فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خدیجه مصطفایی دولت آباد، عادل آذر*، عباس مقبل باعرض، کوروش پرویزیان صفحات 1-37
  امروزه عملکرد فرایندی یکی از عوامل کلیدی موفقیت در فضای رقابتی حاکم بر صنعت بانکداری تلقی میشود. تاکنون رویکردهای مختلفی با هدف شناخت و بهبود فرایندها ارائه شده است. فرایندکاوی یکی از رویکردهای جدیدو مبتنی بر فناوری اطلاعات است که در پی شناسایی و بهبود مدل بالفعل فرایند است. علیرغم توسعه نظری حوزهفرایندکاوی، پژوهشهای کمتری به مقوله کاربرد فرایندکاوی در شرایط دنیای واقعی و ارزیابی عملکرد الگوریتم-های کاوش پرداختهاند. در پژوهش حاضر کارایی فرایندکاوی و به طور خاص الگوریتم کاوش فازی در کشفمدل فرایندهای نیمه اتوماتیک بررسی شده است. برای اجرای پروژه فرایندکاوی از متدولوژی PM2 استفاده شد.البته تغییراتی در گامهای اول و پنجم متدولوژی مذکور ایجاد شد. در گام اول به منظور حصول اطمینان از جامعیتمدل، داده های دستی و سیستمی مربوط به فرایند مورد مطالعه با هم ترکیب شد و قبل از اجرای فرایندکاوی سطحجزئیات مدل بر اساس نظرات صاحبان فرایند تنظیم شد. پس از تبدیل فایل یکپارچه شده داده ها به لاگ رویدادها،مدل فرایند به کمک نرم افزار ProM و با استفاده از الگوریتم کاوش فازی کشف شد. استفاده از داده هایی که بهصورت دستی ثبت شدهاند میتواند نتایج فرایندکاوی را تحت تاثیر قرار دهد لذا در گام اعتبارسنجی علاوه بر معیاررایج سنجش انطباق معیار جدیدی با عنوان معیار اعتبارسنجی خبره محور تعریف شد که مقدار آن برای مدل کشف93 درصد بدست آمد. نتایج پژوهش نشان میدهد امکان استفاده از الگوریتم / شده فرایند مورد مطالعه برابر با 5کاوش فازی در شرایط نیمه اتوماتیک بودن فرایند نیز وجود دارد
 • طیبه عباس نژاد*، رضا شفی زاده، محمد غفورنیا صفحات 39-57
  شرکت ها برای رشد و باقی ماندن در عرصه رقابت ناچار به نوآوری و توسعه محصولات جدید هستند، اما نوآوری و فرآیند توسعه محصول، پرریسک و هزینه بر است. از طرفی اکثر محققین برای بررسی توسعه محصول، عوامل موثر بر آن را ایستا در نظر گرفته و به پویایی بین این عوامل توجه ننموده اند. از آنجایی که نحوه ارتباط بین عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید دارای پویایی ها و بازخوردهای فراوانی است. ابزار پویایی شناسی سیستم ها، ابزار مناسبی است که از آن می توان برای تجزیه وتحلیل در این حوزه استفاده کرد. در این تحقیق در جهت شناسایی و تحلیل پویایی های عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید، بر اساس پیشینه نظری و نظرات خبرگان صنعت، متغیرهای کلیدی در حوزه توسعه محصول جدید شناسایی و روابط علت و معلولی میان این متغیرها ترسیم شده است. سپس روابط ریاضی میان این متغیرها بر اساس روابط موجود در پیشینه تعیین و بر این اساس سیستم مورد نظر، در شرکت صنایع غذایی نوشین آذر در بازه زمانی سال های 1384 الی 1404 شبیه سازی شده است. جهت بهبود عملکرد شرکت سیاستهای افزایش حمایت مدیریت، سرمایه گذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه و افزایش و بهبود برنامه ریزی توسعه محصول پیشنهاد و نتیجه حاصل از اجرای این سیاستها شبیه سازی شده است.
  کلیدواژگان: پویایی شناسی سیستم، عوامل موفقیت، توسعه محصول جدید
 • نسترن گلدانی، زهرا ناجی عظیمی*، شمس الدین ناظمی صفحات 59-88
  کنترل و برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی به مسئله مهمی برای مدیران بیمارستان ها تبدیل شده است. امروزه، اتاق های عمل جراحی به عنوان منابع کلیدی بیمارستان ها باعث اتلاف زمان زیادی در بخش جراحی می شوند. بنابراین زمانبندی مناسب عمل های جراحی به منظور افزایش کارایی بخش جراحی به موضوع تحقیقاتی مهمی در مراقبت های پزشکی تبدیل شده است. در این پژوهش مدل برنامه ریزی خطی جدیدی در حوزه تخصیص بیماران به اتاق عمل ارائه گردیده است. اما از آن جا که مدت زمان اعمال جراحی عددی تصادفی می باشد، در این مقاله علاوه بر مدل قطعی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای نیز ارائه شده است. مدل های ارائه شده به طور همزمان به بررسی مساله زمانبندی عمل بیماران و تخصیص آن ها به اتاق های عمل جراحی می پردازند. هدف از این پژوهش حداقل کردن هزینه تخصیص بیماران به اتاق های غیرتخصصی هر نوع عمل و کاهش هزینه زمان بیکاری هر پزشک در هر شیفت کاری با در نظر گرفتن محدودیت های مساله می باشد. دو مدل ارائه شده بوسیله نرم افزار 12.6.1 ILOG CPLEX در محیط نرم افزاری Microsoft Visual Studio کد شده و برای بخش جراحی بیمارستان قائم (عج) مشهد حل گردید. نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل قطعی پیشنهادی میانگین کارایی بخش جراحی بیمارستان را به میزان %38.275 و همچنین مدل برنامه ریزی تصادفی میانگین کارایی بخش را به میزان %85.32 افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی اتاق عمل، زمانبندی، تخصیص، مدل برنامه ریزی خطی
 • فرهاد اعتباری*، نیلوفر ترابی صفحات 89-124
  از مهمترین مسائل شبکه های لجستیک، طراحی و تحلیل شبکه توزیع است. در سال های اخیر، دو مسئله اصلی در طراحی شبکه های توزیع یعنی مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی توزیع کننده ها با یکدیگر در نظر گرفته شده و مسئله مکانیابی-مسیریابی را به وجود آورده اند. در این مقاله یک مسئله مکانیابی-مسیریابی ظرفیت دار پویا در نظر گرفته شده است که در آن تعدادی سایت بالقوه بعنوان دپو و تعدادی مشتری با تقاضا و مکان معین و همچنین تعدادی وسیله نقلیه با ظرفیت معین وجود دارند و تصمیم گیری در مورد مکان های مجاز تنها در اولین دوره از افق برنامه ریزی صورت میگیرد، اما تصمیم گیری مسیریابی ممکن است در هر دوره زمانی تغییر کند. در این تحقیق تقاضای مشتریان وابسته به قیمت در نظر گرفته شده اند. مدل ریاضی مربوطه ارائه شده و نتایج مربوط به اجرای مدل با بکارگیری مجموعه داده ها توسط روش قطعی بررسی شده اند، سپس روشی ترکیبی(ترکیب الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری)، بر مبنای الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات برای حل این مسئله پیشنهاد میشود. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، این چارچوب با طراحی مسائل نمونه مورد بررسی قرار میگیرد و آزمایش های محاسباتی، کارایی روش پیشنهادی را در مقایسه با روش قطعی نشان میدهند.
  کلیدواژگان: مسیریابی، مکان یابی، تقاضای مبتنی بر قیمت، الگوریتم ابتکاری، الگوریتم فراابتکاری
 • جلیل حیدری دهویی*، سید جلال الدین حسینی دهشیری صفحات 125-152
  مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش می باشد که ضمن کاهش هزینه های غیرضروری و حفظ کارکرد اصلی، منجر به افزایش کارایی می گردد. امروزه این تکنیک به منظور کاهش هزینه در صنایعی همچون برق که با هزینه های بالا مواجه هستند استفاده می شود. از آنجا که در بسیاری موارد، کارایی پایین در زنجیره تامین این صنعت منجر به افزایش هزینه ها می گردد، لذا بهره گیری از گام های مهندسی ارزش بسیار اثربخش خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا با ترکیب مبحث زنجیره ارزش و روش های نوین تصمیم گیری چندشاخصه نسبت به شناسایی و اولویت بندی راهکارهای کاهش هزینه در زنجیره تامین کابل و تجهیزات جانبی نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان (گل گهر) اقدام شود. بدین منظور نخست راهکارهای نهایی کاهش هزینه پس از برگزاری جلسات متعدد با خبرگان تیم مهندسی ارزش پروژه شناسایی شدند. سپس این راهکارها با معیارهایی که از ادبیات تحقیق استخراج و با نظر خبرگان تیم مهندسی ارزش پروژه (در قالب فرآیند دلفی فازی) تعدیل و نهایی شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. معیارهای نهایی و هریک از زیرمعیارها با روش سوآرا وزن دهی شدند. سپس وزن نهایی هریک از زیرمعیارها محاسبه شد. در ادامه برای اولویت بندی راهکارهای نهایی از روش آراس خاکستری بهره گرفته شد. پس از اولویت بندی راهکارها، راهکار دوازدهم (کاهش زمان سفارش تا خرید و تحویل از طریق اصلاح رویه خرید)، به عنوان بهترین راهکار برای کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارایی زنجیره تامین موردنظر شناسایی شد.
  کلیدواژگان: مهندسی ارزش، سوآرا، آراس خاکستری، زنجیره تامین کابل و تجهیزات جانبی، نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان (گل گهر)
 • سمیرا پارساییان*، مقصود امیری، پرهام عظیمی، محمدتقی تقوی فرد صفحات 153-202
  توجه روز افزون به اثرات مخرب زیست محیطی زنجیره های تامین منجر به توجه به تحقیقات در زمینه زنجیره های تامین حلقه بسته سبز با هدف کمینه نمودن انتشار گازهای گلخانه ای گردیده است. مقاله حاضر به توسعه یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته سبز در شرایط عدم قطعیت تقاضا با هدف کمینه نمودن هزینه کل زنجیره تامین ، کمینه سازی مجموع گاز CO2 و بیشینه نمودن سهم بازار محصول در حضور یک رقیب می پردازد. در این راستا یک مدل شبیه سازی عامل بنیان برای بازار جهت تخمین پارامتر تقاضا توسعه داده می شود سپس یک مدل شبیه سازی ترکیبی حاصل از ترکیب رویکرد های شبیه سازی عامل بنیان و گسسته پیشامد ارائه می گردد که نوآوری اصلی این تحقیق می باشد. در ادامه سناریو های مختلف با روش طراحی آزمایشات تاگوچی تولید شده و مدل های بازار و زنجیره تامین حلقه بسته برای هر سناریو اجرا می گردد و مقادیر هزینه ، گازCO2 و سهم بازار محصول ثبت می گردد. یک ماتریس تصمیم گیری با استفاده از سناریوها و معیارهای هزینه کل، گاز CO2 و سهم بازارسازماندهی شده و با روش ELECTRE و SAW سناریو ها رتبه بندی و سناریوی برتر انتخاب می شود. از دیگر نوآوری های این مقاله می توان به جامعیت گستره متغیرهای تصمیم گیری در مدل اشاره نمود که متغیرهای موجودی، بازار و حمل و نقل را در قالب سناریوهای مختلف ، شامل می شود. قابلیت کاربری مدل، با استفاده از یک مسئله واقعی در صنعت خودرو سازی بررسی و تحلیل می شود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین حلقه بسته سبز، عدم قطعیت تقاضا، شبیه سازی عامل بنیان، قیمت گذاری، تبلیغات
 • وجه الله قربانی زاده*، محمد امینی، جعفر رشیدی بافتانی صفحات 203-238
  رقابت تنگاتنگی بین دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی در جذب دانشجویان مستعد وجود داشته است. از سوی دیگر، دانشجویان نیز معیارهای متعددی را برای انتخاب دانشگاه در سطح تحصیلات تکمیلی در نظر داشته اند. این تحقیق باهدف تعیین جایگاه رقابتی دانشکده مدیریت این سه دانشگاه و برای یافتن پاسخ به این سوال انجام شد که «وضعیت پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشگاه های تهران و شهید بهشتی ازنظر متغیرهای رتبه کنکور، تعداد پذیرش، معدل کارشناسی، نوع دانشگاه محل تحصیل، مرتبط بودن رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد و سن چگونه بوده است؟». این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی با رویکرد تطبیقی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در سه دانشکده مدیریت دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی از سال 1388 تا 1392بود. یافته ها نشان داد که دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دو دانشگاه دیگر در رشته های مدیریت بیشترین پذیرش دانشجو را داشت و میانگین رتبه پذیرفته شدگان این دانشگاه پایین تر از دو دانشگاه دیگر بود. معدل کارشناسی و سن پذیرفته شدگان در سه دانشگاه، فاصله عمده ای باهم نداشتند. در متغیرهای دیگر نیز وضعیت مشابه و یکسانی بین سه دانشگاه حاکم بود.
  کلیدواژگان: تحصیلات تکمیلی، رتبه در آزمون کارشناسی ارشد، مطالعه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • بهنام وحدانی*، محمدحسین طاهروردی صفحات 239-286
  امروزه رقابت شدید در بازارهای جهانی شرکتها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره های تامین کرده است. از آنجا که نقش مهم سه عامل مکانیابی، مسیریابی و موجودی در ادامه حیات یک زنجیره تامین پوشیده نیست لذا یکپارچگی این سه عنصر یک زنجیره تامین کارا و موثر را بدست خواهند داد. در این پژوهش مساله طراحی شبکه زنجیره تامینی را مورد مطالعه قرار میدهیم که شامل مسئله مسیریابی و موجودی متشکل از تخصیص جریان، مسیریابی وسایل نقلیه بین تسهیلات ، مکانیابی مراکز توزیع و همچنین در نظر گرفتن حداکثر پوشش جهت پاسخ به تقاضای مشتریان می باشد. مدل ریاضی ارائه شده یک مدل برنامه ریزیغیر خطی عدد صحیح مختلط برای مسالهمکانیابی-مسیریابی-موجودی در زنجیره تامین چهار سطحی با در نظر گرفتن اهداف متعارض چندگانه هزینه کل، زمان سفر و حداکثر پوشش می باشد. به منظور حل مدل ارائه شده از سه الگوریتم فراابتکاری NSGA-II، NRGA و MOPSO استفاده شده است.که صحت مدل ریاضی و الگوریتم های ارائه شده از طریق مثال عددی ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: مکانیابی، مسیریابی، زنجیره تامین، موجودی، الگوریتم فراابتکاری
 • مینا نوری هرزویلی، سید مهدی حسینی مطلق*، محمدرضا نعمت الهی صفحات 287-338
  خردهفروش از سیستم موجودی مرور دوره ای برای سفارش دهی استفاده می کند و با کمبودهای جزئی مواجه می باشد. متغیر های تصمیم برای خرده فروش، طول دوره مرور و حداکثر سطح موجودی در هر بار سفارش می باشند. ابتدا مقدار بهینه این دو متغیر، در حالت تصمیم گیری غیرمتمرکز و متمرکز بدست آمده است. تصمیمات حالت متمرکز، سود کل زنجیره تامین را افزایش می دهند، اما این تصمیمات موجب کاهش سود خرده فروش نسبت به حالت غیرمتمرکز می شوند؛ به منظور پیاده سازی تصمیمات حالت متمرکز و ترغیب خرده فروش به تغییر تصمیمات، یک مدل هماهنگی ارائه شده است. در مدل هماهنگ از قرارداد تخفیف مقداری به عنوان طرح انگیزشی استفاده شده است و در محاسبه فاکتور تخفیف، سود هر دو عضو مورد توجه واقع شده است. همچنین جهت تسهیم عادلانه سود حاصل از هماهنگی، یک استراتژی تسهیم بر مبنای قدرت چانه زنی اعضا ارائه شده است. تحلیل حساسیت مدل پیشنهادی نسبت به پارامترهای کلیدی متعددی انجام گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهند که از دیدگاه اقتصادی، مدل هماهنگ ارائه شده می تواند سود شبکه "تامین-توزیع" را افزایش دهد و علاوه بر آن افزایش سود اعضا نسبت به مدل غیرمتمرکز را نیز تضمین نماید. از دیدگاه مدیریت موجودی، قرارداد تخفیف پیشنهادی، ریسک کمبود موجودی خرده فروش را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. علاوه بر آن، نتایج بررسی مدل هماهنگ در شرایط عدم قطعیت زیاد تقاضا، نشان داد که مدل پیشنهادی قابلیت هماهنگی زنجیره تامین را تحت شرایط مختلف همچون نوسانات تقاضا و مقادیر زیاد انحراف معیار تقاضا، دارا می باشد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین دو سطحی غیرمتمرکز، هماهنگی در زنجیره تامین، مدل موجودی مرور دورهای، قرارداد تخفیف مقداری، استراتژی تسهیم سود
 • ندا اخوان تپه سری، بابک شیرازی*، علی تاجدین صفحات 339-385
  انتخاب سبد پروژه مساله اصلی در سازمان های پروژه محور می باشد. در انتخاب پروژه مسئله تصمیم گیری بهینه به منظور استفاده حداکثری از منابع محدود و دستیابی هرچه بیشتر به اهداف سازمان با رعایت محدودیتها مطرح می باشد. ازینرو جهت تسهیل انتخاب سبد پروژه در سازمان های پروژه محور، به ارائه یک مدل کاربردی که بتواند با لحاظ کردن محدودیتها، اهداف و الویت های سازمان مربوطه ترکیب بهینه ای از پروژه ها را انتخاب کند، پرداخته ایم. مدل پیشنهادی این مقاله مدلی ترکیبی و منعطف و متشکل از چهار مرحله اصلی می باشد. در ابتدا با غربالگری اولیه تعدادی از گزینه های کاندید نامناسب جهت صرفه جویی در زمان و هزینه با استفاده از روش غیرجبرانی حذف می شوند. و در ادامه به دلیل چند معیاره بودن ذات اینگونه مسائل و کمی و کیفی بودن معیارها و عدم قطعیت داده ها در دنیای واقعی با کمک تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بکارگیری قضاوتهای غیرقطعی تصمیم گیرندگان به رتبه بندی پروژه ها می پردازیم. برای تولید سبدهای پروژه با استفاده از برنامه ریزی خطی عددصحیح (ILP)، با بکارگیری مدلی کوله پشتی به تغییر ضرایب تابع هدف هر پروژه در مدل ILP ، به منظور محفوظ ماندن امتیاز چندمعیاره پروژه ها روی آورده و در ادامه سبدهای تولید شده را ارزیابی و رتبه بندی می نماییم. برای بررسی اعتبار روش پیشنهادی، انتخاب سبد پروژه را در صنایع پالایش نفت به اجرا در آورده ایم.
  کلیدواژگان: انتخاب سبد پروژه، امتیازات افزایش یافته، برنامه ریزی خطی عدد صحیح، فرآیندتحلیل سلسله مراتبی فازی
|
 • Khadije Mostafaee Dolatabad, Adel Azar*, Abbas Moghbel, Koorosh Parvizian Pages 1-37
  Nowadays the process performance is a key success factor in the competitive environment of banking industry. Various approaches have been proposed to identify and improve processes. Process mining is a new process management approach which is supposed to discover and improve the actual process model based on information technology. Despite of the theoretical development, authors have paid less attention to process mining applicability. In this paper applicability of the Fuzzy Miner algorithm of process mining to semi-automatic processes is investigated. We used PM2 methodology with some changes at the first and the fifth step to discover a semi-automated process model. At the first step manual and system data is combined and the desired detail level is determined by process owners. Then the model is discovered by means of Fuzzy Miner algorithm through ProM tool. As the manual data could affect the discovered model adversely so besides conformance checking criteria a new expert based criteria is proposed to validate the model. The expert validation criteria is equal to 87.2 percent for the discovered model of the selected process which means process mining could be applied to semi-automated processes successfully
  Keywords: Process Mining, Fuzzy Miner, Process Model Discovery, Banking Industry
 • Tayebeh Abbasnejad*, Reza Shafizadeh, Mohammad Ghafournia Pages 39-57
  The companies for their growth and survival in competitive domains must develop new products; however, innovation required for this process is a risky and costly enterprise. Most of the scholars have considered the factors leading to success as static and they have not taken into account their dynamic nature. Since the relationships among the influential factors which can lead to the success of developing new products have various dynamics and feedbacks, tools for the identification of dynamics in such systems are among the most useful tools which can be used for investigative purposes in this domain. In the present study, which aimed at identifying and analyzing the dynamics of factors affecting the success of new product development, the key variables for the development of new products were identified based on the theoretical backgrounds and the ideas of experts in the industry and then the causal relationships among them were drawn. Subsequently, the mathematical relationships among these variables were determined based on the existing relationships among them in the literature and as a practical step the intended system was simulated in Nooshin Azar Food Company in the time span of 1384 to 1404. For improving the performance of the companies, policies like increased management support, more investment in research and development and improvement of product development planning were suggested and the results which can be derived by applying these scenarios were simulated as well.
  Keywords: System dynamics, success factors, new product development
 • zahra naji azimi* Pages 59-88
  . The control and planning of operating rooms have became more and more important for hospital managers. Nowadays, the operating rooms, as key resources, often lead to a great time waste. So, appropriate scheduling of operations in order to increase the efficiency of the operating rooms, are significant research topics in medical care. In this study, a new linear programming model has been developed for the assignment of patients to the operating rooms. Since the duration of surgical procedure is a stochastic parameter, in this paper a two-stage stochastic programming model has been presented in addition the deterministic model. These presented modelssimultaneously investigate the scheduling of surgeries and allocating them to the surgery rooms. The aim of this study is to minimize the cost of assigning patients to unspecialized rooms and reduce the cost of doctors’ idle time per working shifts by taking into account the constraints. The suggested models were applied for the surgery department of Ghaem hospital of Mashhad and solved by ILOG CPLEX 12.6.1 Microsoft Visual Studio environment. The results show that the deterministic proposed model increases the average efficiency of hospital to 38.275% and the stochastic model increases the average efficiency to 85.32%.
  Keywords: Operating Room Planning, scheduling, Assigning, Linear Programming Model
 • farhad eteberi* Pages 89-124
  One of the most important problems of logistic networks is designing and analyzing of the distribution network. The design of distribution systems raises hard combinatorial optimization problems. In recent years, two main problems in the design of distribution networks that are location of distribution centres and routing of distributors are considered together and created the location-routing problem. The location-routing problem (LRP), integrates the two kinds of decisions. The classical LRP, consists in opening a subset of depots, assigning customers to them and determining vehicle routes, to minimize total cost of the problem. In this paper, a dynamic capacitated location-routing problem is considered that there are a number of potential depot locations and customers with specific demand and locations, and some vehicles with a certain capacity. Decisions concerning facility locations are permitted to be made only in the first time period of the planning horizon but, the routing decisions may be changed in each time period. In this study, customer demands depend on the products offering prices. The corresponding model and presented results related to the implementation of the model by different solution methods have been analysed by different methods. A hybrid heuristic algorithm based on particle swarm optimization is proposed to solve the problem. To evaluate the performance of the proposed algorithm, the proposed algorithm results are compared with exact algorithm optimal value and lower bounds. The comparison between hybrid proposed algorithm and exact solutions are performed and computational experiments show the effectiveness of the proposed algorithm.
  Keywords: routing, location, price dependent demand, heuristic algorithm, meta-heuristic algorithm
 • Jalil Heidary Dahooie*, Seyyed Jalal Hosseini Dehshiri Pages 125-152
  Value engineering is one of the tools to create and improvement value while reduces unnecessary costs and keeps the original function, leads to increased efficiency. Today this technique used to reduce the cost in industries that are facing high costs such as the electricity industry. The evidence and expert’s opinion implying that many factors causing costs in the industry is related to the supply chain the low efficiency in the supply chain, resulting in increased costs. So to increase performance and reduce costs, the research was conducted aimed to identify and prioritize solutions reduce costs in the supply chain for cables and accessories combined cycle power plant Sirjan (Gol Gohar), who has a major role in the country's electricity supply. The final solutions for cost reduction after holding several meetings with experts of the project value engineering team were identified. Then these solutions were evaluated with criteria extracted of the research literature and opinions of experts of the project value engineering team were moderated and finalized. The final criteria and each of the sub-criteria were weighted by SWARA. Then final weight was calculated for each of the sub-criteria. In order to prioritize final solutions we used ARAS-G. After prioritizing solutions, solution the twelfth (reducing the time of order up to purchase and deliver through the reform procedures purchase), as the best solution was identified to reduce costs and thus increase performance supply chain target.
  Keywords: Value Engineering, SWARA, ARAS-G, the supply chain for cables, accessories, combined cycle power plant Sirjan (Gol Gohar)
 • Samira Parsaiyan*, Maghsoud Amiri, Parham Azimi, Mohammad Taghi Taghavifard Pages 153-202
  The increasing concern about the deteriorating effects of supply chains related activities on the environment has led to the growing attention to develop green closed-loop supply chains in order to minimize greenhouse gases emission. This paper presents a green closed-loop supply chain model developed under the demand uncertainty aiming at minimizing total cost and total CO2 emission across the supply chain, and maximizing the product’s market share in the presence of a competitor. In this regards, an agent-based market model is developed to estimate the demand’s parameter function then a hybrid simulation model which integrates agent-based and discrete event simulation modelling approaches is designed to simulate the closed-loop supply chain which is the novelty of this paper. Then, scenarios are created using Taguchi design of experiments (DOE) method, and are executed with the market model and the supply chain model to capture total cost, total CO2 and market share. A decision matrix is configured using scenarios and recorded results for three mentioned criteria and ELECTRE and SAW methods are used to rank scenarios and select the best one. The other contribution of this research is its comprehensiveness in considering variables related to three categories of inventory replenishment policy, marketing mix (price and advertisement) and transportation. An automotive industry case is provided to demonstrate the capabilities of the model and its applicability and effectiveness in resolving real-world problems.
  Keywords: Green closed-loop supply chain, Demand uncertainty, Agent-based simulation, Pricing, Advertising
 • vajhollah ghorbanizadeh*, Mohammad Amini, Jafar Rashidi Pages 203-238
  There is a serious competition between Allameh Tabataba'i, shahid Beheshti, and Tehran Universities to attract the best students. In other side, students have considered several indicators to choose university for higher education. The aim of this research is to determine management faculties’ competitive position in these Universities and also to find an answer to this question: what is the position of Allameh Tabataba'i University postgraduate students compared to two other universities based on variables such as: rank of entrance examination, number of acceptance , average of undergraduate scores, type of undergraduate university, relationship between educational field in BS and MA, and students age. This practical research uses descriptive study and has comparative approach. The data was collected from three management faculty for 2009 to 2014. The findings indicate that Allameh Tabataba'i University has accepted MA students in management more than two other universities and its MA students have lower average of entrance examination rank. There were no main distances on average of undergraduate scores and MA students’ age between these universities. There were similar situations about the other variables
  Keywords: Higher education, MA entrance examination rank, comparative study, Allameh Tabataba'i University
 • Behnam Vahdani* Pages 239-286
  Today, intense competition in global markets has forced companies to design and manage of supply chains in a better way. Since the role of three factors: location, routing and inventory is important to continue the life of a supply chain so, integration of these three elements will create an efficient and effective supply chain. In this study, we investigate the problem of supply chain network design that including routing and inventory problem consist of flow allocation, vehicle routing between facilities, locating distribution centers and also consider the maximum coverage for respond to customer demand. Proposed mathematical model is a nonlinear mixed integer programming model for location-routing-inventory problem in the four-echelon supply chain by considering the multiple conflicting goals of total cost, travel time and maximum coverage. In order to solve the proposed model, three meta-heuristic algorithms (MOPSO, MSGA_II and NRGA) has been used. The accuracy of mathematical model and proposed algorithms are evaluated through numerical examples
  Keywords: location, routing, supply chain, inventory, meta-heuristic algorithm
 • Mina Nouri Harzvili, Seyyed Mahdi Hosseini Motalgh *, Mohammadreza Nematollahi Pages 287-338
  Supply chain (SC) coordination is one of the major issues which has been considered in the investigations of supply chains. In this study, a two-echelon supply chain with one retailer and one supplier is considered. Demand is stochastic and has a normal distribution and lead time is assumed deterministic. The retailer uses a periodic review inventory system for his replenishment decisions and faces partial shortages. Review period and order-up-to-level are decision variables of the retailer. First, the optimized values of the variables in both decentralized and centralized decision-making structures are obtained. Although Centralized decision making increases the whole SC’s profitability, it reduces the profitability of the retailer in comparison with the decentralized model; In order to make centralized decisions and to encourage the retailer to change his decisions, a coordination model is proposed. Quantity discount contract is used as an incentive scheme in the coordinated model. For calculating the exact value of the discount factor in this contract, the both member’s profit is considered. Furthermore, to fairly share the extra profit achieved by the coordinated model, a profit-sharing strategy, based on the bargaining power of the members, is proposed. A set of numerical experiments and sensitivity analysis, which is performed with respect to several key parameters of the study, reveal that, from economic viewpoint, the proposed coordination model for the supplier-distributor channel, can increase the channel profit up to its optimal profit level and guarantee the improvement of channel members’ profit in comparison with their profit under the decentralized model. From inventory management viewpoint, the proposed discount contract reduces the distributor’s inventory shortage risk. Moreover, results of evaluating the proposed model under high levels of demand uncertainty shows that the proposed model is capable of coordinating the SC under various conditions such as demand frequencies and high quantities of standard deviation of the demand.
  Keywords: Two-echelon decentralized supply chain, Supply chain coordination, Periodic review inventory systems, Quantity discount contract, Profit-sharing strategy
 • babak shirazi* Pages 339-385
  The selection of project portfolio is the main problem in project-based organizations. In project selection, optimized decision to maximizing utilization of limited resources and achieving organizational goals by considering restrictions are important. Therefore, to facilitate project portfolio selection in project-based organizations, an efficient model is proposed that is able to consider limitations, goals, and priorities of the organization in selecting the optimal combination of projects. The proposed model is a hybrid and flexible one which, including four main steps. First, with initial screening, to save time and money by using non-compensatory method, some of the poor candidate options are deleted. Then, due to multi-criteria nature of the problem, qualitative and quantitative criteria, and uncertainty of data in real world, the projects are ranked using fuzzy analytic hierarchy processes and uncertain judgments of decision-makers. To generate project baskets, integer linear programming (ILP), backpack model, is employed modifying the coefficients of the objective function of each project to preserve multi-criteria rating of projects, and then evaluate and rank the baskets. To validate the proposed model, we have carried out selection of project portfolio in the oil refining industry.
  Keywords: Project portfolio selection, augmented scores, integer linear programming, fuzzy analytic hierarchy process