فهرست مطالب

میکروب شناسی مواد غذایی - سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ناهید رحیمی فرد*، بهرنگ حسین زاده، شهرام شعیبی صفحات 1-10
  حدود نیمی از جمعیت جهان به باکتری هلیکوباکترپیلوری آلوده بوده که باعث ایجاد زخم معده و دوازدهه، و در صورت عدم درمان و ریشه کنی منجر به سرطان معده می شود. درمان این بیماری آسان نبوده و نیاز به تجویز دوز بالایی از ترکیب چند آنتی بیوتیک دارد لذا یافتن درمان جایگزین، مانند یک محصول ضد میکروبی جدید از منابع طبیعی از جمله محصولات زنبور عسل مثل عسل و ژل رویال ضروری به نظر می رسد. عسل به واسطه اسمولاریته بالا، اسیدیته پائین، محتوای پراکسید هیدروژن و اجزای غیر پراکسیدی آن و ژل رویال به واسطه پروتئین رویالیزین، اسید چرب ترانس- 10- هیدروکسی2- دسنوئیک اسید، و پپتیدهای ژلینز دارای طیف وسیعی از فعالیت ضد باکتریایی می باشند. در این مطالعه خاصیت ضد هلیکو باکترپیلوری عسل آویشن و ژل رویال برداشت شده از کندوهای مستقر در منطقه دماوند و نیز ترکیب آن ها به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد علیه سویه استاندارد ATCC 43504 مورد ارزیابی قرار گرفت. این روش به عنوان یک روش استاندارد طلایی برای تعیین حساسیت میکروارگانیسم ها نسبت به مواد ضدمیکروبی شناخته شده است و مطابق با روش استاندارد موجود در گاید لاین BSAC انجام گردید. عسل آویشن، ژل رویال و مخلوط آن دو به همراه نمونه سفالکسین به عنوان کنترل مثبت، علیه سویه استاندارد هلیکوباکترپیلوری، اثرات ممانعت کنندگی از رشد را به ترتیب در غلظت های 25/31، 5/62، 25/31 و 0625/0 نشان دادند. در این بررسی اثر هم افزایی عسل و ژل رویال مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، ژل رویال، عسل آویشن، اثرات ضد باکتریایی، MIC
 • تینا طاهری، علی فضل آرا*، لاله رومیانی صفحات 11-21
  یکی از روش های افزایش ماندگاری گوشت، استفاده از اسیدهای خوراکی می باشد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی تاثیر اسید استیک، بر روی ماندگاری و حفظ کیفیت فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال انجام گرفته است. نمونه های فیله گوشت بوقلمون به 3 گروه بدون تیمار (کنترل)، تیمار شده با اسید استیک نیم درصد و تیمار اسید استیک 1 درصد تقسیم شدند. نمونه ها سپس در دمای یخچال (1±4 درجه سانتی گراد) به مدت 15 روز نگهداری شدند و در فواصل معین زمانی (روزهای 0، 3، 6، 9 ، 12 و 15) جهت آزمایش های میکروبیولوژیکی (شمارش باکتری های مزوفیل و سایکروفیل)، شیمیایی (مواد ازته فرار، اندیس پراکسید و pH) و حسی (شکل ظاهری، میزان الاستیسیته عضلات، بو و رنگ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی باکتریایی دلالت بر این داشت که پوشش دهی اثر معنی داری بر کاهش تعداد باکتری های مزوفیل و سایکروفیل با حداقل 12 روز نگهداری را داشته است. همچنین نمونه های غوطه ور شده در اسید استیک 1درصد میزان مواد ازته فرار، اندیس پراکسید و pH کم تری از دو گروه دیگر در طول نگهداری از خودنشان دادند و از نظر فاکتورهای حسی نیز نسبت به دو گروه دیگر دارای امتیازات بالاتری بوده اند. در کل می توان از این تحقیق نتیجه گرفت که اسید استیک بدون ایجاد اثرات نامطلوب حسی می تواند در افزایش ماندگاری فیله گوشت بوقلمون موثر باشد.
  کلیدواژگان: فیله بوقلمون، اسید استیک، ماندگاری، خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی
 • زینب رضوانی فرد، محمدرضا اسحاقی*، سید مهدی حسن زاده صفحات 22-33
  هدف از این تحقیق بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره متانولی پوست انار بر روی ساکارومایسس سرویزیه PTCC 5269، لاکتوباسیلوس پلانتاروم PTCC 1058 و آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس ATCC 49025 در آب سیب می باشد. سه غلظت متفاوت از عصاره پوست انار (250 ، 500 و 1000 میکروگرم/میلی لیتر) و تیمار شاهد تهیه گردید. تیمارها در دمای یخچال برای 60 روز نگه داری گردید و از جهت اسیدیته، pH، کدورت، درجه بریکس، آنالیز میکروبی، در روز های صفر، 30 و 60 مورد آزمایش قرار گرفت. با افزایش زمان نگه داری و همچنین افزایش غلظت عصاره افزایش اسیدیته و کاهش pH مشاهده گردید.. با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری آب سیب، نهایتا تیمار با 500 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره فنولی پوست انار به عنوان تیمار بهینه تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که عصاره ی الکلی پوست انار به عنوان یک نگه دارنده طبیعی و اثرگذار در کاهش کدورت در آب سیب در دمای یخچال مطرح می باشد
  کلیدواژگان: عصاره فنولی، پوست انار، ساکارومایسس سرویزیه، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس
 • نادر حبیبی*، مریم علی اصغری، اسعد رخزادی صفحات 34-45
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره گرافن بر دو کپک آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم سیترینوم انجام شد. غلظت های مختلفی از نانو ذره گرافن برای تعیین پارامترهای حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MFC) و قطر هاله عدم رشد در این آزمایش بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان غلظتی از نانو ذره گرافن که موجب بازدارندگی رشد کپک پنی سیلیوم سیترینوم شده، از لحاظ آماری بیشتر از میزان غلظت بازدارنده برای رشد کپک آسپرژیلوس نایجر بود. از سوی دیگر تفاوت معنی داری بین دو گونه کپک از لحاظ غلظت های MFC وجود نداشت. نتایجMIC برای قارچ های آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم سیترینوم به ترتیب 9/10388 و 8/10527 میکروگرم بر میلی لیتر بود. بررسی هاله عدم رشد دو کپک نشان داد که تا غلظت 10500 پی پی ام، تفاوت محسوسی بین دو کپک از نظر قطر هاله وجود نداشت ولی با افزایش غلظت نانو ذره گرافن، تفاوت قطر هاله در دو کپک بیشتر شد به-طوری که قطر هاله عدم رشد آسپرژیلوس نایجر در غلظت های بالاتر نانو ذره، بیشتر از قطر هاله عدم رشد پنی سیلیوم سیترینوم بود. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش می توان نتیجه گیری نمود که میزان تاثیر نانو ذره گرافن بر روی کپک آسپرژیلوس نایجر بیشتر از پنی سیلیوم سیترینوم بوده است.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس نایجر، پنی سیلیوم سیترینوم، نانوذره گرافن
 • محمود بخشی نژاد* صفحات 46-56
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر شوک های پولی و قیمت مواد غذایی بر بهداشت مواد غذایی است و از جهات مختلفی دارای اهمیت و ضرورت است که مهم ترین آن امنیت غذا و تغذیه در ایران است، امنیت غذا و تغذیه زمانی حاصل می شود که همه مردم در همه زمان ها مقدار کافی و با کیفیت از غذاهای متنوع با محتوای مواد غذایی ایمن، برای تامین احتیاجات مصرف نمایند و زندگی سالم و فعال توام با بهداشت، مراقبت مکفی و محیط سالم در اختیار داشته باشند. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در طی دوره 1396-1355 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل کارگو (2005) استفاده شده است، این مدل، یک الگوی تصحیح خطا با متغیرهای آلودگی میکروبی مواد غذایی، قیمت حقیقی مواد غذایی، درآمد سرانه حقیقی (درآمد سرانه به قیمت های ثابت)، نرخ ارز حقیقی (نسبت قیمت های خارجی به قیمت های داخلی بر حسب یک پول مشخص)، و شوک های منفی و مثبت عرضه پول (افزایش حجم نقدینگی در یک دوره مشخص) می باشد. نتایج حاکی از آن است در بلندمدت، شوک های مثبت و منفی پولی به ترتیب، دارای اثر مثبت و منفی معنادار و درآمد سرانه حقیقی نیز دارای اثر مثبت و معنادار بر آلودگی میکروبی مواد غذایی در ایران است.
  کلیدواژگان: شوک های پولی، آلودگی میکروبی، امنیت غذایی
 • رقیه سکوتی فر، ودود رضویلر، سید امیر علی انوار*، شهرام شعیبی صفحات 57-66
  مواد غذایی مختلف از جمله محصولات لبنی ممکن است با آفلاتوکسین آلوده باشند که حتی در مقادیر اندک تاثیرات مضر روی سلامت انسان و حیوانات دارند. تعداد محدودی پروبیوتیک به آفلاتوکسین های موجود در مواد غذایی و خوراکی متصل می شوند و یا آن را تجزیه می کنند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتارم و ترکیبی از آنها بر حذف یا اتصال با آفلاتوکسین M1 در محیط دوغ بود. در این تحقیق ، 72 گروه تیمار و شاهد در سه تکرار تهیه شد. گروه ها عبارت بودند از گروه باکتری، L. acidophilus ، گروه باکتری L. plantarum و ترکیبی از این دو و نهایتا با یک گروه غیر باکتریایی به عنوان کنترل (به طور کلی 4 گروه). دوغ تهیه شده در دمای های مختلف (4، 21 و 37 درجه سانتیگراد) برای 2، 11 و 30 روز نگهداری شد. بالاترین میزان کنترل سم افلاتوکسین در محیط کشت دوغ مورد پژوهش تحت تاثیر فاکتور باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس + لاکتوباسیلوس پلانتاروم در محیط کشت دوغ صنعتی در همه دماهای مورد سنجش ودرتمامی روزها بود. پس از روز صفر در روزهای دوم (86/0±00/100)، یازدهم (27/1±00/100) و سی ام (60/0±00/100) نتایج حاصله همواره بالاترین میزان کنترل سم افلاتوکسین را نشان داد. نتایج دلالت بر امنیت غذایی بهتر در استفاده از دوغ صنعتی دارد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، دوغ، سم زدایی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 • محمدرضا تقدیری، گیتی کریم*، شهاب الدین صافی، عباس رحیمی فروشانی، عباسعلی مطلبی صفحات 67-78
  ارزیابی کیفیت میکروبی شیر خام با توجه به مصرف روزافزون شیر و همچنین امکان تبدیل آن به فراورده های شیری، بسیار مهم است. مطالعه بار میکروبی شیر خام و سنجش پروتیئن های فاز حاد می توانند اطلاعات دقیق از شرایط بهداشتی و کیفی شیر خام تعیین کنند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی بار میکروبی و سنجش آمیلوئید A در نمونه های شیر مخزن دامداری های استان تهران انجام شد. ابتدا 90 نمونه شیر خام جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. شمارش سلول های پیکری نمونه های شیر به روش الکترونیک فلورسانس انجام شد. سپس شمارش کلی میکروبی، کلی فرم، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر انجام پذیرفت. غلظت آمیلوئید A در نمونه های شیر خام با استفاده از روش الایزا تعیین شد. میانگین شمارش کلی میکروب ها، کلی فرم، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر به ترتیب 105×15، 104×12، 103×29، 103×14 و 105×18 پرگنه در هر میلی لیتر بود. شمارش کلی میکروب ها در 23/72 درصد از نمونه های مورد آزمون بیشتر از حد مجاز استاندارد بود. میانگین تعداد یاخته های پیکری، 105×3 سلول در هر میلی لیتر شیر بود که در 11/61 درصد از نمونه های شیر بیشتر از حد مجاز استاندارد بود. میانگین و انحراف معیار آمیلوئید A در نمونه های شیر، 96/47±83/551 نانوگرم به ازای هر میلی لیتر شیر بود. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده کیفیت نسبی نمونه های شیر مخزن دامداری های استان تهران است. بالا بودن تعداد یاخته های پیکری و همچنین غلظت آمیلوئید A در نمونه های شیر خام نشان دهنده امکان بروز ورم پستان تحت بالینی در گاو های مورد نظر است.
  کلیدواژگان: بار میکروبی، شیر خام، آمیلوئید A، استان تهران
 • مریم کریمی دهکردی*، فروغ محمدی صفحات 79-88
  به منظور کسب چشم انداز از شیوع TSST-1 این مطالعه با هدف تعیین شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده توکسینTSST-1 در منابع شیر آلوده در دام های مبتلا به عفونت ورم پستان در ایران، با استفاده از بررسی سیستماتیک و فراتحلیل ، صورت پذیرفت. تمام مقاله های منتشر شده در مجلات ایرانی با استفاده از کلید واژه های استاندارد و حساس در بازه زمانی ژانویه 2000 تا جوییه سال 2018 مرور شدند. سپس تمام مقالات منتشر شده در این زمینه که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند، پس از کنترل کیفی، با استفاده از مدل تصادفی، وارد فرآیند متاآنالیز گردیدند. براساس 6 مقاله بررسی شده، فراوانی تجمعی TSST-1 در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از شیر دام های با عفونت ماستیت 2/8 % تخمین زده شد (با دامنه اطمینان 95 درصدی: 6/2 % - 2/23 %). در میان شش مطالعه، تنوع قابل توجهی وجود داشت (χ2 = 43.302; P
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، توکسین سندروم شوک توکسیک، شیر، ورم پستان
|
 • Nahid Rahimifard *, Behrang Hoseinzadeh, Shahram Shoeibi Pages 1-10
  Helicobacter pylori is a Gram-negative, microaerophilic spiral rod. About half of the world population is infected with the bacteria that cause gastric and duodenal ulcers, and if untreated and eradication lead to the gastric cancer. Treatment is not easy and requires the administration of high doses of combination antibiotic with extensive and repeated use, in addition to side effects, the incidence of bacterial resistance as a double challenge is posed. So finding an alternative treatment, such as new natural antimicrobial resources including bee products such as honey and royal jelly is necessary. Honey due to high osmolality, low acidity, and content of hydrogen peroxide and non-peroxide components and royal jelly because of Royalisin protein, fatty acid Trans-10-Hydroxy-2- Decenoic acid (10-HAD) and Jelleins peptides; they have a wide spectrum of antibacterial activity. In this study, anti-Helicobacter pylori property of thyme honey and Royal Jelly, harvested from hive located in Damavand region near Tehran-Iran, and mixture of them, against the standard strain of H.pylori ATCC 43504, was evaluated by Minimum Inhibitory Concentration (MIC) method. This method as the golden standard technique for determining the sensitivity of microorganisms to antimicrobial agents has been known and in accordance with standard procedures in the British Society For Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) guidelines, was performed. Thyme honey and Royal Jelly and their mixture with positive control sample as cephalexin, had respectively 31.25, 62.5, 31.25, 0.0652 mg/ml MIC against standard strain of H. pylori. There was no synergy effect between honey and Royal Jelly in this study.
  Keywords: Anti- bacterial effects, Royal Jelly, Thyme Honey, MIC
 • Tina Taheri, Ali Fazlara *, Lale Roomiani Pages 11-21
  It is desirable to use a preservative with both antioxidant and antimicrobial properties such as edible acids for preserving of meat. The present study was conducted to evaluate the effect of acetic acids on the shelf life and keeping quality of turkey meat fillets at refrigerated storage temperature. Samples were separated into three groups; untreated (control), treated with acetic acid 1% and 0.5%. Samples were stored at 4±1°C up to 15 days and evaluated periodically (on days 0, 3, 6, 9, 12 and 15) for microbiological (mesophilic and psychrophilic bacterial counts), chemical (pH, peroxide value; PV and total volatile nitrogen; TVN) and sensory (external aspect, muscular elasticity, odor and color) characteristics. Microbial analysis indicated that coating had significant effects (P<0.05) in reducing the mesophilic and psychrophilic bacterial counts with at least a15 days extension of shelf life. In addition, the samples which treated with acetic acid 1% showed a lower amount of TVN, PV and pH compared to other groups as well as a better sensorial acceptability. The results of this study showed that the acetic acid can increase the shelf life of turkey meat fillet without adverse effects on the organoleptic properties.
  Keywords: Turkey fillet, acetic acid, Shelf life, microbial, chemical, sensorial attributes
 • Zeinab Rezvanifard, Mohammad Reza Eshaghi *, Mehdi Hasanzadeh Pages 22-33
  AbstractThe aim of this work was to study the influence of pomegranate peel methanol extract on the Lactobacillus plantarum PTCC 1058, Saccharomyces cerevisiae PTCC 5269 and Alicyclobacillus acidoterrestris ATCC 49025 in apple juice. Three different concentration of pomegranate peel extract (250, 500 and 1000 μg /ml) and control sample were prepared. The samples were stored at 4 °C for 60 days and acidity, pH value, microbial analysis, brix value were conducted at zero, 30 and 60 days. Physicochemical properties showed that acidity soured and pH decreased with increasing extract concentration. Turbidity was increased and brix value was decreased in storage time. Turbidity amount in 60th day were increased but treatment with 500 μg /ml had minimum turbidity. These results suggest the potential of pomegranate peel methanol extract as bio preservatives and have effect on decrease of turbidity in apple juice under refrigerated storage.
  Keywords: Methanolic extract Lactobacillus plantarum, Alicyclobacillus acidoterrestris, Saccharomyces cerevisiae, Pomegranate skin extract
 • Nader Habibi *, Maryam Aliasghari, Asad Rokhzadi Pages 34-45
  This study was conducted to study the antifungal effects of graphene nanoparticles on Aspergillus niger and Penicillium citrinum. Different concentrations of graphene nanoparticles were investigated to determine the minimum inhibitory concentration (MIC), the minimum fungicidal concentration (MFC) and inhibition zone diameter. The results showed that the concentration of graphene nanoparticle which inhibited the growth of Penicillium mold was statistically more than that of Aspergillus niger. On the other hand, there was no difference between the concentrations of MFC for these two fungi. The MIC results for Aspergillus niger and Penicillium citrinum were 10388.9 and 10527.8 μg/ml respectively. Evaluation of the growth inhibition zone showed that up to 10500 ppm, there was no difference between the inhibition zones diameter of two microorganisms. However, with an increase in the concentration of graphene nanoparticle, the difference between the zone diameters in the two molds increased, so that the diameter of the inhibition zone of Aspergillus niger in higher nanoparticle concentrations was more than that of Penicillin citrinum. According to the results of this study it can be concluded that the effect of graphene nanoparticles on Aspergillus niger was higher than that of Penicillin citrinum.
  Keywords: Aspergillus niger, Penicillium citrinum, Graphene Nanoparticles
 • Mahmoud Bakhshinejad * Pages 46-56
  The purpose of this study was to investigate the effect of monetary shocks and food prices on food health. And it's important and necessary in many ways. The most important is food and nutrition security in Iran, food and nutrition security is achieved when all people At all times, the quantity and quality of the various foods with safe food content will be used to meet the needs and have a healthy and active life with health, a healthy environment and adequate care. Required data are extracted from the Bank of the Islamic Republic of Iran Economic Time Database and the Food and Drug Administration of the Ministry of Health and Medical Education during the period of 1975-96. The model used in the Cargo (2005) model was taken. This model is an error correction model with food contamination variables, real food prices, real per capita income, real exchange rate, and negative and positive money supply shocks. The results indicate that in the long run, positive and negative monetary shocks have a positive and negative effect on food micro-nutrients, as well as actual per capita income has a significant and positive effect on food microbial contamination in Iran.The purpose of this paper is to investigate the effect of monetary shocks and food prices on food microbial contamination, and it is important and necessary in many ways, most important of which is food and nutrition security in Iran, food and nutrition security is achieved when all people At all times, the quantity and quality of the various foods with safe food content will be used to meet the needs and have a healthy and active life with health, a healthy environment and adequate care. Required data are extracted from the Bank of the Islamic Republic of Iran Economic Time Database and the Food and Drug Administration of the Ministry of Health and Medical Education during the period of 1975-96. The model used in the Cargo (2005) model was taken. This model is an error correction model with food contamination variables, real food prices, real per capita income, real exchange rate, and negative and positive money supply shocks. The results indicate that in the long run, positive and negative monetary shocks have a positive and negative effect on food micro-nutrients, as well as actual per capita income has a significant and positive effect on food microbial contamination in Iran.
  Keywords: Monetary shocks, microbial contamination, food security
 • Roghayeh Sokoutifar, Vadood Razavilar, Seyed Amir Ali Anvar *, Shahram Shoeibi Pages 57-66
  Various foods, including dairy products, may be contaminated with aflatoxin, which even in small amounts has harmful effects on human and animal health. A limited number of probiotics attach and or break down aflatoxins in foods and edible substances. The aim of this study was to investigate the effects of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus plantarum probiotics and their combinations on the removal of or coupling with aflatoxin M1 in yoghurt drink (Doogh). In this study, 72 treatment and control groups were prepared in three replicates. The groups were included four groups of bacterial L. acidophilus, L. plantarum, and a combination of them, and finally with a non-bacterial group as control (in general four groups). Doogh was prepared at different temperatures (4, 21 and 37 °C) was being before stored for 2, 11 and 30 days. The maximum level of aflatoxin degraded was done in industrial Doogh affected by L. acidophilus plus L. plantarum at all assigned temperatures and days. This maximum level was measured on the second day (100.00 ± 0.86), eleventh day (100.00 ± 1.27) and thirtieth day (100.00 ± 0.60). The results suggest a better food security in using industrial Doogh compared to traditional one.
  Keywords: Aflatoxin, yoghurt drink, Detoxification, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum
 • Mohammadreza Taghdiri, Guiti Karim *, Shahabeddin Safi, Abbas Rahimi Foroushani, Abbasali Motalebi Pages 67-78
  Evaluation of the microbial quality of raw milk is very important due to the increasing consumption of milk and the possibility of its converting into dairy products. The study of microbial load of raw milk and the evaluation of acute phase proteins can provide accurate information on the hygienic conditions and quality of raw milk. The present study was done to evaluate the microbial load and amyloid A measurement in bulk milk samples of animal farms of Tehran province. At first, 90 raw milk samples were collected and transferred to the laboratory. Somatic cell count of milk samples was done by electronic fluorescence. Then, total microbial, coliform, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and mold and yeast counts were done. Amyloid A concentration in raw milk samples was determined using ELISA method. Mean count of total microbes, coliform, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and mold and yeast were 15×105, 12×104, 29×103, 14×103 and 18×105 CFU/ml, respectively. Total microbial count in 72.23% of tested samples were higher than limit standard. Mean of somatic cell count was 3×105 cells in milliliter milk which were higher than limit standard in 61.11% of milk samples. Mean and standard deviation of amyloid A in milk samples was 551.83 ±47.96 ng/ml milk. The results of the present study show the relative quality of milk samples of animal farms of Tehran province. High number of somatic cells and also the concentration of amyloid A in raw milk samples indicate the possibility of occurrence of subclinical mastitis in the target cows.
  Keywords: Microbial load, raw milk, Amyloid A, Tehran province
 • Maryam Karimi Dehkordi *, Forogh Mohammadi Pages 79-88
  There are a variety of studies on the prevalence of TSST-1 in Staphylococcus aureus isolated from various food sources, which largely examined the frequency of this toxin. In order to obtain a better outlook for TSST-1 prevalence, this study aimed to determine the prevalence of S. aureus carrying TSST-1 toxin in contaminated milk in livestock infected with mastitis in Iran using a systematic and meta-analysis study. All articles published in Iranian journals were reviewed using standard and sensitive keywords between January 2000 and January 2018. All published articles in this field which had criteria for entering in this study were undergoing the meta-analysis process using a randomized model after qualitative control. Based on the 6 reviewed articles, the cumulative frequency of TSST-1 in S. aureus strains obtained from lactating mice with an infection of 8.2% mastitisr was estimated (95% CI: 2.6 to 23.2). There was a significant variation among the six studies (χ2 = 43.302; P
  Keywords: Staphylococcus aureus, Toxic shock syndrom, Milk, Mastitis