.670 مهم ترین مولفه آسیب پذیری زنان روستایی شناخته شد. سنجش کیفیت زندگی و شناسایی مولفه های آسیب پذیری زنان سالمند روستایی موجب برنامه ریزی و پیشگیری و توان بخشی در زمینه ارتقای زندگی آنان می گردد بعد جسمی کیفیت زندگی سالمندان با مواردی از قبیل سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، مسکن ووجود بیماری ارتباط آماری معنی دار دارد. کم شدن عزت نفس و ارزش اجتماعی، بی قدرتی، نداشتن استقلال در تصمیم گیری تله فقر از جمله مهم ترین مولفه های آسیب پذیری زنان سالمند در نواحی روستایی می باشد. در همین راستا دو راهکار اساسی جهت کاهش این آسیب پذیری ها می تواند شامل حمایت های ارگان های دولتی و توانمندسازی این سالمندان باشد. در محدوده مورد مطالعه، انزوای اجتماعی بیشتر برای زنان مساله آفرین است زیرا طول عمر آن ها عموما بیشتر از همسرانشان است و این باعث آسیب پذیری آنها در زمینه های مختلف می شود. در چنین شرایطی، زنان بیشتر در معرض آسیبهای روانی  هستند.

  کلیدواژگان: سالمندی جمعیت، آسیب پذیری، فقر، گروه های بحث متمرکز، مناطق روستایی
|
 • Sajjad Yarian*, Hadi Rahian, Aliasghar Asgharnejadfarid, Helia Vahedi, Nazanin Fatemeh Ameri, Mahnaz Dehghan Najmabadi Pages 1-10
  Introduction
  Old ages are one of the most major period of human life which because of its nature and being close to death time enhances deep questions about existential identity of man, anxiety related to effacement and annihilation, meaningfulness, feelings of unsafety, loneliness and seclusion in mind of most elder people. So this research has been done to review the effectiveness of ontological security training on psychological safety and existential anxiety of elder people in nursing home of Yasuj city.
  Method
  This study is a semi-experimental, two-group test with pretest, posttest and two-month follow up. The population includes all elder people residing at Ferdows nursing home in Yasuj city in 2018. The statistical sample is a 30-people group which was purposively selected and randomly divided into two test and control groups (each of 15 people). The test group was trained by 6 weekly meetings each takes 45 minutes with the training program of ontological security based on Giddens theory, while the control group had no interfere during the research. Then people of both groups have been post-tested and followed up. The data gathering tools were psychological safety questionnaire (Edmondson, 1999) and existential anxiety questionnaire (Weems et al, 2004) and the data was analyzed by repeated measure ANOVA in SPSS, v 23.
  Results
  The results showed that ontological security training significantly affects psychological safety (P<0.001) and existential anxiety (P<0.05) of elder people in nursing home, but this significance was not prolonged for existential anxiety in follow up step (P>0.05). Hence this kind of training could result in increasing psychological safety and decreasing existential anxiety of elder people of the center.
  Conclusion
  Ontological security training decrease some part of existential anxiety of elder people while improving their psychological safety, so it could be applied as an effective training method for elder people.
  Keywords: Ontological security, Psychological security, Existential anxiety, Elder people
 • Payam Varaee*, Saba Poordad, Sara Afshari, Zahra Mirshamsi Pages 11-19
  Introduction
  Self-Compassion and gratitude can affect the various aspects of the life of the elderly. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between gratitude and self-Compassion with suicidal ideation in the elderly.
  Methods
  For this study 378 Elders in Tehran were selected by Non-randomly sampling method. Data was collected using gratitude scale, Beck suicidal ideation scale, and self-compassion short form scale. The data were analyzed using stepwise regression analysis.
  Results
  The results of the step-by-step regression analysis showed that the F-value in the first step was 69.522 and in the second step it was44.305, which are all significant. Also, the explanatory factor was 53% in the first step and 60% in the second step. Thus,  gratitude and self-compassion are capable of predicting 60% of changes in suicidal ideation in the elderly.
  Conclusion
  Based on the findings considering the ways of increasing the gratitude of the elderly as an external power of the individual, also by enhancing the self-compassion of himself as internal power, can the flexibility of the elderly against suicide increased, and consequently reduced the suicidal ideation.
  Keywords: Suicidal Thoughts, Self-Compassion, Elderly, Gratitude
 • Narges Zamani* Pages 20-28
  Introduction
  The phenomenon of aging is an inevitable part of the life of humans, demographers, aged 60 and older, are considered to be old age. As the medical science progresses, this population is rising, but the quality of life in this age has dropped to some extent and has always been a problem in Health is related and in our country, considering the process and population pyramid, planning for any services, we need to know the real needs of these people. Therefore, this study aimed to determine the frequency of health problems of the elderly in Hamadan city as a cross-sectional study. The year 1396-1397 was conducted.
  Method
  This is a cross-sectional study of 714 population aged 60-71 years old living in Hamedan. Data collection tools were General Health Questionnaire, Goldberg and Hiller (1979) (with subscales of physical symptoms, anxiety symptoms and sleep disturbance, social function and depression symptoms), and a brief examination of the psychological state of Folestin et al. (1975), which included (domains Cognitive, directional, memory recording, attention, calculation, memory, language, and ability to perform simple commands). Data were analyzed using SPSS software version 22 using Chi-square test.
  Results
  The findings of this study showed that 509 elderly women (205.721) and 205 (721.272) were elderly men (21% of them were hospitalized in the last 1 year) with an average of 2 days. In terms of education, 399 participants did not have education and (34.1734) 244 movement education (2.941) had elementary education, (201.4) 30 had secondary education (1.550), 11 He had a diploma and (1/260) had 9 higher education degrees, of which 7 had resigned teachers. In the health questionnaire, the most common symptoms were physical symptoms (417/5403), sleep disturbance and anxiety symptoms (460 425/64), depression symptoms (367.44), and social function (498.93) (428) In the short examination of mental status, the highest percentages of memory and language disorders and the ability of orders (with 405,27226), cognitive domains (326/658), navigation (with 249/87) (249) In memory) with (291.291) and 209 (291.21) and 141 (747/198) were calculated. There was a significant relationship between sex with general health and a brief examination of mental status with a type of sub-scale (P <0.05).
  Conclusion
  Considering the high level of general health and mental health weakness, the findings of this study suggest that the use of psychosocial education in reducing physical symptoms is recommended.
  Keywords: aging, anxiety, sleep disturbance, depression, cognition, directional, attention, memory
 • Shadi Zolfaghari, Meysam Sadeghi* Pages 29-39
  Introduction
  Death anxiety of the elderly may be influenced by individual differences and many psychological factors. The purpose of this study was to predict death anxiety of elderly living in elderly care centers based on cognitive distortions, loneliness, and stress coping strategies.
  Method
  The research design is an analytical descriptive. The statistical population of this study was all elderly living in elderly care centers of Tehran. 120 persons were selected, as a sample by available sampling method from two centers of Sabzomid and Parnian. Research tools include Templer death anxiety scale (1970), beck and wiseman's cognitive distortion questionnaire (1987), Russell, Papelo and Katrona's loneliness questionnaire (1980) and Andler & Parker's (1990) coping strategies questionnaire. After checking and confirming the assumptions, Research data were analyzed by multiple linear regression method in SPSS, v 23.
  Results
  The results of demographic variable showed that most of the sample group were men and ages 70 to 75 years old. Data analysis results show that cognitive distortion has a significant positive correlation with death anxiety (p <0.05). There was a significant positive correlation between loneliness and death anxiety (p <0.05). Additionally, negative relationship between problem-oriented coping strategy and death anxiety in elderly was confirmed (p <0.05).
  Conclusion
  Based on research results, choosing appropriate coping strategies against stress, reducing loneliness and cognitive distortion can be associated with decreasing the death anxiety in the elderly living in the elderly homes.
  Keywords: Anxiety Disorders, Aged
 • Ebrahim Banitalebi*, Mohamad Faramarzi, Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi, Farideh Savari Nikoo, Neda Soltani, Azita Bahram Zadeh Pages 40-51
  Introduction

  Osteosarcopenic obesity results from multiple muscle and bone degradation and increase in fat tissue. The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks elastic-band resistance training on muscle quality and serum CAF in elderly women with osteosarcopenic obesity.

  Method

  In this randomized, single blind randomized clinical trial, 48 elderly women with osteosarcopenic obesity (based on the results of the DEXA test, age 64.63 ± 3.68, fat percentage 45.4 ± 6.6, BMI 3.71 ± 1/33, T score of bone minerals density of femur and 1-4 lumbar spine  -1.86 ± 1.42) were randomly divided to control (n = 22) and exercise (n = 26). The training group performed a 12 weeks and three sessions at week elastic-band resistance training for all major muscle groups. 48 hours before and after 12 weeks of intervention, a DEXA-test was performed. Independent sample t-test was used for intra-group comparisons and two-way ANOVA (group* time) was used for comparison between groups.

  Results

  The results of statistical analysis showed that after 12 weeks of elastic-band resistance training as a result of between-group comparisons, there was a significant difference in muscle quality (P = 0.043), Z score of osteosarcopenic obesity (P = 0.303), and hand grip (P = 0.013) was observed between the training and control groups. However, there were not observed significant difference in weight (P = 0.440), body mass index (P = 0.354), fat percentage (P = 0.093), BMC (P = 0.001), BMD (P = 0.564) gait speed (P = 0.22) and CAF (P = 0.501).

  Conclusion

  According to the results of this study, elastic-band resistance training improves muscle strength, muscule quality and the status of osteosarcopenic obesity (Z score) in elderly women with osteosarcopenic obesity. Also, due to the lack of significant changes in CAF, at least in this study, CAF is not confirmed as a powerful indicator of muscle quality and physical function.

  Keywords: Osteosarcopenic obesity, Resistance training, Elderly, muscle quality, C-Terminal Agrin Fragment (CAF)
 • Eisa Salehi Tilaki, Ehteram, Sadat Ilali*, Zohreh Taraghi, Nouroeddin Mousavinasab Pages 52-61
  Introduction

   Little is known about characteristics of loneliness among rural and urban older people. The purpose of this study was to determine Loneliness comparison and its related factors between urban and rural elderly people.

  Methods

   In this descriptive study, 280 community dowelling elderly people were selected by systematic random sampling method in Behshahr city in 2018. Data were gathered using Social and Emotional Loneliness Scale for Adults(SELSA) questionnaire, Instrumental Activities of Daily Living Index(IADL), and the Medical-Demographic questionnaire. Data were Analyzed by SPSS 22.0 software using descriptive statistics, via the independent t-test, one-way ANOVA test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and Multiple Linear regression with stepwise analysis.

  Results

   The mean of Loneliness score for the urban and rural elderly were 33.00 ± 8.34 and 33.57 ± 9.89, respectively. There was no significantly relationship between total loneliness score among urban and rural elderly, however emotional score was significantly more among rural elderly compared to urban elders(P=0.033). According to the multivariate linear regression analysis results, marital status had the most strongly affected on the sense of loneliness among both urban and rural elders.

  Conclusion

   Regarding the high incidence of loneliness in the elderly, Perforrming more studies and designing educational, consulting, and supportive interventions is suggested, in order to prevent of loneliness and its adverse outcomes.

  Keywords: Elderly, Loneliness, Urban, Rural, Related Factors
 • Zeinab Jafari*, Gholamhossein Abdeyazdan Pages 62-70
  Background

  Every patient has legal rights without any discrimination when s/he refers to health centers and it must be observed by all of the providers’ services.

  Aims

  The aim of this study is to considering the observance of the contents of patients’ rights by nurses of hospitalization centers of elderlies in Khuzestan province in 2015.

  Methods

  The current study is a descriptive-sectional study. The samples of study were containing of 175 of patients with the ages of more than 65 years old that were chosen by easy sampling method. The gathering tool of data was the researcher’s built questionnaire. After the completion of questionnaires, the data were analyzed by means of SPSS software Ver.22.

  Results

  As the results of study, the elderlies that were attended in this study reported as follow: the amount of their observance’s rights in secrecy level and protection the privacy (84.6%), in the level of privilege of cares and appropriate remedy (77.1%), presenting the needful information to patients (54.3%), protection the patient’s independence (54.9%), the right of having calmness (61.7%) and absence of non-appropriate behaviors of nurses team (68%) that were in high level. And just in the domain of investigation of protests, the amount of observance rights in most patients (37.1%) that was calculated in an average level.

  Conclusion

  This study showed that nurses in most areas they respect the rights of the elderly.

  Keywords: Patients’ rights, Elderlies, Nurses
 • Behroz Yeghaneh, Jamshed Einalia, Mahdi Charaghi, Zahra Eskandari Shahraki* Pages 71-80
  Introduction

  Increasing the population of the elderly, due to birth defects and improvement in people's health and life expectancy, has increased the need to pay attention to the problems of this group. Also, given the increasing trend of the elderly population in the world, and in particular, the developing countries The development of our country and the accompaniment of the aging phenomenon with the appearance of physical and mental disorders have increased the necessity of determining the quality of life of this stratum, as well as identifying the vulnerable components of women in rural areas to provide scientific and executive circles for maintaining and improving the quality of life of these strata. The purpose of this study is to investigate.

  Method

  The present study was carried out with a combination of two qualitative and quantitative approaches, including using focused discussion groups in the qualitative section, and performing factor analysis in the quantitative section. The population in the first stage is the qualitative approach of elderly women in 25 villages in Zanjan city. In these villages, the number of women over 65 is more than 15% of the total population. The women consist of 784 women in 25 villages of this city. Using a targeted and homogeneous sampling, 130 of these women were selected as samples. Qualitative content analysis method was used to analyze qualitative aspects. It was also used to collect quantitative data from a researcher made questionnaire that was extracted from the above. The method of collecting information was by face-to-face interview and using a questionnaire. Data were collected after encoding and analyzed using SPSS software and descriptive and analytic tests including mean, T single sample and Spearman correlation coefficient.

  Findings and Conclusion

  The results of the research show that the socioeconomic factor with a specific value of 13.145 and the variance of 23.670 was the most important component of vulnerability of rural women. Measuring the quality of life and identifying the vulnerability components of rural elderly women lead to planning, prevention and rehabilitation in the field of improving their life. Physical dimension of elderly quality of life with such issues as education level, employment status, economic situation, housing and the presence of disease. Meaningful. Decreasing self-esteem and social value, powerlessness, lack of independence in deciding poverty trap is one of the most important components of vulnerability of elderly women in rural areas. In this regard, two major strategies for reducing these vulnerabilities can include the support of government organs and the empowerment of these elderly people. In the study area, social isolation is more likely to be problematic for women because their life span is generally higher than that of their spouses, which causes their vulnerability to varying degrees. In such situations, women are more likely to be exposed to psychological harm.

  Keywords: Population aging, vulnerability, poverty, focused discussion groups, rural areas